Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 30/07/2007

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 1. - Procedurile de insolvenţă, procedurile de lichidare voluntară sau amiabilă, precum şi procedurile de prevenire a insolvenţei prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de practicieni în insolvenţă." 

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 2. - Administratorul judiciar este practicianul în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de instanţa judecătorească, în procedura insolvenţei, în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare." 

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3. - Lichidatorul este practicianul în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât şi în cea simplificată, şi să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de instanţa judecătorească." 

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 4. - (1) Practicienii în insolvenţă îşi exercită profesia în cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale. De asemenea, ei pot avea calitatea de colaboratori ori angajaţi ai unor societăţi civile profesionale. 

(2) Un practician în insolvenţă îşi poate exercita activitatea într-o singură formă de organizare a profesiei şi va putea avea calitatea de asociat într-o singură societate profesională sau întreprindere unipersonală." 

5. Titlul secţiunii 1 a capitolului II se abrogă. 

6. Articolul 6 se abrogă. 

7. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 7. - (1) Cabinetul individual îşi constituie patrimoniul iniţial din aporturile titularului. Patrimoniul cabinetului individual este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului profesional de afectaţiune. 

...................................................... 

(3) Creditorii ale căror creanţe sunt născute din activitatea profesională a practicianului în insolvenţă care are ca formă de exercitare a profesiei cabinetul individual vor urmări bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune. Doar în măsura în care aceste bunuri nu sunt suficiente pot fi urmărite şi celelalte bunuri aflate în proprietatea practicianului în insolvenţă." 

8. Articolul 8 se abrogă. 

9. Titlul secţiunii a 2-a a capitolului II se abrogă. 

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 9. - (1) Societatea civilă profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare şi SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor în insolvenţă, persoane fizice. 

(2) Aportul social al asociaţilor poate fi în numerar, în natură şi în industrie. 

(3) Aportul în industrie constă în activitatea profesională a practicianului în insolvenţă asociat. 

(4) Contractul de societate este supus înregistrării în Registrul societăţilor civile profesionale de practicieni în insolvenţă, denumit în continuare Registrul societăţilor profesionale, ţinut la Secretariatul general al UNPIR. 

(5) SPRL are patrimoniu propriu de afectaţiune. Obligaţiile şi răspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul de afectaţiune. Asociaţii SPRL răspund personal în limita aportului social al fiecăruia. 

(6) SPRL este supusă regimului transparenţei fiscale, plata impozitului pe venit făcându-se de către asociaţi, şi ţine contabilitatea în partidă simplă potrivit reglementărilor contabile. 

(7) SPRL îşi poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul societăţilor profesionale." 

11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 12. - (1) Contractul de societate al societăţii civile profesionale cu răspundere limitată este încheiat în formă scrisă. Dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află şi teren, contractul de societate va fi încheiat în formă autentică. 

(2) Contractul de societate al societăţii civile profesionale cu răspundere limitată va cuprinde: 

a) numele şi prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul şi data naşterii şi domiciliul asociaţilor; 

b) data dobândirii calităţii de practician în insolvenţă şi data definitivării în profesie a asociaţilor; 

c) denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii; 

d) aportul social, integral vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui asociat; aportul social nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei; 

e) numărul şi valoarea nominală ale părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, respectiv participarea la beneficii şi pierderi a fiecărui asociat; 

f) asociaţii coordonatori care reprezintă şi administrează societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai mulţi coordonatori şi aceştia formează un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare şi funcţionare a acestui organism; 

g) reguli privind transmiterea părţilor sociale şi condiţiile de retragere a asociaţilor. 

(3) Orice modificare a contractului de societate se poate face numai în scris sau, după caz, în formă autentică." 

12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 13. - Dovada personalităţii juridice în raporturile cu terţii se face în baza unui certificat de înregistrare, întocmit conform Statutului de organizare şi funcţionare a UNPIR, denumit în continuare Statut, şi emis de Secretariatul general al UNPIR." 

13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 14. - Pot deţine calitatea de asociaţi 2 sau mai mulţi practicieni în insolvenţă definitivi. Contractul de societate se va transmite în scop de informare către filialele unde sunt înscrişi asociaţii." 

14. Alineatul (2) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) În cazul transmiterii părţilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei SPRL, aportul social rămâne în proprietatea societăţii dacă prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel." 

15. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 16. - (1) SPRL este condusă de adunarea asociaţilor. 

(2) Adunarea asociaţilor se întruneşte la sediul principal al societăţii sau, cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc." 

16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 17. - (1) Hotărârile adunării asociaţilor se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul de societate. 

