REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA

Adunarea Generala Nationala a Colegiului Medicilor din Romania in temeiul art.27 din L.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, a adoptat prezentul Regulament de Organizare si Functionare a Colegiului Medicilor din Romania.

CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE
Art.1 Colegiul Medicilor din Romania se constituie in baza L.74/1995 ca persoana juridica de drept public, avand ca principal obiect de activitate apararea, controlul si supravegherea exercitarii profesiunii de medic, aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei. 
Colegiul Medicilor din Romania este automom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni. 

Art.2 Sediul Colegiului Medicilor din Romania este in Municipiul Bucuresti.

Art.3 Ca autoritate publica in domeniu Colegiul Medicilor din Romania participa, potrivit art.34 din L.74/1995, la elaborarea programelor de sanatate si a actelor normative care reglementeaza domeniul medical si realizeaza atributiile conferite de L.74/1995 si alte legi speciale.

Art.4 Ca organizatie profesionala Colegiul medicilor din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica.

Art.5 Colegiul Medicilor din Romania reprezinta interesele profesiei de medic si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vietii sociale.

Art.6 Colegiul Medicilor din Romania, prin organismele sale, este reprezentant al corpului medical din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale. Pentru indeplinirea atributiilor si obiectivelor conferite de lege si prezentul Regulament, organele reprezentative al Colegiului Medicilor din Romania pot intra in relatii cu diferite organisme similare din alte state. 
La nivel teritorial aceste atributii sunt exercitate de consiliile judetene si cel al Municipiului Bucuresti, conform principiului descentralizarii si subsidiaritatii.

Art.7 Colegiul Medicilor din Romania isi exercita atributele de autoritate publica si profesionala, conferite de lege si prezentul Regulament, in patru domenii principale de activitate: 

a) profesional; 

b) jurisdictie profesionala si litigii; 

c) economic-social; 

d) administrativ - organizatoric. 

Art.8 Colegiul Medicilor din Romania este organizat si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti. 
Intre Colegiul Medicilor din Romania si colegiile judetene respectiv cel al municipiului Bucuresti exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara cu respectarea principiului subsidiaritatii ce decurge din prezentul Regulament. 
Aplicarea principiului subsidiaritatii implica din punct de vedere functional atribuirea competentelor si responsabilitatilor cu prioritate structurilor judetene, iar in cazuri exceptionale si numai atunci cand anumite atributii nu pot fi exercitate intr-o maniera optima decat la nivel central, repartizarea competentelor se va face de catre Consiliul National al C.M.R in favoarea structurilor nationale ale Colegiul Medicilor din Romania. 
Principiul de mai sus nu se aplica competentelor stabilite expres de Legea nr.74/1995, de prezentul Regulament, sau altor situatii prevazute de cadrul legal.

Art.9 Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania se va face direct, de jos in sus, cu respectarea principiilor democratice si a egalitatii tuturor membrilor indiferent de specialitate.

CAPITOLUL II. MEMBRI COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA. 
DREPTURI SI OBLIGATII.
SECTIUNEA 1. MEMBRI COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA
Art.10 Sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania toti medici, cetateni romani domiciliati in Romania autorizati sa practice profesiunea de medic, precum si, la cerere medici pensionari care nu mai desfasoara activitate medicala.

Art.11 La cerere, membri Colegiului Medicilor din Romania, care din motive obiective intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic, pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata. 
Pe durata suspendarii, la cerere, a calitatii de membru al Colegiul Medicilor din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezentul Regulament.

Art.12 Medicii cetateni straini carora li s-a aprobat, in conditiile legii, sa exercite profesiunea de medic pe teritoriul Romaniei, au obligatia de a se inregistra la Colegiul Medicilor din Romania si sa respecte prezentul Regulament, Codul de Deontologie Profesionala, regulamentele profesie si deciziile organelor de conducere a C.M.R. 
Avizul de libera practica pentru medicii cetateni straini se elibereaza de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania cu acordul consiliilor judetene respectiv al municipiului Bucuresti.

SECTIUNEA 2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR 
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA.
Art.13 Membri Colegiului Medicilor din Romania au urmatoarele drepturi: 

a) dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organismele de conducere a C.M.R.; 

b) dreptul sa se adreseze organelor abilitate ale CM.R si sa primeasca informatiile solicitate; 

c) dreptul sa participe la orice actiune a C.M.R. si sa fie informat in timp util despre acestea; 

d) dreptul sa foloseasca, impreuna cu membri sai de familie, toate dotarile sociale, profesionale,, culturale si sportive ale C.M.R si ale colegiilor locale; 

e) dreptul sa poarte insemnele corpului profesional; 

f) dreptul la asistenta juridca si cel de a fi judecat pe baza prezumtiei de nevinovatie de catre organele competente ale Colegiului Medicilor din Romania pentru abaterile deontologice si disciplinare. Gratuitatea asistentei juridice se stabileste de catre consiliile judetene respectiv cel al municipiului Bucuresti; 

g) dreptul de a contesta sanctiunile primite; 

h) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat personal cat si prin membri sai de familie;

Art.14 Colegiul Medicilor din Romania va depune diligenta ca, in contractele colective de munca si cele individuale ale medicilor sa fie inserata o clauza care sa interzica desfacerea ori modificare unilaterala de catre angajator a contractelor de munca ale membrilor organelor de conducere a C.M.R. pe durata in care acestia isi exercita mandatul si inca cel putin un an dupa incetarea mandatului.

Colegiul Medicilor din Romania prin consiliile teritoriale va depune toate diligentele necesare pentru ca membrilor organelor de conducere ale colegiului care se afla in raporturi contractuale cu sistemul de asigurari sociale de sanatate sa le fie asigurata protectia necesara impiedicarii oricarui fel de presiuni sau desfaceri abuzive la incheierea respectiv prelungirea contractelor privind furnizarea de servicii medicale.

Art.15 Obligatiile membrilor C.M.R. sunt urmatoarele: 

a) sa repecte dispozitiile prezentului Regulament, a Codului de Deontologie Profesionala, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania si regulamentele profesiei; 

b) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membri sau reprezentanti ai corpului profesional; 

c) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale; 

d) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati; 

e) sa execute cu buna credinta sarcinile ca decurg din prezentul Regulament ori stabilite prin hotararile organelor de conducere; 

f) sa se abtina de la deliberarile organismelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu; 

g) sa pastreze secretul profesional; 

h) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicale si sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al C.M.R.; 

i) sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al C.M.R.; 

j) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand, prin intermediul medierii de catre comisiile de specialitate din cadrul C.M.R.;

Art.16 Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania, ce decurg din calitatea lor speciala de medici, sunt: 

a) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica profesionala si deontologie medicala; 

b) sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului medical sau a altor membri si sa respecte statutul de corp profesional al C.M.R. 

c) sa acorde cu promtitudine si neconditionat ingrijirile medicale de urgenta ca o indatorire fundamentala profesionala si civica; 

d) sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semneaza.

