Noţiune şi legislaţie aplicabilă

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul paşapoartelor în România, aprobată prin Legea nr. 216 din 17 noiembrie 1998, cu completările şi modificările ulterioare.
Cetăţenii români au garantat dreptul la liberă circulaţie şi, în mod corespunzător, au dreptul la eliberarea, deţinerea şi folosirea unui paşaport în condiţiile legii.

Paşaportul face dovada identităţii şi cetăţeniei titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional de călători. În străinătate, paşaportul dă dreptul titularului la asistenţă şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României. Paşaportul este proprietatea statului român.
Documentele necesare pentru:

a) eliberarea ori preschimbarea paşaportului simplu:
- cererea tip, model 1, care se găseşte la sediul biroului (compartimentului) de paşapoarte;
- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate) în original şi copie xerox (numai în părţile ce conţin datele de identitate, fotografia şi menţiunile privind domiciliul ori reşedinţa);
- certificatul de naştere şi căsătorie, după caz, în original şi copie xerox;
- chitanţele C.E.C. sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a paşaportului, respectiv taxa consulară (31,5 RON) şi taxa reprezentând costul paşaportului (64,2 RON);
- în cazul preschimbării paşaportului, solicitantul va prezenta şi pasaportul anterior.
În situaţia în care, la depunerea documentelor necesare eliberării unui pasaport, se solicită şi includerea unui minor cu vârsta sub 14 ani, în afara documentelor menţionate mai sus, se vor prezenta următoarele:
- certificatul de naştere al minorului, în original şi copie xerox;
- actele de identitate ale părinţilor, în original şi copie xerox;
- consimţământul celuilalt părinte, autentificat la notariat, sau dat în faţa lucrătorului de paşapoarte;
- hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care minorul a fost încredinţat unuia dintre părinţi, în original şi copie xerox.
Includerea minorilor în paşapoartele părinţilor odată cu emiterea paşapoartelor simple, este scutită de plata taxelor consulare.

b) Pentru prelungirea valabilităţii paşaportului:
- cererea tip, model 2;
- paşaportul pentru care solicită prelungirea valabilităţii;
- actul de identitate, în original şi copie xerox;
- o fotografie actualizată pentru cererile depuse prin mandatar cu procură;
- chitanţa privind achitarea taxei de emitere.

c) Pentru eliberarea paşaportului în caz de furt :
- cererea tip, model 3;
- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate), în original şi copie xerox;
- certificatul de naştere şi căsătorie, după caz, în original şi copie xerox;
- chitanţele privind achitarea taxelor de emitere (31,5 RON + 64,2 RON );
- dovada eliberată de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt;
- dovada publicării furtului în Monitorul Oficial.

d) Pentru eliberarea paşaportului în caz de pierdere:
- cererea tip model 3;
- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate), în original şi copie xerox;
- certificatul de naştere şi căsătorie, după caz, în original şi copie xerox;
- chitanţele privind achitarea taxelor de emitere (31,5 RON + 64,2 RON);
- dovada achitării amenzii contravenţionale;
- dovada publicării pierderii în Monitorul Oficial.
În cazul când furtul ori pierderea s-a produs în străinătate, se va prezenta şi paşaportul consular ori documentul folosit la intrarea în România.

e) Pentru eliberarea paşaportului în caz de deteriorare ori distrugere:
- cererea tip model 3;
- paşaportul deteriorat ori fragmente care să facă dovada că provin din paşaportul distrus;
- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate), în original şi copie xerox;
- certificatul de naştere şi căsătorie, după caz, în original şi copie xerox;
- dovada achitării amenzii contravenţionale;
- chitanţele privind achitarea taxelor de emitere (31,5 RON+ 64,2 RON).

