Art. 77

(1)    La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra tereneurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează u impozit care se calculeză astfel:

a)      pentru construcţiile de orice fel cu ternurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de pină la 3 ani inclusiv:

-          3% până la valoarea de 200 000 lei inclusiv;

-          peste 200 000 lei, 6 000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200 000 lei inclusiv;

-          Exemplu:

-           dacă vindem un imobil la preţul  de 200 000 lei, vom plăti un impozit fix de 3%  din valoare care este de 6 000 lei;

-          în situaţia vânzării un imobil la preţul de 300 000 lei , vom plăti un impozit fix de 6 000 lei + 2 % din cei 100 000 lei care sunt peste cumantulul de 200 000 lei, adică încă 2 000 lei, deci suma totală va fi de 8 000 lei.

b)      pentru imobilele descrise la litera a) dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

-          2% până la valoarea de 200 000 lei inclusiv;

-          peste valoarea de 200 000 lei, 4 000 lei + 1 % calculate la valoarea  ce depăşeşte 200 000 lei inclusiv.

(2)    Impozitul prevăzut la alin (1) nu se datorează în următoarele cazuri:

a)      la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de propietate în temeiul legilor speciale,

b)      la dobândirea dreptului de propietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gardul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.

(3)    Pentru transmiterea dreptului de proprietate şi a dezbrămintelor acestuia cu titlul de moştenire  nu se datorează impozitul  prevăzut la alin.  (1), dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succeorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

(4)    Impozitul  prevăzut la alin. 1 şi 3 se calulează la valoarea decalartă de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate  sau dezmembrămitele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor pulbici, impozitul se va calula la această valoare.

(5)    Camarele notarilor publici vor actualiza, o dată pe an, expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

(6)    Impozitul prevăzut la alin 1şi 3 se va calcula  şi se va încasa de notarul pulbic înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiuni. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau la dezmembrămintelor  acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. 1 şi 3 se va realiza printr-o hotărâre judecătorească, impozitul prevăzut la alin 1 şi 3 se va calcula  şi se va încasa de către instanţele judecătoreşti la data rămâneri definitive şi irevocabile a hotărârii. Impozitul calculat şi încasat se virează până la date de 25 iclusiv a lunii următoare celei în care  fost reţinut. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a cretificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. 1 şi 3 şi, în cazul nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cerear de înscriere până la plata impozitului.

(7)    Impozitul stabilit în condiţiile alin (1) şi (3) se distribuie astfel:

a)      cota de 40% se face venit la bugetul consolidat;

b)      cota de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării;

c)       cota de 10% se face venit la bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobilară pentru îndeplinirea activităţii de publicitate imobiliară.

(8)    Procedura de calucare, încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin 1 şi 3, precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Notarilor Publici din România.

Art. 77’2  stabilirea  şi plata impozitului pe veniturile  din transferul proprietăţii  imobiliare.

(1) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10%  asupra venitului impozabil determinat potrivit art.77, 1.


Vizualizari: 1281