CONDIŢIILE ŞI CRITERIILE NECESARE PENTRU SELECŢIONAREA, SCOLARIZAREA ATESTAREA ŞI UTILIZAREA GHIZILOR DE TURISM

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc sã se scolarizeze în profesia de ghid de turism sau celor care o practicã venim cu noutãti menite a-i informa şi a le completa noţiunile necesare unei astfel de reglementãri.

Obligaţia de a aplica conditiile de mai jos revin tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfãşoarã activitate de turism în România. 

- În România sunt utilizate urmãtoarele categorii de ghizi în activitatea de turism: 

a) ghid local, care asigurã asistenţã turisticã pe un teritoriu limitat, bine definit-localitate; 
b) ghid naţional, care asigurã asistentã turisticã pe teritoriul naţional şi în strãinãtate;
c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice: 

- montan, drumeţie montanã; 
- artã; 
- supraveghetor; 
- animaţie; 
- habitat natural: faună, florã; 
- ornitologie; 
- sportiv, respectiv: alpinism si cãţãrare pe stânci, schi, bob, înot, canotaj, iachting, zbor cu aparate ultrauşoare (deltaplan, parapantã şi altele); 
- alte specializãri în funcţie de cererea pieţei turistice şi formei de pregătire . 

Selecţionarea - scolarizarea şi specializarea ghizilor de turism 

- Selecţionarea candidaţilor pentru cursurile de calificare şi, respectiv, de specializare profesionalã în profesia de ghid de turism, se face cu respectarea condiţiilor prevãzute în anexele nr. 1 şi 2 prezentate mai jos şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, republicatã, precum şi ale actelor normative care reglementeazã aplicarea acesteia. 

- Formarea profesionalã a categoriilor de ghizi de turism se poate realiza prin sistemului naţional de învãţământ, dar şi în cadrul sistemului de formare profesionalã a adulţilor. 

- Organizarea programelor de formare profesionalã în sistemul formãrii profesionale a adulţilor, precum şi evaluarea şi certificarea formãrii profesionale se fac în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare. 

- Planurile şi programele de pregãtire pentru calificarea în meseria de ghid de turism se elaboreazã de cãtre unitãţile care organizeazã cursurile de calificare şi specializare, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, în condiţiile legii. 

- Persoanele care deţin documente care atestã pregãtirea profesionalã pentru una sau mai multe dintre categoriile de ghizi definite la art. 2 pot solicita atestatul aferent categoriei de ghid de turism pentru care au pregãtirea profesionalã. 


- Specializarea ghizilor 

- Specializarea profesionalã pentru categoria de ghid de turism naţional sau ghid de turism specializat se realizeazã numai de cãtre persoanele care deţin certificat de calificare de ghid de turism. 

- Organizarea cursurilor de specializare de cãtre furnizorii de formare profesionalã se realizeazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

- Persoanele care deţin documente care atestã specializarea pentru categoria de ghid de turism naţional sau ghid de turism specializat pot solicita Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului atestatul de ghid de turism naţional, respectiv de ghid de turism specializat. 

Atestarea ghizilor de turism 

Profesia de ghid de turism în România poate fi exercitatã, numai de cãtre persoane fizice deţinãtoare de atestat de ghid. 

Atestatul de ghid de turism este documentul eliberat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin care se confirmã capacitatea profesionalã a persoanelor fizice calificate în profesia de ghid de turism de a exercita activitatea în una dintre categoriile de ghizi de turism, definite în prezentele norme metodologice. Modelul atestatului de ghid de turism este prezentat în anexa nr. 3. 

Criteriile minime pentru obţinerea atestatului de ghid de turism sunt prezentate în anexa nr. 4 din contiutul normei juridice. 

Documentatţa pe care solicitantul o va prezenta pentru obţinerea atestatului de ghid de turism local: 

- cerere tipizatã; 
- copie de pe actul de identitate; 
- copie de pe certificatul de calificare în profesia de ghid de turism; 
- copie de pe atestatul privind cunoaşterea unei limbi strãine, iar în cazul persoanelor fizice, cetãţeni ai statelor Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, şi copie de pe atestatul privind cunoaşterea limbii române; 
- certificat de cazier judiciar, care sã se încadreze în termenul de valabilitate de 30 de zile; 
- certificat medical emis de un serviciu medical autorizat; 
- douã fotografii tip buletin de identitate/ carte de identitate. 

În cazul categoriilor de ghid de turism naţional şi specializat, documentaţia va cuprinde suplimentar Certificatul de absolvire a cursului de specializarea profesionalã.

Documentaţia, întocmitã potrivit prevederilor mai sus menţionate în normã la art. 14, se prezintã Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea Naţionalã pentru Turism. 