f) Pentru eliberarea paşapoartelor individuale pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani:
- cererea tip, model 1;
- certificatul de naştere, în original şi copie xerox;
- actele de identitate ale părinţilor sau ale reprezentantului legal în original şi copie xerox;
- consimţământul ambilor părinţi sau al reprezentantului legal, autentificat la notariat, sau dat în faţa lucrătorului de paşapoarte;
- documente justificative din care să rezulte motivarea solicitării;
- hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care minorul a fost încredinţat unuia dintre părinţi, în original şi copie xerox;
- chitanţele C.E.C. sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a paşaportului (31,5 RON + 64,2 RON); - paşaportul anterior, după caz;

g) Pentru includere ulterioară a minorilor cu vârsta sub 14 ani, în paşapoartele părinţilor:
- cerere tip, model 4;
- certificatul de naştere al minorului, în original şi copie xerox;
- actele de identitate ale părintilor, în original şi copie xerox;
- consimţământul celuilalt părinte, autentificat la notariat, sau dat în faţa lucrătorului de paşapoarte;
- hotărârea judecătorească rămasa definitivă prin care minorul a fost încredinţat unuia dintre părinîi, in original şi copie xerox;
- chitanţele privind achitarea taxelor (3 RON - taxă includere, 3 RON- taxă înregistrare cerere);
- paşaportul în care urmează a se efectua includerea.
Tipurile de pasapoarte eliberate cetăţenilor români în condiţiile legii sunt:
-diplomatic, de serviciu şi simplu.

Paşapoartele simple se eliberează de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia de Paşapoarte sau structurile teritoriale subordonate şi se păstrează de către titulari.
Cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă paşaport sau documente de călătorie, li se eliberează, la cerere, paşapoarte consulare de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. Paşaportul consular se eliberează pentru ca titularul să-şi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se înapoia în ţară, pe o perioadă care nu poate depăşi 12 luni. Odată cu intrarea în ţară paşaportul consular îşi pierde valabilitatea.
Paşaportul simplu se eliberează cu o valabilitate iniţială de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii. Paşapoartele simple, emise înainte de 01.05.2002, rămân valabile până la expirare. Acestora nu li se mai prelungeşte valabilitatea şi vor fi retrase treptat din circulaţie (H.G.460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti). Aceste paşapoarte se preschimbă numai la data expirării sau când termenul de valabilitate este de minim 6 luni.
Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal, de către solicitanţi la biroul (compartimentul) de paşapoarte, la serviciului teritorial de evidenţă informatizată a persoanei pe raza cărora au domiciliul. În cazuri temeinic motivate, cererile pot fi depuse prin mandatar, cu procură specială autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunea diplomatică ori oficiul consular.Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora se soluţionează de către Direcţia de Paşapoarte sau structurile teritoriale subordonate.
În situaţia în care o persoană are viza de reşedinţa în alta localitate, cu cel puţin 3 luni de zile anterior depunerii cererii, face dovada desfăşurării unei activităţi legale cât şi justificarea deplasării în străinătate, poate depune cererea în vederea eliberării unui nou paşaport la Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei de pe raza localităţii respective, cu aprobarea conducerii Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei.
Persoana care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul la paşaport individual. Copiii cu vârsta de până la 14 ani pot fi înscrişi în paşaportul părinţilor ori al reprezentantului lor legal. 
La cererea ambilor părinţi ori a reprezentantului legal, în situaţii motivate, se poate elibera paşaport individual şi copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani. Pentru minorul încredinţat unuia dintre părinţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, paşaportul individual se poate elibera numai la cererea părintelui căruia minorul i-a fost încredintat.
Paşapoartele simple se eliberează în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.
În cazul îmbolnăvirii grave ori a decesului unei rude apropiate, efectuării unui tratament medical de urgenţă, citării într-un proces în străinatate sau în alte situaţii temeinic justificate (motivate în scris), termenul de eliberare a paşaportului este de cel mult 3 zile.
Taxa de urgenţă este de 10 RON, care se achită la depunerea actelor.
Pentru cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, termenul de eliberare a paşaportului este de cel mult 90 de zile.
În cazuri temeinic justificate, acceptate de către organul emitent, cetăţeanului român, posesor al unui paşaport valabil, i se poate elibera al doilea paşaport. La încetarea situaţiei care a determinat eliberarea celui de-al doilea paşaport, titularul este obligat ca, în cel mult 5 zile, să-l predea spre păstrare autorităţilor emitente.

