CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta Lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de geodez si constituirea Ordinului Geodezilor din Romania, in conformitate cu art. 63 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, denumit in continuare Ordin, ca forma de organizare profesionala, independenta, autonoma, apolitica, nonprofit si de interes public.

ART. 2

(1) Profesia de geodez poate fi exercitata de specialisti cu diploma de studii superioare de lunga sau de scurta durata din domeniul geodeziei, recunoscuta de statul roman, precum si de cetatenii romani care au obtinut un astfel de document intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, denumiti in continuare geodezi.

(2) Profesia de geodez poate fi exercitata si de absolventi cu studii postliceale de specialitate sau de cursuri de specializare profesionala in domeniul geodeziei, care au dobandit nivelul necesar de cunostinte, desi nu sunt respectate conditiile prevazute la alin. (1). Aceste persoane trebuie sa aiba o experienta profesionala de minimum 7 ani si sa promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenele de absolvire corespunzatoare studiilor prevazute la alin. (1).

ART. 3

(1) Profesia de geodez poate fi exercitata si de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, de cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si de cetatenii Confederatiei Elvetiene, titulari ai unui document de calificare in profesia de geodez, eliberat in unul dintre aceste state.

(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene au dreptul la utilizarea titlului lor legal academic si, unde este cazul, la abrevierea folosita in statul de provenienta, in limba acelui stat.

(3) Prin Hotarare a Guvernului se stabilesc conditiile prin care se recunoaste titlul de geodez pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene, precum si procedura necesara in aceste cazuri.

ART. 4

Activitatea geodezului reprezinta un serviciu de interes public cu implicatii tehnice, economice, sociale, juridice si are statutul unei functii autonome exercitate in cadrul unei profesii liberale.

ART. 5

(1) Geodezul este un specialist pregatit in efectuarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru, cartografie si sisteme informationale geografice, potrivit reglementarilor legale in materie.

(2) In exercitiul profesiei sale liberale, geodezul realizeaza, in nume propriu si sub raspundere personala, lucrari publice sau private, precum si documentatiile corespunzatoare rezultate in cadrul specializarilor mentionate la alin. (1), care nu pot fi recunoscute legal decat daca sunt realizate de un geodez cu drept de semnatura.

(3) Practica geodeziei este o activitate complexa si de furnizare de servicii, care se realizeaza prin proiecte, studii, teme si programe de cercetare, documentatii, lucrari tehnice, relevee si alte asemenea activitati.
 

CAP. 2

Exercitarea profesiei de geodez

SECTIUNEA 1

Dobandirea si exercitarea dreptului de semnatura

ART. 6

Exercitarea profesiei de geodez se face atat in sectorul privat, cat si in sectorul public, conform prevederilor legale.

ART. 7

(1) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care il exercita a intregii responsabilitati profesionale fata de beneficiar si de autoritatile publice cu privire la realizarea proiectelor si lucrarilor de specialitate, cu respectarea legislatiei in domeniu.

(2) Dreptul de semnatura se exercita olograf, insotit de aplicarea stampilei care cuprinde numele, prenumele si numarul de inregistrare in Registrul national al geodezilor.

(3) Lucrarile colective vor fi insotite de lista geodezilor care au contribuit la elaborarea lor.

(4) Exercitarea dreptului de semnatura implica independenta in luarea deciziilor cu caracter profesional.

ART. 8

(1) Geodezul dobandeste drept de semnatura, acordat de Ordin, daca indeplineste conditiile de onorabilitate si de stagiu profesional. Dobandirea dreptului de semnatura atrage obligatoriu inscrierea acestuia in Registrul national al geodezilor.

(2) Conditia de onorabilitate prevazuta la alin. (1) se considera a fi indeplinita daca:

a) geodezului solicitant al dreptului de semnatura nu i-a fost interzisa, definitiv sau temporar, exercitarea profesiei prin Hotarare judecatoreasca definitiva, ca pedeapsa complementara pentru savarsirea unei infractiuni in legatura cu exercitarea profesiei;

b) geodezul solicitant al dreptului de semnatura nu a savarsit abateri disciplinare care au fost sanctionate de Ordin cu retragerea definitiva a dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi;

c) geodezului solicitant al dreptului de semnatura nu i-a fost retras certificatul de autorizare eliberat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata.

