CONGRESUL NATIONAL AL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA ADOPTA PREZENTUL STATUT: 

Capitolul I - DISPOZITII GENERALE SI DEFINITII

Medic veterinar - reprezinta acea persoana de cetatenie romana sau straina care poseda diploma de medic veterinar, eliberata de o institutie de invatamant universitar din Romania sau din strainatate si recunoscuta oficial in Romania de catre autoritatea competenta.

Medic veterinar oficial - este medicul veterinar angajat si retribuit de stat, desemnat de autoritatea veterinara pentru a realiza activitati veterinare publice stabilite de aceasta, in conditiile legii.

Medic veterinar de libera practica - este medicul veterinar care efectueaza activitati veterinare de libera practica, in conditiile legii.

Medic veterinar de libera practica imputernicit - este medicul veterinar de libera practica imputernicit de autoritatea veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza de contract, sa efectueze unele activitati veterinare publice, in conditiile legii.

Autoritate sanitar-veterinara - autoritatea veterinara centrala ce are atributii in domeniile de competenta ale serviciilor veterinare sau orice alta autoritate din domeniul veterinar careia i s-au delegat aceste puteri si competente.

Autoritate sanitar-veterinara centrala - serviciul veterinar central al Romaniei, ce are responsabilitatea elaborarii si implementarii strategiilor guvernamentale in domeniul veterinar, a definirii competentelor si atributiilor serviciilor veterinare, a stabilirii, gestionarii, realizarii si controlului activitatilor veterinare publice.

Autoritate sanitar-veterinara judeteana - serviciile publice veterinare descentralizate, subordonate tehnic si administrativ autoritatii veterinare centrale, avand autoritatea si responsabilitatea aplicarii strategiilor guvernamentale in domeniul veterinar pe teritoriul judetului respectiv, a gestionarii, realizarii si controlului activitatilor veterinare publice la acest nivel, precum si alte competente delegate de autoritatea veterinara centrala; este reprezentata de directia veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

Autoritate sanitar-veterinara locala - autoritatea de la nivelul circumscriptiilor veterinare teritoriale, subordonata tehnic si administrativ autoritatii veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care are responsabilitatea realizarii, gestionarii si notificarii activitatilor veterinare publice; este reprezentata de medicul veterinar oficial.

Carte de identitate - reprezinta documentul oficial eliberat la inscrierea in Colegiul Medicilor Veterinari.

Atestat de libera practica - este documentul eliberat de Biroul executiv al Consiliului Judetean/m. Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari la cererea medicilor veterinari, in vederea obtinerii dreptului de libera practica medicala veterinara.

Certificat de inregistrare a unitatii medical-veterinare - reprezinta actul de infiintare a cabinetului medical-veterinar fara personalitate juridica ce se intocmeste la Consiliile Judetene/m. Bucuresti dupa aprobarea sa de catre Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de inregistrare este necesar pentru obtinerea Autorizatiei de functionare a cabinetului medical-veterinar si a unitatii medicale veterinare, o copie a acestuia fiind inmanata titularului.

Registrul unic al unitatilor medical-veterinare - se tine la Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari ce aproba eliberarea Certificatului de inregistrare a cabinetului medical-veterinar si a unitatilor medical-veterinare.

Art. 1

Exercitarea profesiunii de medic veterinar este supusa Constitutiei, conventiilor internationale la care Romania este parte, legii, Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari, Statutului medicului veterinar si Codului de deontologie medical veterinara.

Art. 2

In temeiul art. 6 din Legea nr. 160/1998, pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005, in exercitarea profesiei, medicul veterinar aplica, respecta si este protejat de prevederile Statutului medicului veterinar.

Art. 3

In baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005, functioneaza Colegiul Medicilor Veterinari, ca forma de organizare profesionala, autonoma, neguvernamentala, apolitica, nonprofit si cu personalitate juridica.

Art. 4

Medicina veterinara este o stiinta medicala ce asigura sanatatea, bunastarea si protectia animalelor, contribuie la mentinerea sanatatii publice si la protectia mediului.

Art. 5

Libertatea si independenta profesiunii de medic veterinar sunt atribute exclusive ale persoanei care exercita aceasta profesiune in temeiul legii si al prezentului Statut.

Art. 6

Prin natura liberala a profesiei, medicul veterinar de libera practica, in exercitarea profesiei sale, nu este functionar public.

Art. 7

(1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apararea sanatatii animalelor, a sanatatii publice, protectia consumatorului si a mediului inconjurator, in scopul ameliorarii efectivelor de animale, al facilitarii relatiilor comerciale si al pastrarii echilibrului ecologic.

(2) Activitatea medical-veterinara este o problema de stat si se realizeaza, dupa o conceptie unitara, de catre serviciile sanitar-veterinare de stat si serviciile medicale veterinare de libera practica, autorizate legal.

Art. 8

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, elaboreaza, cu avizul consultativ al Colegiului Medicilor Veterinari, norme sanitar-veterinare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice proprietare sau detinatoare de animale vii ori material germinativ de origine animala, cele care produc, depoziteaza, colecteaza, transporta, proceseaza, intermediaza, pun pe piata, importa, exporta sau comercializeaza animale vii ori material germinativ de origine animala, produse si subproduse de origine animala, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animala, produse si materii utilizate in nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sanatate a animalelor raspund pentru aplicarea si respectarea intocmai a prevederilor legislatiei veterinare, in vederea asigurarii si garantarii sanatatii animalelor, a sanatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor

Art. 9

Colegiul Medicilor Veterinari acorda aviz consultativ proiectelor de acte normative, reglementarilor si normelor de exercitare a profesiunii in toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislatiei in vigoare. 

Capitolul II - ORGANIZAREA PROFESIUNII DE MEDIC VETERINAR

Membrii Colegiului Medicilor Veterinari

Art. 10

(1) Profesiunea de medic veterinar se exercita in Romania de catre orice persoana, cetatean roman, care poseda diploma de medic veterinar echivalata potrivit legii, precum si de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si de cetatenii Elvetiei, care poseda diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atesta aceasta calificare prevazuta de lege, eliberate de o institutie de invatamant din aceste state.

(2) Pot exercita profesia de medic veterinar in Romania si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetatenii Elvetiei, care poseda diplome, certificate sau alte documente ce atesta calificarea de medic veterinar, eliberate de institutii de invatamant superior veterinar din tari terte, recunoscute intr-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Pot exercita profesia de medic veterinar in Romania si cetatenii statelor terte, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetatenii Elvetiei, care poseda diplome, certificate sau alte documente eliberate de institutii de invatamant veterinar din state terte care atesta aceasta calificare, echivalate potrivit legii.

(4) Recunoasterea profesionala a diplomelor, certificatelor sau a altor documente, care atesta calitatea de medic veterinar, se realizeaza de catre Colegiul Medicilor Veterinari.

(5) Medicii veterinari cetateni romani cu domiciliul in strainatate precum si medicii veterinari cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetatenii Elvetiei care exercita profesia de medic veterinar in Romania au aceleasi drepturi si obligatii, cu privire la exercitarea acesteia, ca si medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 11

Profesiunea de medic veterinar se exercita in cadrul urmatoarelor structuri profesionale:

a) serviciile de stat - publice - sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

b) serviciile sanitar-veterinare de libera practica, autorizate legal;

c) institutiile de invatamant veterinar autorizate si acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu;

d) alte institutii publice si private.

Art. 12

(1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.

