Pentru înscrierea în Cartea Funciară

- Cerere de înscriere prin care se solicită deschiderea Cărţii funciare individuale. (2 ex.);
- Documentaţie de cadastru în original (se intocmeşte de un expert autorizat); documentaţia rămâne la biroul de Carte Funciară;
- Acte de proprietate în original (copie legalizată la notar), cum ar fi:
- Acte autentice (vânzare, donaţie, moştenire, schimb, întreţinere, etc.);
- Acte cu I.C.R.A.L , R.I.A.L. sau alte instituţii + proces verbal; contract de construire + proces verbal;
- Titlu de proprietate şi proces verbal;
- Sentinţa judecătorească cu menţiune definitivă şi irevocabilă (3 ex.) + dispoziţia primarului şi procesul verbal (unde este cazul);
- Orice alte acte care atestă dreptul de proprietate ( H.G. certificate de atestare, autorizaţie de construire + proces verbal de recepţie, etc.);
- Dovada achitării integrale a preţului imobilului (dacă există);
- Se întocmeşte o cerere (în 2 exemplare) din partea Asociaţiei de proprietari (locatari), semnată şi stampilată de administrator, prin care se solicită deschiderea Cărţii funciare colective şi atribuirea numărului cadastral.
- Certificatul fiscal pentru întabulare (de la Direcţia de Impozite şi Taxe);
- Taxa de timbru - (la CEC sau Trezorerie)
- Timbru judiciar - (de la oficiul poştal); 

Prima vânzare a unui apartament într-un bloc de locuinţe poate solicita un consum destul de mare de resurse financiare şi de timp, după aceea însă o vînzare se va putea face mult mai repede, pe baza unui certificat fiscal şi a extrasului de carte funciară, certificate care se pot obţine într-un timp relativ scurt.

După deschiderea Cărţii funciare colective (a blocului), cu ocazia vânzării unui alt apartament, nu vor mai fi necesare planul de încadrare în zona şi memoriul tehnic justificativ. 


Vizualizari: 1361