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea contractului de societate este necesar acordul unanim al asociaţilor." 

17. Alineatul (2) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Asociaţii coordonatori reprezintă SPRL în raporturile cu terţii." 

18. Alineatul (3) al articolului 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociaţi se face în mod amiabil, ţinându-se seama de prevederile din contractul de societate. În caz de neînţelegere, sunt aplicabile dispoziţiile privind arbitrajul prevăzute în Statut." 

19. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 22. - În situaţiile în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat o perioadă mai mare de 3 luni, acesta este obligat să o transforme în cabinet individual sau în întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, sub sancţiunea radierii." 

20. Alineatul (2) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) O persoană fizică nu poate fi asociat decât într-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o altă IPURL." 

21. La articolul 25, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolvenţă, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de Statut." 

22. La articolul 27 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infracţiune de corupţie, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care determină incapacitatea legală de a dobândi sau deţine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăţi comerciale şi de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare." 

23. Alineatul (3) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Interdicţia se aplică şi practicianului în insolvenţă care se foloseşte de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă în scopul eludării acestor interdicţii. Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să comunice UNPIR instanţele la care nu îşi pot exercita profesia din motive de incompatibilitate, sub sancţiunea suspendării." 

24. La articolul 29, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: 

"(4) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată la tribunalele la care rudele până la gradul al III-lea au îndeplinit funcţia de judecător-sindic în ultimii 5 ani. 

(5) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată de persoane care în ultimii 5 ani au deţinut funcţii în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice, al Curţii de Conturi sau al Autorităţii de Valorificare a Activelor Statului din raza teritorială a curţii de apel unde funcţionează." 

25. Alineatul (1) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 30. - (1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar/lichidator al unei persoane juridice practicianul în insolvenţă care a avut într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii/de numire calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar al acelei persoane juridice." 

26. La articolul 31, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) în stare de conflict de interese, altfel cum sunt acestea definite în Statut şi în Codul de etică profesională;". 

27. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 32. - (1) Admiterea în profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Statutului. 

(2) Pot fi primite în profesie, la cerere, cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu, persoanele care au exercitat cel puţin 5 ani funcţia de judecător, procuror, notar sau avocat. Înscrierea în Tabloul UNPIR se face în termen de cel mult 3 luni de la eliberarea din funcţia de procuror, judecător sau notar. 

...................................................... 

(4) Jurământul are următoarea formulare: 

«Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile Statutului, să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de practician în insolvenţă.»" 

28. Alineatele (1), (4) şi (8) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 33. - (1) La începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvenţă stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani funcţia de consilier juridic, economist sau inginer. 

...................................................... 

(4) Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi obligaţiile practicianului în insolvenţă stagiar, ale practicianului în insolvenţă îndrumător, precum şi ale UNPIR faţă de aceştia sunt reglementate prin Statut. 

...................................................... 

(8) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Statut." 

29. La articolul 35, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) la cererea practicianului în insolvenţă, în condiţiile prevăzute în Statut;". 

30. Alineatul (3) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Onorariul provizoriu pentru perioada de observaţie este stabilit de judecătorul-sindic la deschiderea procedurii de insolvenţă. Acesta va putea fi modificat o singură dată în prima adunare a creditorilor, la cererea practicianului în insolvenţă." 

31. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 39. - În exerciţiul atribuţiilor sale practicianul în insolvenţă se va abţine de la orice faptă de concurenţă neloială, de la orice practică anticoncurenţială şi de la intrarea în orice fel de conflict de interese, astfel cum sunt prevăzute în Statut şi în Codul de etică profesională." 

32. Alineatele (2) şi (5) ale articolului 40 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate numai de persoane care au calitatea de practician în insolvenţă compatibil. 

...................................................... 

(5) În cazul societăţilor civile profesionale, răspunderea pentru neîndeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului." 

33. Alineatul (4) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Limita minimă a valorii poliţei de asigurare profesională este stabilită prin Statut." 

34. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 42 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 42. - (1) Membrii UNPIR au obligaţia să plătească cotizaţia anuală şi contribuţia pe tranşe de venituri stabilite prin Statut. 

(2) Neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni, iar neplata acestora până la încheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR." 

35. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 43. - Societăţile civile profesionale de practicieni în insolvenţă, membre ale UNPIR, au obligaţia să comunice filialelor acesteia toate schimbările intervenite în componenţa asociaţilor, colaboratorilor sau a angajaţilor lor care au această calitate, precum şi orice modificare a contractului de societate în termen de 30 de zile de la modificare. Aceeaşi obligaţie incumbă, în mod corespunzător, şi cabinetelor individuale, respectiv IPURL." 

