Parlamentul României 

Lege nr. 308 

din 28 iunie 2004 

privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 30 iunie 2004 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. SECŢIUNEA 1 


Dispoziţii generale 

Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplică activităţilor de medic dentist exercitate în România în regim salarial şi/sau independent. 

Art. 2. - Profesia de medic dentist se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară, după cum urmează: 

a) cetăţeni ai statului român; 

b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene; 

c) soţul şi descendenţii de gradul I aflaţi în întreţinerea unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), care desfăşoară legal activităţi salariate sau nesalariate pe teritoriul României, indiferent de cetăţenia lor; 

d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor Uniunii Europene de către unul din statele prevăzute la lit. b). 

Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, expresiile folosite au următoarea semnificaţie: 

a) medici dentişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene - persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) şi, prin asimilare, medicii dentişti aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c) şi d); 

b) stat membru de origine sau de provenienţă - un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene; 

c) stat membru gazdă - un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene. 

(2) Prin titlu oficial de calificare în medicina dentară se înţelege: 

a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberată de către o instituţie de învăţământ superior din domeniul medicinii dentare, acreditată din România; 

b) certificatul de specialist în una din specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, eliberat de Ministerul Sănătăţii; 

c) certificatul de medic specialist stomatologie generală, eliberat de Ministerul Sănătăţii; 

d) certificatul de medic primar în una din specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, eliberat de Ministerul Sănătăţii; 

e) certificatul de medic primar stomatologie generală, eliberat de Ministerul Sănătăţii; 

f) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentară, eliberate conform normelor Uniunii Europene de către statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau de către Confederaţia Elveţiană; 

g) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentară dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. f) ori echivalate de România. 

Art. 4. - (1) Titlurile oficiale de calificare în medicina dentară obţinute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene se echivalează potrivit legii. 

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în medicina dentară care au fost recunoscute de unul din aceste state. 

Art. 5. - (1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sănătăţii publice şi a individului prin activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament ale maladiilor şi anomaliilor oro-dento-maxilare şi ale ţesuturilor adiacente, desfăşurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist din România. 

(2) Natura acestor activităţi încadrează profesia de medic dentist în rândul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilităţile acordate de legislaţia în vigoare. 

Art. 6. - (1) În exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament şi respect faţă de fiinţa umană. Independenţa profesională conferă medicului dentist dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului medico-dentar şi deplina răspundere a acestuia. 

(2) Medicul dentist nu este funcţionar public în timpul exercitării profesiei, prin natura umanitară şi liberală a acesteia. 

Art. 7. - (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentişti membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

(2) În vederea accesului la una din activităţile de medic dentist şi exerciţiului acesteia, medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul din aceste state, sunt exceptaţi, în caz de prestare temporară de servicii, de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor Dentişti din România. 

Art. 8. - (1) La primirea ca membru în Colegiul Medicilor Dentişti din România, medicul dentist va depune următorul jurământ: 

"O dată admis printre membrii profesiei de medic dentist: 

Mă angajez solemn să-mi consacru viaţa în slujba umanităţii; 

Voi păstra profesorilor mei respectul şi recunoştinţa care le sunt datorate; 

Voi exercita profesia cu conştiinţă şi demnitate; 

Sănătatea pacienţilor va fi pentru mine obligaţie sacră; 

Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi chiar şi după decesul acestora; 

Voi menţine prin toate mijloacele onoarea şi nobila tradiţie a profesiei de medic dentist. Colegii mei vor fi fraţii mei; 

Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, partid sau stare socială; 

Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană de la începuturile sale chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele profesionale contrar legilor umanităţii. 

Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!" 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi: 

a) medicilor dentişti cetăţeni români stabiliţi în străinătate; 

b) medicilor dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în România şi care doresc să profeseze; 

c) medicilor dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în unul din aceste state şi care solicită intrarea în profesie în România. 

(3) Medicii dentişti prevăzuţi la alin. (2) lit. b) şi c) pot depune jurământul în limba română sau în una din limbile de circulaţie din Uniunea Europeană. 

Art. 9. - (1) Profesia de medic dentist se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 2 care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) deţin un titlu oficial de calificare în medicina dentară; 

b) nu se găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta lege; 

c) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România sau sunt înregistraţi la Colegiul Medicilor Dentişti din România; 

d) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist. 

(2) Medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi pe teritoriul României, exercită profesia de medic dentist cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi medicii dentişti cetăţeni români membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

Art. 10. - (1) Profesia de medic dentist se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însuşite, după cum urmează: 

a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog cu minimum 3 ani experienţă profesională, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii certificatului de medic specialist stomatologie generală şi, respectiv, ai certificatului de medic primar stomatologie generală; 

b) medic dentist specialist în una din specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală; 

c) medic dentist primar în una din specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. 

(2) Până la însuşirea experienţei profesionale de minimum 3 ani, posesorii diplomei de medic stomatolog care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu se află în pregătire de rezidenţiat, exercită activităţile profesionale în calitate de medici stomatologi. 

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care deţin un titlu oficial de calificare în medicina dentară şi care exercită profesia în România. 

(4) Medicii dentişti care au obţinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România pot desfăşura activităţi de medicină dentară conform pregătirii profesionale în sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate sau/şi în sectorul privat, fie ca angajaţi, fie ca titulari sau asociaţi ai cabinetelor de practică medico-dentară independentă sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare. 