(2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este atestata prin cartea de identitate a medicului veterinar (anexa 1), document eliberat la inscriere.

Art. 13

Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobandeste de orice medic veterinar, cetatean roman sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, cetatean elvetian ori cetatean din state terte conform art. 10 din prezentul Statut, indiferent de convingerile politice, religioase, culturale, de origine etnica care indeplineste urmatoarele conditii:

a) exercita in mod legal profesiunea de medic veterinar in Romania, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b) nu se afla in cazurile de nedemnitate prevazute de legislatia in vigoare;

c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar;

d) a depus juramantul prevazut la art. 19 din Legea nr. 160/1998, pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005.

Art. 14

(1) Prevederile art. 13 nu se aplica in cazul exercitarii temporare a profesiei de medic veterinar de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si de catre cetatenii elvetieni sub forma de prestari de servicii.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), cetatenii statelor mentionate se inregistreaza intr-un registru tinut de Colegiul Medicilor Veterinari in acest scop, fara a dobandi calitatea de membri.

(3) Pentru prestarea de servicii, persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, in conditiile legii.

(4) In exercitarea profesiei in forma prestarii de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesionala.

Art. 15

Pentru eliberarea Cartii de Identitate, medicul veterinar depune la Biroul executiv al Consiliului Judetean/m. Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari, urmatoarele:

a) cerere tip (Anexa nr. 2);

b) copie dupa diploma de medic veterinar ori documentul care atesta detinerea titlului de medic veterinar;

c) copie dupa actul de identitate;

d) certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;

e) certificat medical care atesta starea fizica si psihica, eliberat de o unitate medicala specializata;

f) certificat, eliberat de Biroul executiv judetean de domiciliu sau in care petitionarul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste situatia disciplinara si cauzele incetarii calitatii de medic veterinar;

g) 1 fotografie color 3/4;

h) dovada achitarii taxei de inscriere;

i) un dosar plic;

j) pentru medicii veterinari cetateni romani cu domiciliul in strainatate precum si pentru medicii veterinari cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, cetatenii elvetieni si ai statelor terte, este necesar un certificat de buna practica eliberat de forul profesional al tarii unde are calitatea de membru al organizatiei profesionale nationale.

Art. 16

Medicii veterinari pensionari pot solicita inscrierea in Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 17

(1) Medicii veterinari, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari care solicita transferul de pe raza teritoriala a unui Consiliu Judetean/m. Bucuresti depun o cerere la Biroul executiv al Consiliului Judetean/m. Bucuresti unde solicita inscrierea.

(2) Cererea de inscriere a solicitantului in evidentele altui Consiliu Judetean/m. Bucuresti va fi insotita de un certificat eliberat de Biroul executiv de la care a solicitat transferul care sa ateste ca nu a fost exclus, nu a devenit nedemn sau incompatibil, se afla sau nu in curs de judecata penala sau disciplinara si ca a achitat cotizatia la zi.

(3) Birourile Executive ale Consiliilor Judetene/Consiliul municipiului Bucuresti au obligatia de a informa Biroul executiv al Consiliului National despre transferul efectuat, pentru operare in evidentele generale, in termen de cel mult 15 zile de la aprobarea cererii de transfer. 

Capitolul III - ACTIVITATEA DE LIBERA PRACTICA

Art. 18

Medicii veterinari de libera practica, in cadrul activitatii profesionale, fac parte din sistemul national unic sanitar-veterinar. Activitatea acestora este autorizata de autoritatea sanitar-veterinara de stat competenta teritorial, numai prin acordarea Autorizatiei sanitare veterinare de functionare a unitatii medical-veterinare.

Art. 19

Activitatea medicilor veterinari de libera practica este aprobata de Colegiul Medicilor Veterinari prin acordarea Atestatului de libera practica.

Art. 20

Activitatile efectuate prin libera practica medicala-veterinara sunt: asistenta medicala-veterinara, insamantari artificiale, diferite servicii de specialitate si consultanta tehnica si legislativa sanitara-veterinara, producere si comercializare de medicamente antiparazitare si de uz veterinar si de aparatura si instrumentar de uz veterinar.

1. Formele de organizare a exercitarii activitatii de libera practica

Art. 21

Medicii veterinari de libera practica trebuie sa se organizeze ca persoane fizice autorizate in cadrul cabinetului medical-veterinar, conform Legii nr. 160/1998, pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005, sau ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu respectarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005.

Art. 22

Medicul veterinar este liber sa-si schimbe in orice moment optiunea pentru una din formele de exercitare a profesiunii prevazute de Lege si de prezentul Statut.

Art. 23

(1) In exercitarea profesiei, medicul veterinar cu drept de libera practica se organizeaza si functioneaza in cadrul:

a) cabinetului medical-veterinar, in una dintre urmatoarele forme: 

1. cabinet medical-veterinar; 

2. cabinete medical-veterinare asociate;

b) societatilor comerciale cu obiect principal de activitate - activitatile veterinare.

(2) In formele de organizare a profesiei prevazute la alin. (1) isi exercita profesia medicii veterinari titulari sau asociati, care pot avea ca salariati ori colaboratori medici veterinari sau orice alta categorie de personal.

Art. 24

(1) Cabinetul medical-veterinar este unitatea fara personalitate juridica, furnizoare de servicii medical-veterinare, inregistrat in Registrul Unic al cabinetelor si unitatilor medical-veterinare al Colegiului Medicilor Veterinari.

(2) In cabinetul medical-veterinar individual isi exercita profesiunea medicul veterinar titular care poate avea ca salariati sau colaboratori medici veterinari sau orice alta categorie de personal.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia, formand cabinete medical-veterinare asociate, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al clientilor la servicii medicale veterinare complete. Medicii veterinari titulari ai cabinetelor asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.

(4) Cabinetele medical-veterinare asociate pot avea patrimoniu comun.

Art. 25

Medicul veterinar poate schimba oricand forma de organizare a profesiei, cu instiintarea autoritatii care a aprobat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical-veterinar.

Art. 26

Unitatile medical-veterinare cu personalitate juridica, ce se infiinteaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) au ca obiect de activitate principal activitatile veterinare;

b) sunt inregistrate in Registrul Unic al unitatilor medical-veterinare.

Art. 27

(1) Controlul privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medical-veterinare, indiferent de forma de organizare se exercita de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si de catre Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor medicale-veterinare se exercita de catre autoritatea veterinara centrala si teritoriala, Colegiul Medicilor Veterinari sau de alte organe abilitate, in conditiile legii.

Art. 28

Cabinetul medical-veterinar trebuie sa dispuna de o dotare minima stabilita de Colegiul Medicilor Veterinari, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarat.

Art. 29

Cabinetul medical-veterinar poate realiza venituri din:

a) servicii medicale veterinare cu plata directa din partea clientului;

b) servicii medicale veterinare prestate pe baza de contract;

c) donatii si sponsorizari;

d) activitati de consultanta in domeniu medical veterinar;

e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale.

Art. 30

Cabinetul medical-veterinar se infiinteaza in cadrul actualului dispensar medical veterinar sau a altor spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale, ori in spatii private amenajate si autorizate.

Art. 31

Cabinetul medical-veterinar, infiintat in temeiul altor acte normative, se va reorganiza, in conformitate cu prevederile prezentului Statut si ale Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005.

Art. 32

Medicii veterinari de libera practica organizati ca persoane fizice autorizate, in temeiul altor acte normative, cu exceptia Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005, vor trebui sa-si schimbe forma de organizare, respectand prevederile prezentului Statut.