Art.17 Incalcarea obligatiilor de mai sus constituie abatere de la disciplina si deontologia profesionala si a celei de corp profesional.

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA 
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA
SECTIUNEA 1. DISPOZITII GENERALE
Art.18 Colegiul Medicilor din Romania este reprezentat la nivelul colegiilor judetene respectiv cel al municipiului Bucuresti de catre organismele de conducere judetene respectiv ale municipiului Bucuresti. 
Colegiile judetene respectiv cel al municipiului Bucuresti au de la data alegerii organelor de conducere si inregistrarii la administratia financiara personalitate juridica.

Art.19 Raporturile dintre organele de conducere centrale si cele judetene respectiv de la nivelul municipiului Bucuresti se stabilesc conform dispozitiilor L.74/1995 si prezentului Regulament. 
Ele vor avea la baza autonomia organismelor locale, respectarea principiului democratic in luarea deciziilor si a competentelor speciale stabilite de lege si prezentul Regulament.

SECTIUNEA 2. ORGANELE DE CONDUCERE
Art.20 Organele de conducere, la nivel national, ale Colegiului Medicilor din Romania sunt: 

a) Adunarea Generala Nationala; 

b) Consiliul National; 

c) Biroul Executiv;

ADUNAREA GENERALA
Art.21 Adunarea Generala a Colegiului Medicilor din Romania este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarile generale locale prin vot direct si secret. 
Norma de reprezentare in adunarea generala este de 1/100 de membri. 
Reprezentantii in adunarea generala sunt alesi pe o durata de 4 ani. 
Proportional cu numarul de medici inscrisi in evidenta Consiliului judetean respectiv al municipiului Bucuresti se vor alege un numar de 3 - 11 membri supleanti.

Art.22 Adunarea generala are urmatoarele atributii: 

a) adopta Regulamentul de Organizare si Funactionare a Colegiului Medicilor din Romania precum si Codul de Deontologie medicala; 

b) aproba modificarea acestora; 

c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia celui pentru exercitiul expirat; 

d) alege dintre membri sai comisia de cenzori si valideaza cenzorul expert contabil propus de catre Consiliul National; 

e) adopta motiuni care sa reflecte pozitia Colegiului Medicilor din Romania cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste profesia de medic ori statutul medicului in societate.

Art.23 Adunarea Generala adopta hotarari in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai cu majoritate simpla de voturi. 
Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum dupa doua saptamani se va organiza o alta sedinta, cu aceiasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti cu exceptia situatiilor prevazute de art.27 din L.74/1995 pentru care este necesara conditia de cvorum prevazuta de lege.

Art.24 Adunarea Generala este condusa de catre Presedintele Colegiului Medicilor din Romania.

Art.25 Adunarea Generala Nationala este convocata de catre: 

a) Presedintele Colegiului Medicilor din Romania; 

b) Trei dintre membri Biroului Executiv; 

c) 1/3 dintre membri Consiliului National.

Art.26 Adunarea Generala Nationala se intruneste in trimestrul intai al anului in curs.

CONSILIUL NATIONAL
Art.27 Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarui judet, din trei reprezentanti ai municipiului Bucuresti si din cate un reprezentant al medicilor din fiecare minister care are retea sanitara proprie. 
Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania poate fi asistat, cu rol consultativ, de cate un reprezentant al Academiei de Medicina, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Justitiei. 
Membri consiliului sunt alesi pe o durata de 4 ani.

Art.28 Reprezentantii in Consiliul National pot primi, cu aprobarea Adunarii Generale Nationale, o indemnizatie de sedinta. 
Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor in Consiliul National al C.M.R. vor fi suportate de catre colegiile a caror reprezentanti sunt.

Art.29 Reprezentantii in Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania, care nu fac parte din organele teritoriale de conducere, vor participa cu rol consultativ la sedintele acestor organisme de la nivel judetean respectiv municipiul Bucuresti fiind anuntati din timp cu privire la ordinea de zi, data, ora si locul unde se vor desfasura respectivele sedinte.

Art.30 Consiliul National se intalneste in sedinte ordinare o data pe luna sau in sedinte extrordinare, ori de cate ori este nevoie. 
Sedintele ordinare sunt convocate de catre Presedintele Biroului Executiv.

Art.31 Convocarea membrilor Consiliului National se va face, dupa caz, prin: 

a) scrisoare recomandata cu confirmare de primire; 

b) fax la sediul colegiului local al carui membru este respectivul reprezentant;

Art.32 Convocarea in una din modalitatile de mai sus se va face cu cel putin 7 zile inaintea datei intrunirii consiliului si va fi insotita de ordinea de zi si atunci cand este posibil de materialele, proiectele de decizii, acte normative etc. ce urmeaza a fi adoptate. 
Materialele ce vor urma a fi supuse dezbaterilor pot fi trimise si prin intermediul postei electronice.

Art.33 Sedintele extraordinare pot fi convocate de catre: 

a) Presedintele Biroului Executiv; 

b) Trei dintre membri Biroului Excutiv; 

c) Secretarul General sau ori care alt membru al Biroului Executiv la cererea a cel putin o treime din membri Consiliului National; 

Procedura de convocare a sedintelor extrordinare este cea prevazuta de art.31

Art.34 Consiliul National lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul membrilor cu drept de vot si decid cu o majoritate de doua treimi din numarul reprezentnantilor.

Art.35 Deciziile Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania sunt obligatorii pentru colegiile locale si pentru toti medicii care practica medicina in Romania. 
Nerespectarea deciziilor Consiliului National sau a normelor care reglementeaza organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania constituie abatere de la disciplina de corp profesional si sanctioneaza conform dispozitiilor art.104.

Art.36 Atributiile Consiliului National: 

a) elaboreaza Codul de deontologie medicala, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor din Romania precum si proiectele de modificare ale acestora; 

b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania; 

c) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor din Romania si poate sa creeze si sa subventioneze actiuni interesand profesiunea medicala, actiuni de intrajutorare sau de sponsorizare; 

d) controleaza gestiunea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti care trebuie sa-l informeze cu privire la toate actiunile financiare; 

e) solutioneaza, prin comisiile de specialitate, in termen de 30 de zile de la inregistrare, ca instanta superioara, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii. 

f) Coordoneaza prin comisiile de lucru activitatea consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti; 

g) adopta motiuni in care prezinta pozitia C.M.R. fata de probleme ce intereseaza sau au legatura cu activtatea medicala, cu rolul sau statutul medicului, precum si in alte probleme de interes general; 

h) alege Biroul Executiv al C.M.R.; 

i) aproba proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului Mediclor din Romania; 

j) aplica, prin Comisia Superioara de Disciplina, sanctiunile prevazute de art.37 alin 1 lit.d) si e) din L.74/95; 

k) alege dintre membri sai pe cei care vor forma comisiile de lucru, 

l) stabileste numarul comisiilor de specialitate, competentele acestora si regulamentul lor de functionare; 

m) avizeaza programele de sanatate si actele normative promovate de Ministerul Sanatatii; 

n) orice alte atributii pe care legea le stabileste in sarcina Colegiului Medicilor din Romania.

