Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 22/11/2006

privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa
 

Avand in vedere ca, in absenta unei reglementari adaptate a profesiei de practician in insolventa, aplicarea noilor prevederi ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, act normativ intrat in vigoare la 20 iulie 2006, este extrem de dificila, 

 

din 08/11/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 22/11/2006
 

Avand in vedere ca, in absenta unei reglementari adaptate a profesiei de practician in insolventa, aplicarea noilor prevederi ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, act normativ intrat in vigoare la 20 iulie 2006, este extrem de dificila,

avand in vedere necesitatea crearii, intr-un termen cat mai scurt, a cadrului legal care sa permita actualei Uniuni a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare sa preia si sa gestioneze in mod transparent fondul de lichidare,

avand in vedere, de asemenea, ca amendarea reglementarii profesiei de practician se impune cu stringenta in noul context de liberalizare a legislatiei comunitare in materia liberei circulatii a serviciilor (Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, p. 0022-0142),

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
 

Art. 1. - Procedurile de insolventa, procedurile de lichidare voluntara sau amiabila, precum si procedurile de prevenire a insolventei prevazute de lege, inclusiv masurile de supraveghere financiara ori de administrare speciala, sunt conduse de practicieni in insolventa, persoane fizice sau juridice.

Art. 2. - Administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca, in procedura insolventei, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare.

Art. 3. - Lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca.
 

CAPITOLUL II

Forme de exercitare a profesiei
 

Art. 4. - (1) Practicienii in insolventa isi pot exercita profesia ca persoane fizice independente sau ca asociati, colaboratori ori angajati ai unor societati profesionale cu personalitate juridica.

(2) Ca persoane fizice independente, practicienii in insolventa isi exercita profesia in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale fara personalitate juridica.

(3) Persoanele juridice se organizeaza si functioneaza, conform prezentei ordonante de urgenta, sub forma societatii profesionale cu personalitate juridica sau sub forma intreprinderii unipersonale cu raspundere limitata.

(4) Un practician in insolventa nu isi poate exercita profesia ca persoana fizica independenta decat intr-o singura forma de organizare a profesiei. O persoana fizica nu poate avea calitatea de asociat decat intr-o singura societate civila profesionala, cu sau fara personalitate juridica.
 

SECŢIUNEA 1

Persoane fizice independente
 

Art. 5. - (1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului in insolventa, inregistrata la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, denumita in continuare si UNPIR.

(2) Bunurile constituite de practicianul in insolventa ca aport la cabinetul sau se supun regulilor patrimoniului profesional de afectatiune.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, in scopul exercitarii in comun a profesiei. Drepturile si obligatiile practicienilor in insolventa, titulari ai unor cabinete asociate, isi pastreaza caracterul personal si independent si nu pot fi cedate. In mod corespunzator, cabinetele individuale se pot asocia si cu societatile civile profesionale.

Art. 6. - (1) Societatea civila profesionala de practicieni in insolventa, fara personalitate juridica, denumita in continuare si SPPI, se constituie prin contract de societate civila, prin care asociatii pun in comun bunuri, numerar, clientela sau industrie, in vederea obtinerii de beneficii ori a impartirii pierderilor din activitatea desfasurata in comun.

(2) Contractul de societate civila este supus inregistrarii in Registrul societatilor civile profesionale de practicieni in insolventa, denumit in continuare Registrul societatilor profesionale, tinut de Secretariatul general al UNPIR.

(3) Pot detine calitatea de asociat in SPPI numai practicienii in insolventa definitivi. Asociatul sau asociatii coordonatori, care reprezinta societatea civila profesionala in raporturile cu tertii, pot fi desemnati numai dintre asociatii care au calitatea de practician in insolventa compatibil.
 

Art. 7. - (1) Cabinetul individual si SPPI isi constituie patrimoniul initial din aporturile titularului, respectiv ale asociatilor. Patrimoniul cabinetului individual si patrimoniul comun al asociatilor SPPI sunt afectate exclusiv activitatii profesionale si au regimul patrimoniului profesional de afectatiune.

(2) Patrimoniul profesional de afectatiune reprezinta totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor practicianului in insolventa afectate scopului exercitarii profesiei sale, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului practicianului, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestuia.

(3) Creditorii ale caror creante sunt nascute din activitatea profesionala a practicianului in insolventa au drept de preferinta la urmarirea bunurilor care fac parte din patrimoniul profesional de afectatiune. Acesti creditori vor putea urmari celelalte bunuri din patrimoniul practicianului in insolventa numai in masura in care creantele lor nu au fost satisfacute integral din urmarirea bunurilor din patrimoniul profesional de afectatiune.

Art. 8. - (1) Partile sociale detinute de un practician in insolventa la o SPPI, precum si patrimoniul profesional de afectatiune pot fi instrainate numai daca in persoana dobanditorului se verifica conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de Regulamentul de organizare si functionare a UNPIR, denumit in continuare Regulament.

(2) In toate cazurile de instrainare a formelor de exercitare a profesiei, contractele incheiate de transmitator cu personalul salariat si cu practicienii in insolventa stagiari raman in fiinta pe durata convenita si se preiau de catre dobanditor.
 

SECŢIUNEA a 2-a

Persoane juridice. Societatea civila profesionala

cu personalitate juridica si raspundere limitata
 

Art. 9. - (1) Societatea civila profesionala cu personalitate juridica si raspundere limitata, denumita in continuare si SPRL, se constituie prin act constitutiv, prin asocierea practicienilor in insolventa, persoane fizice sau persoane juridice.

(2) Dispozitiile art. 6 alin. (3) se aplica si SPRL.

(3) Aporturile asociatilor la capitalul social pot fi in industrie, in bani sau in natura, inclusiv in clientela.

(4) Aportul in industrie consta in activitatea profesionala a practicianului in insolventa asociat.

(5) Practicienii in insolventa care isi exercita profesia in cadrul societatii civile profesionale cu raspundere limitata isi angajeaza raspunderea profesionala numai in limitele capitalului social subscris si varsat.

(6) SPRL dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii actului constitutiv al UNPIR in Registrul societatilor profesionale.

(7) SPRL are patrimoniu propriu. Obligatiile si raspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul social.

(8) SPRL este supusa regimului transparentei fiscale si tine contabilitate in partida simpla, potrivit reglementarilor contabile in vigoare.