În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea atestatului de ghid de turism, acestuia i se comunicã motivul în scris, rãspunsul negativ pentru care fost respins sau aspectul în care documentaţia fost incompletã. 

Termenul de eliberare a atestatului de ghid de turism sau de rãspuns, dupã caz, este de 30 de zile de la data primirii şi inregistrãrii documentaţiei în cazul în care este completã şi indeplineşte criteriile impuse. 

Utilizarea ghizilor de turism 

- Activitatea de ghid de turism în România poate fi exercitatã fie ca activitate de bazã, fie ca activitate complementarã- secundarã, numai de cãtre ghizii deţinãtori de atestat şi ecuson de ghid de turism. 
- Persoanele juridice autorizate cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract individual de muncã, deţinãtori de atestat de turism. 
- Profesia de ghid de turism poate fi practicatã şi pe cont propriu de cãtre persoane fizice autorizate în condiţiile legii nr.300-2004. 
- Ecusonul de ghid de turism se elibereazã de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţionalã pentru Turism, şi este realizat conform modelului prezentat în anexa nr. 5 din conţinutul normei juridice. 

Motivele pentru care se retrage atestatul de ghid de turism 

- Aspectele negative constatate, referitoare la comportamentul cu turiştii şi/sau la realizarea acţiunilor încredinţate, vor fi evidenţiate, pentru fiecare ghid de turism, în banca de date a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi a Autoritãţii Naţionale pentru Turism. 
- În cazul în care se constatã înregistrarea unui numãr mai mare de 5 reclamaţii care, în urma verificãrii efectuate de cãtre reprezentantii cu atributii de control ai Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, se constatã cã sunt întemeiate, se vor lua mãsuri sancţionatorii, ducând pânã la ridicarea atestatului de ghid de turism. 
- Mãsura retragerii-ridicãrii atestatului de ghid de turism se contestã în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii acestei mãsuri posesorului atestatului de ghid de turism, direct A.N.T. 

DE ŞTIUT


- Ghidul de turism are obligaţia ca în timpul desfãşurãrii activitãţii-profesiei sã deţinã asupra sa în permanenţã atestatul de ghid de turism şi sã poarte ecusonul de ghid de turism la vedere, pe care sã le prezinte la cererea expresă a persoanelor împuternicite sã îi controleze activitatea-calitatea. 
- Atribuţiile şi obligaţiile concrete ale ghidului de turism se stabilesc de agentul economic din turism, organizator al acţiunilor turistice, şi diferã în funcţie de încadrarea în categoria de ghid de turism şi de specificul fiecãrei actiuni. 
- Organizatorii de cursuri de calificare şi specializare a ghizilor de turism vor prevedea în programa de învãtãmânt teme concrete privind atribuţiile şi obligaţiile ghizilor de turism, pe categorii şi tipuri de acţiuni, precum şi teme concrete privind modul de rezolvare a unor cazuri speciale şi situaţii neprevãzute. 
- Atestatele de ghid de turism, eliberate în baza prevederilor Ordinului ministrului turismului nr. 10/1998, pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecţionarea, scolarizarea, atestarea, utilizarea şi atribuţiile ghizilor de turism, precum şi cele eliberate în temeiul Ordinului ministrului turismului nr. 263/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, scolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora, râmãn valabile. 
- În vederea ridicãrii continue a nivelului pregãtirii profesionale a ghizilor de turism, organizatorii de cursuri de calificare şi specializare au obligaţia sã amenajeze cabinete metodologice proprii, dotate corespunzãtor şi actualizate permanent cu literatura turisticã, ghiduri, monografii, pliante, broşuri, hãrţi, descrieri de circuite turistice, trasee, legislaţie etc şi sã stabileascã condiţiile minime în care cursanţii şi cei interesaţi pot beneficia de materialele documentare sus-menţionate. 
- Atribuţiile şi obligaţiile ghidului de turism, stabilite şi actualizate conform prevederilor art. 25 din prezenta normã, se vor gãsi la cabinetele metodologice ale organizatorilor de cursuri de calificare şi specializare. 

Reproducem anexele 1 şi 2 din normele metodologice privind selecţionarea, scolarizarea ghizilor de turism, publicate la data de 15.06.2004 ANEXA Nr. 1 

CONDIŢIILE privind selecţionarea candidaţilor pentru cursurile de calificare profesionalã în profesia de ghid de turism local .
În vederea selecţionãrii pentru cursurile de calificare profesionalã în profesia de ghid de turism local, candidatul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii: 

1. Sã aibe vârsta minimã de 18 ani şi vârsta maximã de 65 de ani; 
2. Sã aibe cel puţin studii liceale cu bacalaureat; 
3. Sã nu fi suferit condamnãri (fapt dovedit cu certificatul de cazier judiciar); 
4. Sã fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism (sãnãtos clinic si psihic, fãrã defecte fizice, de vorbire sau de auz); 
5. Sã cunoascã satisfãcator cel putin o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, doveditã prin atestat-certificat privind cunoaşterea unei limbi strãine, pentru persoanele fizice române şi atestat privind cunoaşterea limbii române, pentru persoanele fizice strãine; 
6. Sã aibã cunoştinţe de culturã generalã, dovedite prin test de verificare. ANEXA Nr. 2

CONDIŢIILE pentru participarea la cursurile de specializare profesionalã pentru categoriile de ghid de turism naţional - turism specializat .

