Legea nr. 297/2004 privind piaĊ£a de capital
 

Titlul I - DISPOZITII GENERALE
 

Art. 1 

(1) Prezenta lege reglementeaza infiintarea si functionarea pietelor de instrumente financiare, cu institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si a organismelor de plasament colectiv, in scopul mobilizarii disponibilitatilor financiare prin intermediul investitiilor in instrumente financiare. 

(2) Prezenta lege se aplica activitatilor si operatiunilor prevazute la alin. (1), desfasurate pe teritoriul Romaniei. 

(3) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite in statutul sau. 

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica instrumentelor pietei monetare, care sunt reglementate de Banca Nationala a Romaniei, si titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finantelor Publice, daca emitentul alege pentru tranzactionarea acestora o alta piata decat cea reglementata, definita conform art. 125. 

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul administrarii datoriei publice in care sunt implicate Banca Nationala a Romaniei, bancile centrale ale statelor membre si alte entitati nationale din statele membre cu functii similare acestora, Ministerul Finantelor Publice, precum si alte entitati publice. 

Art. 2 

(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 

1. actionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz; 

2. compensarea - inlocuirea creantelor si obligatiilor rezultand din ordine de transfer pe care unul sau mai multi participanti le emit in favoarea altui participant sau altor participanti, sau pe care le primesc de la acestia, cu o creanta sau o obligatie neta unica, astfel incat aceasta unica creanta neta sa fie pretinsa, respectiv aceasta unica obligatie neta sa fie datorata; 

3. cont comun de investitii - investitie realizata in contul a doua sau mai multor persoane sau asupra careia doua sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnatura uneia sau mai multor persoane dintre cele mentionate; 

4. emitent - entitatea cu sau fara personalitate juridica ce a emis, emite sau intentioneaza sa emita instrumente financiare; 

5. entitati reglementate - persoanele fizice si juridice, precum si entitatile fara personalitate juridica a caror activitate este reglementata si/sau supravegheata de catre C.N.V.M.; 

6. filiala - societate comerciala in cadrul careia exista un asociat sau un actionar aflat intr-una dintre situatiile prevazute la pct. 27; 

7. fond de investitii - organism de plasament colectiv fara personalitate juridica; 

8. fond deschis de investitii - organism de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue; 

9. grup - reprezinta un ansamblu de societati comerciale compus dintr-o societate-mama, filialele sale si entitati in care societatea-mama sau filialele sale detin o participare, precum si societatile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesara consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual; 

10. institutie de credit - entitate definita conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. instrumente financiare inseamna: 

a) valori mobiliare; 

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; 

c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit; 

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; 

e) contracte forward pe rata dobanzii, denumite in continuare FRA; 

f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni; 

g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii; 

h) instrumente financiare derivate pe marfuri; 

i) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata; 

12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinatii ale acestora, precum si alte instrumente calificate astfel prin reglementari ale C.N.V.M.; 

13. instrumente ale pietei monetare - instrumente financiare care se tranzactioneaza de regula in cadrul pietei monetare; 

14. intermediari - societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare de natura celor prevazute la art. 5; 

15. investitor calificat: 

a) entitati autorizate sa opereze pe piete financiare, precum institutiile de credit, societatile de servicii de investitii financiare, alte institutii financiare autorizate si reglementate, societatile de asigurari, organismele de plasament colectiv, societatile de administrare a investitiilor, fondurile de pensii, precum si alte entitati ce nu sunt autorizate ori reglementate si al caror unic obiect de activitate este investitia in valori mobiliare; 

b) autoritati ale administratiei publice centrale si locale, institutii de credit centrale, organisme internationale si regionale, precum: Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau alte organisme similare; 

c) entitati legale care indeplinesc doua din urmatoarele trei criterii: 

1. numar mediu de angajati pe perioada unui exercitiu financiar mai mare de 250; 

2. active totale in valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro; 

3. cifra de afaceri anuala neta mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro; 

d) anumite persoane fizice, subiect al recunoasterii reciproce C.N.V.M. poate decide sa autorizeze persoane fizice rezidente in Romania, care solicita in mod expres sa fie considerate ca investitori calificati, daca aceste persoane indeplinesc cel putin doua din urmatoarele criterii: 

1. investitorul a efectuat tranzactii de o marime semnificativa pe o piata reglementata cu o frecventa medie de cel putin 10 tranzactii pe trimestru in ultimele patru trimestre calendaristice; 

2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depaseste 500.000 euro; 

3. investitorul a lucrat sau lucreaza in sectorul financiar cel putin de un an, avand o pozitie care necesita cunostinte privind investitiile in valori mobiliare; 

e) anumite societati mici si mijlocii, subiect al recunoasterii reciproce C.N.V.M. poate decide sa autorizeze societati mici si mijlocii cu sediul in Romania, care solicita in mod expres sa fie considerate investitori calificati. In intelesul prezentei legi, societati mici si mijlocii sunt acele societati comerciale care, in conformitate cu ultimele situatii financiare raportate, nu indeplinesc doua din cele trei criterii prevazute la lit. c); 

