Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamnetului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Termenul de emitere a certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate se stabileşte de către autoritatea emitentă între 6-24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilităţii C.U. se poate face la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi doar o singură dată.
Solicitantul poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informaţii cu privire la imobil-teren sau construcţii. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlul asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare. Acesta se va adresa autorităţilor cu o cerere prin care solicită emiterea C.U. cu precizarea scopului solicitării.

Scopul emiterii C.U. – pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente precum şi pentru autorizarea desfinţării construcţiilor.
Certificatul de urbansim se emite şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de studiu de fezabilitate, precum şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară.

Lista certificatelor de urbanism este publică şi se afişează lunar la sediul autorităţii emitente.

Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism. 
Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Acte necesare pentru eliberare Certificat de Urbanism:

- Cerere tip (pentru emiterea certificatului de urbanism) completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării.;
- Act de proprietate - copie legalizată după original;
- Act de identitate (copie)
- În cazul actului de moştenire trebuie prezentat şi copie după actul de proprietate anterior moştenirii;
- În cazul balcoanelor titlu de proprietate în indiviziune de sub balcoane;
- Certificat de rol de la Circa Financiară, după caz circa financiară din raza domiciliului;
- Planuri TOPO de încadrare în zonă;
- Scara. 1:500 - 2 copii + 1 copie cu propunere;
- SC. 1:2000 - 2 copii + 1 copie cu propunere;
- Reglementări documentaţiile de urbanism aprobate (dacă este cazul);
- Memoriu justificativ explicit asupra solicitări;
- Dosar cu şină;
- Date de contact solicitant;
- Dovada Taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism, care se tarifează în funcţie de suprafaţa terenului:

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa (lei)

a) Pana la 150 m2 inclusiv: 45.000 lei
b) Intre 151 m2 si 250 m2 inclusiv:  60.000 lei
c) Intre 251 m2 si 500 m2 inclusiv: 75.000 lei
d) Intre 501 m2 si 750 m2 inclusiv: 90.000 lei
e) Intre 751 m2 si 1.000 m2 inclusiv: 100.000 lei
f) Peste 1.000 m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2: 100.000 + 152 lei

conform anexei la H.C.G.M.B. 53/25.03.2004

• Pentru Bucureşti va adresati Serviciului Urbanism si Amenajare Teritorială, Autorizaţii în Construcţii din Cadrul Direcţiei Urbanism - Etaj 1, Camera 9.

• Pentru Mun. Braşov vă adresaţi Servicului Urbanism-Autorizaţii de construcţie, Certificate dare în folosinţă, Monumente istorice, Ghişeul nr. 13 sau 14. Telefon centrală Primăria Mun. Braşov – 0268 416 550.


Vizualizari: 1271