privind piaţa de capital
(publicată în Monitorul Oficial nr. 571/29.06.2004) 

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1.- (1) Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul investiţiilor în instrumente financiare.
 

(2) Prezenta lege se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin.(1), desfăşurate pe teritoriul României. 
 

(3) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său. 
 

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieţei monetare, care sunt reglementate de Banca Naţională a României, şi titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacţionarea acestora o altă piaţă decât cea reglementată, definită conform art.125.
 

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Naţională a României, băncile centrale ale statelor membre şi alte entităţi naţionale din statele membre cu funcţii similare acestora, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte entităţi publice.

 

Art.2.- (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
 

1. acţionar semnificativ – persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz; 
 

2. compensarea - înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau altor participanţi, sau pe care le primesc de la aceştia, cu o creanţă sau o obligaţie netă unică, astfel încât această unică creanţă netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligaţie netă să fie datorată;
 

3. cont comun de investiţii – investiţie realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate;
 

4. emitent – entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenţionează să emită instrumente financiare; 
 

5. entităţi reglementate – persoanele fizice şi juridice, precum şi entităţile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată şi/sau supravegheată de către C.N.V.M.; 
 

6. filială – societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acţionar aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la pct.27;
 

7. fond de investiţii – organism de plasament colectiv fără personalitate juridică; 
 

8. fond deschis de investiţii – organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue;
 

9. grup – reprezintă un ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţi în care societatea-mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual;
 

10. instituţie de credit – entitate definită conform art.1 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

11. instrumente financiare înseamnă:
 

a) valori mobiliare;
 

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
 

c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit;
 

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;
 

e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA;
 

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;
 

g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit.a) – d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;
 

h) instrumente financiare derivate pe mărfuri;
 

i) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă;
 

12. instrumente financiare derivate – instrumentele definite la pct.11 lit.d), g), h), combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale C.N.V.M.; 
 

13. instrumente ale pieţei monetare - instrumente financiare care se tranzacţionează de regulă în cadrul pieţei monetare;
 

14. intermediari – societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiţii financiare de natura celor prevăzute la art.5;
 

15. investitor calificat:
 

a) entităţi autorizate să opereze pe pieţe financiare, precum instituţiile de credit, societăţile de servicii de investiţii financiare, alte instituţii financiare autorizate şi reglementate, societăţile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societăţile de administrare a investiţiilor, fondurile de pensii, precum şi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate şi al căror unic obiect de activitate este investiţia în valori mobiliare;
 

b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de credit centrale, organisme internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare;
 

c) entităţi legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:
 

1. număr mediu de angajaţi pe perioada unui exerciţiu financiar mai mare de 250;
 

2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;
 

3. cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;
 

d) anumite persoane fizice, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificaţi, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:
 

1. investitorul a efectuat tranzacţii de o mărime semnificativă pe o piaţă reglementată cu o frecvenţă medie de cel puţin 10 tranzacţii pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;
 

2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depăşeşte 500.000 euro;
 

3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puţin de un an, având o poziţie care necesită cunoştinţe privind investiţiile în valori mobiliare;
 

e) anumite societăţi mici şi mijlocii, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide să autorizeze societăţi mici şi mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificaţi. În înţelesul prezentei legi, societăţi mici şi mijlocii sunt acele societăţi comerciale care, în conformitate cu ultimele situaţii financiare raportate, nu îndeplinesc două din cele trei criterii prevăzute la lit. c);
 

16. legături strânse - situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
 

a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;
 

b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control; 
 

17. ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă - persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobilare;
 

18. ofertă publică de valori mobiliare – înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobilare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;
 

19. ofertă publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale;
 

20. organisme de plasament colectiv – entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi reglementările C.N.V.M.;
 

21. persoană – orice persoană fizică sau juridică;
 

22. persoane implicate:
 

a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun; 
 

b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control; 
 

c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;
 

d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit.a) - c);
 

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent; 
 

23. persoane care acţionează în mod concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat: 
 

a) persoanele implicate; 
 

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele; 
 

c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele; 
 

d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri;
 

24. procedura de insolvabilitate - procedura colectivă prevăzută de Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare sau de legislaţia străină, care urmăreşte fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăţilor; 
 

25. programul de ofertă - un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;
 

26. sistem alternativ de tranzacţionare – un sistem care pune în prezenţă mai multe părţi care cumpără şi vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit şi sistem multilateral de tranzacţionare;
 

27. societate-mamă - persoană juridică, acţionar sau asociat al unei societăţi comerciale care se află în una din următoarele situaţii:
 

a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta; 
 

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă; 
 

c) poate exercita o influenţă semnificativă asupra entităţii la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităţi; 
 

d) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi:
 

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciţii financiare, sau
 

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot; 
 

28. state membre – statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;
 

29. stat membru de origine: 
 

a) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care prestează servicii de investiţii financiare sau de administrare de investiţii; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central; 
 

b) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care administrează un sistem de tranzacţionare; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central; 
 

c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiţii îşi are sediul social, precum şi statul membru în care se află sediul social al societăţii de investiţii, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiţii;
 

30. stat membru gazdă:
 

a) statul membru în care o societate de servicii de investiţii financiare sau o societate de administrare a investiţiilor are o sucursală sau îşi desfăşoară activitatea;
 

b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta; 
 

31. sucursală - structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăţi comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înfiinţate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;
 

32. titluri de participare – unităţi de fond sau acţiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcţie de modul de constituire al acestora;
 

33. valori mobiliare:
 

a) acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piaţa de capital; 
 

b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titlurile de stat cu scadenţă mai mare de 12 luni, negociabile pe piaţa de capital; 
 

c) orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de plată; 
 

34. titluri de capital - acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o entitate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent; 
 

35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital – toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;
 

36. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat - valori mobiliare de acelaşi tip şi/sau clasă emise continuu ori în cel puţin două tranşe distincte pe o perioadă de 12 luni. 
 

(2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părţi interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituţii, situaţii, informaţii, operaţiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor şi expresiilor cu semnificaţia stabilită la alin.(1).
 

(3) Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti.
 

(4) Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, de la data înregistrării cererii. 
 

(5) În scopul exercitării activităţii de supraveghere, C.N.V.M. poate: 
 

a) să verifice modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale şi statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum şi ale altor persoane în legătură cu activitatea entităţilor reglementate sau supravegheate; 
 

b) să solicite consiliului de administraţie al entităţilor reglementate, prevăzute la lit.a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi;
 

c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acţionarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile de la lit.b); 
 

d) să solicite informaţii şi documente emitenţilor ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate într-un sistem alternativ de tranzacţionare; 
 

e) să efectueze controale la sediul entităţilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M.;
 

f) să audieze orice persoană în legătură cu activităţile entităţilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. 
 

(6) Registrul C.N.V.M., ţinut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public.
 

(7) Prestarea neautorizată a oricăror activităţi care cad sub incidenţa prezentei legi, utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii de investiţii financiare, societate de servicii de investiţii financiare, agent pentru servicii de investiţii financiare, societate de administrare a investiţiilor, societate de investiţii, fond deschis de investiţii, piaţă reglementată şi bursă de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin.(2) pct.11, cu mărfuri, sau a oricărei combinaţii între acestea, fără respectarea condiţiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii. 
 


 

TITLUL II 

INTERMEDIARI

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale

 

Art.3.- (1) Serviciile de investiţii financiare prevăzute la art.5, privind instrumentele financiare definite la art.2 alin.(1) pct.11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiţi la art.2 alin.(1) pct.14.
 

(2) Intermediarii care prestează servicii de investiţii financiare în România vor fi înscrişi în registrul ţinut de C.N.V.M., după cum urmează:
 

a) societăţile de servicii de investiţii financiare şi intermediarii din statele nemembre, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M.;
 

b) instituţiile de credit, autorizate de Banca Naţională a României;
 

c) echivalentul instituţiilor de credit şi al societăţilor de servicii de investiţii financiare, autorizate de către autorităţile competente din statele membre. 
 

(3) În toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M. 
 

(4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate în calitate de contraparte a statului, a Băncii Naţionale a României sau a altor instituţii şi autorităţi publice care îndeplinesc funcţii similare în legătură cu politica monetară, cursul de schimb, datoria publică şi administrarea rezervelor statului. 
 

(5) Prevederile capitolelor V şi IX, precum şi cele ale art.23 alin.(4), art.24, art.25 şi art.42 alin.(1) şi (2) se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit, supravegherea respectării acestora fiind asigurată de C.N.V.M.
 

(6) Respectarea condiţiilor de autorizare şi a cerinţelor de adecvare a capitalului instituţiilor de credit este supravegheată de către Banca Naţională a României. 
 

Art.4.- (1) Serviciile de investiţii financiare se realizează prin persoane fizice, acţionând ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare. Aceştia îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii de investiţii financiare în nume propriu. 
 

(2) Nici o persoană fizică sau juridică nu poate presta servicii de investiţii financiare fără a fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.
 

(3) C.N.V.M. stabileşte proceduri privind înscrierea agenţilor pentru servicii de investiţii financiare în registrul ţinut de C.N.V.M., precum şi privind situaţiile de incompatibilitate ale acestora.

 

Capitolul II 

Servicii de investiţii financiare

 

Art.5.- (1) Serviciile de investiţii financiare reglementate de prezenta lege sunt:
 

1. servicii principale:
 

a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare; 
 

b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu;
 

c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; 
 

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreţionară, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare; 
 

e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau plasamentul de instrumente financiare;
 

2. servicii conexe:
 

a) custodia şi administrarea de instrumente financiare;
 

b) închirierea de casete de siguranţă;
 

c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în vederea executării unor tranzacţii cu instrumente financiare, în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare este implicată în tranzacţii; 
 

d) consultanţă acordată societăţilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industrială, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de societăţi;
 

e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
 

f) consultanţă de investiţii cu privire la instrumentele financiare;
 

g) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare prestate.
 

(2) C.N.V.M. va emite reglementări privind serviciile prestate conform art.5 alin.(1). 

 

Capitolul III 

Societăţile de servicii de investiţii financiare

 

Art.6.- Societăţile de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, conform Legii nr.31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investiţii financiare şi care funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.

 

Secţiunea 1

Capitalul iniţial

 

Art.7.- (1) Capitalul iniţial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementării C.N.V.M., emise în conformitate cu legislaţia comunitară, şi va fi de cel puţin:
 

a) echivalentul în lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiţii financiare prevăzute la art.5 alin.(1) pct.1 lit.a), b) şi d), nu deţine fondurile şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, nu tranzacţionează instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm;
 

b) echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, dacă S.S.I.F. prestează serviciile de investiţii financiare prevăzute la art.5 pct.1 lit. a), b) şi d) şi pct.2 lit.a), b), d), f) şi g), nu tranzacţionează instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm;
 

c) echivalentul în lei a 730.000 euro, pentru S.S.I.F. autorizate să presteze toate serviciile de investiţii financiare prevăzute la art.5 alin.(1).
 

(2) Până la data de 31 decembrie 2004, S.S.I.F. prevăzute la alin.(1) lit.b) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 85.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin.(1) lit.c) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 315.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(3) Până la data de 31 decembrie 2005, S.S.I.F. prevăzute la alin.(1) lit.b) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 105.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin.(1) lit.c) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 530.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(4) Până la data de 31 decembrie 2006, S.S.I.F. prevăzute la alin.(1) lit.b) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 125.000 euro, iar S.S.I.F. prevăzute la alin.(1) lit.c) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 730.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(5) Capitalul iniţial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzând capitalul social subscris şi vărsat, precum şi alte componente ale bilanţului contabil, calculat conform metodologiei prevăzute în reglementările C.N.V.M., cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile. 
 

(6) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitară, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al preşedintelui, nivelul capitalului iniţial al S.S.I.F. 
 

(7) Cursul de referinţă la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea. 
 

(8) S.S.I.F. prevăzut la alin.(1) lit.b) poate deţine instrumente financiare în cont propriu, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
 

a) deţinerea instrumentelor financiare în cont propriu a apărut numai ca urmare a unei erori a S.S.I.F. privind executarea corectă a ordinelor clienţilor;
 

b) valoarea totală de piaţă a instrumentelor financiare deţinute în cont propriu reprezintă maximum 15% din capitalul iniţial al respectivei societăţi;
 

c) S.S.I.F. respectă cerinţele referitoare la adecvarea capitalului în conformitate cu legislaţia comunitară;
 

d) deţinerile de instrumente financiare în cont propriu au caracter accidental şi provizoriu şi sunt strict limitate la timpul necesar finalizării respectivelor tranzacţii.

 

Secţiunea a 2-a

Autorizarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei

 

Art.8.- (1) S.S.I.F. va fi autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii de investiţii financiare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 

a) societatea este constituită sub forma juridică a unei societăţi comerciale pe acţiuni;
 

b) sediul social şi sediul central, după caz, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere şi de administrare a activităţii, sunt situate în România;
 

c) obiectul de activitate este exclusiv prestarea de servicii de investiţii financiare;
 

d) calificarea, experienţa profesională şi integritatea administratorilor, conducătorilor, auditorilor şi persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementărilor C.N.V.M.;
 

e) dovada existenţei capitalului iniţial minim, subscris şi integral vărsat în numerar, în funcţie de serviciile de investiţii financiare ce vor fi prestate;
 

f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice şi a regulilor de ordine internă;
 

g) prezentarea contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România;
 

h) prezentarea structurii acţionariatului, a identităţii şi integrităţii acţionarilor semnificativi;
 

i) alte cerinţe prevăzute în reglementările C.N.V.M. 
 

(2) Autorizaţia acordată de C.N.V.M. unei S.S.I.F. va menţiona expres serviciile de investiţii financiare pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art.5 alin.(1) pct.1 şi 2 şi nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe menţionate la art.5 alin.(1) pct. 2. 
 

(3) În situaţia în care S.S.I.F. se află în legături strânse cu o altă persoană fizică sau juridică, C.N.V.M. acordă autorizaţia de a presta servicii de investiţii financiare acestei S.S.I.F., numai dacă aceste legături strânse nu împiedică realizarea atribuţiilor de supraveghere, potrivit prezentei legi.
 

(4) C.N.V.M. acordă autorizaţia S.S.I.F., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare sau emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării ei.
 

(5) S.S.I.F. poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, sub condiţia dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.
 

Art.9.- S.S.I.F. are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare, cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege şi prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfăşurării activităţii, şi va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.
 

Art.10.- C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia pentru prestarea de servicii de investiţii financiare unei societăţi comerciale, dacă: 
 

a) se află în procedură de insolvabilitate, potrivit legii;
 

b) oricare dintre acţionarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administraţie sau conducătorii societăţii:
 

1. se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deţine o poziţie semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit.a);
 

2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;
 

3. a fost sancţionat de C.N.V.M., Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorităţi de reglementare a pieţelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activităţi profesionale, pentru perioada în care această interdicţie rămâne în vigoare;
 

c) C.N.V.M. constată că dispoziţiile legale, reglementările emise în aplicarea acestora sau cele administrative, existente în statul nemembru care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu S.S.I.F., ori dificultăţile în implementarea acestor dispoziţii împiedică realizarea unei supravegheri prudenţiale eficiente ori că supravegherea din statul nemembru al unui intermediar străin care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă; 
 

d) C.N.V.M. nu a fost informată cu privire la identitatea acţionarilor persoane fizice şi/sau juridice care deţin în mod direct sau indirect poziţii semificative în S.S.I.F. sau cu privire la mărimea deţinerilor acestor acţionari; 
 

e) C.N.V.M. constată că acţionarii, persoane fizice sau juridice, care deţin în mod direct sau indirect poziţii semnificative în S.S.I.F., nu corespund cerinţelor asigurării unei gestiuni sănătoase şi prudente a S.S.I.F. şi realizării unei supravegheri prudenţiale eficiente potrivit prezentei legi; 
 

f) societatea solicitantă nu dispune de capitalul iniţial, prevăzut în reglementările C.N.V.M.;
 

g) deşi cerinţele stipulate la art.8 alin.(1) sunt îndeplinite, se dovedeşte că nu se poate asigura o administrare sănătoasă şi prudentă a S.S.I.F.
 

Art.11.- C.N.V.M. este în drept să suspende autorizaţia S.S.I.F. pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru retragerea autorizaţiei sau pentru alte sancţiuni mai grave prevăzute de lege. Suspendarea poate fi prelungită la expirarea termenului iniţial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit în prezentul articol. 
 

Art.12.- (1) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia de a presta servicii de investiţii financiare unei S.S.I.F., în următoarele situaţii: 
 

a) S.S.I.F. nu a început să presteze serviciile de investiţii pentru care a fost autorizată, în termen de 12 luni de la primirea autorizaţiei sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art.5 alin.(1) pct.1, pe o perioadă mai mare de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care C.N.V.M. a suspendat autorizaţia pe această perioadă;
 

b) S.S.I.F. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei;
 

c) S.S.I.F. nu respectă reglementările privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.;
 

d) S.S.I.F. sau agenţii săi pentru servicii de investiţii financiare nu respectă reglementările C.N.V.M. şi/sau ale pieţelor reglementate;
 

e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizaţiei creează incompatibilitate în prestarea de servicii de investiţii financiare;
 

f) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.
 

(2) La solicitarea expresă a unei S.S.I.F., în baza unei declaraţii de renunţare, C.N.V.M. retrage autorizaţia de a presta servicii de investiţii financiare, în conformitate cu reglementările emise în acest sens. 
 

(3) C.N.V.M. anulează autorizaţia unei S.S.I.F. în cazul în care aceasta a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare.
 

Art.13.- (1) C.N.V.M. va solicita informaţii şi se va consulta cu autorităţile competente ale unui stat membru înaintea autorizării unei S.S.I.F., atunci când aceasta este:
 

a) o filială a unui intermediar autorizat în acel stat membru;
 

b) o filială a societăţii-mamă a unui intermediar autorizat în acel stat;
 

c) este controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice care controlează un intermediar autorizat în acel stat membru.
 

(2) Autorităţile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea instituţiilor de credit sau a societăţilor de asigurare, vor fi consultate înainte de acordarea autorizaţiei unui S.S.I.F., care este:
 

a) filiala unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru;
 

b) filiala societăţii-mamă a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru;
 

c) controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice ce controlează o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizată într-un stat membru. 

 

Secţiunea a 3 -a 

Conducătorii, administratorii, controlul intern şi 

acţionarii semnificativi

 

Art.14.- (1) Conducerea S.S.I.F. trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane. Conducătorii trebuie să fie angajaţi ai S.S.I.F. cu contract individual de muncă şi pot fi membri ai consiliului de administraţie. 
 

(2) Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale S.S.I.F., sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea intermediarului; în această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.S.I.F., a sucursalelor şi a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice străine care prestează servicii de investiţii financiare pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de intermediarul, persoană juridică străină, să conducă activitatea sucursalei şi să angajeze legal în România intermediarul, persoană juridică străină. 
 

(3) Conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea curentă a activităţii S.S.I.F., să exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia să ateste cunoaşterea limbii române. Ei trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activităţii financiare sau să fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii şi să aibă o experienţă de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital. 
 

Art.15.- Administrarea unei S.S.I.F. poate fi asigurată numai de către persoane fizice.
 

Art.16.- S.S.I.F. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital, precum şi a normelor interne.
 

Art.17.- Condiţiile privind autorizarea personalului, organizarea şi funcţionarea compartimentului de control intern vor fi prevăzute prin reglementările C.N.V.M.
 

Art.18.- (1) Orice persoană care îşi propune să achiziţioneze, direct sau indirect, acţiuni la o S.S.I.F., prin care ar dobândi o poziţie semnificativă, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere. 
 

(2) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi mărească participaţia, astfel încât aceasta să atingă sau să depăşească 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intenţionează ca respectiva S.S.I.F. să devină o filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M. 
 

(3) C.N.V.M. se va pronunţa în termen de 90 de zile de la data notificării şi, dacă este cazul, poate interzice, prin decizie, dobândirea unei asemenea poziţii. În cazul aprobării, decizia C.N.V.M. va stabili şi termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziţiei notificate.
 

(4) Orice persoană care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, poziţia semnificativă din cadrul unei S.S.I.F. trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere.
 

(5) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, participaţia, care reprezintă mai puţin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de către S.S.I.F. a calităţii de filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M. 
 

(6) Dacă persoana prevăzută la alin.(1) şi (2) este o S.S.I.F., o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizată în alt stat, societatea-mamă a unei S.S.I.F., a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate în alt stat, o persoană fizică sau juridică ce controlează o S.S.I.F., o instituţie de credit ori o societate de asigurare autorizată în alt stat, şi dacă, urmare a acelei achiziţii, S.S.I.F.-ul în care persoana care intenţionează să achiziţioneze acţiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta, intenţia de dobândire a acţiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, aşa cum a fost prevăzută la art.13. 
 

(7) S.S.I.F. va informa C.N.V.M., de îndată ce va lua la cunoştinţă, cu privire la orice achiziţie sau înstrăinare a acţiunilor sale, care ar conduce la depăşirea sau situarea sub nivelurile prevăzute la alin.(1), (2), (4) şi (5).
 

(8) Periodic, cel puţin anual, S.S.I.F. va comunica C.N.V.M. identitatea acţionarilor ei semnificativi şi mărimea participaţiilor acestora şi, după caz, orice alte date şi informaţii cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementările C.N.V.M.
 

Art.19.- (1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobândirea unei poziţii prevăzute la art.18 alin.(1) şi (2) dacă, ţinând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudentă a societăţii, apreciază că persoana care ar ocupa o astfel de poziţie poate prejudicia funcţionarea în bune condiţii a societăţii sau o bună supraveghere a acesteia.
 

(2) În scopul verificării integrităţii unui acţionar al unei S.S.I.F. sau a unei persoane care intenţionează să achiziţioneze, direct sau indirect, acţiuni ale unei S.S.I.F, C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricărui acţionar, persoană fizică şi/sau juridică, ce deţine, în mod direct sau indirect, o poziţie semnificativă.
 

Art.20.- (1) În situaţia în care acţionarii semnificativi, membrii consiliului de administraţie, conducătorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a S.S.I.F., C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, care se pot referi, printre altele, la interdicţii, sancţiuni împotriva administratorilor şi/sau a conducerii, precum şi împotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern. 
 

(2) Măsuri similare pot fi aplicate şi persoanelor vinovate de nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.18 alin.(1) şi (2).
 

(3) În cazul în care dobândirea sau majorarea unei poziţii semnificative a fost efectuată fără acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzător. 
 

Art.21.- În cazul în care influenţa exercitată de către persoanele la care se face referire la art.18 alin.(1) şi (2) şi art.20 riscă să prejudicieze administrarea unei S.S.I.F., C.N.V.M. va adopta măsuri pentru suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de respectivii acţionari.

 

Capitolul IV
 

Reguli prudenţiale

 

Art.22.- În scopul protecţiei investitorilor, asigurării stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor, C.N.V.M. va emite reglementări privind cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului pentru evaluarea corectă a riscurilor, în scopul prevenirii şi limitării efectelor acestora.
 

Art.23.- (1) Intermediarii autorizaţi de C.N.V.M. au obligaţia să prezinte situaţiile lor financiare, precum şi rapoarte periodice.
 

(2) C.N.V.M va emite reglementări privind conţinutul, forma şi termenele de transmitere a rapoartelor menţionate la alin.(1). 
 

(3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor înscrise în situaţiile financiare şi în raportările periodice, prin inspecţii.
 

(4) Intermediarii sunt obligaţi să păstreze, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, informaţiile şi datele privind serviciile de investiţii financiare prestate în conformitate cu prevederile art.5, în legătură cu un instrument financiar tranzacţionat, indiferent dacă aceste tranzacţii s-au desfăşurat pe o piaţă reglementată sau nu. 
 

Art.24.- (1) Intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile de prudenţialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudenţiale se vor referi, fără a se limita la: 
 

a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor; 
 

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând investitorilor de cele aparţinând intermediarului, în scopul protejării drepturilor lor de proprietate, în special în situaţia insolvenţei intermediarului, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, în tranzacţiile pe cont propriu, în afara situaţiei în care investitorii consimt în mod expres;
 

c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejării dreptului de proprietate, cu excepţia instituţiilor de credit, care să prevină folosirea acestor fonduri în interesul firmei; 
 

d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri, precum şi a altor cerinţe legislative şi reglementare; 
 

e) existenţa unei structuri organizatorice care trebuie să minimizeze riscul unui conflict de interese între investitor şi intermediar ori între investitorii aceluiaşi intermediar. În situaţia înfiinţării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazdă. 
 