16. legaturi stranse - situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin: 

a) participare, care inseamna detinerea in mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societati comerciale; 

b) control, care inseamna relatia dintre societatea-mama si o filiala sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o societate comerciala; orice filiala a unei filiale va fi considerata o filiala a societatii-mama, care este in fapt entitatea care controleaza aceste filiale; se considera legatura stransa si situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una si aceeasi persoana printr-o relatie de control; 

17. ofertant sau persoana care initiaza o oferta - persoana juridica sau fizica ce ofera valori mobiliare publicului sau se ofera sa cumpere valori mobiliare; 

18. oferta publica de valori mobiliare - inseamna comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre valorile mobiliare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Aceasta definitie se va aplica, de asemenea, si in situatia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari; 

19. oferta publica de preluare - oferta publica de cumparare care are ca rezultat, pentru cel care o promoveaza, dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale; 

20. organisme de plasament colectiv - entitati organizate, cu sau fara personalitate juridica, denumite in continuare O.P.C., care atrag in mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice si/sau juridice, in scopul investirii acestora, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si reglementarile C.N.V.M.; 

21. persoana - orice persoana fizica sau juridica; 

22. persoane implicate: 

a) persoane care controleaza sau sunt controlate de catre un emitent sau care se gasesc sub un control comun; 

b) persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control; 

c) persoane fizice din cadrul societatii emitente care au atributii de conducere sau control; 

d) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice mentionate la lit. a) - c); 

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administratie in cadrul unui emitent; 

23. persoane care actioneaza in mod concertat - doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a infaptui o politica comuna in legatura cu un emitent. Pana la proba contrara, urmatoarele persoane sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat: 

a) persoanele implicate; 

b) societatea-mama impreuna cu filialele sale, precum si oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele; 

c) o societate comerciala cu membrii consiliului sau de administratie si cu persoanele implicate, precum si aceste persoane intre ele; 

d) o societate comerciala cu fondurile ei de pensii si cu societatea de administrare a acestor fonduri; 

24. procedura de insolvabilitate - procedura colectiva prevazuta de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare sau de legislatia straina, care urmareste fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, daca aceasta masura implica suspendarea sau limitarea transferurilor sau platilor; 

25. programul de oferta - un plan care ar permite emiterea, in mod continuu sau repetat in decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decat cele de tipul titlurilor de capital; 

26. sistem alternativ de tranzactionare - un sistem care pune in prezenta mai multe parti care cumpara si vand instrumente financiare, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte, denumit si sistem multilateral de tranzactionare; 

27. societate-mama - persoana juridica, actionar sau asociat al unei societati comerciale care se afla in una din urmatoarele situatii: 

a) detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta; 

b) poate sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie in societatea respectiva; 

c) poate exercita o influenta semnificativa asupra entitatii la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu entitatea respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acestei entitati; 

d) este actionar sau asociat al unei entitati si: 

1. a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei in ultimele doua exercitii financiare, sau 

2. controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot; 

28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European; 

29. stat membru de origine: 

a) statul membru in care este situat sediul social al societatii care presteaza servicii de investitii financiare sau de administrare de investitii; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul membru, de origine este acela in care este situat sediul central; 

b) statul membru in care este situat sediul social al societatii care administreaza un sistem de tranzactionare; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela in care este situat sediul central; 

c) statul membru in care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca fond deschis de investitii isi are sediul social, precum si statul membru in care se afla sediul social al societatii de investitii, in cazul unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca societate de investitii; 

30. stat membru gazda: 

a) statul membru in care o societate de servicii de investitii financiare sau o societate de administrare a investitiilor are o sucursala sau isi desfasoara activitatea; 

b) statul membru, altul decat statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv in valori mobiliare, in care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta; 

31. sucursala - structura organizata, fara personalitate juridica separata a unei societati comerciale, care presteaza unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizata, in conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile infiintate in Romania de catre o societate cu sediul social sau central situat intr-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singura sucursala; 

32. titluri de participare - unitati de fond sau actiuni emise de organisme de plasament colectiv, in functie de modul de constituire al acestora; 

33. valori mobiliare: 

a) actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital; 

b) obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe piata de capital; 

c) orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata; 

34. titluri de capital - actiuni si alte valori mobiliare asimilabile actiunilor, precum si orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobandi ca urmare a unei conversii sau a exercitarii acestui drept, in masura in care valorile din a doua categorie sunt emise de acelasi emitent sau de catre o entitate care apartine grupului din care face parte respectivul emitent; 

35. titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital; 

36. valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat - valori mobiliare de acelasi tip si/sau clasa emise continuu ori in cel putin doua transe distincte pe o perioada de 12 luni. 

(2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei parti interesate, acte administrative care sa cuprinda aprecieri motivate in legatura cu calificarea unei persoane, institutii, situatii, informatii, operatiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea in, sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor cu semnificatia stabilita la alin. (1). 

(3) Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti. 

(4) Se considera refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege si faptul de a nu raspunde petitionarului in termenele prevazute de legislatia in vigoare, de la data inregistrarii cererii. 