Art. 11. - Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic dentist se realizează de către Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumite în continuare autorităţi competente române. 

Art. 12. - (1) În cazul în care un medic dentist îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor Dentişti din România va reatesta competenţa profesională a acestuia în vederea reluării activităţii medico-dentare. 

(2) Procedura privind modalităţile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului profesional se stabileşte de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi medicilor dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi pe teritoriul României. 

Art. 13. - (1) Practicarea profesiei de medic dentist de către o persoană care nu are această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal. 

(2) Colegiul Medicilor Dentişti din România, prin preşedintele colegiului teritorial sau al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România, este în drept să exercite acţiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele judiciare şi autorităţile competente pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a persoanelor care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept titlul sau calitatea de medic dentist sau care practică în mod ilegal medicina dentară. 

(3) Acţiunea penală împotriva unui membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România cu privire la fapte ce au legătură cu exercitarea profesiei de medic dentist se pune în mişcare cu înştiinţarea prealabilă a colegiului teritorial al cărui membru este medicul dentist respectiv. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Nedemnităţi şi incompatibilităţi 

Art. 14. - Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist: 

a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic dentist şi pentru care nu a intervenit reabilitarea; 

b) medicul dentist căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară. 

Art. 15. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibilă cu: 

a) calitatea de angajat ori colaborator al unităţilor de producţie ori distribuţie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară; 

b) calitatea de comerciant; 

c) orice ocupaţie de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri; 

d) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; 

e) folosirea cu bună ştiinţă a cunoştinţelor medico-dentare în defavoarea sănătăţii pacientului sau în scop criminal. 

(2) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorităţi/instituţii interesate, preşedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituită pentru fiecare caz în parte şi alcătuită din 3 medici dentişti primari, pentru a confirma sau infirma situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) lit. a), b) sau e). În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea stării de incompatibilitate. 

(3) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi dreptul de exercitare a profesiei. 

(4) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat să anunţe colegiul al cărui membru este. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Autorizarea exercitării profesiei de medic dentist 

Art. 16. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist se face, după obţinerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, pe baza autorizaţiei de liberă practică acordate de Ministerul Sănătăţii, până la aderarea României la Uniunea Europeană, după care această competenţă trece în responsabilitatea Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

(2) Autorizaţia de liberă practică are valabilitate pe toată durata de exercitare a profesiei în cazul în care nu intervin situaţiile prevăzute la art. 12 şi 13 sau nu se produc abateri sancţionate de lege prin suspendarea sau retragerea dreptului de liberă practică. 

(3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România se obţine pe baza următoarelor acte: 

a) titlurile oficiale de calificare în medicina dentară prevăzute de lege; 

b) certificatul de cazier judiciar; 

c) certificatul de sănătate; 

d) declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15. 

(4) Colegiul Medicilor Dentişti din România va comunica, din oficiu, în termen de 5 zile, Ministerului Sănătăţii o copie a certificatului eliberat. 

(5) Medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în România exercită profesia pe baza documentelor emise de autorităţile competente române conform art. 20 şi în condiţiile prevăzute la art. 34. 

(6) În caz de prestare temporară de servicii pe teritoriul României, medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul din aceste state, sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de liberă practică a profesiei de medic dentist şi a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. Accesul la activităţile de medic dentist pe durata prestării serviciilor se face conform prevederilor art. 23. 

Art. 17. - (1) Medicii dentişti au dreptul la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 de ani femeile şi 65 de ani bărbaţii, cu excepţia doctorilor în medicină, care pot rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani femeile şi 70 de ani bărbaţii. Menţinerea în activitate peste aceste vârste în unităţile sanitare publice se face cu avizul Colegiului Medicilor Dentişti din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. 

(2) Academicienii, profesorii, conferenţiarii universitari şi cercetătorii ştiinţifici gradul I şi II, cu pregătire de bază de medic dentist, pot continua, la cerere, activitatea până la vârsta de 65 de ani femeile şi 70 de ani bărbaţii. Menţinerea în activitate în unităţile sanitare publice după împlinirea acestor vârste se face cu avizul Colegiului Medicilor Dentişti din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. 

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, la cerere, de pensie anticipată şi, respectiv, de pensie anticipată parţială, în condiţiile prevăzute de legislaţia asigurărilor sociale de stat. 

(4) Exercitarea profesiei de medic dentist în unităţile sanitare din sectorul privat peste limitele de vârstă prevăzute la alin. (1) şi (2) se face cu reînnoirea anuală a avizului Colegiului Medicilor Dentişti şi a certificatului de sănătate. 

(5) Medicii dentişti din reţeaua sanitară publică care au împlinit vârsta de pensionare - 60 de ani femeile şi 65 de ani bărbaţii - nu pot deţine funcţia de director general, director general adjunct şi director în cadrul Ministerului Sănătăţii şi al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, al direcţiilor de sănătate publică teritoriale, în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate şi nici funcţia de director general şi director general adjunct de spital, cu excepţia celor de la spitalele clinice şi institutele de cercetare. 

(6) Medicii dentişti deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinuţi, la cerere, în activitatea profesională, până la împlinirea vârstei de 65 de ani femeile şi 70 de ani bărbaţii. Aceste prevederi se aplică şi medicilor dentişti care, din motive politice, au fost obligaţi să îşi întrerupă studiile o anumită perioadă, obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori celor care au fost împiedicaţi să îşi reia activitatea profesională. Menţinerea în activitate până la aceste vârste, precum şi exercitarea ulterioară a profesiei se fac cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, alin. (4). 