(2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, în nici o situaţie, la activele investitorilor, inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate. Un intermediar nu poate folosi activele unui client în scopul garantării tranzacţiilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client, cu excepţia cazului în care clientul îşi dă acordul în scris. 
 

Art.25.- Înaintea prestării de servicii de investiţii financiare, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor. 

 

Capitolul V 

Reguli de conduită

 

Art.26.- (1) Intermediarii şi agenţii pentru servicii de investiţii financiare sunt obligaţi să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M., precum şi regulile emise de pieţele reglementate pe care aceştia tranzacţionează. 
 

(2) Implementarea şi supravegherea respectării regulilor de conduită de către toţi intermediarii care prestează servicii de investiţii financiare pe teritoriul României vor fi asigurate de către C.N.V.M. 
 

Art.27.- (1) Reglementările C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua în considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel puţin:
 

a) să acţioneze onest, imparţial şi cu diligenţă profesională în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei;
 

b) să angajeze toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze eficient procedurile interne necesare prestării serviciilor de investiţii financiare;
 

c) să solicite de la investitori informaţii referitoare la situaţia lor financiară, experienţa investiţională şi obiectivele cu privire la serviciile solicitate; 
 

d) să transmită investitorilor toate informaţiile relevante privind tranzacţiile în care contrapartea este intermediarul;
 

e) să încerce să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să asigure investitorilor un tratament imparţial;
 

f) să desfăşoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile administrării activităţii, în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei.
 

(2) În cazul în care un intermediar execută un ordin, în vederea aplicării regulilor prevăzute la alin.(1), va fi evaluată natura profesională a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent dacă acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar.
 

Art.28.- (1) Prestarea de servicii de investiţii financiare, în contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat în două exemplare, dintre care unul va fi remis clientului. 
 

(2) Reglementările C.N.V.M. vor stipula conţinutul şi clauzele minime ale contractelor încheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanţă. 
 

(3) Prin contract la distanţă se înţelege orice contract, referitor la servicii de investiţii financiare, încheiat între un intermediar, în calitate de ofertant, şi un investitor, în calitate de beneficiar de servicii de investiţii financiare, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii de investiţii financiare la distanţă, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseşte exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia.
 

(4) Reglementările prevăzute la alin.(2) vor cuprinde modalităţile prin care pot fi furnizate servicii de investiţii financiare la distanţă, în baza unui contract la distanţă, precizând expres mijloacele de comunicare la distanţă, inclusiv cele de comunicare electronică, precum şi perioada pentru care acesta a fost încheiat.
 

(5) Reglementările prevăzute la alin.(2) vor cuprinde, în plus, prevederi referitoare la obligaţia intermediarului de a informa investitorul, precum şi consimţământul acestuia de a încheia un astfel de contract, care să-i permită intermediarului să presteze servicii de investiţii financiare la distanţă.
 

(6) Prin mijloace de comunicare la distanţă se înţelege orice mijloc care, fără a necesita prezenţa fizică simultană a ofertantului şi a beneficiarului de servicii de investiţii financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voinţă între părţi şi a obiectului contractului.
 

(7) Investitorul va avea o perioadă de 14 zile, de la încheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanţă, fără a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fără a-şi motiva decizia de retragere. În cazul în care investitorul reziliază unilateral contractul, el va putea fi obligat să plătească serviciile prestate în concordanţă cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai după ce investitorul şi-a exprimat acordul. 
 

(8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor de investiţii financiare al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe pieţele financiare care pot apărea în timpul perioadei de retragere din contract şi sunt independente de prestatorii de servicii de investiţii financiare, fiind legate de: 
 

a) operaţiuni de schimb valutar;
 

b) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mică de un an şi certificate de depozit;
 

c) valori mobiliare; 
 

d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
 

e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;
 

f) contracte forward pe rata dobanzii (FRA);
 

g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb şi acţiuni;
 

h) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit.b) - e), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii.
 

(9) Reglementările prevăzute la alin.(2), (4) şi (5) pot prevedea, pentru crearea şi dezvoltarea unui sistem eficient şi adecvat, procedura plângerii prealabile şi proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile de investiţii financiare. 

 

Capitolul VI 

Traderi

 

Art.29.- Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume şi pe cont propriu tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu opţiuni.
 

Art.30.- (1) Traderii vor fi autorizaţi în condiţiile prevăzute prin reglementările C.N.V.M. şi vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M.
 

(2) Cerinţele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M. 
 

Art.31.- Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piaţă şi în conformitate cu reglementările respectivei pieţe reglementate.
 

Art.32.- (1) Compensarea şi decontarea tranzacţiilor efectuate de traderi se realizează numai prin intermediari, acţionând în cadrul aceleiaşi pieţe reglementate, ca membri compensatori.
 

(2) Responsabilitatea cu privire la obligaţiile ce decurg din derularea tranzacţiilor efectuate de traderi revine şi membrilor compensatori cu care aceştia au încheiate contracte de compensare. 
 

Art.33.- Traderilor le este interzis:
 

a) să deţină fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane;
 

b) să negocieze şi să încheie tranzacţii, în numele şi în contul altor persoane;
 

c) să încheie cu alte persoane înţelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a acţiona concertat pe pieţele reglementate;
 

d) să se afle în relaţii de muncă cu un alt intermediar sau cu un operator de piaţă.
 

Art.34.- Prevederile art.4 alin.(3), art.23, art.24 alin.(1) lit.d) şi ale art.26 vor fi aplicate corespunzător şi traderilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.

 

Capitolul VII

Consultanţii de investiţii şi agenţiile de rating

 

Art.35.- (1) Prestarea cu titlu profesional a serviciilor de consultanţă de investiţii, cu privire la instrumentele financiare, se efectuează de către consultanţii de investiţii, persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M. 
 

(2) Prin consultanţă de investiţii se înţelege recomandarea personală dată unui client, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare. 
 

(3) C.N.V.M. va emite reglementări privind:
 

a) condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei de a presta servicii de consultanţă privind instrumentele financiare, de către persoane fizice sau juridice, altele decât intermediarii, incluzând şi cerinţele de capital pentru desfăşurarea acestei activităţi; 
 

b) procedurile referitoare la condiţiile de funcţionare, supraveghere, raportare şi verificare a consultanţilor de investiţii; 
 

c) suspendarea şi retragerea autorizaţiei de consultant de investiţii. 
 

(4) Prestarea de servicii de consultanţă de investiţii exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achiziţionarea sau înstrăinarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum şi decontarea tranzacţiilor, inclusiv deţinerea de disponibilităţi băneşti sau instrumente financiare în contul investitorilor. 
 

(5) Consultanţii de investiţii sunt subiect al regulilor de conduită, adoptate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art.27. 
 

Art.36.- (1) C.N.V.M. va emite reglementări privind criteriile de agreere a agenţiilor de rating care evaluează şi notează emitenţii admişi la tranzacţionare şi instrumentele financiare tranzacţionate pe pieţele reglementate.
 

(2) Agenţiile de rating vor informa C.N.V.M. cu privire la orice rating realizat în legătură cu entităţile şi instrumentele menţionate la alin.(1). 
 


 

Capitolul VIII 

Operaţiuni transfrontaliere

 

Secţiunea 1

Sucursale ale societăţilor de servicii de investiţii financiare, persoane juridice române şi libera circulaţie a serviciilor

 

Art.37.- S.S.I.F. poate presta servicii de investiţii financiare:
 

a) într-un stat membru, în conformitate cu prevederile art.38; 
 

b) într-un stat nemembru, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M., conform reglementărilor emise în acest sens. 
 

Art.38.- (1) S.S.I.F., persoană juridică română, care intenţionează să deschidă o sucursală într-un stat membru, va comunica acest lucru C.N.V.M., împreună cu următoarele informaţii:
 

a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile de investiţii financiare ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei şi structura organizatorică a acesteia;
 

b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei;
 

c) adresa sediului sucursalei;
 

d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile pentru protecţia investitorilor sucursalei.
 

(2) În termen de 3 luni de la primirea comunicării, C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazdă informaţiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora şi va informa S.S.I.F. în consecinţă, împreună cu motivele refuzului. 
 

(3) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.I.F., persoană juridică română, dacă pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.I.F., constată că:
 

a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situaţie financiară adecvată, în raport cu serviciile de investiţii financiare ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei;
 

b) S.S.I.F. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a situaţiei financiare.
 

(4) În cazul modificării conţinutului uneia dintre informaţiile prevăzute la alin.(1), S.S.I.F. va comunica, în scris, această modificare C.N.V.M. şi autorităţii competente din statul membru gazdă, cu cel puţin o lună înainte de implementarea schimbării. 
 

(5) C.N.V.M. va comunica autorităţii competente din statul membru gazdă orice modificare a informaţiilor comunicate anterior, în conformitate cu alin.(2).
 

Art.39.- (1) Orice S.S.I.F. care intenţionează să presteze servicii de investiţii financiare pe teritoriul unui stat membru, pentru prima dată, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informaţii:
 

a) statul membru în care intenţionează să opereze;
 

b) un plan de afaceri, precizând, în special, serviciul sau serviciile de investiţii pe care intenţionează să le presteze.
 

(2) În termen de o lună de la primirea informaţiilor menţionate la alin.(1), C.N.V.M. va transmite aceste informaţii autorităţilor competente din statul membru gazdă. După expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe să presteze serviciile de investiţii financiare în cauză, în statul membru gazdă.
 

(3) În situaţia în care se modifică conţinutul informaţiilor transmise în conformitate cu alin.(1) lit.b), S.S.I.F. va comunica această modificare, în scris, C.N.V.M. şi statului membru gazdă, înainte de aplicarea acesteia, în vederea transmiterii, dacă este necesar, a oricărei modificări sau completări ce trebuie aduse informaţiilor comunicate.
 

Art.40.- (1) Supravegherea prudenţială a serviciilor de investiţii financiare prestate de S.S.I.F., în statele membre şi nemembre, fie direct, fie prin înfiinţarea de sucursale, va fi asigurată de C.N.V.M., fără a prejudicia atribuţiile autorităţilor competente din statele gazdă. 
 

(2) În vederea exercitării atribuţiilor sale de supraveghere, C.N.V.M. va coopera cu autorităţile competente din statele membre în cadrul cărora S.S.I.F. prestează direct servicii de investiţii financiare sau îşi înfiinţează sucursale.
 

(3) În situaţia în care dispune sancţiuni, restricţii sau retragerea autorizaţiei unei S.S.I.F., C.N.V.M. va notifica, imediat, autoritatea competentă din statul membru în care respectiva societate prestează servicii de investiţii financiare.
 

(4) Prevederile speciale din legislaţia bancară referitoare la operaţiunile transfrontaliere vor fi aplicabile instituţiilor de credit autorizate în România, ce intenţionează să presteze servicii de investiţii financiare, principale şi conexe, în străinătate, precum şi prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investiţii în România, de către instituţii de credit din state membre sau din state nemembre. 

 

Secţiunea a 2-a

Intermediari din state membre

 

Art.41.- (1) Intermediarii autorizaţi şi supravegheaţi de autoritatea competentă dintr-un stat membru pot presta în România, în limita autorizaţiei acordate de statul membru de origine, servicii de investiţii financiare, conform art.5 alin.(1), în mod direct sau printr-o sucursală, în baza principiului liberei circulaţii a serviciilor, fără a fi necesară obţinerea unei autorizaţii din partea C.N.V.M.
 

(2) Intermediarii prevăzuţi la alin.(1) vor avea sediul central în statul membru care le-a acordat autorizaţia şi în care îşi desfăşoară activitatea. 
 

(3) Intermediarii prevăzuţi la alin.(1) îşi pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de C.N.V.M.
 

(4) În termen de 2 luni de la primirea comunicării din partea autorităţii competente din statul membru de origine, privind prestarea de servicii prin intermediul unei sucursale, cuprinzând informaţiile prevăzute la art.38 alin.(1), C.N.V.M. va comunica intermediarului în cauză, dacă este necesar, condiţiile, regulile de conduită, în conformitate cu care, în scopul protejării interesului general, sucursala din România urmează să îşi desfăşoare activitatea.
 

(5) Sucursala îşi poate începe activitatea la data comunicării C.N.V.M. sau la data expirării termenului prevăzut la alin.(4).
 

(6) Orice intenţie de modificare a informaţiilor cuprinse în comunicarea primită de C.N.V.M., potrivit alin.(4), trebuie să fie notificată de către intermediarul în cauză, cu cel puţin o lună înainte de data la care modificarea respectivă urmează să fie efectuată. 
 

(7) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentei secţiuni, cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile.

 

Art.42.- (1) Intermediarii autorizaţi în statele membre pot avea acces pe o piaţă reglementată din România să presteze servicii de natura celor prevăzute la art.5 alin.(1) lit.b) şi c), precum şi în sistemele de compensare-decontare aferente acestor pieţe, fie:
 

a) direct, în baza liberei circulaţii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale;
 

b) indirect, prin înfiinţarea de filiale ori achiziţionarea unei S.S.I.F. care este deja membră sau are acces pe o piaţă reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare.
 

(2) Accesul pe o piaţă reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevăzuţi la alin.(1) este condiţionat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piaţă şi de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M, a regulilor de conduită şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfăşoară activităţi în numele acestor intermediari. 
 


 

Secţiunea a 3-a

Intermediari din state nemembre

 

Art.43.- Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către intermediarii din statele nemembre va fi supusă autorizării C.N.V.M. Condiţiile de autorizare sunt:
 

a) satisfacerea de către sucursală a cerinţelor prevăzute la art.8;
 

b) autorizaţia societăţii şi prevederile legale din ţara de origine, în legătură cu serviciile de investiţii financiare pe care societatea de servicii de investiţii financiare intenţionează să le presteze pe teritoriul României, prin intermediul sucursalei;
 

c) existenţa în ţara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum şi structură organizatorică, similare cu cele din România;
 

d) existenţa unui acord de cooperare între C.N.V.M. şi autoritatea competentă din ţara de origine;
 

e) îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate în ţara de origine, în limitele permise de acordul internaţional.

 

Capitolul IX 

Fondul de compensare a investitorilor

 

Art.44.- (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M. 
 

(2) Acţionarii Fondului sunt intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii. Pot fi acţionari ai Fondului operatorii de piaţă, depozitarul central şi alte entităţi reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. 
 

(3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, principiile privind organizarea şi funcţionarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, şi obligaţii de transparenţă.
 

Art.45.- (1) Intermediarii autorizaţi să presteze servicii de investiţii financiare şi societăţile de administrare a investiţiilor, care administrează portofolii individuale de investiţii, trebuie să fie membri ai Fondului. 
 

(2) Entităţile menţionate la alin.(1) au obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să înfiinţeze şi să supună autorizării C.N.V.M., S.C. Fondul de compensare a investitorilor - S.A.
 

Art.46.- (1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor C.N.V.M., în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.
 

(2) În sensul prezentului capitol, prin investitor se înţelege orice persoană care a încredinţat fonduri băneşti sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiţii financiare. 
 

(3) Valoarea creanţei unui investitor va fi calculată conform dispoziţiilor legale şi contractuale, luând în considerare compensarea şi creanţele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatării sau a hotărârii menţionate la art.47 alin.(1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, dacă este posibil, la valoarea de piaţă a instrumentelor financiare aparţinând investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plăti sau returna, în condiţiile prevăzute la art.47 alin.(1) şi (2). 
 

(4) Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al preşedintelui C.N.V.M.
 

(5) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:
 

a) investitorii calificaţi;
 

b) administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acţionarii acestora cu deţineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitorii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu membrii Fondului;
 

c) soţii, rudele şi afinii până la gradul I, precum şi persoanele care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit.b);
 

d) persoanele juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului;
 

e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultăţile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia. 
 

(6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acţiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa competentă.
 

Art.47.- (1) Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situaţii:
 

a) C.N.V.M. a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară, nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp;
 

b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi. 
 

(2) Compensaţia va fi asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui membru al Fondului de a:
 

a) returna fondurile băneşti aparţinând investitorilor şi deţinute în numele acestora, în legătură cu activităţile lor de investiţii;
 

b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparţine şi este deţinut şi administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiţii.
 

(3) În cazul în care intermediarul este o instituţie de credit, orice situaţie similară celei prevăzute la alin.(1) va fi transmisă C.N.V.M., de către Banca Naţională a României. 
 

(4) În cazul în care compensaţia este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, nici un investitor nu are dreptul la o dublă compensaţie.
 

Art.48.- (1) În situaţiile prevăzute la art.47, Fondul va publica pe website-ul propriu, la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, precum şi în cel puţin două cotidiane de difuzare naţională, informaţii privind: incapacitatea membrului de a-şi onora obligaţiile faţă de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de despăgubire, precum şi data începerii plăţii compensaţiilor către investitori.
 

(2) Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor, pentru o sumă egală cu plăţile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor băneşti şi/sau instrumentelor financiare. Fondul se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumă, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi.
 

Art.49.- (1) Fondul va avea următoarele resurse financiare:
 

a) contribuţia iniţială a membrilor, plătită în conformitate cu reglementările C.N.V.M.;
 

b) contribuţia anuală şi/sau specială plătită de membri;
 

c) venituri din investirea resurselor Fondului;
 

d) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fond;
 

e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;
 

f) alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.
 

(2) Cheltuielile legate de administrarea şi funcţionarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum şi din alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.
 

(3) Resursele financiare aflate la dispoziţia Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix, garantate integral de stat până la 31 decembrie 2004, urmând ca ulterior, aceste plasamente să se diversifice în active cu risc scăzut, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.
 

(4) Fondul nu distribuie dividende şi nu poate acorda împrumuturi.
 

Art.50.- C.N.V.M. va stabili anual, prin ordin al preşedintelui, plafoanele sumelor prevăzute la art.46 alin.(3). 
 

Art.51.- Contribuţiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.
 

Art.52.- Fondul va prezenta C.N.V.M. un raport anual de activitate, cel mai târziu până la data de 30 aprilie.
 


 

TITLUL III

ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV

 

Capitolul I 

Societăţile de administrare a investiţiilor

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Art.53.- (1) Societatea de administrare a investiţiilor, denumită în continuare S.A.I., este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M. 
 

(2) S.A.I. va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M., la data autorizării.
 

(3) În toate actele oficiale, S.A.I. trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M. 

 

Secţiunea a 2 -a 

Servicii prestate de societăţi de administrare a investiţiilor

 

Art.54.- (1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., autorizate conform prevederilor prezentei legi.
 

(2) S.A.I. poate administra, sub condiţia autorizării C.N.V.M., alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudenţiale. 
 

(3) S.A.I., prin derogare de la alin.(1) şi (2), poate desfăşura şi următoarele activităţi: 
 

a) administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art.2 alin.(1) pct.11; 
 

b) servicii conexe: consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art.2 alin.(1) pct.11. 
 

(4) S.A.I. poate fi autorizată să desfăşoare activităţile prevăzute la alin.(3), numai dacă este autorizată în prealabil să desfăşoare activităţile menţionate la alin.(1) sau (2), şi poate fi autorizată să desfăşoare activităţile prevăzute la alin.(3) lit.b), numai dacă desfăşoară activităţile prevăzute la alin.(3) lit.a). 
 

Art.55.- (1) Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă cel puţin la:
 

a) administrarea investiţiilor;
 

b) desfăşurarea de activităţi privind:
 

1. servicii juridice şi de contabilitate aferente administrării de portofolii;
 

2. cercetarea de piaţă;
 

3. evaluarea portofoliului şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
 

4. monitorizarea conformităţii cu reglementările în vigoare; 
 

5. menţinerea unui registru al deţinătorilor de titluri de participare; 
 

6. distribuţia veniturilor; 
 

7. emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare;
 

8. ţinerea evidenţelor;
 

c) marketing şi distribuţie.
 

(2) Sub condiţia avizării prealabile a C.N.V.M., S.A.I. poate să delege către terţi exercitarea activităţilor menţionate la alin.(1), în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.
 

(3) Delegarea prevăzută la alin.(2) poate fi acordată S.A.I. situate în România sau în alte state, numai cu condiţia asigurării posibilităţii administrării prudenţiale a investiţiilor şi cu condiţia existenţei unor acorduri de cooperare în domeniul schimbului de informaţii, încheiate între C.N.V.M. şi autorităţile competente de supraveghere din statele respective. 
 

(4) S.A.I. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării funcţiilor sale către terţi. 
 

(5) Prevederile art.28 se vor aplica corespunzător S.A.I.
 

(6) Activităţile delegate către terţi, în condiţiile prezentului articol, sunt desfăşurate cu respectarea aceluiaşi regim aplicabil S.A.I.
 

Art.56.- (1) Administrarea portofoliilor individuale de investiţii, menţionate la art.54 alin.(3) lit.a), trebuie realizată conform regulilor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri şi cerinţelor de adecvare a capitalului prevăzute la art.22, art.24, art.27 şi art.57. 
 

(2) S.A.I. care desfăşoară activităţile prevăzute la art.54 alin.(3) va putea să investească întregul portofoliu de investiţii administrat sau o parte din acesta în titluri de participare ale O.P.C. aflate în administrarea sa, numai cu acordul prealabil al investitorului. 

 

Secţiunea a 3-a 

Capitalul iniţial

 

Art.57.- (1) Capitalul iniţial al unei S.A.I. va fi determinat în conformitate cu reglementările C.N.V.M. şi este de cel puţin echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(2) Până la data de 31 decembrie 2004, S.A.I. sunt obligate să-şi majoreze şi să menţină capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(3) Până la data de 31 decembrie 2005, S.A.I. sunt obligate să-şi majoreze şi să menţină capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 90.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(4) Până la data de 31 decembrie 2006, S.A.I. sunt obligate să-şi majoreze şi să menţină capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(5) Capitalul iniţial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzând capitalul social subscris şi vărsat, precum şi alte componente ale bilanţului contabil, calculate conform metodologiei prevăzute în reglementările C.N.V.M., cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile.
 

(6) Dacă valoarea portofoliului administrat de S.A.I. depăşeşte 250.000.000 euro, S.A.I. trebuie să-şi suplimenteze fondurile proprii cu o cotă de 0,02 % din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depăşeşte suma de 250.000.000 euro, astfel încât totalul dintre capitalul iniţial şi suma suplimentară să nu depăşească 10.000.000 euro. C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea prezentului alineat, cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile.
 

(7) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitară, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al preşedintelui, nivelul capitalului iniţial al unei S.A.I.
 

(8) Cursul de referinţă la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea. 

 

Secţiunea a 4-a 

Autorizarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei

 

Art.58.- (1) S.A.I. poate fi autorizată de C.N.V.M., dacă îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:
 

a) societatea este constituită ca o societate comercială pe acţiuni şi include în numele societăţii sintagma societate de administrare a investiţiilor sau abrevierea S.A.I.; 
 

b) sediul social şi sediul central, după caz, reprezentând sediul principal de desfăşurare a activităţii S.A.I., sunt situate în România; 
 

c) pregătirea, experienţa şi integritatea profesională a membrilor consiliului de administraţie, a conducerii executive, a auditorilor interni care nu au calitatea de membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România şi ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerinţele impuse de reglementările C.N.V.M.;
 

d) prezintă structura acţionariatului şi fac dovada identităţii şi integrităţii acţionarilor semnificativi; 
 

e) fac dovada existenţei capitalului iniţial, subscris şi integral vărsat în numerar, stabilit de reglementările C.N.V.M.; 
 

f) prezintă planul de afaceri, descrierea structurii organizatorice şi a reglementărilor interne ale societăţii; 
 

g) prezintă contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România.
 

(2) În cazul în care S.A.I. se află în legături strânse cu alte persoane fizice sau juridice, C.N.V.M. este în drept să acorde autorizaţia, numai dacă aceste legături nu împiedică exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere. 
 

(3) C.N.V.M. nu va acorda autorizaţia, dacă legile, reglementările sau prevederile administrative ale unui stat nemembru al Uniunii Europene, care guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care S.A.I. are legături strânse, împiedică exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere. 
 

(4) Acordarea autorizaţiei poate fi refuzată în cazul în care, deşi sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alin.(1), se consideră că administrarea prudenţială nu poate fi asigurată.
 

(5) C.N.V.M. va acorda autorizaţia de funcţionare, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii întregii documentaţii prevăzute de reglementările în vigoare, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
 

(6) S.A.I. îşi poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, cu excepţia activităţii menţionate la art.54 alin.(3) lit.a), care este condiţionată şi de dobândirea calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. 
 