Art.37 In cadrul Consiliului National, pentru realizarea atributiilor functioneaza, urmatoarele comisii de lucru: 

1. Studii si Strategii de Dezvoltare; 

2. Profesional-Stiintifica si Invatamant; 

3. Economico-sociala si Asigurari Sociale de Sanatate; 

4. Imaginie, Relatii Interne si Externe; 

5. Acreditari si Avizari; 

6. Jurisdictie Profesionala si Litigii; 

7. Deontologie medicala; 

8. Administrativa si Financiar-Contabila; 

La nivel local se poate adopta o organizare asemanatoare.

Art.38 Functie de necesitatile concrete Consiliul National poate aproba infiintarea si a altor comisii de lucru sau constiuirea de comisii de specialitate formate din specialisti in domeniu. 
Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporara.

Art.39 Materialele supuse spre aprobare Consiliului National vor fi avizate si fundamentate de catre comisia competenta. 
Nu se vor admite modificari la ordinea de zi sau amendamente la materialele, proiectele de decizii, acte normative etc. ce au fost comunicate odata cu convocarea reprezentantilor decat daca propunerile de modificare, completare ori amendamentele nu au fost trimise comisiei de specialitate cu cel putin 2 zile inaintea datei intrunirii Consiliului National spre analiza si avizarea comisiilor competente;

Art.40 Corespunzator acestor comisii de lucru ale Consiliului National, in Cadrul Colegiului Medicilor din Romania se vor infiinta departamente. 
Departamentele vor fi conduse de catre unul din membri Biroului Executiv si, functie de numarul de posturi si schema de personal aprobata de catre Consiliul National al C.M.R., vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ. 
Functie de necesitatile concrete, de schema de personal si bugetul aprobat activitatea din departamente va fi coordonata de directori de departamente aflati in subordinea directa a unui membru a Biroului Executiv. 
Consiliul National va aproba regulamentele de organizare si functionare a departamentelor.

BIROUL EXECUTIV AL C.M.R.
Art.41 Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din Romania este format dintr-un presedinte, trei vicepresedinti si un secretar general, alesi in mod individual de catre Consiliul National dintre membri sai.

Art.42 Membri Biroului Executiv vor primi o indemnizatie lunara al carei cuantum va fi aprobat de Consiliul National.

Art.43 Biroul Executiv lucreaza legal in prezenta a trei din membri sai si ia decizii valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti. 
Biroul Executiv se intrunese odata pe saptamana sau ori de cate ori este cazul, la cererea Presedintelui sau a a cel putin doi dintre membri sai;

Art.44 Atributiile Biroului Executiv: 

a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor din Romania; 

b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Colegiului Medicilor din Romania; 

c) intocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care il supune aprobarii Consiliului National; 

d) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute C.M.R; 

e) executa hotararile adunarii generale si ale Consiliului National; 

f) elaboreaza si supune spre avizarea Consiliului National proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe baza bugetelor locale; 

g) indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul National; 

h) informeaza Consiliul National cu privire la deciziile emise intre sedintele consiliului.

Art.45 Biroul Executiv coordoneaza activitatea Comisiilor de lucru ale Consiliului National al C.M.R. 
Presedintele coordoneaza Comisia de Studii si Strategii de Dezvoltare si Comisia de Imagine, Relatii Interne si Internationale; 
Vicepresedintii coordoneaza Comisiile Profesional-Stiintifica si de Invatamant, Economico-Sociala si Asigurari Sociale de Sanatate, de Deontologie profesionala si cea de Jurisdictie Profesionala si Litigii. 
Secretarul general coordoneaza Comisia de Acreditari si Avizari precum si pe cea Administrativa si Financiar-Contabila.

Art.46 Presedintele Biroului Executiv al Consiliului National este presedintele Colegiului Medicilor din Romania. 
In realizarea atributiilor ce ii revin presedintele C.M.R. emite ordine.

Art.47 Ordinele emise de catre Presedintele C.M.R in aplicarea Deciziilor Consiliului National sau Deciziilor Biroului Executiv sunt obligatorii pentru membri colegiului.

Art.48 Atributiile Presedintelui: 

a) reprezinta C.M.R. in relatiile cu persoanele fizice si jurdice din tara si strainatate; 

b) incheie contracte si conventii in numele C.M.R. cu aprobarea Biroului Executiv; 

c) convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului National; 

d) aduce la indeplinire deciziile Biroului Executiv, hotararile Consiliului National date in sacina sa si rezolva problemele si lucrarile curente; 

e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ, cu aprobarea Biroului Excutiv al C.M.R.; 

f) indeplineste orice alte sarcini date in sarcina sa de consiliul national ori birou executiv.

Art.49 Presedintele Biroului Executiv pastreaza si foloseste stampila Colegiului Medicilor din Romania si are drept de semnatura in Banca. 
In lipsa sa poate mandata pe oricare dintre vicepresedinti sau pe secretarul general pentru a realiza competentele care ii revin sau numai o parte dintre acestea.

SECTIUNEA 3. ATRIBUTIILE COMISIILOR DE LUCRU ALE CONSILULUI NATIONAL
Art.50 Comisiile de lucru ale Consiliului National al C.M.R sunt competente in probleme integrative si de strategie si indeplinesc atributiile stabilite de prezentul Regulament sau stabilite prin hotararea Consiliului National.

Art.51 Comisia de Studii si Strategii de Dezvoltare exercita urmatoarele atributii principale: 

a) analizeaza situatia personalului si a serviciilor de sanatate, in functie de nevoile Romaniei; 

b) propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare; 

c) planifica realizarea programelor; 

d) monitorizeaza si realizeaza proiecte; 

e) eleboreaza informari si sinteze pentru Biroul Executiv si Consiliul National.

Art.52 Comisia Studii si Strategii de Dezvoltare realizeaza sinteze in legatura cu aplicarea sistemului normativ in materie medicala si propune Consiliului National si Biroului Executiv adoptarea masurilor strategice efective pentru modificarea si adoptarea actelor normative in beneficiul corpului medical din Romania.

Art.53 Comisia Profesional - Stiintifica si de Invatamant urmareste si controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din Romania prin programe de educatie continua, specializare, ridicare si mentinere a standardelor de calitate ale actului medical, acces egal si echitabil la grade si titluri specifice profesiei.

Art.54 Comisia Profesional - Stiintifica si de Invatamant isi desfasoara activitatea pe urmatoarele directii: 

a) Educatie medicala continua; 

b) Examene si concursuri; 

c) Invatamnt medical si alte forme de pregatire medicala; 

d) Stiinte medicale; 

e) Practica independenta a profesiei de medic;

Art.55 Comisia Profesional - Stiintifica si de Invatamant analizeaza si propune imbunatatirea legislatiei in domeniul medico - sanitar, in special a asigurarilor sociale de sanatate, si ia masurile necesare asigurarii unui cadru legal coerent si adecvat practicii medicale. Ea are drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii ingrijirilor medicale: acreditare, standardizare, certificate de calitate, ghiduri de practica medicala etc.