Art. 33

(1) Actul de infiintare a cabinetului medical veterinar este Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor medical-veterinare cu sau fara personalitate juridica (anexa 5).

(2) Certificatul de inregistrare se intocmeste la Consiliile judetene/m. Bucuresti dupa aprobare de catre Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de inregistrare este necesar pentru obtinerea Autorizatiei de functionare a cabinetului, o copie fiind inmanata titularului.

(3) Registrul Unic al cabinetelor medicale-veterinare se tine la Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari ce aproba eliberarea Certificatului de inregistrare a cabinetului medical-veterinar.

Art. 34

Actele necesare pentru obtinerea Certificatului de inregistrare sunt:

a. cerere tip (anexa 4);

b. copie act de identitate (BI sau CI);

c. copie carte de identitate eliberata de Colegiul Medicilor Veterinari;

d. copie atestat de libera practica;

e. copie act constitutiv al societatii;

f. copie certificat unic de inregistrare eliberat de registrul comertului persoane juridice;

g. dovada sediu cabinet medical-veterinar;

h. documentatia cu privire la amplasarea, construirea si dotarea minima stabilita de Colegiul Medicilor Veterinari;

i. dovada achitarii taxei de eliberare a certificatului de inregistrare in Registrul Unic.

2. Formele de desfasurare a activitatii de libera practica

Art. 35

Medicii veterinari de libera practica isi desfasoara activitatea in una din urmatoarele unitati medicale veterinare autorizate legal:

a) cabinetul medical-veterinar;

b) clinica medical-veterinara;

c) spital clinic veterinar;

d) laborator medical-veterinar.

Art. 36

In producerea si comercializarea produselor medicinale veterinare, medicii veterinari de libera practica isi desfasoara activitatea in urmatoarele unitati medicale veterinare autorizate:

a) clinici si spitale;

b) farmacii veterinare;

c) puncte farmaceutice veterinare;

d) depozite de produse de uz veterinar;

e) laboratoare de microproductie;

f) unitati pentru producerea produselor medicinale veterinare.

Art. 37

(1) Medicamentele si produsele antiparazitare de uz veterinar se comercializeaza numai din depozite, puncte farmaceutice si farmacii veterinare autorizate legal.

(2) Produsele biologice de uz veterinar se comercializeaza numai din depozite veterinare autorizate si se folosesc numai de catre medicii veterinari, persoane fizice sau juridice autorizate, in cadrul actului medical-veterinar.

3. Conditiile de acordare si retragere a Atestatului de libera practica

Art. 38

Atestatul de libera practica medical veterinara este documentul eliberat de Biroul executiv al Consiliului Judetean/m. Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari, la cererea medicilor veterinari, in vederea obtinerii dreptului de libera practica medicala veterinara.

Art. 39

Medicul veterinar care solicita acordarea Atestatului de libera practica trebuie sa fie posesor al Cartii de Identitate.

Art. 40

Medicul veterinar care solicita acordarea Atestatului de libera practica trebuie sa depuna la Biroul executiv al Consiliului Judetean/m. Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari urmatoarele;

a) cerere tip (Anexa nr. 3);

b) copie dupa diploma de medic veterinar, ori de pe documentul care atesta detinerea titlului de medic veterinar;

c) copie dupa actul de identitate, (BI sau CI);

d) copie xerox dupa cartea de identitate eliberata de Colegiul Medicilor Veterinari;

e) certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;

f) certificat medical care atesta starea fizica si psihica, eliberat de o unitate medicala specializata;

g) certificat, eliberat de Biroul executiv judetean de domiciliu sau in care petitionarul a mai fost inscris in profesie, privind situatia disciplinara si cauzele incetarii calitatii de medic veterinar;

h) 1 fotografie color 3/4;

i) dovada achitarii cotizatiei la zi;

j) dovada de achitare a taxei de eliberare a Atestatului de libera practica;

k) declaratie pe proprie raspundere ca nu a solicitat concomitent eliberarea unui alt Atestat de libera practica;

l) un dosar plic.

Art. 41

Medicul veterinar care solicita acordarea Atestatului de libera practica trebuie sa mentioneze in cererea tip activitatile din urmatoarele domenii:

a) asistenta medical-veterinara;

b) insamantarile artificiale;

c) diferitele servicii de specialitate si consultanta tehnica si legislativa sanitar-veterinara;

d) producerea si comercializarea medicamentelor antiparazitare si de uz veterinar si a aparaturii si instrumentarului de uz veterinar.

Art. 42

Retragerea temporara sau definitiva a Atestatului de libera practica se face de catre Biroul executiv al Consiliului Judetean/m. Bucuresti, in urmatoarele situatii;

a) nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezentul Statut;

b) incalcarea normelor sanitar-veterinare in vigoare;

c) abateri de la Codul de deontologie medical-veterinara, odata cu aplicarea sanctiunilor stabilite de Comisia Superioara sau Judeteana/m. Bucuresti de Deontologie si Litigii;

d) efectuarea altor activitati decat acele prevazute la art. 41, sau nerespectarea conditiilor prevazute in Atestatul de libera practica;

e) la incetarea activitatilor sau scopului pentru care a fost eliberat;

f) in caz de incapacitate profesionala sau boala psihica, atestate de o comisie medicala de expertiza.

Art. 43

Retragerea Atestatului de libera practica se poate face numai de catre emitent.

Art. 44

(1) Medicul veterinar de libera practica este obligat ca la schimbarea scopului pentru care a fost eliberat Atestatul de libera practica, sa-l predea emitentului.

(2) Folosirea in alte scopuri sau falsificarea Atestatului de libera practica se pedepseste, conform legii.

(3) Refuzul predarii Atestatului de libera practica reprezinta abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit Codului de deontologie medical-veterinara. 

Capitolul IV - ATRIBUTIILE SI COMPETENTELE MEDICILOR VETERINARI DE LIBERA PRACTICA

1. Drepturile medicilor veterinari de libera practica

Art. 45

Medicii veterinari de libera practica inscrisi in Colegiul Medicilor Veterinari au dreptul sa exercite activitatile specifice profesiunii potrivit Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005 si prezentului Statut.

Art. 46

(1) In exercitarea profesiei, medicul veterinar de libera practica are urmatoarele drepturi:

a) sa-si exercite profesiunea medical-veterinara in conditiile legii;

b) sa-si desfasoare activitatea nestingherit si fara vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale;

c) sa informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice incalcare a dreptului de exercitare a profesiei;

d) sa asiste la sedintele organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;

e) sa aleaga si sa fie alesi;

f) sa participe la formele de perfectionare profesionala continua;

g) sa foloseasca insemnele si titlurile profesionale sau academice;

h) sa solicite eliberarea Atestatului de libera practica;

i) sa solicite onorariul stabilit prin negociere, pornindu-se de la tarifele minime aprobate de catre Colegiul Medicilor Veterinari;

j) sa-si stabileasca sediul profesional;

k) sa informeze Colegiul Medicilor Veterinari pentru orice incalcare a dreptului de exercitare a profesiei;

l) sa angajeze personal de specialitate si auxiliar;

m) sa inchirieze, concesioneze sau sa cumpere bunuri mobile si imobile destinate exercitarii profesiei sau activitati sanitar-veterinare de interes public national;

n) sa-si faca reclama in conditiile stabilite de Codul de deontologie medical-veterinara;

o) sa incheie contracte pentru furnizarea serviciilor medical-veterinare.

