PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

SENATUL 
 

LEGE privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1. - Prezenta lege are drept scop reglementarea activităţilor şi 

practicilor de medicină complementară/alternativă care vizează 

prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea sănătăţii, vindecarea bolilor şi optimizarea din punct de vedere biopsihosocial şi spiritual a fiinţei umane. 

Art. 2. - În sensul prezentei legi, medicina complementară şi/sau alternativă cuprinde acele practici de îngrijiri de sănătate care nu sunt integrate în sistemul principal al serviciilor medicale de sănătate şi sunt folosite ca terapii adjuvante sau pot înlocui terapiile clasice. Practicile şi activităţile de medicină complementară / alternativă au la bază teoriile, credinţele şi experienţa diferitelor culturi naţionale folosite pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor somatice şi psihice. 

Art. 3. - (1) Domeniul medicinei complementare/alternative cuprinde practici şi terapii naturiste, biologice, de nutriţie, terapii manuale, bioelectromagnetice şi energetice.

(2) Principalele domenii de practică ale medicinei complementare/alternative recunoscute pe plan mondial sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. 

Alte domenii de practică în medicina complementară/alternativă pot fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Pentru fiecare din aceste domenii se vor crea de către asociaţiile din fiecare domeniu, în cazul în care nu există deja, standarde ocupaţionale care se revizuiesc periodic şi se aprobă conform reglementărilor legale în vigoare. 

CAPITOLUL II 

Dreptul de practică şi organizarea activităţilor de medicină complementară/alternativă 
 

Art. 4. - (1) Activităţile şi practicile de medicină complementară/alternativă pot fi exercitate de următoarele categorii profesionale, în condiţiile prevăzute de lege: 

a) medici , medici dentişti şi farmacişti; 

b) psihologi; 

c) absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ superior. 

(2) Pentru a deveni practicieni de medicină complementară / alternativă, persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să posede autorizaţia de liberă practică eliberată conform legii de către Ministerul Sănătăţii Publice cu avizul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar. 

Art. 5. - Autorizaţia de liberă practică de medicină complementară/alternativă se eliberează pe baza următoarelor acte: 

a) diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior sau 

atestatul ori certificatul de pregătire specifică în domeniu; 

b) certificat de cazier judiciar; 

c) certificat de sănătate; 

d) avizul Ordinului Practicienilor de Medicină complementară/Alternativă. 

Art. 6. - (1) În vederea exercitării medicinei complementare/alternative, practicianul de medicină complementară/alternativă aderă la Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă. 

(2) Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă se 

organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de practician de medicină complementară/alternativă. 

(3) Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă 

se organizează şi funcţionează la nivel teritorial şi naţional. 

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului 

Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice . 

(5) Autorizaţia de liberă practică a practicienilor de medicină 

complementară/alternativă se reînnoieşte obligatoriu la interval de 3 ani de către Ministerul Sănătăţii Publice cu avizul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar. 

Art. 7. - Practicarea acupuncturii, a homeopatiei, a apiterapiei, a 

fitoterapiei, a chiropracticii şi a osteopatiei, a medicinei tradiţionale 

orientale este permisă numai medicilor, medicilor dentişti sau, după caz, farmaciştilor şi este reglementată de Ministerul Sănătăţii Publice, prin norme. 

Art. 8. - Practicianul de medicină complementară/alternativă care 

nu posedă diplomă de medic, medic dentist sau, după caz, farmacist sau care nu a obţinut autorizaţie de liberă practică în domeniul respectiv este obligat să efectueze o pregătire specifică de scurtă durată recunoscută de Ministerul Sănătăţii Publice, corespunzător standardelor ocupaţionale aprobate prin reglementările legale în vigoare. 

Art. 9. - (1) Practicianul de medicină complementară/alternativă 

care nu este medic, medic dentist sau, după caz, famacist nu poate 

exercita anumite activităţi şi practici medicale stabilite de către 

Ministerul Sănătăţii Publice şi Colegiul Medicilor din România şi nu 

poate folosi titlurile de doctor, medic, medic dentist sau, după caz, 

farmacist. 

(2) Medicii, medicii dentişti sau, după caz, farmaciştii practicieni 

de medicină complementară/alternativă cu autorizaţie de liberă practică eliberată de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România sau Colegiul Farmaciştilor din România pentru un anumit domeniu, pot trata anumite afecţiuni corespunzătoare domeniului respectiv şi pot prescrie anumite medicamente/tratamente complementare şi/sau alternative conform metodologiei stabilite de către Ministerul Sănătăţii Publice potrivit reglementărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 

(3) Practicienii autorizaţi în domeniul medicinei complementare/ 

alternative care nu sunt medici, medici dentişti sau, după caz, farmacişti pot interveni, după caz, în completarea şi/sau continuarea terapiilor medicale, conform unor reguli precise de procedură numai cu acordul scris al pacientului, la recomandarea scrisă a unui medic.

Art. 10. - Practicianul de medicină complementară/alternativă are 

dreptul să folosească numai cunoştinţele, mijloacele şi metodele pentru care este autorizat şi atestat, conform standardului ocupaţional aprobat din domeniul respectiv. 

