Normele metodologice privind Impozitul forfetar din turism

Recent a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Turismului și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități urmează să apară în Monitorul Oficial și să se aplice de la data publicării.

Atenție! Ordinul comun NU se aplică încă, urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

 

MINISTERUL TURISMULUI

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Nr.264/14.03.2017_

Nr.464/17.03.2017

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

În temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea i funcţionarea Ministerului Turismului și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările i completările ulterioare,

ministrul turismului i ministrul finanţelor publice, emit următorul

ORDIN

ART. 1-Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Turismului

Ministrul Finanţelor Publice

Mircea - Titus DOBRE

Viorel ȘTEFAN

Anexă

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

ART. 1

(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care desfășoară ca activitate principală sau secundară activitatea/activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

5510 – „Hoteluri si alte facilităţi de cazare similare”,

5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe și perioade de scurtă durată”,

5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”,

5590 – „Alte servicii de cazare”,

5610 – „Restaurante”,

5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,

5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,

5630 – „Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor”, sunt obligate la plata impozitului specific unor activități.

Aceste prevederi se aplică și persoanelor juridice române care au devenit plătitoare de impozit pe profit ca urmare a exercitării opțiunii potrivit art. 48 alin. (5) și (5 2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, denumită în continuare lege, dar nu desfășoară efectiv activitate în domeniile respective, nu sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi.

(3) Microîntreprinderile care aplică prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la 1 ianuarie 2017 nu aplică impozitul specific unor activități.

(4) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 din lege, se verifică la data intrării în vigoare a legii, la începutul fiecărui an fiscal, pe baza situației existente la data de 31 decembrie a anului precedent. Comunicarea către organul fiscal teritorial se efectuează până la data de 31 martie 2017 inclusiv sau, după caz, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

(5) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, intră în sistemul de impozit specific unor activităţi începând cu 1 ianuarie 2017.

ART. 2

(1) În aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, complexul hotelier este format din clădiri și terenuri care includ în același edificiu ori edificii legate fizic sau funcțional structuri de primire turistice cu diverse funcțiuni. Prin “alte activități” desfășurate de complexul hotelier se înțelege activitățile de alimentație publică de tip restaurant, bar, agrement, tratament balnear/wellness sau de înfrumusețare, prestate în cadrul respectivei clădiri, cu mijloace proprii, activități ce fac parte din oferta turistică a contribuabilului fiind oferite turiștilor individual sau în cadrul pachetelor turistice definite potrivit legii, pe cele 5 tipuri de cazare în structurile de primire turistică.

În situația în care, serviciile prestate în cadrul complexului hotelier, cu mijloace proprii, pentru a oferi turiștilor facilitățile din oferta turistică, sunt incluse în pachetul prestabilit de servicii, vândute la preț total, corespunzător tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă venituri pentru care complexul hotelier se impozitează conform anexei nr. 3 din lege.

În cazul în care turiștii sau alți clienți beneficiază de servicii oferite de complexul hotelier, care nu au fost încluse în pachetul prestabilit de servicii, definit potrivit legii, pe cele 5 tipuri de cazare, servicii corespunzătoare unor activități în afara codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, veniturile realizate din aceste activități sunt supuse impozitării conform art.10 din lege. Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, parcare, etc.

(2)Prin activitate “clasificată ca impusă” se înțelege structura de primire turistică cu funcțiune de alimentație publică clasificată ca impusă conform Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare i alimentaţie publică, a licenţelor i brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din lege, contribuabilii care obțin venituri din exploatarea mai multor unități determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific anual aferent fiecărei unități, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea prin două unități/restaurante situate în București în zone diferite astfel:

-restaurantul 1 este situat în zona A și are o suprafață de 80 mp;

-restaurantul 2 este situat în zona D, și are o suprafață de 80 mp.

Impozitul specific anual aferent fiecărui restaurant se calculează conform anexei nr. 1 din lege, după cum urmează:

Restaurantul 1: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z,

unde:

k - 1400, valoarea impozitului standard (lei); x - 17, variabilă în funcţie de rangul localităţii;

y - 16, variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfă urare a activităţii;

z - 0,45, coeficient de sezonalitate;

q = 0,9 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfă urare a activităţilor.

Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 1 este: 1400 * (17 + 16 * 0,9) *0,45 = 19.782 lei

Restaurantul 2: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde k - 1400, valoarea impozitului standard (lei);

x - 13,5, variabilă în funcţie de rangul localităţii;

y - 16, variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfă urare a activităţii;

z - 0,45, coeficient de sezonalitate;

q = 0,9, coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfă urare a activităţilor.

Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 2 este: 1400 * (13,5 + 16 * 0,9) * 0,45 = 17.577 lei

Valoarea totală a impozitului specific anual datorat de contribuabil se determină prin însumarea impozitului specific anual aferent celor două restaurante, acesta fiind de: 19.782 lei + 17.577 lei = 37.359 lei.

ART. 4

În aplicarea art. 5 alin. (4) din lege, contribuabilii care desfăoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la art. 1 din lege, cu excepţia celor care desfă oară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfă urată.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitate printr-un restaurant situat în București, zona A cu o suprafață de 100 mp și în cadrul aceleiași unități desfășoară activitate printr-un bar cu o suprafață de 80 mp, cu suprafețe distincte.

Impozitul specific anual se determină prin însumarea impozitelor specifice stabilite potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfă urată, după cum urmează:

- se determină impozitul specific anual corespunzător activității desfășurată în restaurant, conform formulei stabilite în anexa nr. 1 din lege astfel:

1400 * (17 + 21 * 0,9) * 0,45 = 22.617 lei;

-se determină impozitul specific anual corespunzător activității desfășurată în bar, conform formulei stabilite în anexa nr. 2 din lege, astfel:

900 * (16 + 8* 0,9) * 0,45 = 9.396 lei.

-impozitul specific anual pentru întreaga unitate se stabilește prin însumarea impozitelor specifice determinate pentru fiecare activitate desfă urată în restaurant și bar, astfel:

22.617 lei + 9.396 lei = 32.013 lei.

ART. 5

(1) În aplicarea art. 5 alin. (5) din lege, prin începerea/încetarea unei activități se înțelege începerea/încetarea exploatării economice a unei structuri de primire turistică sau unitate de alimentație publică de tip restaurant, bar sau a unei părți a acesteia. Închiderea structurii/unității și predarea certificatului de clasificare în vederea radierii, după caz se consideră încetarea exploatării unei structuri de primire turistică cu funcțiune de cazare, de alimentație publică sau a unei unități de alimentație publică de către un contribuabil. Modificarea suprafeței/numărului locurilor de cazare se realizează în următoarele situații, fără a se limita la acestea: închiderea activității unei terase pe timpul iernii, închiderea activității unui bar în extrasezon, scoaterea din circuitul turistic a unui număr de camere, introducerea de camere în circuitul turistic, prin modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a autorizației de funcționare.

(2)Pentru structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare și alimentație publică, de pe litoralul românesc, clasificate potrivit legii, ca desfășurând activitate sezonieră, impozitul specific aferent perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a desfășurat activitate se determină prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care contribuabilul a desfășurat activitatea, perioadă menționată în certificatul de clasificare/autorizația de funcționare.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un hotel de 3* în stațiunea Mamaia, cu o capacitate de 100 locuri de cazare care funcționează 170 de zile/an.

Impozitul specific se stabilește pe baza tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 din lege, după cum urmează:

(171 lei/loc cazare/an x 100 locuri)/ 365 zile * 170 zile= 7964 lei.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul încetării voluntare temporare a exploatării structurii de primire turistică sau a unității de alimentație publică, caz în care operatorul structurii de primire turistică/alimentație publică solicită autorității centrale pentru turism/autorității care a emis certificatul de clasificare/autorizația de funcționare, suspendarea certificatului de clasificare/autorizației de funcționare pentru o perioadă determinată. Suspendarea certificatului de clasificare/autorizației de funcționare va înceta, fără nicio notificare, la data precizată în cererea de suspendare, în perioada de valabilitate a acestuia/acesteia. Valabilitatea certificatului de clasificare/autorizației de funcționare nu se va prelungi cu perioada de suspendare temporară a activității.