(7) S.A.I. are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare, cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului, stabilite prin prezenta lege şi prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfăşurării activităţii, şi va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.
 

(8) Prevederile art.13 se vor aplica corespunzător şi S.A.I. 

 

Art.59.- C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia acordată S.A.I. în următoarele condiţii: 
 

a) nu îşi începe activitatea, în termen de 12 luni de la obţinerea autorizaţiei, sau nu desfăşoară nici o activitate autorizată de C.N.V.M., pe o perioadă mai mare de 6 luni;
 

b) solicită expres retragerea autorizaţiei;
 

c) nu respectă reglementările C.N.V.M. privind adecvarea capitalului; 
 

d) nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei; 
 

e) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare;
 

f) a încălcat grav şi/sau sistematic prevederile prezentei legi şi/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia;
 

g) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.

 

Secţiunea a 5-a

Conducerea, acţionarii semnificativi şi controlul intern

 

Art.60.- (1) Conducerea efectivă a activităţii unei S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane fizice. Numele acestor persoane, precum şi ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate C.N.V.M.
 

(2) Persoanele menţionate la alin.(1) trebuie să îndeplinească condiţiile de bună reputaţie şi experienţă, în raport cu tipul de O.P.C. administrat de S.A.I.
 

Art.61.- Prevederile art.18-20 se aplică în mod corespunzător şi S.A.I.
 

Art.62.- S.A.I. are obligaţia de a organiza un compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital, precum şi a reglementărilor interne.
 

Art.63.- Condiţiile privind autorizarea personalului, organizarea şi funcţionarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.

 

Capitolul II 

Reguli prudenţiale

 

Art.64.- S.A.I. vor respecta, în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile prudenţiale stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli se vor referi, fără a se limita la: 
 

a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor şi ale S.A.I.;
 

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând investitorilor între ele şi de cele ale S.A.I., în scopul protejării drepturilor de proprietate ale acestora, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către S.A.I. în tranzacţiile pe cont propriu; 
 

c) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca operaţiunile efectuate de S.A.I. să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte părţile implicate, timpul şi locul unde au fost efectuate;
 

d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri, precum şi a altor cerinţe legislative şi de reglementare; 
 

e) existenţa unei structuri organizatorice care să minimizeze riscul unui conflict de interese între S.A.I. şi investitori, între aceştia, între investitori şi O.P.C.V.M. sau între O.P.C.V.M.-uri. În situaţia înfiinţării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazdă. 
 

Art.65.- (1) S.A.I. va opera în conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societăţii de investiţii şi nu va efectua operaţiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte.
 

(2) S.A.I. nu poate efectua tranzacţii cu O.P.C.V.M.-urile şi A.O.P.C.-urile pe care le administrează.
 

Art.66.- (1) O societate comercială nu poate îndeplini în acelaşi timp funcţiile unei S.A.I. şi ale unui depozitar.
 

(2) S.A.I. şi depozitarul trebuie să acţioneze independent una faţă de cealaltă şi exclusiv în interesul deţinătorilor de titluri de participare.
 

Art.67.- S.A.I. are obligaţia de a transmite depozitarului toate informaţiile cu privire la operaţiunile O.P.C.V.M., cel mai târziu până la ora 24:00 a zilei lucrătoare, următoare celei în care acestea au fost încheiate.
 


 

Capitolul III

Reguli de conduită

 

Art.68.- (1) S.A.I. sunt obligate să respecte, pe toată durata de funcţionare, regulile de conduită emise de C.N.V.M. 
 

(2) S.A.I. are, cel puţin, obligaţia:
 

a) să acţioneze cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională, în scopul protejării interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează şi a integrităţii pieţei;
 

b) să angajeze şi să folosească eficient toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;
 

c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că O.P.C.V.M. pe care le administrează, beneficiază de un tratament corect şi imparţial;
 

d) să desfăşoare activitatea, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei.
 

(3) Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare aparţinând O.P.C.V.M.-urilor vor fi exercitate de către S.A.I., în interesul deţinătorilor de titluri de participare.

 

Capitolul IV

Depozitarul

 

Art.69.- Depozitarul reprezintă acea instituţie de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele unui O.P.C.V.M. 
 

Art.70.- Depozitarul trebuie:
 

a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către S.A.I. sau o altă entitate, în numele O.P.C.V.M., în conformitate cu prezenta lege, reglementările C.N.V.M. şi cu regulile fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii;
 

b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu regulile fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii şi cu prevederile prezentei legi;
 

c) să îndeplinească instrucţiunile S.A.I. sau ale societăţilor de investiţii autoadministrate, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare ori regulilor fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii; 
 

d) să se asigure că, în tranzacţiile având ca obiect activele O.P.C.V.M., orice sumă este achitată în termenul stabilit;
 

e) să se asigure că veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate şi calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu reglementările C.N.V.M. şi cu regulile fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii. 
 

Art.71.- În vederea obţinerii avizului C.N.V.M., instituţia de credit trebuie să prezinte C.N.V.M. documente şi evidenţe din care să rezulte că:
 

a) dispune de suficiente resurse financiare, impuse de reglementările C.N.V.M.;
 

b) are o structură de conducere adecvată;
 

c) dispune de capacităţile profesionale necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de depozitare.
 

Art.72.- (1) Depozitarul răspunde faţă de S.A.I., faţă de societatea de investiţii şi faţă de deţinătorii de titluri de participare, pentru orice pierdere suferită de aceştia, ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligaţiilor sale. 
 

(2) Răspunderea depozitarului faţă de investitori poate fi invocată de către deţinătorii de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul S.A.I., în funcţie de natura relaţiilor între cele trei părţi.
 

(3) Un depozitar poate transfera unei terţe persoane, în calitate de subdepozitar, păstrarea unei părţi din activele unui O.P.C.V.M., în conformitate cu reglementările emise de către C.N.V.M.
 

(4) Activităţile delegate către terţi, în condiţiile alin.(3), sunt desfăşurate cu respectarea aceluiaşi regim aplicabil depozitarului.
 

(5) Obligaţiile depozitarului, la care se face referire la alin. (3), nu vor fi afectate de faptul că a încredinţat unei terţe părţi toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.
 

Art.73.- (1) Este interzisă publicarea şi folosirea altor mărimi sau exprimări pentru valoarea activului net, valoarea unitară a activului net şi numărul deţinătorilor de titluri de participare, în afara celor certificate de depozitar.
 

(2) Activele entităţilor depozitate trebuie evidenţiate în conturi separate între ele şi de cele ale depozitarului.
 

Art.74.- Condiţiile privind înlocuirea depozitarului şi regulile care să asigure protecţia deţinătorilor de titluri de participare vor fi prevăzute în regulile fondului, respectiv în actul constitutiv al societăţii de investiţii, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. 
 

Art.75.- Depozitarul este obligat să informeze, imediat, C.N.V.M., cu privire la orice abuz al S.A.I., în raport cu activele O.P.C.V.M. depozitate.

 

Capitolul V 

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Art.76.- (1) O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 

a) au ca unic scop efectuarea de investiţii colective, plasând resursele băneşti în instrumente financiare lichide la care se face referire în art.101 alin.(1), şi operând pe principiul diversificării riscului şi administrării prudenţiale;
 

b) titlurile de participare sunt, la cererea deţinătorilor, răscumpărabile continuu din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura că valoarea titlurilor sale de participare pe o piaţă nu variază semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar, poate fi considerată echivalentă a operaţiunii de răscumpărare.
 

(2) O.P.C.V.M. sunt înfiinţate fie sub formă de fonduri deschise de investiţii, pe bază de contract civil, fie sub formă de societăţi de investiţii, prin act constitutiv.
 

Art.77.- O.P.C.V.M. nu se pot transforma în alte tipuri de organisme de plasament colectiv.
 

Art.78.- Orice organism de plasament colectiv se poate transforma într-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de C.N.V.M.
 

Art.79.- Societăţile de investiţii autoadministrate, S.A.I. şi depozitarul care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. nu pot efectua vânzări, în lipsă de valori mobiliare sau alte instrumente financiare la care se face referire la art.101 alin.(1) lit.d), f) şi g).
 

Art.80.- (1) Nici o societate de investiţii autoadministrată, S.A.I. sau depozitar care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. nu poate contracta împrumuturi în contul acestora. 
 

(2) Prin derogare, C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să contracteze împrumuturi, până la concurenţa a maximum 10% din valoarea activelor sale.
 

(3) Un O.P.C.V.M. poate achiziţiona monedă străină sau devize, inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproc acoperite (back to back).
 

(4) Fără a prejudicia aplicarea art.101 şi art.103, o societate de investiţii, o S.A.I. sau un depozitar, care acţionează în numele unui O.P.C.V.M., nu pot acorda împrumuturi sau nu pot garanta în folosul unui terţ astfel de împrumuturi.
 

(5) Prevederile alin.(4) nu împiedică achiziţionarea, de către organismele în cauză, de valori mobiliare sau alte instrumente financiare menţionate la art.101 alin.(1) lit.d), f) şi g), care nu sunt plătite integral.

 

Art.81.- (1) Titlurile unui O.P.C.V.M. vor fi emise numai la momentul în care contravaloarea acestora, la preţul net de emisiune, este înregistrată în contul O.P.C.V.M.
 

(2) Preţul de răscumpărare a titlurilor de participare la un O.P.C.V.M. va fi calculat la data primirii cererii de răscumpărare. Plata va fi efectuată într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. 
 

Art.82.- Creditorii unei S.A.I., ai depozitarilor sau subdepozitarilor nu pot institui proceduri împotriva activelor unui O.P.C.V.M., inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate.
 

Secţiunea a 2-a 

Autorizarea organismelor de plasament colectiv 

în valori mobiliare

 

Art.83.- (1) O.P.C.V.M. îşi desfăşoară activitatea, în baza autorizaţiei C.N.V.M., în conformitate cu prezenta lege şi cu reglementările emise în aplicarea ei.
 

(2) Un O.P.C.V.M. va fi autorizat după ce, în prealabil, C.N.V.M. a autorizat S.A.I., regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv al societăţii de investiţii, alegerea depozitarului şi prospectul de emisiune. 
 

(3) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul regulilor unui fond deschis de investiţii şi al actului constitutiv al unei societăţi de investiţii, care vor avea în vedere cel puţin următoarele:
 

a) modalităţile de emitere, vânzare, răscumpărare şi anulare a titlurilor de participare;
 

b) calculul valorii activului unitar net;
 

c) identitatea S.A.I., a depozitarului şi relaţia dintre aceste părţi şi investitori;
 

d) condiţiile de înlocuire a S.A.I., a depozitarului şi reguli pentru asigurarea protecţiei investitorilor în astfel de situaţii;
 

e) comisioanele de administrare percepute de S.A.I. şi cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru O.P.C.V.M., precum şi metodele de calcul al acestora.
 

(4) C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia unui O.P.C.V.M., dacă persoanele din conducerea efectivă a activităţii de depozitare nu au bonitatea sau experienţa necesară pentru a desfăşura activităţi specifice pentru respectivul tip de O.P.C.V.M. Identitatea acestor persoane, precum şi a celor care le succed în funcţie, trebuie comunicată imediat C.N.V.M.
 

(5) Acordarea autorizaţiei poate fi refuzată, în cazul în care se consideră că administrarea prudenţială nu poate fi asigurată.
 

Art.84.- Condiţiile care au stat la baza autorizaţiei emise de C.N.V.M. trebuie menţinute pe toată durata de existenţă a unui O.P.C.V.M. Orice modificare a acestora este supusă în prealabil autorizării C.N.V.M. 
 

Art.85.- (1) C.N.V.M. va acorda autorizaţia unui O.P.C.V.M., precum şi autorizaţia pentru iniţierea şi derularea ofertei publice continue de titluri de participare, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată. 
 

(2) Fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii care au fost autorizate vor fi înscrise în Registrul C.N.V.M. 
 

(3) S.A.I. are obligaţia de a menţiona numărul de înscriere în registrul prevăzut la alin.(2) în toate actele, documentele şi corespondenţa pe care S.A.I. le emite sau le iniţiază, în numele O.P.C.V.M. pe care îl administrează.
 

Art.86.- (1) Prospectul şi prospectul simplificat trebuie să conţină informaţiile necesare, pentru ca investitorii să poată aprecia în deplină cunoştinţă de cauză investiţia care le este propusă şi, în special, riscurile pe care aceasta le implică. Prospectul include o descriere clară şi uşor de înţeles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele în care acesta investeşte.
 

(2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul minim şi formatul prospectului şi al prospectului simplificat. Nu este obligatorie inserarea în prospect a informaţiilor cuprinse în regulile fondului sau în actul constitutiv, anexate la prospect.
 

(3) Prospectul simplificat este parte a prospectului şi poate fi detaşat de acesta.
 

(4) Prospectul simplificat trebuie oferit gratuit subscriitorilor, înainte de încheierea contractului. În plus, prospectul şi ultimele raportări anuale şi semestriale, publicate în conformitate cu art.107, sunt furnizate gratuit investitorilor, la cererea acestora.
 

(5) Orice persoană care subscrie titluri de participare va da o declaraţie, prin care confirmă faptul că a primit, a citit şi a înţeles prospectul.
 

(6) Elementele esenţiale ale prospectului de emisiune şi ale prospectului simplificat ale O.P.C.V.M. vor fi actualizate, cu toate modificările care apar, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.
 

Art.87.- Pentru a asigura informarea corectă a publicului, C.N.V.M. poate cere, în orice moment, unui O.P.C.V.M. să modifice informaţia din prospect şi din prospectul simplificat.
 

Secţiunea a 3-a

Fondurile deschise de investiţii

 

Art.88.- Regulile fondului deschis de investiţii sunt parte integrantă a prospectului de emisiune, fiind anexă la acesta.
 

Art.89.- (1) Unităţile de fond emise de fondurile deschise de investiţii vor fi de un singur tip, înregistrate, dematerializate şi vor conferi deţinătorilor lor drepturi egale. Unităţile de fond vor fi plătite integral la momentul subscrierii.
 

(2) Participarea la un fond deschis de investiţii este atestată printr-un certificat ce confirmă deţinerea de unităţi de fond. 
 

Art.90.- Fondurile deschise de investiţii nu emit alte instrumente financiare în afara unităţilor de fond.
 

Art.91.- (1) Unităţile de fond se cumpără la preţul de emisiune. Preţul de emisiune este stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar şi valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea.
 

(2) Unităţile de fond pot fi răscumpărate, la preţul stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar şi valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare.
 

(3) Valoarea activului net şi valoarea unităţii de fond ale unui fond deschis de investiţii vor fi publicate zilnic de către S.A.I., pentru fiecare zi lucrătoare, în baza datelor certificate de depozitar.
 

(4) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la modalitatea de calcul a activului net şi a activului net unitar. 

 

Secţiunea a 4-a

Societăţile de investiţii

 

Art.92.- (1) O societate de investiţii va emite acţiuni nominative, plătite integral la momentul subscrierii. 
 

(2) O societate de investiţii nu poate desfăşura alte activităţi, în afara celor prevăzute la art.76 alin.(1). 
 

(3) Societăţile de investiţii pot administra numai activele proprii, şi nu pot, în nici o situaţie, să fie mandatate pentru administrarea de active în favoarea unei terţe părţi. 
 

Art.93.- O societate de investiţii este administrată de o S.A.I. autorizată în conformitate cu prevederile prezentei legi sau de un consiliu de administraţie, în conformitate cu actele constitutive. 
 

Art.94.- (1) Capitalul iniţial al unei societăţi de investiţii care se autoadministrează va fi calculat, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. şi este de cel puţin echivalentul a 300.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(2) Până la data de 31 decembrie 2004, societăţile de investiţii care se autoadministrează au obligaţia de a-şi majora şi menţine capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 100.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(3) Până la data de 31 decembrie 2005, societăţile de investiţii care se autoadministrează au obligaţia de a-şi majora şi menţine capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 200.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(4) Până la data de 31 decembrie 2006, societăţile de investiţii care se autoadministrează au obligaţia de a-şi majora şi menţine capitalul iniţial cel puţin la nivelul echivalentului în lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României.
 

(5) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitară, C.N.V.M. va modifica periodic, prin ordin al preşedintelui, nivelul capitalului iniţial al unei societăţi de investiţii autoadministrate.
 

(6) Cursul de referinţă la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea. 
 

Art.95.- Modificările survenite ca urmare a emisiunilor şi răscumpărărilor de acţiuni, din timpul fiecărui exerciţiu financiar, se efectuează, prin derogare de la Legea nr.31/1990, şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului, o dată pe an, în maximum 30 de zile de la aprobarea situaţiilor financiare.
 

Art.96.- (1) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi procedurile de autorizare a unei societăţi de investiţii, conţinutul minim al actului constitutiv şi al contractului de administrare. 
 

(2) Actul constitutiv al societăţii de investiţii este parte integrantă a prospectului, fiind anexat la acesta.
 

Art.97.- (1) Societăţile de investiţii care se autoadministrează vor respecta corespunzător prevederile prezentei legi aplicabile S.A.I., la care se face referire în art.55, art.58 alin.(1) lit.b), c), e), f), g), h) şi alin.(2) şi (3), art.59 - 61, art.66, art.69, art.83 alin.(2) şi (4), precum şi condiţiile stabilite prin reglementările C.N.V.M.
 

(2) Prin derogare de la art.85 alin.(1), C.N.V.M. va acorda autorizaţia, în termen de 6 luni de la data primirii documentaţiei complete prevăzute de reglementări sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
 

(3) Autorizaţia poate fi refuzată sau retrasă dacă, deşi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.(1) şi (2), precum şi în reglementările C.N.V.M., administrarea prudenţială nu poate fi asigurată.
 

(4) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia unei societăţi de investiţii, în condiţiile prevăzute la art.59.
 

Art.98.- Prevederile art.23, art.64 şi art.68 se aplică corespunzător şi societăţilor de investiţii autoadministrate, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. 
 

Art.99.- (1) Societăţile de investiţii vor solicita, în mod obligatoriu, admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data obţinerii autorizaţiei. 
 

(2) Acţiunile unei societăţi de investiţii pot fi răscumpărate, în orice moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.81 şi art.91 alin.(2).
 

Art.100.- (1) Adunarea generală a acţionarilor se va desfăşura potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, ale prezentei legi şi ale reglementărilor C.N.V.M.
 

(2) Prin derogare de la prevederile art.1211 din Legea nr.31/1990, acţionarii unei societăţi de investiţii pot vota şi prin corespondenţă sau pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor de persoane, altele decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate. C.N.V.M. va emite reglementări privind această procedură.
 

(3) În situaţia în care votul este transmis prin poştă, convocatorul adunării generale a acţionarilor va cuprinde întregul text al rezoluţiei propuse spre aprobare. Convocatorul trebuie publicat, cu cel puţin 30 de zile înaintea adunării generale a acţionarilor şi într-un cotidian de circulaţie naţională.
 

(4) Voturile trimise prin poştă şi anulate datorită nerespectării procedurii elaborate de C.N.V.M. nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat, dar vor fi luate în calculul cvorumului adunării generale a acţionarilor.
 

(5) Rezoluţia supusă aprobării adunării generale a acţionarilor va fi redactată şi supusă votului, în timpul desfăşurării adunării generale a acţionarilor, în mod identic cu întregul text al rezoluţiei publicate, conform prevederilor alin.(2) şi(3).
 


 

Secţiunea a 5-a

Politica de investiţii a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

 

Art.101.- (1) Investiţiile unui O.P.C.V.M. se efectuează exclusiv în:
 

a) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, astfel cum este definită la art.125, din România sau dintr-un stat membru; 
 

b) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actele constitutive ale societăţii de investiţii, aprobate de C.N.V.M.;
 

c) valori mobiliare nou emise, cu condiţia ca: 
 

1. condiţiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă reglementată care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actele constitutive ale societăţii de investiţii aprobate de C.N.V.M.;
 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
 

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevăzute la art.76 alin.(1) lit.a) şi b), autorizate în state membre sau nemembre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
 

1. A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislaţii care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri considerate de C.N.V.M. ca fiind echivalente cu aceea prevăzută de legislaţia comunitară, iar cooperarea dintre C.N.V.M. şi autoritatea competentă din statul de origine este suficient asigurată;
 

2. nivelul de protecţie a investitorilor în respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. şi, în special, regulile referitoare la segregare, împrumuturi şi vânzări pe poziţia descoperită a valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare sunt similare prevederilor prezentei legi;
 

3. activităţile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale şi anuale, care permit o evaluare a activului şi a pasivului, a veniturilor şi a operaţiunilor din perioada de raportare;
 

4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C., în care se intenţionează să se investească, pot, în conformitate cu regulile fondului sau a actelor constitutive ale acestora, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. şi A.O.P.C.;
 

e) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al instituţiei de credit să fie situat în România ori într-un stat membru sau, în situaţia în care acesta se află în afara Uniunii Europene, să fie supuse unor reguli prudenţiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană;
 

f) instrumente financiare derivate, incluzând şi pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri băneşti, tranzacţionate pe o piaţă reglementată în sensul lit.a) şi b) şi/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara pieţei reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 

1. activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul alineat, indici financiari, rata dobânzii şi cursul de schimb, în care O.P.C.V.M. poate investi, în conformitate cu obiectivele sale de investiţii, aşa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actele constitutive;
 

2. contrapărţile, în cadrul negocierii derulate în afara pieţei reglementate, sunt instituţii, subiect al supravegherii prudenţiale, care aparţin categoriilor aprobate de C.N.V.M.;
 

3. instrumentele financiare derivate negociate în afara pieţei reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere şi verificabile, şi pot fi, la iniţiativa O.P.C.V.M., vândute, lichidate sau poziţia poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacţie de sens contrar;
 

g) instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, care sunt lichide şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu condiţia ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor acestora, cu condiţia ca acestea: 
 

1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiţii, de un stat nemembru sau, în situaţia statelor federale, de unul dintre membrii componenţi ai federaţiei, sau de un organism public internaţional, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau
 

2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe pieţele reglementate, menţionate la lit.a) şi b), sau
 

3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudenţiale, în conformitate cu criteriile definite de legislaţia comunitară, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudenţiale şi se conformează acestora, reguli considerate de C.N.V.M. ca fiind cel puţin la fel de stricte precum cele prevăzute de legislaţia comunitară, sau
 

4. să fie emise de alte entităţi care aparţin categoriilor aprobate de C.N.V.M., cu condiţia ca investiţiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei protecţii a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct.1, 2 şi 3, şi ca emitentul să fie o societate al cărei capital şi rezerve să se ridice la cel puţin 10.000.000 Euro, care îşi prezintă şi îşi publică conturile anuale, conform legislaţiei comunitare aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăţi care conţine una sau mai multe societăţi listate, are rolul de a finanţa grupul sau este o entitate dedicată finanţării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanţare.
 

(2) Instrumentele pieţei monetare la care se face referire la alin.(1) sunt lichide, iar valoarea lor poate fi determinată cu precizie în orice moment.
 

(3) Limitele cu privire la tipul de instrumente în care se va investi şi ponderea maximă a investiţiilor pentru o anumită categorie vor fi stabilite prin reglementări emise de C.N.V.M.
 

(4) Distribuirea sau reinvestirea veniturilor unui O.P.C.V.M. se va realiza potrivit prevederilor prezentei legi, ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societăţii de investiţii.
 

(5) Atunci când un O.P.C.V.M. investeşte în titlurile altor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. care sunt administrate, direct sau prin delegare, de aceeaşi S.A.I. sau de către orice altă societate de care S.A.I. este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o deţinere substanţială, directă sau indirectă, respectiva S.A.I. sau cealaltă societate nu poate percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiţiei O.P.C.V.M. în titlurile altor O.PC.V.M. şi/sau A.O.P.C. Un O.P.C.V.M. care investeşte un procent substanţial al activelor sale în alte O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. va indica în prospectul său de emisiune nivelul maxim al comisioanelor de administrare, care pot fi percepute O.P.C.V.M. în cauză şi celorlalte O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. în care intenţionează să investească. În raportul său anual va indica comisionul maxim de administrare, perceput asupra activelor sale, cât şi asupra activelor O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. în care investeşte. 
 

Art.102.- (1) Prin derogare de la prevederile art.101:
 

a) un O.P.C.V.M. poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele menţionate la art.101;
 

b) o societate de investiţii poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale;
 

c) un O.P.C.V.M. nu poate investi în metale preţioase sau înscrisuri care atestă deţinerea acestora.
 

