Autorizatia de constructie

Autorizarea de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Perioada de valabilitate a A.C. este cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situaţie valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor.

Prin excepţie în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia.

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Solicitantul autorizaţiei de construire-desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului, care atestă dreptul de proprietate prin contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească etc. Sau a unui contract de comodat, concesiune, cesiune, contract de închiriere numai cu acordul expres al proprietarului pentru construcţii cu caracter provizoriu. Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire – desfiinţare se poate face direct de către deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternict, desemnat în condiţiile legi, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică sau o persoană juridică autorizată, care are interes.

Acte necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

- Cerere tip (pentru emiterea autorizaţiei de construire-desfiinţare)- anexă completată intregal şi semnată;
- Certificat de urbanism - copie;
- Act de proprietate, (copie legalizată - în cazul construcţiei de balcoane se solicită şi titlul de proprietate pentru terenul în indiviziune) din care să reiasă dreptul de proprietate conferit solicitantului de emitere a autorizaţiei;
- Act de identitate- copie
- Certificat de atesare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (pentru demolare-desfiinţare)
- Documentul de plată a taxei pentru autorizaţia de construire-desfiinţare, (original şi copie).
- Fişe tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin C.U., necesare emiterii acordului unic şi după caz, documentaţii tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului (două exemplare-original şi copie);
- Avize şi acorduri obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin Certificatul de Urbanism, îndosariate în ordinea prevăzută în Certificatul de Urbanism (două exemplare original şi copie);
- Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România (OAR)
- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare – PAC/PAD inclusiv referatele de verificare şi după caz, raport de expertiză tehnică, semnate şi ştampilate în original (două exemplare);
- Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului.
După caz se vor anexa documentaţiei diverse acte solicitate în certificatul de urbanism:
- Foaie de capăt;
- Lista semnării;
- Memoriu Arhitectură + referat verificator pentru construcţii mai mari de P + 1;
- Memoriu Rezistenţă + referat verificare şi faze determinante;
- Memoriu Instalaţii - electrice, termice, apă - canal;
- Evaluare cost construcţie;
- Planşe desenate;
- Arhitectură;
- Plan Situaţie 1:200 (POT, CUT, COTE);
- Plan nivele curente 1:50;
- Secţiune 1:50;
- Plan. Acoperiş 1:50;
- Toate faţadele 1:50; (cu ştampilă verificator dacă este cazul)
- Rezistenţă: PL. Fundaţii 1:50;
Toate detaliile de fundaţii (vizate de verificator şi expert când este cazul)

Notă
- se vor întocmi două dosare distincte
- planurile vor avea cartuşe ştampilate de firma proiectantă în original
- în cartuş va fi trecut numele firmei proiectante şi numărul Registrului Comerţului, nr. Autorizaţie proiectant etc.
- date de contact petent pentru lămuriri suplimentare
- Taxă - 1% - Spaţii comerciale, împrejmuiri, birouri, spaţii de producţie, anexe gospodăreşti la locuinţe, hale, depozite;
- 0,5 % - pentru locuinţe din valoarea de investiţie;

ATENŢIE! 
Pentru garaj, dacă este amplasat în afara locuinţei se taxează cu 1%.

- Pentru Bucureşti vă adresaţi Serviciului Urbanism şi Amenajare Teritorială, Autorizaţii în Construcţii din Cadrul Direcţiei Urbanism - Etaj 1, Camera 10.
- Pentru Mun. Braşov vă adresaţi Servicului Urbanism-Autorizaţii de construcţie, Certificate dare în folosinţă, Monumente istorice, Ghişeul nr. 13 sau 14. Telefon centrală Primăria Mun. Braşov – 0268 416 550.
Obţinere Avize 
Aviz Cultură

Proiectele care au nevoie de avizul de specialitate din partea instituţiei culturale, în conformitate cu Legea nr. 422/17 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice în situaţia de mai jos:

- Pentru intervenţie pe monumente
- Pentru intervenţie în rezervaţie de arhitectură – zonă de protecţie monument istoric.