(9) SPRL isi poate constitui filiale, precum si sucursale sau alte sedii secundare - entitati fara personalitate juridica -, care se inregistreaza in Registrul societatilor profesionale.

Art. 10. - Societatea civila profesionala cu raspundere limitata va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Art. 11. - Societatea civila profesionala cu raspundere limitata se individualizeaza printr-o denumire specifica. Aceasta denumire poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, urmat de acronimul SPRL, sau o denumire proprie, urmata de acelasi acronim SPRL.

Art. 12. - (1) Actul constitutiv al societatii civile profesionale cu raspundere limitata este incheiat in forma scrisa. Actul constitutiv se incheie in forma autentica atunci cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren.

(2) Actul constitutiv al societatii civile profesionale cu raspundere limitata va cuprinde:

a) numele si prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul si data nasterii si domiciliul asociatilor persoane fizice; datele de identificare ale asociatilor persoane juridice;

b) data dobandirii calitatii de practician in insolventa si data definitivarii in profesie a asociatilor;

c) denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

d) capitalul social, integral varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in industrie, in bani sau in natura ori clientela, valoarea aporturilor in industrie, in natura sau in clientela, precum si modul evaluarii lor; aportul in numerar la formarea capitalului social nu va putea fi inferior echivalentului in lei al sumei de 3.000 euro;

e) numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, respectiv participarea la beneficii si pierderi a fiecarui asociat;

f) asociatii coordonatori care reprezinta si administreaza societatea impreuna cu puterile ce li s-au conferit; daca sunt mai multi coordonatori si ei formeaza un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare si functionare ale acestui organism;

g) reguli privind transmiterea partilor sociale si conditiile de retragere a asociatilor;

h) durata societatii;

i) modul de transformare, reorganizare, dizolvare si lichidare.

(3) Orice modificare a actului constitutiv al societatii civile profesionale cu raspundere limitata se poate face numai in scris sau, dupa caz, in forma autentica.
 

Art. 13. - Dovada personalitatii juridice in raporturile cu tertii se face in baza unui certificat de inregistrare, intocmit conform Regulamentului si emis de Secretariatul general al UNPIR.

Art. 14. - Pot detine calitatea de asociati doi sau mai multi practicieni in insolventa definitivi, inscrisi in aceeasi filiala a UNPIR sau in filiale diferite. Actul constitutiv se va transmite, exclusiv in scop de informare, catre toate filialele unde sunt inscrisi asociati ai societatii civile profesionale cu raspundere limitata.

Art. 15. - (1) Capitalul social al societatii civile profesionale cu raspundere limitata, reprezentand echivalentul in lei a minimum 10.000 euro, se varsa la momentul constituirii societatii. Secretariatul general al UNPIR este obligat sa verifice varsarea integrala a capitalului social la momentul constituirii si, daca este cazul, sa verifice evaluarea aporturilor in industrie, in natura sau in clientela. Evaluarea se realizeaza de catre un evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), desemnat de adunarea asociatilor.

(2) In cazul transmiterii partilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei societati civile profesionale cu raspundere limitata, toate bunurile impreuna cu orice alte drepturi, inclusiv clientela, aduse ca aport la capitalul societatii de catre respectivul asociat, raman proprietatea societatii daca prin lege, actul constitutiv sau statutul societatii nu se prevede altfel.

Art. 16. - (1) Societatea civila profesionala cu raspundere limitata este condusa de adunarea asociatilor.

(2) Adunarea asociatilor se convoaca de catre oricare dintre asociati, prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii.

(3) Adunarea asociatilor se intruneste la sediul principal al societatii sau, cu acordul unanim al asociatilor, in orice alt loc.

Art. 17. - (1) Hotararile adunarii asociatilor se iau prin votul asociatilor reprezentand majoritatea partilor sociale, cu exceptia cazurilor prevazute in actul constitutiv.

(2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar acordul unanim al asociatilor.

Art. 18. - (1) Activitatea executiva este condusa de unul sau mai multi asociati coordonatori, numiti, cu majoritatea voturilor asociatilor, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.

(2) Asociatii coordonatori reprezinta SPRL in raporturile cu tertii, celelalte competente fiind stabilite prin actul constitutiv al societatii.

Art. 19. - Asociatii societatii civile profesionale cu raspundere limitata pot hotari numirea unor cenzori sau a unui auditor.

Art. 20. - (1) Asociatul care intentioneaza sa transmita partile sociale pe care le detine intr-o societate civila profesionala cu raspundere limitata este obligat sa notifice aceasta intentie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti ceilalti asociati, indicand persoana sau persoanele catre care doreste sa transmita respectivele parti sociale si pretul.

(2) Transmiterea catre terti nu poate fi efectuata fara acordul unanim, exprimat in scris, al celorlalti asociati si nu inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1).

Art. 21. - (1) Asociatul se poate retrage oricand din societate, cu conditia de a notifica in scris celorlalti asociati intentia de retragere, cu cel putin 3 luni inainte.

(2) La implinirea termenului prevazut in notificare, UNPIR va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare in evidentele sale.

(3) In caz de retragere, desocotirea dintre asociati se face in mod amiabil, tinandu-se seama de prevederile din actul constitutiv. In caz de neintelegere, sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul prevazute in Regulament.

Art. 22. - In situatiile in care, din orice motive, in societate ramane un singur asociat o perioada mai mare de 3 luni, aceasta intra in lichidare, cu exceptia cazului in care asociatul ramas decide sa continue activitatea sub forma cabinetului individual sau a intreprinderii unipersonale cu personalitate juridica.

Art. 23. - (1) In mod exceptional, se poate constitui si o intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, denumita in continuare si IPURL, fie prin actul de vointa al unui singur practician in insolventa, fie ca urmare a decesului, incompatibilitatii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociati dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociatilor la unul singur, daca acest din urma asociat opteaza pentru organizarea activitatii sale sub forma IPURL.

(2) O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat decat intr-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o alta IPURL.

(3) Prevederile prezentului capitol privitoare la SPRL se aplica si IPURL, in masura compatibilitatii lor.
 

Art. 24. - (1) Practicianul in insolventa isi poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea UNPIR.