Art.56 Reprezentarea CMR in organizarea concursurilor si examenelor pe teritoriul Romaniei, prin intocmirea metodologiei de concurs si a temeticii, la nivel local si central, este de competenta Comisiei Profesional - Stiintifica si de Invatamant In cadrul acestei activitati aceasta va colabora cu Ministerul Sanatatii si Universitatile de Medicina 
Supravegherea si aplicarea corecta a regulamentelor de concurs si examene precum si validarea componentei comisiilor se realizeaza descentralizat.

Art.57 Comisia Profesional - Stiintifica si de Invatamant organizeaza si coordoneaza functionarea specialitatilor medicale la standarde corespunzatoare. Studiaza raporturile de competenta intre diferitele specialitati medicale si asigura suportul informational necesar pregatirii profesionale.

Art.58 In realizarea competentelor sale Comisia Profesional - Stiintifica si de Invatamant indeplineste si urmatoarele activitati: 

a) studiaza situatia productiei, aprovizionarii si cererii de medicamente, recomandand organelor competente scoaterea unor medicamente din nomenclatorul de medicamente sau un regim special de compensare sau gratuitate pentru anumite categorii de medicamente; 

b) promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea medicilor la programe de perfectionare profesionala din tara sau strainatate; 

c) sprijina procurarea de material documentar de specialitate cat si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice; 

d) elaboreaza programe si standarde de acreditare periodica a competentei profesionale; 

e) organizeaza o subcomisie pentru probeme de rezidentiat si alte forme de invatamant medical.

Art.59 Comisia Economico-Sociala si de Asigurari Sociale de Sanatate sustine obiectivele economice si sociale ale corpului medical din Romania, adaptandu-le in permanenta conditiilor existente in plan national si international.

Art.60 Comisia Economico-Sociala si de Asigurari Sociale de Sanatate reprezinta medicii care lucreza in sistemul de asigurari sociale de sanatate urmarind apararea drepturilor, intereselor si a demnitatii profesiunii de medic, precum si eliminarea oricaror fel de ingerinte in exercitarea actului medical. Totodata, Comisia Economico-Sociala si de Asigurari Sociale de Sanatate supravegheaza desfasurarea raporturilor dintre medicii care lucreaza in sistemul de asigurari Sociale de Sanatate luand toate masurile care se impun pentru asigurarea libertatii profesiei si a apararii statutului medicului in societate inclusiv cu privire la raportul dintre importanta sociala a activitatii medicale si veniturile medicului.

Art.61 Presedintele Comisiei Economico-Sociale si de Asigurari Sociale de Sanatate reprezinta Colegiul Medicilor din Romania si medicii din sistemul de Asigurari Sociale de Sanatate in fata organismelor specializate ale Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate la nivel central. 
La nivel local, reprezentativitatea se va realiza pe baza principiilor autonomieii organizatorice, functionale si financiare.

Art.62 Presedintele Colegiului Medicilor din Romania impreuna cu Presedintele Comisi Economico-Sociale si de Asigurari Sociale de Sanatate reprezinta Colegiul Medicilor din Romania la nivel central pentru negocierea, elaborarea, incheierea sau incetarea contractelor cadru (colective) privind furnizarea serviciilor medicale in cadrul sistemului de Asigurari Sociale de Sanatate.

Art.63 Comisiile Social Economice si de Asigurari Sociale de Sanatate de la nivel judetean respectiv municipiul Bucuresti supravegheaza modul de aplicare a negocierilor realizate de catre C.M.R. la nivel central, in sensul ca: 

a) asista pe membri lor la incheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii medicale; 

b) reprezinta si apara interesele membrilor lor in fata partenerilor contractuali; 

c) actioneaza si reprezinta in fata instantelor judecatoresti interesele mebrilor la cererea acestora; 

d) sustine posibilitatea membrilor sai de a munci cat mai mult, daca o doresc, cu asigurarea veniturilor corespunzatoare muncii depuse; 

e) stabilesc, impreuna cu organele abilitate, sectoarele, localitatile sau unitatile cu conditii de munca deosebite; 

f) mediaza, la cerere, rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor dintre medicii contractantii in sistemul de asigurari sociale de sanatate si casele de asigurari sociale de sanatate; 

g) ofera consultatii de specialitate cu privire la incheiere, executarea si incetarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale in cadrul sistemului de sigurari de sanatate; 

h) ofera consultatii privind managementul cabinetului medical individual sau a formelor asociative; 

i) intervine promt si actioneaza prin toate mijloacele legale atunci cand sunt incalcate drepturile membrilor lor ce decurg din incheierea contractelor privind furnizarea de servicii medicale;

Art.64 Prin intermediul Comisiei Economico - Sociale de la nivel judetean sau al Municipiului Bucuresti, Colegiul Medicilor din Romania participa la elaborarea si avizarea regulamentelor de ordine interioara a unitatilor medico - sanitare, efectuiaza controlul privind respectarea regulamentelor de ordine interioara si de indeplinire a atributiilor conform fisei postului, organizeaza si incurajeaza activitatile cultural-artistice si sportive ale membrilor sai si familiilor acestora, gospodareste si dezvolta baza proprie de recreere si sport, contribuie la protejarea membrilor C.M.R. si a familiilor acestora prin acordarea, in limita posibilitatilor, de ajutoare materiale.

Art.65 Comisia de Jurisdictie Profesionala si Litigii realizeaza atributiile Consiliului National cu privire la solutionarea cauzelor disciplinare si aplicarea sanctiunilor disciplinare. 
Comisia de Jurisdictie Profesionala si de Litigii de la nivelul Consiliului National reprezinta Comisia Superiora de Disciplina. 
La nivelul consiliilor teritoriale vor functiona comisii de disciplina teritoriale.

Art.66 Comisia Superioara de Disciplina solutioneaza ca instanta de al doilea grad de jurisdictie (de recurs) contestatiile introduse la solutiile comisiilor de disciplina judetene respectiv cea a municipiului Bucuresti.

Art.67 Judecarea cazurilor ce constiutie abatere disciplinara se face in temeiul cadrului legal, a prezentului Regulament, a Codului de deontologie medicala adoptat de catre Adunarea Generala a C.M.R., a regulamentelor de ordine interna a unitatilor medico - sanitare si a fisei postului, asigurandu-se o inalta moralitate profesionala in randurile corpului medical.

Art.68 Sanctiunile pe care Consiliul National al Colegilui Medicilor din Romania le poate dispune prin Comisia de Jurisdictie Profesionala si Litigii sunt suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania si retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania insotita de inaintarea catre Ministerul Sanatatii a propunerii de retragere a autorizatiei de libera practica. 
Suspendarea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania implica si suspendarea dreptului de libera practica pe durata suspendari.

