EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI 

PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995 Guvernul Romaniei hotaraste: 

ART. 1 

Se aproba Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarire. 

ART. 2 

Specialistii cu activitate in constructii, atestati conform Hotaririi Guvernului nr. 731/1991, isi pastreaza calitatea de specialisti atestati si dupa intrarea in vigoare a prezentei hotariri. 

ART. 3 

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotariri, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va elabora Indrumatorul pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului. 

ART. 4 

Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. 

ART. 5 

La data intrarii in vigoare a prezentei hotariri se abroga Hotarirea Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnicoprofesionala a specialistilor cu activitate in constructii, Hotarirea Guvernului nr. 143/1992 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 731/ 1991 si orice alte prevederi contrare. 

PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza: 

--------------Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu ANEXA 1 REGULAMENT de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor 

CAP. 1 

Prevederi generale 

ART. 1 

Verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor privind respectarea cerintelor prevazute de lege reprezinta o componenta a sistemului calitatii in constructii, si se efectueaza de catre specialisti cu activitate in constructii, atestati tehnico-profesional de catre comisii organizate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 

Prezentul regulament stabileste si detaliaza obiectivele, continutul, precum si modul de exercitare a acestor activitati in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. 

ART. 2 

Prevederile prezentului regulament sint obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor pe teritoriul Romaniei. 

ART. 3 

Se supun prevederilor prezentului regulament constructiile definitive si provizorii, in functie de categoria de importanta, precum si lucrarile de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparatii si de imbunatatire a terenului de fundare, cu exceptia celor prevazute la art. 2 alin. 

2 din Legea nr. 10/1995. 

Constructiile provizorii care sprijina sau inlocuiesc temporar o constructie definitiva sau parti ale acesteia (sprijiniri de constructii, poduri, cai de comunicatie, tribune din lemn etc.) se incadreaza in categoria de importanta a constructiei definitive pe care o sprijina sau o inlocuiesc temporar. 

Constructiile pentru organizare de santier care, dupa terminarea lucrarilor de baza, vor fi folosite in continuare drept constructii definitive in diferite scopuri (locuinte, hoteluri, ateliere etc.) se supun prevederilor prezentului regulament. 

ART. 4 

Activitatea verificatorilor de proiecte si/sau a expertilor tehnici poate fi efectuata numai de catre specialisti atestati, care isi pot desfasura activitatea in una dintre urmatoarele forme: 

- angajat al unei persoane juridice care are prevazute in statut activitati de verificare sau de expertizare tehnica de calitate a proiectelor si a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale; 

- autorizat, ca persoana fizica, sa desfasoare activitati in mod independent , conform prevederilor Decretului-lege nr.54/1990 si ale Hotaririi Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia; 

- angajat al investitorului, cu contract de munca sau cu conventie civila, potrivit legii. 

Responsabilii tehnici cu executia, atestati, sint angajatii constructorului, cu contract de munca sau cu conventie civila, potrivit legii. 

Proprietarii, dupa caz, investitorii sau administratorii constructiilor vor incheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnica cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus mentionate. 

Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate, prevazute la alin. 

1, pentru activitatea de verificare tehnica a proiectelor sau de expertizare tehnica de calitate a proiectelor si a constructiilor se stabilesc in conditiile prevazute de lege. 

ART. 5 

In conformitate cu prevederile art. 40 alin. 3 din Legea nr. 10/1995, pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuarii activitatii de atestare tehnicoprofesionala a specialistilor in constructii, care se suporta de catre partea interesata, se va proceda astfel: 

a) se vor constitui comisii pentru: 

- atestarea responsabililor tehnici cu executia lucrarilor; 

- atestarea specialistilor verificatori de proiecte; 

- atestarea expertilor tehnici; 

b) comisiile vor fi formate din specialisti in domeniile pentru care se efectueaza atestarea; 

c) activitatea comisiilor se va desfasura la solicitarea celor interesati, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului; 

d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesionala beneficiaza de o indemnizatie stabilita in conditiile prevazute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicata. 

CAP. 2 

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de catre specialisti verificatori de proiecte, atestati 

ART. 6 

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru cerintele stabilite prin lege, diferentiat in functie de categoria de importanta a constructiei de catre specialisti verificatori de proiecte, atestati potrivit legii. 