(2) Formele de exercitare a profesiei de practician in insolventa se pot transforma in oricare dintre celelalte forme de exercitare a profesiei, fara a intra in lichidare.

(3) Transformarea se poate realiza separat sau odata cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin fuziune, absorbtie, divizare totala sau partiala.

(4) Divizarea partiala reprezinta desprinderea unei parti din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum este reflectat in evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizarii partiale.

(5) In cazul transformarii unei forme de exercitare a profesiei, practicienii in insolventa titulari ai cabinetelor individuale, cabinetele asociate, asociatii societatilor civile profesionale si ai societatilor civile profesionale cu raspundere limitata pot aporta cota-parte indiviza din patrimoniul de afectatiune profesionala. Aceasta operatiune se face conform evidentelor financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transforma, aporturile transferate operand la valoarea nominala reflectata in aceste evidente.

(6) Practicianul in insolventa este obligat sa instiinteze in scris filiala UNPIR din care face parte despre orice modificare intervenita in forma de exercitare a profesiei.
 

CAPITOLUL III

Dobandirea calitatii de practician in insolventa
 

Art. 25. - Poate dobandi calitatea de practician in insolventa persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) detine diploma de studii de invatamant superior de lunga durata in drept, stiinte economice sau inginerie si are o experienta in domeniul juridic sau economic de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare de lunga durata;

b) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

c) a promovat examenul de admitere in profesia de practician in insolventa, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de Regulament.

Art. 26. - (1) Persoanele fizice si juridice straine pot exercita profesia de practician in insolventa, potrivit prezentei ordonante de urgenta, daca in statele in care isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul profesional au aceasta specializare, certificata de organismele profesionale recunoscute sau, dupa caz, de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de UNPIR cu organismele similare din statele respective.

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinand Spatiului Economic European pot dobandi calitatea de practician in insolventa, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, respectiv persoanele juridice romane.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care au dobandit calitatea de practician in insolventa in unul dintre aceste state se pot inscrie in Tabloul UNPIR, in vederea exercitarii profesiei in Romania in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fiind exceptati de la procedura de examinare. UNPIR recunoaste automat documentul emis de autoritatea competenta din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul apartinand Spatiului Economic European in baza caruia cetateanul acestor state exercita legal profesia de practician in insolventa.

(4) Persoanele juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European unde exercita in mod legal activitatea de practician in insolventa se pot inscrie in Tabloul UNPIR, in vederea exercitarii profesiei in Romania in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fiind recunoscuta in mod automat calitatea de practician in insolventa dobandita in statul de origine.

(5) Persoanele fizice sau juridice practicieni in insolventa, avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinand Spatiului Economic European, pot exercita profesia de practician in insolventa si in mod temporar sau ocazional. In aceasta situatie, practicianul in insolventa este exceptat de la procedura de inscriere in UNPIR.

(6) In cazul in care, in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de practician in insolventa, solicitantul prevazut la alin. (5) se afla la prima aplicatie in Romania sau daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta UNPIR o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente:

a) dovada cetateniei, in cazul persoanei fizice, respectiv a nationalitatii, in cazul persoanei juridice;

b) denumirea si forma juridica, in cazul persoanei juridice;

c) dovada calificarii profesionale, in cazul persoanei fizice, si a autorizarii functionarii, in cazul persoanei juridice;

d) o atestare care sa confirme faptul ca solicitantul persoana fizica este legal stabilit intr-un stat membru in scopul desfasurarii profesiei de practician in insolventa si ca nu ii este interzis sa practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberarii atestatului.

(7) Declaratia prevazuta la alin. (6) poate fi inaintata prin orice mijloace si se reinnoieste anual, daca prestatorul intentioneaza sa exercite, in mod temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv, profesia de practician in insolventa in Romania.

Art. 27. - (1) Este nedemna de a fi practician in insolventa:

a) persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infractiune de coruptie, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care determina incapacitatea legala de a dobandi sau detine calitatea de fondator, administrator, membru in consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societati comerciale si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca infractiunea sa fie prevazuta si de Legea nr. 85/2006;

b) persoana careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdictiei de a exercita profesia de practician in insolventa ori dreptul de a gestiona sau administra o persoana juridica, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

(2) Existenta nedemnitatii impiedica accesul persoanei in cauza in profesie. Survenirea nedemnitatii determina incetarea calitatii de practician in insolventa.

 

Art. 28. - (1) Exercitarea profesiei de practician in insolventa este incompatibila cu:

a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, cu exceptia celor a caror compatibilitate este prevazuta la alin. (2);

b) ocupatiile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei sau bunele moravuri;

c) lipsa sau limitarea capacitatii de exercitiu, in cazul persoanei fizice;

d) depasirea limitelor obiectului de activitate, in cazul persoanelor juridice.

(2) Exercitarea profesiei de practician in insolventa este compatibila cu:

a) activitati si functii didactice in invatamantul superior juridic sau economic;

b) calitatea de avocat, consilier juridic, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar.

(3) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica, de asemenea, asociatilor, colaboratorilor si salariatilor societatii civile profesionale ce au calitatea de administrator judiciar sau de lichidator judiciar.

Art. 29. - (1) Practicianul in insolventa care anterior a indeplinit functia de judecator-sindic nu poate fi numit in calitate de administrator sau lichidator in raza instantei in care a functionat, decat dupa trecerea unei perioade de minimum 2 ani de la incetarea functiei respective.

(2) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata la tribunale, tribunalele specializate si curtile de apel, precum si la parchetele de pe langa aceste instante la care sotul practicianului in insolventa sau ruda ori afinul sau pana la gradul al III-lea inclusiv indeplineste functia de judecator sau procuror.

(3) Interdictia se aplica si practicianului in insolventa care se foloseste de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite de prezenta ordonanta de urgenta in scopul eludarii acestor interdictii.

Art. 30. - (1) Un practician in insolventa nu poate avea simultan ori succesiv, intr-o perioada de 2 ani, pentru aceeasi persoana, si calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar. Interdictia se extinde si la asociatii, colaboratorii si salariatii societatii civile profesionale de practicieni in insolventa.

(2) Nu poate fi numita in calitate de practician in insolventa la o persoana juridica persoana care a detinut calitatea de administrator, asociat, actionar, director sau membru in consiliul de administratie ori alte functii sau pozitii similare la acea persoana juridica.