(5) In scopul exercitarii activitatii de supraveghere, C.N.V.M. poate: 

a) sa verifice modul de indeplinire a atributiilor si obligatiilor legale si statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum si ale altor persoane in legatura cu activitatea entitatilor reglementate sau supravegheate; 

b) sa solicite consiliului de administratie al entitatilor reglementate, prevazute la lit. a), intrunirea membrilor acestuia sau, dupa caz, convocarea adunarii generale a actionarilor, stabilind problemele ce trebuie inscrise pe ordinea de zi; 

c) sa solicite tribunalului competent sa dispuna convocarea de adunari generale ale actionarilor, in cazul in care nu sunt respectate prevederile de la lit. b); 

d) sa solicite informatii si documente emitentilor ale caror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate intr-un sistem alternativ de tranzactionare; 

e) sa efectueze controale la sediul entitatilor reglementate si supravegheate de C.N.V.M.; 

f) sa audieze orice persoana in legatura cu activitatile entitatilor reglementate si supravegheate de C.N.V.M. 

(6) Registrul C.N.V.M., tinut in conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public. 

(7) Prestarea neautorizata a oricaror activitati care cad sub incidenta prezentei legi, utilizarea neautorizata a sintagmelor servicii de investitii financiare, societate de servicii de investitii financiare, agent pentru servicii de investitii financiare, societate de administrare a investitiilor, societate de investitii, fond deschis de investitii, piata reglementata si bursa de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu marfuri, sau a oricarei combinatii intre acestea, fara respectarea conditiilor legale, atrage raspunderea potrivit legii. 
 

Titlul II - INTERMEDIARI

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

 

Art. 3

(1) Serviciile de investitii financiare prevazute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 14. 

(2) Intermediarii care presteaza servicii de investitii financiare in Romania vor fi inscrisi in registrul tinut de C.N.V.M., dupa cum urmeaza: 

a) societatile de servicii de investitii financiare si intermediarii din statele nemembre, in baza autorizatiei acordate de C.N.V.M.; 

b) institutiile de credit, autorizate de Banca Nationala a Romaniei; 

c) echivalentul institutiilor de credit si al societatilor de servicii de investitii financiare, autorizate de catre autoritatile competente din statele membre. 

(3) In toate actele oficiale, intermediarul trebuie sa precizeze, pe langa datele sale de identificare, numarul si data inscrierii in Registrul C.N.V.M. 

(4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate in calitate de contraparte a statului, a Bancii Nationale a Romaniei sau a altor institutii si autoritati publice care indeplinesc functii similare in legatura cu politica monetara, cursul de schimb, datoria publica si administrarea rezervelor statului. 

(5) Prevederile capitolelor V si IX, precum si cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 si art. 42 alin. (1) si (2) se aplica corespunzator si institutiilor de credit, supravegherea respectarii acestora fiind asigurata de C.N.V.M. 

(6) Respectarea conditiilor de autorizare si a cerintelor de adecvare a capitalului institutiilor de credit este supravegheata de catre Banca Nationala a Romaniei. 
 

Art. 4 

(1) Serviciile de investitii financiare se realizeaza prin persoane fizice, actionand ca agenti pentru servicii de investitii financiare. Acestia isi desfasoara activitatea exclusiv in numele intermediarului ai carui angajati sunt si nu pot presta servicii de investitii financiare in nume propriu. 

(2) Nici o persoana fizica sau juridica nu poate presta servicii de investitii financiare fara a fi inscrisa in Registrul C.N.V.M. 

(3) C.N.V.M. stabileste proceduri privind inscrierea agentilor pentru servicii de investitii financiare in registrul tinut de C.N.V.M., precum si privind situatiile de incompatibilitate ale acestora. 

CAPITOLUL II - Servicii de investitii financiare

 

Art. 5 

(1) Serviciile de investitii financiare reglementate de prezenta lege sunt: 

1. servicii principale: 

a) preluarea si transmiterea ordinelor primite de la investitori in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare; 

b) executarea ordinelor in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decat pe cont propriu; 

c) tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; 

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci cand aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare; 

e) subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm si/sau plasamentul de instrumente financiare; 

2. servicii conexe: 

a) custodia si administrarea de instrumente financiare; 

b) inchirierea de casete de siguranta; 

c) acordarea de credite sau imprumuturi de instrumente financiare unui investitor, in vederea executarii unor tranzactii cu instrumente financiare, in care respectiva societate de servicii de investitii financiare este implicata in tranzactii; 

d) consultanta acordata societatilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industriala, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de societati; 

e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm; 

f) consultanta de investitii cu privire la instrumentele financiare; 

g) servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii financiare prestate. 

(2) C.N.V.M. va emite reglementari privind serviciile prestate conform art. 5 alin. (1). 
 

CAPITOLUL III - Societatile de servicii de investitii financiare

 

Art. 6 

Societatile de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investitii financiare si care functioneaza numai in baza autorizatiei C.N.V.M. 

