Acte necesare pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare al unui imobil

Pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare al unui imobil aveţi nevoie de:

- extras de carte funciară (valabil 24 de ore),
- certificat fiscal de nesechestrare pentru imobil (valabil 48 de ore) - eliberat de Consiliul Local - serviciul impozite şi taxe şi vizat apoi de Administraţia Financiară, 
- act de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, contract de constituire, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract d edomnaţie, contract de schimb, sentinţă civilă)
- adeverinţă-tip de la Asociaţia de Proprietari (eliberată de administrator), eliberată în 3 exemplare., vizată de Primarie
- acte de identitate vânzători/ cumpărători, neexpirate 
- Încheierea contractului de vânzare-cumpărare se realizează în faţa unui notar public. Taxele sunt proporţionale cu valoarea contractului. Singura taxă fixă e o taxă judiciară de 5 RON.

În legătură cu extrasul de carte funciară:

1. se eliberează de (OFICIUL DE CARTE FUNCIARĂ) 
TAXA DE LEGALIZARE PENTRU 1 EXTRAS C.F (CHITANŢA: 1,7 RON, 
TIMBRU JUDICIAR: 1,5 RON , 0,2 PAGINA XEROX) – 
Extrasul CF se eliberează într-o SĂPTĂMÂNA. Extrasul CF poate fi scos de oricine, atâta timp cât are NR. C.F DE PE ACTUL CARE ATESTĂ PROPRIETATEA.

Contractele de vânzare-cumpărare sau donaţie trebuie autentificate la notariat. 
- Certificat de moştenitor care atestă faptul că apartamentul a fost dobândit de proprietarii actuali prin moştenire. Acesta va fi însoţit în mod obligatoriu de actele de proprietate ale defunctului. 
- Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj etc, în baza căreia apartamentul a fost atribuit în deplină proprietate şi posesie actualului proprietar. 

ACTE DE PROPRIETATE IMOBILE (teren + construcţii) 

1) Contract de vânzare-cumpărare sau donaţie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobândit atât terenul, cât şi construcţia. 
2) Certificat de moştenitor care atestă faptul că imobilul a fost dobândit de actualii proprietari prin moştenire, împreună cu actele de proprietate ale defunctului. 
3) Contract de vânzare-cumpărare sau donaţie autentificate prin notariat, prin care s-a dobândit terenul şi autorizaţia de construire şi certificat de urbanism, ambele eliberate de Primărie, pentru construcţie. 
4) Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj etc, în baza căreia imobilul a fost atribuit în deplină proprietate şi posesie actualului proprietar. 

ACTE DE PROPRIETATE PENTRU TERENURI 

1) Contract de vânzare-cumpărare sau donaţie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobândit atât terenul, cât şi construcţia. 
2) Certificat de moştenitor care atestă faptul că imobilul a fost dobândit de actualii proprietari prin moştenire, împreună cu actele de proprietate ale defunctului. 
3) Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pronunţată în urma unui proces de divorţ, partaj etc, în baza căreia imobilul a fost atribuit în deplină proprietate şi posesie actualului proprietar. 
4) Titlu de proprietate, eliberat de Comisia Judeţeană de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor. 
Aceste titluri de proprietate s-au eliberat proprietarilor cărora li s-a reconstituit sau constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

IMOBILE NAŢIONALIZATE (apartamente, construcţii, terenuri) RESTITUITE FOŞTILOR PROPRIETARI 

1. Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă, 
2. Dispoziţia primarului general de restituire a imobilului, 
3. Proces verbal de predare-primire a imobilului, eliberat de Serviciul Executori Judecătoreşti. 

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PERFECTĂRII CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 
SITUAŢIA A I -A

Actele de proprietate ale imobilului au fost transcrise la Judecătorie 
1. Actele de proprietate ale imobilului, 
2. Certificat fiscal eliberat de Primărie - Direcţia Taxe şi Impozite, 
3. Certificat de sarcini eliberat de Judecătorie, 
4. Documentaţia cadastrală. 

