Modificat prin OMJ nr. 1410/C1996, publicat in Monitorul Oficial nr. 25/15 februarie 1997, OMJ nr. 2503/C/2002, publicat in Monitorul Oficial nr. 828/18 mai 2001 si OMJ nr. 1758/C/2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 652/2004 

si prin 

Ordinul nr. 2198/C/2006 

Ordinul nr. 2309/C/ 2006 

si prin 

Ordinul nr. 655/C din 7 martie 2007 publicat în M.Of. nr. 201/26 martie 2007 

si prin Ordinul nr. 1850/C/ din 23 iulie 2007 

CAPITOLUL I 

Exercitarea functiei de notar public 

SECTIUNEA I 

Numirea notarului public, constituirea si înregistrarea birourilor notariale 

Art. 1. 

(1) Notarii publici îsi exercita activitatea în cadrul unor birouri notariale individuale sau prin asociere, în baza unui contract de societate civila. 

(2) În circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri notariale. 

(3) Competenta teritoriala a notarului public se întinde în întreaga circumscriptie a judecatoriei în care îsi are sediul biroul sau, cu exceptia Municipiului Bucuresti, unde sunt aplicabile prevederile art. 114 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, denumita în continuare, lege. 

Art. 2. 

(1)Numărul notarilor publici şi al birourilor notariale din localităţile aflate în circumscripţia fiecărei judecătorii şi din municipiul Bucureşti se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, de regulă în primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. La formularea propunerilor, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va avea în vedere propunerile Camerelor Notarilor Publici, precum şi cerinţele rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor, volumul şi tipul procedurilor notariale solicitate de către public. 

(2) Ministrul justitiei va proceda la actualizarea numarului notarilor publici si al birourilor notariale, de regulă, în primul trimestru al fiecarui an, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Ordinul de actualizare va cuprinde: 
a) numarul notarilor publici în functie; 
b) numarul locurilor vacante pentru notarii stagiari care vor participa la examenul de definitivat; 
c) numarul locurilor vacante pentru cei care au îndeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevazute la art. 16 lit. g) din lege si care vor promova concursul prevazut la art. 4 alin. (3) din prezentul regulament; 
d) numarul locurilor vacante pentru schimbari de sediu. 

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica notarilor publici carora le-a încetat suspendarea din exercitiul functiei de notar public." 

Art. 3. 

La numire pe locurile vacante de notari publici, au prioritate notarii stagiari care au promovat examenul de notar public, în ordinea mediilor si a optiunii acestora. 
ABROGAT 

Art. 4. 

(1) Pe locurile vacante de notari publici prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) se pot numi notari publici după o prealabilă verificare a cunoştinţelor profesionale, prin concurs, cei care au îndeplinit timp de 5 ani funcţiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante şi data verificării cunoştinţelor profesionale se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile mai înainte de aceasta data. 

(2) Cererile solicitantilor, împreuna cu documentatia care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 16 din lege, se depun la Camerele Notarilor Publici cu cel putin 15 zile înainte de data stabilita si publicata în Monitorul Oficial al României. 

(3) Verificarea cunoştinţelor se efectuează prin concurs organizat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu acordul Ministerului Justiţiei, de către o comisie formată din: un membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, desemnat de către acesta; doi notari publici desemnaţi de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici; un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat prin ordin de ministrul justiţiei; un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept acreditate din ţară. Data desfăşurării concursului se stabileşte de preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu acordul ministrului justiţiei. 

(4) Tematica pentru fiecare concurs se va stabili din domeniile prevazute la art. 16 alin. (3) din prezentul regulament de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, împreuna cu directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, cu consultarea unui cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultatile de drept acreditate din tara. 

(5) Media minima de promovare este 7,00, fara a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre probele de concurs. 

(6) Candidaţii declaraţi admişi la concurs îşi vor exprima opţiunile pe locurile vacante existente la nivelul Camerei Notarilor Publici la care şi-au depus cererea de înscriere la concurs, în ordinea mediilor obţinute. 

(7) Posturile rămase vacante după exprimarea opţiunilor prevăzute la alin. (6) vor putea fi ocupate în ordinea mediilor de către candidaţii care au obţinut minim media 7,00 fără ca nota obţinută la oricare dintre probele de concurs să fie mai mică de nota 5,00 

Art. 5. 

(1) Procedura desfasurarii concursului este stabilita prin Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public. 

(2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului sau de modul de desfasurare a acestuia pot face contestatie în termen de 10 zile de la data afisarii rezultatelor la sediile Camerelor Notarilor Publici. Contestatiile se depun la Camera Notarilor Publici si se înainteaza spre solutionare Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. 
ABROGAT 

(3) În situatia în care rezultatele concursului sunt invalidate, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va dispune repetarea concursului. 

(4 În cazul în care constata ca desfasurarea concursului s-a facut potrivit legii, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici îl valideaza si înainteaza Ministerului Justitiei propunerile de numire a candidatilor declarati admisi. 

Art. 6. 

Propunerile de numire a notarilor publici se vor înainta Ministerului Justitiei de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, împreuna cu urmatoarele documente care atesta îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 16 din lege: 
- cererea de numire în functia de notar public; 
- declaratia pe propria raspundere a candidatului ca are numai cetatenia româna; 
- dovada domiciliului în România; 
- copie legalizata de pe diploma de studii; 
- cazierul judiciar; 
- referatul notarului public îndrumator si notele sau calificativele obtinute pe perioada de stagiu, pentru notarul stagiar; recomandare de la ultimul loc de munca privind reputatia profesionala si sociala, pentru candidatii admisi la concursul prevazut la art. 4 din prezentul regulament; 
- adeverinta medicala eliberata de o institutie medicala desemnata de Biroul executiv al Uniunii Nationale a Notarilor Publici, care sa ateste ca este apt din punct de vedere medical; 
- dovada ca a fost declarat admis la examenul sau la concursul de notar public; 
- dovada privind exercitarea timp de 5 ani a uneia dintre functiile juridice prevazute de lege, pentru candidatii admisi la concursul prevazut la art. 4 din prezentul regulament. 

Art. 7. 

(1) Notarul public este numit prin ordin al ministrului justitiei, pe baza referatului întocmit de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei privind îndeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege. 

(2) În ordinul de numire se vor specifica circumscriptia judecatoriei si localitatea în care îsi va avea sediul biroul notarului public, precum si obligatia acestuia ca în termen de 60 de zile, în conditiile art. 18 alin. 1 din lege, sa îsi înregistreze biroul individual sau, dupa caz, în asociere cu alt notar public. Aceeasi obligatie îi revine si notarului public care iese dintr-o asociatie. 

(3) În vederea prelungirii termenului de 60 de zile prevazut la alin. (2), notarul public va depune o cerere în care va indica motivele justificate care l-au împiedicat sa-si înregistreze biroul, confirmate de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici, în decurs de cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 18 alin. 1 din lege. 

Art. 8. 

(1) Înregistrarea biroului notarial se face, la cererea notarului public într-un registru special tinut potrivit art. 18 din lege, de primul-grefier al Curtii de Apel, pe numele notarului public sau, dupa caz, al notarilor publici asociati. 

(2) În absenta primului-grefier, presedintele Curtii de Apel va desemna un alt grefier care sa efectueze înregistrarea. 

(3) La cererea de înregistrare se va atasa ordinul de numire a notarului public, dovada existentei sediului biroului notarial - prin act de proprietate, contract de închiriere sau alt act, confirmarea Colegiului director al Camerei notarilor publici, în cazul în care activitatea se desfasoara în baza unui contract de societate civila, precum si cu privire la faptul ca biroul notarial dispune de spatiu corespunzator desfasurarii activitatii si conservarii arhivei în bune conditii. Dovada existentei sediului biroului notarial în localitatea în care notarul public a fost numit si în localitatea în care se asociaza nu este necesara în cazul în care se asociaza cu un notar public care are înregistrat sediul biroului notarial 

(4) La înregistrarea biroului notarial, notarul public va prezenta specimenul de semnătură şi modelul sigiliului. 

În cazul în care notarul public urmează să se asocieze într-o altă localitate decât cea în care a fost numit, la înregistrarea biroului notarial individual, va anexa ordinul de numire şi avizul Colegiului Director prin care se propune aprobarea asocierii. În acest caz, la înregistrarea biroului notarial asociat, notarul public va prezenta specimenul de semnătură şi modelul sigiliului. 

(5) Documentatia prezentata la înregistrare se pastreaza în dosare distincte pentru fiecare birou notarial. 

(6) Primul-grefier va elibera în termen de cel mult 3 zile un certificat care atesta efectuarea înregistrarii, pe care notarul public îl va prezenta de îndata Camerei Notarilor Publici, iar acesta îl va comunica Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. 

Art. 9. 

(1) Sigiliul notarului public cuprinde stema României, numele, prenumele si calitatea de notar public, precum si localitatea unde îsi are sediul biroul sau notarial. Modelul sigiliului este propus de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici si aprobat de ministrul justitiei. 

(2) Pierderea sau disparitia sigiliului se înscrie în registrul special prevazut în art. 8 alin. (1) din prezentul regulament, înregistrându-se în termen de 5 zile modelul noului sigiliu, care va contine elemente de diferentiere fata de cel pierdut sau disparut. 

Art. 10. 