(2) Un O.P.C.V.M. poate deţine lichidităţi în numerar şi în cont curent, temporar, şi în limitele prevăzute prin reglementările C.N.V.M.
 

Art.103.- (1) S.A.I. şi societatea de investiţii autoadministrată trebuie să utilizeze un sistem de administrare a riscului, care să le permită:
 

a) să monitorizeze şi să cuantifice, în orice moment, riscul asociat poziţiilor şi influenţa acestora la profilul de risc general al portofoliului; 
 

b) să asigure o evaluare corectă şi independentă a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate în afara pieţei reglementate. 
 

(2) S.A.I. şi societatea de investiţii trebuie să comunice C.N.V.M., în mod regulat, şi în conformitate cu regulile detaliate pe care şi le vor defini, tipurile de instrumente financiare derivate, riscul activelor suport, limitele cantitative şi metodele alese pentru a estima riscul asociat tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat.
 

(3) C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să folosească tehnici şi instrumente aferente valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare, în condiţiile şi limitele stabilite prin reglementări, cu condiţia ca tehnicile şi instrumentele respective să fie folosite pentru o administrare eficientă şi prudenţială a portofoliului său. Atunci când aceste operaţiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, condiţiile şi limitele vor fi conforme prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor C.N.V.M.
 

(4) În nici o situaţie, operaţiunile prevăzute la alin.(3) nu vor determina un O.P.C.V.M. să se abată de la obiectivele sale de investiţii prevăzute în regulile fondului, actul constitutiv sau prospect.
 

(5) Un O.P.C.V.M. se va asigura de faptul că expunerea sa globală legată de instrumentele financiare derivate nu depăşeşte valoarea totală a activului său net.
 

(6) Expunerea este calculată luându-se în considerare valoarea curentă a activului suport, riscul contrapărţii, evoluţia pieţei şi durata de timp rămasă până la lichidarea poziţiei.
 

(7) Un O.P.C.V.M. poate investi, ca parte a politicii sale investiţionale şi în limitele permise prin reglementările C.N.V.M. cu privire la investiţiile în valori mobiliare şi în instrumentele pieţei monetare, în instrumente financiare derivate, cu condiţia ca expunerea la risc a activului suport să nu depăşească limitele agregate, stabilite prin reglementările C.N.V.M., în raport cu legislaţia comunitară.
 

Art.104.- (1) O.P.C.V.M. nu va fi obligat să respecte limitele stabilite prin reglementările C.N.V.M., în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activul său.
 

(2) Dacă limitele de deţinere sunt depăşite, din motive independente de controlul unui O.P.C.V.M. sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacţiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situaţiei, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. şi cu respectarea intereselor deţinătorilor de titluri de participare. 
 


 

Secţiunea a 6-a 

Reguli privind transparenţa şi publicitatea

 

Art.105.- Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu un O.P.C.V.M. este permisă numai în conformitate cu reglementările C.N.V.M. privind conţinutul şi structura materialului publicitar, cu scopul asigurării transparenţei şi corectitudinii informaţiei.
 

Art.106.- Orice material publicitar trebuie să menţioneze existenţa prospectelor, precum şi modalităţile prin care acestea pot fi obţinute.
 

Art.107.- (1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, şi societăţile de investiţii autoadministrate, trebuie să publice şi să transmită către C.N.V.M., următoarele documente:
 

a) prospectele de emisiune;
 

b) prospectele simplificate;
 

c) raportul anual;
 

d) raportul semestrial;
 

e) rapoartele periodice privind valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net, conform reglementărilor C.N.V.M.
 

(2) Rapoartele prevăzute la alin.(1) lit.e) sunt transmise gratuit, la cererea investitorilor. Toate rapoartele vor fi depuse la C.N.V.M., în termenele şi condiţiile stabilite prin reglementări.
 

(3) Rapoartele anuale şi semestriale trebuie să fie publicate în următoarele termene, care încep să curgă de la sfârşitul perioadei la care acestea se referă: 
 

a) 4 luni pentru raportul anual;
 

b) 2 luni pentru raportul semestrial.
 

(4) Rapoartele anuale şi semestriale sunt furnizate gratuit, la cererea investitorilor în titluri de participare, şi vor fi puse la dispoziţia acestora, în locurile determinate şi în condiţiile specificate, sau prin alte mijloace aprobate de C.N.V.M., prevăzute în prospect şi în prospectul simplificat.
 

(5) Raportul anual trebuie să conţină un bilanţ sau o situaţie a activelor şi pasivelor, un cont detaliat de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar, un raport asupra activităţilor din anul financiar curent, precum şi alte informaţii semnificative, care să sprijine investitorii în aprecierea, în cunoştinţă de cauză, a activităţii O.P.C.V.M. şi a rezultatelor acestuia, prevăzute în reglementările C.N.V.M.
 

(6) Raportul semestrial trebuie să includă informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M., emise cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile.
 

Art.108.- Situaţiile financiare şi cele cu privire la operaţiunile prevăzute în raportul anual trebuie să fie auditate de către auditori financiari, potrivit prevederilor art.258.
 


 

Secţiunea a 7-a 
 

Dispoziţii speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din statele membre care distribuie titluri de participare în România

 

Art.109.- (1) O.P.C.V.M. dintr-un stat membru poate oferi public titluri de participare în România, cu informarea prealabilă a C.N.V.M. şi cu respectarea regulilor privind publicitatea, prevăzute la art.105 şi art.106.
 

(2) Simultan, aceste O.P.C.V.M.–uri trebuie să transmită către C.N.V.M. următoarele documente:
 

a) un atestat emis de autorităţile competente din statul membru de provenienţă, prin care să se certifice faptul că îndeplineşte condiţiile legislaţiei naţionale a acestuia, armonizată cu legislaţia comunitară.
 

b) regulile fondului sau actul constitutiv;
 

c) prospectul şi prospectul simplificat;
 

d) ultimul raport anual şi semestrial;
 

e) detalii cu privire la modalităţile de oferire a titlurilor de participare şi la procedurile de plată către deţinătorii de titluri de participare, de răscumpărare a unităţilor de fond şi să prezinte informaţiile pe care O.P.C.V.M. sunt obligate să le furnizeze.
 

(3) Un O.P.C.V.M. poate să înceapă să-şi comercializeze titlurile de participare în România, în termen de 2 luni de la informarea prealabilă prevăzută la alin.(1), cu excepţia cazului în care C.N.V.M. şi autoritatea competentă din statul membru de origine stabilesc că modalităţile prevăzute pentru distribuirea titlurilor de participare nu sunt conforme cu prevederile alin.(1). 
 

(4) O.P.C.V.M.-urile care distribuie titluri de participare în România trebuie să se supună legilor, reglementărilor şi prevederilor administrative în vigoare, altele decât cele prevăzute de prezenta lege.
 

(5) Un O.P.C.V.M. care oferă titluri de participare în România poate utiliza aceeaşi denumire generică pe care o foloseşte în statul membru de origine. În cazul în care C.N.V.M. consideră că denumirea riscă să genereze confuzii, poate dispune ca aceasta să fie însoţită de o menţiune explicativă.
 

Art.110.- (1) Un O.P.C.V.M. care oferă titluri de participare în România trebuie să pună la dispoziţia investitorilor şi C.N.V.M., în conformitate cu procedurile aplicabile în ţara de origine, prospectul şi prospectul simplificat, regulile fondului sau actul constitutiv, actualizate, raportul anual şi rapoartele semestriale.
 

(2) Documentele prevăzute la alin.(1) şi la art.109 trebuie furnizate în limbă română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, agreată de C.N.V.M.
 

(3) C.N.V.M. poate autoriza oferirea de titluri de participare ale O.P.C. dintr-un stat membru, care nu fac obiectul recunoaşterii reciproce, stabilind condiţiile relevante în raport cu legislaţia comunitară.

 

Secţiunea a 8-a

Libera circulaţie a serviciilor

 

Art.111.- S.A.I. pot desfăşura activităţi de administrare a investiţiilor:
 

a) într-un stat membru, în conformitate cu prevederile art.112;
 

b) într-un stat nemembru, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile.
 

Art.112.- (1) S.A.I.-urilor menţionate la art.111 lit.a) li se aplică corespunzător prevederile art.38 alin.(1), alin.(2), alin.(3) lit.a) şi alin.(4), art.39 şi art.40 alin.(1) - (3). 
 

(2) Societăţilor de administrare din statele membre li se aplică corespunzător prevederile art.41 şi art.42.
 

(3) Societăţilor de administrare din statele nemembre li se aplică corespunzător prevederile art.43.
 

(4) C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea prezentei secţiuni.
 

Art.113.- (1) Un O.P.C.V.M. care distribuie titlurile de participare pe piaţa unui stat membru trebuie să se supună legilor, reglementărilor şi prevederilor administrative în vigoare în acel stat, care nu intră în domeniile pe care le acoperă legislaţia aplicabilă O.P.C.V.M. 
 

(2) Orice O.P.C.V.M. poate face publicitate titlurilor sale în statul membru în care acestea sunt distribuite, cu respectarea legislaţiei naţionale privind publicitatea.
 

(3) Prevederile alin.(1) şi (2) trebuie aplicate fără discriminare.
 

(4) În situaţiile la care se face referire la alin.(1) - (3), O.P.C.V.M. trebuie, între altele, în conformitate cu legile, reglementările şi prevederile administrative în vigoare în statul membru în care se distribuie titlurile, să ia măsurile necesare pentru a se asigura că facilităţile privind plăţile către deţinătorii de titluri, răscumpărarea titlurilor şi transmiterea informaţiilor pe care O.P.C.V.M. este obligat să le furnizeze, sunt disponibile şi în acel stat.
 


 

Capitolul VI 

Organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M.

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Art.114.- (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile A.O.P.C. care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice şi care se constituie sub forma: 
 

a) fondurilor închise de investiţii, care sunt înfiinţate pe bază de contract de societate civilă şi care au obligaţia de a răscumpăra titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu documentele de constituire; 
 

b) societăţile de investiţii de tip închis care sunt înfiinţate prin act constitutiv emit un număr limitat de acţiuni şi sunt tranzacţionate pe o piaţă. 
 

(2) A.O.P.C. prevăzute la alin.(1) sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte regulile prevăzute în prezentul capitol.
 

(3) A.O.P.C. înregistrate la C.N.V.M. vor încredinţa activele spre păstrare unui depozitar, în conformitate cu prevederile capitolului IV al prezentului titlu.
 

(4) Prevederile art.64 , art.65 alin.(2), art.68 , art.70 lit.b) - d) , art.72 , art.74 şi art.82 se vor aplica corespunzător A.O.P.C. 
 

(5) Se interzice A.O.P.C. să ofere public titluri de participare, dacă nu respectă prevederile alin.(2).
 

Art.115.- (1) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare şi care sunt administrate de o S.A.I. se supun prevederilor art.114 alin. (2).
 

(2) A.O.P.C. care fac apel privat la resurse financiare şi care nu sunt administrate de o S.A.I. vor stabili prin documentele constitutive reguli privind politica de investiţii, conduită în afaceri şi transparenţă.
 

(3) Documentele emise de A.O.P.C., prevăzute la alin.(2), trebuie să conţină în mod expres un avertisment cu privire la faptul că acestor organisme nu le sunt aplicabile dispoziţiile prezentului titlu.
 

(4) A.O.P.C. menţionate la alin.(2), care sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, sunt supuse prevederilor titlului VI.

 

Art.116.- (1) C.N.V.M. va emite reglementări specifice fiecărui tip de A.O.P.C., cu privire la:
 

a) conţinutul minim al documentelor de constituire;
 

b) investiţiile permise şi limitările aplicabile acestora;
 

c) valoarea de emisiune sau valoarea nominală a unui titlu de participare, după caz, sau/şi valoarea investiţiei individuale a unui investitor;
 

d) regulile de tranzacţionare a titlurilor de participare;
 

e) cerinţe privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere ale unui A.O.P.C. autoadministrat.
 

(2) C.N.V.M. va emite reglementări comune fondurilor închise de investiţii şi societăţilor de investiţii de tip închis, cu privire la:
 

a) obligaţiile de transparenţă, informare şi raportare;
 

b) regulile de conduită;
 

c) regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv nearmonizate din state membre şi nemembre;
 

d) modalitatea de calcul al valorii activului net.

 

Secţiunea a 2-a

Fondurile închise de investiţii

 

Art.117.- (1) Fondurile închise de investiţii înregistrate la C.N.V.M. sunt administrate de o S.A.I. 
 

(2) Prevederile art.89 şi art.90 se vor aplica corespunzător fondurilor închise de investiţii.

 

Secţiunea a 3-a

Societăţile de investiţii de tip închis

 

Art.118 .- O societate de investiţii de tip închis înregistrată la C.N.V.M. este administrată de o S.A.I. sau de un consiliu de administraţie.
 

Art.119.- (1) Societăţilor de investiţii de tip închis li se vor aplica în mod corespunzător prevederile art.92 alin.(1) şi alin.(3), art.99 alin.(1) şi art.100.
 

(2) Societăţile de investiţii de tip închis îşi pot răscumpăra propriile acţiuni, în condiţiile prevăzute de Legea nr.31/1990 şi cu respectarea reglementărilor C.N.V.M.
 

Secţiunea a 4-a 

Societăţile de investiţii financiare

 

Art.120.- (1) Prevederile prezentului capitol, referitoare la societăţile de investiţii de tip închis înregistrate la C.N.V.M., se aplică corespunzător şi societăţilor de investiţii financiare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, denumite în continuare S.I.F. 
 

(2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul minim al actului constitutiv al unei S.I.F., care vor include cel puţin următoarele:
 

a) reguli privind emisiunea, deţinerea şi vânzarea acţiunilor;
 

b) modalitatea de calcul a activului net;
 

c) reguli prudenţiale privind politica de investiţii;
 

d) condiţii de înlocuire a depozitarului şi reguli de asigurare a protecţiei acţionarilor în astfel de situaţii;
 

e) reguli privind remunerarea administratorilor şi dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situaţia S.I.F.-urilor care nu se autoadministrează;
 

f) identitatea, cerinţele privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere.
 

(3) Acţiunile unei S.I.F. sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată. 
 

(4) Prin derogare de la prevederile art.114 alin.(1) lit.b), referitoare la emiterea unui număr limitat de acţiuni, majorarea capitalului social al unei S.I.F. se va realiza numai prin ofertă publică de acţiuni, pe baza unui prospect aprobat de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile titlului V al prezentei legi şi ale Legii nr.31/1990.

 

Capitolul VII 

Protecţia deţinătorilor de titluri de participare

 

Art.121.- (1) În situaţii excepţionale şi numai pentru protejarea interesului deţinătorilor de titluri de participare, societăţile de investiţii autoadministrate şi S.A.I. care acţionează în numele unui O.P.C.V.M. pot suspenda temporar răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor fondului, actului constitutiv al societăţii de investiţii şi a reglementărilor C.N.V.M.
 

(2) Pentru protecţia interesului public şi a investitorilor, C.N.V.M. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii şi/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui O.P.C.
 

(3) Actul de suspendare va specifica termenii şi motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită şi după ce termenul stabilit iniţial a expirat, în cazul în care motivele suspendării se menţin.
 

(4) În situaţiile menţionate la alin.(1), O.P.C.V.M. trebuie să comunice, fără întârziere, decizia sa C.N.V.M. şi autorităţilor competente din statele membre în care îşi distribuie titlurile de participare.
 

Art.122.- (1) Prevederile art.21 se aplică în mod corespunzător A.O.P.C, S.A.I. şi societăţilor de investiţii autoadministrate.
 

(2) C.N.V.M. este în drept să suspende un administrator, în situaţia în care se constată că influenţa exercitată de către acesta poate prejudicia administrarea A.O.P.C., S.A.I. sau a societăţii de investiţii, autorizate de C.N.V.M.
 

Art.123.- C.N.V.M. va elabora reglementări privind fuziunea şi divizarea unui S.A.I., O.P.C.V.M. şi A.O.P.C. 
 


 

TITLUL IV

PIEŢELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ŞI DEPOZITARUL CENTRAL
 


 

Capitolul I

Pieţele reglementate

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Art.124.- (1) Pieţele reglementate de instrumente financiare se organizează şi se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, conform Legii nr.31/1990, autorizată şi supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piaţă.
 

(2) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizaţiei unui operator de piaţă. 
 

(3) Operatorii de piaţă autorizaţi să funcţioneze în România vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. 
 

(4) Lista pieţelor reglementate autorizate va fi comunicată statelor membre, precum şi Comisiei Europene, împreună cu regulamentele, instrucţiunile şi procedurile privind operaţiunile pe aceste pieţe, precum şi orice modificări ulterioare ale acestora.
 

(5) Societatea care administrează o piaţă reglementată are legitimitate procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi şi obligaţii, pretenţii şi reclamaţii legate de activitatea pieţelor administrate.
 

Art.125.- O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, aşa cum au fost definite la art.2 alin.(1) pct.11 şi care: 
 

a) funcţionează regulat; 
 

b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar; 
 

c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislaţia comunitară. 
 


 

Secţiunea a 2-a 

Autorizarea, funcţionarea şi retragerea autorizaţiei 

operatorilor de piaţă

 

Art.126.- (1) Condiţiile şi documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a operatorului de piaţă vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. şi se vor referi în principal la: 
 

a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni şi resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii;
 

b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea pieţelor reglementate de instrumente financiare precum şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta;
 

c) structura acţionariatului, identitatea şi integritatea acţionarilor deţinând 5% din drepturile de vot;
 

d) planul de afaceri, structura organizatorică şi regulile de ordine interioară;
 

e) condiţiile de calificare şi experienţă profesională ce trebuie îndeplinite de administratori şi de personalul cu funcţii de conducere din cadrul operatorului de piaţă;
 

f) dotarea tehnică şi resursele;
 

g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România. 
 

(2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a operatorului de piaţă. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.
 

(3) Operatorul de piaţă nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piaţa reglementată administrată. 
 

Art.127.- Cererea de autorizare a operatorului de piaţă va fi respinsă, după caz, dacă:
 

a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;
 

b) documentaţia prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă operatorul de piaţă îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;
 

c) administratorii şi personalul cu funcţii de conducere ai operatorului de piaţă nu au calificarea şi experienţa profesională adecvate funcţiei lor, conform reglementărilor C.N.V.M.;
 

d) transparenţa pieţei, buna desfăşurare a tranzacţiilor şi protecţia investitorilor nu sunt asigurate;
 

e) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M.
 

Art.128.- C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia unui operator de piaţă:
 

a) dacă operatorul de piaţă nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării;
 

b) dacă operatorul de piaţă nu şi-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni;
 

c) dacă autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare;
 

d) dacă operatorul de piaţă a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.;
 

e) în caz de fuziune sau divizare;
 

f) la cererea acestuia.
 

Art.129.- (1) Nici un acţionar al unui operator de piaţă nu va putea deţine, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. 
 

(2) Orice achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţă, care conduce la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată operatorului de piaţă în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M. şi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M.
 

(3) Orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţă va fi notificată acestuia şi C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de C.N.V.M.
 

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele cu privire la integritatea acţionarilor sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute cu nerespectarea prevederilor alin.(1) şi (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art.291. 
 

Art.130.- (1) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţă sunt validaţi individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia.
 

(2) Personalul din conducerea executivă, soţul/soţia sau rudele acestora, precum şi afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acţionari, administratori, cenzori, angajaţi, agenţi pentru servicii de investiţii financiare, reprezentanţi ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.
 

(3) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţă sunt obligaţi să notifice în scris acestuia natura şi întinderea interesului sau a relaţiilor materiale, dacă:
 

a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă;
 

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă;
 

c) se află în legături strânse sau are o relaţie materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piaţă;
 

d) se află în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie.
 

Art.131.- Operatorul de piaţă trebuie să identifice şi să prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, acţionarii săi, administratorii şi piaţa reglementată, în scopul asigurării bunei funcţionări a acesteia. 
 

Art.132.- C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condiţiile generale în care se vor desfăşura tranzacţiile cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacţiilor şi termenele în care intermediarii implicaţi vor raporta respectivele tranzacţii. 
 

Art.133.- (1) Operatorii de piaţă vor asigura respectarea normelor privind transparenţa şi protecţia investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.
 

(2) Reglementările, cotaţiile pieţelor reglementate, precum şi volumele de tranzacţionare sunt informaţii de interes public şi trebuie făcute accesibile publicului, cel puţin pe paginile de internet ale operatorului de piaţă. 
 

(3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacţii pe care intenţionează să o efectueze şi să verifice după aceea condiţiile în care această tranzacţie a fost executată, operatorul de piaţă trebuie să pună la dispoziţia acestora informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma şi termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informaţii, în funcţie de natura, dimensiunea şi nevoile pieţei reglementate în cauză şi ale investitorilor care operează pe această piaţă.
 

(4) Operatorul de piaţă trebuie să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi depistarea abuzului pe piaţă.

 

Secţiunea a 3-a 

Reglementările emise de operatorul de piaţă

 

Art.134.- (1) Modul de organizare şi funcţionare a pieţei reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise de către operatorul de piaţă, adoptate de către adunarea generală a acţionarilor şi aprobate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale legislaţiei comunitare aplicabile. 
 

(2) Reglementările prevăzute la alin.(1) vor stabili, cel puţin următoarele:
 

a) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a intermediarilor la şi de la tranzacţionare; 
 

b) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a instrumentelor financiare la şi de la tranzacţionare;
 

c) condiţiile, procedurile de tranzacţionare, precum şi obligaţiile intermediarilor şi emitenţilor admişi la tranzacţionare; 
 

d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operaţiuni pe piaţa reglementată;
 

e) procedurile privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotaţiilor; 
 

f) tipurile de contracte şi operaţiuni permise;
 

g) administrarea şi diseminarea informaţiilor către public;
 

h) standardele contractuale şi sistemul de compensare-decontare utilizat;
 

i) mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor evenimente deosebite.
 

(3) Competenţa privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin.(1) şi alin.(2) lit.b) - g) poate fi delegată consiliului de administraţie al operatorului de piaţă. 
 

(4) Consiliul de administraţie are obligaţia de a notifica C.N.V.M. în legătură cu orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor C.N.V.M. şi a regulilor pieţei, precum şi măsurile adoptate în acest sens.
 

(5) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor practicate de operatorul de piaţă vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi notificate C.N.V.M.
 

(6) Operatorul de piaţă poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari şi/sau emitenţii ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacţionare pe pieţele administrate de către operatorul respectiv.
 


 

Secţiunea a 4-a

Supravegherea pieţelor reglementate

 

Art.135.- (1) C.N.V.M. supraveghează pieţele reglementate în scopul asigurării transparenţei, funcţionării corespunzătoare a activităţii de tranzacţionare şi a protecţiei investitorilor.
 

(2) C.N.V.M. stabileşte reguli pentru înregistrarea şi arhivarea datelor cu privire la tranzacţionarea instrumentelor financiare pe pieţele reglementate, precum şi termenele şi condiţiile de păstrare a acestor informaţii.
 

(3) În exercitarea prerogativelor sale de supraveghere şi control ale pieţelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale cărui principale atribuţii sunt:
 

a) urmăreşte respectarea reglementărilor legale incidente;
 

b) participă, fără drept de vot, la adunarea generală a acţionarilor şi la şedinţele consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, putând formula observaţii şi putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al şedinţei;
 

c) are acces liber în toate incintele, la toate documentele, informaţiile şi evidenţele operatorului de piaţă;
 

d) informează şi propune C.N.V.M. măsuri pentru orice situaţie constatată.
 

(4) Operatorul de piaţă va asigura mijloacele şi condiţiile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor inspectorului, prevăzute la alin.(3).
 

Art.136.- (1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piaţă transmiterea de date, informaţii şi documente, în mod periodic sau în orice alt mod, stabilind şi termenul în care acestea vor fi transmise.
 

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de operatorul de piaţă.
 

(3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii şi poate adopta măsurile necesare în ceea ce priveşte operatorul de piaţă respectiv. 
 

Art.137.- (1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operaţiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale şi/sau apreciază că este imposibilă menţinerea unei pieţe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. 
 

(2) Orice decizie de suspendare, luată conform alin.(1), precum şi motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunoştinţa publicului şi vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M.
 