CAPITOLUL II 

Dispoziţii privind exercitarea profesiei de medic dentist în România 

de către medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii 

Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European 

sau ai Confederaţiei Elveţiene 

SECŢIUNEA 1 

Dispoziţii privind facilitarea dreptului de stabilire 

Art. 18. - În vederea primului acces la una din activităţile profesionale, medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta autorităţilor competente române certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienţă sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis de acel stat. 

Art. 19. - (1) Pentru accesul la una din activităţile medico-dentare sau pentru exerciţiul acesteia, medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta autorităţilor competente române certificatul de sănătate fizică şi psihică, eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă. 

(2) În situaţia în care pentru accesul şi exerciţiul activităţii prevăzute la alin. (1) statul membru de origine sau de provenienţă nu impune o astfel de cerinţă şi, în consecinţă, nu emite cetăţenilor săi un astfel de document, autorităţile competente române acceptă din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sănătate. 

Art. 20. - (1) Solicitările medicilor dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene cu privire la accesul în România la una din activităţile prevăzute la art. 5 se soluţionează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde următoarele documente: 

a) documentul de identitate; 

b) diploma de medic stomatolog obţinută în România, diploma de medic dentist obţinută sau, după caz, recunoscută într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cazul diplomelor obţinute într-un stat terţ şi care nu au fost recunoscute de unul din statele membre enumerate; 

c) în cazul medicilor dentişti specialişti, şi diploma, certificatul sau titlul care atestă specializarea în una din specialităţile de medicină dentară prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală sau de normele Uniunii Europene, după caz; 

d) certificatul de sănătate sau atestatul echivalent al acestuia emis de statul membru de origine sau de provenienţă; 

e) certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienţă sau, în lipsa acestuia, un act echivalent emis de acel stat, în cazul în care intrarea în profesie se face în România. 

(3) Deciziile autorităţilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ. 

(4) În situaţiile prevăzute la art. 21, cererea de reexaminare suspendă termenul legal de soluţionare. Autorităţile competente române vor continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre consultate în aceste situaţii. 

Art. 21. - (1) Atunci când autorităţile competente române au cunoştinţă de fapte grave şi precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic dentist în România, comise de medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, anterior stabilirii în România şi în afara teritoriului său, acestea informează statul membru de origine sau de provenienţă al celor în cauză. 

(2) Autorităţile competente române comunică statului membru gazdă informaţiile solicitate cu privire la sancţiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum şi cu privire la sancţiunile penale interesând exerciţiul profesiei de medic dentist, aplicate medicilor dentişti pe durata exercitării profesiei în România. 

(3) Autorităţile competente române analizează informaţiile transmise de statul membru gazdă, cu privire la faptele grave şi precise comise de medicii dentişti cetăţeni români sau care provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazdă şi în afara teritoriului său, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic dentist în acel stat. Autorităţile competente române decid asupra naturii şi amplorii investigaţiilor pe care le întreprind în situaţiile pentru care au fost sesizate şi comunică statului membru gazdă, în termen de 3 luni de la primirea solicitării acestuia, consecinţele care rezultă cu privire la atestatele şi documentele pe care le-au emis în cazurile respective. 

(4) Autorităţile competente române asigură confidenţialitatea informaţiilor transmise. 

Art. 22. - Documentele prevăzute la art. 18, 19 şi 21 sunt valabile 3 luni de la data emiterii. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Dispoziţii cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare 

Art. 23. - (1) Medicii dentişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul din aceste state, sunt exceptaţi de la obligaţia înscrierii în Colegiul Medicilor Dentişti din România, precum şi de la plata cotizaţiei de membru, atunci când solicită accesul la una din activităţile de medic dentist în vederea prestării temporare de servicii medico-dentare în România. 

(2) Aceştia sunt înregistraţi automat la Colegiul Medicilor Dentişti din România pe durata prestării serviciilor respective, în vederea aplicării prevederilor art. 27. 

(3) Exerciţiul activităţilor de medic dentist, în aceste situaţii, se face în concordanţă cu celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege pentru medicii dentişti cetăţeni români. 

(4) Atunci când pe durata prestării temporare de servicii medico-dentare în România persoanele prevăzute la alin. (1) încalcă dispoziţiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevăzute de lege, autorităţile competente române informează statul membru în care cei în cauză sunt stabiliţi. 

Art. 24. - (1) Prestarea temporară de servicii medico-dentare în România de către medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în unul din aceste state se face pe baza următoarelor documente: 

a) declaraţia prealabilă adresată autorităţilor competente române de către solicitant, în care se precizează durata de prestare, natura şi locul de desfăşurare a acestor activităţi. În cazurile de urgenţă, declaraţia poate fi făcută în termen de maximum 7 zile de la încetarea prestării acestor activităţi; 

b) dovada prin care autorităţile competente ale statului membru de origine sau provenienţă atestă că solicitantul exercită legal activităţile respective pe teritoriul acelui stat; 

c) dovada prin care autorităţile competente ale statului membru de origine sau provenienţă atestă că solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor sau altor titluri de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor în cauză. 

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt valabile 12 luni de la data emiterii. 

Art. 25. - (1) În caz de prestare temporară a serviciilor care antrenează deplasarea prestatorului în România, medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în unul din aceste state sunt exceptaţi de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora. 