(1) În registrul special prevazut la art. 8 alin. (1) se vor înscrie si urmatoarele operatiuni: 
- modificari în modul de desfasurare a activitatii în cadrul biroului notarial; 
- schimbarea sediului biroului notarial; 
- radierea biroului notarial; 
- înregistrarea si încetarea activitatii sediilor secundare, potrivit art. 115 din lege. 

(2) Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor înregistra la cerere, atasându-se confirmarea Colegiului director al Camerei Notarilor Publici care, dupa caz, poate solicita direct înregistrarea lor. 

(3) Colegiul director al Camerei Notarilor Publici va avea acces permanent la registrul special prevazut la art. 8 alin. (1), având obligatia de a înstiinta pe ministrul justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici despre toate înregistrarile. 

Art. 11. 

(1) Înainte de începerea activitatii, notarul public va depune juramântul. 

(2) La depunerea juramântului se va încheia un proces-verbal semnat de notarul public si de cei în fata carora a fost depus, care se va pastra în evidenta Ministerului Justitiei si a Uniunii Nationale a Notarilor Publici. 

Sectiunea a II-a 

Notarii stagiari 

Art. 12 

(1) Numarul notarilor stagiari ce pot fi angajati în birourile notariale se stabileste, de regulă, anual, de Colegiul director al fiecarei Camere a Notarilor Publici. 

(2) Cererea de angajare, avizata de catre Colegiul director al Camerei notarilor publici, va fi însotita de dovezile corespunzatoare îndeplinirii conditiilor prevazute de art. 16 lit. a)-f) din lege si din Regulamentul prevăzut la alin.(4). 

(3) Angajarea notarilor stagiari în cadrul unui birou notarial în care functioneaza mai multi notari publici asociati se va putea face de catre oricare dintre acestia daca îndeplineste conditiile stabilite prin Statutul Uniunii şi prin Regulamentul prevăzut la alin. (4). 

(4) Procedura dobândirii calităţii de notar stagiar şi de desfăşurare a stagiului se stabileşte prin Regulament aprobat de către Consiliul Uniunii. 

Art. 13. 

(1) În perioada de stagiu, Camera Notarilor Publici va verifica semestrial stadiul de pregatire si formare profesionala a notarului stagiar, precum si modul cum acesta si-a îndeplinit atributiile care i-au fost delegate de notarul. 

(2) Constatările verificarilor periodice si masurile luate se vor consemna in procesele-verbale semnate de reprezentantul Camerei notarilor publici şi notarul public la care îşi exercită activitatea notarul stagiar şi se vor aduce la cunoştinţa celui verificat. 

Art. 14. 

(1) Uniunea Nationala a Notarilor Publici organizeaza anual, de regula în perioada 1 -31 octombrie, examenul de notar public pentru notarii care, pâna la data examenului, au îndeplinit stagiul de pregatire de 2 ani. Durata de pregatire a notarilor stagiari poate fi considerata îndeplinita dupa cel putin un an de activitate, daca s-au distins în profesie si, anterior angajarii lor, au exercitat si alte functii de specialitate juridica timp de cel putin un an. 

(2) Data examenului se va stabili de presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici cu acordul ministrului justitiei si va fi comunicata Camerelor Notarilor Publici cu 30 de zile înainte de aceasta data, în vederea înstiintarii candidatilor. 

(3) Camerele notarilor publici vor înainta Uniunii Nationale a Notarilor Publici cererile candidatilor pentru sustinerea examenului de notar public, împreuna cu referatele notarilor publici îndrumatori, notele sau calificativele obtinute pe perioada de stagiu si dovezile privind îndeplinirea conditiilor de la art. 16 lit. a)-f) din lege. 

Art. 15. 

(1) Dupa efectuarea stagiului, notarul stagiar este obligat sa se prezinte la examenul de notar public. 

"(2) Respingerea sau, dupa caz, lipsa nejustificata a notarului stagiar la doua examene de notar public consecutive, dupa efectuarea stagiului, atrage încetarea contractului individual de munca si pierderea calitatii de notar stagiar. 

Art. 16. 

(1) Comisia de examinare va fi formata din: 
- un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, desemnat de catre acesta; 
- un reprezentant al Ministerului Justitiei desemnat de ministrul justitiei; 
- un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultatile de drept din tara; 
- 2 notari publici desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. 

(2) Comisia de examinare va fi prezidata de reprezentantul Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici si va stabili subiectele si conditiile de examinare. 

(3) Examenul va consta din probe scrise cu caracter teoretic si practic din domeniile dreptului civil, dreptului familiei, dreptului comercial, dreptului international privat, procedurii notariale, dreptului constitutional, precum si legislatiei notariale. 

(4) Media minima de promovare a examenului de notar public este 7,00 fara a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre probele de examen. 

(5)Candidaţii declaraţi admişi îşi vor exprima, în scris, opţiunile pentru locurile vacante existente la nivelul Camerei Notarilor Publici unde şi-au depus cererile de înscriere la examen, în ordinea mediilor, în faţa Colegiului Director. 

Art. 17. 

Cel care a promovat examenul de notar public este numit în aceasta calitate de ministrul justitiei si îsi va putea începe activitatea în conditiile aratate la art. 17 si 18 din lege si art. 8 si 9 din prezentul regulament. Dovada existentei sediului nu este necesara în cazul în care se asociaza cu un notar public care are birou notarial individual. 

Sectiunea a III-a 

Încetarea si suspendarea calitatii de notar public 

Art. 18. 

(1) În toate cazurile de încetare a calitatii de notar public, de suspendare din functie pe o perioada mai mare de 6 luni, precum si în alte cazuri prevazute de lege în care notarul public nu îsi poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni, în lipsa unui notar public asociat sau a unui alt notar public în aceeasi circumscriptie teritoriala, Colegiul director al Camerei notarilor publici poate delega un notar public pentru îndeplinirea activitatii notariale, în conditiile statutului, pâna la numirea unui notar public, încetarea suspendarii din functie sau, dupa caz, încetarea cauzei care a impus delegarea. 

(2) Notarul public delegat va putea functiona, daca este posibil, în sediul biroului notarului public caruia i-a încetat calitatea de notar public sau, în caz contrar, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici va stabili, pe perioada delegarii, un nou sediu pentru biroul notarial. 

(3) Se va proceda la inventarierea si sigilarea arhivei notarului public care si-a încetat activitatea de catre o comisie formata din doi reprezentanti desemnati de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici. Daca este posibila continuarea activitatii în acelasi sediu, arhiva inventariata va fi preluata de notarul public delegat sau, dupa caz, numit, iar în caz contrar se va prelua si se va preda de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici unui alt notar public care va fi numit în acea circumscriptie. 

Art. 19. 

(1) În vederea încetarii calitatii de notar public, potrivit art. 23 lit. a) si b) din lege, cererea se depune la Camera Notarilor Publici si va fi înaintata prin Uniunea Nationala a Notarilor Publici ministrului justitiei, care o va solutiona în cel mult 15 zile de la înregistrarea acesteia la Ministerul Justitiei. 

(2) Pâna la solutionarea cererii, notarul public îsi va continua activitatea. 

Art. 20. 

Încetarea activitatii în cazurile prevazute la art. 23 lit. c) - g) din lege se constata sau se dispune de ministrul justitiei la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau /si din oficiu în cazurile prevazute la art. 23 lit. e) si f) din lege. 

Art. 21. 

1) În aplicarea art. 25 din lege, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, la sesizarea Colegiului director al Camerei Notarilor Publici, va solicita ministrului justitiei suspendarea exercitarii functiei de notar public pentru cazurile prevazute de art. 24 din lege, dispozitiile art. 18 din prezentul regulament fiind aplicabile corespunzator. 

(2) Pe perioada suspendarii calitatii de notar public, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, ministrul justitiei va numi un notar public în conditiile art. 3-5 din prezentul regulament, cu excepţia notarilor asociaţi, unde activitatea biroului va fi asigurată de unul din aceştia. 
ABROGAT 

(3) Încetarea suspendarii notarului public se dispune de ministrul justitiei la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, daca au disparut cauzele care au determinat-o. 

Art. 22 

Suspendarea în caz de incapacitate temporara de munca se dispune de ministrul justitiei la sesizarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, când aceasta depaseste o perioada mai mare de 6 luni; dispozitiile art. 18 din prezentul regulament se vor aplica în mod corespunzator. 
ABROGAT. 

CAPITOLUL II 

Drepturile, îndatoririle si raspunderea disciplinara a notarului public 

Sectiunea I 

Drepturi si îndatoriri 

Art. 23. 

(1) Sediul biroului notarial se stabileste în localitatea prevazuta în ordinul de numire în functie a notarului public sau la sediul unuia dintre notarii publici asociati. 
(2) Asocierea notarilor publici în cadrul aceleiasi Camere a notarilor publici se aproba de catre Colegiul director, iar a notarilor publici din Camere diferite, de catre Consiliul Uniunii, la propunerea Camerelor notarilor publici. 
În cazul în care în localitatea din care urmeaza sa îsi schimbe temporar sediul notarul public, în vederea asocierii, nu îsi mai desfasoara activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei notarilor publici este obligat sa asigure continuitatea serviciului notarial, precum si preluarea arhivei." 

Art. 24. 

(1) Raspunderea civila a notarului public pentru prejudiciile cauzate prin modul în care îsi exercita obligatiile profesionale ce-i revin este garantata prin Casa de Asigurari constituita în conditiile art. 29 din lege. 