Art.138.- În cazul retragerii autorizaţiei unui operator de piaţă, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operaţiuni cu instrumente financiare pe acea piaţă, iar ordinele de tranzacţionare înregistrate de intermediari şi încă neexecutate până la acea dată devin nule de drept, dând loc la restituirea valorilor mobiliare şi sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor încasate, operaţiunile încheiate până la această dată urmând a fi finalizate la scadenţele lor, intermediarii fiind ţinuţi să respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora. Aceleaşi măsuri vor fi aplicate şi în situaţia prevăzută la art.137 alin.(1).

 

Capitolul II

Sisteme alternative de tranzacţionare

 

Art.139.- (1) Sistemul alternativ de tranzacţionare poate fi administrat, prin derogare de la art.6, de către intermediarii autorizaţi sau de către operatorul de piaţă, denumiţi în continuare operatori de sistem.
 

(2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.
 

(3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenţia de constituire a sistemului alternativ de tranzacţionare şi solicită aprobarea acesteia.
 

(4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completă a caracteristicilor acestuia şi regulile de funcţionare. 
 

(5) Regulile de funcţionare a sistemului alternativ de tranzacţionare vor cuprinde cel puţin următoarele:
 

a) procedurile de tranzacţionare;
 

b) procedurile referitoare la informaţiile puse la dispoziţia participanţilor şi publicului, înainte şi după tranzacţionare;
 

c) tipul şi numărul participanţilor, precum şi condiţiile de acces la sistemul alternativ de tranzacţionare;
 

d) instrumentele financiare tranzacţionate. 

 

(6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzacţionare.
 

Art.140.- (1) Sistemul alternativ de tranzacţionare trebuie să fie astfel structurat încât:
 

a) să asigure derularea ordonată şi corectă a operaţiunilor; 
 

b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzacţionare şi un tratament egal participanţilor;
 

c) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obţine cel mai bun preţ, la un moment dat;
 

d) să asigure suficiente informaţii cu privire la ordinele date şi tranzacţiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparenţă;
 

e) să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţă, prevenirea spălării banilor şi a finanţării de acte de terorism.
 

(2) Participanţii la sistemul alternativ de tranzacţionare vor fi informaţi de către operatorul de sistem cu privire la obligaţiile lor de compensare-decontare a tranzacţiilor în cadrul sistemului. 
 

Art.141.- Operatorul de sistem monitorizează respectarea de către participanţi a contractelor încheiate de aceştia. 
 

Art.142.- (1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea şi funcţionarea sistemelor alternative de tranzacţionare.
 

(2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere şi control ale sistemelor alternative de tranzacţionare.
 


 

Capitolul III

Compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate

 

Art.143.- (1) Condiţiile generale privind operaţiunile de compensare şi decontare, precum şi cele de decontare brută pentru tranzacţiile cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, care pot avea loc în cadrul sistemului de compensare-decontare, sunt stabilite de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţională a României şi cu alte autorităţi competente, după caz.
 

(2) Prevederile din prezentul capitol nu se aplică sistemelor de compensare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente ale pieţei monetare şi nici celor cu titluri de stat efectuate în afara pieţei reglementate definite de prezenta lege, precum şi celor derulate în sistemele de tranzacţionare autorizate de Banca Naţională a României şi organizate de instituţiile de credit.
 

Art.144.- (1) Autorizarea şi supravegherea sistemului la care se face referire la art.143 şi a societăţii ce administrează acest sistem se va face de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţională a României şi cu alte autorităţi competente, după caz. 
 

(2) În acest scop, C.N.V.M. va putea solicita administratorilor sistemului de compensare-decontare, angajaţilor societăţii ce administrează sistemul de compensare-decontare şi participanţilor la sistemul de compensare-decontare să furnizeze informaţiile necesare referitoare la compensarea şi decontarea tranzacţiilor.
 

(3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii la sediul societăţii care administrează sistemul de compensare şi decontare a tranzacţiilor. 
 

Art.145.- Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare, altele decât cele derivate, are loc, la data decontării, în cadrul sistemului de compensare–decontare, pe baza principiului livrare contra plată.
 


 

Capitolul IV

Depozitarul central

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Art.146.- (1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, în conformitate cu Legea nr.31/1990, autorizată şi supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operaţiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea. 
 

(2) Depozitarul central va efectua operaţiuni de compensare-decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art.143.
 

(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat.
 

(4) Emitenţii pentru care se efectuează operaţiuni de depozitare, încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează şi operaţiuni de registru pentru aceştia, furnizând informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora.
 

(5) Depozitarul central va furniza emitenţilor informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligaţiilor emitentului faţă de deţinătorii de valori mobiliare. 
 

(6) În vederea determinării structurii acţionariatului unui emitent, la o anumită dată de referinţă, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deţinute de aceştia. 
 

(7) Raportarea prevăzută la alin.(6) se va efectua astfel:
 

a) pentru o anumită valoare mobiliară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;
 

b) pentru toate valorile mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie şi 31 decembrie.
 

Art.147.- Toate clasele de valori mobiliare tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operaţiunilor cu valori mobiliare şi asigurării unei evidenţe unitare a acestor operaţiuni.

 

Secţiunea a 2-a

Înfiinţarea şi funcţionarea depozitarului central

 

Art.148.- (1) Condiţiile, documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. şi se vor referi cel puţin la: 
 

a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni;
 

b) obiectul principal de activitate şi activităţile conexe ce pot fi prestate;
 

c) structura acţionariatului;
 

d) condiţiile de integritate, calificare şi experienţă profesională ce trebuie îndeplinite de administratori şi de personalul cu funcţii de conducere din cadrul societăţii;
 

e) dotarea tehnică şi resursele;
 

f) calitatea acţionarilor;
 

g) auditorii financiari ai societăţii.
 

(2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a societăţii. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M. 
 

(3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obţinut fiind utilizat, în principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare.
 

Art.149.- (1) Reglementările privind organizarea şi funcţionarea depozitarului central vor fi supuse aprobării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare a acestora.
 

(2) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acţionarilor acestuia şi notificat C.N.V.M.
 

(3) Membrii consiliului de administraţie al depozitarului central sunt validaţi individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia.
 

Art.150.- (1) Acţionarii depozitarului central nu pot deţine mai mult de 5% din drepturile de vot, excepţie făcând operatorii de piaţă, care pot deţine până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M.
 

(2) Orice achiziţie de acţiuni ale depozitarului central, care va duce la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M.
 

(3) Orice înstrăinare de acţiuni va fi notificată C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de către aceasta.
 

(4) În cazul în care nu se respectă cerinţele cu privire la integritatea acţionarilor sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., drepturile de vot aferente acţiunilor deţinute cu nerespectarea cerinţelor menţionate sunt suspendate de drept, aplicându-se procedura stabilită la art.283. 
 

Art.151.- (1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, în numele intermediarilor, vor fi evidenţiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deţinute în nume propriu, de cele deţinute în contul investitorilor.
 

(2) Intermediarii au obligaţia de a ţine subconturi individualizate de valori mobiliare deţinute în contul investitorilor şi de a înregistra zilnic în registrul propriu deţinerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare.
 

(3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanţei dintre cantitatea de valori mobiliare înregistrată în conturile de valori mobiliare şi cantitatea de valori mobiliare emise. 
 

(4) Constituirea de garanţii reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea înscrierilor referitoare la garanţie în contul proprietarului valorilor mobiliare. Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garanţie, obligaţia garantată şi identitatea creditorului.
 

(5) Garanţia financiară asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central, dacă părţile nu stabilesc altfel prin contractul de garanţie.
 

(6) Garanţiile menţionate la alin.(4) îndeplinesc condiţia de publicitate pentru opozabilitate şi stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul înregistrării acestora la depozitarul central. 

 

Art.152.- C.N.V.M. va emite reglementări privind operaţiunile desfăşurate de depozitarul central şi entităţile pentru care efectuează aceste operaţiuni. 

 

Secţiunea a 3-a

Supravegherea depozitarului central

 

Art.153.- (1) C.N.V.M. supraveghează activitatea depozitarului central pentru a asigura transparenţa operaţiunilor, buna desfăşurare a activităţii şi protecţia investitorilor. 
 

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de depozitarul central.
 

Art.154.- C.N.V.M. poate solicita depozitarului central să transmită periodic date, informaţii şi documente, poate organiza inspecţii la sediul depozitarului central şi poate cere să i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora.
 

Art.155.- (1) Valorile mobiliare păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparţinând patrimoniului acestuia şi nu vor putea face obiectul nici unei pretenţii din partea creditorilor depozitarului. 
 

(2) Prevederile alin.(1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.
 

Art.156.- În cadrul declanşării procedurii de faliment împotriva depozitarului central, judecătorul-sindic va numi lichidatorul, cu acordul C.N.V.M. 
 


 

Capitolul V

Compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi serviciile contrapărţii centrale

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Art.157.- (1) Operaţiunile de compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea vor fi efectuate de casa de compensare autorizată de C.N.V.M., în conformitate cu reglementările emise de aceasta.
 

(2) Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea poziţiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărţi centrale şi/sau ale unui posibil agent de decontare. 
 

(3) Agentul de decontare este entitatea care deschide pentru intermediarii autorizaţi şi/sau pentru o contraparte centrală care participă la sistem, conturi de decontare prin care, pe baza ordinelor de transfer din sistem, sunt decontate tranzacţiile cu instrumente financiare sau, după caz, acordă credite respectivilor intermediari şi/sau contrapărţii centrale, în scopul decontării. 
 

(4) Contrapartea centrală este o entitate care se interpune între intermediarii din sistem şi care acţionează ca o contraparte exclusivă a acestora, în ceea ce priveşte ordinele lor de transfer.
 

(5) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acţionează ca şi contraparte centrală. 
 

(6) Aceeaşi entitate poate fi autorizată să acţioneze ca o contraparte centrală, atât pentru instrumentele financiare derivate, cât şi pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.
 

Art.158.- C.N.V.M va emite reglementări în conformitate cu legislaţia comunitară, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii compensatori, precum şi procedura pentru deţinerea, colectarea garanţiilor financiare, denumite în continuare marje, compensarea şi garantarea poziţiilor deţinute de membrii compensatori, inclusiv în nume propriu, precum şi criteriile de administrare a fondurilor băneşti ale casei de compensare şi ale contrapărţii centrale. 
 


 

Secţiunea a 2-a

Înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi 

a contrapărţii centrale

 

Art.159.- (1) Casa de compensare şi contrapartea centrală sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare. 
 

(2) C.N.V.M. reglementează înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi/sau contrapărţii centrale, pentru a garanta siguranţa tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi cu alte instrumente financiare decât cele derivate.
 

(3) Prevederile art.148 şi art.149 se vor aplica în mod corespunzător casei de compensare şi contrapărţii centrale autorizate de C.N.V.M.
 

Art.160.- (1) Orice achiziţie de acţiuni ale casei de compensare/contrapărţii centrale, care va duce la o deţinere ce ar atinge sau ar depăşi 10%, 20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă aprobării C.N.V.M. 
 

(2) Prevederile art.150 alin.(3) şi (4) se vor aplica corespunzător casei de compensare şi contrapărţii centrale autorizate de C.N.V.M.
 

Art.161.- (1) Contrapartea centrală va deschide şi va deţine un cont de marjă pentru fiecare membru compensator, în care va colecta marjele pentru poziţiile deschise. Marjele nu pot fi folosite în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art.158. 
 

(2) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca aparţinând activelor casei de compensare/contrapărţii centrale şi nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor casei de compensare/contrapărţii centrale. 
 

(3) Prevederile alin.(2) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapărţii centrale. 
 


 

Secţiunea a 3-a

Reglementări referitoare la activitatea casei de 

compensare şi a contrapărţii centrale

 

Art.162.- (1) Reglementările casei de compensare/contrapărţii centrale vor fi supuse aprobării C.N.V.M. şi se vor referi cel puţin la: 
 

a) organizarea şi funcţionarea sistemului;
 

b) relaţiile dintre casa de compensare/contrapartea centrală şi membrii compensatori, inclusiv normele privind lipsa fondurilor de compensare; 
 

c) marjele/garanţiile financiare, metodologia de calcul şi modalitatea de plată, inclusiv normele privind reevaluarea poziţiilor deschise, folosind preţurile curente ale pieţei;
 

d) procedurile privind marcarea la piaţă;
 

e) procedurile ce vor fi folosite în cazul în care un membru compensator nu îşi îndeplineşte obligaţiile de a constitui marjele sau de a plăti orice altă sumă; 
 

f) administrarea riscului de sistem.
 

(2) Competenţa privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin.(1) poate fi delegată consiliului de administraţie. 
 

Art.163.- (1) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să respecte principiul evidenţierii separate a înregistrărilor lor de cele ale membrilor compensatori.
 

(2) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să îndeplinească cerinţele de interes public, să promoveze obiectivele deţinătorilor şi utilizatorilor şi să permită un acces corect şi deschis, pentru a facilita ieşirea ordonată din sistem a participanţilor care nu mai îndeplinesc criteriile de a fi membri, criterii ce sunt făcute publice. 
 

(3) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să pună la dispoziţia participanţilor suficiente informaţii pentru a identifica şi a evalua corect riscurile şi costurile asociate serviciilor casei de compensare şi contrapărţii centrale.
 


 

Secţiunea a 4-a

Supravegherea casei de compensare şi 

a contrapărţii centrale

 

Art.164.- Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să asigure desfăşurarea activităţii în mod ordonat, transparenţa operaţiunilor, precum şi raportarea periodică şi corectă. 
 

Art.165.- C.N.V.M. va supraveghea activitatea casei de compensare şi a contrapărţii centrale şi va putea solicita acestora să comunice date, informaţii şi documente, va putea organiza inspecţii la sediul acestora şi va putea cere să i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora. 
 

Art.166.- C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de casa de compensare şi contrapartea centrală.
 

Art.167.- Prevederile art.156 se aplică în mod corespunzător casei de compensare/contrapărţii centrale autorizate de către C.N.V.M.

 

Capitolul VI

Finalitatea transferurilor în sistemul de 

compensare– decontare

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Art.168.- (1) În înţelesul prezentului capitol:
 

a) participant este un intermediar autorizat, o contraparte centrală, un agent de decontare sau o casă de compensare. Conform regulilor de funcţionare a sistemului, acelaşi participant poate să acţioneze în calitate de contraparte centrală, de casă de compensare sau de agent de decontare ori să execute toate aceste sarcini, sau numai o parte din ele;
 

b) participant indirect este o instituţie de credit care poate să transmită ordine de transfer în sistem, în temeiul unei relaţii contractuale cu o instituţie participantă în sistem care execută ordine de transfer în cadrul acestuia. 
 

(2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică sistemului de compensare–decontare, definit la alin.(3), tuturor participanţilor la sistemele de decontare şi tuturor garanţiilor financiare constituite în cadrul participării la un sistem de compensare-decontare.
 

(3) Sistemul de compensare-decontare este un contract încheiat între 3 sau mai mulţi participanţi, fără a lua în considerare un posibil agent de decontare, o posibilă contraparte centrală, o posibilă casă de compensare sau un posibil participant indirect, cu reguli comune şi contracte standardizate pentru execuţia ordinelor de transfer a instrumentelor financiare între participanţi, autorizat de C.N.V.M. sau altă autoritate competentă a statelor membre, după caz. 

 

Secţiunea a 2-a 

Decontarea şi ordinele de transfer

 

Art.169.- (1) Ordinele de transfer sunt irevocabile, producând efecte juridice între participanţi şi sunt opozabile terţilor din momentul introducerii lor în sistemul de compensare-decontare, moment stabilit de regulile sistemului.
 

(2) Ordinele de transfer şi compensarea sunt valabile, îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor chiar şi în cazul deschiderii procedurii de insolvabilitate asupra unui participant, cu condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate.
 

(3) Prin excepţie, dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvabilitate şi sunt executate în ziua deschiderii procedurii de insolvabilitate, aceste ordine de transfer şi compensarea îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor, cu condiţia ca agentul de decontare, contrapartea centrală sau casa de compensare să poată dovedi, după momentul decontării, că nu au cunoscut şi nu erau ţinute să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolvabilitate.
 

(4) Nici o normă juridică, regulă, dispoziţie sau practică vizând anularea unor contracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate nu pot conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensărilor, a plăţilor şi transferurilor ulterioare, menţionate la alin.(1) şi (2).

 

Secţiunea a 3-a

Dispoziţii privind procedurile de insolvabilitate

 

Art.170.- (1) În înţelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurilor de insolvabilitate este momentul în care autoritatea competentă pronunţă hotărârea de deschidere a procedurii respective.
 

(2) Autoritatea competentă care a pronunţat hotărârea de deschidere a procedurii de insolvabilitate va comunica imediat decizia sa către C.N.V.M., prin fax sau poştă electronică, cu confirmare de primire. 
 

Art.171.- (1) Procedurile de insolvabilitate nu au efect retroactiv cu privire la drepturile şi obligaţiile participanţilor, drepturile şi obligaţiile care reies din/sau sunt în legătură cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare, emise înainte de momentul deschiderii procedurilor respective.
 

(2) După deschiderea procedurilor de insolvabilitate, agentul de decontare, în numele şi pe contul participantului, în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, încheiate înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate, poate folosi:
 

a) fonduri şi instrumente financiare disponibile în contul de decontare al participantului;
 

b) garanţii financiare destinate să îndeplinească obligaţiile participantului în legătură cu participarea la sistem.
 

(3) Garanţiile financiare şi depozitele constituite în sistemul de compensare-decontare de către un participant împotriva căruia s-au declanşat procedurile de insolvabilitate nu vor fi afectate de deschiderea acestora. Drepturile patrimoniale ale participantului rămase după executarea obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate, vor putea fi folosite în cadrul procedurii. 
 

(4) În cazul deschiderii procedurilor de insolvabilitate împotriva unui participant, instrumentele financiare şi/sau fondurile băneşti deţinute în numele şi pe contul investitorilor săi nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor respectivului participant. 
 

Art.172.- Executarea contractelor de garanţie financiară încheiate de entităţi reglementate de C.N.V.M., în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată prin Legea nr.222/2004, se va face cu respectarea reglementărilor emise de C.N.V.M.
 


 

TITLUL V 

OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ

 

Capitolul I 

Ofertele publice

 

Secţiunea 1

Dispoziţii comune

 

Art.173.- (1) Orice persoană care intenţionează să facă o ofertă publică va înainta C.N.V.M. o cerere de aprobare a prospectului, în cazul ofertei publice de vânzare, sau a documentului de ofertă, în cazul ofertei publice de cumpărare, însoţită de un anunţ, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M. 
 

(2) După aprobarea prospectului/documentului de ofertă, acesta trebuie să fie disponibil publicului, cel mai târziu la data iniţierii derulării ofertei publice.
 

Art.174.- (1) Oferta publică derulată fără aprobarea prospectului/documentului de ofertă ori cu nerespectarea condiţiilor stabilite prin decizia de aprobare este nulă de drept şi atrage pentru cei în culpă aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.
 

(2) Ofertantul va fi obligat faţă de investitorii de bună-credinţă la restituirea plăţilor şi la daune-interese decurgând din nulitatea tranzacţiilor încheiate pe baza unei astfel de oferte.
 

Art.175.- (1) Anunţul de ofertă publică poate fi lansat în orice moment după emiterea deciziei de aprobare a prospectului/documentului de ofertă de către C.N.V.M. şi trebuie publicat în cel puţin două cotidiane de difuzare naţională. 
 

(2) Anunţul de ofertă publică va conţine informaţii privind modalităţile prin care prospectul/documentul de ofertă este disponibil publicului. 
 

(3) Prospectul/documentul de ofertă se consideră a fi disponibil publicului, într-una din următoarele situaţii:
 

a) este publicat în unul sau mai multe cotidiane de difuzare naţională;
 

b) poate fi obţinut de un potenţial investitor în mod gratuit, pe suport de hârtie, cel puţin la sediile ofertantului şi intermediarului respectivei oferte, sau la sediul operatorului pieţei reglementate pe care sunt admise la tranzacţionare respectivele valori mobiliare;
 

c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului şi al intermediarului ofertei;
 

d) este publicat în format electronic pe website-ul operatorului de piaţă pe care se intenţionează admiterea la tranzacţionare a respectivelor valori mobiliare;
 

e) este publicat în format electronic pe website-ul C.N.V.M., în situaţia în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.
 

(4) Dacă prospectul/documentul de ofertă a fost făcut disponibil publicului în format electronic, o copie pe suport de hârtie trebuie furnizată, la cererea oricărui investitor, în mod gratuit, la sediul ofertantului sau al intermediarului ofertei.
 

Art.176.- La data publicării anunţului, oferta devine obligatorie, iar prospectul sau documentul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului, în forma şi având conţinutul în care a fost aprobat de C.N.V.M. 
 

Art.177.- Perioada de derulare a ofertei este cea prevăzută în anunţ şi în prospectul sau documentul de ofertă, dar nu poate depăşi termenele stabilite prin reglementările C.N.V.M. La expirarea perioadei de derulare, oferta publică devine caducă.
 

Art.178.- (1) Orice material publicitar aferent ofertei nu va putea fi adus la cunoştinţa publicului decât după aprobarea acestuia de către C.N.V.M. 
 

(2) Orice formă de publicitate a ofertei, anterioară emiterii deciziei de aprobare a documentului/prospectului, este interzisă.
 

(3) Informaţiile furnizate în cadrul materialelor publicitare trebuie să fie în concordanţă cu cele precizate în cadrul prospectului/documentului de ofertă. În cadrul acestor materiale trebuie să se precizeze faptul că prospectul/documentul de ofertă aprobat de C.N.V.M. a fost făcut public, precum şi modalităţile prin care acestea sunt disponibile publicului. 
 

(4) Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calităţi decurgând din decizia C.N.V.M. de aprobare a documentului/prospectului, constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă, care viciază tranzacţiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.
 

Art.179.- (1) Apariţia oricărui nou eveniment sau modificarea informaţiilor iniţiale prezentate în cadrul prospectului sau a documentului de ofertă, de natură a afecta decizia investiţională, pe parcursul derulării ofertei, trebuie să facă obiectul unui amendament.
 

(2) Acest amendament va fi aprobat de C.N.V.M. în maximum 7 zile lucrătoare şi va fi adus la cunoştinţa publicului printr-un anunţ, în condiţiile prevăzute la art.175 alin.(1). 
 

Art.180.- În situaţia în care C.N.V.M. este solicitată cu privire la aprobarea unui prospect/document de ofertă, aceasta poate:
 

a) să ceară ofertantului să insereze informaţii suplimentare în prospectul/documentul de ofertă necesare protecţiei investitorilor;
 

b) să ceară ofertantului şi persoanelor care îl controlează sau sunt controlate de acesta, informaţii şi documente;
 

c) să ceară auditorilor şi conducerii ofertantului şi intermediarilor, informaţii şi documente necesare în vederea protecţiei investitorilor;
 

d) să dispună suspendarea derulării unei oferte de câte ori consideră necesar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de C.N.V.M.;
 

e) să dispună interzicerea sau suspendarea efectuării publicităţii aferente unei oferte publice de câte ori consideră necesar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de C.N.V.M.;
 

f) să dispună revocarea deciziei de aprobare, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor emise de C.N.V.M., precum şi în următoarele situaţii:
 

1. dacă apreciază că circumstanţe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care au motivat-o;
 

2. când ofertantul informează C.N.V.M. că retractează oferta, înainte de lansarea anunţului de ofertă;
 

g) să dispună anularea deciziei de aprobare, dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor informaţii false, ori care au indus în eroare;
 

h) să facă public faptul că un ofertant nu îşi respectă obligaţiile asumate.
 

Art.181.- (1) Suspendarea ofertei publice opreşte curgerea perioadei de derulare a acesteia. La ridicarea sau la încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată.
 

(2) Revocarea deciziei de aprobare a documentului/prospectului, pe timpul derulării ofertei publice, lipseşte de efecte subscrierile efectuate până la momentul revocării.
 

(3) Anularea deciziei de aprobare a documentului/prospectului lipseşte de efecte tranzacţiile încheiate până la data anulării, dând loc la restituirea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanţi, voluntar sau în baza unei hotărâri judecătoreşti.
 

Art.182.- (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor din prospectul/documentul de ofertă şi din anunţ, după caz:
 

a) ofertantul;
 

b) membrii consiliului de administraţie al ofertantului sau administratorul unic;
 

c) emitentul;
 

d) membrii consiliului de administraţie al emitentului;
 

e) fondatorii, în caz de subscripţie publică;
 

f) auditorul financiar care a certificat situaţiile financiare, ale căror informaţii au fost preluate în prospect;
 

g) intermediarii ofertei;
 

h) orice altă entitate care a acceptat în prospect răspunderea pentru orice informaţie, studiu sau evaluare inserată sau menţionată.
 