(3) Practicianul in insolventa nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor si al creditorului acestuia.

Art. 31. - In procedura insolventei, practicianul este obligat sa se abtina daca se afla:

a) in stare de conflict de interese, astfel cum sunt acestea definite in Regulament si in Codul de etica profesionala;

b) in unul dintre cazurile prevazute la art. 27 din Codul de procedura civila, cu exceptia celui prevazut la art. 27 pct. 7.

Art. 32. - (1) Admiterea in profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Regulamentului.

(2) Pot fi primite in profesie, la cerere, cu scutire de examen, persoanele care au exercitat functia de judecator-sindic cel putin 5 ani consecutivi si care solicita inscrierea in Tabloul UNPIR in termen de cel mult un an de la eliberarea din functia de magistrat, cu conditia ca aceasta sa nu ii fie imputabila.

(3) Dupa inscrierea in Tabloul UNPIR, practicienii in insolventa depun juramant scris.

(4) Juramantul are urmatoarea formulare:

"Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de practician in insolventa."

Art. 33. - (1) La inceputul exercitarii profesiei, practicianul in insolventa efectueaza un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de practician in insolventa stagiar.

(2) Practicianul in insolventa stagiar nu poate exercita profesia in mod independent, ci numai ca salariat sau colaborator al unui practician in insolventa definitiv ori al unei societati civile profesionale.

(3) Practicianul in insolventa stagiar nu poate dobandi calitatea de asociat intr-o societate civila profesionala.

(4) Conditiile efectuarii stagiului, drepturile si obligatiile practicianului in insolventa stagiar, ale practicianului in insolventa indrumator, precum si ale UNPIR fata de acestia sunt reglementate prin Regulament.

(5) Stagiul se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, in caz de absenta motivata ori in caz de incetare a indrumarii profesionale fara culpa practicianului in insolventa stagiar. Perioada de stagiu efectuata anterior se socoteste pentru indeplinirea stagiului.

(6) In Tabloul UNPIR se va constitui o subsectiune in care vor fi inregistrati practicienii in insolventa stagiari.

(7) Dupa efectuarea stagiului, practicianul in insolventa stagiar va sustine examenul de definitivare, fiind obligat sa sustina si sa promoveze examenul in termen de 5 ani de la primirea in profesie, sub sanctiunea radierii din Tabloul UNPIR.

(8) Conditiile de organizare si desfasurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Regulament.

Art. 34. - Dobandesc calitatea de practician in insolventa definitiv practicianul in insolventa stagiar care a promovat examenul de definitivare, precum si persoanele care pot fi primite in profesie cu scutire de examen, in conditiile art. 32 alin. (2).
 

CAPITOLUL IV

Suspendarea si incetarea calitatii de practician in insolventa
 

Art. 35. - Calitatea de practician in insolventa se suspenda:

a) in caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stari;

b) pe perioada in care persoana a fost supusa interdictiei de a profesa;

c) in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre UNPIR, in conditiile art. 42 alin. (2), precum si in celelalte cazuri in care impotriva practicianului in insolventa s-a luat masura suspendarii, ca sanctiune disciplinara;

d) la cererea practicianului in insolventa, in conditiile prevazute in Regulament;

e) in cazul neplatii primei de asigurare;

f) prin decizie a Comisiei de disciplina;

g) pe perioada in care practicianul in insolventa se afla el insusi in procedura insolventei.

Art. 36. - Calitatea de practician in insolventa inceteaza:

a) prin renuntarea la exercitiul profesiei;

b) prin deces;

c) daca impotriva practicianului in insolventa s-a luat masura excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinara;

d) in cazul survenirii unei cauze de nedemnitate;

e) daca impotriva practicianului in insolventa a fost deschisa, prin hotarare irevocabila, procedura falimentului.
 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile profesionale ale practicienilor in insolventa
 

Art. 37. - (1) Practicienii in insolventa au dreptul la onorarii pentru activitatea desfasurata, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora.

(2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta gradul de complexitate a activitatii depuse:

a) numarul de salariati ai debitorului;

b) riscul privind conflictele de munca;

c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;

d) valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor;

e) valoarea creantelor, numarul debitorilor;

f) numarul si complexitatea litigiilor aflate pe rol in care debitorul are calitate de reclamant si, respectiv, de parat;

g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluarii;

h) natura activelor, atractivitatea pe piata, riscurile legate de conservarea lor;

i) nivelul de lichiditati aflate la dispozitia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor initiale de lichidare.

(3) Onorariul provizoriu stabilit de judecatorul-sindic va putea fi modificat pentru viitor de adunarea creditorilor.

(4) Obligatia calcularii si varsarii, in conditiile legii, a impozitului aferent sumelor drept onorarii revine practicienilor in insolventa.

Art. 38. - (1) Atunci cand practicianul in insolventa considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, ii acorda concursul la indeplinirea efectiva a atributiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecatorul-sindic.

(2) Expertizele dispuse de organul de urmarire penala ori de instanta de judecata in cazurile privind desfasurarea unor activitati de genul celor prevazute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciara sau lichidare, sunt efectuate de catre practicieni in insolventa definitivi si compatibili.

Art. 39. - In exercitiul atributiilor sale, practicianul se va abtine de la orice fapta de concurenta neloiala, de la orice practica anticoncurentiala si de la intrarea in orice fel de conflict de interese, astfel cum sunt prevazute in Regulament si in Codul de etica profesionala.

Art. 40. - (1) Atributiile legale ale practicianului in insolventa, precum si cele stabilite exclusiv in sarcina sa de judecatorul-sindic in procedurile de insolventa nu pot fi exercitate prin reprezentare.

(2) Societatile civile profesionale, inclusiv cele cu raspundere limitata, pot fi reprezentate legal sau conventional numai de catre persoanele care au calitatea de practician in insolventa compatibil.

(3) Practicianul in insolventa poate fi totusi asistat de avocat in exercitiul acestor atributii si poate da mandat de reprezentare, in conditiile legii, pentru incheierea sau exercitarea unor acte juridice ori procesuale ce nu presupun exercitiul atributiilor exclusive ale practicianului in insolventa.