Documentaţie anexate în 2 exemplare
1. Documente fotografic
2. Certificat de urbanism
3. Extras Carte funciară
4. Plan de încadrare în zonă 
5. Plan de situaţie 
6. Taxă 1,01 lei/.mp suprafaţa pentru clădiri private cu destinaţia locuinţe, sănătate, învăţământ sau cultură
7. Taxă 5,10 lei / mp suprafaţă desfăşurată pentru clădiri cu activitate econimică sau comercială.

Pentru obţinerea avizului din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Braşov,
Str. Mihael Weis nr. 22, etaj nr. 1.

Avizul Electrica

Se depun 2 planuri de situaţie 
3 exemplare plan încadrae zonă
1 exemplar certificat urbanism
Taxă - 74 Ron

Eliberarea se face în termen de 30 de zile 

Electrica Transilvania Sud S.A Braşov
Str. 13 Decembrie nr. 17 A
Program Ghişeul nr. 3 
Luni şi joi ora 08:00 – 11:00.

Aviz Sănătate 

Documentaţie necesară pentru obţinerea avizului emis de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană.

- Plan general de amplasare a obicetivului prezentat la o sacră din care să se înţleagă clar încadrarea în cartier, zonă, localitate, accesul la rterele de transport, energie şi utilităţi, precum şi caracteristicile terenului
- Plan de amenajare interioară, circuite funcţionale şi modul lor de structurare, modul de asigurare a aprovizionării cu apă potabilă, modul de evacuare a apelor uzate menajere şi tehnologice , modul de organizare a aecauării deşeurilor solide şi modul de colectare, depozitare temporară şi de evacuare-neutralizare a deşeurilor periculoase rezeultate din activităţi care urmează săs e desfăşoare în obiectivul pentru care se solicită avizare
- Memoriul tehnic privind investiţia şi destinaţia 
- Dovada de achitarea atarifului de avizare sanitară +55 Ron
- Studiul de impact asupra stării de sănătate al populaţiei care va cuprinde: caracterizarea nivelului de expunere a populaţiei, caracterizarea efectelor asupra sănătăţii consecutiv realizării obiectivului, evaluarea impactului asupra stării de sănătate al populaţiei, condiţiile de conformare pentru prevenirea efectelor, planul de monitorizare a aplicării condiţiilor de conformare şi a efectelor asupra stării de sănătate.
- Certificat de urbanism, copie
- Extras carte funciară
- Aviz S.G.A.

Direcţia de Sănătate Publică Braşov
Str. Alexandu Ioan Cuza nr. 20

Program 
Birou avize

Program: Luni-Marţi-Miercuri- Joi: 
Primire documentaţie, ora 09:00 – 12:00
Eliberarea avizului ora 12:00- 14:00
- Vineri nu se lucrează cu publicul.

În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 117/2002 
Art. 8 alin.6 şi art 11 alin. 6 . Rezolvarea solicitării Avizului sanitar şi autorizaţiei sanitare se va face în maximum 20 de zile de la data înregistrării documentaţiei.

Aviz Protecţia Civilă 

Documentaţia pentru avizare de Protecţia Civilă

Documentaţia P.A.C se îndosariază în două exemplare, ştampilate de proiectanţi, verificate, pe care se acordă avizul de protecţie civilă prin ştampilarea planurilor, secţiunilor şi planului de fundaţii, după caz.

Fişă tehnică model F.3.8. completată la punctele 1 şi 2

Pentru documentaţiile la care conform Normativelor, proiectantul prevede adăpost de protecţei civilă, se prezintă şi se predă în copie un al treilea exemplar, care va conţine:
- certificat de urbanism
- memoriul general
- memoriul de specialitate
- planul de situaţie
- plan de încadrare în zonă
- planurile de arhitectură ale celui mai de jos nivel
- nivelul imediat superior celui în care se află adăpostul
- secţiunea caracteristică
- faţada principală
- planul de fundaţii cu detalii complete pentru zona adăpostului
Nu se taxează

Se avizează obligatoriu totate documentaţile PUZ şi PUD prin ştampilarea planului de reglementări urbanistice şi a fişei tehnice model F.8.3

Durata de emitere a avizului, se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

Program 
Protecţia Civilă Braşov
Str. Morii nr. La intersecţie cu Str. Lungă
Luni 09:00-13:00 depunerea documentaţiei
Vineri 09:00 – 13:00 ridicarea documentaţii avizate.