(2) Sunt răspunzătoare, indiferent de culpă, şi sunt ţinute solidar următoarele persoane:
 

a) ofertantul, dacă oricare dintre entităţile prevăzute la alin.(1) lit.b), g) şi h) este responsabilă;
 

b) emitentul, dacă oricare dintre entităţile prevăzute la alin.(1) lit.d) - f) este responsabilă;
 

c) managerul sindicatului de intermediere, dacă un membru al sindicatului de intermediere este responsabil.
 

(3) Dreptul la despăgubire trebuie exercitat în maximum 6 luni de la data cunoaşterii deficienţei prospectului/documentului, dar nu mai târziu de 1 an de la închiderea ofertei publice.
 


 

Secţiunea a 2-a

Oferta publică de vânzare

 

Art.183.- (1) Nici o ofertă publică de vânzare nu poate fi făcută fără publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M.
 

(2) Oferta publică de vânzare va fi făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii de investiţii financiare. 
 

(3) Prin derogare de la alin.(1), publicarea unui prospect nu este obligatorie în următoarele cazuri:
 

a) pentru următoarele tipuri de ofertă:
 

1. oferta adresată doar către investitori calificaţi; 
 

2. oferta adresată la mai puţin de 100 de investitori, persoane fizice sau juridice, alţii decât investitorii calificaţi; 
 

3. valoarea totală a ofertei, preţul de emisiune a valorilor mobiliare şi valoarea minimă a subscrierilor realizate de un investitor în cadrul ofertei este cel puţin egală cu valorile stabilite prin reglementările C.N.V.M.;
 

b) pentru următoarele tipuri de valori mobiliare:
 

1. oferite, alocate sau care urmează a fi alocate în legătură cu o fuziune, pe baza unui document disponibil care conţine informaţii, considerate de C.N.V.M. ca fiind similare cu cele dintr-un prospect de ofertă, în conformitate cu legislaţia comunitară;
 

2. oferite, alocate sau care urmează a fi alocate în mod gratuit acţionarilor existenţi, precum şi în situaţia în care dividendele sunt plătite prin emiterea de noi acţiuni, din aceeaşi clasă cu acţiunile pentru care se plătesc dividendele, cu condiţia să fie făcut disponibil un document ce conţine informaţii despre numărul şi natura acţiunilor, motivele şi detaliile emisiunii;
 

3. acţiuni emise pentru substituirea altor acţiuni, de aceeaşi clasă, deja emise, dacă această nouă emisiune de acţiuni nu implică o majorare a capitalului social;
 

c) în alte cazuri specificate prin reglementările emise de C.N.V.M.
 

(4) Orice revânzare ulterioară a valorilor mobiliare, care au făcut anterior obiectul unui tip de ofertă prevăzut la alin.(3), va fi considerată o operaţiune distinctă, dispoziţiile art.2 pct.18 urmând a fi aplicate în vederea stabilirii măsurii în care respectiva operaţiune de revânzare este o ofertă publică. 
 

(5) În cazul O.P.C.V.M.-urilor, prospectul va fi întocmit potrivit prevederilor titlului III. 
 

Art.184.- (1) Prospectul de ofertă va conţine informaţiile care, conform caracteristicilor emitentului şi valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare în cunoştinţă de cauză privind: situaţia activelor şi pasivelor, situaţia financiară, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului şi ale entităţii care garantează îndeplinirea obligaţiilor asumate de emitent, dacă este cazul, precum şi a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare.
 

(2) Prospectul de ofertă aprobat de C.N.V.M. este valabil 12 luni după publicare, putând fi folosit în cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, în acest interval, cu condiţia actualizării acestuia conform art.179.
 

(3) Prospectul va include şi un rezumat al informaţiilor precizate în cadrul acestuia. 
 

(4) Rezumatul trebuie să prezinte succint şi într-un limbaj non-tehnic principalele caracteristici şi riscuri aferente emitentului, entităţii care garantează îndeplinirea obligaţiilor asumate de emitent, dacă este cazul, precum şi valorilor mobiliare oferite. Rezumatul trebuie să conţină şi o avertizare a potenţialilor investitori, cu privire la faptul că:
 

a) trebuie citit ca o introducere la prospect;
 

b) orice decizie de investire trebuie să se fundamenteze pe informaţiile cuprinse în prospect, considerat în integralitatea lui;
 

c) înainte de începerea procedurii judiciare, având ca obiect informaţiile cuprinse într-un prospect, reclamantul va trebui să suporte costurile aferente traducerii prospectului în limba română;
 

d) răspunderea civilă, în situaţia în care rezumatul induce în eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu faţă de alte părţi ale prospectului, revine persoanelor care au întocmit rezumatul, incluzând şi pe cele care au efectuat traducerea, precum şi persoanele care notifică cu privire la oferte publice transfrontaliere.
 

Art.185.- (1) Prospectul poate fi întocmit într-o formă unică sau având mai multe componente, şi anume:
 

a) fişa de prezentare a emitentului, conţinând informaţiile referitoare la acesta;
 

b) nota privind caracteristicele valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
 

c) rezumatul prospectului. 
 

(2) Fişa de prezentare a emitentului, aprobată de C.N.V.M., este valabilă o perioadă de 12 luni, cu condiţia actualizării acesteia, conform reglementărilor C.N.V.M.
 

(3) Un emitent care are deja aprobată de către C.N.V.M. fişa de prezentare poate întocmi şi transmite spre aprobare numai documentele prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c), în situaţia în care intenţionează lansarea unei noi oferte publice.
 

(4) În situaţia prevăzută la alin.(3), nota privind caracteristicele valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată va conţine şi informaţiile privitoare la emitent, care au apărut de la data ultimei actualizări a fişei de prezentare şi care ar putea afecta decizia investiţională. 
 

Art.186.- (1) În cadrul prospectului se poate face referire la informaţii privind emitentul, ce au fost publicate şi care au fost aprobate de C.N.V.M. sau întocmite cu respectarea prevederilor legale. 
 

(2) În situaţia în care, în cadrul prospectului, se face referire la informaţiile prevăzute la alin.(1) va fi întocmit un tabel de corespondenţă pentru a da posibilitatea investitorilor să identifice aceste informaţii. 
 

(3) Rezumatul prospectului nu poate face trimitere la informaţiile prevăzute la alin.(1). 
 

Art.187.- Conţinutul minim al informaţiilor pe care trebuie să le cuprindă prospectul de ofertă prezentat în formă unică sau al părţilor componente ale acestuia, forma de prezentare a acestora, în funcţie de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei şi documentele ce trebuie să însoţească prospectul, vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.
 

Art.188.- (1) C.N.V.M. se va pronunţa în privinţa aprobării prospectului de ofertă, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. 
 

(2) Termenul prevăzut la alin.(1) va putea fi extins la 20 de zile lucrătoare, dacă valorile mobiliare sunt emise de un emitent care solicită pentru prima dată admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau care nu a mai oferit public valori mobiliare.
 

(3) Orice cerere de informaţii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniţial în cadrul prospectului, iniţiată de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe aceste termene, care vor începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informaţii sau modificări.
 

Art.189.- (1) În situaţia în care preţul şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse în cadrul prospectului, la data aprobării acestuia, prospectul va conţine:
 

a) criteriile şi/sau condiţiile pe baza cărora preţul şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate, iar în cazul preţului, şi valoarea maximă a acestuia, sau
 

b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate în cel puţin 2 zile lucrătoare de la data când preţul final şi numărul valorilor mobiliare oferite au fost înregistrate la C.N.V.M. şi publicate conform art.175.
 

(2) Investitorii care şi-au exprimat voinţa de a subscrie valori mobiliare, anterior publicării unui amendament la prospectul de ofertă, au dreptul de a-şi retrage subscrierile efectuate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării respectivului amendament. 
 

Art.190.- Activităţile de stabilizare a preţului vor fi derulate în conformitate cu reglementările C.N.V.M. 
 

Art.191.- Sunt permise activităţile de solicitare a intenţiei de investiţie, în scopul evaluării succesului unei viitoare oferte, în condiţiile stabilite de C.N.V.M.
 

Art.192.- C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la ofertele publice transfrontaliere, efectuate în statele membre de emitenţi cu sediul în România, sau de nerezidenţi în România, în concordanţă cu legislaţia comunitară aplicabilă.

 

Secţiunea a 3-a 

Oferta publică de cumpărare

 

Art.193.- (1) Oferta publică de cumpărare reprezintă oferta unei persoane de a cumpăra valori mobiliare, adresată tuturor deţinătorilor acestora, difuzată prin mijloace de informare în masă sau comunicată pe alte căi, dar sub condiţia posibilităţii egale de receptare din partea deţinătorilor respectivelor valori mobiliare.
 

(2) Oferta publică de cumpărare va fi făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii de investiţii financiare. 
 

(3) Preţul oferit în cadrul ofertelor de cumpărare va fi stabilit în conformitate cu reglementările C.N.V.M. 

 

Art.194.- (1) C.N.V.M. se va pronunţa cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. 
 

(2) Orice cerere de informaţii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniţial în cadrul documentului de ofertă, iniţiată de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe acest termen, care va începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informaţii sau a modificării.
 

Art.195.- (1) Oferta publică de cumpărare trebuie să se desfăşoare în condiţii care să asigure egalitate de tratament pentru toţi investitorii.
 

(2) Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să-l cuprindă documentul de ofertă va fi stabilit prin reglementările C.N.V.M.
 


 

Secţiunea a 4-a 

Oferta publică de preluare voluntară

 

Art.196.- (1) Oferta publică de preluare voluntară este oferta publică de cumpărare, adresată tuturor acţionarilor, pentru toate deţinerile acestora, lansată de o persoană care nu are această obligaţie, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot.
 

(2) Persoana care intenţionează să deruleze o ofertă publică de preluare voluntară va transmite C.N.V.M. un anunţ preliminar, în vederea aprobării acestuia. Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să le cuprindă anunţul preliminar va fi stabilit prin reglementările C.N.V.M.
 

(3) După aprobarea de către C.N.V.M., anunţul preliminar va fi transmis societăţii, subiect al preluării, pieţei reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare respective şi va fi publicat în cel puţin un cotidian central şi unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului.
 

Art.197.- (1) Consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, va transmite C.N.V.M., ofertantului şi pieţei reglementate pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare poziţia sa cu privire la oportunitatea preluării, în termen de 5 zile de la primirea anunţului preliminar de ofertă.
 

(2) Consiliul de administraţie poate să convoace adunarea generală extraordinară, în vederea informării acţionarilor cu privire la poziţia consiliului de administraţie în ceea ce priveşte respectiva ofertă. În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acţionar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, convocatorul urmând a fi publicat în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, adunarea generală se va ţine în termen de 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare naţională.
 

(3) De la momentul recepţionării anunţului preliminar şi până la închiderea ofertei, consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, va informa C.N.V.M. şi piaţa reglementată asupra tuturor operaţiunilor efectuate de către membrii consiliului de administraţie şi ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare. 
 

Art.198.- (1) Consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, nu mai poate încheia nici un act şi nu poate lua nici o măsură care să afecteze situaţia patrimonială sau obiectivele preluării, cu excepţia actelor de administrare curentă, de la momentul recepţionării anunţului preliminar.
 

(2) În contextul prezentei secţiuni sunt considerate a afecta situaţia patrimonială, operaţiunile incluzând, dar fără a se limita la acestea, majorări de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscripţie ori conversie în acţiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puţin 1/3 din activul net conform ultimului bilanţ anual al societăţii.
 

(3) Prin derogare de la prevederile alin.(1), pot fi efectuate acele operaţiuni derivate din obligaţii asumate înainte de publicarea anunţului de preluare, precum şi acele operaţiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunţului preliminar.
 

(4) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societăţii, subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societăţii în situaţia neluării unora dintre măsurile prevăzute la alin.(2) sau al derulării acelor operaţiuni, aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunţului.
 

Art.199.- (1) Publicarea anunţului preliminar obligă ofertantul să depună la C.N.V.M., în maximum 30 de zile, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare, în termeni nu mai puţin favorabili decât cei precizaţi în anunţul preliminar. 
 

(2) C.N.V.M. se va pronunţa cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termenul prevăzut la art.194. 
 

(3) Preţul oferit în cadrul ofertelor de preluare voluntară va fi stabilit în conformitate cu reglementările C.N.V.M.
 

Art.200.- Ofertantul sau persoanele cu care acţionează în mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la închiderea ofertei de preluare precedente, o altă ofertă publică de preluare vizând acelaşi emitent.
 


 

Secţiunea a 5-a 

Oferte publice concurente

 

Art.201.- (1) Orice persoană poate lansa o contra-ofertă, având ca obiect aceleaşi valori mobiliare, în următoarele condiţii:
 

a) să aibă ca obiect cel puţin aceeaşi cantitate de valori mobiliare sau să vizeze atingerea cel puţin aceleiaşi participaţii la capitalul social;
 

b) să ofere un preţ cu cel puţin 5% mai mare decât cel din prima ofertă.
 

(2) Lansarea contra-ofertei se va face, prin depunerea la C.N.V.M. a documentaţiei necesare, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care prima ofertă a devenit publică. 
 

(3) C.N.V.M. se va pronunţa în privinţa acestor oferte, în conformitate cu prevederile art.194 alin.(1). 
 

(4) Prin decizia de autorizare a contra-ofertelor, C.N.V.M. va stabili o singură dată acelaşi termen de închidere pentru toate ofertele, precum şi o dată limită până la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea preţului în cadrul ofertelor concurente.
 

(5) Termenul unic de închidere a ofertelor concurente nu poate depăşi 60 de zile lucrătoare de la data începerii derulării primei oferte.

 

Secţiunea a 6-a 

Ofertele publice de preluare obligatorii

 

Art.202.- Prevederile acestei secţiuni se aplică societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.
 

Art.203.- (1) O persoană care, urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei deţineri. 
 

(2) Până la derularea ofertei publice menţionate la alin.(1), drepturile aferente valorilor mobiliare depăşind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent.
 

(3) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit poziţia de deţinător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii.
 

(4) Persoanele prevăzute la alin.(3) vor derula o ofertă publică obligatorie, în conformitate cu prevederile alin.(1), numai dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi majorează deţinerile, astfel încât să atingă sau să depăşească 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Până la derularea ofertei publice, drepturile aferente acţiunilor achiziţionate care depăşesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent.
 

Art.204.- (1) Preţul oferit va fi cel puţin egal cu cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară ofertei.
 

(2) Dacă prevederea de la alin.(1) nu poate fi aplicată, preţul oferit va fi determinat în conformitate cu reglementările C.N.V.M., cu luarea în considerare cel puţin a următoarelor criterii: 
 

a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei;
 

b) valoarea activului net al societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate; 
 

c) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare.
 

Art.205.- (1) Prevederile art.203 nu se vor aplica în cazul în care poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobândită ca urmare a unei tranzacţii exceptate. 
 

(2) În contextul prezentei legi, tranzacţie exceptată reprezintă dobândirea respectivei poziţii:
 

a) în cadrul procesului de privatizare;
 

b) prin achiziţionarea de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice sau de la alte entităţi abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare; 
 

c) în urma transferurilor de acţiuni realizate între societatea-mamă şi filialele sale sau între filialele aceleiaşi societăţi-mamă;
 

d) în urma unei oferte publice de preluare voluntară adresată tuturor deţinătorilor respectivelor valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora.
 

(3) În cazul în care dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizează în mod neintenţionat, deţinătorul unei asemenea poziţii are una dintre următoarele obligaţii alternative:
 

a) să deruleze o ofertă publică, în condiţiile şi la preţul prevăzute la art.203 şi art.204; 
 

b) să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie.
 

(4) Executarea uneia dintre obligaţiile prevăzute la alin.(3) se va face în termen de 3 luni de la dobândirea respectivei poziţii.
 

(5) Dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se consideră neintenţionată, dacă s-a realizat ca efect al unor operaţiuni precum:
 

a) reducerea capitalului, prin răscumpărarea de către societate a acţiunilor proprii, urmată de anularea acestora;
 

b) depăşirea pragului, ca rezultat al exercitării dreptului de preferinţă, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite iniţial, precum şi al convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare;
 

c) fuziunea/divizarea sau succesiunea. 

 

Secţiunea a 7-a

Retragerea acţionarilor dintr-o societate comercială

 

Art.206.- (1) Urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situaţii:
 

a) deţine acţiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social;
 

b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei.
 

(2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin.(1) se vor aplica separat pentru fiecare clasă.
 

(3) Preţul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum şi în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare, în care ofertantul a achiziţionat prin subscrierile din cadrul ofertei, acţiuni reprezentând mai mult de 90% din acţiunile vizate, se consideră a fi un preţ echitabil.
 

(4) În situaţia menţionată la alin.(3), prezumţia referitoare la preţul echitabil se aplică numai în situaţia în care ofertantul îşi exercită dreptul precizat la alin.(1), în termen de 3 luni de la data finalizării respectivei oferte. În caz contrar, preţul va fi determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. 
 

(5) Preţul determinat de un expert independent se aduce la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzacţionează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. şi în 2 ziare financiare de circulaţie naţională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.
 

Art.207.- (1) Urmare a unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor deţinătorilor şi pentru toate deţinerile acestora, un acţionar minoritar are dreptul să solicite ofertantului care deţine mai mult de 95% din capitalul social să-i cumpere acţiunile la un preţ echitabil.
 

(2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin.(1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasă.
 

(3) Preţul va fi determinat în conformitate cu prevederile art.206 alin.(3). În situaţia în care este necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul acţionar minoritar. 
 

Art.208.- C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prevederilor prezentei secţiuni.
 


 

TITLUL VI

EMITENŢII

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale

 

Art.209.- Emitenţii de valori mobiliare vor asigura un tratament egal pentru toţi deţinătorii de valori mobiliare, de acelaşi tip şi clasă, şi vor pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare, pentru ca aceştia să-şi poată exercita drepturile.
 

Art.210.- (1) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al societăţii, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora.
 

(2) Deţinătorii valorilor mobiliare trebuie să îşi exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

 

Capitolul II 

Prospectul în vederea admiterii la tranzacţionare

 

Art.211.- (1) Admiterea la tranzacţionare a unor valori mobiliare pe o piaţă reglementată se va realiza după publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M. 
 

(2) C.N.V.M. va emite reglementări privind:
 

a) conţinutul prospectului;
 

b) excepţiile de la obligativitatea publicării unui prospect sau includerii în cadrul acestuia a anumitor informaţii;
 

c) admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România a unor valori mobiliare emise de nerezidenţi, în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă.
 

(3) Prevederile titlului V capitolul I secţiunea 1 şi secţiunea a 2-a se aplică corespunzător şi în cazul prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare.
 

Art.212.- Valorile mobiliare ale unui emitent nu vor fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, dacă în urma analizării situaţiei respectivului emitent se apreciază că aceasta ar prejudicia interesele investitorilor.

 

Capitolul III

Condiţii specifice de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a acţiunilor

 

Secţiunea 1

Condiţii referitoare la emitent

 

Art.213.- (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi comerciale să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 

a) societatea să fie înfiinţată şi să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 

b) societatea să aibă o capitalizare anticipată, de cel puţin echivalentul în lei al 1.000.000 euro sau, în măsura în care valoarea capitalizării nu se poate anticipa, să aibă capitalul şi rezervele, incluzând profitul sau pierderea din ultimul exerciţiu financiar, de cel puţin echivalentul în lei al 1.000.000 euro, calculat potrivit cursului de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, la data cererii privind admiterea la tranzacţionare; 
 

c) societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi să fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu prevederile legale. 
 

(2) Condiţia prevăzută la alin.(1) lit.b) nu se aplică în cazul admiterii la tranzacţionare a unor emisiuni suplimentare de acţiuni, din aceeaşi clasă ca şi cele deja admise. 
 

Art.214.- Cu aprobarea C.N.V.M., pe piaţa reglementată se pot admite la tranzacţionare şi societăţi comerciale care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.213 alin.(1) lit.b) şi c), în condiţiile în care se apreciază că:
 

a) va exista o piaţă adecvată pentru respectivele acţiuni; 
 

b) emitentul este capabil să îndeplinească cerinţele de informare continuă şi periodică ce derivă din admiterea la tranzacţionare, iar investitorii dispun de informaţiile necesare pentru a putea evalua în cunoştinţă de cauză societatea şi acţiunile pentru care se solicită admiterea la tranzacţionare.

 

Secţiunea a 2-a 

Condiţii referitoare la acţiuni

 

Art.215.- Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite. 
 

Art.216.- În situaţia unei emisiuni de acţiuni adresate publicului, care precede admiterea la tranzacţionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere. 
 

Art.217.- (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, trebuie să existe un număr suficient de acţiuni distribuit publicului.
 

(2) Se consideră că s-a distribuit publicului un număr suficient de acţiuni, în următoarele situaţii:
 

a) acţiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzacţionare sunt distribuite publicului într-o proporţie de cel puţin 25% din capitalul subscris, reprezentat de această clasă de acţiuni;
 

b) este asigurată funcţionarea normală a pieţei, cu un procent mai mic de acţiuni decât cel prevăzut la lit.a), datorită numărului mare de acţiuni existente în circulaţie şi a dispersiei acestora în rândul publicului. 
 

(3) Condiţia prevăzută la alin.(1) nu se aplică dacă acţiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzacţiilor realizate pe respectiva piaţă reglementată. În acest caz, admiterea la tranzacţionare se va realiza dacă C.N.V.M. consideră că un număr suficient de acţiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piaţă reglementată, într-un interval scurt de timp. 

 

Art.218.- În situaţia în care solicitarea privind admiterea se realizează pentru un pachet suplimentar de acţiuni, de aceeaşi clasă ca şi cele deja admise, C.N.V.M. poate evalua dacă sunt distribuite publicului un număr suficient de acţiuni, în raport cu toate acţiunile emise, nu numai în raport cu acest pachet suplimentar.
 

Art.219.- Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să acopere toate acţiunile de aceeaşi clasă care au fost deja emise. 
 


 

Capitolul IV 

Condiţii specifice de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a obligaţiunilor emise de societăţile comerciale, autorităţile publice şi organismele internaţionale

 

Art.220.- (1) Pentru ca obligaţiunile emise de societăţile comerciale, autorităţile publice şi organismele internaţionale să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, este necesar ca emitentul să fie înfiinţat şi să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 

(2) Obligaţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite.
 

(3) În situaţia unei emisiuni de obligaţiuni adresată publicului, care precede admiterea la tranzacţionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.
 

(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică în cazul emisiunilor continue de obligaţiuni, atunci când data de închidere a perioadei de subscriere nu este determinată.
 

Art.221.- Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să acopere toate obligaţiunile de aceeaşi clasă care au fost deja emise. 
 

Art.222.- (1) Valoarea minimă a împrumutului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 200.000 euro. Această prevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue, dacă suma împrumutului nu este determinată.
 

(2) Cu aprobarea C.N.V.M. se pot admite pe o piaţă reglementată obligaţiuni pentru care nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1), dacă se apreciază că pentru respectivele obligaţiuni va exista o piaţă ordonată. 
 

Art.223.- (1) Obligaţiunile convertibile pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, numai dacă valorile mobiliare în care pot fi convertite sunt listate la rândul lor pe o piaţă reglementată. 
 

(2) Prin excepţie, obligaţiunile convertibile pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată fără a fi îndeplinită condiţia de la alin.(1), dacă C.N.V.M. apreciază că investitorii au la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru a-şi forma o opinie cu privire la valoarea acţiunilor, obiect al conversiei. 

 

Capitolul V 

Transparenţa emitenţilor

 

Secţiunea 1

Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

 

Art.224.- (1) Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte cerinţele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. şi ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de acestea.
 

(2) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi acţionarii care deţin acţiuni de aceeaşi clasă. 
 

(3) Societatea comercială trebuie să asigure toate facilităţile şi informaţiile necesare pentru a permite acţionarilor să-şi exercite drepturile, în special:
 

a) să informeze acţionarii cu privire la organizarea adunărilor generale şi să permită acestora să-şi exercite drepturile de vot;
 

b) să informeze publicul cu privire la alocarea şi plata dividendelor, emiterea de noi acţiuni, inclusiv operaţiunile de distribuire, subscriere, renunţare şi conversie; 
 

c) să desemneze ca agent de plată o instituţie financiară, prin care acţionarii să-şi poată exercita drepturile financiare, cu excepţia cazului în care emitentul asigură el însuşi aceste servicii.
 

(4) În situaţia în care societatea intenţionează să-şi modifice actul său constitutiv, trebuie să comunice proiectul de modificare C.N.V.M. şi pieţei reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunţa asupra amendamentului. 
 