(2) La începutul activitatii sale, notarul public devine membru al Casei de Asigurari pentru garantarea raspunderii civile, care functioneaza în cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, potrivit statutului propriu. 

Art. 25. 

(1) Daca într-o circumscriptie teritoriala functioneaza un singur birou notarial si notarul public se afla în concediu de odihna sau absenteaza mai mult de 5 zile, fara a depasi 6 luni, în lipsa unui notar public asociat, Camera Notarilor Publici va delega un alt notar public pentru a asigura functionarea acestui birou notarial, afara de cazul în care notarul public titular se îngrijeste personal de substituirea sa, încunostintând în acest scop Camera Notarilor Publici. 

(2) În situatia în care în circumscriptia teritoriala functioneaza mai multe birouri notariale, pentru cazurile aratate la alin. (1), Camera Notarilor Publici va lua masuri pentru a se asigura continuarea lucrarilor de catre un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie teritoriala. 

Art. 26. 

(1) În cazul în care notarul public nu-si poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni din motive temeinice, apreciate ca atare de Camera Notarilor Publici, în absenta unui notar public asociat, pentru asigurarea activitatii biroului notarial, acesta este obligat sa asigure substituirea sa printr-un alt notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala sau preluarea activitatii sale de notar public dintr-un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie teritoriala, cu încunostintarea prealabila a Camerei Notarilor Publici. 

(2) Daca în circumscriptia teritoriala nu functioneaza un alt birou notarial, se va proceda corespunzator dispozitiilor de la art. 25 alin. (1) din prezentul regulament. 

Art. 27. 

(1) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate din cadrul aceleiaşi circumscripţii sau din altă circumscripţie judecătorească se face prin concurs pe post vacant, prevăzut în ordinul de actualizare, cu excepţia situaţiei în care pentru ocuparea unui post vacant se depune o singură cerere de schimbare a sediului biroului notarial. În cazul decesului sau încetării calităţii de notar public a unuia dintre asociaţi, locul rămas vacant va fi ocupat de asociatul care, anterior asocierii, a fost numit în altă localitate, la cererea acestuia. În cazul existenţei mai multor asociaţi care, anterior asocierii, şi-au desfăşurat activitatea în alte localităţi, locul rămas vacant va fi ocupat prin concurs organizat de Camera respectivă. La concurs pot participa numai notarii publici care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau căruia i-a încetat calitatea. 
În cazul în care în localitatea din care urmează să îşi schimbe sediul notarul public nu îşi mai desfăşoară activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici este obligat să asigure continuitatea serviciului notarial, precum şi preluarea arhivei. 

(2)Concursul de schimbare de sedii se organizează anual de către Camerele Notarilor Publici şi constă într-o probă practică scrisă. Concursul de schimbare de sedii se susţine în faţa unei comisii formate din 3-5 notari publici din cadrul Camerei Notarilor Publici respective. Notarii publici din această comisie nu pot fi desemnaţi dintre membrii Colegiului Director. Contestaţiile formulate de către candidaţii nemulţumiţi de nota acordată de către comisia de examinare se soluţionează de către Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici. 

(3) Rezultatele concursului de schimbare de sedii se validează de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici pe baza propunerilor Colegiului Director. 

(4) Procedura de organizare şi desfăşure a concursului de schimbare de sedii este stabilită prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. 

(5) Dupa emiterea ordinului ministrului justitiei de schimbare a sediului, notarul public are obligatia de a face înscrierile corespunzatoare potrivit prevederilor art. 8 din prezentul regulament; cu privire la arhiva sunt aplicabile dispozitiile art. 18 alin. (3) din prezentul regulament. 

(6) Locurile rămase vacante după actualizare, în urma concursului prevăzut la art. 4 din prezentul regulament, a concursului pentru schimbările de sedii, precum şi ca urmare a decesului sau încetării calităţii de notar public vor fi prevăzute în următorul ordin de actualizare, în situaţia în care menţinerea acestora se mai justifică. 

Art. 28. 

(1) Notarul public are dreptul la onorariu pentru activitatea prestata. 

(2) La stabilirea onorariilor prevazute de art. 28 lit. c) din lege, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va avea în vedere, pentru actele notariale prevazute de lege în competenta exclusiva a notarului public, tarife în functie de complexitatea si valoarea actului, iar pentru celelalte acte notariale si consultatii juridice, sume fixe minimale. 

(3) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici propune ministrului justitiei actualizarea onorariilor minimale, ori de câte ori o astfel de masura se justifica. 

Art. 29. 

(1) Obligatia notarilor publici de a pastra secretul profesional le impune interdictia de a da informatii, precum si de a permite accesul la actele notariale altor persoane în afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si acelora care justifica un drept sau un interes legitim. 

(2) Aceeasi obligatie revine si personalului angajat la biroul notarial. 

(3) Notarul public chemat ca martor în fata unei instante judecatoresti sau a unui organ de urmarire penala poate fi scutit de pastrarea secretului profesional numai de cei interesati în apararea secretului, potrivit legii. 

(4) În conditiile legii, înscrisurile originale aflate în arhiva biroului notarului public pot fi cercetate de un magistrat, delegat în acest scop de autoritatea judiciara competenta, iar daca acestea sunt cercetate pentru fals pot fi ridicate si ramân la dosarul cauzei daca sunt declarate ca false, cu obligatia comunicarii hotarârii sau a ordonantei procurorului; în caz contrar, actul se va restitui. 

Art. 30. 

(1) Prestigiul profesional al notarului public îi impune interdictia de a-si face reclama prin orice mijloace, afara de cazurile în care se recurge la anunturi referitoare exclusiv la existenta si sediul biroului notarial, programul de lucru si continutul activitatii. 

(2) Uniunea Nationala a Notarilor Publici este îndreptatita sa faca publicitate prin mass-media asupra întregii activitati notariale, evidentiind utilitatea si avantajele încheierii actelor prin notarii publici. 

(3) Prin Buletinul Notarilor Publici, la începutul fiecarui an, Uniunea Nationala a Notarilor Publici va publica lista notarilor publici si a birourilor notariale în care acestia functioneaza. 

Sectiunea a II-a 

Raspunderea disciplinara a notarului public 

Art. 31. 

Pentru abaterile disciplinare prevazute în art. 39 din lege, acţiunea disciplinară se exercită de Colegiul director, din oficiu, la sesizarea ministrului justiţiei sau a biroului executiv al Consiliului Uniunii, în termen de 60 de zile de la data când a luat cunostinta de existenta unei abateri. 

Art. 32. 

(1) Actiunea disciplinara se judeca de către Consiliul de disciplina constituit în cadrul Uniunii. 
(1.1.) Consiliul de disciplină este compus din câte un reprezentant al fiecărei Camere ales de către Adunare Generală pentru un mandat de patru ani. Congresul adoptă hotărârea de constatare a alegerii membriilor Consiliului de disciplină. 
(1.2.) Consiliul de disciplină funcţionează în mod independent, în baza unui regulament propriu adoptat de către Consiliul Uniunii în condiţiile Legii nr. 36/1995, şi nu se subordonează nici unui organ de conducere al Uniunii. 

(2) În cazurile prevazute de art. 40 din lege se efectueaza obligatoriu o cercetare prealabila de catre Colegiul director al Camerei Notarilor Publici. În cadrul cercetarii prealabile se vor stabili faptele si urmarile acestora, existenta vinovatiei, cât si orice date concludente. Ascultarea celui în cauza si verificarea apararii notarului public cercetat sunt obligatorii. Refuzul notarului public cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu împiedica finalizarea cercetarii. Notarul public cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii, sa solicite probe în aparare si sa fie asistat de un alt notar public ori de un avocat. 

(3) Consiliul de disciplina citeaza pentru termenul de judecata Colegiul director al Camerei Notarilor Publici si pe notarul public în cauza, caruia i se va aduce la cunostinta continutul dosarului. 

Art. 33. 

Hotarârea Consiliului de disciplina se pronunta cu majoritate de voturi si se redacteaza în cel mult 15 zile, comunicându-se atât notarului public, cât si Colegiului director al Camerei Notarilor Publici, în vederea exercitarii dreptului de contestatie la Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. 

Art. 34. 

(1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici solutioneaza contestatiile împotriva hotarârii Consiliului de disciplina cu citarea partilor. 

(2) Decizia Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici se pronunta cu majoritate de voturi, se redacteaza în termen de 15 zile de la pronuntare si se comunica partilor. 

Art. 35. 

Sanctiunile disciplinare de suspendare din functie si de excludere din profesie se pun în aplicare prin ordin al ministrului justitiei. 

CAPITOLUL III 

Biroul notarial. Evidentele activitatii notariale. Evidentele Uniunii Nationale a Notarilor Publici 

Sectiunea I 

Organizarea biroului notarial 

Art. 36. 

(1) Notarul public va tine lucrarile de registratura, secretariat si arhiva, precum si o evidenta financiar-contabila pentru activitatea desfasurata de biroul sau. 

(2) Biroul notarului public va detine spatii corespunzatoare pentru desfasurarea lucrarilor. 

La sediul biroului notarial se va afisa numele notarului public sub care a fost înregistrat biroul sau, în caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civila. 

(3) În cazul încetarii activitatii notarului public, arhiva biroului notarial va fi preluata, dupa caz, de alt notar din circumscriptia aceleiasi judecatorii sau de Camera notarilor publici. 

Art. 37. 