36. Alineatul (2) al articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Autoritatea UNPIR se întinde pe întregul teritoriu al ţării. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridică, în municipiul Bucureşti şi în reşedinţele de judeţ, în condiţiile stabilite prin Statut." 

37. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 46. - (1) În exerciţiul atribuţiilor sale legale, UNPIR beneficiază de competenţă de autoreglementare, putând emite, în condiţiile legii, Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, regulamente, codul de etică al profesiei şi procedura disciplinară. 

(2) Statutul de organizare şi funcţionare şi Codul de etică profesională şi disciplină al UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Congresul UNPIR." 

38. Literele j) şi k) ale articolului 48 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"j) administrează fondul de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006; 

k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege sau prin Statut." 

39. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 49. - Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, preşedintele UNPIR, Adunarea reprezentanţilor permanenţi şi Consiliul naţional de conducere al UNPIR." 

40. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 50. - Activitatea curentă a UNPIR este coordonată de un secretariat general, ale cărui atribuţii se stabilesc prin Statut." 

41. Alineatul (2) al articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Congresul UNPIR şi adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an şi ori de câte ori se consideră necesar, la convocarea Consiliului naţional de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numărul membrilor săi. Congresul UNPIR este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării congresului, acesta se va desfăşura în condiţiile prevăzute de Statut." 

42. Literele b) şi j) ale alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) ale articolului 52 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"b) adoptă Statutul de organizare şi funcţionare a UNPIR, precum şi modificările şi completările acestuia; adoptă Codul de etică profesională şi Regulamentul privind procedura disciplinară; 

...................................................... 

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de Statut. 

(2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări pentru Răspundere Profesională a Membrilor UNPIR, care dobândeşte personalitate juridică la data constituirii ei, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Statutului. 

(3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări Sociale a UNPIR, care dobândeşte personalitate juridică la data constituirii ei, în condiţiile legii şi ale Statutului." 

43. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

"(4) Congresul UNPIR poate să delege o parte din atribuţiile sale Adunării reprezentanţilor permanenţi." 

44. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins: 

"Art. 521. - Adunarea reprezentanţilor permanenţi este constituită din Consiliul naţional de conducere şi preşedinţii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR. Adunarea reprezentanţilor permanenţi se întruneşte semestrial şi adoptă hotărâri ce urmează a fi supuse ratificării proximului Congres al UNPIR." 

45. Literele d), n), o) şi p) ale articolului 53 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"d) veghează la respectarea de către membrii UNPIR a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Statutului, a eticii şi demnităţii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice şi juridice; 

...................................................... 

n) aprobă distribuirea sumelor din fondul de lichidare către filiale UNPIR, pe baza criteriilor stabilite prin Statut; 

o) aprobă constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului; 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut." 

46. Alineatul (3) al articolului 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării adunării generale, aceasta va avea loc în condiţiile prevăzute de Statut." 

47. La articolul 61, litera e) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"e) alte venituri din activitatea UNPIR şi a filialelor sale, stabilite prin Statut. 

(2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsă la UNPIR, potrivit normelor stabilite în Statut." 

48. Alineatul (1) al articolului 62 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 62. - (1) UNPIR are obligaţia să întocmească anual Tabloul practicienilor în insolvenţă din Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumit în continuare Tabloul UNPIR. Informaţiile şi datele care se înscriu în Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut." 

49. La articolul 66, literele a) şi h) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"a) contractul de societate al societăţii civile profesionale; 

...................................................... 

h) informaţii financiare, prezentate anual, în formatul prevăzut prin Statut;". 

50. La articolul 69, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Limitele sancţiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin Statut. 

...................................................... 

(4) Comisia superioară de disciplină soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei, pronunţate în materie disciplinară, în complet de 3 membri, potrivit prevederilor Statutului. 

(5) Procedura disciplinară se reglementează de către UNPIR prin Statut." 

51. Articolul 71 se abrogă. 

52. Alineatul (3) al articolului 74 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Societăţile comerciale de practicieni în reorganizare şi lichidare îşi pot transmite întreg patrimoniul SPRL sau IPURL înfiinţate conform prevederilor legale, fără lichidare. Portofoliul de dosare se transmite de drept cabinetelor individuale, în cazul practicienilor în insolvenţă persoane fizice, sau SPRL prin IPURL nou-înfiinţate de către asociaţii acestora membri UNPIR, indiferent dacă societăţile comerciale de practicieni în insolvenţă care îl deţineau sunt radiate sau îşi continuă activitatea, fără însă a mai avea în obiectul de activitate reorganizarea şi lichidarea." 

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU


PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


Vizualizari: 1224