(Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 1179 din 28/12/2005) 

Luând în considerare Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie-2 iulie 2004, care recomandă României ca legislaţia naţională să se modifice în sensul restrângerii categoriilor de persoane care se bucură de imunitate de urmărire penală, şi să trimită neîntârziat informaţii suplimentare şi legislaţia privind punerea în aplicare a acestei recomandări, 

ţinând seama de măsura cuprinsă în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, în sensul eliminării condiţiei de plată în avans a onorariilor executorilor judecătoreşti, pentru persoanele cu un venit redus, ca o modalitate de asigurare a unui sistem eficient de executare a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii şi ca un mijloc de garantare a accesului efectiv la justiţie ale cărei rezultate practice este imperios a fi concretizate în termen cât mai scurt; în plus, luând în considerare că problema neexecutării hotărârilor judecătoreşti a fost criticată în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, publicat la 25 octombrie 2005, fiind necesare măsuri rapide de corecţie, 

având în vedere angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 24 "Justiţie şi afaceri interne" şi cuprinse în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi în Planul de acţiune pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005, în sensul restrângerii rolului procurorului în litigiile civile, 

având în vedere faptul că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un domeniu asupra căruia Comisia Europeană a atras atenţia în mod deosebit atât în scrisoarea de avertizare, cât şi în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, publicat la 25 octombrie 2005, fiind unul dintre domeniile de maximă preocupare (serious concern) identificate de Comisia Europeană în baza Raportului de monitorizare şi cu privire la care trebuie obţinute rezultate cu maximă celeritate, 

în vederea înlăturării unor efecte negative rezultate din aplicarea art. 105 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru clarificarea şi aplicarea în mod unitar şi cât mai rapid a procedurii de intrare în profesie a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 16 lit. g) din lege, pentru a evita astfel consecinţele negative pe care aplicarea în mod neunitar a legii le poate avea asupra calităţii serviciului public pe care îl desfăşoară notarii publici, 

luând în considerare necesitatea înregistrării unor progrese în domeniile menţionate, în considerarea rapoartelor de monitorizare a progreselor României în vederea aderării la Uniunea Europeană, 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Art. I. - Articolul 371 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

Art. II. - Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins: 

"(2) Numărul executorilor judecătoreşti se stabileşte şi se actualizează anual sau ori de câte ori este necesar de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în funcţie de cerinţele locale determinate de întinderea teritoriului, de numărul locuitorilor precum şi de volumul de activitate. De asemenea, la stabilirea numărului executorilor judecătoreşti se va avea în vedere şi numărul executorilor judecătoreşti stagiari care au promovat examenul de capacitate." 

2. Litera g) a articolului 15 va avea următorul cuprins: 

"g) a îndeplinit timp de 2 ani funcţia de executor judecătoresc stagiar şi a promovat examenul de capacitate sau, după caz, a exercitat timp de 3 ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul sau examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 4 ani funcţia de judecător." 

3. La articolul 19, litera b) va avea următorul cuprins: 

"b) a promovat concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc, organizat de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei;". 

4. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins: 

"Art. 191. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei. 

(2) Data şi locul de desfăşurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. 

(3) La desfăşurarea examenului prevăzut la alin. (1), reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale participă, la solicitarea lor, cu statut de observator." 

5. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 

"Art. 20. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc şi examenul de capacitate se vor desfăşura în faţa unei comisii din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, ai Ministerului Justiţiei şi cadre didactice din învăţământul superior de specialitate. 

(2) Condiţiile de desfăşurare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei." 

6. La articolul 33, litera c) se abrogă. 

7. Litera e) a articolului 33 va avea următorul cuprins: 

"e) propune ministrului justiţiei condiţiile de desfăşurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc şi a examenului de capacitate;". 

8. Articolul 36 se abrogă. 

9. Articolul 37 va avea următorul cuprins: 

"Art. 37. - (1) Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. 

(2) Ministrul Justiţiei va stabili onorarii minimale şi maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi posibilitatea achitării acestora în mai multe tranşe. 

(3) Executorii judecătoreşti nu pot condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de plata anticipată a onorariului." 

10. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 411, cu următorul cuprins: 

"Art. 411. - (1) Executorii judecătoreşti au obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, de camerele executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, de instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională. 

(2) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti aprobă anual, la propunerea camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, programul de formare profesională continuă a executorilor judecătoreşti. 

(3) Modul de organizare a activităţilor de formare profesională continuă, precum şi modalităţile de evaluare a îndeplinirii acestei obligaţii sunt prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi şi de statutul profesiei." 

Art. III. - În termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi aprobate ordinul ministrului justiţiei privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, precum şi data şi locul desfăşurării următorului concurs sau examen de admitere în profesia de executor judecătoresc. 

Art. IV. - Alineatul (9) al articolului 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(9) Cererile în contencios administrativ se soluţionează fără participarea reprezentantului Ministerului Public. Pentru situaţia prevăzută la alin. (5), instanţa, din oficiu sau la cerere, poate introduce în cauză organismele sociale cu personalitate juridică interesate." 

Art. V. - La articolul 27 punctul 1 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: 

"e1) infracţiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială;". 

Art. VI. - Alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

"Art. 12. - (1) Sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism următoarele infracţiuni prevăzute în Codul penal şi în legi speciale, cu excepţia celor date în competenţa Departamentului Naţional Anticorupţie: art. 189 alin. 4, 5 şi 6 din Codul penal, art. 215 din Codul penal, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, art. 279, 2791, 280, 282 şi 284 din Codul penal, infracţiuni contra siguranţei statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal şi cele prevăzute în legi speciale, Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, cu modificările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare - titlul III referitor la criminalitatea informatică, Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările ulterioare, infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiunile în domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni." 

Art. VII. - La articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

"(11) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale care constituie mijloace de probă, potrivit legii." 

Art. VIII. - Alineatul 2 al articolului 58 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă. 

Art. IX. - Alineatul 2 al articolului 51 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003, se abrogă. 

Art. X. - Alineatul 1 al articolului 40 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

"Art. 40. - Încălcarea drepturilor titularului, prin exploatarea, fără autorizaţia acestuia, a unei topografii înregistrate, constituie infracţiune de contrafacere sau, după caz, de vânzare de produse contrafăcute şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50 lei (RON) la 100 lei (RON)." 

Art. XI. - La data intrării în vigoare a Legii nr. 337/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.094 din 5 decembrie 2005, alineatul 3 al articolului 40 din Legea nr. 16/1995 va avea următorul cuprins: 

"Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu." 

Art. XII. - Articolul 144 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

Art. XIII. - Alineatul 5 al articolului 83 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, se abrogă. 

Art. XIV. - Alineatul (5) al articolului 40 din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, se abrogă. 

Art. XV. - Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 16, litera g) va avea următorul cuprins: 

"g) a îndeplinit timp de 2 ani funcţia de notar stagiar şi a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani funcţia de notar, judecător, procuror, avocat sau o altă funcţie de specialitate juridică şi dovedeşte cunoştinţele necesare funcţiei de notar public, prin promovarea unui concurs organizat, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi, de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici." 

2. Articolul 105 se abrogă. 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Ion Codescu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu
 

Bucureşti, 21 noiembrie 2005. 

Nr. 190. 


Vizualizari: 1273