(3) Pentru dobandirea dreptului de semnatura solicitantul va depune un dosar cuprinzand cererea adresata Ordinului, insotita de copia diplomei la care se face referire la art. 2, respectiv la art. 3, cazierul judiciar si dovada efectuarii stagiului profesional, impreuna cu portofoliul cuprinzand lucrarile la care solicitantul a colaborat in perioada de stagiu.

(4) Procedura de acordare a dreptului de semnatura trebuie finalizata in termen de maximum 3 luni de la data depunerii dosarului complet de catre solicitant.

(5) Inscrierea in Registrul national al geodezilor se face dupa avizarea listei cu persoanele care au dobandit drept de semnatura, de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

ART. 9

(1) Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene, care solicita stabilirea in Romania si indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 si 5 referitoare la detinerea titlului de geodez, vor dobandi drept de semnatura in aceleasi conditii cu cetatenii romani, cu respectarea prevederilor art. 8.

(2) Ordinul va pune la dispozitia persoanelor interesate informatii privind legislatia nationala specifica si Codul deontologic al profesiei de geodez.

ART. 10

Conditiile in care geodezii cetateni ai altor state in afara celor la care se face referire la art. 3 pot dobandi drept de semnatura in Romania si pot cere inscrierea in Registrul national al geodezilor vor fi stabilite, in conditii de reciprocitate, prin conventii incheiate de statul roman cu statele respective.

ART. 11

(1) In vederea dobandirii dreptului de semnatura geodezul absolvent isi poate desfasura activitatea profesionala ca stagiar pe o perioada de 2 ani, in conditiile Legii, sub indrumarea unui geodez cu drept de semnatura.

(2) Dupa implinirea perioadei de stagiu prevazute la alin. (1), geodezii stagiari pot primi drept de semnatura in conditiile art. 8.

(3) Pentru absolventii de geodezie cu diploma de master durata stagiului profesional se reduce cu un an.

(4) Geodezii cu diploma de doctor in specializarile prevazute la art. 5 alin. (1) nu efectueaza stagiul profesional.

ART. 12

Exercitarea dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi, este incompatibila cu situatiile in care geodezul indeplineste, pentru acelasi proiect, functia de verificator, de expert sau de consilier in cadrul administratiei publice implicate in procesul de avizare, receptie sau de autorizare.

ART. 13

(1) Nerespectarea prevederilor art. 12 atrage ridicarea dreptului de semnatura.

(2) Constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit art. 365*) din Codul penal exercitarea dreptului de semnatura fara indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta Lege.

___________

*) Art. 365 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004.

SECTIUNEA 2

Modalitati de exercitare a profesiei de geodez

ART. 14

(1) Dreptul de semnatura se poate exercita in cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societatilor comerciale sau al altor forme de asociere constituite conform Legii.

(2) Profesia de geodez poate fi exercitata in cadrul unor birouri individuale sau al unor societati comerciale in care functioneaza unul sau mai multi geodezi cu drept de semnatura.

(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, geodezii cu drept de semnatura pot angaja salariati, conform prevederilor legale.

ART. 15

(1) Forma de exercitare a profesiei se declara de catre geodez si se inregistreaza la Ordin.

(2) Birourile individuale se pot asocia prin contract de asociere.

(3) Raporturile contractuale se stabilesc intre biroul individual si beneficiar sau, in cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc intre unul dintre birourile individuale implicate si beneficiar.

SECTIUNEA 3

Drepturile si obligatiile geodezilor cu drept de semnatura

ART. 16

Geodezul autorizat cu drept de semnatura are urmatoarele drepturi:

a) sa elaboreze, sa semneze si sa stampileze documentele prevazute la art. 5 alin. (3);

b) sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu beneficiarul, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta;

c) sa introduca in contractul incheiat cu beneficiarul clauze privind protectia dreptului de autor.

ART. 17

Geodezul autorizat cu drept de semnatura are urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de geodez;

b) sa respecte Codul deontologic al profesiei de geodez si Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului si de exercitare a profesiei de geodez;

c) sa faca cunoscuta beneficiarului obligatia de a obtine si de a respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevazute de Lege;

d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;

e) sa isi asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, intreaga responsabilitate profesionala fata de beneficiar si autoritati, pentru realizarea sau verificarea lucrarilor, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala;

f) sa serveasca interesele beneficiarului in acord cu interesul public si numai daca acestea nu incalca prevederile, procedurile si reglementarile legale.

SECTIUNEA 4

Suspendarea si incetarea calitatii de membru al Ordinului.