În vederea participãrii la cursurile de specializare profesionalã pentru categoriile de ghid de turism naţional ţi ghid de turism specializat, candidatul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii: 

1. Sã aibe calificarea profesionalã pentru profesia de ghid de turism; 
2. Sã aibe cel puţin studii liceale cu bacalaureat; 
3. Sã aibe vârsta minimã de 18 ani şi vârsta maximã de 62 de ani pentru ghidul de turism specializat şi, respectiv, 65 de ani pentru ghidul de turism naţional; 
4. Sã nu fi suferit condamnãri (fapt dovedit cu certificatul de cazier judiciar); vezi punctele de mai sus
5. Sã fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism (sãnãtos clinic si psihic, fãrã defecte fizice, de vorbire sau de auz, apt pentru efort fizic*); vezi punctele de mai sus. *) Condiţie necesarã pentru ghidul de turism specializat - ghid sportiv, ghid montan
6. Pentru categoria de ghid de turism specializat trebuie sã aveţi cunoştinţe temeinice, teoretice şi practice, specifice categoriei de ghid de turism specializat pentru care optaţi; 
7. Sã cunoascã temeinic cel putin o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã, dovedit prin test de verificare; 
8. Sã aibe cunoştinţe de culturã generalã, dovedite prin test de verificare. 

Atestarea îndeplinirii criteriilor prevãzute la pct. 1-5 -anexa nr.1 pentru ghid local şi respectiv naţional - specializat pct 1-7 anexa nr.2 se realizeazã prin prezentarea de copii legalizate de pe documente, însoţite de original pentru conformitate. Acestea se pãstreazã la organizatorul cursului.

Criterii minime generale pentru obţinerea atestatelor de ghid

Categoria de ghizi de turism local / naţional - specializat. 

Candidatul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:

1. Cetãţenie: - sã fie cetãţean al României sau al unui stat din Uniunea Europeanã sau din spaţiul Economic European
2. Vârsta minimã a persoanei care solicitã obţinerea atestatului, trebuie sã aibã 18 ani 
3. Studii: -solicitantul sã fie absolvent de liceu cu bacalaureat
4. Pregãtire profesionalã: - 

- a) sã cunoascã cel puţin o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã,
- b) sã fie absolvent al unui curs de calificare profesionalã pentru profesia de ghid de turism, organizat de instituţii - autorizate conform legilor din România sau din statele de provenientã, 
- c) sã fie absolvent al unui curs de specializare organizat de instituţii autorizate conform legii. 

5. Sã nu fi suferit condamnãri, fãcând dovada cu certificatul de cazier judiciar. 
6. Sã aibe o conduitã morală ireproşabilã, doveditã cu recomandare de la ultimul loc de muncã sau de la ultima instituţie de învãtãmânt absolvitã. 
7. Sã aibe o ţinutã corespunzãtoare şi o înfãţişare fizicã agreabilã-plãcutã. 
8. Sã fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism, fapt dovedit cu certificat medical în care se va menţiona şi categoria de ghid de turism. *) Se excepteazã absolvenţii unitãţilor de învãtãmânt superior cu profil de turism, dacã fac dovada unei activitãţi de minim 2 ani în profesia de ghid de turism local. 

**Se excepteazã persoanele care deţin de cel puţin 2 ani funcţia de conducere în agentii de turism. 

***) În funcţie de categoria de ghid de turism specializat solicitatã, se excepteazã absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt superior cu profil similar (facultãţi de educaţie fizicã şi sport pentru ghizi sportivi, geografie-biologie pentru habitat natural, artă teatralã pentru animatie, etc.). 

Modelele atestatului de ghid de turism şi ale ecusonului de ghid de turism, respectiv nr. 3, 4, 5 şi conţinutul prezentelor condiţii impuse sunt cuprinse în Ordinul nr. 637/2004, prevãzute în Norma metodologicã din 01.04.2004, publicate în Monitorul Oficial Partea I nr.534 la data de 15.06.2004.

Material publicat in revista de turism "Romania Turistica"


Vizualizari: 2972