Art. 1. 
(1) Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt autorizati sa angajeze, prin conventie civila, conform Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor in si din limbi straine. 
(2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori, in conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz. 
(3) Birourile notarilor publici utilizeaza interpreti si traducatori in conditiile stabilite de Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. 
(4) Avocatii pot angaja si utiliza interpreti si traducatori in scopul exercitarii profesiei, potrivit legii. 

Art. 2. 
Activitatea de interpret si/sau de traducator pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati si pentru Ministerul Justitiei se efectueaza de persoane atestate in profesie si autorizate de Ministerul Justitiei. 

Art. 3. 
Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este cetatean roman; b) nu are antecedente penale si se bucura de buna reputatie profesionala si sociala; c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau in limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre Ministerul Culturii. 

Art. 4. 
(1) Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducator care urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3. 
(2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei in cel mult 60 de zile de la solicitare. 
(3) Forma si continutul autorizatiei sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege. 

Art. 5. 
(1) Ministerul Justitiei intocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, pe care le comunica tuturor instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea. De asemenea, listele se comunica Ministerului de Interne, Uniunii Nationale a Notarilor Publici si Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici si barourilor de avocati. 
(2) Actualizarea listelor prevazute la alin. (1) se va face periodic, in functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret sau de traducator - autorizat. 

Art. 6. 
(1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita in conditiile prezentei legi, inceteaza in urmatoarele cazuri: a) la cerere; b) prin modificarea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 3; c) pentru incapacitate profesionala, sesizata in scris de beneficiar; d) pentru refuzuri repetate si nejustificate de a presta serviciile solicitate. 
(2) Incetarea autorizarii ca interpret si/sau traducator se verifica de catre Ministerul Justitiei si se constata prin ordin al ministrului justitiei, care se comunica persoanei in cauza. 

Art. 7. 
(1) Plata interpretilor folositi de organele prevazute la art. 1, pentru limbile minoritatilor nationale si pentru limbile straine de circulatie internationala, se face la tariful de 30.000 lei/ora sau pentru fractiuni de ora, onorariul stabilindu-se, dupa caz, prin ordonanta sau incheierea de numire a interpretului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala sau prin conventie civila, potrivit legii. 
(2) Plata interpretilor prevazuti la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 50.000 lei/ora ori pentru fractiuni de ora, sau, dupa caz, prin conventie civila, potrivit legii. 

Art. 8. 
Tarifele prevazute la art. 7 se vor majora cu 100% atunci cand interpretii vor fi solicitati in zilele de repaus saptamanal, in zilele de sarbatori legale sau in alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, precum si pentru prestatiile efectuate intre orele 22,00–6,00. 

Art. 9. 
(1) Plata traducatorilor folositi de organele prevazute la art. 1 se face dupa cum urmeaza: a) pentru traducerile dintr-o limba a minoritatilor nationale, precum si dintr-o limba straina de circulatie internationala, in limba romana, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri; b) pentru traducerile din limba romana intr-una dintre limbile minoritatilor sau intr-o limba straina de circulatie internationala, plata se face la tariful de 30.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri; c) pentru traducerile din sau intr-o limba orientala (japoneza, chineza si altele asemenea) sau rar folosita, tariful prevazut la lit. a) si b) se majoreaza cu 50%; d) pentru traducerile efectuate in regim de urgenta (24–48 de ore), plata se face la tarifele prevazute la lit. a), b) si c), majorate cu 50%. 
(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica in mod corespunzator si in cazul interpretilor. 

Art. 10. 
(1) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si de organele de cercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de - transport, intretinere, locuinta si a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala. 
(2) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare si diurna potrivit dispozitiilor legale aplicabile in unitatile bugetare. 

Art. 11. 
Tarifele prevazute in prezenta lege sunt brute si impozabile in conditiile legii. 

Art. 12. 
Tarifele prevazute la art. 7 si 9 se vor indexa periodic, prin hotarare a Guvernului, in acelasi - procent cu care se indexeaza salariile personalului din institutiile publice. 

Art. 13. 
Ministerul Justitiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia. 

Art. 14. 
Pana la obtinerea autorizarii, potrivit prezentei legi, interpretii si traducatorii solicitati de institutiile prevazute la art. 1 pot desfasura in continuare aceasta activitate, cu conditia indeplinirii prevederilor art. 3. 


Vizualizari: 1417