Proiectantii vor preciza in proiectele pe care le elaboreaza cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, pentru ca investitorul sa poata apela la specialisti verificatori de proiecte, atestati corespunzator, de la inceputul elaborarii proiectului. 

Verificarea la cerinta "Rezistenta si stabilitate" este obligatorie pentru toate constructiile, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/ 1995. 

ART. 7 

Sint supuse verificarii tehnice: 

- documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire; 

- documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege. 

Verificarea tehnica se executa si la proiectele intocmite in urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate, dupa insusirea acestora de catre respectivii experti, in vederea confirmarii ca proiectele respecta ansamblul cerintelor stabilite de lege. 

Verificarea tehnica a documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de construire, in cazul cind nu contine detalii de executie, nu se poate substitui verificarii tehnice a acestora. 

Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul impreuna cu executantul raspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a intregului proiect si pentru modificarile efectuate fara acceptul verificatorului tehnic, daca prin acestea se afecteaza calitatea constructiei. 

ART. 8 

Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificari numai pentru cerintele si in specialitatile in care a fost atestat. 

ART. 9 

Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa urmareasca: 

- datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica; 

- modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele prevazute de lege, in functie de categoria de importanta a constructiei, pe toata durata de viata a constructiilor, inclusiv in faza de postutilizare. 

ART. 10 

In proiectul de arhitectura nu se supun verificarii: conceptia de arhitectura, principiile de compozitie, partiurile volummetrice si estetice stabilite de arhitect in acord cu proiectantul structurii de rezistenta. 

ART. 11 

Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si desenate numai in conditiile in care documentatia transmisa de investitor este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege. 

ART. 12 

Verificatorul de proiecte va intocmi si va tine la zi un registru de evidenta a proiectelor verificate. 

ART. 13 

Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele intocmite de el sau la a caror elaborare a participat. 

ART. 14 

Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant pot fi rezolvate de catre un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine acestuia. 

CAP. 3 

Expertizarea tehnica de calitate a proiectelor si a constructiilor 

ART. 15 

Expertizarea tehnica de calitate este o activitate complexa care cuprinde, dupa caz, cercetari, experimentari sau incercari, studii, relevee, analize si evaluari necesare pentru cunoasterea starii tehnice a unei constructii existente sau a modului in care un proiect respecta cerintele prevazute de lege, in vederea fundamentarii masurilor de interventie. Aceasta activitate se efectueaza de catre experti tehnici de calitate, atestati, atunci cind o reglementare legala sau un organism cu atributii de control al statului in domeniul calitatii constructiilor prevede acest lucru sau cind o situatie deosebita o impune pentru: 

a) rezolvarea unor situatii care intervin la constructiile existente: 

- in cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, actiunilor umane sau activitatii tehnologice; 

- in vederea determinarii, in orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii ei de satisfacere a cerintelor conform legii; 

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a executiei unor lucrari de constructii. 

ART. 16 

Daca expertul tehnic de calitate, atestat, in mod justificat ajunge la concluzia ca se impune luarea unor masuri imediate (sprijinire, izolare partiala sau evacuare a constructiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmari grave - victime omenesti sau pagube materiale -, le va aduce la cunostinta, in scris, proprietarilor sau administratorilor constructiei si, dupa caz, investitorului, care sint obligati sa le puna in aplicare. 

ART. 17 

Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, dupa caz: 

- conditiile de amplasament si de exploatare a constructiei; 

- starea constructiei care se supune expertizei tehnice de calitate; 

- documentele care au stat la baza realizarii constructiei in fazele de proiectare, executie si exploatare; 

- prevederile din reglementarile tehnice care au stat la baza realizarii constructiei si cele in vigoare la data efectuarii expertizei tehnice de calitate. 

Pe baza activitatii prevazute la art. 15, expertul tehnic atestat elaboreaza raportul de expertiza tehnica de calitate cuprinzind solutii si masuri care se impun pentru fundamentarea tehnica si economica a deciziei de interventie ce se insuseste de catre proprietarii sau administratorii constructiilor si, dupa caz, de catre investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situatiile in care, in urma interventiei sale, se impune verificarea proiectului si sub aspectul altor cerinte decit cele la care se refera raportul de expertiza tehnica de calitate intocmit. 

