Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.75 din 24 august 2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, adoptată în temeiul art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.407 din 29 august 2000, cu următoarele modificări şi completări: 

1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: 

"ORDONANŢĂ

privind autorizarea experţilor criminalişti 

care pot fi recomandaţi de părţi să participe 

la efectuarea expertizelor criminalistice" 

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

"(2) Specialităţile în care se poate obţine calitatea de expert criminalist autorizat sunt: expertiza grafică şi tehnică a documentelor, expertiza dactiloscopică, expertiza traseologică, expertiza balistică judiciară, expertiza fizico-chimică a probelor materiale, expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru, aerian şi maritim, expertiza criminalistică în explozii şi incendii, expertiza vocii şi vorbirii, expertiza fotografiilor şi a înregistrărilor video, expertiza biologică, expertiza tehnicii de calcul, expertiza mijloacelor de telecomunicaţii, expertiza pentru detecţia comportamentului simulat (poligraf)." 

3. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

"(4) Sumele încasate din taxa prevăzută la alin. (3) constituie venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Justiţiei. Cuantumul taxei se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se face potrivit legii." 

4. La articolul 4 alineatul (1), literele d) şi f) vor avea următorul cuprins: 

"d) a desfăşurat o activitate de profil de cel puţin 4 ani şi are studii de specialitate, dovedite cu diplomă, în domeniul genului de expertiză criminalistică pentru care candidează; 

........................................................................................... 

f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune săvârşită în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare;" 

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

"Art. 8. - (1) Partea din proces care solicită ca, pe lângă expertul oficial, să participe la efectuarea expertizei şi un expert autorizat recomandat de ea va achita acestuia un onorariu stabilit de comun acord, adus la cunoştinţă, în scris, autorităţii judiciare care îl numeşte pe expert." 

6. La articolul 9 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins: 

"d) în urma condamnării definitive pentru comiterea unei infracţiuni săvârşite în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau altor infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare." 

7. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

"(2) În cadrul asociaţiilor profesionale experţii criminalişti autorizaţi pot să-şi elaboreze statutul profesional, aprobat de ministrul justiţiei." 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
VALER DORNEANU 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
DORU IOAN TĂRĂCILĂ 

Bucureşti, 11 iulie 2002. 

Nr. 488. 


Vizualizari: 1191