Cetăţeanului român i se poate refuza, temporar, eliberarea paşaportului, iar dacă i-a fost eliberat îi poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci când:

- există date temeinice că a săvârşit o infracţiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 2 ani de închisoare şi că intenţionează să folosească paşaportul pentru a se sustrage urmăririi penale. Măsura se ia la cererea organelor de poliţie pentru o perioadă de cel mult 7 zile;
- este învinuit sau inculpat într-o cauză penală şi magistratul dispune instituirea măsurii interdicţiei părăsirii localităţii sau ţării, în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, indiferent de faza în care acesta se află;
- a fost condamnat şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate;
- este urmărit pentru creanţe exigibile mai mari de 25 milioane lei vechi, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantată; în acest caz, măsura se ia la cererea celor interesaţi, dacă plata creanţelor a fost dispusă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
- a săvârşit în străinatate fapte de natură să aducă atingere siguranţei naţionale, menţinerii ordinii publice, protecţiei sănătăţii sau moralei ori drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau fac obiectul urmăririi penale; dovada faptelor săvârşite în străinătate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de cazuri măsura se dispune de către Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei sau de către formaţiunile teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei, după caz, pentru o durată cuprinsă între 1 an şi 5 ani, stabilită proporţional cu gravitatea faptei comise şi cu consecinţele ei.

Aceeaşi măsură poate fi luată şi împotriva persoanei care a săvârşit în străinatate fapta de cerşetorie, constatată potrivit legii, precum şi împotriva persoanelor returnate în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state şi a cetăţenilor români care au fost returnaţi din state cu care România nu a încheiat acorduri de readmisie, indiferent de motive, ori care au depăşit termenele de şedere în statele în care au călătorit, stabilite prin acordurile sau convenţiile încheiate cu acestea.

Cetăţenilor români condamnaţi în temeiul dispoziţiilor art. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvărşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, li se suspendă dreptul de folosire a paşaportului pe o perioadă de 5 ani.
Împotriva oricăreia dintre măsurile luate (refuzul eliberării, retragerea ori suspendarea dreptului de folosire a paşaportului), persoana nemulţumită poate face contestaţie la organul ierarhic superior celui care a dispus măsura, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

Persoanei căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia româna i se anuleaza paşaportul emis de către autoritatea româna.
Paşapoartele găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu teritorial din subordinea Direcţiei de paşapoarte, în termen de 5 zile lucrătoare.
Încălcarea dispoziţiilor prevăzute de legea privind regimul paşapoartelor în România, atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală a persoanei vinovate.
Pierderea, deteriorarea sau distrugerea paşaportului simplu ori a altui document de călătorie se declară la serviciul judeţean de evidenţă informatizată a persoanei de pe raza căruia domiciliază titularul. Eliberarea unui paşaport simplu în locul celui declarat furat ori pierdut se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României, cu excepţia următoarelor situaţii: îmbolnăvirii grave ori a decesului unei rude apropiate, efectuării unui tratament medical de urgenţă, citării într-un proces în străinătate sau în alte situaţii temeinic justificate, când este suficientă prezentarea chitanţei privind achitarea taxei de publicare.

În cazul declarării în mod repetat, în termen de 5 ani, a furtului sau pierderii paşaportului, termenul de soluţionare a cererii de eliberare a unui nou document poate fi prelungit până la confirmarea celor declarate, dar nu mai mult de 6 luni.

Taxele necesare pentru obtinerea paşaportului:
- taxa consulară- 31,5 RON;
- taxa reprezentând costul paşaportului - 64,2 RON;
- pentru includerea ulterioară a minorilor : - taxa de includere: 3 RON şi taxa de înregistrare cerere: 3 RON;
- taxa de urgenţă - 100 RON.


Vizualizari: 1463