În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţă: 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1. - Activitatea de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, precum şi modul de dobândire a calităţii de expert tehnic se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă. 

Art. 2. - Expertiza tehnică efectuată de experţi sau de specialişti, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiză tehnică judiciară. 

Art. 3. - Expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situaţii care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară constituie expertiză tehnică extrajudiciară. 

Art. 4. - (1) În scopul coordonării şi îndrumării, din punct de vedere administrativ şi metodologic, precum şi al controlului activităţii de expertiză tehnică judiciară, în cadrul Ministerului Justiţiei funcţionează Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. 

(2) În cadrul tribunalelor funcţionează birouri locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. 

Art. 5. - Activitatea de expertiză tehnică se poate exercita la alegere de către experţii tehnici, individual sau în societăţi comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice. 

Art. 6. - Experţii tehnici se pot constitui în asociaţii profesionale, în condiţiile legii. 

CAPITOLUL II 

Calitatea de expert tehnic judiciar 

Art. 7. - Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10. 

Art. 8. - Examenul de expert tehnic judiciar se organizează de Ministerul Justiţiei şi are scopul de a verifica nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea pentru care candidează, gradul de însuşire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile şi obligaţiile experţilor. 

Art. 9. - Examenul de expert tehnic judiciar şi testarea profesională a specialiştilor care efectuează expertize tehnice judiciare se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiţiei în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. 

Art. 10. - (1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) este cetăţean român şi cunoaşte limba română; 

b) are capacitate de exerciţiu deplină; 

c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă; 

d) are un stagiu de cel puţin 5 ani în specialitatea în care a obţinut diploma; 

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert; 

f) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie profesională şi socială; 

g) a fost declarat reuşit la examenul organizat în acest scop. 

(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită, după promovarea examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de comisia medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare. 

Art. 11. - (1) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe judeţe, de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. 

(2) Calitatea de expert tehnic judiciar şi specialitatea se dovedesc cu legitimaţia de expert, eliberată de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiţiei. 

(3) Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe specialităţi şi pe judeţe, în funcţie de domiciliul acestora, se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor. 

Art. 12. - Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în ştiinţe tehnice pot dobândi calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen în ceea ce priveşte pregătirea de specialitate. 

Art. 13. - (1) În lipsa experţilor tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate şi de alţi specialişti care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f). 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), selecţionate de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la propunerea instanţelor judecătoreşti, după testare vor fi ţinute într-o evidenţă nominală specială. Testarea specialiştilor se face prin interviu şi constă în verificarea gradului de însuşire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală cu privire la expertiză şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile şi obligaţiile experţilor. 

(3) Lista nominală cuprinzând specialiştii selecţionaţi, cu datele de identificare, întocmită pe specialităţi şi pe judeţe, în funcţie de domiciliul acestora, se comunică periodic birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. 

Art. 14. - (1) Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, în condiţiile prezentei ordonanţe, poate efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în care a fost atestată. 

(2) Denumirea specialităţii expertizei tehnice judiciare este stabilită în Nomenclatorul specializărilor din învăţământul superior, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 15. - Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusă de organele prevăzute la art. 2, este obligatorie, ea neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. 

Art. 16. - (1) Salariaţii numiţi experţi tehnici judiciari beneficiază, la unităţile la care sunt încadraţi, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. 

(2) În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat, datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate, expertul tehnic judiciar nu va primi salariu; el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat. 

CAPITOLUL III 

Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară 

Art. 17. - Organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numeşte expertul sau, după caz, specialistul, indică în scris, prin încheiere sau prin ordonanţă, obiectul expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabileşte data depunerii raportului de expertiză, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, şi comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza. 

Art. 18. - Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă persoana numită în calitate de expert să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, şi un expert sau un specialist, nominalizat de ea, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11-14. 

Art. 19. - În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice. 

Art. 20. - Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, deschis în acest scop. 

Art. 21. - Raportul de expertiză cuprinde: 

a) partea introductivă, în care se menţionează organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus efectuarea acesteia, numele şi prenumele expertului sau ale specialistului, specialitatea acestuia, data întocmirii raportului de expertiză, obiectul acesteia şi întrebările la care expertul sau specialistul urmează să răspundă, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei; 

b) descrierea operaţiunilor de efectuare a expertizei, obiecţiile sau explicaţiile părţilor, precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii pe baza celor constatate de expert sau de specialist; 

c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei. 

Art. 22. - Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacă este cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. 

Art. 23. - (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. 

(2) Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli, atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile. 

Art. 24. - (1) Dispoziţiile art. 15-23 se aplică şi în cazul expertizei contabile judiciare. 

(2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experţi contabili atestaţi în condiţiile legii. 

