Legea nr. 11/1991 cu modificările şi completările aduse prin legea nr. 298/2001
 

Art. 1. - Comercianţii sunt obligati sã îsi exercite activitatea cu bunã-credintã, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale

Art. 1.1. - În întelesul prezentei legi:

a) este consideratã ca fiind contrarã uzantelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutãrii unilaterale a contractului sau utilizãrii unor proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitãrii la delict si achizitionãrii de secrete comerciale de cãtre tertii care cunosteau cã respectiva achizitie implicã astfel de practici, de naturã sã afecteze pozitia comerciantilor concurenti pe piatã;

b) constituie secret comercial informatia care, în totalitate sau în conexarea exactã a elementelor acesteia, nu este în general cunoscutã sau nu este usor accesibilã persoanelor din mediul care se ocupã în mod obisnuit cu acest gen de informatie si care dobândeste o valoare comercialã prin faptul cã este secretã, iar detinãtorul a luat mãsuri rezonabile, tinând seama de circumstante, pentru a fi mentinutã în regim de secret; protectia secretului comercial opereazã atâta timp cât conditiile enuntate anterior sunt îndeplinite;

c) constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (mãrci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfãsurãrii activitãtii sale. 
 

Art. 2. - Constituie concurenţã neloialã, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite în activitatea industrialã si de comercializare a produselor, de executie a lucrãrilor, precum si de efectuare a prestãrilor de servicii. 
 

Art. 3 - Incalcarea obligatiei prevazute la art. 1 atrage raspundere civila, contraventionala ori penala, in conditiile prezentei legi. 
 

Art. 4. - Constituie contraventii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât sã fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) aborgat de Legea concurentei 21/1996 ;

b) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unui secret comercial de cãtre un comerciant sau un salariat al acestuia, fãrã consimtãmântul detinãtorului legitim al respectivului secret comercial si într-un mod contrar uzantelor comerciale cinstite;

c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigurã predarea unei mãrfi sau executarea unor prestatii în mod avantajos, cu conditia aducerii de cãtre client a altor cumpãrãtori cu care comerciantul ar urma sã încheie contracte asemãnãtoare;

d) comunicarea sau rãspândirea în public de cãtre un comerciant de afirmatii asupra întreprinderii sale sau activitãtii acesteia, menite sã inducã în eroare si sã îi creeze o situatie de favoare în dauna unor concurenti;

e) comunicarea, chiar fãcutã confidential, sau rãspândirea de cãtre un comerciant de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mãrfurilor/serviciilor sale, afirmatii de naturã sã dãuneze bunului mers al întreprinderii concurente;

f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca prin purtare neloialã sã poatã afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru altã persoanã în dauna unui concurent;

g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legãturilor stabilite cu aceastã clientelã în cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant;

h) concedierea sau atragerea unor salariati ai unui comerciant în scopul înfiintãrii unei societãti concurente care sã capteze clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant în scopul dezorganizãrii activitãtii sale. 

Contraventiile prevãzute la lit. a)-c) se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevãzute la lit. d)-h), cu amendã de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotãrâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei. Sanctiunea poate fi aplicatã si persoanelor juridice. Contraventiile se constatã, la sesizarea pãrtii vãtãmate, a camerelor de comert si industrie sau din oficiu, de cãtre personalul de control împuternicit în acest scop de Oficiul Concurentei, care aplicã si amenda. 

În cazurile de concurentã neloialã ce afecteazã în mod semnificativ functionarea concurentei pe piata relevantã afectatã Oficiul Concurentei va sesiza Consiliul Concurentei pentru solutionarea cazului în conformitate cu dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996. 

Oficiul Concurentei va transmite camerelor de comert si industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurentã neloialã care constituie contraventie, conform prevederilor prezentei legi. 

Prevederile alin. 1 se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, cu exceptia art. 13 si art. 25-27. Termenul de prescriptie este de 3 ani. 
 