(1) În cazul în care, în cadrul biroului notarial functioneaza mai multi notari publici asociati, fiecare îsi exercita personal profesiunea si raspunde individual pentru activitatea sa. 

(2) Evidentele biroului notarilor publici asociati se tin în partida comuna, iar arhiva creata pe durata asocierii va ramâne notarului public în al carui sediu acestia îsi desfasoara activitatea. în cazul în care sediul biroului notarului public este coproprietatea notarilor publici asociati, arhiva va ramâne notarului public care îsi continua activitatea în acel sediu 

Art. 38. 

(1) Pentru efectuarea lucrarilor din cadrul biroului notarial, notarul public poate încheia contracte de munca cu unul sau mai multi secretari si, dupa caz, cu alt personal auxiliar, având si posibilitatea de a încheia contracte civile cu colaboratori externi. 

(2) Traducerile se efectueaza de persoane autorizate de Ministerul Justitiei si de interpretii si traducatorii autorizati în specialitatea stiinte juridice în statele membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European de origine ori de provenienta, ale caror certificate sau alte documente similare sunt recunoscute de Ministerul Justitiei. 

(3) Angajarea personalului si încheierea contractelor civile cu colaboratori externi în cadrul biroului notarial în care functioneaza mai multi notari publici asociati se vor face de notarul public împuternicit prin contractul de societate civila. 

Art. 39. 

(1) Biroul notarului public functioneaza în toate zilele lucratoare, asigurându-se, în cazuri urgente, posibilitatea de a efectua actele solicitate si în afara orelor de program, precum si în zilele nelucratoare. Programul de functionare va fi afisat. 

(2) În cazul în care biroul notarului public are un sediu secundar, în conditiile art. 115 din lege, programul de functionare a acestuia va fi astfel stabilit, încât sa nu afecteze activitatea la sediul biroului notarial. 

Sectiunea a II-a 

Evidentele biroului notarial 

Art. 40. 

(1) Biroul notarului public tine urmatoarele registre: 

a) registrul general; 

b) opisul registrului general; 

c) registrul de succesiuni; 

d) opisul succesiunilor; 

e) registrul special de renuntari la succesiune; -ABROGAT 

f) opisul renuntarilor la succesiune; - ABROGAT 

g) registrul de termene succesorale; 

h) registrul de depozite; 

i) registrul de proteste; 

j) registrul de consultatii juridice notariale; 

k) registrul de traduceri; 

l) registrul de corespondenta. 

(2) Evidentele de la alin. (1) se tin separat în cazul organizarii unui sediu secundar al biroului notarial. 

(3) Actele întocmite si consultatiile juridice notariale vor fi evidentiate în aceste registre, mentionându-se totodata si onorariul stabilit. 

(4) Daca în biroul notarial functioneaza mai multi notari publici asociati, în registrele prevazute la alin. (1) vor fi evidentiate separat lucrarile si onorariile pe numele fiecarui notar public. 

(5) Notarul public tine evidenta financiar-contabila potrivit normelor proprii elaborate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, în conditiile legii. 

"(6) Notarul public întocmeste evidenta statistica a lucrarilor si operatiunilor notariale. 

Art. 41. 

(1) În registrul general se înregistreaza toate lucrarile notariale, cu exceptia celor privind procedura succesorala, primirile în depozit de înscrisuri, documente si valori si protestele. 

Fiecare lucrare va avea numarul ei de înregistrare, chiar daca partea solicita eliberarea mai multor exemplare de pe înscrisul întocmit. 

(2) Înscrisurile autentice vor fi înregistrate distinct dupa obiectul lor, având si un numar special de autentificare. 

(3) În cazul autentificarii unui act înregistrat ca proiect sau ca urmare a reformarii încheierii de respingere, se procedeaza la o noua înregistrare. 

(4) Notarul public urmareste întocmirea evidentei statistice a lucrarilor din acest registru general-ABROGAT 

Art. 42. 

În opisul registrului general se trec numele si prenumele tuturor partilor care figureaza în actele întocmite, în ordine alfabetica. Legalizarile copiilor si traducerile nu se opiseaza. 

Art. 43. 

(1) În registrul de succesiuni se înregistreaza dosarele succesorale. 

(2) Pentru evitarea unei duble proceduri succesorale, dosarul succesoral se va întocmi numai dupa ce se va verifica din oficiu ca nu exista un alt dosar format în cauza, la acelasi birou notarial sau la un alt birou de notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala. Neîntocmirea dosarului succesoral pentru acest motiv va fi adusa la cunostinta partilor interesate direct sau prin corespondenta, dupa caz. 

(3) Pozitia din registrul succesoral se închide la eliberarea certificatului de mostenitor, la suspendarea dosarului sau în alte cazuri de închidere a procedurii succesorale. 

(4) Repunerea pe rol a unei cauze succesorale se va face dupa o noua înregistrare cu mentiunea corespunzatoare în coloana de observatii la vechiul dosar. 

Art. 44. 

(1) În opisul succesoral se trec numele si prenumele autorului succesiunii si numarul de înregistrare a dosarului. 

(2) Daca în circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri notariale, se va tine si un opis de evidenta a procedurilor succesorale înregistrate în întreaga circumscriptie teritoriala, de biroul notarial desemnat de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici. 
(3) 
(4) Evidenţele prevăzute la alin. 2 se pot ţine şi centralizat, la nivelul fiecărei Camere a Notarilor publici sau al unor sedii organizate de către acestea. 

Art. 45 . 

(1) Registrul special de renuntari la succesiune si opisul renuntarilor la succesiune se tin de un singur birou notarial pentru întreaga circumscriptie teritoriala a unei judecatorii în care defunctul si-a avut ultimul domiciliu. 

(2) În situatia aratata la art. 44 alin. (2), Colegiul director al Camerei Notarilor Publici desemneaza ca acelasi birou notarial, care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale, sa tina si registrele prevazute la alin. (1). 

(3) În registrul de renuntari la succesiune se vor trece toate declaratiile de renuntare, precum si cele de acceptare sub beneficiu de inventar. 

(4) În opisul renuntarilor la succesiune se trec numele si prenumele partii care a renuntat la succesiune sau care a acceptat-o sub beneficiu de inventar. 
ABROGAT 


Art. 46. 

(1) Registrul de termene succesorale evidentiaza sedintele si solutiile în cauzele ce privesc procedura succesorala notariala. 

(2) Certificatele de mostenitor vor avea un numar mentionat în acest registru, în ordinea solutionarii cauzelor. 

(3) Celelalte solutii privind suspendarea sau clasarea cauzelor succesorale se vor mentiona în registrul de termene succesorale. 

(4) La sfârsitul fiecarei luni secretarul biroului notarial înscrie în registrul de termene succesorale situatia dosarelor existente pe rol, cele rezolvate, cu solutiile date, taxele si onorariile stabilite, precum si cauzele ramase nesolutionate. 

Art. 47. 

(1) Registrul de depozite cuprinde mentiuni referitoare la înscrisurile, documentele si valorile mentionate în procesul-verbal de inventariere a bunurilor succesorale pe care notarul public a încuviintat sa le pastreze în biroul sau. 

(2) Depozitele neridicate la sfârsitul unui an se vor înregistra în anul urmator cu taxa de timbru si onorariul stabilit de notarul public. 

Art. 48. 

În registrul de proteste se înregistreaza zilnic si în ordinea datei efectele de comert prestate cu efectuarea mentiunilor cerute de lege. 

Art. 49. 

(1) În registrul de consultatii juridice notariale se înregistreaza toate consultatiile juridice, iar în cazul celor scrise, se va pastra într-o mapa speciala câte un exemplar al acestora. 

(2) În aceeasi mapa se pastreaza si proiectele actelor juridice si procesele-verbale încheiate în conditiile art. 92 din lege. 

Art. 50. 

Notarii publici care folosesc traducatori angajati cu contract de munca vor tine si un registru de traduceri. În acest caz, traducerile se vor înregistra în acest registru si nu se vor înscrie în registrul general. 

Art. 51. 

În registrul de corespondenta se înscrie corespondenta oficiala a notarului public, neînregistrata în alte registre. 

Art. 52. 

(1) Înainte de utilizare, toate registrele vor fi numerotate, sigilate si semnate de notarul public, încheindu-se în acest sens un proces-verbal pe prima pagina a registrului. 

(2) La terminarea registrului sau anului calendaristic se va întocmi sub ultima înregistrare un proces-verbal de închidere. 

Art. 53. 

(1) Înregistrarile se fac în momentul si în ordinea primirii lucrarilor. 

(2) Erorile de înregistrare se îndreapta fara a se sterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta sa poata fi citit. 

Art. 54. 

(1) În afara registrelor, la fiecare birou notarial se vor tine mape cu actele întocmite. 

(2) Actele autentice se vor pastra în mape de câte 50 de acte împreuna cu documentatia necesara, iar celelalte acte se vor pastra în mape de câte 100 de acte. 

(3) La mapa cu certificate de mostenitor se va atasa si încheierea finala, care va fi întocmita în acest scop în dublu exemplar. 

Art. 55. 

Notarul public, raspunde de depozitarea si conservarea arhivei biroului notarial, în conditiile si termenele stabilite de dispozitiile legale privind Fondul Arhivistic National. Arhiva se afla în pastrarea unui secretar sau, dupa caz, a arhivarului angajat de notarul public. 

Art. 56. 

Actele notariale, înregistrarile si evidentele biroului notarial se întocmesc prin manuscrise sau la masina de scris, putând fi redate si arhivate pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. 