Radierea din Registrul national al geodezilor

ART. 18

(1) Calitatea de membru al Ordinului se suspenda:

a) temporar, la cererea persoanei inscrise;

b) pe perioada in care geodezul are calitatea de functionar public sau de personal contractual in cadrul unei autoritati publice;

c) dupa 6 luni, in caz de neplata fara justificare a cotizatiilor din anul precedent catre Ordin, pana la achitarea lor integrala;

d) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii.

(2) Suspendarea calitatii de membru al Ordinului atrage si suspendarea dreptului de semnatura pe durata existentei cauzei de suspendare.

ART. 19

(1) Calitatea de membru al Ordinului inceteaza:

a) prin renuntarea scrisa la exercitiul dreptului de semnatura;

b) daca persoana inscrisa a fost condamnata definitiv pentru o fapta prevazuta de Lege, in legatura directa cu exercitarea dreptului de semnatura, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiei, printr-o Hotarare judecatoreasca definitiva.

(2) Incetarea calitatii de membru atrage pierderea dreptului de semnatura si radierea din Registrul national al geodezilor.

CAP. 3

Ordinul Geodezilor din Romania

SECTIUNEA 1

Atributiile si organizarea Ordinului

ART. 20

(1) Ordinul se infiinteaza in conditiile Legii ca organizatie profesionala, nonprofit, cu personalitate juridica de drept privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si independenta. Ordinul are rolul de a reprezenta si ocroti, la nivel national si international, interesele profesiei de geodez.

(2) Ordinul are sediul central in municipiul Bucuresti si este organizat cu filiale in teritoriu. Activitatea lui se finanteaza din taxe de inscriere, cotizatii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestari stiintifice, economice si drepturi editoriale specifice pe care le desfasoara, precum si din donatii legale, sponsorizari sau alte surse, in conditiile Legii.

(3) Din Ordin fac parte geodezii cu drept de semnatura.

(4) Prezenta Lege nu limiteaza dreptul de libera asociere a geodezilor la alte forme de asociere profesionala.

(5) Ordinul are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului si de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez si, anual, Registrul national al geodezilor.

ART. 21

(1) Ordinul are urmatoarele atributii:

a) protejeaza si promoveaza calitatea serviciilor efectuate;

b) urmareste exercitarea competenta si calificata a profesiei de geodez in respectul codului deontologic al acesteia;

c) propune Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara reglementari normative specifice, in vederea promovarii lor;

d) reprezinta interesele membrilor sai in fata beneficiarilor, autoritatilor publice si in fata organismelor patronale interne si internationale, precum si in organismele profesionale interne si internationale;

e) acorda geodezilor dreptul de semnatura si gestioneaza Registrul national al geodezilor.

(2) Ordinul este singura asociatie profesionala care acorda dreptul de semnatura, in conditiile art. 8.

ART. 22

Drepturile si obligatiile membrilor Ordinului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului si de exercitare a profesiei de geodez.

ART. 23

(1) Forurile de conducere ale Ordinului sunt:

a) Conferinta nationala;

b) Consiliul national;

c) Colegiul director;

d) presedintele Ordinului.

(2) Persoanele alese in Consiliul national, in Colegiul director sau ca presedinte al Ordinului au un mandat de 4 ani. Ele nu pot exercita mai mult de doua mandate consecutive in aceeasi functie.

ART. 24(1) Conferinta nationala a Ordinului se convoaca din 2 in 2 ani.

(2) Conferinta nationala a Ordinului este constituita din membri delegati ai filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare proportionala. Filiala teritoriala va asigura participarea la Conferinta nationala a Ordinului cel putin a unui reprezentant al fiecarui judet cuprins in filiala.

ART. 25

(1) Conferinta nationala a Ordinului are urmatoarele atributii:

a) adopta si modifica Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului si de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez si Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

b) adopta organizarea aparatului administrativ al Ordinului;

c) ALege si revoca presedintele Ordinului;

d) aLege si revoca membrii Consiliului national al Ordinului;

e) aLege membrii comisiei de cenzori si membrii comisiei de disciplina la nivel national;

f) adopta Hotarari cu privire la toate problemele aflate pe Ordinea de zi stabilita in convocare;

g) aproba valoarea cotizatiilor anuale unice pentru membrii Ordinului.

(2) Conferinta nationala a Ordinului este legal constituita la prima convocare in prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor, iar Hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, la a doua convocare, ce va avea loc dupa cel putin 14 zile calendaristice, Conferinta nationala este legal constituita in prezenta majoritatii delegatilor si adopta Hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

ART. 26

(1) Intre reuniunile Conferintei nationale a Ordinului, activitatea acestuia va fi coordonata de Consiliul national.