(2) Insulta, calomnia ori amenintarea, savarsita impotriva medicului veterinar in timpul exercitarii profesiei si in legatura cu aceasta se pedepseste, conform legii.

(3) Lovirea sau alte violente savarsite impotriva medicului veterinar, in conditiile exercitarii profesiei se pedepsesc, conform legii.

Art. 47

In exercitarea profesiunii, medicii veterinari sunt ocrotiti de lege.

2. Obligatiile medicilor veterinari de libera practica

Art. 48

(1) Exercitiul liber al profesiei, demnitatea, constiinta, moralitatea, independenta, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea si sentimentul de confraternitate sunt principii esentiale ale profesiei de medic veterinar si constituie indatoriri ale acestuia.

(2) Medicul veterinar este obligat sa respecte aceste principii atat in activitatea sa profesionala cat si in viata privata.

Art. 49

Medicii veterinari de libera practica, precum si personalul de specialitate angajat au urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile legislatiei sanitar-veterinare in vigoare;

b) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica si deontologie medicala veterinara;

c) sa respecte prevederile inscrise in Atestatul de libera practica;

d) sa recunoasca autoritatea sanitara veterinara de stat in teritoriul in care isi desfasoara activitatea si sa informeze imediat asupra oricaror situatii deosebite care privesc sanatatea animalelor, sanatatea publica si mediul;

e) sa tina la zi si in conditii corespunzatoare evidentele tehnice si contabile legale;

f) sa comunice imediat autoritatii sanitar-veterinare competente suspiciunea sau aparitia unor boli declarabile;

g) sa participe, cand sunt solicitati, la combaterea unor boli declarabile;

h) sa respecte legile si celelalte acte normative in vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic veterinar si sa se supuna hotararii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;

i) sa promoveze intregul ansamblu de masuri menite sa conduca la dezvoltarea cresterii animalelor si a potentialului lor productiv;

j) sa nu desfasoare alte activitati medical-veterinare decat cele cuprinse in Atestatul de libera practica;

k) sa-si achite lunar cotizatia stabilita de Colegiul Medicilor Veterinari;

l) sa nu exercite profesia in cazul in care i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara in acest sens;

m) sa nu instituie regula teritorialitatii clientelei, decat in cazuri expres prevazute de lege;

n) sa restituie atestatul de libera practica la notificarea emitentului;

o) sa nu foloseasca, in desfasurarea activitatii, alte insemne decat cele specifice profesiunii - sigilii si parafa - numai dupa modelele stabilite de catre Colegiul Medicilor Veterinari sau de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

p) sa pastreze secretul profesional;

q) sa-si desfasoare activitatea numai intr-un cadru organizat, conform Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 23 mai 2005.

r) sa nu uzeze de numele si titlul unui alt medic veterinar (la care a fost angajat sau este angajat) in scopul insusirii clientelei acestuia;

s) sa protejeze sanatatea omului impotriva bolilor comune omului si animalelor, sa participe la protejarea mediului, in scopul mentinerii echilibrului ecologic;

t) medicul veterinar care desfasoara activitate medicala veterinara raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale;

u) sa urmareasca si sa sprijine masurile de protectie a animalelor, in conformitate cu reglementarile internationale.

3. Incompatibilitati

Art. 50

Exercitarea profesiunii de medic veterinar este incompatibila cu oricare profesiune sau ocupatie care aduce atingere demnitatii profesionale sau bunelor moravuri.

Art. 51

(1) Medicul veterinar de libera practica nu poate desfasura activitate medical-veterinara ca salariat in orice forma al celui care beneficiaza de serviciile sale, cu exceptia cabinetelor medical-veterinare sau a unitatilor medicale veterinare cu personalitate juridica, organizate in conditiile legii.

(2) In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul veterinar este obligat sa anunte Colegiul al carui membru este.

(3) La solicitarea medicului veterinar, la sesizarea oricarei persoane ori institutii interesate, presedintele Colegiului din care face parte poate constitui o comisie speciala pentru fiecare caz in parte alcatuita din 3 medici primari veterinari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate.

4. Atributii

Art. 52

(1) Medicul veterinar in exercitarea profesiei foloseste obligatoriu parafa dupa urmatorul model:

a) forma dreptunghiulara;

b) randul 1: Dr. .............. (numele si prenumele);

c) randul 2: gradul stiintific;

d) randul 3: gradul profesional;

e) randul 4: numarul Cartii de Identitate.

+---------------------------------+¦ Dr. Popescu Valentin ¦¦ Doctor in medicina veterinara ¦¦ Medic primar veterinar ¦¦ ¦¦ Nr. Carte identitate ¦+---------------------------------+

(2) Medicul veterinar de libera practica titular al cabinetului medical-veterinar individual (unitate medical-veterinara fara personalitate juridica) foloseste obligatoriu stampila dupa urmatorul model:

a) forma dreptunghiulara cu lungimea de 6 cm si latimea de 2,5 cm;

b) randul 1: Colegiul Medicilor Veterinari;

c) randul 2: Consiliul Judetean ...................;

d) randul 3: Cabinet medical-veterinar individual;

e) randul 4: Numele si prenumele medicului veterinar titular;

f) randul 5: Numarul Certificatului de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor medicale-veterinare, nr. Atestatului de libera practica al medicului veterinar de libera practica titular;

g) Randul 6: Localitatea.

+-----------------------------------------+¦ Colegiul Medicilor Veterinari ¦¦ Consiliul Judetean ALBA ¦¦ CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL ¦¦ Dr. Popescu Valentin ¦¦ Nr. Reg. Unic Nr. atestat ¦¦ Loc Bucuresti ¦

+-----------------------------------------+

(3) Medicul veterinar de libera practica salariat/colaborator al cabinetului medical-veterinar individual (unitate medical-veterinara fara personalitate juridica) foloseste obligatoriu stampila dupa urmatorul model:

a) forma dreptunghiulara cu lungimea de 6 cm si latimea de 2,5 cm;

b) randul 1: Colegiul Medicilor Veterinari;

c) randul 2: Consiliul Judetean ...................;

d) randul 3: Cabinet medical-veterinar individual;

e) randul 4: Numele si prenumele medicului veterinar titular;

f) randul 5: Numele si prenumele medicului veterinar salariat/colaborator, dupa caz;

g) randul 6: Numarul Certificatului de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor medicale-veterinare, nr. Atestatului de libera practica al salariatului/colaboratorului, dupa caz;

h) randul 7: Localitatea.

+-----------------------------------------+¦ Colegiul Medicilor Veterinari ¦¦ Consiliul Judetean ALBA ¦¦ "Cabinet Medical Veterinar Individual ¦¦ Dr. Popescu Valentin" ¦¦ Dr. Vasile Eugen ¦¦ Nr. Reg. Unic Nr. atestat ¦¦ Loc. Bucuresti ¦

+-----------------------------------------+

(4) Medicii veterinari de libera practica asociati/actionari/salariati/colaboratori ai unei unitati medical-veterinare cu personalitate juridica folosesc obligatoriu stampila dupa urmatorul model:

a) forma dreptunghiulara cu lungimea de 6 cm si latimea de 2,5 cm;

b) randul 1: Colegiul Medicilor Veterinari;

c) randul 2: Consiliul Judetean ....................;

d) randul 3: Denumirea unitatii medical-veterinare cu personalitate juridica (societate comerciala .........................);

e) randul 4: Denumirea unitatii medical-veterinare ca forma de exercitare (cabinet medical-veterinar, clinica veterinara, spital veterinar, farmacie veterinara, punct farmaceutic veterinar etc.), dupa caz;

f) randul 5: Numele si prenumele medicului veterinar de libera practica asociat/actionar/salariat/colaborator;

g) randul 6: Numarul Certificatului de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor medicale-veterinare, nr. Atestatului de libera practica al medicului veterinar de libera practica asociat/actionar/salariat/colaborator, dupa caz;

h) randul 7: Localitatea.