(4)Prin sintagma “perioada pentru care contribuabilul a existat” în sensul art. 5 alin. (5) din lege, se înțelege perioada în care a fost supusă exploatării economice acea structură de primire turistică sau unitate de alimentație publică sau acea parte/suprafață a acesteia.

(5) În aplicarea art. 5 alin. (7) din lege, perioada de 3 ani se calculează începând cu anul în care s-a dobândit statutul de stațiune turistică de interes național, potrivit legii.

Exemplul 1: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un restaurant în suprafață de 50 mp, situat într-o comună. Din anul 2018 comuna dobândește statutul de stațiune turistică de interes național, potrivit legii.

În acest caz contribuabilul va plăti în anul 2018, 2019 și 2020, pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit anexei nr. 1 din lege la nivelul stabilit pentru sat/comună/stațiune de interes local, astfel:

1400 * (3 + 7 * 0,9) * 0,10 = 1.302 lei.

Începând cu anul 2021 contribuabilul va plăti impozitul specific anual calculat potrivit anexei nr. 1 din lege stabilit la nivelul unei stațiuni turistice de interes național după cum urmează:

1400 * (5 + 7 * 0,9) * 0,30 = 4.746 lei.

Exemplul 2: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un hotel de 3* cu o capacitate de cazare de 20 locuri, situat într-o stațiune de interes local. Din anul 2018 stațiunea dobândește statutul de stațiune turistică de interes național, potrivit legii.

În acest caz contribuabilul va plăti în anul 2018, 2019 și 2020, pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit tabelului nr. 2 din anexa nr. 3 din lege, la nivelul stabilit pentru sat/comună/stațiune de interes local, astfel:

67 * 20 = 1.340 lei.

Începând cu anul 2021 contribuabilul va plăti impozitul specific anual calculat potrivit tabelului nr.3 din anexa nr. 3 din lege, stabilit la nivelul unei stațiuni turistice de interes național, după cum urmează:

Valoarea impozitului specific anual este: 171 * 20= 3.420 lei.

ART. 6

(1) În aplicarea art. 6 alin. (1) din lege, impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 "Restaurante", 5621 "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 "Alte servicii de alimentaţie n.c.a." se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1 din lege, după cum urmează:

Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde: k - 1400, valoarea impozitului standard (lei);

x - variabilă în funcţie de rangul localităţii;

y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfă urare a activităţii;

z - coeficient de sezonalitate;

q = 0,9 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfă urare a activităţilor.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un restaurant situat în Cluj-Napoca, zona A, cu o suprafață de 100 mp.

Valoarea impozitului specific anual este: 1400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei

(2) În aplicarea art. 6 alin. (2) din lege, impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 "Baruri i alte activităţi de servire a băuturilor" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2 din lege:

Impozit specific anual/unitate - k * (x + y * q) * z, unde: k - 900, valoarea impozitului standard;

x - variabilă în funcţie de rangul localităţii;

y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfă urare a activităţii;

z - coeficient de sezonalitate;

q - 0,9 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic - locaţie de desfă urare a activităţilor.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un bar situat în stațiunea turistică Predeal, cu o suprafață de 100 mp.

Valoarea impozitului specific anual este : 900 * (2 + 10 * 0,9) * 0,35 = 3.465 lei.

(3) În cazul în care în certificatul de clasificare/autorizația de funcționare nu se menționează suprafaţa utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - "Restaurante" și 5630 - "Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor" sau suprafaţa utilă de desfășurare a activităţii specifice codurilor CAEN 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", pentru stabilirea variabilei în funcţie de suprafaţa utilă a locației (variabila „y”), suprafața luată în considerare este cea stabilită de contribuabil pe baza documentelor privind spațiul în care își desfășoară activitatea, respectiv suprafața de desfășurare a activității declarată pe propria răspundere la solicitarea eliberării autorizației de funcționare de către instituția competentă.