ART. 18 

Expertul tehnic de calitate atestat are urmatoarele obligatii: 

- sa intocmeasca raportul de expertiza tehnica de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale; 

- sa nu extraga si sa nu transmita, pentru a fi folosite in alte scopuri, elemente ale proiectului si detalii de executie verificate in cadrul expertizei tehnice de calitate si considerate de proiectant drept de autor; 

- sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a expertizelor tehnice de calitate efectuate. 

ART. 19 

Expertul tehnic de calitate atestat raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii, in functie de categoria de importanta a constructiei. 

ART. 20 Proiectul intocmit pe baza raportului de expertiza tehnica de calitate trebuie insusit de catre autorul acestuia, din punct de vedere al respectarii solutiilor si a masurilor propuse. 

CAP. 4 

Asigurarea calitatii executiei lucrarilor prin responsabili tehnici cu executia atestati 

ART. 21 

Asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii se face in mod diferentiat in functie de categoria de importanta a constructiei, conform Regulamentului de conducere si asigurare a calitatii, printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu executia atestati. 

Responsabilii tehnici cu executia se atesta pentru cerintele stabilite in lege numai pentru partea de constructii. Pentru instalatiile aferente constructiilor, asigurarea calitatii executiei se face prin personal autorizat al executantului. 

Executantii lucrarilor de constructii, persoane juridice, pot cere, din proprie initiativa sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificarii lor pentru realizarea unor categorii de lucrari sau pentru confirmarea implementarii unui model propriu de asigurare a calitatii, disponibilitatii de personal calificat si de echipamente specifice, care sa dea garantia respectarii cerintelor stabilite in lege. 

Atestarea calificarii se face de catre comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, care raspunde de organziarea si desfasurarea acestei activitati. 

ART. 22 

Responsabilii tehnici cu executia atestati au urmatoarele obligatii: 

- sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati; 

- sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor; 

- sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund; 

- sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prezentului regulament; 

- sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora. 

CAP. 5 

Dispozitii finale 

ART. 23 

Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioada de 312 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. 

Decizia de suspendare sau de anulare are la baza: 

- raportul de constatare intocmit in acest sens de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau de catre alte organisme cu atributii similare stabilite prin lege; 

- referatul unui grup de trei experti tehnici de calitate atestati care analizeaza raportul si confirma propunerea privind durata de suspendare. 

Grupul de trei experti este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, unul recomandat de o asociatie profesionala cu activitate in domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sanctionare. 

Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se suporta conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament. 

ART. 24 

Pe durata suspendarii certificatului de atestare tehnico-profesionala, persoana fizica nu mai poate indeplini activitatile pentru care a fost atestata. 

Suspendarea se anuleaza tot de catre autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnico-profesionala, in baza urmatoarelor documente: 

a) o cerere intocmita de persoana careia i s-a suspendat certificatul; 

b) actul organului administrativ de control care a intocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifica indeplinirea masurilor inscrise in procesul-verbal de constatare. 

ART. 25 

Anularea certificatului de atestare se face in urmatoarele cazuri: 

- cind se produc accidente tehnice in constructii din cauza nerespectarii cerintelor de calitate in proiecte si executie nesesizate de catre verificatorul de proiecte atestat, de catre expertul tehnic cu calitatea atestat sau de catre responsabilul tehnic cu executia atestat; 

- cind se intrunesc conditii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnico-profesionala, intr-o perioada de maximum 5 ani. 

Certificatul de atestare tehnico-profesionala, legitimatia si stampila se vor depune de catre detinator la Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului de care apartine, in termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. 

ART. 26 

In cazul in care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesionala constituie si contraventie la prevederile legale privind calitatea in constructii, in afara sanctiunilor mentionate mai sus se vor aplica si sanctiunile prevazute de lege. 

Persoana careia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesionala nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obtinerea unui nou certificat de atestare tehnico-profesionala. 

ART. 27 

Contestatia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnico-profesionala se depune de catre persoana in cauza la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in termen de 7 zile de la data cind a luat cunostinta de raportul scris al organelor de control. 

In cazul in care contestatia nu este fondata, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de catre persoana care a facut contestatia. 

Solutionarea contestatiei se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. Decizia este definitiva si poate fi atacata in justitie . 

ART. 28 

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va publica trimestrial in publicatii de specialitate lista specialistilor atestati, suspendarile si anularile certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialistilor atestati, in functiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor si a specialitatilor in care au fost atestati. 


Vizualizari: 1207