Art. 26. - Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, autorităţile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) eliberate medicilor dentişti cetăţeni români, precum şi medicilor dentişti care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 2 lit. b)-d), stabiliţi în România, în cazul în care acestora li se aplică sancţiunile prevăzute de prezenta lege care atrag retragerea dreptului de liberă practică a profesiei. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Dispoziţii comune cu privire la dreptul de stabilire 

şi libera prestare de servicii medico-dentare 

Art. 27. - Medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care, în timpul exercitării profesiei în România încalcă dispoziţiile, legile şi regulamentele profesiei, răspund potrivit legii. 

Art. 28. - (1) Medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care exercită profesia de medic dentist în România au dreptul de a ataşa la titlul profesional prevăzut la art. 10 titlul legal de formare obţinut în statul membru de origine sau de provenienţă, în limba statului emitent şi, eventual, abrevierea acestui titlu în măsura în care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi însoţit de numele şi locul instituţiei sau al organismului emitent. 

(2) Dacă titlul respectiv de formare desemnează în România o pregătire complementară neînsuşită de beneficiar, acesta va utiliza în exerciţiul profesiei forma corespunzătoare a titlului indicată de autorităţile competente române. 

Art. 29. - (1) Medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care sunt stabiliţi şi care exercită profesia în România, au obligaţia de a se informa la autorităţile competente cu privire la legislaţia din domeniul sănătăţii, domeniul securităţii sociale, precum şi cu privire la Codul deontologic al medicului dentist. 

(2) În vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă. 

CAPITOLUL III 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor 

Dentişti din România 

SECŢIUNEA 1 

Caracteristici generale 

Art. 30. - (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională a medicilor dentişti, de interes public, apolitică şi fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, având ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic dentist. 

(2) Colegiul Medicilor Dentişti din România are autonomie instituţională şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, acţionând pentru dezvoltarea profesiei şi a prestigiului ei în cadrul vieţii sociale. 

(3) Colegiul Medicilor Dentişti din România cuprinde toţi medicii dentişti, cetăţeni români şi cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în România, care exercită profesia de medic dentist în condiţiile prezentei legi. 

Art. 31. - (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. 

(2) Între Colegiul Medicilor Dentişti din România şi colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară. 

(3) Sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România este în municipiul Bucureşti. 

(4) Patrimoniul este format din bunuri mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Atribuţiile Colegiului Medicilor Dentişti din România 

Art. 32. - (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România are următoarele atribuţii generale: 

a) asigură aplicarea legilor şi regulamentelor care privesc exerciţiul profesiei de medic dentist; 

b) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei; 

c) asigură respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de bolnav şi de sănătatea publică; 

d) elaborează şi adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi Codul deontologic al medicului dentist, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora; 

e) controlează şi supraveghează modul de exercitare a profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară, precum şi aplicarea legilor şi regulamentelor specifice; 

f) avizează eliberarea autorizaţiei de liberă practică a medicinii dentare; 

g) reprezintă pe membrii săi în relaţiile cu asociaţii ştiinţifice, profesionale, patronale şi cu sindicatele; 

h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică medico-dentară independentă; 

i) stabileşte şi reglementează regimul de publicitate a activităţilor medico-dentare; 

j) asigură cadrul necesar desfăşurării unei concurenţe loiale bazate exclusiv pe promovarea competenţei profesionale; 

k) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a medicilor dentişti şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medico-dentar; 

l) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea reglementărilor din domeniul medico-dentar sau al asigurărilor sociale de sănătate; 

m) acţionează, alături de instituţiile sanitare centrale şi teritoriale, ca în unităţile medico-dentare publice şi particulare (cabinete, policlinici, spitale) să fie asigurată calitatea actului medico-dentar; 

n) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională şi de deontologie medicodentară şi a cazurilor de malpraxis, în calitate de organ de jurisdicţie profesională; 

o) sprijină instituţiile şi acţiunile de asistenţă medico-socială pentru medicii dentişti şi familiile lor; 

p) promovează relaţiile pe plan extern cu organizaţii şi formaţiuni similare; 

q) în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România funcţionează comisii care reprezintă specialităţile medicinii dentare prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, elaborat de Ministerul Sănătăţii; 

r) reprezintă medicii dentişti cu practică independentă care desfăşoară activităţi medico-dentare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În acest sens va organiza o comisie care va negocia prevederile contractului-cadru anual cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii; 

s) avizează autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare publice sau private, în funcţie de necesarul de medici dentişti dintr-un teritoriu, şi se pronunţă în legătură cu demersurile întreprinse în vederea interzicerii instalării şi funcţionării acestora, ţinând seama de exercitarea activităţii medicinii dentare în concordanţă cu competenţa profesională a medicului dentist, de dotarea tehnică, precum şi de respectarea normelor de igienă; 

t) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională pentru membrii săi; 

u) colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali din România în ceea ce priveşte activitatea profesională a tehnicienilor dentari şi asistenţilor medicali care desfăşoară activitate în medicina dentară; 

v) realizează şi editează, pentru toţi membrii săi, Ghidul de bună practică a medicinii dentare; 

w) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către medicii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. 