(4) În aplicarea art. 6 alin. (3) și (4) din lege, impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 "Hoteluri și alte facilităţi de cazare similare", 5520 "Facilităţi de cazare pentru vacanţe și perioade de scurtă durată", 5530 "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 "Alte servicii de cazare", se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3 din lege, astfel:

Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde k – reprezintă lei/loc cazare/an, corespunzătoare categoriei i/sau tipului de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un Hotel 4* situat în stațiunea turistică Băile Tușnad, cu o capacitate de cazare de 100 de locuri .

Valoarea impozitului specific anual este: 271 * 100 = 27.100 lei.

(5) Modificările la care se face referire în cadrul art. 6 alin. (5) din lege, sunt modificări ale categoriei de clasificare, respectiv creșterea sau scăderea numărului de stele/margarete.

(6) În aplicarea art. 6 alin. (6) din lege, contribuabilii care desfă oară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3 din lege, respectiv:

Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde k este impozitul specific standard - lei/loc cazare/an.

Exemplul 1: Un contribuabil desfășoară activitatea în stațiunea turistică Mamaia printr-un complex hotelier care cuprinde: Hotel de 5* cu o capacitate de 200 locuri de cazare, un restaurant cu o suprafață de 320 mp și 200 locuri și un bar în suprafață de 240 mp și 200 locuri.

Valoarea impozitului specific anual/hotel 5* este: 448 * 200 locuri de cazare = 89.600 lei.

Exemplul 2: Un complex hotelier din Timișoara este format din: Hotel Alfa de 4 * – 80 camere și 120 locuri de cazare, Restaurant Beta - 100 mp și 50 locuri, Restaurant Gama – 150 mp și 30 locuri, bar Teta – 60 mp și 20 locuri și pool bar Zet – 75 mp si 25 locuri. Tipuri de structură de alimentație publică: – restaurant – total 80 locuri și bar – total 45 locuri.

Întrucât numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație publică este sub numărul de locuri de cazare, contribuabilul va plăti impozitul specific anual conform anexei nr. 3 din lege, astfel:

513 lei * 120 locuri cazare = 61.560 lei.

(7) În cazul în care, în cadrul complexului hotelier, suma locurilor unităților de alimentație publică depășește numărul locurilor de cazare, pentru locurile ce depășesc numărul locurilor de cazare se plătește impozitul specific conform anexelor nr. 1 sau nr. 2 din lege, după caz.

Exemplul 1: Un complex hotelier din Iași, zona A, format din: hotel de 4 * cu 100 locuri de cazare; restaurant 1 cu 50 de locuri și 100 mp; restaurant 2 cu 110 locuri și 220 mp; bar 1 cu 20 locuri și 40 mp.

Calculul impozitului specific se realizează astfel:

-se determină suprafața aferentă fiecărui loc de alimentație publică pe tip de structură raportând suprafața aferentă structurii de alimentație publică la numărul de locuri de cazare: (100 + 220) / (50+110) = 2mp/loc;

-pentru locurile impuse, conform legislației specifice, impozitul se calculează conform anexei nr.3 din lege, la nivelul locurilor de cazare, în sensul că 100 locuri de la restaurant și 20 de locuri de la bar nu depășesc numărul de locuri de cazare;

-pentru restul de 60 de locuri, aferente structurii de alimentație publică independentă, cărora le corespund 120 mp, calculul impozitului specific se realizează conform anexei nr. 1 din lege.

În acest caz contribuabilul calculează și plătește:

-conform anexei nr. 3 din lege pentru complexul hotelier- valoarea impozitului specific anual este :

513 lei * 100 = 51.300 lei și

-conform anexei nr. 1 pentru structura de alimentație publică independentă- valoarea impozitului specific anual pentru restaurant este:

1400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei -Valoarea totală a impozitului specific anual este:

51.300 lei + 21.357 lei = 72.657 lei.