Art. 11. - (1) Tehnicile şi practicile de medicină complementară/alternativă se desfăşoară în cabinete de terapie complementară/alternativă organizate conform legii ca societăţi comerciale sau activităţi independente desfăşurate de persoane fizice, cu acest obiect de activitate. 

(2) Medicii, medicii dentişti sau, după caz, farmaciştii practicieni 

de medicină complementară/alternativă îşi pot organiza cabinete 

medicale conform legii. 

(3) Denumirea de „centru de îngrijiri de sănătate” nu poate fi 

utilizată dacă nu există cel puţin un angajat medic sau asistent medical. 

Art. 12. - Practicarea medicinei complementare/alternative este 

permisă şi în anumite instituţii medicale alături de medicina clasică, 

alopată, pe baza normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice şi Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din 

România şi Colegiul Farmaciştilor din România. 

Art. 13. - Practicianul de medicină complementară/alternativă este 

obligat să ţină evidenţa pacienţilor trataţi, a metodelor şi a mijloacelor de tratament folosite pentru fiecare caz. 

Art. 14. - (1) Prepararea, producerea şi distribuţia remediilor 

folosite de medicina complementară/alternativă este strict reglementată de Ministerul Sănătăţii Publice. 

(2) Autorizaţia pentru producerea şi distribuţia remediilor se 

eliberează de către Ministerul Sănătăţii Publice. 

Art. 15. - Vânzarea produselor homeopatice, a medicaţiei 

complementare/alternative şi a altor remedii se face în unităţile 

farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi în magazine autorizate corespunzător normelor legale. 

CAPITOLUL III 

Drepturile şi accesul pacienţilor la terapii şi practici de medicină 

complementară/alternativă 
 

Art. 16. -Toate persoanele au acces liber la tratamente şi practici 

de medicină complementară/alternativă, reglementate conform legii. 

Art. 17. - Persoanele care se adresează unui practician de medicină 

complementară/alternativă beneficiază de tratament de medicină 

complementară/alternativă numai după exprimarea, în scris, a acordului de voinţă.

Art. 18. - (1) Persoanele care se adresează unui practician de 

medicină complementară/alternativă beneficiază de confidenţialitatea datelor privind starea de sănătate. 

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) trebuie să primească informaţii 

scrise, accesibile şi uşor de înţeles, pentru a cunoaşte beneficiile şi 

riscurile la care se expune.

Art. 19. - Practicile şi procedurile de care beneficiază persoanele 

tratate de medicii, medicii dentişti sau, după caz, farmaciştii practicieni de medicină complementară/alternativă sau de practicienii autorizaţi în domeniul medicinei complementare/alternative sunt stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prevăzute în Contractul - cadru şi sunt decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

CAPITOLUL IV 

Organizaţii profesionale ale practicienilor de medicină 

complementară/alternativă şi controlul exercitării activităţilor

Art. 20. - În cadrul Ordinului Practicienilor de Medicină 

Complementară/Alternativă funcţionează comisii de specialitate pentru fiecare domeniu de practică de medicină complementară/alternativă, care au obligaţia să reglementeze activitatea profesională a practicienilor din fiecare domeniu specific.

Art. 21. - (1) Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă este obligat să elaboreze Codul de Etică Profesională, cu sprijinul comisiilor de specialitate . 

(2) Codul de Etică Profesională cuprinde drepturile de practică, 

sancţiunile disciplinare pentru incompetenţă profesională, restricţii de practică în caz de incompatibilitate sau de afectare a sănătăţii 

pacientului. 

Art. 22. - Evidenţa practicienilor de medicină complementară/alternativă se ţine în Registrul Unic al Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă care se păstrează la sediul Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă şi se comunică obligatoriu Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar. 

Art. 23. - Ministerul Sănătăţii Publice, Colegiul Medicilor din 

România, Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Colegiul 

Farmaciştilor din România stabilesc, cu consultarea Ordinului 

Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă curriculum de 

studii pentru instituţiile care pregătesc practicieni de medicină 

complementară/alternativă pentru a garanta nivelul de calificare. 

Art. 24. - (1) Ministerul Sănătăţii Publice înfiinţează, în cadrul 

Centrului Naţional de Perfecţionare din Domeniul Sanitar, 

Departamentul de medicină complementară/alternativă care îndrumă şi controlează activităţile în domeniu, inclusiv pregătirea profesională a practicienilor de medicină complementară/alternativă. 

(2) Departamentul de medicină complementară/alternativă 

acreditează furnizorii şi programele de formare profesională pentru 

practicienii de medicină complementară/alternativă. 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 25. - Încălcarea prevederilor prezentei legi, inclusiv culpa 

profesională, atrage răspunderea patrimonială, disciplinară, civilă, 

contravenţională sau penală, după caz. 