SITUAŢIA A II -A
Actele de proprietate ale imobilului nu au fost transcrise la Judecătorie 
1. Actele de proprietate, 
2. Certificat fiscal eliberat de Primărie - Direcţia Taxe şi Impozite, 
3. Extras de carte funciară eliberat de Judecătorie. 
Certificatul fiscal – atestă faptul că proprietarul figurează pe rolul administraţiei financiare cu imobilul ce urmează a fi vândut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmărit pentru eventuale debite sau amenzi către stat. 
Certificatul de sarcini - este eliberat de Judecătorie numai în baza actelor de proprietate care poartă menţiunea transcrierii la Judecătorie (această operaţiune a putut fi îndeplinită numai până la data de 01.07.1999, dată de la care s-a trecut la sistemul de evidenţă prin cartea funciară). 
Certificatul de sarcini atestă faptul că apartamentul este sau nu grevat de ipoteci, comandamente, privilegii etc. 
Extrasul de carte funciară - este eliberat de Judecătorie în baza actelor de proprietate care au fost intabulate în Cartea Funciară a imobilului. 
Intabularea este obligatorie pentru: 
- toate actele de înstrăinare încheiate după data de 01.07.1999; 
- toate actele de proprietate care nu au fost transcrise la Judecătorie până la data de 01.07.1999. 

Extrasul de carte funciară cuprinde toate datele de identificare şi situaţia juridică actuală a imobilului: 
1)foaia de proprietate
2) foaia de avere 
3)foaia de sarcini a bunului: ipoteci, comandamente, interdicţii de înstrăinare, privilegii etc.

Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate

Actele necesare pentru înscrierea în cartea funciară sunt:
a) cerere de înscriere - în dublu exemplar: un exemplar se va înmâna petiţionarului cu menţiunea datei primirii, a termenului şi semnătura judecătorului şi va cuprinde: numele şi domiciliul solicitantului, obiectul înscrierii, indicarea actului sau a actelor în măsură să justifice cererea, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară;
b) documentaţia de cadastru în original; 
c) acte de proprietate în original şi o copie legalizată;
d) dovada achitării integrale; 
e) adeverinţa asociaţiei de locatari sau proprietari;
f) certificatul fiscal; 
g) taxa de timbru; 
h) timbru judiciar. 

Competenta înscrierii în cartea funciară aparţine biroului de carte funciară din cadrul judecătoriei în a cărei circumscripţie se află imobilul. Înscrierea în cartea funciară va cuprinde: ziua, luna, anul, numărul de înregistrare al cererii în temeiul căreia se face înscrierea; înscrisul pe care se întemeiază; arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie; înscrierea se va completa cu trimitere la înscrisul doveditor, cu arătarea, dacă va fi nevoie, a unor părţi din acesta.

Suntem tineri căsătoriţi. Am dori să ne construim o casă. Ce trebuie să facem? 

Tinerii căsătoriţi pot depune cereri la Primăriile din localitatea de reşedinţă pentru a li se aloca o suprafaţă de teren în vederea construirii unei case. Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt: 
- cerere tip;
- copie după buletinele de identitate 
- copie după certificatul de căsătorie;
- declaraţia notarială a ambilor soţi din care să rezulte că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate imobil ( teren şi construcţie );
- declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează să finalizeze lucrările de construcţie în termen de 3 ani şi că nu vor înstrăina construcţia timp de 30 de ani.
Aceste acte se depun la Primărie, Servicul Concesiuni, închirieri terenuri.
O nouă reglementare în ceea ce priveşte contractele de închiriere 
Guvernul a adoptat OUG 8 / 11 martie 2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere. Potrivit acestei ordonanţe durata contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe, din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgenţă, care expiră la data de 8 aprilie 2004, se prelungeşte de drept pentru o perioadă de 5 ani. Totodată, durata contractelor de închiriere privind garajele din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă, care expiră la data de 8 aprilie 2004, se prelungeşte, la cererea chiriaşilor, pentru o perioadă de 3 ani.
OUG nr. 8/ 2004 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 30 martie 2004.

 


Vizualizari: 2145