Art. 25. - (1) Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile vor reţine o cotă de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară, pe care o vor vira lunar în contul Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. 

(2) Sumele reţinute potrivit alineatului precedent se constituie şi se utilizează ca venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru: 

a) cheltuieli privind organizarea, funcţionarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de expertiză tehnică judiciară; 

b) organizarea examenului de expert tehnic judiciar şi testarea specialiştilor; 

c) organizarea şi desfăşurarea activităţii de perfecţionare a pregătirii de specialitate a experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor prin cursuri, consfătuiri şi simpozioane; 

d) dotări cu mijloace de transport, echipament de tehnică de calcul şi programe, mobilier de birou, aparate de telecomunicaţii fixe şi mobile, birotică şi alte dotări necesare pentru desfăşurarea activităţii, precum şi pentru întreţinere, reparaţii şi plata eventualelor abonamente; 

e) stimularea personalului din cadrul Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, al birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, precum şi a personalului din direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, care participă la organizarea, funcţionarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de expertiză tehnică judiciară. 

(3) În limita sumelor disponibile, veniturile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate şi pentru a asigura buna funcţionare a compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor. 

(4) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum şi detalierea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei. 

(5) Disponibilităţile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. 

(6) Evidenţa contabilă a sumelor prevăzute la alin. (1), precum şi verificarea respectării destinaţiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor şi din cadrul Ministerului Justiţiei. 

CAPITOLUL IV 

Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară 

Secţiunea I 

Calitatea de expert tehnic extrajudiciar 

Art. 26. - Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobândeşte pe bază de examen, care are scopul de a verifica pregătirea de specialitate, nivelul cunoaşterii actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, precum şi a prezentei ordonanţe de către candidaţi. 

Art. 27. - Organizarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar şi eliberarea legitimaţiei de expert tehnic extrajudiciar revin ministerelor şi altor instituţii centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, stabilit conform legii. 

Art. 28. - (1) Examenul de expert tehnic extrajudiciar se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentului elaborat de ministerele şi de instituţiile centrale abilitate. 

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 29. - (1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi la art. 14 şi care a promovat examenul organizat potrivit art. 27 şi 28. Condiţia minimă de stagiu în specialitate, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. d), poate fi majorată prin regulamentul elaborat potrivit art. 28 alin. (2). 

(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar şi specialitatea se dovedesc cu legitimaţia de expert eliberată de ministerul sau de instituţia centrală abilitată să organizeze examenul de expert tehnic extrajudiciar, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă. 

Secţiunea a II-a 

Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare 

Art. 30. - (1) Expertul tehnic judiciar poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice. 

(2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice. 

Art. 31. - (1) Relaţiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi. 

(2) Obligaţia de a calcula şi de a vărsa impozitul aferent sumelor plătite cu titlu de onorariu de către persoanele juridice pentru expertizele tehnice extrajudiciare ce li s-au efectuat în condiţiile prezentei ordonanţe revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoanele fizice obligaţia de a stabilii şi de a vira la buget impozitul aferent, potrivit legii, revine expertului tehnic care a executat lucrarea individual, cu respectarea dispoziţiilor legale privind impozitul pe venitul global. 

CAPITOLUL V 

Atribuţiile Biroului central pentru expertize tehnice 

judiciare şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare

tehnice şi contabile 

Art. 32. - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare are următoarele atribuţii: 

a) coordonează, îndrumă şi controlează din punct de vedere administrativ activitatea de expertiză tehnică judiciară; 

b) întocmeşte şi publică în Monitorul Oficial al României tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialităţi şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, în funcţie de domiciliul acestora, precum şi modificările intervenite în cazul radierii unor experţi tehnici judiciari; 

c) întocmeşte şi comunică birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile listele nominale cuprinzând experţii şi specialiştii care pot efectua expertize tehnice judiciare; 

d) organizează desfăşurarea examenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi testarea specialiştilor; 

e) întocmeşte şi eliberează legitimaţia de expert tehnic judiciar, în care se menţionează numele şi prenumele, specialitatea şi domiciliul expertului; 

f) studiază practica de efectuare a expertizelor tehnice judiciare, în vederea generalizării celor mai eficiente metode de efectuare a acestora; 

g) organizează activitatea de perfecţionare a pregătirii experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor; 

h) îndrumă metodologic şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii expertizelor; 

i) propune conducerii Ministerului Justiţiei folosirea fondului de 10%, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe; 

j) exercită atribuţiile prevăzute în prezenta ordonanţă privind stabilirea şi sancţionarea abaterilor săvârşite de experţii tehnici judiciari. 