Sectiunea 1 - Capitalul initial 

 

Art. 7 

(1) Capitalul initial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementarii C.N.V.M., emise in conformitate cu legislatia comunitara, si va fi de cel putin: 

a) echivalentul in lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, daca S.S.I.F. presteaza serviciile de investitii financiare prevazute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) si d), nu detine fondurile si/sau instrumentele financiare apartinand investitorilor, nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu si nu subscrie in cadrul emisiunilor de valori mobiliare in baza unui angajament ferm; 

b) echivalentul in lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, daca S.S.I.F. presteaza serviciile de investitii financiare prevazute la art. 5 pct. 1 lit. a), b) si d) si pct. 2 lit. a), b), d), f) si g), nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu si nu subscrie in cadrul emisiunilor de valori mobiliare in baza unui angajament ferm; 

c) echivalentul in lei a 730.000 euro, pentru S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investitii financiare prevazute la art. 5 alin. (1). 

(2) Pana la data de 31 decembrie 2004, S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. b) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 85.000 euro, iar S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. c) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 315.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 

(3) Pana la data de 31 decembrie 2005, S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. b) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 105.000 euro, iar S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. c) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 530.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 

(4) Pana la data de 31 decembrie 2006, S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. b) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 125.000 euro, iar S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. c) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 730.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 

(5) Capitalul initial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzand capitalul social subscris si varsat, precum si alte componente ale bilantului contabil, calculat conform metodologiei prevazute in reglementarile C.N.V.M., cu respectarea legislatiei comunitare aplicabile. 

(6) In scopul respectarii cerintelor prevazute de legislatia comunitara, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al presedintelui, nivelul capitalului initial al S.S.I.F. 

(7) Cursul de referinta la care se face referire in acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea. 

(8) S.S.I.F. prevazut la alin. (1) lit. b) poate detine instrumente financiare in cont propriu, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

a) detinerea instrumentelor financiare in cont propriu a aparut numai ca urmare a unei erori a S.S.I.F. privind executarea corecta a ordinelor clientilor; 

b) valoarea totala de piata a instrumentelor financiare detinute in cont propriu reprezinta maximum 15% din capitalul initial al respectivei societati; 

c) S.S.I.F. respecta cerintele referitoare la adecvarea capitalului in conformitate cu legislatia comunitara; 

d) detinerile de instrumente financiare in cont propriu au caracter accidental si provizoriu si sunt strict limitate la timpul necesar finalizarii respectivelor tranzactii. 

Sectiunea 2 - Autorizarea, suspendarea si retragerea autorizatiei
 

Art. 8 

(1) S.S.I.F. va fi autorizata de C.N.V.M. sa presteze servicii de investitii financiare, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

a) societatea este constituita sub forma juridica a unei societati comerciale pe actiuni; 

b) sediul social si sediul central, dupa caz, reprezentand locul unde se afla centrul principal de conducere si de administrare a activitatii, sunt situate in Romania; 

c) obiectul de activitate este exclusiv prestarea de servicii de investitii financiare; 

d) calificarea, experienta profesionala si integritatea administratorilor, conducatorilor, auditorilor si persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementarilor C.N.V.M.; 

e) dovada existentei capitalului initial minim, subscris si integral varsat in numerar, in functie de serviciile de investitii financiare ce vor fi prestate; 

f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice si a regulilor de ordine interna; 

g) prezentarea contractului incheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si care indeplineste criteriile comune stabilite de C.N.V.M. si Camera Auditorilor Financiari din Romania; 

h) prezentarea structurii actionariatului, a identitatii si integritatii actionarilor semnificativi; 

i) alte cerinte prevazute in reglementarile C.N.V.M. 

(2) Autorizatia acordata de C.N.V.M. unei S.S.I.F. va mentiona expres serviciile de investitii financiare pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 1 si 2 si nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe mentionate la art. 5 alin. (1) pct. 2. 

(3) In situatia in care S.S.I.F. se afla in legaturi stranse cu o alta persoana fizica sau juridica, C.N.V.M. acorda autorizatia de a presta servicii de investitii financiare acestei S.S.I.F., numai daca aceste legaturi stranse nu impiedica realizarea atributiilor de supraveghere, potrivit prezentei legi. 

(4) C.N.V.M. acorda autorizatia S.S.I.F., in termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentatiei complete prevazute de reglementarile in vigoare sau emite, in cazul respingerii cererii, o decizie motivata care poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei. 

(5) S.S.I.F. poate incepe activitatea la data acordarii autorizatiei, sub conditia dobandirii calitatii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. 
 

Art. 9 

S.S.I.F. are obligatia sa respecte conditiile de autorizare, cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege si prin reglementarile C.N.V.M., pe toata durata desfasurarii activitatii, si va notifica sau va supune in prealabil autorizarii, dupa caz, orice modificare in modul ei de organizare si functionare, in conformitate cu prevederile reglementarilor C.N.V.M. 
 