(4) Sunt atributii exclusive ale practicianului in insolventa:

a) notificarea creditorilor, intocmirea tabelelor de creante, formularea contestatiilor la declaratiile de creanta;

b) convocarea si prezidarea adunarilor creditorilor, actionarilor sau asociatilor ori ale membrilor debitorului persoana juridica, daca legea nu da aceste atributii in sarcina altor persoane;

c) vanzarea bunurilor din averea debitorului, precum si orice proceduri aferente acestora;

d) elaborarea planului de reorganizare judiciara a debitorului, in conditiile si in termenele prevazute de Legea nr. 85/2006;

e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;

f) conducerea, integrala sau in parte, a activitatii debitorului, atunci cand legea sau judecatorul-sindic fixeaza aceasta sarcina practicianului in insolventa;

g) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale, in conditiile Legii nr. 85/2006;

h) distribuirea sumelor rezultate din lichidare;

i) semnarea bilantului de lichidare;

j) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, precum si a transferurilor cu caracter patrimonial, a operatiunilor comerciale incheiate de debitor si a constituirii de garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;

k) elaborarea si sustinerea rapoartelor periodice in procedura insolventei;

l) elaborarea de expertize privind activitati cuprinse in procedurile de insolventa, la cererea judecatorului-sindic sau a altor organe judiciare, inclusiv de urmarire penala.

(5) In cazul societatilor civile profesionale, raspunderea pentru neindeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora si se sanctioneaza potrivit prevederilor Regulamentului.
 

Art. 41. - (1) Practicienii in insolventa raspund, in desfasurarea activitatii lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.

(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, in termen de 30 de zile de la admiterea in UNPIR, sa se asigure profesional, prin subscrierea unei politie de asigurare valabile, care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplinirea atributiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activitatii practicianului in insolventa pe perioada exercitarii calitatii sale.

(3) Este interzis practicianului in insolventa, sub sanctiunea revocarii din functie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, in mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.

(4) Limita minima a valorii politei de asigurare profesionala este stabilita prin Regulament.

(5) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda, dupa caz, un termen de gratie de 30 de zile de catre consiliul de conducere al filialei.

(6) Nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala in termenul prevazut la alin. (2) sau (5) duce la suspendarea calitatii de membru al UNPIR pe o perioada de maximum 6 luni. Aceeasi masura se va lua si in cazul in care politele de asigurare de raspundere profesionala nu sunt reinnoite la data expirarii lor.

(7) Neindeplinirea obligatiei de asigurare profesionala pana la expirarea sanctiunii suspendarii atrage radierea din Tabloul UNPIR. Masura radierii va fi comunicata practicianului.

Art. 42. - (1) Membrii UNPIR au obligatia sa plateasca cotizatia anuala si contributia pe transe de venituri stabilite prin Regulament.

(2) Neplata cotizatiei anuale si a contributiei in termenul stabilit prin Regulament atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni, iar neplata acestora pana la incheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR.

(3) Practicienii in insolventa incompatibili vor plati cotizatia anuala redusa cu 33% fata de cea platita de practicienii compatibili.

Art. 43. - Societatile civile profesionale de practicieni in insolventa, membre ale UNPIR, au obligatia sa comunice filialelor acesteia toate schimbarile intervenite in componenta asociatilor, colaboratorilor sau a angajatilor lor care au aceasta calitate, precum si orice modificare a actului constitutiv in termen de 30 de zile de la modificare. Aceeasi obligatie incumba, in mod corespunzator, si cabinetelor individuale, respectiv IPURL.
 

CAPITOLUL VI

Organizarea si functionarea Uniunii Nationale a Practicienilor

in Insolventa din Romania
 

SECŢIUNEA 1

Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
 

Art. 44. - UNPIR este persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop lucrativ, din care fac parte practicienii in insolventa, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta. Sediul UNPIR se afla in municipiul Bucuresti.

Art. 45. - (1) UNPIR controleaza si supravegheaza activitatea practicienilor in insolventa.

(2) Autoritatea UNPIR se intinde pe intregul teritoriu al tarii. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridica, in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet, in conditiile stabilite prin Regulament.

Art. 46. - (1) In exercitiul atributiilor sale legale, UNPIR beneficiaza de competenta de autoreglementare, putand emite regulamente privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a UNPIR se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea de catre Congresul UNPIR.

Art. 47. - Obiectivele UNPIR sunt:

a) stabilirea si mentinerea cadrului reglementar necesar dezvoltarii activitatii practicienilor in insolventa;

b) promovarea increderii in procedurile de insolventa si in activitatea practicienilor in insolventa;

c) asigurarea concurentei loiale intre practicienii in insolventa si combaterea practicilor neloiale, abuzive si frauduloase pe piata procedurilor de insolventa;

d) asigurarea transparentei si informarii asupra pietei procedurilor de insolventa;

e) asigurarea aplicarii standardelor de practica onesta pe piata procedurilor de insolventa.
 

Art. 48. - Principalele atributii ale UNPIR sunt:

a) reglementeaza, controleaza si supravegheaza activitatea practicienilor in insolventa;

b) colaboreaza cu institutii publice, respectiv cu autoritatile publice centrale si locale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autoritatii judecatoresti, cu Parlamentul, avand dreptul la consultarea prealabila din partea acestora in chestiuni cu incidenta asupra activitatii practicienilor in insolventa, putand incheia in acest scop protocoale de colaborare;

c) adopta regulamente si instructiuni privind activitatea si conduita etica a practicienilor in insolventa;

d) emite, la cerere sau din oficiu, interpretari oficiale ale reglementarilor emise de UNPIR;

e) organizeaza evidenta practicienilor in insolventa si a societatilor civile profesionale prin inscrierea acestora in Tabloul UNPIR;

f) sprijina formarea si perfectionarea profesionala a practicienilor in insolventa;

g) apara prestigiul si independenta profesionala ale membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organismele specializate, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;

h) colaboreaza cu asociatii profesionale din tara si din strainatate;

i) editeaza publicatii de specialitate;

j) administreaza fondul de lichidare constituit potrivit legii, in conformitate cu prevederile Regulamentului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atat la nivel central, cat si la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006;

k) indeplineste alte atributii stabilite prin lege sau prin Regulament.
 

SECŢIUNEA a 2-a

Organele de conducere centrale ale UNPIR
 

Art. 49. - Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, presedintele UNPIR si Consiliul national de conducere al UNPIR.