Aviz Drumuri

Documentaţie pentru obţinerea aviz de la Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi - Direcţia judeţeană de drumuri.

1. Cerere tip – model 
2. Certificat de urbanism /xerox copie
3. Extras carte funciară 
4. Memoriu tehnic privind construcţia faţa de artera de comunicaţie -transport
5. Plan de amplasare în zonă
6. Plan de situaţie la scara 
7. Taxă 309 08 lei
8. Copie carte de identitate pentru persoane fizice, certificat de înregistrare a firmei. pentru persoană juridică
9. Autorizaţie veche, dacă se solicită prelungirea sar reluarea proiectului nefinalizat.

Aviz Protecţia Mediului

Documentaţie necesară Agenţia de Protecţia Mediului 

- certificat urbanism
- proiect -1 exempar
- autorizaţie veche, dacă e cazul
- fisă tehnică
- contract de furnizare a apei 
- contract de salubritate
- aviz SEGA
- ceritficat cu denumirea activităţi comerciale

Braşov
Str. Politehnicii 

Aviz Sega 

Documentaţie necesară pentru obţinerea avizului din partea Sistemului de Gospodărie a Apelor

1. Cerere tip 
2. Extras C.F
3. Certficat de urbanism
4. Memoriu tehnic instalaţii alimentare cu apă şi canalizare (memoriul arhitectului) care trebuie să conţină descriere alimentare cu apă:
- dacă alimentarea cu apă se face de la o reţea centralizată: lungime reţele, diametre ţeavă, tip conducet, distanţa de la branşament la construcţie
- dacă alimentarea cu apă se face din puţ forat : adâncimea puţului, tip ţeavă, tip şi debite pompă, distanţa de la construcţie până la puş, date tehnice electropompă şi hidrofor.
- Dacă alimentarea cu apă se face din alte surse (izvoare, acumulări etc) descriere tehnică a captării de apă, barajelor şi echipamentelor necesare etc.
- Descrierea reţea de canalizare: (lungime reţele, diametre conducte, tipuri conducte).
- Descriere staţie de epurare –fosă septică-bazin vidanjabil: (schiţe, date tehnice, dimensiuni, amplasament etc) – unde este cazul.
- Breviar de calcul pentru necesarul de apă captat şi evacuat: (Q maxim mc/zi, Q mediu mc/zi, Q minim mc /zi în funcţie de profilul de activitate; numărul de persoane etc).
5. Plan de situaţie (să prezinte proprietatea cu : construcţia, reţea alimentare cu apă, puţuri, reţea canalizare, fosă septică, bazin vidanjabil, staţie de epurare etc) după caz.
6. Plan de amplasament: (să prezinte zona în care se află investiţia, vecinătăţi).
7. planuri pe nivele construcţie: (subsol, parter, mezamin, etaj, etc) – din care să reiasă compartimentare a fiecărui etaj din construcţie).
8. Avizul de principiu pentru alimentarea cu apă: dacă alimentarea cu apă se face de la o reţea centralizată de alimentare cu apă. (se obţine de la distribuitorii de apă: primării, compania Apa, Goscom etc).
9. Aviz de principiu pentru vidanjare: dacă evacuarea apelor uzate se face în bazin vidanjabil sau fosă septică (se obţine de la firmele de salubritate: Compania Apa, S.C. Cetatea râşnov, Goscom, Primării etc)
10. Certificat de înregistrare.
11. Taxă de 2 618 000 lei vechi

Notă: Documentaţia va fi depusă în două exemplare, în formă îndosariată), după avizare un exemplar va fi returnat cu viza: Vizat spre Neschimbare.

Pentru Braşov
A.N Apele Române . D. A Olt 
S.G.A. Braşov, str. Maior Cranţa nr. 32
Birou ARA, etaj III. Tel 0268.413306, Fax. 0268.412277
Program zilnic ora 08:00-16:00

Eliberarea are loc în maxim 5 zile de la data înregistrării. 


Vizualizari: 2084