+--------------------------------------+¦ Colegiul Medicilor Veterinari ¦¦ Consiliul Judetean ALBA ¦¦ S.C. BIOVET S.R.L ¦¦ Punct farmaceutic veterinar ¦¦ Dr. Stan Dumitru ¦¦ Nr. Reg. Unic Nr. atestat ¦¦ Loc. Bucuresti |

+--------------------------------------+

Art. 53

Atributiile si competentele medicilor veterinari de libera practica, precum si indeplinirea unor indatoriri publice se stabilesc prin regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari impreuna cu Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. 

Capitolul V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEDICILOR VETERINARI, ALTII DECAT CEI DE LIBERA PRACTICA

Art. 54

Medicii veterinari au urmatoarele drepturi:

a) in exercitarea profesiunii sunt ocrotiti de Lege;

b) sa-si exercite profesiunea medical-veterinara, in conditiile Legii;

c) sa-si desfasoare activitatea nestingherit si fara vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale;

d) sa informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice incalcare a dreptului de exercitare a profesiei;

e) sa asiste la sedintele organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;

f) sa aleaga si sa fie alesi;

g) sa participe la formele de perfectionare profesionala continua;

h) sa foloseasca insemnele si titlurile profesionale sau academice.

Art. 55

Medicii veterinari au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte legile si celelalte acte normative in vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic veterinar si sa se supuna hotararii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;

b) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica si deontologie medical-veterinara;

c) sa promoveze intregul ansamblu de masuri menite sa conduca la dezvoltarea cresterii animalelor si a potentialului lor productiv;

d) sa protejeze sanatatea omului impotriva bolilor comune omului si animalelor, sa participe la protejarea mediului, in scopul mentinerii echilibrului ecologic;

e) sa urmareasca si sa sprijine masurile de protectie a animalelor, in conformitate cu reglementarile internationale;

f) medicul veterinar care desfasoara activitate medical-veterinara raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale. 

Capitolul VI - RECUNOASTEREA CALIFICARII DE MEDIC VETERINAR SI REGLEMENTAREA UNOR ASPECTE REFERITOARE LA EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC VETERINAR

1. Dispozitii generale

Art. 56

Prezenta hotarare se aplica medicilor veterinari cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, care exercita profesia de medic veterinar in Romania in regim salarial si/sau independent.

Art. 57

Autoritatea competenta pentru recunoasterea profesionala a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de medic veterinar este Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 58

In mod exclusiv, prin sintagma stat membru de origine sau de provenienta si, dupa caz, stat membru gazda se intelege un stat membru al Uniunii Europene, un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana.

2. Diplome, certificate si alte titluri care atesta calificari oficiale de medic veterinar

Art. 59

In scopul exercitarii profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei, Colegiul Medicilor Veterinari recunoaste diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state apartinand Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, in conformitate cu normele Uniunii Europene, care sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, acordand unor astfel de calificari acelasi efect juridic ca si diplomelor, certificatelor sau titlurilor eliberate de autoritatile romane competente.

Art. 60

(1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, prevazute in anexa, care au fost eliberate anterior datelor prevazute la alin. (2) sau care au fost eliberate ulterior acestor date, dar pentru o formare profesionala inceputa anterior.

(2) Datele avute in vedere la alin. (1) sunt:

a) 21 decembrie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;

b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;

c) 1 ianuarie 1985 pentru Italia;

d) 1 ianuarie 1986 pentru Spania si Portugalia;

e) 1 ianuarie 1994 pentru Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia si Islanda;

f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;

g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;

h) 1 mai 2004 pentru Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.

(3) Recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic veterinar prevazute la alin. (1) se efectueaza daca acestea sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente din statul emitent, care atesta ca diploma, certificatul sau titlul de calificare respectiv este conform normelor Uniunii Europene din punct de vedere al formarii profesionale.

Art. 61

(1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, care nu raspund criteriilor minime de formare profesionala in medicina veterinara prevazute de normele Uniunii Europene, daca au fost eliberate anterior datelor prevazute la alin. (2) sau daca au fost eliberate ulterior acestor date, dar pentru o formare inceputa anterior.

(2) Datele avute in vedere la alin. (1) sunt:

a) 21 decembrie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;

b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;

c) 1 ianuarie 1985 pentru Italia;

d) 1 ianuarie 1986 pentru Spania si Portugalia;

e) 1 ianuarie 1994 pentru Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia si Islanda;

f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;

g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;

h) 1 mai 2004 pentru Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.

(3) Recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic veterinar prevazute la alin. (1) se efectueaza daca acestea sunt insotite de un certificat care atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile veterinare cel putin 3 ani consecutivi in cursul celor 5 ani care preceda data eliberarii acestui certificat.

Art. 62

(1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de autoritatile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dintr-un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora si care nu corespund calificarilor sau denumirilor prevazute in anexa.

(2) Diplomele, certificatele si titlurile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie insotite de un certificat emis de autoritatile competente, prin care sa se ateste ca aceste documente au fost eliberate pe baza unei formari profesionale desfasurate in conformitate cu normele Uniunii Europene si sunt asimilate de statul membru emitent calificarilor si denumirilor prevazute in anexa.

Art. 63

Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atesta o formare profesionala insusita pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu intruneste toate cerintele minime de formare profesionala prevazute de normele Uniunii Europene, daca:

a) atesta o formare profesionala inceputa inainte de unificarea Germaniei;

b) dau dreptul posesorului sa exercite activitatile specifice profesiei de medic veterinar pe intregul teritoriu al Germaniei, in aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritatile competente din Germania, prevazute in anexa;

c) sunt insotite de un certificat emis de autoritatile competente din Germania, care atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile de medic veterinar in Germania timp de cel putin 3 ani consecutivi in cursul celor 5 ani care preceda data eliberarii acestui certificat.

Art. 64

Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de Estonia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inaintea datei de aderare la Uniunea Europeana, 1 mai 2004, sau care atesta o formare profesionala inceputa in acest stat inaintea datei de aderare la Uniunea Europeana, 1 mai 2004, se recunosc daca sunt insotite de un certificat care atesta faptul ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile veterinare in Estonia cel putin 5 ani consecutivi in cursul celor 7 ani care preceda data eliberarii certificatului.

Art. 65

(1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare profesionala inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Republicii Cehe atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe in medicina veterinara in ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Republicii Cehe, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

Art. 66

(1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 20 august 1991 ori care atesta o formare profesionala inceputa in acest stat inainte de 20 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Estoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene in medicina veterinara in ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Estoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 5 ani consecutivi in cursul ultimilor 7 ani care preceda data eliberarii certificatului.