SECTIUNEA III: Evidentele Uniunii Nationale a Notarilor Publici 

Art. 56.1 
La nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România se înfiinteaza urmatoarele registre: 
a) Registrul naţional de evidenţă a succesiunilor, în care se înregistrează cauzele succesorale referitoare la cetăţenii români, străini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri imobile în România (RNSE); 
b) Registrul national de evidenta a testamentelor autentice (RNTA), în care se înregistreaza toate dispozitiile testamentare si revocarea lor; 
c) Registrul national de evidenta a optiunilor succesorale (RNOS), în care se înregistreaza toate actele notariale referitoare la acceptarea pura si simpla, acceptarea sub beneficiu de inventar si renuntarea la succesiune; 
d) Registrul national de evidenta a revocarii procurilor (RNPR), în care se înregistreaza toate actele de revocare expresa a procurilor date în scopul încheierii de acte si îndeplinirii de proceduri notariale. 

Art. 56. 2 
(1) Registrele prevazute la art. 56.1 se tin în format material si electronic. 
(2) Înregistrarile se fac în momentul si în ordinea primirii lucrarilor. 
(3) Erorile de înregistrare se îndreapta fara a se sterge vechiul text, doar prin bararea acestuia. 

Art. 56. 3 
Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va aproba prin hotarâre normele metodologice privind procedura de operare în registrele prevazute la art. 56.1 si dovezile care se elibereaza în urma verificarilor. 

Art. 56. 4 
(1) Notarii publici sunt obligati sa comunice de îndata Uniunii Nationale a Notarilor Publici informatiile care au legatura cu actele si procedurile mentionate la art. 56.1, în vederea înregistrarii. 
(2) Notarii publici au obligatia ca, înainte de finalizarea actelor si procedurilor notariale, sa procedeze la consultarea registrelor nationale corespunzatoare, prevazute la art. 56.1, solicitând în acest scop si pe cheltuiala partilor un certificat eliberat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici în conditiile stabilite prin normele metodologice. 
(3) Obligaţiile prevăzute la alin.1 şi alin.2 revin şi oficiilor consulare sau misiunilor diplomatice ale României în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 13 din lege. 

CAPITOLUL IV 

Modul de îndeplinire a actelor notariale 

Sectiunea I 

Dispozitii generale 

Art. 57. 

(1) Actele notariale se întocmesc la cererea persoanelor care justifica un interes si a autoritatilor competente, în cazurile prevazute de lege. 

(2) Cererile pot fi facute si prin mandatar, avocat angajat sau prin reprezentant legal potrivit legii, afara de cazul când, prin dispozitii speciale, se prevede altfel. 

(3) Cererile se înregistreaza în ordinea primirii. 

(4) Daca se refuza îndeplinirea actului notarial, notarul public redacteaza încheierea de respingere la staruinta partilor interesate în termen de 5 zile de la data înregistrarii cererii. 

Art. 58. 

(1) Identitatea partilor se stabileste în conditiile art. 50 din lege, cu mentionarea numelui, prenumelui si a codului numeric personal ale persoanelor fizice sau, dupa caz, a denumirii, a codului unic de înregistrare sau a codului fiscal si a calitatii reprezentantului îndreptatit sa încheie actul în numele persoanei juridice. 

(2) Despre persoana juridica se va face mentiune expresa cu privire la data dobândirii capacitatii juridice si calitatea reprezentantului îndreptatit sa încheie actul în numele ei. – ABROGAT 

(3) Identificarea detinutilor se face prin dovada înregistrarii acestora în registrul penitenciarului si atestarea comandantului locului de detinere sau a persoanei cu aceasta atributie. 

Art. 59. 

(1) Actul notarial se constata prin încheiere, notarul public apreciind daca este necesara si o rezolutie de încuviintare a efectuarii lui. În acest ultim caz, rezolutia se va pune pe cerere si va cuprinde pe scurt datele esentiale necesare încheierii. 

(2) În încheierea de constatare a întocmirii actului notarial în afara sediului biroului notarului public, se vor preciza împrejurarea si motivele care au justificat întocmirea actului într-un anumit loc. Notarul public va aprecia daca va fi însotit la instrumentarea actului în afara sediului sau de un secretar delegat, caz în care si acesta va semna încheierea. 

(3) Pentru actele notariale întocmite la sediul secundar se va face mentiune în încheiere, potrivit art. 49 lit. a) din lege. 

(4) Încheierile au numarul si data înregistrarii cererii, în afara de încheierile de autentificare, care au numai numarul de autentificare si data acesteia. 

Art. 60. 

(1) În cazul actelor supuse publicitatii mobiliare sau imobiliare, notarul public este obligat sa întreprinda de îndata în numele titularilor acestor drepturi, direct ori prin angajatii sai, demersurile necesare la biroul de publicitate competent si sa înmâneze partilor dovezile referitoare la înscrierea drepturilor. 

(2) Daca biroul de publicitate nu se afla în circumscriptia sa, notarul public are obligatia sa trimita de îndata la acel birou actele mentionate la alineatul precedent, cerând sa i se comunice modul de rezolvare, pe care îl va transmite partilor interesate. 

(3) Se excepteaza de la dispozitiile alin. (1) si (2) cazurile în care partile interesate solicita în scris sa îndeplineasca ele formalitatile de publicitate. – ABROGAT 

Art. 61. 

(1) Erorile materiale sau omisiunile vadite din actele notariale nu pot fi îndreptate sau completate în conditiile art. 53 din lege, decât dupa prezentarea tuturor exemplarelor actului. 

(2) Nu sunt admise rectificari directe în cuprinsul actelor notariale cu privire la erori si omisiuni, despre acestea facându-se trimitere la încheierea de rectificare care va fi atasata la toate exemplarele originale ale actului care a fost întocmit. 

Sectiunea a II-a 

Redactarea înscrisurilor 

Art. 62. 

(1) Înscrisul se va redacta în atâtea exemplare originale cerute de parti, plus unul pentru arhiva notarului public si, dupa caz, unul pentru efectuarea lucrarilor de publicitate. 

(2) În cazul în care este necesara prezentarea unei documentatii, aceasta se anexeaza la înscris. 

(3) Notarul public va viza toate anexele, mentionând în cuprinsul actului ca acestea fac parte integranta din înscris. 

Art. 63. 

Înscrisul alcatuit din mai multe file va fi cusut, capsat sau brosat, aplicându-se sigiliul si semnatura notarului public pe marginile alaturate a doua file. 

Art. 64. 

(1) Înscrisul va fi redactat citet si fara stersaturi. Mentiunile în cifre se vor preciza si în litere. 

(2) Denumirea persoanelor juridice se va arata fara prescurtari. 

(3) Spatiile goale se vor bara cu linii. 

Art. 65. 

Notarul public va verifica continutul înscrisului si se va conforma, dupa caz, dispozitiilor art. 6 din lege. 


Sectiunea a III-a 

Autentificarea înscrisurilor 

Art. 66. 

Notarul public va mentiona pe cerere documentele necesare autentificarii actului, precum si modul cum au fost stabilite taxele de timbru si onorariul. 

Art. 67. 

În cazul în care se autentifica procuri pentru încheierea unor acte de vânzare-cumparare, iar cumparatorul sau sotul acestuia are el însusi calitatea de mandatar al vânzatorului, notarul public va pretinde partilor sa înscrie în cuprinsul procurii toate clauzele contractului, inclusiv pretul. 

Art. 68. 

Procurile folosite la autentificarea actelor ramân la dosar în original sau în copie legalizată. 

Art. 69. 

La autentificarea înscrisurilor cu caracter patrimonial încheiate de o persoana aflata în detentie, notarul public va verifica daca nu s-au luat masuri de indisponibilizare cu privire la bunurile acelei persoane, ori daca prin hotarârea definitiva de condamnare nu i s-a restrâns capacitatea. 

Art. 70. 

(1) În actele de transmisiuni sau constituiri de drepturi reale imobiliare notarul public este obligat sa verifice situatia proprietatii si sarcinile bunului. în acest scop, notarul public va pretinde prezentarea titlurilor de proprietate ale înstrainatorului si, dupa caz, extrasul de carte funciara sau certificatul de sarcini, precum si certificatul de atestare fiscala. 

(2) În cazul terenurilor, atestarea ca acestea se afla în intravilan sau extravilan se va face prin dovezi eliberate de autoritatile administrative competente. 

Art. 71. 

Notarul public este obligat ca, în cel mult 10 zile de la autentificarea unui înscris sau testament prin care se recunoaste un copil din afara casatoriei, sa comunice Oficiului de stare civila de la locul nasterii copilului un exemplar al înscrisului sau, dupa caz, parte de testament în extras referitoare la recunoastere. 

Sectiunea a IV-a 

Îndeplinirea procedurii succesorale notariale 

Art. 72. 

La primirea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale notarul public va verifica daca aceasta cuprinde toate datele necesare, si anume: data decesului si ultimul domiciliu al autorului succesiunii, numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului, indicând partilor interesate sa o completeze. 

Art. 73. 

Dovada decesului si a ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces. 

Art. 74. 

(1) Notarul public va dispune înregistrarea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale numai dupa ce secretarul biroului notarial va atesta în urma cercetarii opisului succesoral ca nu s-a mai format alt dosar în aceeasi cauza la biroul sau. 