Art. 10 

C.N.V.M. este in drept sa nu acorde autorizatia pentru prestarea de servicii de investitii financiare unei societati comerciale, daca: 

a) se afla in procedura de insolvabilitate, potrivit legii; 

b) oricare dintre actionarii sai semnificativi, membri ai consiliului de administratie sau conducatorii societatii: 

1. se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de reglementarile C.N.V.M. sau detine o pozitie semnificativa intr-o societate comerciala care se incadreaza in prevederile lit. a); 

2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica; 

3. a fost sanctionat de C.N.V.M., Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de alte autoritati de reglementare a pietelor financiare cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale, pentru perioada in care aceasta interdictie ramane in vigoare; 

c) C.N.V.M. constata ca dispozitiile legale, reglementarile emise in aplicarea acestora sau cele administrative, existente in statul nemembru care guverneaza statutul persoanelor avand legaturi stranse cu S.S.I.F., ori dificultatile in implementarea acestor dispozitii impiedica realizarea unei supravegheri prudentiale eficiente ori ca supravegherea din statul nemembru al unui intermediar strain care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficienta; 

d) C.N.V.M. nu a fost informata cu privire la identitatea actionarilor persoane fizice si/sau juridice care detin in mod direct sau indirect pozitii semnificative in S.S.I.F. sau cu privire la marimea detinerilor acestor actionari; 

e) C.N.V.M. constata ca actionarii, persoane fizice sau juridice, care detin in mod direct sau indirect pozitii semnificative in S.S.I.F., nu corespund cerintelor asigurarii unei gestiuni sanatoase si prudente a S.S.I.F. si realizarii unei supravegheri prudentiale eficiente potrivit prezentei legi; 

f) societatea solicitanta nu dispune de capitalul initial, prevazut in reglementarile C.N.V.M.; 

g) desi cerintele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt indeplinite, se dovedeste ca nu se poate asigura o administrare sanatoasa si prudenta a S.S.I.F. 

Art. 11 

C.N.V.M. este in drept sa suspende autorizatia S.S.I.F. pentru o perioada cuprinsa intre 5 si 90 de zile, in caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementarilor C.N.V.M., numai daca nu sunt intrunite conditiile pentru retragerea autorizatiei sau pentru alte sanctiuni mai grave prevazute de lege. Suspendarea poate fi prelungita la expirarea termenului initial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit in prezentul articol. 
 

Art. 12 

(1) C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatia de a presta servicii de investitii financiare unei S.S.I.F., in urmatoarele situatii: 

a) S.S.I.F. nu a inceput sa presteze serviciile de investitii pentru care a fost autorizata, in termen de 12 luni de la primirea autorizatiei sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevazute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioada mai mare de 6 luni, cu exceptia situatiei in care C.N.V.M. a suspendat autorizatia pe aceasta perioada; 

b) S.S.I.F. nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei; 

c) S.S.I.F. nu respecta reglementarile privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.; 

d) S.S.I.F. sau agentii sai pentru servicii de investitii financiare nu respecta reglementarile C.N.V.M. si/sau ale pietelor reglementate; 

e) daca evenimente ulterioare acordarii autorizatiei creeaza incompatibilitate in prestarea de servicii de investitii financiare; 

f) alte cazuri prevazute de reglementarile C.N.V.M. 

(2) La solicitarea expresa a unei S.S.I.F., in baza unei declaratii de renuntare, C.N.V.M. retrage autorizatia de a presta servicii de investitii financiare, in conformitate cu reglementarile emise in acest sens. 

(3) C.N.V.M. anuleaza autorizatia unei S.S.I.F. in cazul in care aceasta a fost obtinuta pe baza unor declaratii sau informatii false ori care au indus in eroare. 
 

Art. 13 

(1) C.N.V.M. va solicita informatii si se va consulta cu autoritatile competente ale unui stat membru inaintea autorizarii unei S.S.I.F., atunci cand aceasta este: 

a) o filiala a unui intermediar autorizat in acel stat membru; 

b) o filiala a societatii-mama a unui intermediar autorizat in acel stat; 

c) este controlata de aceleasi persoane fizice sau juridice care controleaza un intermediar autorizat in acel stat membru. 

(2) Autoritatile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea institutiilor de credit sau a societatilor de asigurare, vor fi consultate inainte de acordarea autorizatiei unui S.S.I.F., care este: 

a) filiala unei institutii de credit sau a unei societati de asigurare autorizate intr-un stat membru; 

b) filiala societatii-mama a unei institutii de credit sau a unei societati de asigurare autorizate intr-un stat membru; 

c) controlata de aceleasi persoane fizice sau juridice ce controleaza o institutie de credit sau o societate de asigurare autorizata intr-un stat membru. 
 

Sectiunea 3 - Conducatorii, administratorii, controlul intern si actionarii semnificativi 

 

Art. 14 

(1) Conducerea S.S.I.F. trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane. Conducatorii trebuie sa fie angajati ai S.S.I.F. cu contract individual de munca si pot fi membri ai consiliului de administratie. 

(2) Conducatorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare ale S.S.I.F., sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a acesteia si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea intermediarului; in aceasta categorie nu se includ persoanele care asigura conducerea nemijlocita a compartimentelor din cadrul S.S.I.F., a sucursalelor si a altor sedii secundare. In cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice straine care presteaza servicii de investitii financiare pe teritoriul Romaniei, conducatorii sunt persoanele imputernicite de intermediarul, persoana juridica straina, sa conduca activitatea sucursalei si sa angajeze legal in Romania intermediarul, persoana juridica straina. 