Exemplul 2: Un complex hotelier din Sibiu, zona A, este format din: Hotel Alfa de 4* – 80 camere și 120 locuri de cazare; Restaurant Beta -200 mp și 100 locuri; Restaurant Gama – 150 mp și 50 locuri; bar Teta – 60 mp și 20 locuri; pool bar Zet – 75 mp și 25 locuri.

Acest contribuabil are un total de 195 locuri de alimentație publică, aferente structurilor de alimentație publică compus din 150 locuri în restaurant și 45 locuri în baruri.

Întrucât numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație publică este peste numărul de locuri de cazare, contribuabilul determină impozitul specific anual astfel:

-conform anexei nr. 3 din lege pentru locurile de cazare și locurile de alimentație publică impusă, și

-conform anexei nr. 1 din lege pentru locurile de alimentație publică independentă, astfel:

-Barul Teta și Barul Zet are 45 locuri - toate sunt locuri de alimentație publică impusă

-Restaurantul Gama are 50 locuri – toate locurile sunt aferente structurii de alimentație publică impusă;

-Restaurantul Beta are 100 locuri din care 70 locuri aferente structurii de alimentație publică impusă (diferența până la 120 – locurile de cazare). Pentru cele 70 de locuri suprafața aferentă este 140mp.

-Restaurantul Beta depășește numărul locurilor de cazare cu 30 de locuri aferente structurii de alimentație publică independentă cărora le corespunde o suprafață de 60 mp.

În acest caz valoarea impozitului specific anual este: -pentru complexul hotelier:

513 lei * 120 locuri = 61.560 lei

-pentru structura de alimentație publică independentă: 1400 * (15 + 12 * 0.9) * 0.45 = 16.254 lei Valoarea totală a impozitului specific este: 61.560 lei + 16.254 lei = 77.814 lei.

Exemplul 3: Un complex hotelier din Brașov, zona A, format din: Hotel Alfa de 4 * – 80 camere și 120 locuri de cazare; Restaurant Beta - 200 mp și 100 locuri; Restaurant Gama – 150 mp și 50 locuri; bar Teta – 60 mp și 20 locuri; pool bar Zet – 75 mp și 25 locuri; terasa Q – 120 mp și 60 locuri. De asemenea, complexul hotelier are SPA – sală de gimnastică, masaj, împachetări, baza de tratament balnear, salon de înfrumusețare- frizerie, coafor, manichiură, pedichiură, sala de conferințe, salon de evenimente, teren de tenis, piscină, centru de închiriat hidrobiciclete, toate aceste facilități fac parte din oferta turistică a contribuabilului. Complexul hotelier are următoarele tipuri de structură de alimentație publică: restaurant– total 150 locuri, bar – total 105 locuri.

Întrucât, numărul de locuri pe structura de alimentație publică depășește numărul de locuri de cazare, în acest caz contribuabilul va plăti impozitul specific anual după cum urmează:

-conform anexei nr. 3 din lege pentru locurile de cazare și locurile de alimentație publică impusă, si

-conform anexei nr. 1 din lege pentru locurile de alimentație publică independentă, astfel:

-Barul Teta + barul Zet are 105 locuri - toate sunt locuri de alimentație publică impusă;

-Restaurantul Gama are 50 locuri – toate sunt locuri de alimentație publică impusă

-Restaurantul Beta are 100 locuri din care 70 locuri aferente structurii de alimentație publică impusă (diferența până la 120 – locuri de cazare). Pentru cele 70 de locuri suprafața aferentă este 140mp.

-Restaurantul Beta depășește numărul locurilor de cazare cu 30 de locuri aferente structurii de alimentație publică independentă cărora le corespunde o suprafață de 60 mp.

În situația în care, serviciile prestate în cadrul complexului hotelier, cu mijloace proprii, pentru a oferi turiștilor facilitățile din oferta turistică, sunt incluse în pachetul prestabilit de servicii vândute la preț total, corespunzător tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă venituri pentru care complexul hotelier se impozitează conform anexei nr. 3 din lege.