Art. 26. - În aplicarea prezentei legi Ministerul Sănătăţii Publice 

emite norme metodologice, în termen de un an de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 27. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor 

metodologice prevăzute la art. 26, toţi practicienii de medicină 

complementară/alternativă care desfăşoară sub orice formă activităţi şi practici de medicină complementară/alternativă vor fi supuşi procedurilor de autorizare prevăzute de prezenta lege.

Art. 28. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la publicarea în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii 

contrare se abrogă. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

Bucureşti, 2 mai 2007 

Nr. 118

Anexa 2 la Legea nr. 118/02-05-2007 

incadreaza aceste terapii complementare in 6 categorii 

1. Practici farmacologice si biologice 

a. Agenti antioxidanti 

b. apiterapie 

c. Terapii pentru cresterea imunitatii 

d. Terapii metabolice 

e. Agenti oxidanti (ozon, hidrogen, peroxid) 

f. Argiloterapie 

2. Practici herbaliste 

a. Terapie herbala 

b. Algoterapie 

c. Aromoterapie 

d. Oligoterapie 

3. Dieta, nutritie, stil de viata 

a. Schimbarea stilului de viata - life style 

b. Terapia Gerson T. BI GU 

c. Terapie macrobiotica, megavitamine 

d. Vegetarianism 

e. Feng Shui 

f. Suplimente alimentare 

4. Sisteme alterantie la practica medicala 

a. Acupunctura 

b. Homeopatie 

c. Qigong medical 

d. Naturopatie 

e. Yoga 

f. Ayurveda 

g. Astrologie medicala 

h. Practici traditionale Su Jok 

i. Medicina traditionala Chineza - TCM 

5. Terapii manuale 

a. Presopunctura 

b. Tehnica Dian Xue 

c. Chiropractica 

d. Osteopatie 

e. Metoda Feldenkrais 

f. Terapie prin masaj tui na 

g. Reflexologie 

h. Rofling 

6. Aplicatii bioelectromagnetice si energetice 

a. Tratamente cu lumina naturala si artificiala 

b. Electroacupunctura 

c. Campuri electromagnetice 

d. Stimulare electrica si neuromagnetica 

e. Terapie cu camp magnetic 

f. Terapie holografica 

g. Spectoscopie 

h. Magnetorezonanta 

i. Reiki 

j. Tehnica radianta 

k. Terapie cu biocamp 

l. Bioritmologie 

m. Cristaloterapie 

n. Cromoterapie

ANEXA - DOMENII de practica in medicina complementara/alternativa (conform clasificarii elaborate de Organizatia Mondiala a Sanatatii).

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Practici ¦ Practici ¦ Dieta, ¦Sisteme alternative¦ Terapii ¦ Aplicatii ¦
¦ farmacologice ¦ herbaliste ¦ nutritie, ¦ la practica ¦ manuale bioelectromagnetice ¦
¦ si biologice ¦ ¦ stil de viata ¦ medicala ¦ ¦ si energetice ¦
+----------------+--------------+------------------+-------------------+-------------------+-----------------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------------+--------------+------------------+-------------------+-------------------+-----------------------¦
¦Agenti ¦Terapie ¦Schimbarea ¦Acupunctura ¦Presopunctura ¦Tratamente cu lumina ¦
¦antioxidanti ¦herbala ¦stilului de ¦ ¦ ¦naturala si artificiala¦
¦ ¦ ¦viata - life style¦Homeopatie ¦Tehnica Dian Xue ¦ ¦
¦Apiterapie ¦Algoterapie ¦Terapie Gerson ¦Qigong medical ¦Chiropractica ¦Electroacupunctura ¦
¦ ¦ ¦T.BI GU ¦Naturopatie ¦ ¦ ¦
¦Terapii pentru ¦Aromaterapie ¦Terapie ¦Yoga ¦Osteopatie ¦Campuri ¦
¦cresterea ¦ ¦macrobiotica ¦ ¦ ¦electromagnetice ¦
¦imunitatii ¦ ¦Megavitamine ¦Ayurveda ¦Metoda Feldenkrais ¦Stimulare electrica si ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦neuromagnetica ¦
¦Terapii ¦Oligoterapie ¦Vegetarianism ¦Astrologie ¦Terapie prin masaj,¦Terapie cu camp magnetic ¦
¦metabolice ¦ ¦ ¦medicala ¦tui, na ¦ ¦
¦Agenti oxidanti ¦ ¦Feng Shui ¦Practici ¦Reflexologie ¦Terapie holografica ¦
¦(ozon, hidrogen,¦ ¦ ¦traditionale ¦ ¦ ¦
¦peroxid) ¦ ¦Suplimente ¦Su Jok ¦Rofling ¦Spectroscopie ¦
¦ ¦ ¦alimentare ¦ ¦ ¦ ¦
¦Argiloterapie ¦ ¦ ¦Medicina ¦ ¦Magnetorezonanta ¦
¦ ¦ ¦ ¦traditionala ¦ ¦Reiki ¦
¦ ¦ ¦ ¦chineza (TCM) ¦ ¦Tehnica radianta ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Terapie cu biocamp ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Bioritmologie ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Cristaloterapie ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Cromoterapie ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


Vizualizari: 1184