(2) În cazul în care în circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri notariale, notarul public va verifica prin mijloacele de comunicare pe care le are la dispozitie daca în opisul de evidenta a procedurilor succesorale, tinut potrivit art. 44 alin. (2) din prezentul regulament, nu s-a înregistrat un dosar succesoral în aceeasi cauza la un alt birou notarial din aceeasi circumscriptie. 

(3) Secretarul biroului notarial care tine evidenta cauzelor succesorale pe circumscriptia teritoriala va comunica de îndata rezultatul cercetarii opisului de evidenta a procedurilor succesorale, iar în cazul în care nu s-a înregistrat aceeasi cauza la un alt birou notarial, va elibera un certificat pe care îl va expedia notarului public care a cerut verificarea. 

(4) Notarii publici sunt obligati sa comunice de îndata cauzele înregistrate pentru a fi înscrise în opisul de evidenta a procedurilor succesorale. 

Art. 75. 

(1) Secretarii consiliilor locale, în aplicarea art. 68 din lege, vor trimite sesizarile pentru deschiderea procedurii succesorale notarului public care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale. 

(2) Modul de repartizare a cauzelor succesorale sesizat e potrivit alineatului precedent se stabileste de Camera Notarilor Publici în mod periodic, pentru fiecare dintre notarii publici dintr-o circumscriptie teritoriala, în raport cu data decesului autorului succesiunii. 

Art. 76. 

(1) În inventar, cu privire la bunurile despre care se sustine ca sunt proprietatea altei persoane, se va mentiona motivul pentru care se aflau în detinerea defunctului la data decesului, dupa cum se vor mentiona si bunurile defunctului care se afla în detinerea unui tert, precum si motivele pentru care se gasesc la acesta. 

(2) În inventar se va înscrie si pasivul succesoral, în masura în care acesta este cunoscut. 

(3) În cazuri urgente, la cererea oricarei persoane care justifica un interes, punerea sigiliilor asupra bunurilor succesorale se poate face înainte de întocmirea inventarului, exceptându-se bunurile necesare membrilor familiei defunctului care au locuit cu el. 

(4) Notarul public poate numi în calitate de custode sau de curator pe unul dintre mostenitori. 

Art. 77. 

(1) Încunostintarea mostenitorilor si, dupa caz, a legatarilor despre deces si masurile de conservare se face de catre notarul public prin scrisoare recomandata, recipisa postala facând dovada despre încunostintare. 

(2) În succesiunile care urmeaza sa fie declarate vacante, notarul public va lua masurile corespunzatoare de conservare si de administrare prevazute de art. 70-73 din lege si va solicita autoritatii administrative competente desemnarea curatorului ce va fi numit în acest scop pâna la încheierea procedurii succesorale. 

Art. 78. 

(1) Notarul public va cita în cauza persoanele cu vocatie la mostenire si, dupa caz, legatarii, în conditiile art. 75 din lege, iar în caz de vacanta succesorala, autoritatea administratiei locale competente. 

(2) Citarea mostenitorilor si, dupa caz, a legatarilor nu este obligatorie daca certificatul de mostenitor sau de legatar se întocmeste la cerere în baza unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile, în afara de cazurile în care notarul public o considera necesara pentru anumite lamuriri. 

Art. 79. 

În cadrul procedurii succesorale, notarul public va stabili, pe baza declaratiilor partilor, a martorilor si a celorlalte documente prezentate, daca succesorii au acceptat în termen, în mod expres sau tacit, mostenirea ori, dupa caz, legatul universal sau cu titlu universal. 

Art. 80. 

(1) Declaratiile de renuntare la succesiune, de acceptare pura si simpla sau sub beneficiu de inventar se fac în forma autentica si se înscriu pentru opozabilitate în Registrul national de evidenta a optiunilor succesorale (RNOS) prevazut la art. 56.1. 
(1.1.) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) declaratiile de acceptare pura si simpla facute în cadrul dezbaterii succesorale si consemnate în încheierea de sedinta. 

(2) În cazul în care declaratiile aratate la alin. (1) s-au dat la un alt birou notarial decât cel la care se afla registrul special de renuntari la succesiune, un exemplar al declaratiilor va fi trimis de îndata la notarul public pentru înscriere în acel registru. – ABROGAT 

(3) Declaratiile de optiuni succesorale înscrise în Registrul national de evidenta a optiunilor succesorale se pastreaza în mape tinute de Uniunea Nationala a Notarilor Publici. 

Art. 81. 

(1) La prezentarea mostenitorilor sau, dupa caz, a legatarilor, notarul public le va lua declaratie asupra numarului si calitatii lor, precum si asupra compunerii masei succesorale. 

Aceste declaratii se consemneaza în încheierea de dezbateri succesorale, care se semneaza de catre acestia. 

(2) Totodata, notarul public va verifica daca s-a înscris în registrul special de renuntari la succesiune vreo declaratie de renuntare sau de acceptare sub beneficiu de inventar, cerând partilor sa prezinte în acest scop un certificat eliberat de secretarul biroului notarial unde se tine registrul special de renuntari la succesiune. – ABROGAT 

Art. 82. 

(1) În cursul procedurii succesorale notarul public întocmeste o încheiere motivata pentru fiecare termen acordat în care va mentiona partile si martorii care s-au prezentat, înscrisurile depuse si masurile luate în vederea solutionarii cauzei. 

(2) Încheierea finala care constata îndeplinirea procedurii succesorale se redacteaza de îndata. 

Art. 83. 

În cazul succesiunilor succesive care se dezbat deodata, se întocmeste un singur certificat de mostenitor, stabilindu-se pentru fiecare dintre autorii succesiunii în mod corespunzator calitatea si drepturile fiecarui mostenitor sau legatar, precum si bunurile si datoriile succesiunii. 

Art. 84. 

Certificatul de mostenitor sau de legatar care cuprinde bunuri imobile se va comunica împreuna cu cererea partilor pentru a fi înscris în registrul de carte funciara a judecatoriei competente. 

Art. 85. 

(1) În cazul eliberarii unui certificat de executor testamentar, notarul public va constata în cuprinsul acestuia calitatea executorului testamentar si întinderea drepturilor si obligatiilor cu care a fost investit de catre testator. 

(2) Dupa eliberarea certificatului de executor testamentar, acesta va proceda în conditiile Codului civil la predarea legatelor. 

Art. 86. 

(1) Certificatul de mostenitor suplimentar se elibereaza de notarul public care a eliberat primul certificat. Daca acesta nu mai este în functie, se va elibera, la cerere, de oricare notar public din aceeasi circumscriptie teritoriala, solicitându-se dosarul cauzei de la biroul notarial în arhiva caruia se afla, facându-se mentiunile corespunzatoare în registrele de succesiuni. 

(2) În toate cazurile de repunere pe rol a unui dosar succesoral notarul public va atasa la dosarul nou înregistrat dosarul anterior. 

Art. 87. 

(1) Erorile materiale în sensul legii cuprind greseli evidente care rezulta din cuprinsul dosarului succesoral si nu împieteaza asupra drepturilor si calitatii mostenitorilor si legatarilor. 

(2) În cazul în care unii dintre mostenitori sau legatari au ridicat certificatul de mostenitor sau de legatar, erorile se vor putea îndrepta numai dupa citarea acestora si prezentarea tuturor certificatelor de mostenitor sau de legatar. 

Sectiunea a V-a 

Întocmirea altor proceduri notariale 

Art. 88. 

(1) Pentru legalizarea semnaturii sau a specimenului de semnatura, partea se va prezenta personal la notarul public. 

(2) Exemplarele înscrisului vor fi prezentate nesemnate. 

(3) Pentru legalizarea sigiliului, acesta se va imprima, în fata notarului public, pe înscrisul prezentat în acest scop, pe care se va întocmi încheierea de legalizare. 

Art. 89. 

În vederea certificarii faptelor prevazute la art. 91 lit. a) si b) din lege, notarul public va identifica în conditiile legii acea persoana si va întocmi încheierea corespunzatoare în numarul de exemplare solicitat, plus unul pentru arhiva. 

Art. 90 

(1) Pentru certificarea faptului ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea, partea va depune fotografia de data recenta, în numarul de exemplare câte solicita sa fie certificate, plus una pentru arhiva. Identificarea persoanei se va face în conditiile legii. 

(2) Încheierea de certificare se va întocmi în numărul de exemplare solicitat de parte, plus unul pentru arhivă. Fotografia se va aplica pe fiecare exemplar al încheierii, iar notarul public va face următoarea menţiune, în continuare, peste fotografie şi pe spaţiul alăturat acesteia: “Persoana din fotografie este… notar public, L.S.” 

Art. 91. 

(1) Pentru certificarea faptului ca o persoana s-a prezentat în urma unei somatii sau notificari la o anumita ora la sediul biroului notarial, partea interesata va depune duplicatul somatiei, împreuna cu procesul-verbal de înmânare întocmit de autoritatea competenta. 

(2) Notarul public va verifica daca înmânarea somatiei s-a facut în conditiile legale, în caz contrar va cere repetarea procedurii de somare, în afara de cazul în care persoana somata se prezinta si acopera neregularitatile procedurii de chemare. 

(3) La ora indicata în somatie, notarul public dispune sa se strige de 3 ori la intervale de 5 minute numele si prenumele persoanei somate. 