(2) În domeniul formării profesionale, Colegiul Medicilor Dentişti din România are următoarele atribuţii: 

a) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii la stabilirea numărului anual de locuri în facultăţile de medicină dentară acreditate; 

b) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării la educaţia continuă, specializarea şi pregătirea profesională postuniversitară a medicilor dentişti; 

c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional, a tematicii de concurs şi la elaborarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală; 

d) organizează forme de educaţie medicală continuă şi de ridicare a gradului de competenţă profesională a membrilor săi; 

e) urmăreşte realizarea orelor de educaţie medicală continuă necesare reavizării la 5 ani a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. Orele de educaţie medicală continuă acumulate în perioada anterioară înfiinţării Colegiului Medicilor Dentişti din România rămân valabile; 

f) susţine activitatea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi organizează manifestări ştiinţifice în domeniul medicinii dentare. 

Art. 33. - În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, Colegiul Medicilor Dentişti din România, prin structurile naţionale sau teritoriale, are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România 

Art. 34. - (1) În vederea exercitării profesiei de medic dentist, medicii dentişti cetăţeni români şi medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în România au obligaţia să se înscrie în Colegiul Medicilor Dentişti din România. 

(2) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al Colegiul Medicilor Dentişti din România, care se eliberează la înscrierea în corpul profesional. 

(3) Înscrierea în Colegiul Medicilor Dentişti din România şi eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b) şi d) şi au depus jurământul prevăzut la art. 8. 

(4) Depunerea jurământului se va menţiona în certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

(5) Pot deveni la cerere membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România şi medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul din aceste state şi care prestează temporar servicii medico-dentare în România, cu respectarea prevederilor alin. (3). 

(6) Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România sunt înscrişi în Registrul unic al medicilor dentişti care se află la Colegiul Medicilor Dentişti din România şi care se publică periodic. 

(7) La data intrării în vigoare a prezentei legi, au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România toţi medicii dentişti înscrişi până la această dată în Colegiul Medicilor din România. 

Art. 35. - (1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România, care din motive obiective întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist, pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată. 

(2) Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România se suspendă obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezenta lege. 

(3) Întreruperea exercitării profesiei de medic dentist pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

Art. 36. - Medicii dentişti cetăţeni români şi medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, care doresc să exercite profesia se înscriu ca membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. 

SECŢIUNEA a 4-a 

Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentişti 

din România 

Art. 37. - Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România au următoarele drepturi: 

a) dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau naţionale ale Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

b) dreptul să se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentişti din România şi să primească informaţiile solicitate; 

c) dreptul să participe la orice acţiune a Colegiului Medicilor Dentişti din România şi să fie informaţi în timp util despre aceasta; 

d) dreptul să folosească, împreună cu membrii săi de familie, toate dotările sociale, profesionale, culturale şi sportive ale Colegiului Medicilor Dentişti din România şi ale colegiilor teritoriale; 

e) dreptul să poarte însemnele Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

f) dreptul de a contesta sancţiunile primite; 

g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situaţii deosebite atât personal, cât şi prin membrii lor de familie; 

h) medicii dentişti încadraţi în unităţile sanitare publice, finanţate de la bugetul de stat, beneficiază de asistenţă medicală gratuită şi medicamente gratuite atât personal, cât şi pentru membrii lor de familie. 

Art. 38. - Obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România sunt următoarele: 

a) să facă dovada cunoaşterii normelor de deontologie profesională şi a celor care reglementează organizarea şi funcţionarea corpului profesional. Modalitatea de testare a cunoştinţelor de deontologie şi a legislaţiei profesionale se stabileşte de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

b) să respecte dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România, ale Codului deontologic al medicului dentist, hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România şi regulamentele profesiei; 

c) să rezolve sarcinile ce le-au fost încredinţate în calitate de membri sau de reprezentanţi ai corpului profesional; 

d) să participe la manifestările iniţiate de organele de conducere, la activităţile profesionale ori de pregătire profesională iniţiate ori organizate de către organele de conducere naţionale sau locale; 

e) să participe la şedinţele ori adunările la care au fost convocaţi; 

f) să execute cu bună-credinţă sarcinile care decurg din hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

g) să se abţină de la deliberările organelor de conducere în care sunt aleşi, în cazul în care, în îndeplinirea unor atribuţii ale acestor organe, au un interes propriu; 

h) să păstreze secretul profesional; 

i) să păstreze în cadrul profesiei confidenţialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele de conducere; 

j) să respecte normele, principiile şi îndatoririle deontologiei medicale; 

k) să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

l) să achite în termenul stabilit cotizaţia datorată în calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

m) să rezolve litigiile cu alţi membri, în primul rând, prin mediere de către comisiile organizate în acest scop în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

n) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, în colegiile judeţene sau în Colegiul municipiului Bucureşti. 

Art. 39. - Obligaţiile membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România, ce decurg din calitatea lor specială de medici dentişti, sunt: 

a) să respecte şi să aplice în orice împrejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist; 

b) să nu aducă prejudicii reputaţiei profesiei sau a altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

c) să acorde cu promptitudine şi necondiţionat îngrijirile medico-dentare de urgenţă, ca o îndatorire fundamentală profesională şi civică; 

d) să acţioneze pe toată durata exercitării profesiei în vederea creşterii gradului de pregătire profesională; 

e) să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul pe toate actele medicale pe care le semnează; 

f) să respecte drepturile pacienţilor. 

Art. 40. - (1) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medico-dentare, medicii dentişti sunt obligaţi să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor Dentişti din România. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de către Colegiul Medicilor Dentişti din România. 

(2) Medicilor dentişti care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România li se suspendă dreptul de liberă practică până la realizarea numărului de credite respectiv. 

