Legea nr. 457 din 01/11/2004 privind publicitatea ┼či sponsorizarea pentru produsele din tutun. 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1067 din 17/11/2004 
 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste masuri cu privire la publicitatea produselor din tutun, precum si cu privire la promovarea acestora in presa si in alte publicatii tiparite, in emisiuni radiodifuzate, prin servicii ale societatii informationale si prin sponsorizarea in domeniul tutunului, inclusiv prin distribuirea gratuita a produselor din tutun, in vederea prevenirii consumului produselor din tutun. 

Art. 2. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 

a) produse din tutun - produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori partial din tutun, modificat genetic sau nu; 

b) publicitate pentru produse din tutun - orice forma de comunicare comerciala care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun; 

c) sponsorizare pentru produse din tutun - orice forma de contributie publica sau privata pentru orice eveniment, activitate ori persoana, cu scopul sau avand ca efect direct ori indirect promovarea marcilor produselor din tutun; 

d) servicii ale societatii informationale - orice servicii de acest tip, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, cu modificarile ulterioare. 

Art. 3. -

(1) Se interzice publicitatea produselor din tutun: 

a) in presa scrisa si in alte publicatii tiparite, cu exceptia anunturilor prevazute expres de lege; 

b) transmisa de posturile de radiodifuziune si de televiziune publice sau private; 

c) in cinematografe; 

d) pe panouri publicitare, pe copertine sau structuri de afisaj pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare; 

e) prin serviciile societatii informationale; 

f) prin folosirea marcilor de tutun pe produse sau servicii care nu au legatura cu produsele din tutun; 

g) prin vanzarea de dulciuri sau de jucarii destinate copiilor si fabricate cu intentia evidenta de a da produsului si/sau ambalajului sau asemanarea cu un tip de produs din tutun. 

(2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisa numai in publicatiile destinate in mod exclusiv profesionistilor din domeniul industriei tutunului si in publicatiile care nu au fost editate ori tiparite in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene si nici nu sunt destinate in principal pietei romanesti sau celei comunitare. 

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. d), este permisa publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societatii informationale, in conditiile prevazute la alin. (2). 

Art. 4. -

(1) Se interzice sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor ori activitatilor care au efecte transfrontiere sau care implica ori au loc in cel putin doua state membre ale Uniunii Europene, dintre care unul este Romania. 

(2) Se interzice distribuirea gratuita a produselor din tutun in contextul sponsorizarii evenimentelor prevazute la alin. (1), avand ca scop ori ca efect direct sau indirect promovarea produselor din tutun. 

Art. 5. -

(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si ale art. 4 alin. (1) si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei. 

(2) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si se sanctioneaza astfel: 

a) firmele distribuitoare, cu amenda contraventionala de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; 

b) contravenientii majori, cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; 

c) contravenientii minori, precum si persoanele care sunt elevi sau studenti, cu amenda contraventionala de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei. 

(3) A doua abatere de la prevederile art. 4 alin. (1) se sanctioneaza cu amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) si cu suspendarea temporara a activitatii de catre institutiile competente. 

Art. 6. -

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Ministerului Sanatatii si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform prevederilor legale in vigoare. 

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 5, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. 

(3) Contraventiilor prevazute la art. 5 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 7. -

(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 31 decembrie 2006. 

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 10 lit. b) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 8. - Prezenta lege transpune Directiva nr. 2003/33/CE privind armonizarea dispozitiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L152 din 20 iunie 2003, si unele dispozitii din Recomandarea nr. 2003/54/CE cu privire la prevenirea fumatului si la initiativele de imbunatatire a controlului asupra tutunului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L022 din 25 ianuarie 2003. 


Vizualizari: 1402