Art. 50. - Activitatea curenta a UNPIR este coordonata de un secretariat general, ale carui atributii se stabilesc prin Regulament.

Art. 51. - (1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului national de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, comisiilor de disciplina, precum si din cate un reprezentant la 20 de membri din fiecare filiala, desemnat de adunarea generala.

(2) Congresul UNPIR si adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an si ori de cate ori se considera necesar, la convocarea Consiliului national de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numarul membrilor sai. Congresul UNPIR este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii congresului, acesta se va desfasura in conditiile prevazute de Regulament.

Art. 52. - (1) Congresul UNPIR are urmatoarele atributii:

a) stabileste coordonatele de baza pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii practicienilor in insolventa;

b) adopta Regulamentul de organizare si functionare a UNPIR, precum si modificarile si completarile acestuia; adopta Codul de etica profesionala si Regulamentul privind procedura disciplinara;

c) examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ale UNPIR;

d) aproba indemnizatiile pentru conducerea UNPIR si a filialelor acesteia;

e) alege si revoca presedintele UNPIR, membrii Consiliului national de conducere al UNPIR si ai comisiei de cenzori a acesteia;

f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul national de conducere al UNPIR si de consiliile de conducere ale filialelor UNPIR si dispune masurile necesare;

g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR si ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, la propunerea comisiei de disciplina. Hotararile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestatiile impotriva sanctiunilor hotarate de Congresul UNPIR pot fi formulate in termen de 30 de zile de la data comunicarii oficiale, in scris, a hotararii si se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ. Plangerea administrativa prealabila nu este necesara;

h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului national de conducere al UNPIR si ale consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR;

i) alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina;

j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de Regulament.

(2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari pentru Raspundere Profesionala a Membrilor UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale Regulamentului.

(3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari Sociale a UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile legii si ale Regulamentului.
 

Art. 48. - Principalele atributii ale UNPIR sunt:

a) reglementeaza, controleaza si supravegheaza activitatea practicienilor in insolventa;

b) colaboreaza cu institutii publice, respectiv cu autoritatile publice centrale si locale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autoritatii judecatoresti, cu Parlamentul, avand dreptul la consultarea prealabila din partea acestora in chestiuni cu incidenta asupra activitatii practicienilor in insolventa, putand incheia in acest scop protocoale de colaborare;

c) adopta regulamente si instructiuni privind activitatea si conduita etica a practicienilor in insolventa;

d) emite, la cerere sau din oficiu, interpretari oficiale ale reglementarilor emise de UNPIR;

e) organizeaza evidenta practicienilor in insolventa si a societatilor civile profesionale prin inscrierea acestora in Tabloul UNPIR;

f) sprijina formarea si perfectionarea profesionala a practicienilor in insolventa;

g) apara prestigiul si independenta profesionala ale membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organismele specializate, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;

h) colaboreaza cu asociatii profesionale din tara si din strainatate;

i) editeaza publicatii de specialitate;

j) administreaza fondul de lichidare constituit potrivit legii, in conformitate cu prevederile Regulamentului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atat la nivel central, cat si la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006;

k) indeplineste alte atributii stabilite prin lege sau prin Regulament.
 

SECŢIUNEA a 2-a

Organele de conducere centrale ale UNPIR
 

Art. 49. - Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, presedintele UNPIR si Consiliul national de conducere al UNPIR.

Art. 50. - Activitatea curenta a UNPIR este coordonata de un secretariat general, ale carui atributii se stabilesc prin Regulament.

Art. 51. - (1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului national de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, comisiilor de disciplina, precum si din cate un reprezentant la 20 de membri din fiecare filiala, desemnat de adunarea generala.

(2) Congresul UNPIR si adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an si ori de cate ori se considera necesar, la convocarea Consiliului national de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numarul membrilor sai. Congresul UNPIR este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii congresului, acesta se va desfasura in conditiile prevazute de Regulament.

Art. 52. - (1) Congresul UNPIR are urmatoarele atributii:

a) stabileste coordonatele de baza pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii practicienilor in insolventa;

b) adopta Regulamentul de organizare si functionare a UNPIR, precum si modificarile si completarile acestuia; adopta Codul de etica profesionala si Regulamentul privind procedura disciplinara;

c) examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ale UNPIR;

d) aproba indemnizatiile pentru conducerea UNPIR si a filialelor acesteia;

e) alege si revoca presedintele UNPIR, membrii Consiliului national de conducere al UNPIR si ai comisiei de cenzori a acesteia;

f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul national de conducere al UNPIR si de consiliile de conducere ale filialelor UNPIR si dispune masurile necesare;

g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR si ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, la propunerea comisiei de disciplina. Hotararile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestatiile impotriva sanctiunilor hotarate de Congresul UNPIR pot fi formulate in termen de 30 de zile de la data comunicarii oficiale, in scris, a hotararii si se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ. Plangerea administrativa prealabila nu este necesara;

h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului national de conducere al UNPIR si ale consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR;

i) alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina;

j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de Regulament.

(2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari pentru Raspundere Profesionala a Membrilor UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale Regulamentului.

(3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari Sociale a UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile legii si ale Regulamentului.
 

SECŢIUNEA a 3-a

Conducerea filialelor UNPIR
 

Art. 56. - In cazul filialelor UNPIR, organele de conducere sunt adunarea generala si consiliul de conducere.

Art. 57. - (1) Adunarea generala a filialelor este formata din membri practicieni in insolventa, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal, stabilit in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz.

(2) Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotararile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenti.

(3) Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii adunarii generale, aceasta va avea loc in conditiile prevazute de Regulament.

(4) Filiala dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii sale legale la UNPIR.

Art. 58. - Adunarea generala a filialei are urmatoarele atributii:

a) examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia;

b) asigura buna desfasurare a activitatii profesionale pe plan local;

c) alege si revoca presedintele, membrii consiliului de conducere, ai comisiei de disciplina a filialei;

d) propune, dintre membrii sai, candidati pentru Consiliul national de conducere al UNPIR;

e) examineaza activitatea desfasurata de consiliul de conducere al filialei si de comitetul de disciplina care functioneaza pe langa acesta si hotaraste.