Art.69 Excluderea unui membru din cadrul Colegiului Medicilor din Romania, implica retragerea avizului acordat pentru obtinerea autorizatieii de libera practica. Ca urmare a acestei masuri, membri Colegiului Medicilor din Romania vor inceta orice relatii profesionale cu persoana in cauza, masura urmand a fi facuta publica.

Art.70 Comisia de Jurisdictie Profesionala si Litigii de la nivel judetean respectiv al municipiului Bucuresti aproba cererea unui membru al C.M.R. de a fi aparat in fata instantelor judecatoresti, prin asigurarea asistentei juridice gratuite in litigii nascute in domeniul etic si de practica profesionala, in cazul in care a fost sesizata si s-a decis nevinovatia totala sau partiala a acestuia. In acest sens se poate hotara utilizarea mijloacelor procesual civile de interventie in favoarea persoanei respective.

Art.71 In cazul unor actiuni care lezeaza onoarea profesional a membrilor Colegiului Medicilor din Romania si/sau a corpului medical in ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de Jurisdictie Profesionala si Litigii va uza de dreptul la replica cerand ferm autorilor unor astfel de actiuni sa le retracteze sau sa le rectifice. 
La nivel judetean respectiv al municipiului Bucuresti astfel de atributii se realizeaza pe baza principiului autonomieii organizatorice si functionale.

Art.72 Prin Comisia de Jurisdictie Profesionala si Litigii de la nivel judetean repectiv al municipiului Bucuresti se sesizeaza incercarea de practica ilegala a profesiei de medic pe teritoriul Romaniei. Dreptul de a sustine actiunea in justitie revine Presedintelui consiliului judetean respectiv al Municipiului Bucuresti.

Art.73 Comisia Imagine, Relatii Interne si Externe are ca obiectiv realizarea legaturilor dintre Colegiul Medicilor din Romania si structuri guvernamentale, non guvernamentale, judetene, nationale si internationale. Relatia cu publicul si mass-media se asigura prin intermediul unui purtator de cuvant sau a Presedintelui acestei comisii.

Art.74 Comisia Acreditari si Avizari are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitatii actului medical pe teritoriul Romaniei. In acest sens comisia indeplineste urmatoarele atributii principale: 

a) asigura impreuna cu structurile de specialitate din Ministerul Educatiei Nationale si cel al Sanatatii verificarea, validarea si echivalarea calificarii membrilor sai; 

b) participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale; 

c) elaboreaza si propune criteriile si metodologia pentru acordarea si revocarea avizului de libera practica, a avizului de infiintarea a cabinetelor medicale si functionare a unitatilor medico-sanitare precum si metodologia de emitere a autorizatiei de libera practica, de infiintarea a cabinetelor medicale sau de functionare a unitatilor medico-sanitare cu respectarea principiului "numerus claussus" 

d) participa in cadrul comisiilor centrale de acreditari medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate; 

e) proune si avizeaza metodologia de acreditarea a unitatilor medico-sanitare; 

f) propune metodologia de privatizare a unitatilor saniatare de stat; 

g) supravegheaza desfasurarea licitatiilor si a altor modalitati de privatizare a unitatilor medico-sanitare, a mijloacelor tehnice, etc. de stat.

Art.75 Prin comisiile judetene respectiv cea de la nivelul Municipiului Bucuresti Colegiul Medicilor din Romania indeplineste urmatoarele atributii: 

a) elibereaza avizele de libera practica, avizele de infiintarea a cabinetelor medicale sau de functionare a unitatilor medico-sanitare; 

b) participa la acreditarea furnizorilor de servicii medicale; 

c) tine evidenta medicilor cu drept de libera practica, a cabinetelor medicale si a unitatilor medico-sanitare din raza judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti; 

d) supravegheaza modul de exercitare a practicii medicale; 

e) analizeaza si face publica competenta unitatilor medico-sanitare particulare sau de stat din teritoriu, pe diferite profile medicale 

f) controleaza si avizeaza conditiile tehnice si de dotare ale cabinetelor si unitatilor medico-sanitare; 

g) analizeaza cazurile de exercitare ilegala a profesie de medic, cu care este sesizata si inainteaza la randul ei dosarul organelor competente;

Art.76 Comisia Administrativa si Financiar- Contabila are urmatoarele atributii: 

a) asigura asistenta juridica curenta a Colegiului Medicilor din Romania, alta decat cea legata de exercitarea profesiei de medic, inclusiv fundamentarea juridica a Deciziilor Consiliului National. 

b) gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar contabila; 

c) centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri; 

d) asigura activitatea de birotica; 

e) propune Consiliului National nivelul cotizatiei si a partii din aceasta care trebuie virata de structurile judetene catre organele centrale; 

f) fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli; 

g) fundamenteaza si propune Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din Romania necesarul de personal de executie; 

h) controleaza gestiunea colegiilor judetene; 

i) pregateste si asigura desfasurarea sedintelor Adunarii Generale Nationale, Consiliului National, si Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din Romania.

SECTIUNEA 4. PERSONALUL
Art.77 In limita numarului de posturi aprobat de catre Consiliulu National si a schemei de organizare si functionare Biroul Excutiv al C.M.R., functie de necesitatile concrete si notei de fundamentare a Comisiea Administrative si Financiar Contabile, poate angaja, cu carte de munca sau cu conventie civila personal de specialitate, tehnic si administrativ.

Art.78 Pentru lucrari de specialitate care nu presupun o activtate continua sau pentru consultatii de specialitate in anumite domenii Biroul Executiv poate contracta servicii platite pe lucrare, tema sau proiect cu specialisti in domeniu.

Art.79 Activitatea curenta a Colegiului Medicilor din Romania este condusa de un Director General Executiv.

CAPITOLUL IV ORGANELE DE CONDUCERE LA NIVEL LOCAL
Art.80 Organismele de conducere la nivelul colegiului judetean respectiv al municipiului Bucuresti sunt: 

1. Adunarea Generala; 

2. Consiliul Judetean; 

3. Biroul Consiliului.

Art.81 Adunarea Generala este formata din toti medicii cu drept de libera practica ce isi desfasoara activitatea de baza in raza colegiului teritorial respectiv. 
Adunarea Generala locala alege reprezentantii in Consiliul Judetean respectiv cel al municipiului Bucuresti si reprezentantii in Adunarea Generala Nationala.

Art.82 Consiliul judetean respectiv cel al municipiului Bucuresti are un numar de membri proportional cu numarul medicilor inscrisi in evidenta, alesi de catre Adunarea generala conform proportiilor stabilite in art.20 din L.74/1995.

Art.83 Principalele atributii ale consiliilor locale sunt urmatoarele: 

a) elaboreaza regulamentul de organizare si funactionare 

b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia celui pentru exercitiul expirat; 

c) alege dintre membri sai comisia de cenzori; 

d) apara si reprezinta interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv in fata instantelor judecatoresti si a altor autoritati publice.

