Ce tipuri de structuri turistice trebuie să obțină avizul și autorizația PSI

Urmare a mai multor semnale primite din țară cu privire la abuzurile care le exercită reprezentanți ISU în teritoriu, facem cunoscut că unitățile turistice de tip pensiuni agroturistice, campinguri, camere și apartamente de închiriat nu necesită avizare, repectiv autorizare PSI. 

În rândurile de mai jos redăm conținutul integral al actului normativ în vigoare cu anumite specificații.

HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (4) şi art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se supun autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. — (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, nu se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu lucrările de construcţii la obiective cu caracter militar şi cele cuprinse în programele de investiţii şi reparaţii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază, indiferent de emitentul autorizaţiei de construire, şi nici construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare.

(2) Activităţile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute la alin. (1) se realizează de autorităţile care gestionează domeniile respective, potrivit reglementărilor specifice.

Art. 3. — Documentaţiile privind securitatea la incendiu a construcţiilor, elaborate şi/sau în curs de avizare/autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data elaborării acestora.

Art. 4. —Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

ANEXA Nr. 1

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu

I. Clădiri:

a) încadrate conform legii în categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

b) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „înalte” sau „foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţie;

c) în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „săli aglomerate”, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;

e) pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărarelor şi capelelor;

g) agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;

h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.

II. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:

a) comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

b) alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

c) birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

d) îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

e) învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;

f) gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

g) cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;

i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;

j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

Clarificări:

Prin urmare se poate observa că toate structurile turistice cu o capacitate maximă de 8 camere, respectiv 16 locuri sunt exceptate.

Ex. Dacă aveți o vilă sau pensiune turistică de 7 camere, iar autoritatea locală emitentă a Certificatului de urbansim nu a prevăzut obligativitatea unei astfel de procedurii, nu aveți obligația să obțineti avizul sau autorizația PSI.

În schimb dacă începeți contrucția unei clădiri cu minim 9 camere de cazare, atât în faza de construire, extindere, modernizare sau schimbare destinație din locuință, casă de vacanță în structură turistică, aveți obligația să obțineti obligatoriu avizul PSI, iar ulterior la recepționarea construcției, când ve-ți exploata efectiv clădirea propriu zisă, prin introducerea în circuitul turistic aveți obligația de-a obține autorizația PSI.

De asemenea nu există obligativitate ca pensiunile agroturistice să obțină aviz PSI. Acestea sunt exceptate, dat fiind natura constructivă, dar și faptul că își desfășoară activitatea cu preponderență în mediul rural, iar acestea nu se pot clasifica decât până la maximul de 8 spații de cazare/camere.

De asemenea nu există obligativitate pentru campinguri, camerele și apartamentele de închiriat utilizate în scop turistic/hotelier, cu precizarea că dacă spațiile rezultate depășesc numărul limitat ca suprafață, număr de locuri, și camere, autoritatea în domeniu vă poate pune în vedere să parcurgeți procesul de avizare și autorizare PSI.

Exemplu: Dacă dețineti la Costinești o casă care o exploatați în scop turistic/hotelier, care are în compunere 25 camere, pentru care dețineti Certificat de Clasificare de tip camere de închiriat/apartamente de închiriat, Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență, vă poate cere să obțineți autorizația PSI pe motiv că numărul spațiilor de cazare este peste limita maximă admisă, iar spațiul are o arie desfășurată cu o  suprafaţă mai mare sau egală cu 200 mp;

Prin urmare în situația în care reprezenanții ISU vă cer să efectuați procedurile de avizare, respectiv autorizare pentru pensiuni agroturistice, camere și apartamente de închiriat, aceștia încalcă legea, iar în situația în care ați fost sancționat contravențional pentru lipsa autorizației PSI, puteți să vă adresați instanței de judecată, care va hotărî că  procesul-verbal de contravenție este lovit de nulitate.

Totodată, unitățile de alimentație publică întroduse în circuitul turistic care nu sunt impuse în cadrul unități de cazare și nu depășesc suprafața de 200 mp sau 200 de locuri pe scaune, nu au obligația să obțină avizul și/sau autorizația PSI.

k) producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

III. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp

IV. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru: a) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;

b) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);

c) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;

d) lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

V. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber

ANEXA Nr. 2 Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu

I. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

a) sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în staţii mixte;

b) staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 I sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 I volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, şcolare şi alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL; e) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

II. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp


Vizualizari: 2163