Art. 5. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei:

a) folosirea unei firme, inventii, mãrci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de naturã sã producã confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

b) punerea în circulatie de mãrfuri contrafãcute si/sau pirat, a cãror comercializare aduce atingere titularului mãrcii si induce în eroare consumatorul asupra calitãtii produsului/serviciului;

c) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentãri a cãror obtinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informatii secrete în legãturã cu acestea, transmise autoritãtilor competente în scopul obtinerii autorizatiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care contin compusi chimici noi;

d) divulgarea unor informatii prevãzute la lit. c), cu exceptia situatiilor în care dezvãluirea acestor informatii este necesarã pentru protectia publicului sau cu exceptia cazului în care s-au luat mãsuri pentru a se asigura cã informatiile sunt protejate contra exploatãrii neloiale în comert, dacã aceste informatii provin de la autoritãtile competente;

e) divulgarea, achizitionarea sau utilizarea secretului comercial de cãtre terti, fãrã consimtãmântul detinãtorului sãu legitim, ca rezultat al unei actiuni de spionaj comercial sau industrial;

f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de cãtre persoane apartinând autoritãtilor publice, precum si de cãtre persoane împuternicite de detinãtorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în fata autoritãtilor publice;

g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor mãrfuri/servicii purtând mentiuni false privind brevetele de inventii, mãrcile, indicatiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectualã cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare si altele asemenea, originea si caracteristicile mãrfurilor, precum si cu privire la numele producãtorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari. 

Prin mentiuni false asupra originii mãrfurilor, în sensul alin. 1 lit. g), se întelege orice indicatii de naturã a face sã se creadã cã mãrfurile au fost produse într-o anumitã localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteste mentiune falsã asupra originii mãrfurilor denumirea unui produs al cãrui nume a devenit generic si indicã în comert numai natura lui, în afarã de cazul în care denumirea este însotitã de o mentiune care ar putea face sã se creadã cã are acea origine. 
 

Art. 6. - Persoana care sãvârseste un act de concurentã neloialã va fi obligatã sã înceteze sau sã înlãture actul, sã restituie documentele confidentiale însusite în mod ilicit de la detinãtorul lor legitim si, dupã caz, sã plãteascã despãgubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei în vigoare. 
 

Art. 7. -Actiunile izvorind dintr-un act de concurenta neloiala sint de competenta tribunalului locului savirsirii faptei sau in a carui raza teritoriala se gaseste sediul piritului sau inculpatului; in lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului piritului sau inculpatului. 

La cererea detinãtorului legitim al secretului comercial instanta poate dispune mãsuri de interzicere a exploatãrii industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din însusirea ilicitã a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdictia înceteazã atunci când informatia protejatã a devenit publicã. 
 

Art. 8. - Acţiunea penalã în cazurile prevãzute la art. 5 se pune în miscare la plângerea pãrtii vãtãmate ori la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Oficiul Concurentei. În aplicarea prezentei legi Oficiul Concurentei va avea puterile de investigatie prevãzute la art. 39-46 din Legea concurentei nr. 21/1996. 
 

ART. 9. - Dacă vreuna dintre faptele prevazute de art. 4 sau 5 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiune in raspundere civila corespunzatoare.

Daca fapta prevazuta de aceasta lege a fost savirsita de un salariat in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei.

Persoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savirsite.

Pentru luarea unei masuri ce nu sufera aminare se pot aplica dispozitiile art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila. 
 

Art. 10. - Prin hotarirea data asupra fondului, instanta poate dispune ca marfurile se chestrate sa fie vindute, dupa distrugerea falselor mentiuni.

Din suma obtinuta in urma vinzarii se vor acoperi mai intii despagubirile acordate. 
 

Art. 11. - O data cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotaririi, in presa, pe cheltuiala faptuitorului. 
 

Art. 12.- Dreptul la actiune prevazut de art. 9 se prescrie in termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tirziu de 3 ani de la data savirsirii faptei. 
 

Art. 13. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului de procedură civilă sau, după caz, ale Codului de procedură penală. 
 

Art. 14. - Dipoziţiile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice sau juridice straine care savirsesc acte de concurenta neloiala pe teritoriul Romaniei. 
 

Art. 15. - Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
 

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinţa din 23 ianuarie 1991.


Vizualizari: 1437