Art. 59. - (1) Consiliul de conducere al filialei este compus din 3-5 membri, dintre care un presedinte, precum si 2 membri supleanti, alesi de adunarea generala a filialei dintre membrii filialei, pe o perioada de 4 ani.

(2) Prevederile art. 54 alin. (1) si (2), referitoare la alegeri, sunt aplicabile in mod corespunzator si consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR.

(3) Consiliul de conducere gestioneaza sumele din fondul de lichidare primite de la UNPIR.

(4) Consiliul de conducere al filialei convoaca adunarea generala a filialei in termen de maximum 30 de zile, in cazul in care numarul membrilor sai a scazut sub jumatate.

(5) In cazul scaderii numarului de membri ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, acestea vor functiona cu numarul de membri ramasi, dar acestia trebuie sa convoace, de indata, adunarea generala a filialei, in scopul completarii numarului de membri prevazut la alin. (1).

Art. 60. - (1) Pe langa consiliul de conducere al filialei functioneaza o comisie de disciplina, compusa din 3 membri titulari - presedintele si 2 membri - si 3 membri supleanti, alesi de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani dintre membrii practicieni in insolventa, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.

(2) Pe langa consiliul de conducere functioneaza si o comisie de cenzori, formata din 3 membri, dintre care cel putin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Art. 61. - (1) Uniunea si filialele sale isi acopera cheltuielile din venituri care se constituie din:

a) taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa si la examenul de definitivare in profesie;

b) taxa de inscriere in evidenta Tabloului UNPIR;

c) contributiile membrilor, stabilite pe transe de venituri, precum si cotizatiile acestora;

d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

e) alte venituri din activitatea UNPIR si a filialelor sale, stabilite prin Regulament.

(2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsa la UNPIR, potrivit normelor stabilite in Regulament.

(3) Taxele de inscriere in evidenta, taxele de examen de acces in profesie si taxele de examen de definitivat, taxele de eliberare de certificate, cotizatia si contributiile pe transe de venituri se stabilesc anual de catre Congresul UNPIR.
 

CAPITOLUL VII

Inregistrare si publicitate
 

SECŢIUNEA 1

Tabloul UNPIR
 

Art. 62. - (1) UNPIR are obligatia sa intocmeasca anual Tabloul UNPIR practicienilor in insolventa din Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, denumit in continuare Tabloul UNPIR. Informatiile si datele care se inscriu in Tabloul UNPIR se stabilesc prin Regulament.

(2) In Tabloul UNPIR se inscriu toti membrii, persoane fizice, precum si societatile civile profesionale de profil.

(3) Structura Tabloului UNPIR este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(4) Tabloul UNPIR se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I bis.

(5) Inscrierea in tablou se face dupa achitarea taxei de inscriere.

Art. 63. - Se interzice inregistrarea unor societati civile profesionale cu nume identic sau asemanator unei alte societati civile profesionale, care beneficiaza de anterioritate.
 

Art. 64. - (1) Inscrierea in Tabloul UNPIR a practicienilor in insolventa se face la cererea persoanei interesate adresata filialei judetene si a municipiului Bucuresti si transmisa Consiliului national de conducere al UNPIR spre aprobare. La cerere vor fi anexate actele care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor prevazute de art. 32.

(2) Cererea va fi depusa in termen de cel mult un an de la promovarea examenului de dobandire a calitatii de practician in insolventa. Nedepunerea cererii in acest termen duce la pierderea dreptului de inscriere in Tabloul UNPIR.

(3) Contestatia impotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de inscriere in Tabloul UNPIR se depune in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii si se solutioneaza de Consiliul national de conducere al UNPIR. Deciziile Consiliului national de conducere al UNPIR sunt definitive si pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti. Dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
 

SECŢIUNEA a 2-a

Registrul societatilor profesionale
 

Art. 65. - (1) Se constituie Registrul societatilor civile profesionale de practicieni in insolventa (Registrul societatilor profesionale), in scopul evidentei centralizate a acestora, in care sunt inregistrate societatile civile profesionale cu si fara personalitate juridica.

(2) Registrul societatilor profesionale se tine de Secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate.

Art. 66. - (1) In registrul prevazut la art. 65 vor fi inregistrate cel putin urmatoarele elemente:

a) actul constitutiv al societatii civile profesionale;

b) sediul social;

c) lista asociatilor, cu indicarea numelui si prenumelui, domiciliului, cetateniei, datei si locului nasterii, codului numeric personal, numarului de inmatriculare in Tabloul UNPIR;

d) lista asociatilor societatii civile profesionale, cu sau fara personalitate juridica, cu indicarea numarului de inregistrare in Registrul societatilor profesionale si in Tabloul UNPIR;

e) lista angajatilor si a colaboratorilor permanenti, practicieni in insolventa;

f) in cazul SPRL, filialele, sucursalele, sediilor secundare si lista practicienilor, persoane fizice, angajate in cadrul acestora sau avand statutul de colaboratori permanenti;

g) pentru societatile civile profesionale, numele si prenumele asociatilor coordonatori, iar pentru SPRL, componenta organelor de conducere executive si/sau de administrare;

h) informatii financiare, prezentate anual, in formatul prevazut prin Regulament;

i) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.

(2) Inmatricularea si inregistrarea mentiunilor sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in Registrul societatilor profesionale.

(3) Persoana care are obligatia sa solicite o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate.

Art. 67. - (1) UNPIR este obligata sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul societatilor profesionale si de pe inscrisurile doveditoare.

(2) Inscrisurile prevazute la alin. (1) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.
 

CAPITOLUL VIII

Raspunderea disciplinara
 

Art. 68. - Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

a) indeplinirea de activitati specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

b) divulgarea secretului profesional, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege;

c) nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala;

d) neplata primei de asigurare;

e) incalcarea principiilor fundamentale de etica profesionala, definite de Codul de etica profesionala;

f) desfasurarea de activitati politice in cadrul UNPIR si cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta;

g) neparticiparea fara motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la doua congrese succesive la care au fost convocati;

h) neparticiparea fara motive temeinice a membrilor adunarilor generale ale filialelor la doua adunari generale succesive la care au fost convocati;

i) neplata cotizatiei si a contributiei conform art. 42;

j) declararea incorecta a veniturilor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii de practician in insolventa si, implicit, plata unei contributii anuale pe transe de venituri neconforme cu realitatea;

k) necomunicarea in termen de 30 de zile a schimbarilor intervenite in legatura cu datele inscrise in Tabloul UNPIR si in Registrul societatilor profesionale.
 