În cazul acesta valoarea impozitului specific anual este: -pentru complexul hotelier :

513 lei * 120 locuri = 61.560 lei

-pentru structura de alimentație publică independentă: 1400 * (15 + 12 * 0.9) * 0.45 = 16.254 lei Valoarea totală a impozitului specific anual este: 61.560 lei + 16.254 lei = 77.814 lei.

În cazul în care turiștii sau alți clienți beneficiază de servicii oferite de complexul hotelier, care nu au fost încluse în pachetul prestabilit de servicii, în una din tipurile de cazare, servicii corespunzătoare unor activități în afara codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, veniturile realizate din aceste activități sunt supuse impozitării conform art.10 din lege. Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, parcare, etc.

(8)În aplicarea art. 6 alin. (7) din lege, următoarele sintagme semnifică:

a) “spații de alimentație publică” reprezintă structura de primire turistică cu funcțiune de alimentație publică impusă așa cum este ea definită în Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare i alimentaţie publică, a licenţelor i brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.;

b) „hotel tineret” reprezintă hostel;

c) “apartamente de închiriat” reprezintă și camerele de închiriat;

d) “bungalow” reprezintă și camping, casuțe tip camping;

În raport cu tabelele din anexa nr. 3 din lege, structurile turistice calculează impozitul specific, după cum urmează:

a) tabelele nr. 1, 2 și 3: hotel, hotel apartament, vilă turistică, pensiuni turistice, agroturistice, camere de închiriat;

b) tabelul nr. 4: căsuțe camping, cabană, bungalow, sate de vacanță, camping, popas turistic;

c) tabelul nr. 5: nave maritime, ponton plutitor;

d) tabelul nr. 6: hostel, motel.

(9 )În scopul aplicării anexelor nr. 1 și 2 din lege, variabila în funcție de suprafața utilă a locației „y” se stabilește în funcție de suprafața utilă

comercială/de servire/de desfășurare a activității, prin rotunjirea la 1 mp pentru fracţiunile de peste 0,50 mp inclusiv sau prin neglijarea fracţiunilor de până la 0,50 mp, după caz.

Exemplu: pentru un restaurant cu o suprafață de 120,30 mp variabila în funcție de suprafața utilă a locației „y” este 21,0, corespunzătoare intervalului de suprafață cuprinsă între 91-120 mp.

(10) În scopul aplicării anexelor nr. 1 și 2 din lege, pentru stabilirea coeficientului de sezonalitate-variabila „z”, variabilei în funcție de rangul localității-variabila „x”, precum și pentru stabilirea valorii impozitului standard -k-lei/loc de cazare/an corespunzător categoriei și/sau tipului de structură de primire turistică prevăzut în anexa nr. 3 din lege, contribuabilul va lua în considerare cu prioritate, statutul specific acordat localității în care își desfășoară activitatea, acordat de către autoritatea competentă, în conformitate cu normele i criteriile de atestare în domeniu.

Exemplul 1 Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un restaurant în zona B din municipiul Piatra Neamţ utilizează:

- coeficientul de sezonalitate (z) de 0,30, aplicabil stațiunilor de interes naţional și nu pe cel de 0,35 pentru municipii;

-variabila în funcție de rangul localității („x”) de 5, aplicabilă pentru stațiuni și nu pe cel de 11 pentru zona B din municipii.

Exemplul 2 Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un restaurant în zona C din municipiul Timișoara utilizează:

-coeficientul de sezonalitate (z) de 0,45, aplicabil celor 8 poli și nu pe cel de 0,35 pentru municipii;

-variabila în funcție de rangul localității („x”) de 13, aplicabilă pentru zona C din cei 8 poli și nu pe cel de 9 pentru zona C din municipii.

Exemplul 3 Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un bar în zona A din municipiul Mangalia, județul Constanța, utilizează:

-coeficientul de sezonalitate (z) de 0,35 aplicabil stațiunilor de interes național și nu pe cel de 0,40 pentru municipiu;

-variabila în funcție de rangul localității - variabila- „x” de 2 aplicabilă pentru stațiuni și nu pe cel de 12,5 pentru municipiu.