(2) Componenta Consiliului national al Ordinului va asigura reprezentativitatea proportionala a membrilor filialelor teritoriale.

(3) Fiecare filiala teritoriala stabileste prin Hotarare proprie candidatii propusi pentru Consiliul national al Ordinului.

ART. 27

(1) Presedintele Ordinului reprezinta Ordinul in relatiile sale cu alte persoane fizice si juridice sau cu autoritati din Romania si din strainatate, putand sa incheie, in numele Ordinului, conventii si contracte. De asemenea, presedintele conduce lucrarile Conferintei nationale a Ordinului si ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Ordinului.

(2) Ordinul are 2 vicepresedinti alesi de Consiliul national al Ordinului dintre membrii sai, cu votul majoritatii membrilor.

(3) Vicepresedintii Ordinului sunt inlocuitori de drept ai presedintelui, in Ordinea si in situatiile stabilite de Conferinta nationala a Ordinului.

ART. 28

(1) Activitatea curenta a Ordinului este coordonata de Colegiul director al Ordinului.

(2) Colegiul director al Ordinului este ales cu votul majoritatii membrilor Consiliului national.

(3) Din Colegiul director al Ordinului face parte si un reprezentant al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, numit prin Ordin al directorului general al acesteia.

(4) Reprezentantul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara participa personal la sedintele Colegiului director al Ordinului, avand drept de vot.

ART. 29

Forurile de conducere, comisiile Ordinului si conducerea filialelor teritoriale sunt alese prin votul secret al majoritatii participantilor cu drept de vot.

ART. 30

Organizarea si functionarea Ordinului si exercitarea profesiei de geodez vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului si de exercitare a profesiei de geodez, aprobat de Conferinta nationala a Ordinului.

SECTIUNEA 2

Filialele teritoriale ale Ordinului

ART. 31

(1) La nivelul judetelor cu cel putin 25 de membri ai Ordinului, precum si in municipiul Bucuresti, se vor infiinta filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului domiciliati in raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului cu domiciliile in judete limitrofe, pana cand numarul acestora va ajunge la minimum 25 de membri.

(3) In cadrul unui judet sau intr-o zona formata din doua ori mai multe judete limitrofe, precum si in municipiul Bucuresti, se poate infiinta o singura filiala a Ordinului.

(4) Filialele teritoriale dobandesc personalitate juridica de drept privat de la data adunarii generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili:

a) orasul de resedinta a filialei teritoriale si sediul acesteia;

b) forurile de conducere ale filialei si componenta comisiei de disciplina.

ART. 32

La infiintarea lor filialele teritoriale vor respecta Regulamentul-cadru la nivel national, aprobat de Conferinta nationala a Ordinului.

SECTIUNEA 3

Registrul national al geodezilor

ART. 33

(1) Pentru centralizarea evidentei geodezilor membri ai Ordinului din intreaga tara se infiinteaza Registrul national al geodezilor.

(2) Registrul national al geodezilor va cuprinde toti geodezii cu drept de semnatura.

(3) Inregistrarea in Registrul national al geodezilor asigura dreptul pentru exercitarea profesiei in intreaga tara, conform prevederilor prezentei legi.

ART. 34

(1) Ordinul si filialele sale teritoriale au obligatia sa furnizeze, la cerere, orice informatie legata de datele inregistrate in Registrul national al geodezilor.

(2) Registrul national al geodezilor va evidentia si modalitatea in care persoanele inscrise isi exercita profesia.

(3) Ordinul sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui inscris, un certificat care va cuprinde toate datele care il privesc, inregistrate in Registrul national al geodezilor.

SECTIUNEA 4

Raspunderea disciplinara

ART. 35

(1) Membrii Ordinului raspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a codului deontologic al profesiei, a Hotararilor proprii adoptate de forurile de conducere ale Ordinului, precum si pentru orice abateri savarsite in legatura cu exercitarea profesiei sau in afara acesteia, care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.

(2) Sanctiunile disciplinare sunt:

a) avertismentul;

b) votul de blam;

c) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a dreptului de semnatura, in functie de gravitatea faptelor comise;

d) suspendarea pe o perioada de 12 luni a calitatii de membru al Ordinului;

e) retragerea dreptului de semnatura.

(3) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se aplica de catre colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplina.