Art. 67

(1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 21 august 1991 ori care atesta o formare profesionala inceputa in acest stat inainte de 21 august 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Letoniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letone in medicina veterinara in ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Letoniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

Art. 68

(1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietica cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 11 martie 1990 ori care atesta o formare profesionala inceputa in acest stat inainte de 11 martie 1990, se recunosc daca autoritatile competente ale Lituaniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene in medicina veterinara in ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile lituaniene, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

Art. 69

(1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Republica Cehoslovacia cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 1 ianuarie 1993 ori care atesta o formare profesionala inceputa in acest stat inainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc daca autoritatile competente ale Slovaciei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace in medicina veterinara in ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile Slovaciei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

Art. 70

(1) Diplomele, certificatele si alte titluri care atesta calificari oficiale in medicina veterinara, eliberate de fosta Iugoslavie cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene inainte de 25 iunie 1991 sau care atesta o formare profesionala inceputa in acest stat inainte de 25 iunie 1991, se recunosc daca autoritatile competente ale Sloveniei atesta ca, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene in medicina veterinara in ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotit de un certificat eliberat de autoritatile competente ale Sloveniei, prin care se atesta ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi in cursul ultimilor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

Art. 71

(1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic veterinar, eliberate de Italia pe baza unei formari profesionale incepute anterior datei de 1 ianuarie 1985, daca sunt insotite de un certificat care atesta faptul ca posesorul a exercitat efectiv si legal activitatile veterinare cel putin 3 ani consecutivi in cursul celor 5 ani care preceda data eliberarii certificatului.

(2) Certificatul la care se refera alin. (1) nu este necesar atunci cand diplomele, certificatele si titlurile respective sunt insotite de un certificat eliberat de autoritatile competente italiene, care atesta faptul ca posesorul a dobandit o formare profesionala conforma normelor Uniunii Europene.

3. Utilizarea titlului academic

Art. 72

(1) Medicii veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4-7, au dreptul sa utilizeze titlul licit de formare profesionala obtinut in statul membru de origine sau de provenienta, in limba acelui stat, si, dupa caz, abrevierea acestui titlu. Titlul licit de formare profesionala va fi insotit de numele si locul institutiei ori ale comisiei de examinare care a emis acest titlu.

(2) Daca titlul licit de formare profesionala obtinut in statul de origine sau de provenienta poate fi confundat in Romania cu un titlu care implica o pregatire complementara neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza forma corespunzatoare a titlului, indicata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

4. Prevederi pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de prestare a serviciilor cu privire la activitatile de medic veterinar

A. Prevederi privind dreptul de stabilire

Art. 73

In vederea accesului la activitatile profesionale, medicii veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta Colegiului Medicilor Veterinari din Romania certificatul de cazier judiciar emis de autoritatile competente ale statului membru de origine ori de provenienta sau, in lipsa acestuia, un document echivalent emis de autoritatile competente ale acelui stat.

Art. 74

(1) Atunci cand Colegiul Medicilor Veterinari are cunostinta de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic veterinar in Romania, comise de medicii veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau, acesta informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum si cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de medic veterinar, aplicate medicilor veterinari pe durata exercitarii profesiei in Romania.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda cu privire la faptele grave si precise comise de medicii veterinari cetateni romani sau care provin din Romania, anterior stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic veterinar in acel stat.

(4) Colegiul Medicilor Veterinari decide asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le intreprinde in situatiile pentru care a fost sesizat si comunica statului membru gazda, in termen de 3 luni de la primirea solicitarii acestuia, consecintele care rezulta cu privire la certificatele si documentele pe care le-a emis in cazurile respective.

(5) Colegiul Medicilor Veterinari asigura confidentialitatea informatiilor transmise.

Art. 75

(1) Pentru accesul la activitatile veterinare sau pentru exercitiul acestora, medicii veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta Colegiului Medicilor Veterinari din Romania certificatul de sanatate fizica si psihica eliberat de statul membru de origine sau de provenienta.

(2) In situatia in care pentru accesul sau pentru exercitiul activitatilor respective statul membru de origine sau de provenienta nu impune o astfel de cerinta si, in consecinta, nu emite cetatenilor sai un astfel de document, Colegiul Medicilor Veterinari accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.

Art. 76

Documentele prevazute la art. 73, 74 si 75 sunt valabile timp de 3 luni de la data emiterii.

Art. 77

(1) Solicitarile medicilor veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, cu privire la accesul in Romania la activitatile veterinare, se solutioneaza de Colegiul Medicilor Veterinari in termen de 3 luni de la data depunerii dosarului complet de catre cel interesat. Dosarul va cuprinde:

a) actul de identitate;

b) documentul de calificare in profesie, anexele la acest document si, dupa caz, certificatele insotitoare eliberate de statul de origine sau de provenienta, respectiv atestatul de echivalare eliberat de statul roman;

c) certificatul de cazier judiciar emis de statul de origine sau de provenienta ori documentul echivalent;

d) certificatul de sanatate eliberat de statul de origine sau de provenienta ori documentul echivalent.

(2) In situatiile prevazute la art. 74 alin. (1) si (3), cererea de reexaminare suspenda termenul legal de solutionare.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari continua procedura prevazuta la alin. (1) dupa primirea raspunsului din partea statului membru consultat sau dupa expirarea termenului de 3 luni prevazut de normele Uniunii Europene pentru formularea raspunsului de catre statele membre consultate in aceste situatii.

(4) In lipsa unui raspuns din partea statului membru consultat in termenul de 3 luni prevazut de normele Uniunii Europene pentru formularea acestuia, Colegiul Medicilor Veterinari va actiona avand in vedere faptele grave si precise de care are cunostinta.

Art. 78

Medicii veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene pot depune juramantul necesar pentru inscrierea in Colegiul Medicilor Veterinari, in limba romana ori in limba statului de origine sau de provenienta ori intr-o formula corespunzatoare si echivalenta de juramant sau declaratie.

B. Prevederi speciale referitoare la prestarea de servicii

Art. 79

(1) Medicii veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligatia inscrierii in Colegiul Medicilor Veterinari, atunci cand solicita accesul la activitatile de medic veterinar sau exercitarea acestora, in vederea prestarii temporare de servicii veterinare in Romania.

(2) Acestia sunt inregistrati in registrul tinut de Colegiul Medicilor Veterinari in acest scop, pe durata prestarii temporare de servicii veterinare, in vederea aplicarii prevederilor referitoare la conduita profesionala.

(3) Exercitarea activitatilor de medic veterinar in aceste situatii se face cu respectarea celorlalte drepturi si obligatii prevazute de lege pentru medicii veterinari cetateni romani. Medicii veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care presteaza servicii veterinare in Romania, se supun regulilor de conduita de natura profesionala si administrativa care se aplica in Romania.

(4) Atunci cand pe durata prestarii temporare de servicii in Romania persoanele enumerate la alin. (1) incalca dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevazute de lege, Colegiul Medicilor Veterinari informeaza statul membru in care cei in cauza sunt stabiliti.

(5) Prestarea temporara de servicii veterinare pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, se face pe baza urmatoarelor documente:

a) declaratia prealabila adresata Colegiului Medicilor Veterinari de catre solicitant cu privire la prestarea de servicii, in care se precizeaza durata de prestare a activitatilor veterinare, natura si locul de desfasurare a acestor activitati, atunci cand prestarea de servicii implica sederea temporara a prestatorului pe teritoriul Romaniei. Declaratia prealabila poate avea in vedere o serie de servicii prestate in aceeasi regiune si cu privire la unul sau mai multi beneficiari intr-o perioada de cel mult un an. In cazuri urgente, declaratia poate fi facuta in termen de maximum 7 zile de la incetarea prestarii activitatilor de medic veterinar;

b) un certificat prin care autoritatile competente ale statului membru, in care solicitantul este stabilit atesta ca acesta exercita legal activitatile respective pe teritoriul acelui stat;

c) un certificat prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta atesta ca solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor ori al altor titluri de medic veterinar prevazute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza.