(3) Conducatorii trebuie sa asigure efectiv conducerea curenta a activitatii S.S.I.F., sa exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti si cel putin unul dintre acestia sa ateste cunoasterea limbii romane. Ei trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu examen de licenta in unul dintre domeniile economic, juridic ori in alt domeniu care sa se circumscrie activitatii financiare sau sa fi absolvit cursuri post-universitare in unul dintre aceste domenii si sa aiba o experienta de minimum 3 ani in domeniul financiar-bancar sau al pietei de capital. 

Art. 15 

Administrarea unei S.S.I.F. poate fi asigurata numai de catre persoane fizice. 

Art. 16 

S.S.I.F. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectarii de catre societate si personalul acesteia a legislatiei in vigoare incidente pietei de capital, precum si a normelor interne. 

Art. 17 

Conditiile privind autorizarea personalului, organizarea si functionarea compartimentului de control intern vor fi prevazute prin reglementarile C.N.V.M. 

Art. 18 

(1) Orice persoana care isi propune sa achizitioneze, direct sau indirect, actiuni la o S.S.I.F., prin care ar dobandi o pozitie semnificativa, trebuie sa notifice in prealabil C.N.V.M., indicand marimea pozitiei avute in vedere. 

(2) Orice actionar semnificativ care isi propune sa-si mareasca participatia, astfel incat aceasta sa atinga sau sa depaseasca 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intentioneaza ca respectiva S.S.I.F. sa devina o filiala a sa, trebuie sa notifice in prealabil C.N.V.M. 

(3) C.N.V.M. se va pronunta in termen de 90 de zile de la data notificarii si, daca este cazul, poate interzice, prin decizie, dobandirea unei asemenea pozitii. In cazul aprobarii, decizia C.N.V.M. va stabili si termenul maxim in care trebuie sa se realizeze dobandirea pozitiei notificate. 

(4) Orice persoana care isi propune sa-si diminueze, direct sau indirect, pozitia semnificativa din cadrul unei S.S.I.F. trebuie sa notifice in prealabil C.N.V.M., indicand marimea pozitiei avute in vedere. 

(5) Orice actionar semnificativ care isi propune sa-si diminueze, direct sau indirect, participatia, care reprezinta mai putin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de catre S.S.I.F. a calitatii de filiala a sa, trebuie sa notifice in prealabil C.N.V.M. 

(6) Daca persoana prevazuta la alin. (1) si (2) este o S.S.I.F., o institutie de credit sau o societate de asigurare autorizata in alt stat, societatea-mama a unei S.S.I.F., a unei institutii de credit sau a unei societati de asigurare autorizate in alt stat, o persoana fizica sau juridica ce controleaza o S.S.I.F., o institutie de credit ori o societate de asigurare autorizata in alt stat, si daca, urmare a acelei achizitii, S.S.I.F.-ul in care persoana care intentioneaza sa achizitioneze actiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlata de aceasta, intentia de dobandire a actiunilor va face obiectul unei consultari prealabile, asa cum a fost prevazuta la art. 13. 

(7) S.S.I.F. va informa C.N.V.M., de indata ce va lua la cunostinta, cu privire la orice achizitie sau instrainare a actiunilor sale, care ar conduce la depasirea sau situarea sub nivelurile prevazute la alin. (1), (2), (4) si (5). 

(8) Periodic, cel putin anual, S.S.I.F. va comunica C.N.V.M. identitatea actionarilor ei semnificativi si marimea participatiilor acestora si, dupa caz, orice alte date si informatii cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementarile C.N.V.M. 
 

Art. 19 

(1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobandirea unei pozitii prevazute la art. 18 alin. (1) si (2) daca, tinand seama de necesitatea de a garanta administrarea prudenta a societatii, apreciaza ca persoana care ar ocupa o astfel de pozitie poate prejudicia functionarea in bune conditii a societatii sau o buna supraveghere a acesteia. 

(2) In scopul verificarii integritatii unui actionar al unei S.S.I.F. sau a unei persoane care intentioneaza sa achizitioneze, direct sau indirect, actiuni ale unei S.S.I.F., C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricarui actionar, persoana fizica si/sau juridica, ce detine, in mod direct sau indirect, o pozitie semnificativa. 
 

Art. 20 

(1) In situatia in care actionarii semnificativi, membrii consiliului de administratie, conducatorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigura administrarea prudenta a S.S.I.F., C.N.V.M. va dispune masurile necesare pentru remedierea situatiei, care se pot referi, printre altele, la interdictii, sanctiuni impotriva administratorilor si/sau a conducerii, precum si impotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern. 

(2) Masuri similare pot fi aplicate si persoanelor vinovate de nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) si (2). 

(3) In cazul in care dobandirea sau majorarea unei pozitii semnificative a fost efectuata fara acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzator. 

Art. 21 

In cazul in care influenta exercitata de catre persoanele la care se face referire la art. 18 alin. (1) si (2) si art. 20 risca sa prejudicieze administrarea unei S.S.I.F., C.N.V.M. va adopta masuri pentru suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente actiunilor detinute de respectivii actionari. 