SECŢIUNEA a 5-a 

Organizare şi funcţionare 

A. Organizarea la nivel teritorial 

Art. 41. - Colegiul Medicilor Dentişti din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. 

Art. 42. - Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, sunt: adunarea generală, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi biroul consiliului. 

Art. 43. - (1) Consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Dentişti din România are un număr de membri proporţional cu numărul medicilor dentişti înscrişi în evidenţă. Norma de reprezentare este de un membru la 30 de medici dentişti înscrişi, aleşi de adunarea generală judeţeană. 

(2) Acolo unde numărul membrilor înscrişi este mai mic de 250, se pot înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea medicilor dentişti din judeţe limitrofe. 

Art. 44. - (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, va alege dintre membrii săi un birou executiv format din preşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar şi un trezorier. 

(2) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu: 

a) funcţia corespunzătoare dintr-un sindicat profesional; 

b) funcţia de director executiv şi de director executiv adjunct al direcţiei de sănătate publică; 

c) funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, precum şi funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii şi al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, direcţiilor de sănătate publică teritoriale, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi al caselor judeţene de asigurări de sănătate. 

(3) Adunarea generală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, alege o comisie de cenzori care va funcţiona în mod independent de biroul executiv. 

Art. 45. - (1) Membrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, titulari şi supleanţi, se aleg pe perioada unui mandat hotărât de adunarea generală a medicilor dentişti din România, cu posibilitatea de a fi realeşi maximum 3 mandate. 

(2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum 2/3 din numărul total al medicilor dentişti înscrişi. În cazul în care această proporţie nu poate fi întrunită, la interval de 2 săptămâni se organizează o nouă adunare generală, în cadrul căreia se procedează la alegerea membrilor, indiferent de numărul de participanţi. 

(3) Membrii primului consiliu judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, titulari şi supleanţi, se aleg pe o durată de 2 ani. 

Art. 46. - (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se întruneşte la convocarea preşedintelui, în şedinţe ordinare, la interval de 2 luni. În mod excepţional, la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor săi, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, poate fi convocat în şedinţe extraordinare. Între şedinţe, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, este condus de biroul executiv, care asigură activitatea permanentă a acestuia. 

(2) Deciziile consiliului judeţean, respectiv ale municipiului Bucureşti, se adoptă în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al acestora. 

Art. 47. - (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, exercită atribuţiile prevăzute de lege, date în competenţa sa, la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, prin regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

(2) În vederea exercitării atribuţiilor, consiliul judeţean, respectiv consiliul municipiului Bucureşti, îşi desfăşoară activitatea în comisii, alese de adunarea generală respectivă, pe domenii de activitate sau pe specialităţi ale medicinii dentare, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

B. Organizarea la nivel naţional 

Art. 48. - Conducerea Colegiului Medicilor Dentişti din România, la nivel naţional, se exercită de către: 

a) Adunarea generală naţională; 

b) Consiliul naţional; 

c) Biroul executiv. 

Art. 49. - (1) Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România este alcătuită din reprezentanţi aleşi de adunarea generală din fiecare judeţ şi din municipiul Bucureşti, prin vot direct şi secret. 

(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este de: 

a) 2 reprezentanţi pentru colegiile teritoriale care au sub 50 de membri înscrişi; 

b) 4 reprezentanţi pentru colegiile teritoriale care au sub 120 de membri înscrişi; 

c) 6 reprezentanţi pentru colegiile teritoriale care au sub 200 de membri înscrişi; 

d) 8 reprezentanţi pentru colegiile teritoriale care au sub 300 de membri înscrişi; 

e) 10 reprezentanţi pentru colegiile teritoriale cu peste 300 de membri înscrişi; 

f) un reprezentant la 100 de membri înscrişi pentru Colegiul Medicilor Dentişti al municipiului Bucureşti. 

(3) Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România se întruneşte anual. 

Art. 50. - (1) Adunarea generală naţională adoptă Codul deontologic al medicului dentist şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul reprezentanţilor aleşi. 

(2) Deciziile Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România se adoptă cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul reprezentanţilor aleşi. 

Art. 51. - Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România are următoarele atribuţii: 

a) adoptă Codul deontologic al medicului dentist şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România, cât şi modificările lor ulterioare; 

b) alege membrii Biroului executiv pentru mandatul respectiv; 

c) dezbate şi votează Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv şi de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor Dentişti din România privind activitatea desfăşurată între sesiunile adunării generale; 

d) revocă din funcţie membrii aleşi în cazul în care, în urma prezentării rapoartelor, nu se obţine, prin votul delegaţilor prezenţi, majoritatea simplă pozitivă; 

e) alege comisia de cenzori; 

f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli anual al Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

g) dezbate şi votează raportul Comisiei de cenzori; 

h) stabileşte valoarea cotizaţiei anuale şi raportul dintre cotizaţia cuvenită Consiliului naţional şi colegiilor teritoriale; 

i) stabileşte obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentişti din România pe termen scurt, mediu şi lung; 

j) atribuţiile adunărilor generale judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt identice cu cele ale adunării generale pe ţară. 

Art. 52. - (1) Între sesiunile Adunării generale naţionale, Colegiul Medicilor Dentişti din România este condus de Consiliul naţional. 

(2) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România este alcătuit din: un reprezentant al fiecărui judeţ, 3 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti şi câte un reprezentant al medicilor dentişti din fiecare minister şi instituţie centrală cu reţea sanitară proprie. 