(4) Declaratia persoanei somate se va consemna în încheierea semnata de notarul public si de pârtile interesate. În cazul refuzului de a face declaratia sau de a semna, precum si în cazul de neprezentare a persoanei somate, se va face mentiunea corespunzatoare în încheiere. 

(5) Încheierea se va întocmi în numarul de exemplare solicitat de parte, plus unul pentru arhiva. 

Art. 92. 

(1) In cererea pentru legalizarea copiei se va identifica înscrisul, precizându-se numarul de exemplare cerut de parte. 

(2) Un exemplar al copiei legalizate va fi retinut la dosar. 

(3) Nu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care contin corecturi, stersaturi, adaugari, cuvinte taiate sau alte particularitati, daca nu sunt confirmate prin semnatura si sigiliul autoritatii care le-a întocmit sau, dupa caz, semnatura partilor. 

Art. 93. 

(1) Se pot legaliza copii atât de pe un înscris în întregime, cât si de pe parti determinante ale acestuia, cu conditia sa nu se denatureze întelesul integral al înscrisului. 

(2) Pe copie si în încheierea de legalizare a acesteia se va face mentiunea corespunzatoare. 

Art. 94. 

Daca se elibereaza o copie de pe un înscris sub semnatura privata, încheierea va cuprinde mentiunea ca înscrisul de pe care s-a eliberat copia este sub semnatura privata. 

Art. 95. 

(1) Textul copiei ce urmeaza a fi legalizata trebuie scris în continuare, fara spatii libere, în afara de cazul în care pentru întocmirea copiei se folosesc imprimate tipizate sau fotocopii. 

2) Pentru a se înlatura posibilitatea unor denaturari ulterioare în copiile legalizate, se va trece imediat dupa textul înscrisului ce se legalizeaza: "legalizarea pe verso" sau "urmeaza în continuare legalizarea. 

((3) Notarul public va viza fiecare fila a înscrisului prezentat pentru legalizare.– ABROGAT 

Art. 96. 

(1) Încheierea de legalizare a copiei de pe un înscris întocmit într-o alta limba decât cea româna se semneaza de notarul public care a facut confruntarea, în cazul în care limba straina este limba sa materna sau pentru care a fost autorizat ca traducator si interpret. în cazul în care confruntarea se face de catre traducator, încheierea va fi semnata de acesta în fata notarului public, în afara de cazul în care traducatorul are depus specimenul de semnatura la biroul notarial, la care se va anexa traducerea în limba româna a înscrisului, semnata de traducator. 

(2) Copia înscrisului tradus se anexeaza la exemplarul traducerii legalizate a acestuia, care ramâne în arhiva notarului public. 

Art. 97. 

(1) Copia legalizata de pe un înscris pentru a carei colationare cu originalul se cere o pregatire de specialitate se va elibera pe baza colationarii de catre un expert desemnat de notarul public, potrivit prevederilor legale privind expertiza contabila si expertiza tehnica. 

(2) Încheierea de legalizare se va semna de notarul public si de expert. 

Art. 98. 

Încheierea de legalizare de pe copiile ce se elibereaza partilor se va scrie, dupa caz, pe versoul înscrisului ce se legalizeaza, daca acesta are o singura fila, sau în continuarea acestuia, în cazul în care textul este scris si pe verso sau pe mai multe file în continuare. În cazul din urma, precum si atunci când se foloseste un adaos, pentru scrierea încheierii de legalizare, care nu ar putea fi cuprinsa în continuarea textului înscrisului trecut si pe versoul filei, se va avea grija ca sigiliul sa fie neaparat aplicat, parte pe fila înscrisului si parte pe adaosul folosit în conditiile art. 63 din prezentul regulament. 

Art. 99. 

Legalizarea copiilor de pe înscrisurile aflate în arhiva biroului notarial se face de secretarul acestuia în conditiile art. 93 din lege, în baza rezolutiei notarului public. 

Art. 100. 

(1) Notarul public este autorizat sa efectueze traduceri cu respectarea conditiilor aratate la art. 38 alin. (2) din prezentul regulament. 

(2) Ministrul justitiei poate autoriza pe notarul public sa efectueze traduceri, daca cunoaste o limba straina, iar aceasta este limba sa materna. 

Art. 101. 

În încheierea de legalizare a traducerii, notarul public autorizat va atesta exactitatea traducerii de pe acel înscris (autentic, în copie legalizata, cu semnatura legalizata, cu data certa sau sub semnatura privata, în extras, dupa caz), care a fost vizat în acest scop. 

Art. 102. 

Traducatorul care efectueaza traducerea va întocmi formula de certificare cu urmatorul cuprins: "Subsemnatul .................., certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului (autentic, în copie legalizata, cu semnatura legalizata, cu data certa sau sub semnatura privata, în extras, dupa caz) 
în limba ..................... care a fost vizat de mine, TRADUCATOR..................". 

Art. 103. 

(1) Legalizarea semnaturii traducatorului se face prin încheiere, potrivit dispozitiilor art. 89 alin. 4 din lege. 

(2) În cazul în care traducatorul are depus specimenul de semnatura la biroul notarial, încheierea de legalizare a semnaturii acestuia nu va mai face referire la faptul prezentarii în persoana a traducatorului si nici la constatarea îndeplinirii prevederilor de la art. 89 alin. 4 lit. c) din lege. 

Art. 104. 

Încheierea prin care se constata îndeplinirea de catre notarul stagiar a actelor notariale, prin delegarea unor atributii în conditiile art. 21 lit. b), c) si d) din lege, cuprinde semnatura notarului stagiar si sigiliul notarului public care l-a delegat. Art. 105. 

(1) La primirea în depozit a înscrisurilor si documentelor, precum si a valorilor, notarul public le va verifica cuprinsul, conformându-se art. 6 alin. 1 si 2 din lege. 

(2) Încheierea de primire în depozit se întocmeste în numarul de exemplare cerut de parte, plus unul pentru arhiva. 

(3) Restituirea înscrisurilor, documentelor sau valorilor primite în depozit, se face pe baza semnaturii partilor, succesorilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora, în registrul de depozite. 

Art. 106. 

Actul de protest al cambiei, biletului de ordin sau al cecului se întocmeste la cererea beneficiarului de catre notarul public, care are obligatia de a-l înregistra zilnic în ordinea datei si de a comunica în prima zi a fiecarei saptamâni Camerei de comert si industrie judetene sau, dupa caz, a Municipiului Bucuresti tabelul protestelor, întocmite în saptamâna precedenta, în conditiile prevazute de legile speciale. 

CAPITOLUL V 

Organele reprezentative ale notarilor publici si 
controlul activitatii notariale 

Sectiunea I 

Organele reprezentative ale notarilor publici 

Art. 107. 

(1) Organele reprezentative ale notarilor publici sunt, potrivit legii, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, iar în plan teritorial, în circumscriptia fiecarei Curti de apel, Camera notarilor publici. 

(2) Aceste organe functioneaza în baza unui statut propriu, care dupa adoptare va fi comunicat ministrului justitiei. 

Art. 108. 

Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va înainta ministrului justitiei, la începutul fiecarui an, o informare cu privire la activitatea notariala desfasurata în anul precedent, cuprinzând date statistice, aspecte rezultate din verificarile efectuate, masurile luate pentru înlaturarea deficientelor constatate, precum si propuneri de îmbunatatire a activitatii sub aspect legislativ si administrativ. 

Art. 109. 

(1) Evidentele privind numarul notarilor publici, al notarilor stagiari, al birourilor notariale, numirea, suspendarea si încetarea suspendarii, asocierea si încetarea asocierii, schimbarea sediului biroului notarial, încetarea calitatii de notar public, înregistrarea si încetarea activitatii birourilor notariale sunt îndeplinite sau, dupa caz, tinute, potrivit legii, de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei. 

(2) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau, dupa caz, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici, va comunica, potrivit atributiilor ce le revin, datele si documentele necesare îndeplinirii lucrarilor aratate la alin. (1). 

Sectiunea a II-a 

Controlul judecatoresc 

Art. 110. 

Controlul judecatoresc al actelor notariale se realizeaza, potrivit art. 99 si 100 din lege, pe calea actiunii în anulare sau, în cazul refuzului îndeplinirii actului notarial, pe calea plângerii împotriva încheierii de respingere pronuntate de notarul public. 

Art. 111. 

(1) Actiunea în anulare se exercita de partile interesate împotriva actului notarial la instanta competenta potrivit legii. 

(2) Pâna la anulare în justitie, actul notarial atacat se socoteste valabil îndeplinit. 

Art. 112. 

(1) Plângerea împotriva încheierii de respingere se înregistreaza la biroul notarului public care a refuzat îndeplinirea actului notarial, iar acesta este obligat sa o înainteze de îndata judecatoriei cu dosarul cauzei. 

(2) Notarul public dintr-un birou notarial cu sediul în Municipiul Bucuresti va înainta plângerea judecatoriei în circumscriptia careia se afla sediul acelui birou. 

Sectiunea a III-a 

Controlul profesional-administrativ 

Art. 113. 

(1) Ministrul justitiei exercita controlul activitatii notariale prin inspectori generali de specialitate notariala, potrivit legii, oricând considera necesar. 

(2) Controlul priveste, în principal, respectarea legii în activitatea profesionala a notarilor publici, tinerea corecta a registrelor, conservarea arhivei, precum si conduita notarului public în îndeplinirea atributiilor sale. În unele situatii ce-i sunt sesizate, ministrul justitiei va putea cere, dupa caz, informari privind activitatea unor notari publici din partea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau a Colegiului director al Camerei Notarilor Publici. 