CAPITOLUL IV - Reguli prudentiale
 

Art. 22 

In scopul protectiei investitorilor, asigurarii stabilitatii, competitivitatii si bunei functionari a pietelor, C.N.V.M. va emite reglementari privind cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului pentru evaluarea corecta a riscurilor, in scopul prevenirii si limitarii efectelor acestora. 

Art. 23 

(1) Intermediarii autorizati de C.N.V.M. au obligatia sa prezinte situatiile lor financiare, precum si rapoarte periodice. 

(2) C.N.V.M va emite reglementari privind continutul, forma si termenele de transmitere a rapoartelor mentionate la alin. (1). 

(3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor inscrise in situatiile financiare si in raportarile periodice, prin inspectii. 

(4) Intermediarii sunt obligati sa pastreze, pe o perioada de cel putin 5 ani, informatiile si datele privind serviciile de investitii financiare prestate in conformitate cu prevederile art. 5, in legatura cu un instrument financiar tranzactionat, indiferent daca aceste tranzactii s-au desfasurat pe o piata reglementata sau nu. 

Art. 24 

(1) Intermediarii vor respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii lor, regulile de prudentialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudentiale se vor referi, fara a se limita la: 

a) proceduri administrative si contabile corespunzatoare, de control si siguranta pentru procesarea electronica a datelor, precum si mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzactiile personale ale salariatilor; 

b) proceduri adecvate care sa asigure separarea instrumentelor financiare apartinand investitorilor de cele apartinand intermediarului, in scopul protejarii drepturilor lor de proprietate, in special in situatia insolventei intermediarului, precum si impotriva folosirii acestor instrumente financiare de catre intermediari, in tranzactiile pe cont propriu, in afara situatiei in care investitorii consimt in mod expres; 

c) proceduri adecvate care sa asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejarii dreptului de proprietate, cu exceptia institutiilor de credit, care sa previna folosirea acestor fonduri in interesul firmei; 

d) pastrarea inregistrarilor tranzactiilor desfasurate, pentru a permite C.N.V.M. sa supravegheze respectarea regulilor prudentiale, regulilor de conduita in afaceri, precum si a altor cerinte legislative si reglementare; 

e) existenta unei structuri organizatorice care trebuie sa minimizeze riscul unui conflict de interese intre investitor si intermediar ori intre investitorii aceluiasi intermediar. In situatia infiintarii unei sucursale, structura organizatorica a acesteia nu trebuie sa contravina regulilor de conduita pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de catre statul membru gazda. 

(2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, in nici o situatie, la activele investitorilor, inclusiv in cazul procedurii de insolvabilitate. Un intermediar nu poate folosi activele unui client in scopul garantarii tranzactiilor incheiate pe cont propriu sau in contul altui client, cu exceptia cazului in care clientul isi da acordul in scris. 
 

Art. 25 

Inaintea prestarii de servicii de investitii financiare, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor. 
 

CAPITOLUL V - Reguli de conduita 
 

Art. 26 

(1) Intermediarii si agentii pentru servicii de investitii financiare sunt obligati sa respecte regulile de conduita emise de C.N.V.M., precum si regulile emise de pietele reglementate pe care acestia tranzactioneaza. 

(2) Implementarea si supravegherea respectarii regulilor de conduita de catre toti intermediarii care presteaza servicii de investitii financiare pe teritoriul Romaniei vor fi asigurate de catre C.N.V.M. 
 

Art. 27 

(1) Reglementarile C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua in considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel putin: 

a) sa actioneze onest, impartial si cu diligenta profesionala in scopul protejarii intereselor investitorilor si a integritatii pietei; 

b) sa angajeze toate resursele, sa elaboreze si sa utilizeze eficient procedurile interne necesare prestarii serviciilor de investitii financiare; 

c) sa solicite de la investitori informatii referitoare la situatia lor financiara, experienta investitionala si obiectivele cu privire la serviciile solicitate; 

d) sa transmita investitorilor toate informatiile relevante privind tranzactiile in care contrapartea este intermediarul; 

e) sa incerce sa evite conflictele de interese, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, sa asigure investitorilor un tratament impartial; 

f) sa desfasoare activitatea in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. aplicabile administrarii activitatii, in scopul protejarii intereselor investitorilor si a integritatii pietei. 

(2) In cazul in care un intermediar executa un ordin, in vederea aplicarii regulilor prevazute la alin. (1), va fi evaluata natura profesionala a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent daca acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar. 
 

Art. 28 

(1) Prestarea de servicii de investitii financiare, in contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat in doua exemplare, dintre care unul va fi remis clientului. 

(2) Reglementarile C.N.V.M. vor stipula continutul si clauzele minime ale contractelor incheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanta. 

(3) Prin contract la distanta se intelege orice contract, referitor la servicii de investitii financiare, incheiat intre un intermediar, in calitate de ofertant, si un investitor, in calitate de beneficiar de servicii de investitii financiare, in cadrul unui sistem de vanzari sau prestari de servicii de investitii financiare la distanta, organizat de catre ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseste exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanta, incepand cu momentul incheierii contractului, pana la expirarea acestuia. 