Exemplul 4 Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un hotel de 4*, în orașul Covasna din județul Covasna, utilizează valoarea impozitului standard -k- lei/loc de cazare/an de 271 lei/loc de cazare/an prevăzută în tabelul nr. 3 din Anexa nr. 3 din lege, stabilită pentru stațiuni turistice de interes național pentru structura de primire turistică de hotel de 4* și nu valoarea de 358 lei/loc de cazare/an aplicabilă pentru oraș prevăzută în tabelul nr.1 din anexa nr. 3 din lege.

ART. 7

În cazul retragerii definitive de către autorităţile competente a autorizaţiei de funcţionare/certificatului de clasificare pentru toate activităţile corespunzătoare codurilor CAEN vizate, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a desfășurat activitățile corespunzătoare codurilor CAEN și sunt obligate la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizației de funcționare/cetificatului de clasificare.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară în anul 2018 activitatea printr-un complex hotelier - Hotel de 5* cu o capacitate de 200 locuri de cazare, și restaurant 200 mp situat în stațiunea Sinaia. Începând cu 15 mai 2018 încetează activitatea pentru care este obligat la plata impozitului specific, urmare retragerii definitive a certificatului de clasificare de către autorităţile competente. Ulterior contribuabilul închiriază hotelul și restaurantul unei persoane juridice și va obține venituri din închirierea acestor active.

Valoarea impozitului specific anual conform anexei 3 din lege, este: 448 lei * 200 locuri de cazare= 89.600 lei

Începând cu trimestrul următor retragerii certificatului de clasificare, respectiv cu 1 iulie 2018 contribuabilul este obligat la plata impozitului pe profit.

Contribuabilul va proceda la determinarea impozitului specific datorat pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018, după cum urmează:

-impozitul anual specific 89.600 lei /365 zile = 245 lei/zi

-impozitul anual specific datorat pentru perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2018 este: 245 lei x 181 zile = 44.345 lei.

ART. 8

În aplicarea prevederilor art. 9 din lege, contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au înregistrat pierdere fiscală și care aplică sistemul de impozit specific, recuperează pierderea fiscală când revin la sistemul de impozit pe profit în limita celor 7 ani consecutivi înregistrării pierderii.

Exemplu: Un contribuabil care desfășoară activitate printr-un un hotel de 4* a înregistrat în anul 2014, perioada în care era plătitor de impozit pe profit, o pierdere fiscală de 100.000 lei. Acesta a recuperat o parte din pierdere în sumă de 45.000 lei din profiturile impozabile obţinute în anii 2015 și 2016. Începând cu 1 ianuarie 2017 aplică sistemul de impozit specific până în 31 decembrie 2018. Considerând că în această perioadă nu realizează și alte venituri pentru care ar datora și impozit pe profit, începând cu 1 ianuarie 2019, când contribuabilul revine la sistemul de impozit pe profit, va continua să recupereze în anii 2019, 2020 și 2021 inclusiv, suma rămasă de 55.000 lei din pierderea fiscală înregistrată în anul 2014.

În ipoteza în care contribuabilul în perioada 2017-2018, ar realiza și alte venituri pentru care datorează impozit pe profit, pierderea fiscală înregistrată în anul 2014 se recuperează din rezultatul fiscal obținut în această perioadă.

ART. 9

(1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, contribuabilii care realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, sunt obligați să determine și să plătească, concomitent:

- impozitul specific pentru veniturile din activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege;

- impozitul pe profit, conform titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, cu toate obligațiile ce decurg din acest titlu și a Normelor metodologice de aplicare a acestui titlu, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru aplicarea prevederilor de la alineatul (1), contribuabilii trebuie să organizeze și să conducă evidenţa contabilă, potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea veniturilor i cheltuielilor corespunzătoare activităţilor vizate.

Pentru stabilirea cheltuielilor comune care vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, se utilizează o metodă rațională de alocare, potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau prin repartizarea proporţional cu ponderea veniturilor obţinute din activităţile vizate în veniturile totale realizate de contribuabil.