(6) Documentele prevazute la alin. (5) sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor.

(7) Colegiul Medicilor Veterinari va retrage, dupa caz, temporar sau definitiv, certificatul prevazut la alin. (5) lit. b), eliberat unui medic veterinar cetatean roman ori cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, stabilit in Romania, in cazul in care acestei persoane i se aplica sanctiunile prevazute de lege cu suspendarea sau ridicarea dreptului de libera practica a profesiei.

C. Prevederi comune cu privire la dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii veterinare

Art. 80

Medicii veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, ale caror diplome, certificate sau alte titluri care atesta o calificare oficiala in medicina veterinara se recunosc conform prevederilor prezentei hotarari, exercita profesia in Romania cu titlul profesional roman, corespunzator calificarii profesionale insusite, utilizand de asemenea si abrevierea acestuia.

Art. 81

(1) Medicii veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti si exercita profesia de medic veterinar in Romania, au obligatia de a se informa la autoritatile competente cu privire la legislatia veterinara si cu privire la Codul de deontologie medical-veterinara.

(2) In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1) oricarei persoane interesate, au fost infiintate puncte de informare la nivelul Colegiului Medicilor Veterinari si la nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari va facilita, atunci cand este cazul, obtinerea de catre persoanele interesate, in interesul acestora si al clientilor lor, a cunostintelor lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei. 

Capitolul VII - CALIFICAREA, SPECIALIZAREA SI PROMOVAREA PROFESIONALA

Art. 82

Medicii veterinari se pot califica, specializa sau obtine grade profesionale.

Art. 83

Medicii veterinari se pot califica si specializa, prin:

a) studii postuniversitare;

b) primariat;

c) doctorat.

Art. 84

(1) Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in colaborare cu institutiile de invatamant superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari si a Asociatiei Generale a Medicilor Veterinari din Romania, stabilesc profilurile profesionale de baza si specializarile medicilor veterinari.

(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor impreuna cu Colegiul Medicilor Veterinari si institutiile de invatamant superior organizeaza concursul si elibereaza certificate care atesta gradul profesional de medic primar veterinar. 

Capitolul VIII - DISPOZITII FINALE

Art. 85

Recunoasterea diplomelor, certificatelor si a altor titluri eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele apartinand Spatiului Economic European, precum si de Confederatia Elvetiana se efectueaza indiferent daca formarea profesionala a fost dobandita in tot sau in parte pe teritoriul acestor state.

Art. 86

In caz de indoiala justificata, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor apartinand Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene sa confirme autenticitatea diplomelor, certificatelor si titlurilor care atesta calificarea de medic veterinar, eliberate in acele state, precum si confirmarea faptului ca posesorul a indeplinit toate conditiile de formare profesionala prevazute de normele Uniunii Europene.

Art. 87

Prevederile prezentei hotarari se aplica si:

a) cetatenilor romani care au dobandit un act de calificare dintre cele la care se refera prezenta hotarare;

b) sotului, precum si descendentilor de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, unui cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau unui cetatean al Confederatiei Elvetiene, care desfasoara activitati salarizate sau nesalarizate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor, in vederea accesului la exercitarea in regim salarial a acestei profesii;

c) beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).

Art. 88

(1) Colegiul Medicilor Veterinari va aplica medicilor veterinari cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care solicita accesul la activitatile veterinare sau exercitarea acestora pe teritoriul Romaniei, acelasi tratament ca si medicilor veterinari cetateni romani.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si activitatilor in domeniul profilaxiei care, potrivit legii, implica exercitiul autoritatii publice, in masura in care aceste responsabilitati sunt acordate medicilor veterinari romani care exercita activitati veterinare in regim salarial sau independent.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica, de asemenea, activitatilor in domeniul inspectiei produselor alimentare animale sau de origine animala pe care medicii veterinari romani au fost autorizati sa le exercite in cadrul competentelor serviciilor veterinare publice.

(4) Colegiul Medicilor Veterinari acorda accesul la aceste activitati conditionat de prezentarea la un interviu in care medicul veterinar in cauza trebuie sa dovedeasca autoritatii nationale competente cunoasterea legislatiei romanesti in materie.

Art. 89

Colegiul Medicilor Veterinari impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii notifica Comisiei Europene dispozitiile legislative, regulamentare si administrative adoptate cu privire la eliberarea diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atesta calificarea de medic veterinar.

Art. 90

Atunci cand diplomele, certificatele sau alte titluri care atesta calificarea de medic veterinar, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora, nu indeplinesc cerintele prevazute de prezenta hotarare pentru a fi recunoscute, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Colegiul Medicilor Veterinari vor examina cunostintele de specialitate si competentele atestate de aceste diplome, certificate si titluri, precum si experienta solicitantului, comparativ cu cerintele de calificare si cunostintele prevazute de legea romana.

Art. 91

Diplomele, certificatele sau alte titluri care atesta calificarea de medic veterinar obtinute in afara Uniunii Europene, a Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene, care nu au fost recunoscute de unul dintre aceste state, sunt echivalate de Ministerul Educatiei si Cercetarii conform legii.

Art. 92

(1) Diplomele, certificatele sau alte titluri care atesta calificarea de medic veterinar, obtinute in afara Uniunii Europene, a Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene si recunoscute in unul dintre aceste state, sunt examinate de Ministerul Educatiei si Cercetarii conform legii.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) se examineaza si formarea complementara si/sau, in cooperare cu Colegiul Medicilor Veterinari, experienta profesionala dobandita de catre cel interesat intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana ori in afara granitelor acestora.

(3) Daca in urma examinarii comparative se constata ca abilitatile si cunostintele atestate de aceste diplome, certificate sau titluri corespund numai partial cerintelor de calificare si cunostintelor prevazute de legea romana, autoritatile competente romane pot solicita persoanei interesate sa dovedeasca ca indeplineste toate aceste cerinte.

(4) Decizia autoritatilor competente romane se aduce la cunostinta solicitantului intr-un interval de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre acesta.

Art. 93

(1) Decizia Colegiului Medicilor Veterinari de respingere a solicitarii de recunoastere in scop profesional a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atesta calificarea de medic veterinar va cuprinde motivele intemeiate care au dus la respingere.

(2) Deciziile Colegiului Medicilor Veterinari cu privire la recunoasterea calificarilor prevazute de prezenta hotarare pot fi contestate la instantele de contencios administrativ.

(3) Nesolutionarea cererilor de recunoastere a calificarilor profesionale in termenele prevazute de prezenta hotarare poate fi atacata la instantele de contencios administrativ.

Art. 94

Colegiul Medicilor Veterinari elibereaza cetatenilor romani, medici veterinari, care se deplaseaza in statele Uniunii Europene, in celelalte state ale Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana, adeverinte, certificate sau orice tip de document necesar recunoasterii profesionale in statele mentionate.