(3) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul reprezentanţilor stabiliţi la alin. (2). 

Art. 53. - Deciziile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România se adoptă în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al membrilor. 

Art. 54. - Atribuţiile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România sunt următoarele: 

a) elaborează Codul deontologic al medicului dentist, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România, în termen de 6 luni de la constituirea Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

b) fixează cotizaţia care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare medic dentist consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti, stabilind partea din această cotizaţie care trebuie virată către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

c) gestionează bunurile Colegiului Medicilor Dentişti din România şi poate să iniţieze şi să subvenţioneze acţiuni interesând profesiunea de medic dentist, acţiuni de întrajutorare; 

d) controlează şi coordonează activitatea consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi controlează gestiunea acestora; 

e) soluţionează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestaţiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în conformitate cu regulamentele proprii; 

f) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală; 

g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României; 

h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor concursurilor şi examenelor pentru medicii dentişti; 

i) stabileşte sistemul de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor dentişti; 

j) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României; 

k) stabileşte condiţiile privind desfăşurarea de către cabinetele şi unităţile medico-dentare a publicităţii şi aprobă conţinutul materialului publicitar. 

Art. 55. - În cadrul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România funcţionează mai multe comisii al căror număr, competenţe, precum şi regulament de funcţionare sunt stabilite de către acesta. 

Art. 56. - (1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor Dentişti din România asigură activitatea permanentă a acestuia, în conformitate cu legea şi regulamentele proprii. 

(2) Biroul executiv este alcătuit dintr-un preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar general şi un contabil. 

Art. 57. - (1) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România participă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, la elaborarea tuturor programelor de sănătate şi a actelor normative cu efect asupra medicinii dentare. 

(2) La negocierea anuală a contractului-cadru pentru specialitatea medicină dentară, Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România reprezintă medicii dentişti aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări sociale de sănătate. 

Art. 58. - (1) Contractul de muncă al persoanei care exercită o funcţie de conducere în biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România se suspendă, la cererea persoanei în cauză, pe perioada cât îndeplineşte funcţia respectivă, cu menţinerea locului de muncă. 

(2) Persoana aflată în situaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază de vechime în muncă pe perioada exercitării funcţiei respective. 

(3) Remunerarea persoanelor care exercită funcţii de conducere în biroul executiv central sau local este stabilită prin vot, cu majoritate simplă, de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

SECŢIUNEA a 6-a 

Răspunderea disciplinară 

Art. 59. - (1) Medicul dentist răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, regulilor de bună practică profesională, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

(2) Prin comisia de deontologie şi disciplină şi, după caz, prin comisiile de specialitate, care funcţionează în cadrul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale Consiliului naţional, Colegiul Medicilor Dentişti din România judecă litigiile şi abaterile deontologice şi disciplinare ale medicilor dentişti. Comisiile de deontologie şi disciplină se constituie şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România cu respectarea principiului privind egalitatea de tratament, respectarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. 

Art. 60. - (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România, care încalcă jurământul depus, legile şi regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de medic dentist şi nu respectă Codul deontologic al medicului dentist, răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea abaterii, şi li se va aplica una dintre următoarele sancţiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) vot de blam; 

d) suspendarea temporară, pe un interval de 6-12 luni, a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România; 

e) retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi propunerea către Ministerul Sănătăţii pentru retragerea autorizaţiei de liberă practică a profesiei de medic dentist. 

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică de către consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru membrii lor. 

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se aplică de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România numai după efectuarea unei expertize de specialitate de către o comisie alcătuită din cel puţin 5 specialişti, din specialitatea persoanei în cauză, aprobată de consiliu, la propunerea comisiilor de specialitate. 

(4) Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în termen de 24 de ore, în mod obligatoriu, Ministerului Sănătăţii şi, după caz, reprezentantului legal al cabinetului sau persoanei juridice cu care medicul dentist sancţionat a încheiat contractul de muncă şi care decid, după caz, pe baza acestora, cu privire la autorizaţia de liberă practică a profesiei de medic dentist şi cu privire la contractul de muncă. 

(5) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România soluţionează contestaţiile formulate împotriva deciziilor consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, cu privire la abaterile medicilor dentişti de la normele de deontologie. 

Art. 61. - (1) Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a)-d) se poate introduce contestaţie la Comisia superioară de deontologie şi disciplină, care funcţionează în cadrul Consiliului naţional, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. 

(2) Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. e), precum şi împotriva deciziilor Comisiei superioare de deontologie şi disciplină adoptate potrivit alin. (1) se poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea medicul dentist sancţionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, respectiv a deciziei acestei comisii. 

Art. 62. - Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România, cât şi a medicilor dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care exercită profesia în România, potrivit prezentei legi, nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau patrimonială, conform prevederilor legale. 

Art. 63. - După un interval de un an de la emiterea deciziei de suspendare a autorizaţiei de liberă practică a medicinii dentare, medicul dentist în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an. 

SECŢIUNEA a 7-a 

Venituri şi cheltuieli 

Art. 64. - Veniturile Colegiului Medicilor Dentişti din România se constituie din: 

a) taxa de înscriere; 

b) cotizaţiile lunare ale membrilor; 

c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice; 

d) donaţii de la persoane fizice şi juridice; 

e) legate; 

f) drepturi editoriale; 

g) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; 

h) fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice; 

i) alte surse. 