(5) Societatea trebuie să informeze fără întârziere, în maximum 48 de ore, publicul, cu privire la orice noi evenimente apărute în activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunoştinţa acestuia şi care pot conduce la modificări ale preţului acţiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situaţiei patrimoniale şi financiare sau asupra activităţii emitentului în ansamblu.
 

(6) C.N.V.M. poate solicita societăţii admise la tranzacţionare toate informaţiile pe care aceasta le consideră necesare, în vederea protecţiei investitorilor şi asigurării unei funcţionări ordonate a pieţei.
 

(7) C.N.V.M. poate cere unui emitent să publice informaţiile precizate la alin.(6), stabilind forma şi perioada în care trebuie să se realizeze acest lucru. În situaţia în care emitentul nu publică informaţiile solicitate, C.N.V.M. poate publica aceste informaţii, după audierea emitentului.
 

(8) Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze pieţelor informaţii echivalente. 
 

Art.225.- (1) Administratorii societăţilor admise la tranzacţionare sunt obligaţi să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. 
 

(2) În cazul în care societatea încheie acte juridice, cu persoanele menţionate la alin.(1), vor fi respectate interesele acesteia, în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.
 

(3) Rapoartele prevăzute la alin.(1) vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea şi vor preciza următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată.
 

(4) Rapoartele vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii. 
 

Art.226.- (1) Orice societate comercială trebuie să informeze publicul şi C.N.V.M., fără întârziere, în legătură cu informaţiile privilegiate ce îl privesc în mod direct. 
 

(2) C.N.V.M. va emite reglementări privind modalităţile de informare a publicului, în conformitate cu legislaţia comunitară.
 

(3) Un emitent poate, pe proprie răspundere, să amâne dezvăluirea publică a informaţiei privilegiate, la care se face referire în alin.(1), pentru a nu prejudicia interesele proprii, cu condiţia ca o astfel de amânare să nu inducă în eroare publicul, iar emitentul să poată să asigure confidenţialitatea respectivelor informaţii.
 

(4) Emitentul va informa, fără întârziere, C.N.V.M. asupra deciziei de amânare a dezvăluirii, către public, a respectivei informaţii. C.N.V.M. poate obliga emitentul să dezvăluie informaţia pentru a asigura transparenţa şi integritatea pieţei.
 

(5) Dacă un emitent sau o persoană care acţionează în numele sau în contul emitentului dezvăluie orice informaţie privilegiată către o terţă persoană, în exercitarea obişnuită a profesiei, astfel cum este prevăzut în art.246 lit.a), trebuie să facă publică respectiva informaţie, simultan, în cazul unei dezvăluiri intenţionate şi, fără întârziere, în cazul unei dezvăluiri neintenţionate. 
 

(6) Prevederile alin.(5) nu vor fi aplicate, dacă persoana care a primit informaţia este obligată să menţină caracterul confidenţial al acesteia, indiferent dacă această îndatorire se bazează pe o lege, un regulament, un act constitutiv sau pe un contract. 
 

(7) Emitenţii sau persoanele care acţionează în numele sau în contul emitenţilor sunt obligaţi să întocmească o listă a persoanelor care lucrează pentru ei, în baza unui contract de muncă sau altfel, care au acces la informaţia privilegiată. Emitenţii, precum şi persoanele care acţionează în numele sau în contul acestora vor actualiza cu regularitate această listă şi o vor transmite la C.N.V.M., ori de câte ori va fi solicitată.
 

(8) Prevederile alin.(1) – (7) nu se vor aplica emitenţilor care nu au solicitat sau care nu au primit aprobarea ca instrumentele financiare emise de aceştia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru.
 

Art.227.- (1) Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată vor întocmi, vor pune la dispoziţia publicului şi vor transmite C.N.V.M. şi operatorului de piaţă rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi puse la dispoziţia publicului, în scris, sau în orice alt mod aprobat de C.N.V.M. Societatea va publica un comunicat de presă într-un cotidian de circulaţie naţională, prin care investitorii vor fi informaţi cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte. Rapoartele vor fi trimise spre publicare în maximum 5 zile de la data aprobării.
 

(2) Raportarea trebuie să includă orice informaţie semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii, precum şi să indice orice factor special care a influenţat aceste activităţi. Situaţia financiară va fi prezentată comparativ cu situaţia financiară existentă în aceeaşi perioadă a anului financiar precedent. C.N.V.M. va emite reglementări privind conţinutul acestor rapoarte. 
 

(3) Dacă societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cât şi consolidate, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate permite societăţii comerciale să pună la dispoziţia publicului fie situaţiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin informaţii suplimentare semnificative.
 

(4) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Raportul anual va include şi raportul auditorului financiar ales, în concordanţă cu art.258, precum şi comentariile integrale ale acestuia.
 

(5) Raportul semestrial trebuie să fie pus la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 2 luni de la încheierea perioadei de raportare. Dacă situaţiile financiare semestriale au fost auditate, raportul semestrial va include obligatoriu raportul auditorului financiar.
 

Art.228.- (1) În cazul operaţiunilor de achiziţie sau vânzare a valorilor mobiliare emise de o societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care fac ca drepturile de vot deţinute de o persoană să atingă, să depăşească sau să scadă sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectivă are obligaţia să informeze, în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul luării la cunoştinţă a respectivei operaţiuni, în mod concomitent, societatea, C.N.V.M şi piaţa reglementată pe care sunt tranzacţionate respectivele valori mobiliare.
 

(2) Atunci când pragurile de la alin.(1) sunt atinse sau depăşite de o filială a unei societăţi-mamă, această entitate va fi exceptată de la obligaţia de informare, dacă informarea a fost realizată de societatea-mamă. 
 

(3) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care a primit o informare potrivit alin.(1), trebuie să aducă la cunoştinţa publicului respectiva operaţiune, în maximum 3 zile lucrătoare.
 

(4) C.N.V.M. va emite reglementări privind modalitatea de determinare a drepturilor de vot, în vederea aplicării prevederilor alin.(1).

 

Secţiunea a 2-a

Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

 

Art.229.- (1) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi deţinătorii de obligaţiuni aferente aceluiaşi împrumut, cu privire la toate drepturile conferite de acestea. Un emitent ale cărui obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze pieţelor informaţii echivalente. 
 

(2) Societatea trebuie să asigure toate facilităţile şi informaţiile necesare, pentru a permite obligatarilor să-şi exercite drepturile, în special:
 

a) să publice notificări privind organizarea de adunări ale obligatarilor, plata dobânzii, exercitarea eventualelor drepturi de conversie, schimb, subscriere sau rambursare a împrumutului;
 

b) să desemneze ca agent de plată o instituţie financiară, prin care deţinătorii de obligaţiuni să-şi poată exercita drepturile băneşti, cu excepţia cazului în care emitentul asigură el însuşi aceste servicii.
 

Art.230.- În situaţia în care societatea intenţionează să-şi modifice actul constitutiv, modificare care afectează drepturile deţinătorilor de obligaţiuni, aceasta trebuie să comunice C.N.V.M. şi pieţei reglementate proiectul de modificare, până la data convocării adunării generale, care se va pronunţa asupra amendamentului. 
 

Art.231.- (1) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale auditate, împreună cu raportul anual.
 

(2) Dacă societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cât şi consolidate, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate autoriza societatea să pună la dispoziţia publicului fie situaţiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin informaţii suplimentare semnificative.
 

Art.232.- Societatea trebuie să informeze publicul, fără întârziere, cu privire la: 
 

a) orice nouă modificare majoră a activităţii sale care nu a fost făcută public şi care ar putea afecta semnificativ capacitatea societăţii de a-şi îndeplini obligaţiile asumate. C.N.V.M. poate excepta societatea de la această obligaţie, la solicitarea acesteia, dacă dezvăluirea unor anumite informaţii ar prejudicia interesele legitime ale societăţii;
 

b) contractarea unor noi împrumuturi şi garanţiile constituite în vederea obţinerii acestora;
 

c) orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezulta în special din modificarea termenilor împrumuturilor sau a ratei dobânzii;
 

d) modificarea drepturilor aferente acţiunilor, în situaţia în care obligaţiunile sunt convertibile în acţiuni. 

 

Secţiunea a 3-a 

Obligaţiile autorităţilor publice şi organismelor internaţionale emitente de obligaţiuni

 

Art.233.- (1) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organismele internaţionale trebuie să asigure tratament egal investitorilor privind drepturile conferite de deţinerea respectivelor valori mobiliare. Un emitent ale cărui obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze pieţelor informaţii echivalente. 
 

(2) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organismele internaţionale trebuie să asigure toate condiţiile şi informaţiile necesare investitorilor să-şi exercite drepturile. Aceste autorităţi trebuie:
 

a) să publice informaţii privind convocarea adunărilor generale ale obligatarilor, plata dobânzilor şi rambursarea împrumutului;
 

b) să desemneze un agent de plată, prin care obligatarii să-şi poată exercita drepturile financiare. 

 

Capitolul VI 

Dispoziţii speciale privind societăţile admise la tranzacţionare

 

Art.234.- Pentru valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, C.N.V.M. poate:
 

a) să solicite emitentului să furnizeze toate informaţiile care ar putea avea efect asupra evaluării valorilor mobiliare, în vederea asigurării protecţiei investitorilor sau menţinerii unei pieţe ordonate;
 

b) să suspende sau să solicite operatorului de piaţă suspendarea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare, dacă consideră că situaţia emitentului este de aşa natură încât tranzacţionarea ar fi în detrimentul investitorilor;
 

c) să ia toate măsurile pentru a se asigura că publicul este corect informat; 
 

d) să decidă ca valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată să fie retrase de la tranzacţionare, în condiţiile în care consideră că, datorită unor circumstanţe speciale, nu se mai poate menţine o piaţă ordonată pentru respectivele valori mobiliare. 
 

Art.235.- (1) Membrii consiliului de administraţie al societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi aleşi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acţionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.
 

(2) Administrarea unei societăţi la care se aplică metoda votului cumulativ se va realiza de către un consiliu de administraţie format din cel puţin 5 membri.
 

(3) Reglementările privind aplicarea metodei votului cumulativ se stabilesc de C.N.V.M.
 

Art.236 .- (1) Orice majorare a capitalului social trebuie să fie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
 

(2) Actul constitutiv sau adunarea generală extraordinară pot autoriza majorarea capitalului social până la un nivel maxim. În limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, în urma delegării de atribuţii, majorarea capitalului social. Această competenţă se acordă administratorilor pe o durată de maximum un an şi poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăşi un an.
 

(3) Hotărârile luate de consiliul de administraţie al unei societăţi admise la tranzacţionare, în exerciţiul atribuţiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, vor avea acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă. 
 

(4) Tarifele percepute acţionarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor emise în aplicarea alin.(3) nu vor depăşi costurile necesare multiplicării.
 

Art.237.- (1) Situaţiile financiare, inclusiv cele consolidate, ale societăţilor admise la tranzacţionare vor fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile şi auditate de auditori financiari, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar.
 

(2) Reprezentanţii legali ai societăţilor sunt obligaţi să pună la dispoziţia C.N.V.M., auditorilor societăţii şi/sau experţilor desemnaţi de instanţă documentele necesare exercitării atribuţiilor acestora . 
 

(3) Administratorul, directorul şi/sau directorul executiv sunt obligaţi să prezinte acţionarilor situaţii financiare exacte şi informaţii reale privind condiţiile economice ale societăţii.
 

Art.238.- (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor. 
 

(2) Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acţionarilor va stabili şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor. 
 

(3) În cazul în care adunarea generală a acţionarilor nu stabileşte data plăţii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se plătesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.
 

Art.239.- Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acţionarii pot începe executarea silita împotriva societăţii, potrivit legii.
 

Art.240 .- (1) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă cel puţin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, şi cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 75% din drepturile de vot.
 

(2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă cel puţin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, şi cu votul acţionarilor ce deţin cel puţin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente.
 

(3) Evaluarea aportului în natură se face de către experţi independenţi, în conformitate cu art.210 din Legea nr.31/1990.
 

(4) Numărul de acţiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alin.(3), şi cea mai mare valoare dintre preţul de piaţă al unei acţiuni, valoarea pe acţiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acţiunii.
 

(5) În cazul ridicării dreptului de preferinţă, în conformitate cu prevederile alin.(1), numărul de acţiuni se stabileşte după criteriul enunţat la alin.(4).
 

(6) C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.
 

Art.241.- (1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societăţii numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
 

(2) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
 

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin.(1) şi (2), oricare dintre acţionari poate solicita instanţei judecătoreşti anularea actului juridic încheiat şi urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societăţii.
 

Art.242.- Acţionarii unei societăţi admise la tranzacţionare, care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la fuziuni sau divizări, care implică alocarea de acţiuni ce nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, au dreptul de a se retrage din societate şi de a obţine de la aceasta contravaloarea acţiunilor, potrivit art.133 din Legea nr.31/1990.
 

Art.243.- (1) Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
 

(2) Împiedicarea accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legii de a participa la adunarea generală a acţionarilor dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiţie anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.
 

(3) Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M. 
 

(4) Convocarea adunării generale, la cererea acţionarilor semnificativi ai societăţii, se va face în mod obligatoriu de către administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulată. 
 

(5) Cu minimum 5 zile înaintea adunării generale a acţionarilor, societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, pe website-ul propriu sau la sediul acesteia, documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi. 
 

(6) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea generală a acţionarilor, astfel încât aceasta să fie ţinută, la prima sau a doua convocare, în termen de cel mult o lună de la data cererii.

 

TITLUL VII 

ABUZUL PE PIAŢĂ

 

Art.244.- (1) Prin informaţie privilegiată se înţelege o informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare, sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.
 

(2) Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, "informaţia privilegiată" înseamnă informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi care se referă direct sau indirect la instrumentele financiare derivate şi pe care participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare derivate se aşteaptă să o primească, în conformitate cu practicile de piaţă acceptate.
 

(3) Practicile de piaţă acceptate se referă la practicile utilizate în cadrul uneia sau a mai multor pieţe şi care sunt agreate de C.N.V.M., în conformitate cu procedurile comunitare.
 

(4) Pentru persoanele răspunzătoare de executarea ordinelor privind tranzacţionarea instrumentelor financiare, „informaţia privilegiată” înseamnă, totodată, informaţia de natură precisă, transmisă de un client, în legătură cu ordinele sale care nu au fost încă executate, referitoare în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informaţie care, dacă ar fi făcută public, ar putea avea efecte semnificative asupra preţului respectivelor instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.
 

(5) Manipularea pieţei înseamnă:
 

a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare:
 

1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare;
 

2. care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial;
 

b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune;
 

c) diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnalişti, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri.
 

(6) Fac excepţie de la prevederile alin.(5) lit.a) persoanele care execută tranzacţii sau emit ordine de tranzacţionare şi dovedesc că motivele sunt legitime şi, totodată, aceste tranzacţii sau ordine de tranzacţionare sunt în conformitate cu practicile de piaţă acceptate pe respectiva piaţă reglementată.
 

(7) În sensul prevederilor alin.(5), fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele situaţii sunt considerate operaţiuni de manipulare a pieţei:
 

a) acţiunea unei persoane sau a unor persoane, care acţionează în mod concertat pentru a-şi asigura o poziţie dominantă asupra cererii de instrumente financiare, având ca efect fixarea, directă sau indirectă, a preţului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiţii incorecte de tranzacţionare;
 

b) vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare la momentul închiderii pieţei, cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care acţionează pe baza preţurilor de închidere;
 

c) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau tradiţionale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar sau indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condiţiile în care instrumentul era deja deţinut şi s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument, fără a fi făcut în acelaşi timp public acel conflict de interese, într-o manieră corectă şi eficientă. 
 

Art.245.- (1) Se interzice oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate să utilizeze respectivele informaţii pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă.
 

(2) Prevederile alin.(1) se aplică oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate:
 

a) în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului;
 

b) ca urmare a deţinerilor acesteia la capitalul social al emitentului;
 

c) prin exercitarea funcţiei, profesiei sau a sarcinilor de serviciu;
 

d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităţilor infracţionale.
 

(3) În condiţiile în care persoana menţionată la alin.(1) este persoană juridică, interdicţia se va aplica şi persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacţiei pe contul respectivei persoane juridice.
 

(4) Prevederile alin.(1) - (3) nu se vor aplica tranzacţiilor efectuate, în condiţiile în care persoana angajată în astfel de tranzacţii avea o obligaţie contractuală de a dobândi sau înstrăina instrumente financiare, iar acest contract a fost încheiat înainte ca persoana respectivă să deţină informaţii privilegiate. 
 

Art.246.- Se interzice oricărei persoane, subiect al interdicţiei prevăzute la art.245 să:
 

a) dezvăluie informaţii privilegiate oricăror altor persoane, exceptând situaţia în care dezvăluirea a fost făcută în exercitarea normală a activităţii, profesiei sau sarcinilor de serviciu; 
 

b) recomande unei persoane, pe baza unor informaţii privilegiate, să dobândească sau să înstrăineze instrumentele financiare la care se referă acele informaţii.
 

Art.247.- Prevederile art.245 şi art.246 se aplică oricăror altor persoane care deţin informaţii privilegiate, în condiţiile în care respectivele persoane cunosc sau ar fi trebuit să cunoască faptul că acele informaţii sunt privilegiate.
 

Art.248.- Este interzis oricărei persoane fizice sau juridice să se angajeze în activităţi de manipulare a pieţei.
 

Art.249.- Operatorii de piaţă vor adopta dispoziţii structurale, în scopul prevenirii şi detectării practicilor de manipulare a pieţei. 
 

Art.250.- (1) Persoanele exercitând funcţii de conducere în cadrul unui emitent de instrumente financiare, precum şi, acolo unde este cazul, persoanele cu care acestea se află în relaţii apropiate, au obligaţia să notifice C.N.V.M. operaţiunile efectuate în contul lor, care se referă la acţiuni ale respectivului emitent, la instrumente financiare derivate sau la alte instrumente financiare asociate acestora. 
 

(2) Persoanele care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau emitenţii de instrumente financiare, precum şi persoanele care produc sau diseminează alte informaţii prin care recomandă sau sugerează strategii de investiţii utilizând mijloace de informare în masă trebuie să se asigure că astfel de informaţii sunt corect prezentate. Aceste persoane vor indica natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se fac acele studii.
 

(3) Orice persoană implicată profesional în tranzacţii cu instrumente financiare, care are motive rezonabile să considere că o tranzacţie se desfăşoară în baza unor informaţii privilegiate sau că aceasta ar putea constitui o acţiune de manipulare a pieţei, va notifica, fără întârziere, C.N.V.M. 
 

(4) Instituţiile publice care diseminează statistici ce pot influenţa semnificativ pieţele trebuie să difuzeze aceste informaţii într-o manieră echitabilă, corectă şi transparentă.
 

Art.251.- Interdicţiile prevăzute în acest titlu nu se vor aplica tranzacţiilor desfăşurate în contextul politicilor monetare şi valutare sau a celei aferente datoriei publice, exercitate de către autorităţile competente din România, din statele membre, de către Banca Centrală Europeană sau de către persoanele care acţionează în numele acestor autorităţi.
 

Art.252.- Interdicţiile prevăzute în acest titlu nu se vor aplica în cazul tranzacţiilor cu propriile acţiuni din cadrul programelor de răscumpărare sau în cazul tranzacţiilor care au ca obiectiv stabilitatea unui instrument financiar şi care sunt executate cu respectarea reglementărilor C.N.V.M.
 

Art.253.- (1) Prevederile prezentului titlu se vor aplica oricărui instrument financiar admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost înregistrată o cerere de admitere la tranzacţionare, indiferent dacă tranzacţia a avut loc sau nu în cadrul respectivei pieţe reglementate.
 

(2) Prevederile art.245 - art.247 se vor aplica, de asemenea, oricărui alt instrument financiar care nu a fost admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru, dar a cărui valoare depinde de un instrument financiar care îndeplineşte condiţiile de la alin (1). 
 

(3) Interdicţiile şi dispoziţiile prevăzute în prezentul titlu se vor aplica:
 

a) operaţiunilor derulate în România sau în străinătate cu instrumente financiare care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau operând în România sau pentru care există o cerere de admitere la tranzacţionare pe respectiva piaţă;
 

b) operaţiunilor derulate în România cu instrumente financiare care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru sau pentru care există o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă.
 

Art.254.- (1) C.N.V.M. este singura autoritate competentă care va asigura aplicarea prevederilor prezentului titlu. 
 

(2) C.N.V.M. exercită atribuţiile sale de supraveghere, investigare şi control:
 

a) direct, pentru atribuţiile prevăzute la art.255 lit.a), c), d) şi h); 
 

b) în colaborare cu alte entităţi ale pieţei, pentru atribuţiile prevăzute la art.255 lit.f);
 

c) în colaborare cu alte organisme abilitate, cum ar fi: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, oficiul registrului comerţului, Poliţia, pentru atribuţiile prevăzute la art.255 lit.b), e) şi g).
 

(3) Prevederile alin.(1) şi (2) intră sub incidenţa secretului de serviciu.
 

Art.255.- În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, C.N.V.M. are cel puţin următoarele drepturi:
 

a) acces la orice document, sub orice formă ar fi, şi primirea unei copii;
 

b) solicitarea de informaţii, de la orice persoană, incluzându-se aici şi acele persoane care sunt implicate succesiv în transmiterea de ordine sau desfăşoară operaţiuni pe piaţă, precum şi superiorii acestora. În această situaţie, C.N.V.M are dreptul de a audia o asemenea persoană;
 

c) efectuarea de inspecţii la faţa locului;
 

d) solicitarea înregistrărilor telefonice privind transmiterea de ordine sau a altor date existente;
 

e) solicitarea încetării oricărei activităţi care este contrară prevederilor prezentei legi;
 

f) suspendarea tranzacţiilor cu instrumentele financiare respective;
 

g) solicitarea autorităţilor judiciare competente de a institui măsuri asigurătorii asupra activelor persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prezentei legi;
 

h) interzicerea exercitării temporare a activităţii profesionale.
 

Art.256.- (1) C.N.V.M. poate dispune măsuri corespunzătoare şi poate aplica sancţiuni administrative persoanelor responsabile de încălcarea dispoziţiilor prezentului titlu şi a prevederilor adoptate pentru implementarea acestuia.
 

(2) C.N.V.M. va emite instrucţiuni, în conformitate cu procedurile comunitare, cu privire la condiţiile tehnice privind aplicarea dispoziţiilor art.226 alin.(1), (3), (4), (5) şi (7) şi ale art.250 alin.(1) - (3).
 

Art.257.- C.N.V.M. poate impune sancţiuni oricărei persoane fizice sau juridice, care nu cooperează, în conformitate cu prevederile art.254 alin.(2) şi art.255.
 


 

TITLUL VIII 

AUDITUL FINANCIAR

 

Art.258.- (1) Situaţiile financiar-contabile şi cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerinţele specifice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi cu reglementările C.N.V.M. şi vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.
 

(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului titlu se va stabili în baza unui protocol încheiat între C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România. 
 

Art.259.- (1) Auditorul financiar:
 

a) întocmeşte un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România; 
 

b) întocmeşte, în termen de 30 de zile, pe baza informaţiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar şi cu cadrul de raportare definit prin standardele internaţionale de contabilitate şi prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operaţiunile reclamate de acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligaţi să furnizeze auditorilor toate informaţiile solicitate. Raportul suplimentar va fi făcut public pe website-ul C.N.V.M. 
 

c) furnizează servicii suplimentare, în condiţiile respectării principiului independenţei.
 

(2) Dacă administratorii şi auditorii prevăzuţi la alin.(1) lit.b) nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informaţiile din cadrul de raportare, acţionarii se vor putea adresa instanţei din raza teritorială unde îşi are sediul societatea, în vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de întocmire şi prezentare a unui raport suplimentar, urmând ca raportul să fie înaintat instanţei şi comunicat părţilor, iar opinia auditorului financiar sau a expertului să fie publicată în Buletinul C.N.V.M.
 

Art.260.- (1) Auditorii financiari sunt obligaţi să raporteze, fără să vină în contradicţie cu prevederile din Codul privind conduita etică şi profesională şi Standardele de Audit Financiar, în termen de 10 zile, orice fapt sau act în legătură cu activitatea entităţilor reglementate de care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor specifice şi care:
 

a) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează condiţiile de autorizare şi funcţionare a entităţii reglementate auditate;
 

b) este de natură să afecteze continuitatea activităţii entităţii reglementate auditate;
 

c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimării unei opinii sau a unei opinii contrare.
 