Art.84. Dispozitiile art.41-47 se aplica in mod corespunzator Biroului Consiliulu judetean respectiv cel al municipiului Bucuresti.

Art.85 Atributiile si functionarea acestor organe se vor stabili printr-un regulament de organizare si functionare propriu elaborat in baza Legii 74/1995 si a prezentului Regulament de Organizare si Functionare a Colegiului Medicilor din Romania. 
Regulamentele proprii de organizare si functionare vor intra in vigoare dupa aprobarea acestora de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

CAPITOLUL V VENITURI SI CHELTUIELI
Art.86 Veniturile Colegiului Medicilor din Romania se constituie din: 

a) taxa de inscriere; 

b) cotizatiile lunare ale membrilor; 

c) taxe pentru serviciile prestate membrilor; 

d) donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice; 

e) legate; 

f) drepturi editoriale; 

g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii; 

h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice; 

i) alte surse.

Taxele pentru serviciile prestate membrilor colegiului vor fi stabilite de catre Consiliul National respectiv consiliul judetean sau cel al municipiului Bucuresti

Art.87 Taxa de inscriere in Colegiul Medicilor din Romania este de 10% din salariul minim pe economie.

Art.88 Cotizatiile datorate si neplatite, in termenul fixat de catre consiliul teritorial, de catre membri Colegiului Medicilor din Romania determina plata unor penalitati de 0.3% pe zi intarziere din valoarea datorata. 
Aceeasi penalitate se aplica si colegiilor teritoriale care nu varsa catre organele nationale partea de cotizatie stabilita de catre Consiliul National.

Art.89 Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor din Romania pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa a consiliului local se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de libera practica pana la plata cotizatiei datorate si a penalitatilor aferente. 
Sanctiunea se aplica de catre Comisia Locala de Disciplina la sesizarea Comisieii Administrative si Financiar Contabile a colegiului teritorial.

Art.90 Pentru eliberarea avizului de libera practica, a avizului de infiintarea a cabinetului medical individual sau a formelor asociative, ori pentru avizarea functionarii unitatilor medicale cu personalitate juridica consiliile judetene, respectiv cel al municipiului Bucuresti pot percepe anumite taxe.

Art.91 Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania precum si partea din aceasta care trebuie varsata catre forurile nationale se stabilesc de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania. 
Partea din cotizatie aferenta functionarii forurilor nationale se vireaza pana cel mai tarziu la sfarsitul luni urmatoare aceleia pentru care a fost perceputa cotizatia.

Art.92 Partea de cotizatie datorata Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania nefiind venit al consiliior locale se vireaza catre acesta inaintea oricaror altor plati. 
Obligatia urmariri si efectuarii varsarii cotei aferente Consiliului National revine presedintelui consiliului teritorial.

Art.93 Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie (salarizare, plata personal, procurare mijloace fixe sau de inventar, etc.), finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, intrajutorarea medicilor cu venituri mici si familiile lor, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific, alte cheltuieli aprobate de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania iar la nivel local de catre consiliile judetene respectiv cel al municipiului Bucuresti

Art.94 Colegiul Medicilor din Romania, la nivel central, va avea cont bancar. Dreptul de semnatura in banca apartine presedintelui Colegiului Medicilor din Romania. Acesta poate imputernici si o alta persoana cu dreptul de semnatura in banca. 
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si colegiilor judetene respectiv cel al municipiului Bucuresti.

Art.95 Presedintii consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti vor trimite pana la sfarsitul lunii martie copii de pe bugetul pentru anul in curs, aprobat de catre consiliul judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti, si copii de pe bilantul si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a anului anterior. 
Copiile vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de catre presedintele consiliului judetean, respectiv cel al municipiului Bucuresti. 

Art.96 Membri Colegiului Medicilor din Romania care sunt exclusi nu au nici un drept sa revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului si nici pe acela de a ridica pretentii asupra taxelor de inscriere, cotizatiilor sau altor eventuale contributii banesti sau materiale realizate catre Colegiul Medicilor din Romania pana la data excluderii.

CAPITOLUL VI SANCTIUNI SI PROCEDURI DISCIPLINARE
Art.97 Constituie abatere disciplinara fapta savarsita cu vinovatie prin care se incalca juramantul depus, legile si regulamentele specifice profesiei de medic, Codul Deontologic, prevederile prezentului statut sau care este de natura a prjudicia onoarea si prestigiul profesiei sau ale corpului profesional reprezentant de C.M.R. precum si declaratiile nereale facute in fata organismelor Colegiul Medicilor din Romania.

Art.98 Raspunderea disciplinara a medicului nu exclude respunderea civila, penala, administrativa sau materiala a acestuia.

Art.99 Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult 1 an de la data savarsirii faptei sau a cunoasteri consecintelor prejudiciabile.

Art.100 Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea sanctiunii. 
Sanctiunile aplicate se radiaza in termen de 1 an de la data aplicarii lor.

Art.101 Consiliile locale si Consiliul National, pentru sanctiunile aplicate de catre acesta, sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor aplicate fiecarui membru si sa comunice situatia disciplinara la cererea organismelor profesiei.

Art.102 La nivelul fiecarui colegiu teritorial se va organiza si va functiona o comisie de disciplina profesionala alcatuita din 3 pana la 5 membri, alesi de catre consiliul respectiv dintre membri sai. 
La nivelul Consiliului National va se va organiza si va functiona Comisia Superioara de Disciplina alcatuita din 5 - 7 membri. 
Membri comisieii de disciplina se aleg dintre medicii cu o vechime de peste 7 ani in profesie si, de preferat, cu un grad profesional cel putin egal cu al persoanei supuse cercetarii disciplinare.

Art.103 Abaterile disciplinare de la Regulamentul de organizare si Functionare a C.M.R. ale membrilor organelor de conducere teritoriale sau nationale sunt cercetate de catre Comisia Superioara de Disciplina a C.M.R. iar aplicarea sanctiunii se va face de catre plenul Consiliul National.

Art.104 Abaterea disciplinara de la normele privind exercitarea profesiei angajeaza raspunderea disciplinara a faptuitorului, caruia i se va aplica una din urmatoarele sanctiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) vot de blam; 

d) suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni, a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania; 

e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania si propunerea catre Ministerul Sanatatii pentru retragerea autorizatiei de libera practica;

Art.105 Abaterea disciplinara de la Regulamentul privind Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania angajeaza raspunderea disciplinara a celui vinovat caruia i se va aplica una din urmatoarele sanctiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) vot de blam; 

d) decaderea din calitatea de reprezentant in organele de conducere a C.M.R. si inlocuirea lui cu primul membru supleant.

Sectiunea 2. REGULI PROCEDURALE.
Art.106 Plangerea, sesizarea, impotriva unui medic se adreseaza colegiului a carui membru este medicul. Aceasta va fi inregiatrata numai daca contine elemente de identificare nume, prenume, loc de munca ale medicului impotriva caruia se face precum si numele, prenumele, adresa si semnatura petentului. 
Plangerea se va depune personal sau prin mandat cu procura ori poate fi trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 
Nu se vor inregistra plangerile trimise prin fax.