Art. 65. - (1) Neplata cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România pe o perioadă de 6 luni şi după atenţionarea scrisă de către consiliul teritorial al Colegiului Medicilor Dentişti din România se sancţionează cu suspendarea dreptului de liberă practică până la plata cotizaţiei datorate şi atrage plata unor penalităţi de întârziere în cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice. 

(2) Penalităţile de întârziere se vor aplica şi colegiilor teritoriale care nu varsă partea de cotizaţie stabilită de către Consiliul naţional. 

Art. 66. - (1) Cuantumul cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, precum şi partea din aceasta care trebuie vărsată către forurile naţionale se stabilesc de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

(2) Partea din cotizaţie aferentă funcţionării Colegiului Medicilor Dentişti din România va fi virată, până cel mai târziu la sfârşitul lunii următoare celei pentru care a fost percepută cotizaţia, înaintea oricăror altor plăţi. 

(3) Obligaţia urmăririi şi efectuării vărsării cotei aferente Consiliului naţional revine preşedintelui consiliului teritorial. 

Art. 67. - Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Medicilor Dentişti din România tarifele se stabilesc, după caz, de Consiliul naţional, respectiv de către consiliul colegiului teritorial. 

Art. 68. - (1) Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administraţie, salarizare personal, fonduri fixe, material gospodăresc, finanţarea cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse de merit prin concurs medicilor dentişti, întrajutorarea medicilor dentişti cu venituri mici şi a familiilor lor. 

(2) Modul de alocare a fondurilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 69. - Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România au obligaţia de a pune la dispoziţie comisiilor electorale desemnate pentru organizarea Colegiului Medicilor Dentişti din România evidenţa nominală a medicilor dentişti din România, conform anexei la prezenta lege, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 70. - (1) Până la alegerea primului consiliu judeţean al Colegiului Medicilor Dentişti din România, respectiv al municipiului Bucureşti, cererile de înscriere în colegiu se depun la comisiile electorale respective. 

(2) Autorizaţiile de liberă practică eliberate anterior apariţiei prezentei legi rămân valabile pe perioada pentru care au fost eliberate, urmând a fi reînnoite de către Ministerul Sănătăţii. 

(3) Autorizaţia de liberă practică reînnoită, conform alin. (2), cu noua titulatură de Autorizaţie de liberă practică a medicinii dentare, va fi valabilă pe toată perioada de exercitare a profesiei, cu excepţia cazurilor în care intervine retragerea acesteia ca urmare a aplicării prevederilor art. 60 alin. (1) lit. e), alin. (3) şi (4). 

Art. 71. - (1) Primele alegeri vor fi organizate de comisiile electorale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnate de: 

a) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; 

b) filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale asociaţiilor profesionale ale medicilor dentişti, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi; 

c) comisiile judeţene de stomatologie ale Colegiului Medicilor din România. 

(2) Fiecare parte dintre cele prevăzute la alin. (1) îşi va desemna un număr egal de reprezentanţi. 

(3) Comisiile electorale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt alcătuite din 9 membri. 

(4) La nivelul ţării se va organiza o Comisie electorală centrală, constituită din: 

a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii; 

b) 3 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale medicilor dentişti, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi; 

c) 3 reprezentanţi ai Comisiei de stomatologie a Colegiului Medicilor din România; 

d) câte un reprezentant, din partea fiecărui minister şi instituţie centrală cu reţea sanitară proprie. 

(5) Activitatea Comisiei electorale centrale constă în: 

a) elaborarea Regulamentului electoral şi urmărirea respectării acestuia; 

b) organizarea în bune condiţii a alegerilor locale şi pe ţară; 

c) validarea alegerilor locale şi pe ţară. 

(6) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezentul articol, Comisia electorală centrală, prin comisiile electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti, va colecta cotizaţiile lunare în avans pentru o perioadă de 6 luni. 

(7) Activitatea Comisiei electorale centrale încetează o dată cu constituirea legală a primei adunări generale pe ţară a Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

Art. 72. - Administraţia publică locală, prin consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va sprijini consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, cât şi Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România, în vederea dobândirii în condiţiile legii a spaţiilor necesare desfăşurării activităţii, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Art. 73. - Atribuţiile Colegiului Medicilor Dentişti din România nu pot fi exercitate de nici o altă asociaţie profesională medicală. Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România pot face parte şi din alte asociaţii profesionale. 

Art. 74. - Codul deontologic al medicului dentist, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Consiliului naţional adoptate în aplicarea prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 75. - (1) În vederea facilitării accesului la exerciţiul profesiei de medic dentist pe teritoriul României, Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, recunoaşte calificările de medic dentist dobândite, în conformitate cu normele Uniunii Europene, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, de către cetăţenii acestor state, iar încadrarea acestora în muncă se face conform legii. 

(2) Normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic dentist eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European şi de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora se elaborează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentişti din România şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

(3) Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Art. 76. - Medicii dentişti trebuie să deţină o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea medico-dentară. 

Art. 77. - Anexa face parte integrantă din prezenta lege. 

Art. 78. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI 
NICOLAE VĂCĂROIU 


Bucureşti, 28 iunie 2004. 

Nr. 308. 

ANEXĂ 

Numele şi prenumele medicului dentist: ..................................................... 

Data naşterii: ..................................................... 

Specialitatea şi gradul profesional: ..................................................... 

Titlul ştiinţific: ..................................................... 

Promoţia: ..................................................... 

Locul de muncă: ..................................................... 

Adresa şi numărul de telefon: ..................................................... 


Vizualizari: 1348