(3) Abaterile disciplinare constatate prin actele de control vor fi sesizate Colegiului director al Camerei Notarilor Publici pentru luarea masurilor corespunzatoare sau, când este cazul, pentru exercitarea actiunii disciplinare. 

(4) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va comunica ministrului justitiei masurile luate si, dupa caz, modul de solutionare a actiunii disciplinare. 

Art. 114. 

(1) Controlul efectuat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va urmari modul de organizare si functionare a Camerelor si birourilor notarilor publici, desfasurarea adunarilor notarilor publici, îndeplinirea atributiilor, în conditiile statutare, de catre Colegiul director al Camerei Notarilor Publici, modul de functionare a birourilor notariale, calitatea lucrarilor notariale, pregatirea notarilor stagiari, gestiunea financiar-contabila a Camerelor si birourilor notarilor publici, precum si orice alte probleme, potrivit statutului. 

(2) Controlul se exercita anual la fiecare Camera a Notarilor Publici, iar la birourile notariale, atunci când se hotaraste de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. 

Art. 115. 

(1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici poate delega Colegiul director al Camerei Notarilor Publici sa efectueze controlul profesional-administrativ al notarilor publici din cadrul birourilor notariale aflate în circumscriptia sa. 

(2) Controlul se exercita periodic, cel putin o data la 2 ani, si priveste legalitatea lucrarilor notariale întocmite, conservarea arhivei, gestiunea financiar-contabila si conduita notarului public în îndeplinirea atributiilor sale profesionale. 

Art. 116. 

Notarul public verificat are dreptul sa faca obiectii scrise, care se vor atasa la actul de control. 

Art. 117. 

Actele de control efectuate de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau, dupa caz, de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici se vor comunica si compartimentului de specialitate notariala din cadrul Ministerului Justitiei. 

Art. 118. 

Colegiul director al Camerei Notarilor Publici verifica sesizarile partilor împotriva notarilor publici în cel mult 30 de zile de la sesizare si ia masuri de îndreptare, iar dupa caz, exercita actiunea disciplinara, înstiintând si Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. 

CAPITOLUL VI 

Dispozitii tranzitorii si finale 

Art. 119. 

(1) Ministrul justitiei emite ordinul referitor la notarii de stat în functie, care au optat pentru calitatea de notar public cu cel putin 15 zile înainte de împlinirea termenului de 90 de zile prevazut în art. 106 din lege. 

(2) Dupa stabilirea numarului notarilor publici si al birourilor notariale, potrivit propunerilor Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, ministrul justitiei emite ordine individuale, de numire a notarilor publici în baza optiunilor exprimate, cu precizarea circumscriptiilor judecatoriilor în care urmeaza sa-si stabileasca sediile birourile notariale. 

(3) Pâna la împlinirea termenului prevazut de art. 109 din lege, notarii de stat care au optat pentru calitatea de notar public vor continua sa functioneze ca notari, în conditiile prevazute de Decretul nr. 377/1960 si Regulamentul privind aplicarea dispozitiilor acestui decret, aprobat prin H.C.M. nr. 1518/1960. 

(4) Notarii publici numiti în conditiile alin.(2) au obligatia de a-si înregistra birourile notariale potrivit dispozitiilor art. 18 din lege. 

(5) Registrul de înregistrare a birourilor notariale se deschide de Curtile de Apel dupa împlinirea termenului de 90 de zile prevazut de art. 106 din lege. 

Art. 120. 

(1) Numirea de notari publici, cu exceptia celor prevazuti de art. 105 alin. 1 din lege, se va putea face numai cu respectarea prevederilor art. 17 si 18 din lege. 

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si notarilor de stat ce vor fi numiti de ministrul justitiei pe posturi vacante, în conditiile Decretului nr. 377/1960, pâna la împlinirea termenului prevazut de art. 109 din lege. 

Art. 121. 

(1) Cu o zi înainte de împlinirea termenului de 90 de zile prevazut de art. 106 din lege, Notariatele de Stat vor închide registrele de publicitate imobiliara si mobiliara tinute potrivit art. 710 si urmatoarele din Codul de procedura civila, cu mentiunea ca lucrarile vor fi continuate în aceleasi registre de judecatoriile în circumscriptia carora îsi au sediul. 

(2) Mapele în care se pastreaza actele transcrise, inscrise si cele de amanet vor fi, de asemenea, închise, urmând ca judecatoriile sa formeze mape noi, în continuarea înregistrarilor. 

(3) Birourile de carte funciara vor închide în acelasi mod numai registrul general de intrare. 

(4) Cartea funciara împreuna cu arhiva, registrele, hartile, dosarele de carte funciara si scriptele de orice fel se preiau de catre judecatoriile în circumscriptia carora au functionat. 

Art. 122. 

(1) Cererile pentru îndeplinirea operatiunilor de publicitate mobiliara sau imobiliara introduse la Notariatele de Stat si care nu au putut fi rezolvate pâna la data încetarii competentei lor vor fi transmise judecatoriilor care preiau aceste atributii. 

(2) Dupa preluarea atributiilor de publicitate mobiliara si imobiliara de catre judecatorii si pâna la începerea activitatii notarilor publici, actele întocmite de notarii de stat, supuse operatiunilor de publicitate, vor fi trimise pentru efectuarea acestora judecatoriilor competente teritorial. 

(3) Judecatoriile vor elibera certificate de sarcini si, dupa caz, extrase de carte funciara de pe registrele si evidentele preluate de la Notariatele de Stat, de la data trecerii în competenta lor a atributiilor de publicitate. 

Art. 123. 

(1) Arhiva Notariatelor de Stat care îsi înceteaza activitatea se inventariaza si se preia de judecatoriile în circumscriptiile carora au functionat pâna la data expirarii termenului de 6 luni prevazut în art. 109 din lege. 

(2) Inventarul se întocmeste de o comisie formata din notarul-sef, notarul- sef adjunct, notarii delegati în acest scop si secretarii unitatii notariale si va cuprinde: 

- registrele Notariatului de Stat, care vor fi închise prin întocmirea unui proces-verbal privind numarul pozitiilor înscrise în cuprinsul lor, semnat de membrii comisiei; 

- dosarele notariale în ordinea indicatorului termenelor de pastrare aprobat de Ministerul Justitiei; mapele si dosarele vor avea filele cusute si se va indica pe coperta numarul de înregistrare de la care se porneste si se sfârseste cuprinsul lor, mentionându-se actele constatate lipsa, sub certificarea membrilor comisiei. 

Art. 124. 

Predarea si preluarea lucrarilor aratate la art. 121 si 123 alin. (1) din prezentul regulament se fac pe baza de proces-verbal semnat de notarul sef si de conducatorii de carte funciara ori secretarii cu atributii de publicitate sau, dupa caz, de comisia formata potrivit art. 123 alin.(2), precum si de presedintele judecatoriei sau de înlocuitorul acestuia. 

Art. 125. 

Predarea-primirea cauzelor succesorale nerezolvate se va face prin proces-verbal semnat de notarul-sef al fostului Notariat de Stat, la care au fost pe rol, si de notarul public competent teritorial, caruia i s-au repartizat spre solutionare, potrivit criteriilor stabilite de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici. Partile care figureaza în aceste cauze vor fi înstiintate de notarul public care le-a preluat. 

Art. 126. 

(1) Pentru rezolvarea succesiunilor deschise anterior expirarii termenului prevazut de art. 109 din lege, judecatoriile vor atesta la cerere, daca s-a eliberat un certificat de mostenitor în aceeasi cauza, prin cercetarea arhivei preluate de la fostele Notariate de Stat. 

(2) În cazul succesiunilor a caror procedura a fost suspendata anterior expirarii termenului prevazut la alin. (1), judecatoriile au obligatia sa transmita la cererea notarilor publici aceste dosare pentru reluarea procedurii succesorale. 

Art. 127. 

(1)Anexele nr. 1-29 ce contin modelul registrului de înregistrare a birourilor notariale si al certificatului eliberat în conditiile art. 8 alin. (6) din prezentul regulament, modelele registrelor notariale, precum si formularele de încheieri si alte lucrari notariale fac parte integranta din prezentul regulament si vor fi comunicate celor interesati de catre Ministerul Justitiei. 
(2) Se completează cu anexele nr. 30 şi 31. 

Art. 127.1 
Uniunea Nationala a Notarilor Publici si Camerele notarilor publici pot elibera persoanelor interesate, la cerere, copii certificate de pe actele pe care le detin. 

Art. II. (1) Arhivele succesorale de la judecătorii, cuprinzând mapele cu certificate de moştenitor şi cele cu alte soluţii, dosarele succesorale, registrele de evidenţă a succesiunilor, opisele acestora, registrele de termene şi registrele de renunţări la succesiune şi de acceptări sub beneficiu de inventar se transmit Camerelor notarilor publici în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului Ordin. 
(2) Inventarierea şi preluarea arhivelor se fac pe bază de procese verbale de predare-preluare semnate de notarii publici desemnaţi de Camerele notarilor publici şi de preşedintele judecătoriei sau de înlocuitorul acestuia. 
(3) Cheltuielile de inventariere şi de preluare sunt suportate de Camerele notarilor publici. 

Art. III. (1) Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) Un exemplar din prezentul ordin se va transmite Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, care va face comunicările corespunzătoare Camerelor notarilor publici.


Vizualizari: 1412