Art. 95

Prevederile prezentului Statut sunt conforme cu Directiva Consiliului nr. 78/1026/CEE din 18 decembrie 1978 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri care atesta calificari oficiale in medicina veterinara, inclusiv masurile destinate sa faciliteze exercitarea efectiva a dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 362 din 23 decembrie 1978, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Directiva nr. 78/1027/CEE privind coordonarea dispozitiilor legislative, regulamentare si administrative, referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 362 din 23 decembrie 1978, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 96

In aplicarea Legii nr. 592/2003, art. 8 alin. 2, Colegiul Medicilor Veterinari va elabora norme.

Art. 97

Nerespectarea prezentului Statut se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr. 592/22.12.2003, privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998, pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata, si reprezinta abatere disciplinara de la Codul de Deontologie Medicala Veterinara.

Art. 98

Prezentul Statut a fost adoptat de Congresul National al Medicilor Veterinari

[ ANEXA Nr. 1 nu este inclusa in prezentul material] 

ANEXA Nr. 2 

Domnule Presedinte,

Subsemnatul(a) ..............................................................

Locul si data nasterii ......................................................

Cetatenia ...................................................................

Domiciliul: Localitatea ........................ str. ....................... nr. ........ bloc ....... sc. ...... ap. ...... judet/sector ...................

Telefon/Fax .................................................................

Studii de specialitate: Facultatea de Medicina Veterinara ................... promotia .................. Diploma nr. ................ data .................. eliberata de ...................................................................

Alte studii .................................................................

Gradul profesional ..........................................................

Titluri stiintifice .........................................................

Institutia, locul de activitate .............................................

Functia .....................................................................

Adresa: Localitatea ................................ str. ................... nr. .................. Telefon/Fax .............................................

Va rog a aproba inscrierea mea in Colegiul Medicilor Veterinari.

Declar pe proprie raspundere ca nu am fost condamnat(a) pentru vreo culpa profesionala sau penala si beneficiez de toate drepturile civile.

Am luat cunostinta de indatoririle si competentele membrilor Colegiului Medicilor Veterinari si principiile Codului de Etica si Deontologie Medicala Veterinara si ma oblig sa-l respect intocmai.

Data ....................

Semnatura,

Domnului Presedinte al Consiliului ....................................... al Colegiului Medicilor Veterinari 

ANEXA Nr. 3 

SE APROBA

PRESEDINTE ....................

DATA ...................

L.S.

Domnule Presedinte,

Subsemnatul(a) ..............................................................

Nascut in localitatea .................. judetul ............................

Domiciliat in localitatea ....................... str. ...................... nr. .... bloc .... sc. .... ap. .... judet/sector ......... tel./fax ...........

Studii: Facultatea de Medicina Veterinara ................................... promotia .............. Diploma nr. ................. data ..................... eliberata de ...................................................................

Alte studii: ................................................................

Grad profesional: ...........................................................

Titluri stiintifice: ........................................................

Locul de activitate, unitatea: ..............................................

Functia .....................................................................

Adresa unitatii: Localitatea ................................................ str. ........................... nr. ........... tel./fax ......................

Cartea de Identitate nr. .................... eliberata de Colegiul Medicilor Veterinari .....................................................................

Va rog prin prezenta sa aprobati eliberarea Atestatului de libera practica pentru urmatoarele activitati in ordinea prioritatii:

1. ..........................................................................

2. ..........................................................................

3. ..........................................................................

Data ...................

Semnatura ................

Domnului Presedinte al Consiliului ............................... al Colegiului Medicilor Veterinari 

ANEXA Nr. 4 

Se aproba,

Propun a se aproba PRESEDINTE CMV Ro

PRESEDINTE CMVJ/Mun. Buc.Nr. ........./............

Nr. ............/.............

L.S. Semnatura ...........

L.S. Semnatura ...............

Domnule Presedinte,

Subsemnatul(a) Dr. ................................... CNP .................. domiciliat in localitatea ................... str. .................. nr. ...... bloc ...... ap. .... jud./sector ....... cod postal ........ telefon ........... posesor al Atestatului de libera practica nr. .......... din ................... pentru urmatoarele activitati autorizate .......................................

In calitate de reprezentant al unitatii medical-veterinare cu sediul social in localitatea ............... strada ..................... nr. .... bloc ...... ap. .... cod postal ............. telefon .......... C.U.I. .................... cu forma de organizare ..................................... forma de exercitare a activitatii .......................................................

Va rog sa aprobati eliberarea Certificatului de inregistrare in Registrul Unic a unitatii medical-veterinare .............. din localitatea .............. cod postal ........... str. ........................ nr. .... bloc .... ap. .... jud./sector .............................. tel. ......................... pentru urmatoarele activitati: ........................................................

Anexez la prezenta cerere conform prevederilor art. 34 din Statutul Medicului Veterinar, urmatoarele:

a. copie act de identitate (BI sau CI);

b. copie carte de identitate eliberata de Colegiul Medicilor Veterinari;

c. copie atestat de libera practica;

d. copie act constitutiv al societatii comerciale, dupa caz;

e. copie certificat unic de inregistrare eliberat de registrul comertului pentru persoane juridice;

f. dovada sediu unitate medical-veterinara, dupa caz; (act proprietate, inchiriere, concesiune, comodat etc.);

g. documentatia cu privire la amplasarea, construirea si dotarea minima stabilita de Colegiul Medicilor Veterinari;

h. dovada achitarii taxei de eliberare a certificatului de inregistrare in Registrul Unic.

Data .....................

Semnatura .......................

Parafa/Stampila .................

Domnului Presedinte al Colegiului Medicilor Veterinari

Nota: Se intocmeste in doua exemplare care se inainteaza la CMV din care unul se intoarce la Consiliul Judetean/Municipiul Bucuresti pentru eliberarea Certificatului de inregistrare.

[Anexele nr 5 si 6 nu sunt incluse in prezentul material]

 

ANEXA Nr. 7 

Programa de studii pentru calificarea de doctor medic veterinar

Programa de studii ce conduce la obtinerea diplomei, certificatului sau a altui document ce atesta calificarile oficiale in medicina veterinara trebuie sa includa cel putin disciplinele listate in continuare. Instruirea in unul sau mai multe dintre aceste discipline poate fi realizata ca parte a sau in asociere cu alte cursuri

A. Materii de baza 

fizica, 
chimie, 
biologia animalelor, 
biologia plantelor, 
biomatematica,

B. Materii specifice

Grupul 1: stiinte de baza 

anatomie (incluzand histologia si embriologia), 
fiziologie, 
biochimie, 
genetica, 
farmacologie, 
farmacie, 
toxicologie, 
microbiologie, 
imunologie, 
epidemiologie, 
etica profesionala,

Grupul 2: stiinte clinice 

obstetrica, 
patologie (incluzand anatomia patologica), 
parazitologie, 
clinica medicala si chirurgie (incluzand anestezie), 
cursuri clinice privind diferite specii, 
medicina preventiva, 
radiologie, 
reproductie si tulburari de reproductie, 
politie veterinara si sanatate publica, 
legislatie veterinara si medicina legala 
terapeutica, 
propedeutica (semiologie)

Grupul 3: - productii animaliere 

productii animaliere, 
nutritia animalelor, 
agronomie 
economie rurala, 
cresterea animalelor, 
igiena veterinara 
etologie animala si protectia animalelor,

Grupul 4: igiena alimentara 

inspectia si controlul hranei pentru animale sau a alimentelor de origine animala, 
igiena alimentara si tehnologii de industrie alimentara, 
lucrari practice (incluzand lucrari practice la locurile unde are loc taierea animalelor si procesarea alimentelor). 


Vizualizari: 2176