(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. c), d) si e) se aplica de Consiliul national al Ordinului, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplina, in baza Hotararii Comisiei nationale de disciplina.

(5) Sanctiunile prevazute la alin. (2) se pot aplica si la propunerea reprezentantului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in Colegiul director al Ordinului.

(6) Impotriva Hotararii comisiei teritoriale de disciplina, prin care s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. a) si b), se poate formula contestatie la Comisia nationala de disciplina, in termen de 30 de zile de la data comunicarii Hotararii.

(7) Impotriva Hotararii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la alin. (2), se poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul petentului, in termen de 30 de zile de la data comunicarii Hotararii. Hotararea instantei de judecata care s-a pronuntat asupra plangerii se poate ataca cu recurs.

(8) In conditiile neinceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de 2 ani de la savarsirea lor.

ART. 36

(1) Comisiile de disciplina ale Ordinului sunt organe cu activitate jurisdictionala si se organizeaza la nivel national si teritorial pentru fiecare filiala.

(2) Comisiile de disciplina sunt alcatuite din 5 geodezi autorizati cu drept de semnatura, cu minimum 10 ani de stagiu profesional si se aleg din 4 in 4 ani prin vot secret de Conferinta nationala a Ordinului, respectiv de conferintele filialelor teritoriale.

(3) Comisia de disciplina aLege un presedinte din randul membrilor sai.

(4) Hotararile comisiilor de disciplina se adopta cu votul majoritatii membrilor.

(5) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului si de exercitare a profesiei de geodez.

ART. 37

Dupa un an de la aplicarea deciziei de retragere definitiva a dreptului de semnatura sau a calitatii de membru al Ordinului, cel in cauza poate cere reexaminarea deciziei. In caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decat dupa un an.

ART. 38

In cazul in care instantele judecatoresti pronunta hotarari definitive de condamnare a unui geodez cu drept de semnatura pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplica sanctiunea complementara a interdictiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotararii va fi comunicata filialei Ordinului, organizata la nivel teritorial, pentru a opera radierea din Registrul national al geodezilor.

ART. 39

(1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, exercita controlul activitatii membrilor Ordinului, potrivit prevederilor legale in vigoare, oricand considera necesar.

(2) Controlul priveste, in principal, respectarea Legii in activitatea profesionala a geodezilor, tinerea corecta a registrelor, conduita geodezului in indeplinirea atributiilor sale, precum si orice alte deficiente aparute in modul de exercitare a profesiei de catre geodez. Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara poate sesiza structurile de conducere ale Ordinului sau ale filialelor teritoriale si poate cere informari privind activitatea unor geodezi, dupa caz.

(3) Abaterile disciplinare constatate prin actele de control vor fi sesizate structurilor de conducere ale Ordinului sau ale filialelor teritoriale, pentru luarea masurilor corespunzatoare sau pentru aplicarea sanctiunii disciplinare, dupa caz.

(4) Structurile de conducere ale Ordinului vor comunica directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara masurile luate sau sanctiunea aplicata, dupa caz.

CAP. 4

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 40

In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice geodez cu diploma sau asimilata conform art. 2 si 3 poate obtine, in conditiile prevazute la art. 8, inscrierea in Ordin si in Registrul national al geodezilor.

ART. 41

In vederea protejarii dreptului de autor membrii Ordinului pot cere inregistrarea studiilor, planurilor si proiectelor elaborate intr-o evidenta speciala la Ordin, primind astfel data certa.

ART. 42

(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, un comitet de initiativa, sub egida Uniunii Geodezilor din Romania, va asigura convocarea Conferintei nationale de constituire a Ordinului.

(2) In termen de 90 de zile de la data constituirii Ordinului, Conferinta nationala va adopta, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului si de exercitare a profesiei de geodez si Codul deontologic al profesiei de geodez.

ART. 43

Pentru constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului, Uniunea Geodezilor din Romania si alte asociatii profesionale vor pune la dispozitia Ordinului lista membrilor acestora, iar Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va pune la dispozitia Ordinului lista persoanelor fizice autorizate in baza Legii nr. 7/1996, republicata, si a Ordonantei Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 795/2001.

ART. 44

In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul Romaniei, la propunerea Ordinului, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, va adopta normele metodologice de aplicare a acesteia.

ART. 45

Prevederile art. 3, 9 si 10, precum si cele care fac trimitere la acestea se aplica cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

ART. 46

(1) Prezenta Lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 795/2001, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TARACILA


Vizualizari: 1254