Art.107 Plangerea va fi inaintata Biroului Consiliului care dupa caz va hotara: 

a) respingerea plangerii ca vadit nefondata; 

b) declansarea procedurii disciplinare;


Plangerea impreuna cu decizia Biroului Consiliului de incepere a anchetei disciplinare se inainteaza Comisie de Jurisdictie Disciplinara. 

Art.108 Biroul Consiliului se poate sesiza si dispune inceperea anchetei disciplinare si din oficiu autosesizandu-se.

Art.109 Anchetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate. 
Cercetarile se efectueaza dupa incunostiintarea medicului cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cunostinta a continutului plangerii ori al sesizarii si dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a medicului cercetat, trimisa la sediul profesional al acestuia ori la domiciliu. Medicul cercetat poate da explicatii scrise. 
Refuzul de a da curs convocarii constituie o incalcare a indatorilor profesionale si nu impiedica desfasurarea anchetei. 
Cu cel putin 7 zile inaintea datei fixata pentru convocare medicul poate stabili de comun acord cu comisia disciplinara o alta data pentru convocarea sa.

Art.110 Ancheta disciplinara va fi efectuata direct de catre comisia de disciplina sau prin intermediul unui referent imputernicit, dintre membri comisiei sau un alt medic in specialitatea medicului in cauza. Imputernicirea se va da in scris, sub semnatura presedintelui comisiei disciplinare si stampila colegiului si va preciza masurile pe care trebuie sa le duca la indeplinire referentul. 
Fata de natura cauzei comisia de disciplina poate consulta o comisie de specialitate formata din personalitati in domeniu propuse de catre comisia profesional-stiintifca

Art.111 In cursul cercetarilor referentul va asculta persoana care a facut plangerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va face verificari de inscrisuri si copii ale documentelor ce au legatura cu cauza si va culege informatiile necesare. 
In realizarea atributiilor sale referentul poate lua declaratii scrise.

Art.112 Unitatile sanitare cu care medicul cercetat se afla in raporturi contractuale de munca vor pune la dispozitia comisiei disciplinare sau a referentului datele si informatiile solicitate cu privire la cauza.

Art.113 Persoana imputernicita va efectua toate masurile stabilie de catre comisia de disciplina prin procesul verbal din sedinta in care s-a stabilit declansarea procedurii disciplinare si mentionate in imputernicire dupa care va intocmi un referat scris cuprinzand cele constatate, insotit daca e cazul de documente justificative, si il va depune la comisia de disciplina.

Art.114 Dupa ascultarea celui impotriva caruia s-a pornit actiunea disciplinara, eventual a martorilor si persoanei care a facut plangerea, comisia de disciplina, cu majoritate de voturi, stabileste printr-o decizie una din urmatoarele solutii: 

a) stinge actiunea disciplinara daca fapta nu constituie abatere disciplinara; 

b) aplica una din sanctiunile prevazute de art.. 

c) trimite cauza spre solutionare la Consiliul National daca se apreciaza cu majoritate de 2/3 ca sanctiunea care se impune in cauza este dintre cele care sunt in competenta Consiliului National;

Art.115 Decizia adoptata in solutionarea cauzei va trebui sa cuprinda: 

a) numarul deciziei si data pronuntarii; 

b) componenta comisieii de disciplina; 

c) descrierea pe scurt a faptei; 

d) aratarea masurilor de cercetare a faptei (declaratiile partilor, martorii care au fost audiati, inscrisurile, documentele cercetate si retinute in solutionarea cauzei etc.); 

e) sanctiunea aplicata; 

f) temeiul legal al adoptarii ei; 

g) termenul de contestare si instanta competenta. 

h) Semnatura presedintelui comisiei si stampila colegiului.

Art.116 Decizia adoptata de catre comisia de disciplina de la nivel teritorial se comunica medicului cercetat si persoanei care a facut sesizarea dupa validarea acesteia de catre consiliul judetean respectiv al municipiului Bucuresti. 
In decizia de sanctionare se va mentiona validarea acestei de catre consiliul teriorial si data in care a avut loc sedinta de validare. 
Decizia de sanctionare se va semna si de catre presedintele colegiului teritorial.

Art.117 Impotriva deciziei de sanctionare de la nivel teritorial cel sanctionat sau persoana care a facut reclamatia poate face contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei. 

Daca in termem de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare nu se depune contestatie, decizia de sanctionare se comunica in termen de 24 de ore unitatii medicale cu care medicul sanctionat se afla in raporturi de munca precum si Ministerului Sanatatii.

Art.118 Contestatia se depune la comisia teritoriala de disciplina care in termen de 3 zile este obligata ca impreuna cu dosarul cauzei sa o trimita Comisiei Superioare de Disciplina. 
Contestatia este suspensiva de executare. 
Sunt nule contestatiile depuse direct la Comisia Superioara de Disciplina. 
Contestatiile impotriva deciziilor de sanctionare de la nivel teritorial sunt supuse unei taxe stabilite de catre Consiliul National.

Art.119 Comisia Superioara de Disciplina a Consiliului National daca, dupa ascultarea medicului cercetat si fata de natura faptei, de modul ei de savarsire, de gravitatea acesteia, de imprejurarile in care a fost savarsita, apreciaza ca intemeiata propunerea Comisiei de disciplina locala numeste la propunerea Comisiei Profesional-Stiintifice o comisie formata din cel putin 5 specialisti din specialitatea medicului cercetat pentru a efecuta o expertiza de specialitate in cauza. 
Comisia se numeste prin decizia Comisiei Superioare de Disciplina stabilindu-se tot odata si obiectivele expertizei. 
Daca fata de cele precizate la alin.1 Comisia Superioara de Disciplina constata ca fiind neintemeiata propunerea comisiei locale de disciplina aplica una din sanctiunile prevazute de art. 37.alin.1 lit.a), b) si c)

Art.120 Dupa efectuarea expertizei, reascultarea medicului cercetat si, daca este cazul, completarea dovezilor existente la dosarul cauzei inclusiv audiere de martori, Comisia Superioara de Disciplina printr-o decizie aplica una din sanctiunile date in competenta ei de art.37 alin 1 din L.74/95. 
Decizia de sanctionare se supune aprobarii Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.121 Decizia Comisiei Superioare de Disciplina va contine elementele prevazute al art.115 si mentiunea "prezenta decizie a fost validata de catre Consiliul National al Colegiului medicilor din Romania in sedinta din data de " iar dupa validare va fi semnata si de catre Presedintele Colegiului Medicilor din Romania. 
Dupa validarea ei de catre Consiliul National aceasta va fi comunicata in scris celor interesati. 
Fac exceptie de la procedura supunerii validarii Consiliului National deciziile Comisiei Superioare de Disciplina prin care se mentin solutiile pronuntate de catre comisiile teritoriale de disciplina. In aceste situatii deciziile Comisiei Superioare de Disciplina raman definitive.