Exemplu: Un contribuabil realizează în cursul anului venituri din alte activități, în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege și pentru acestea aplică impozitul pe profit. Cheltuielile comune ale contribuabilului, se repartizează proporţional cu ponderea veniturilor obţinute din alte activităţi în veniturile totale realizate de contribuabil.

Total venituri obtinute de contribuabil – 100.000 lei

Total cheltuieli – 80.000 lei din care: directe 50.000 lei și comune 30.000 lei

Venituri obținute din alte activități – 40.000 lei

Cheltuieli directe aferente veniturilor din alte activități – 20.000 lei

Ponderea veniturilor din alte activități în total venituri: [40.000/100.000]*100= 40%

Cheltuielile comune care se vor lua în calcul la determinarea rezultatului fiscal din alte activități sunt: 30.000 lei *40% =12.000 lei.

La determinarea impozitului pe profit, conform titlului II din Codul fiscal, se au în vedere veniturile și cheltuielile aferente activităților desfășurate în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, astfel:

-venituri din alte activități în sumă de 40.000 lei

-cheltuieli aferente veniturilor din alte activități în sumă de 32.000 lei din care: cheltuieli directe 20.000 lei și comune 12.000 lei.

(3) În sensul prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, veniturile din dobânzi și diferențele de curs, altele decât cele aferente funcției de cazare/alimentație publică, venituri obținute din activități de subfrancizare, refacturări de produse alimentare, închirieri spații, etc., sunt considerate venituri din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.1 din lege.

(4) Exemple privind aplicarea art. 10 din lege:

Exemplul 1: Un contribuabil care exploatează un complex hotelier compus dintr-un hotel, un restaurant, o piscină, și separat o stație de betoane, plătește impozit specific pentru veniturile obținute din exploatarea complexului hotelier și impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea stației de betoane.

Exemplul 2: Un contribuabil care exploatează un complex hotelier compus din hotel, restaurant, bar, sală polivalentă, sală de forță/gimnastică, și separat, într-o altă locație, exploatează independent, fără nicio legătură cu serviciile hoteliere, o piscină, plătește impozit specific pentru veniturile obținute din exploatarea complexului hotelier și impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea piscinei independente. Dacă respectiva piscină este cuprinsă în oferta turistică, atunci și veniturile obținute din exploatarea ei intră în sfera impozitului specific.

Exemplul 3: Un contribuabil care exploatează un hotel de 2 stele, fară alimentație publică și un magazin de încălțăminte plătește impozit specific pentru veniturile obținute din exploatarea hotelului și impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea magazinului de încălțăminte.

Exemplul 4: Un contribuabil care exploatează un restaurant independent și o fabrică de baterii, plătește impozit specific pentru veniturile obținute din exploatarea restaurantului și impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea fabricii de baterii.

(5) Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și realizează venituri din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste venituri aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit conform titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările i completările ulterioare.

Exemplu: Un contribuabil „ALFA” desfășoară activitatea prin complexul hotelier „Alfa” de 5* situat în Poiana Brașov, care are în structura sa trei restaurante A, B, C. Capacitatea de cazare a complexului hotelier este de 300 locuri.

Pentru activitatea desfășurată prin complexul hotelier persoana juridică datorează impozit specific conform tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 din lege, astfel:

Valoarea impozitului specific anual este: 448 * 300 = 134.400 lei. Persoana juridică închiriază restaurantul B cu suprafața de 100 mp unei persoane juridice care desfășoară activitate corespunzătoare codului CAEN 5610-Restaurante. Veniturile lunare realizate din acest contract sunt în sumă de 5.000 lei/lună. Cheltuielile comune/an alocate acestei activități sunt în sumă de 18.000 lei.

Pentru veniturile realizate din închirierea restaurantului B, persoana juridică va datora impozit pe profit calculat, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, asupra profitului impozabil determinat pe baza venitului anual realizat din contractul de închiriere din care se deduc cheltuielile aferente respectivului venit, inclusiv cheltuielile comune alocate activității de închiriere.


Vizualizari: 2802