(2) Auditorii financiari sunt obligaţi să raporteze, de îndată, C.N.V.M. orice fapt sau act, din cele prevăzute la alin.(1), de care au luat la cunoştinţă pe parcursul efectuării auditului, în legătură cu o entitate controlată de entitatea auditată, astfel cum se defineşte la art.2 pct.16 lit.b). 
 

(3) Auditorii financiari, la solicitarea scrisă a C.N.V.M., au obligaţia:
 

a) să înainteze C.N.V.M. orice raport sau document ce a fost adus la cunoştinţa entităţii auditate;
 

b) să înainteze C.N.V.M. o declaraţie care să indice motivele de încetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora;
 

c) să înainteze C.N.V.M. orice raport sau document cuprinzând observaţiile care au fost aduse la cunoştinţa conducerii entităţii auditate.
 

(4) Îndeplinirea cu bună-credinţă de către auditorul financiar a obligaţiei de a informa C.N.V.M., în conformitate cu alin.(1) şi (2), nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional care revine acestuia potrivit legii/codului etic sau clauzelor contractuale, neputând atrage răspunderea auditorului financiar în cauză.
 

Art.261.- C.N.V.M. are obligaţia să asigure confidenţialitatea informaţiilor primite, în conformitate cu prevederile art.260, cu excepţia celor care sunt de natură penală.
 

Art.262.- C.N.V.M. poate cere în scris auditorilor financiari ai societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau ai societăţilor ce oferă valori mobiliare publicului sau care solicită admiterea la tranzacţionare să furnizeze toate informaţiile necesare.
 

Art.263.- (1) Pentru deficienţele semnificative constatate în activitatea profesională desfăşurată de un auditor financiar, în legătură cu entităţi supuse autorizării, controlului şi supravegherii C.N.V.M., aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi va solicita adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare. 
 


 

TITLUL IX 

MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ŞI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale

 

Art.264.- (1) C.N.V.M. instituie măsuri de administrare specială în situaţia în care constată că o entitate autorizată se află în situaţia de a deveni insolvabilă sau în situaţia în care oricare dintre administratorii, directorii executivi sau auditorii acesteia se fac vinovaţi de:
 

a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori a reglementărilor emise de C.N.V.M., care a produs sau poate produce prejudicii importante sau care pune în pericol buna funcţionare a pieţei de capital;
 

b) încălcarea oricărei condiţii sau restricţii prevăzute în autorizaţia de funcţionare;
 

c) administrarea necorespunzătoare a instrumentelor financiare şi fondurilor aparţinând investitorilor. 
 

(2) În situaţia constatării unor disfuncţionalităţi majore, C.N.V.M. va putea solicita dizolvarea consiliului de administraţie al entităţilor autorizate.

 

Capitolul II 

Administrarea specială a entităţilor autorizate de C.N.V.M.

 

Art.265.- (1) Administrarea specială va fi realizată de o persoană fizică sau juridică specializată, numită de C.N.V.M. 
 

(2) Decizia privind instituirea administrării speciale va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. şi în 2 cotidiane de difuzare naţională.
 

Art.266.- (1) Administratorul special preia integral atribuţiile consiliului de administraţie al entităţii autorizate supuse regimului de administrare specială.
 

(2) Administratorul special stabileşte măsuri pentru conservarea activelor şi încasarea creanţelor în interesul investitorilor şi al altor creditori.
 

(3) Pe perioada aplicării administrării speciale se suspendă dreptul de vot al acţionarilor, în ceea ce priveşte numirea şi revocarea administratorilor, dreptul la dividende al acţionarilor, activitatea consiliului de administraţie şi a auditorilor interni, precum şi dreptul la remunerare al acestora.
 

Art.267.- (1) În termen de maximum 60 de zile de la numire, administratorul special prezintă C.N.V.M. un raport scris cu privire la situaţia financiară a entităţii autorizate şi anexează documente referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor, situaţia recuperării creanţelor, costul menţinerii activelor şi situaţia lichidării debitelor.
 

(2) În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, C.N.V.M. va decide, dacă este cazul, asupra prelungirii activităţii administratorului special, pe o perioadă limitată. 
 

(3) În situaţia prelungirii activităţii, administratorul special va prezenta, lunar, C.N.V.M. evaluarea situaţiei financiare a respectivei entităţi autorizate.
 

Art.268.- (1) Dacă C.N.V.M. constată, pe baza raportului administratorului special, că entităţile autorizate s-au redresat din punct de vedere financiar şi se încadrează în cerinţele de supraveghere prudenţială, conform reglementărilor C.N.V.M., măsurile de administrare specială vor înceta. 
 

(2) Decizia privind încetarea activităţii administraţiei speciale va fi publicată în conformitate cu art.265 alin.(2).
 

Art.269.- (1) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.268, iar C.N.V.M. nu decide asupra prelungirii activităţii administratorului special, autorizaţia de funcţionare a entităţii reglementate va fi retrasă, C.N.V.M. având la dispoziţie fie posibilitatea iniţierii procedurii lichidării administrative, fie sesizarea instanţei competente în vederea declanşării procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.

În cazul iniţierii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului nu este necesară întrunirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

(2) Instanţa competentă să soluţioneze cererea C.N.V.M. de iniţiere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului entităţilor autorizate este tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul respectivei entităţi. 
 

(3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului insituţiilor de credit, în măsura compatibilităţii lor, se aplică şi entităţilor autorizate supuse administrării speciale şi cărora C.N.V.M. le-a retras autorizaţia. Sintagma instituţia de credit debitoare din actul normativ menţionat se referă la entităţi autorizate de C.N.V.M., iar cea privind Banca Naţională a României se referă la C.N.V.M.
 

(4) În înţelesul prezentului capitol, insolvabiltatea reprezintă acea stare a entităţii autorizate, aflată în una dintre următoarele situaţii:
 

a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile din disponibilităţile băneşti proprii;
 

b) retragerea autorizaţiei entităţii reglementate, în conformitate cu prezenta lege şi reglementările C.N.V.M., ca urmare a imposibilităţii de redresare financiară a entităţii autorizate aflate în administrare specială.
 

(5) Desemnarea lichidatorului de către tribunal se va face cu acordul C.N.V.M.
 

(6) În îndeplinirea atribuţiilor lor, care implică aplicarea unor reglementări emise de C.N.V.M., tribunalul, judecătorul-sindic şi lichidatorul pot cere şi opinia C.N.V.M., în calitatea sa de autoritate de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital. 
 

(7) Procedura falimentului va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea entităţii autorizate aflate în faliment au fost distribuite şi fondurile nereclamate au fost depuse la Trezoreria Statului. În urma unei cereri a judecătorului-sindic, tribunalul va da o hotărâre de închidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului. Hotărârea va fi comunicată, în scris şi/sau prin presă, în cel puţin 2 cotidiane de circulaţie naţională, tuturor creditorilor debitorului, oficiului registrului comerţului, C.N.V.M. şi lichidatorului. Eventualele sume rămase vor fi virate la bugetul de stat, după o perioadă de 5 ani.

 

Capitolul III 

Lichidarea administrativă

 

Art.270.- (1) În situaţia în care C.N.V.M. decide lichidarea administrativă, aceasta se va realiza conform procedurii stabilite de legislaţia aplicabilă dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale şi de reglementările C.N.V.M. 
 

(2) Lichidatorul, în cadrul procedurii lichidării administrative, va fi numit de C.N.V.M.
 


 

TITLUL X 

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

 

Art.271.- Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia se sancţionează administrativ, disciplinar, contravenţional sau penal, după caz.
 

Art.272.- Constituie contravenţii următoarele fapte:
 

a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei legi;
 

b) desfăşurarea fără autorizaţie sau cu încălcarea oricărei condiţii sau restricţii prevăzute în autorizaţie, a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care prezenta lege sau reglementările C.N.V.M impun autorizarea;
 

c) nerespectarea regulilor prudenţiale şi de conduită; 
 

d) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora;
 

e) nerespectarea obligaţiilor de auditare a situaţiilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate.

 

Art.273.- (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art.272 se sancţionează cu:
 

a) avertisment;
 

b) amendă;
 

c) sancţiuni contravenţionale complementare, aplicate după caz:
 

1. suspendarea autorizaţiei;
 

2. retragerea autorizaţiei;
 

3.interzicerea temporară a desfăşurării unor activităţi şi servicii ce cad sub incidenţa prezentei legi.
 

(2) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancţiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, cu excepţia situaţiilor care, prin difuzare publică, ar pune în pericol funcţionarea în condiţii normale a pieţei sau ar aduce prejudicii deosebite părţilor implicate.
 

Art.274 .- (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art.272 se constată de către persoanele fizice, împuternicite în acest scop de către C.N.V.M., care exercită atribuţii privind supravegherea, investigarea şi controlul respectării dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile pieţei de capital. 
 

(2) La primirea actelor de constatare ale agenţilor săi, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigaţiilor, luarea de măsuri conservatorii şi/sau audierea persoanelor vizate, respectiv sancţionarea faptelor controlate.
 

Art.275 .- (1) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
 

(2) În cazul săvârşirii de către o persoană, în mod repetat, în decurs de 3 ani, a unei contravenţii, sau de către o persoană care a fost sancţionată în ultimii 3 ani şi pentru care nu a intervenit prescripţia, sancţiunea stabilită va fi aplicată cumulativ cu maximul amenzii pentru ultima contravenţie săvârşită. 
 

(3) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.
 

Art. 276.- Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
 

a) între 0,5% şi 5% din capitalul social vărsat, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice;
 

b) între 5.000.000 lei şi 500.000.000 lei, pentru persoanele fizice, acestea putându-se actualiza prin ordin al preşedintelui C.N.V.M.;
 

c) între jumătate şi totalitatea valorii tranzacţiei realizate cu săvârşirea faptelor prevăzute la art.245-248 din titlul VII.
 

Art.277.- (1) C.N.V.M. poate aplica sancţiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanţi legali sau exercitând de jure sau de facto funcţii de conducere, ori exercitând cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenţie pentru că, deşi puteau şi trebuiau să prevină săvârşirea ei, nu au făcut-o.
 

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin.(1) sunt ţinute şi la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenţie. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
 

Art.278.- Termenul de prescripţie a constatării de aplicare şi de executare a sancţiunii contravenţionale este de 3 ani.
 

Art.279.- (1) Săvârşirea cu intenţie a faptelor prevăzute la art.237 alin.(3), art.245-248 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art.276 lit.c), şi cu pedeapsa accesorie a interdicţiei prevăzute la art.273 alin.(1) lit.c) pct.3. 
 

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art.276 lit.c), accesarea cu intenţie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacţionare, de depozitare sau de compensare-decontare.
 

Art.280.- În ceea ce priveşte procedura de stabilire şi constatare a contravenţiilor, precum şi de aplicare a sancţiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 


 

TITLUL XI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

 

Art.281.- (1) C.N.V.M va stabili, prin regulament, perioada în care entitatea reglementată de către aceasta trebuie să se încadreze în prevederile prezentei legi, perioadă care nu va depăşi 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. 
 

(2) Autorizaţiile emise entităţilor reglementate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea. Entităţile reglementate sunt obligate ca, până la termenul prevăzut la alin.(1), să depună modificări şi/sau completări ale documentelor care au stat la baza acordării autorizaţiilor, în scopul încadrării în prevederile prezentei legi şi al înregistrării acestora în Registrul C.N.V.M.
 

Art.282.- (1) Cererile de autorizare nesoluţionate şi care nu sunt conforme cu prevederile legii trebuie retrase sau completate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 

(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) atrage respingerea cererii. 
 

Art.283.- (1) În cazul dobândirii sau majorării unei participaţii la capitalul social al unei entităţi reglementate, efectuată cu încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi, drepturile de vot aferente respectivei deţineri sunt suspendate de drept. Acţiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a acţionarilor. 
 

(2) C.N.V.M. va dispune acţionarilor respectivi să-şi vândă, în termen de 3 luni, acţiunile aferente participaţiei în legătură cu care C.N.V.M. nu şi-a exprimat acordul. După expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vândute, C.N.V.M. dispune entităţii reglementate anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni purtând acelaşi număr şi vânzarea acestora, urmând ca preţul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziţia dobânditorului iniţial, după reţinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare. 
 

(3) Consiliul de administraţie al entităţii reglementate este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acţiunilor, potrivit alin.(2), şi vânzarea acţiunilor nou-emise.
 

(4) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parţială a acţiunilor nou-emise, entitatea reglementată va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, cu diferenţa dintre capitalul social înregistrat şi cel deţinut de acţionarii cu drept de vot.
 

Art.284.- (1) Înfiinţarea depozitarului central va avea loc în termenul prevăzut la art.281 alin.(1). 
 

(2) Entităţile care prestează servicii de registru sunt obligate să pună la dispoziţia depozitarului central registrele societăţilor tranzacţionate pe pieţele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare. Termenele şi procedurile vor fi stabilite prin reglementări emise de C.N.V.M.
 

(3) Prin derogare de la prevederile art.124, art.143, art.146 şi art.157, până la împlinirea termenului stipulat la alin.(1), Bursa de Valori Bucureşti poate să desfăşoare activităţi de compensare, decontare, depozitare şi registru, precum şi orice alte activităţi auxiliare referitoare la valorile mobiliare şi instrumentele financiare, prin departamente specializate, independente de activitatea de tranzacţionare.
 

Art.285.- (1) Prin derogare de la prevederile titlului II cap.1 şi 3 din Legea nr.31/1990, începând cu data adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, care hotărăşte transformarea Bursei de Valori Bucureşti în societate comercială pe acţiuni, patrimoniul Bursei de Valori Bucureşti devine patrimoniul S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A.
 

(2) Până la data întrunirii adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, menţionate la alin.(1), Bursa de Valori Bucureşti va proceda la inventarierea şi reevaluarea patrimoniului. O parte din activul patrimonial reevaluat se va transforma în capitalul social al S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A., care va fi repartizat, în cote egale, între membrii Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, înregistraţi la data adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, menţionate la alin.(1).
 

(3) S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. reprezintă continuatorul şi succesorul legal în drepturi şi obligaţii al Bursei de Valori Bucureşti, păstrând aceeaşi denumire.
 

(4) La data adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, menţionate la alin. (1), comitetul Bursei de Valori Bucureşti devine Consiliul de administraţie al S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A., având aceeaşi componenţă; membrii comitetului Bursei de Valori Bucureşti devin membri ai Consiliului de administraţie al S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A., până la expirarea mandatului lor sau până la următoarea adunare generală a acţionarilor, dacă perioada mandatului a fost depăşită.
 

(5) Comitetul Bursei de Valori Bucureşti va desemna o persoană împuternicită să efectueze formalităţile de înregistrare şi înmatriculare a S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A., până la data întrunirii adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, menţionate la alin.(1).
 

(6) La data înregistrării S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. la oficiul registrului comerţului, Asociaţia Bursei de Valori Bucureşti se desfiinţează de drept.
 

Art.286.- (1) Prin derogare de la Legea nr.31/1990, în ceea ce priveşte acţiunile S.I.F. emise în conformitate cu art.4 din Legea nr.133/1996, aflate în proprietatea deţinătorilor iniţiali, depăşirea limitei stabilite de prevederile art.103 din Legea nr.31/1990 se poate face numai prin decizia S.A.I. sau a consiliului de administraţie, cu aprobarea C.N.V.M. şi în conformitate cu reglementările emise de aceasta.
 

(2) Acţiunile dobândite în condiţiile alin.(1) pot fi folosite, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, cu avizul C.N.V.M., în scopul diminuării capitalului social sau al regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa de capital.
 

(3) Prin derogare de la Legea nr.31/1990, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.-urilor, pentru încadrarea acestora în prevederile prezentei legi, vor fi înregistrate la oficiul registrului comerţului, în baza hotărârii consiliului de administraţie sau a S.A.I., după caz, ulterior obţinerii autorizaţiei prealabile emise de C.N.V.M.
 

(4) S.I.F.-urile au obligaţia să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.
 

(5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, registrele independente au obligaţia înserierii şi numerotării tuturor acţiunilor emise de S.I.F.-uri.
 

(6) Consiliile de administraţie ale S.I.F.-urilor sunt obligate să convoace, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 şi ale alin.(5) al prezentului articol, adunările generale extraordinare ale acţionarilor, în scopul modificării actelor constitutive potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
 

Art.287.- S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri - S.A. Sibiu, S.C. Bursa Română de Mărfuri - S.A., precum şi societăţile de brokeraj ale membrilor acţionari ai celor două burse, au obligaţia să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.
 

Art.288.- (1) Prevederile următoarelor articole vor intra în vigoare la momentul aderării României la Uniunea Europeană:
 

a) art.37 – art.43;
 

b) art.111, art.112 şi art.113 alin.(1);
 

c) art.124 alin.(4);
 

d) art.192.
 

(2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, entităţile având sediul în statele membre vor putea desfăşura activităţi reglementate de prezenta lege, fără eliberarea unei autorizaţii în condiţii de reciprocitate, în baza acordurilor de cooperare încheiate de C.N.V.M. cu autorităţile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor entităţi se va realiza în condiţiile prevăzute în acordurile respective.
 

(3) C.N.V.M. va informa Comisia Europeană: 
 

a) cu privire la autorizarea oricărei societăţi care este filiala unei societăţi-mamă, conform art.2 alin.(1) pct.6 şi 27, aflate sub jurisdicţia unui stat nemembru, precum şi cu privire la structura grupului din care societatea-mamă respectivă face parte;
 

b) ori de câte ori societatea-mamă menţionată la lit.a) dobândeşte o poziţie în cadrul unei societăţi autorizate de C.N.V.M., care ar deveni astfel filiala respectivei societăţi-mamă;
 

c) cu privire la orice dificultăţi întâmpinate de societăţile autorizate de C.N.V.M., care intenţionează să se stabilească sau să presteze servicii într-un stat nemembru.
 

(4) C.N.V.M. va transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, informaţii cu privire la: 
 

a) orice cerere de autorizare a oricărei societăţi care este filiala unei societăţi-mamă, conform art.2 alin.(1) pct.6 şi 27, aflate sub jurisdicţia statului nemembru indicat;
 

b) orice notificare prin care C.N.V.M. este informată, în conformitate cu art.18 alin.(2) şi art.61, că societatea-mamă menţionată la lit.a) îşi propune să dobândească o poziţie în cadrul unei societăţi autorizate de C.N.V.M., astfel încât aceasta din urmă să devină filiala respectivei societăţi-mamă.
 

(5) Entităţile din statele nemembre care desfăşoară în România activităţi reglementate de prezenta lege nu vor beneficia de un tratament mai favorabil comparativ cu cel aplicat entităţilor din statele membre.
 

Art.289.- (1) Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 4 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.514/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
 

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
 

"(3) La cerere, C.N.V.M. raportează Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisiei economice a Senatului şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor, asupra activităţii desfăşurate, cu respectarea prevederilor legale privind informaţiile confidenţiale şi cele clasificate.”
 

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
 

"Art.6.- (1) C.N.V.M. poate participa la activitatea organizaţiilor internaţionale de profil şi poate deveni membră a acestor organizaţii.
 

(2) C.N.V.M. va coopera cu autorităţile competente din statele membre şi pe bază de reciprocitate cu autorităţile competente din statele nemembre ori de câte ori este necesar, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, facând uz de puterile cu care a fost investită de lege.
 

(3) C.N.V.M. va acorda asistenţă autorităţii competente din statele membre, în special în ce priveşte schimbul de informaţii şi cooperarea în activităţile de investigare. Acest tip de asistenţă include, fără a se limita la acestea:
 

a) furnizarea de informaţii publice sau nesupuse publicităţii despre ori în legătură cu o persoană fizică sau juridică, subiect al reglementării, supravegherii ori controlului C.N.V.M.;
 

b) furnizarea de copii ale înregistrărilor ţinute de entităţile reglementate;
 

c) colaborări cu persoanele care deţin informaţii despre obiectul unei anchete.
 

(4) C.N.V.M. va emite reglementări privind procedura de cooperare cu autorităţile competente din statele membre, în conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare.”
 

3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
 

"(21) Obligaţia de păstrare a secretului de serviciu nu poate fi opusă C.N.V.M. în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege.
 

(22) Informaţiile de natura secretului profesional primite de către C.N.V.M. în exercitarea atribuţiilor sale pot fi utilizate numai în următoarele situaţii:
 

a) în scopul verificării respectării condiţiilor impuse pentru acordarea autorizaţiei entităţilor reglementate, pentru facilitarea supravegherii, pe baze consolidate sau neconsolidate a desfăşurării activităţii entităţii reglementate, în special a cerinţelor de adecvare a capitalului, a procedurilor contabile şi administrative şi a mecanismelor de asigurare a controlului intern;
 

b) în scopul impunerii de sancţiuni;
 

c) în cadrul plângerilor administrative şi acţiunilor intentate împotriva actelor individuale emise de C.N.V.M.”
 

4. La articolul 7, alineatul (15) va avea următorul cuprins:
 

" (15) Regulamentele şi instrucţiunile emise de către C.N.V.M. sunt aprobate prin ordin al preşedintelui C.N.V.M. Ordinul de aprobare va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Textul integral al regulamentelor şi instrucţiunilor aprobate va fi publicat, pentru opozabilitate, în Buletinul C.N.V.M. ”
 

5. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
 

"Art.11.- (1) Membrii şi angajaţii care lucrează sau care au lucrat la C.N.V.M., precum şi reprezentanţii şi salariaţii entităţilor cărora C.N.V.M. le-a delegat una sau mai multe din prerogativele cu care a fost investită prin lege au obligaţia să respecte, în privinţa informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuţiilor şi care nu au devenit publice, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. În sensul prezentei legi, transmiterea de informaţii în cadrul prevăzut la art.6 alin.(2) şi (3) nu reprezintă o încălcare a acestei obligaţii.”
 

6. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
 

"(4) Cota prevăzută la alin.(2) lit.a) şi e) se aplică şi sistemelor alternative de tranzacţionare.
 

(5) Cota prevăzută la alin.(2) lit.b) se aplică şi altor organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M.”
 

7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
 

"(31) În caz de necesitate, cheltuielile legate de organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare vor fi finanţate, parţial sau integral, din bugetul de stat sau din fondurile speciale ale Guvernului.” 
 

Art.290.- (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

(2) C.N.V.M. va emite reglementările în aplicarea prezentei legi, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.
 

(3) Reglementările emise de C.N.V.M. până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepţia dispoziţiilor contrare.
 

(4) Dispoziţiile legislaţiei referitoare la societăţile comerciale sunt aplicabile entităţilor reglementate de prezenta lege, în măsura în care nu contravin acesteia.
 

Art.291.- (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
 

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.229 din 5 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.513/2002; 
 

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.512/2002;
 

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.238 din 9 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.525/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 

d) art.2 alin.(4) şi art.7 din Legea nr.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.273 din 1 noiembrie 1996, şi art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.503 din 28 decembrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr.164/1999;
 

e) Ordonanţa Guvernului nr.20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41 din 30 ianuarie 1998;
 

f) art.162 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
 

g) Ordonanţa Guvernului nr.24/1993 privind reglementarea constituirii şi funcţionării fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.210 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr.83/1994;
 

h) orice alte dispoziţii contrare.
 

Prezenta lege transpune următoarele directive ale Uniunii Europene:
 

a) Directiva nr. 93/22/CEE privind serviciile de investiţii în domeniul valorilor mobiliare cu modificările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.141/11.06.1993;
 

b) Directiva nr. 97/9/CEE privind schemele de compensare a investitorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.84/26.03.1997;
 

c) Directiva nr.85/611/CEE privind dispoziţiile legale, reglementare şi administrative cu privire la anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.375/31.12.1985, cu modificările ulterioare; 
 

d) Directiva nr. 98/26/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.166/11.06.1998;
 

e) Directiva nr. 2003/71/CEE privind prospectele publicate atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacţionare, care amendează Directiva 2001/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.345/31.12.2003;
 

f) Directiva nr. 2001/34/CEE privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a bursei şi informaţiile ce trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.184/06.07.2001;
 

g) Directiva nr.2003/6/CEE privind abuzul pe piaţă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.96/12.04.2003;
 

h) Directiva nr.2002/65/CEE privind prestarea serviciilor financiare la distanţă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.271/09.10.2002;
 

i) Directiva nr.1993/6/CEE privind adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi instituţiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.141/11.06.1993.
 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucureşti, 28 iunie 2004.

Nr. 297


Vizualizari: 1479