Art.122 Solutionarea contestatiei de catre Comisia Superioara de Disciplina se va face cu celeritate in termen 30 de zile de la data inregistrarii cauzei pe rolul acesteia.

CAPITOLUL VII SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art.123 Membri Colegiului Medicilor din Romania sunt obligati ca, atunci cand se gasesc intr-o situatie conflictuala, litigioasa, legata de exercitarea profesiei cu alt membru al colegiului, inainte de a apela la instantele de judecata, la mijloacele mass-media sau interventia altor autoritati, sa apeleze la comisia de litigii a consiliului judetean, respectiv a municipiului Bucuresti. 
Nerespectarea dispozitiilor alin. 1 constituie abatere disciplinara si va conduce la autosesizarea, chiar si din oficiu, a comisiei de disciplina.

Art.124 Comisia de litigii este formata din trei membri ai consiliului desemnati de catre acesta.

Art.125 Comisia de litigii va convoca partile in litigiu si pe baza probelor administrate de catre parti si a celora pe care, considerandu-le necesare, la solicita va incerca solutionarea amiabila a litigiului.

Art.126 La terminarea procedurilor de amiabilizarea a partilor comisia de litigii va incheia un proces -verbal in care va consemna situatia de fapt, pozitiile partilor, probele administrate si rezultatul final. 
Procesul Verbal va fi semnat de catre membri comisiei si de catre parti.

CAPITOLUL VIII ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIILOR LOCALE, A REPREZENTANTILOR IN CONSILIUL NATIONAL SI A REPREZENTANTILOR IN ADUNAREA GENERALA NATIONALA PRECUM SI A MEMBRILOR BIROURILOR EXECUTIVE
SECTIUNEA 1 ALEGEREA REPREZENTANTILOR.
Art.127 Membri Colegiului Medicilor din Romania pot fi alesi pentru maximum 3 mandate consecutive in urmatoarele functii: 

a) membru al Consiliului National; 

b) membru al Biroului Executiv al Consiliului National; 

c) membru al Consiliului Judetean, respectiv al municipiului Bucuresti; 

d) membru al Biroului Consiliului Judetean respectiv al municipiului Bucuresti.

Un mandat se intinde pe o durata de 4 ani.

Art.128 Functiile de presedinte, vicepresedinte, si secretar, atat de la nivel teritorial cat si central, sunt incompatibile cu situatiile prevazute de art.21 din L.74/1995 privind exercitarea profesiei de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania precum si cu calitatea de angajat al Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate ori a caselor de sanatate judetene.

Art.129 Membri consiliului judetean, respectiv ai municipiului Bucuresti precum, reprezentantii in Adunarea Generala Nationala se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de catre membri adunarilor generale din judete respectiv municipiul Bucuresti. 
Reprezentantii judetelor respectiv cei ai municipiului Bucuresti in Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania se aleg de catre reprezentantii in consiliile teritoriale si reprezentantii in Adunarea Generala Nationala intruniti in sedinta comuna, dintre membri lor.

Art.130 Dreptul de vot precum si dreptul de a fi ales in organele de conducere il au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania, care au platita la zi cotizati .

Art.131 Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai in cadrul colegiului al carui membru este medicul respectiv 
Dovada calitatii de membru al colegiului local se va face, acolo unde alegatorul nu se gaseste pe lista alegatorilor, cu ultima chitanta a platii cotizatiei.

Art.132 In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de catre consiliile judetene si de catre Consiliul Colegiului Bucuresti, respectiv o Comisie Electorala Centrala organizata de catre Biroul Executiv al Consiliului National si aprobata de Consiliul National al Medicilor.

Art.133 Membri comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor din Romania in legislatura pentru care se organizeaza alegerile. 
Inaintea alegerii in aceasta functie ei se vor angaja in scris sa nu candideze la o functie electiva in legislatura pentru care se organizeaza respectivele alegeri.

Art.134 Membri birourilor executive sunt alesi in mod individual cu majoritate de voturi de catre Consiliul National respectiv de catre consiliile locale.

Art.135 Alegerile se vor desfasura in baza unui Regulament Electoral aprobat de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

SECTIUNEA 2 INCETAREA CALITATII DE REPREZENTANT SAU MEMBRU IN BIROUL EXECUTIV
Art.136 Incetarea calitatii de membru al organelor de conducere sau reprezentant in organele de conducere intervine in urmatoarele situatii: 

a) demisie; 

b) incompatibilitate; 

c) deces; 

d) pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania; 

e) revocare. 

f) Imposibilitatea exercitarii calitatii. 

Locul ramas vacant va fi ocupat de catre primul membru supleant . 

Locul vacant din cadrul Biroului Executiv se ocupa prin alegerea unui alt membru .

Art.137 Revocarea din functie, sau din calitatea de reprezentant in organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, atat la nivel national cat si judetean respectiv municipiului Bucuresti se face cu majoritatea calificata a forului care a ales pe cel in cauza. 
Revocarea se poate face in cazul incalcarilor grave ale legii, a prezentului Regulament sau a regulamentelor care organizeaza si reglementeaza profesia de medic.

Art.138 Membri Consiliului National sau ai consiliilor judetene, respectiv ai municipiului Bucuresti care lipsesc nemotivat la 3 sedinte intr-un an sunt revocati de drept. 
Constatarea revocarii se face prin ordinul Presedintelui Colegiului Medicilor din Romania la sesizarea Biroului Executiv respectiv Biroului Consiliului Judetean respectiv cel al municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII.
Art.139 In baza legii si a prezentului Regulament la nivelul judetelor si municipiul Bucuresti se vor elabora de catre consiliile teritoriale regulamente de organizare si functionare. 
Aprobarea regulamentelor se va face de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.140 Consiliul National si consiliile judetene vor elabora regulamente de functionare pentru comisiile de lucru si cele de specialitate.

Art.141 Completarea sau modificarea acestui Regulament se va face de catre Adunarea Generala Nationala la propunerea Consiliului National.

Art.142 Consiliile judetene respectiv cel al municipiului Bucuresti vor aduce la cunostinta tuturor membrilor acest statut.

Art. 143 Regulamentul de Organizare si Functionare a Colegiului Medicilor din Romania va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data aprobarii sale de catre Adunarea Generala Nationala.

Art.144 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului Regulament de Organizare si Functionare a Colegiului Medicilor din Romania se abroga Statutul Colegiului Medicilor din Romania aprobat de Adunarea Generala Nationala in sedinta din data de 30.01.1998.


Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a Colegiului Medicilor din Romania a fost adoptat de catre Adunarea Generala Nationala a Colegiului Medicilor din Romania in sedinta din 21.07.2000 si modificat in sedinta din data de 11.05.2001.


PRESEDINTE,
Prof.Dr. Mircea CINTEZA


Vizualizari: 2080