Art. 69. - (1) Sanctiunile disciplinare care se aplica practicienilor in insolventa in raport cu gravitatea abaterilor savarsite sunt urmatoarele:

a) avertisment scris;

b) suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an;

c) sanctiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul UNPIR si al caror cuantum se stabileste si se actualizeaza periodic prin hotarare a Congresului UNPIR;

d) excluderea definitiva din UNPIR, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa; excluderea societatii civile profesionale atrage dizolvarea de drept si lichidarea acesteia.

(2) Limitele sanctiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin Regulament.

(3) Comisia de disciplina a filialei judeca, in prima instanta si in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de membrii filialei respective. Hotararile comisiei de disciplina a filialei sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin hotarare a Comisiei superioare de disciplina, care va judeca o astfel de cerere de suspendare de urgenta si cu precadere.

(4) Comisia superioara de disciplina solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor comisiei de disciplina a filialei, pronuntate in materie disciplinara, in complet de 3 membri, potrivit prevederilor Regulamentului.

(5) Procedura disciplinara se reglementeaza de catre UNPIR prin Regulament.

(6) Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina persoana lezata poate formula actiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
 

CAPITOLUL IX

Infractiuni
 

Art. 70. - Exercitarea fara a detine calitatea de practician in insolventa a activitatilor prevazute la art. 1 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 71. - (1) Amenintarea savarsita impotriva unui practician in insolventa in timpul exercitarii atributiilor acestuia sau in legatura cu exercitarea acestora constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.

(2) Lovirea sau alte violente indreptate impotriva unui practician in insolventa in timpul exercitarii atributiilor acestuia sau in legatura cu exercitarea acestora constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

(3) Vatamarea corporala savarsita impotriva unui practician in insolventa in timpul exercitarii atributiilor acestuia sau in legatura cu exercitarea acestora constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 6 ani.

(4) Vatamarea corporala grava savarsita impotriva unui practician in insolventa in timpul exercitarii atributiilor acestuia sau in legatura cu exercitarea acestora constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani.
 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale
 

Art. 72. - (1) Persoanele fizice care au calitatea de membri compatibili ai Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, denumita in continuare si UNPRL, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pot sa isi desfasoare activitatea in forma cabinetelor individuale.

(2) Actualele societati comerciale de practicieni in reorganizare judiciara si lichidare pot continua sa functioneze ca societati civile profesionale de practicieni in insolventa, cu sau fara personalitate juridica, inclusiv sub forma IPURL, cu conditia ca, pana la data de 31 decembrie 2006, sa se inregistreze in Registrul societatilor profesionale.

(3) Societatile comerciale de practicieni care nu vor efectua aceasta optiune in termenul stabilit la alin. (1) vor fi radiate din Tabloul UNPIR.

Art. 73. - (1) Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania este succesoarea de drept a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reogranizare si Lichidare (UNPRL).

(2) In termen de cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se convoaca Congresul extraordinar al UNPIR in vederea aprobarii Regulamentului de organizare si functionare a UNPRL.

(3) Actualele organe de conducere ale UNPRL isi vor indeplini in continuare atributiile potrivit prezentei ordonante de urgenta si Regulamentului, ca organe de conducere ale UNPIR, pe intreaga perioada a mandatului pentru care au fost alese.

(4) Mandatul exercitat de membrii organelor de conducere ale UNPRL se considera parte a mandatului ce se va exercita in continuare potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art. 74. - (1) Membrii UNPRL, persoane fizice compatibile, inregistrati in Tabloul UNPIR la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor avea statutul de membri ai UNPIR, practicieni in insolventa definitivi, si, in mod similar, membrii UNPRL, persoane fizice incompatibile, vor avea statutul de membri ai UNPIR incompatibili, practicieni definitivi.

(2) Membrii UNPRL, persoane juridice, vor putea sa functioneze ca practicieni in insolventa pana la expirarea termenului prevazut la art. 72 alin. (2). Ulterior, societatile civile profesionale, respectiv IPURL formate potrivit art. 72 alin. (1), vor succeda in drepturi si obligatii societatilor comerciale transformate.

(3) Societatile comerciale care se inregistreaza ca SPRL sau ca IPURL isi pastreaza personalitatea juridica. Patrimoniul societatii comerciale se transfera de drept la SPRL sau, dupa caz, la IPURL, fara lichidare. Societatile comerciale care se inregistreaza ca SPPI isi transforma patrimoniul social in patrimoniu profesional de afectatiune, fara lichidare.

Art. 75. - In cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cel al oricaror alte acte normative, sintagma "practician in reorganizare si lichidare" se inlocuieste cu sintagma "practician in insolventa".

Art. 76. - In cuprinsul anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cel al oricaror alte acte normative, denumirea "Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare" se inlocuieste cu denumirea "Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania".

Art. 77. - (1) Dispozitiile art. 19 alin. (6) si (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si orice alta dispozitie contrara prevederilor prezentei ordonante de urgenta se abroga.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind activitatea practicienilor in reorganizare si lichidare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobata prin Legea nr. 505/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

ANEXĂ
 

STRUCTURA

Tabloului UNPIR
 

Tabloul UNPIR va fi impartit astfel:

 

Sectiunea I: Persoane fizice romane - date de identificare

Subsectiunea I A: Practicieni stagiari

Subsectiunea I B: Practicieni definitivi organizati in cabinete individuale

Subsectiunea I C: Practicieni definitivi asociati in societati profesionale

si/sau salariati in interiorul profesiei

Sectiunea a II-a: Societati profesionale - date de identificare

Subsectiunea a II-a A: Societati profesionale cu personalitate juridica

Subsectiunea a II-a B: Societati profesionale fara personalitate juridica

Subsectiunea a II-a C: Sucursale, puncte de lucru ale societatilor

profesionale cu personalitate juridica

Sectiunea a III-a: Persoane fizice straine - date de identificare

Sectiunea a IV-a: Persoane juridice straine - date de identificare

Sectiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificare

Sectiunea a VI-a: Sanctiuni

Sectiunea a VII-a: Radieri.


Vizualizari: 1287