Art. 33. - Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile au următoarele atribuţii: 

a) ţin evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili pe baza listelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi a comunicărilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare; 

b) recomandă organelor prevăzute la art. 2 experţi sau specialişti care pot efectua expertize judiciare în condiţiile prevăzute de lege; 

c) urmăresc efectuarea la timp a expertizelor judiciare dispuse de organele în drept, sesizând Biroul central pentru expertize tehnice judiciare asupra întârzierilor produse din vina experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili; 

d) asigură primirea rapoartelor de expertize şi a deconturilor de cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizelor judiciare. Verifică şi vizează deconturile de cheltuieli pe care, împreună cu rapoartele de expertiză, le înaintează organelor care au dispus efectuarea expertizelor judiciare; 

e) plătesc onorariile cuvenite experţilor tehnici judiciari, specialiştilor şi experţilor contabili. Întocmirea lucrărilor financiar-contabile aferente activităţii de expertiză tehnică şi contabilă revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor; 

f) acordă sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei în organizarea examenului de expert tehnic judiciar şi în selecţionarea specialiştilor; 

g) întocmesc şi trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situaţii statistice privind dinamica efectuării expertizelor judiciare. 

CAPITOLUL VI 

Răspunderi şi sancţiuni 

Art. 34. - Neefectuarea expertizei tehnice datorită unor cauze imputabile sau efectuarea acesteia cu nerespectarea dispoziţiilor legale atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a expertului tehnic judiciar ori a expertului tehnic extrajudiciar vinovat. 

Art. 35. - (1) Experţilor tehnici judiciari vinovaţi de abateri comise în exercitarea activităţii de expert li se pot aplica de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, următoarele sancţiuni disciplinare: 

a) avertisment scris; 

b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an; 

c) retragerea calităţii de expert tehnic judiciar. 

(2) În situaţia în care împotriva expertului tehnic judiciar este pusă în mişcare acţiunea penală, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice până la soluţionarea definitivă a cauzei. 

(3) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate expertul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea făcută în termen suspendă executarea sancţiunii. 

(4) Plângerea se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiţiei sau de un împuternicit anume desemnat de acesta. 

(5) Hotărârea ministrului justiţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii. 

(6) Hotărârea instanţei este definitivă. 

(7) Sancţiunea rămasă definitivă va fi comunicată în termen de 15 zile de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile în evidenţa căruia se află expertul tehnic judiciar sancţionat. 

Art. 36. - (1) Abaterile săvârşite de experţii tehnici extrajudiciari şi sancţiunile disciplinare ce li se pot aplica vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 28 alin. (2). 

(2) Cercetarea şi aplicarea sancţiunilor pentru abaterile prevăzute la alin. (1) revin compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului sau al instituţiei centrale în evidenţa căreia se află expertul tehnic extrajudiciar. 

CAPITOLUL VII 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 37. - Persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic în condiţiile Decretului nr.79/1971 privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică sau în baza altor acte normative îşi păstrează această calitate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f). 

Art. 38. - (1) Experţii tehnici judiciari pot solicita radierea lor din evidenţa experţilor. Cererile vor fi adresate Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei. 

(2) Radierea din evidenţă a experţilor tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert, precum şi în urma condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei. 

Art. 39. - Radierea din liste a experţilor tehnici extrajudiciari se dispune de către ministerele sau instituţiile centrale în evidenţa cărora se află, pentru motivele prevăzute la art. 38. 

Art. 40. - Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la expertiza tehnică judiciară se completează cu dispoziţiile privind expertiza din Codul de procedură civilă sau, după caz, din Codul de procedură penală, în măsura în care prin această ordonanţă nu se dispune altfel. 

Art. 41. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile în situaţia în care expertiza urmează să fie efectuată de un serviciu medico-legal, de Institutul Central de Expertize Criminalistice sau de un laborator de expertiză criminalistică, precum şi de orice alt institut de specialitate. 

Art. 42. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Decretul nr.79/1971 privind expertiza contabilă şi expertiza tehnică, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificările ulterioare. 

PRIM-MINISTRU 
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU 

Contrasemnează:
 

Ministru de stat, ministrul justiţiei, 
Valeriu Stoica 

 

Ministrul finanţelor, 
Decebal Traian Remeş 

 

Ministrul muncii şi protecţiei sociale, 
Smaranda Dobrescu 

 

Ministrul industriei şi comerţului, 
Radu Berceanu 

 

Ministru de interne, 
Constantin Dudu Ionescu 

 

Ministrul agriculturii şi alimentaţiei, 
Ioan Avram Mureşan 

 

Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, 
Nicolae Noica 

 

Ministrul educaţiei naţionale, 
Andrei Marga 

 

Ministrul culturii, 
Ion Caramitru 

Bucureşti, 21 ianuarie 2000. 

Nr. 2. 


Vizualizari: 1247