(4) Reglementarile prevazute la alin. (2) vor cuprinde modalitatile prin care pot fi furnizate servicii de investitii financiare la distanta, in baza unui contract la distanta, precizand expres mijloacele de comunicare la distanta, inclusiv cele de comunicare electronica, precum si perioada pentru care acesta a fost incheiat. 

(5) Reglementarile prevazute la alin. (2) vor cuprinde, in plus, prevederi referitoare la obligatia intermediarului de a informa investitorul, precum si consimtamantul acestuia de a incheia un astfel de contract, care sa-i permita intermediarului sa presteze servicii de investitii financiare la distanta. 

(6) Prin mijloace de comunicare la distanta se intelege orice mijloc care, fara a necesita prezenta fizica simultana a ofertantului si a beneficiarului de servicii de investitii financiare, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de vointa intre parti si a obiectului contractului. 

(7) Investitorul va avea o perioada de 14 zile, de la incheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul incheiat la distanta, fara a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fara a-si motiva decizia de retragere. In cazul in care investitorul reziliaza unilateral contractul, el va putea fi obligat sa plateasca serviciile prestate in concordanta cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai dupa ce investitorul si-a exprimat acordul. 

(8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor de investitii financiare al caror pret depinde de fluctuatiile de pe pietele financiare care pot aparea in timpul perioadei de retragere din contract si sunt independente de prestatorii de servicii de investitii financiare, fiind legate de: 

a) operatiuni de schimb valutar; 

b) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit; 

c) valori mobiliare; 

d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; 

e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; 

f) contracte forward pe rata dobanzii (FRA); 

g) swap-uri pe rata dobanzii, curs de schimb si actiuni; 

h) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. b) - c), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii. 

(9) Reglementarile prevazute la alin. (2), (4) si (5) pot prevedea, pentru crearea si dezvoltarea unui sistem eficient si adecvat, procedura plangerii prealabile si proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile de investitii financiare. 
 

CAPITOLUL VI - Traderi 

 

Art. 29 

Traderii sunt persoane juridice care efectueaza exclusiv in nume si pe cont propriu tranzactii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures si cu optiuni. 
 

Art. 30 

(1) Traderii vor fi autorizati in conditiile prevazute prin reglementarile C.N.V.M. si vor fi inscrisi in Registrul C.N.V.M. 

(2) Cerintele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementarile C.N.V.M. 
 

Art. 31 

Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piata si in conformitate cu reglementarile respectivei piete reglementate. 

Art. 32 

(1) Compensarea si decontarea tranzactiilor efectuate de traderi se realizeaza numai prin intermediari, actionand in cadrul aceleiasi piete reglementate, ca membri compensatori. 

(2) (2) Responsabilitatea cu privire la obligatiile ce decurg din derularea tranzactiilor efectuate de traderi revine si membrilor compensatori cu care acestia au incheiate contracte de compensare. 

Art. 33 

Traderilor le este interzis: 

a) sa detina fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane; 

b) sa negocieze si sa incheie tranzactii, in numele si in contul altor persoane; 

c) sa incheie cu alte persoane intelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a actiona concertat pe pietele reglementate; 

d) sa se afle in relatii de munca cu un alt intermediar sau cu un operator de piata. 
 

Art. 34 

Prevederile art. 4 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. d) si ale art. 26 vor fi aplicate corespunzator si traderilor, conform reglementarilor emise de C.N.V.M. 
 

CAPITOLUL VII - Consultantii de investitii si agentiile de rating 

 

Art. 35 

(1) Prestarea, cu titlu profesional a serviciilor de consultanta de investitii, cu privire la instrumentele financiare, se efectueaza de catre consultantii de investitii, persoane fizice sau juridice, inscrise in Registrul C.N.V.M. 

(2) Prin consultanta de investitii se intelege recomandarea personala data unui client, in legatura cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare. 

(3) C.N.V.M. va emite reglementari privind: 

a) conditiile pentru obtinerea autorizatiei de a presta servicii de consultanta privind instrumentele financiare, de catre persoane fizice sau juridice, altele decat intermediarii, incluzand si cerintele de capital pentru desfasurarea acestei activitati; 

b) procedurile referitoare la conditiile de functionare, supraveghere, raportare si verificare a consultantilor de investitii; 

c) suspendarea si retragerea autorizatiei de consultant de investitii. 

(4) Prestarea de servicii de consultanta de investitii exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achizitionarea sau instrainarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum si decontarea tranzactiilor, inclusiv detinerea de disponibilitati banesti sau instrumente financiare in contul investitorilor. 

(5) Consultantii de investitii sunt subiect al regulilor de conduita, adoptate de catre C.N.V.M., in conformitate cu prevederile art. 27. 
 

Art. 36 

(1) C.N.V.M. va emite reglementari privind criteriile de agreere a agentiilor de rating care evalueaza si noteaza emitentii admisi la tranzactionare si instrumentele financiare tranzactionate pe pietele reglementate. 

(2) Agentiile de rating vor informa C.N.V.M. cu privire la orice rating realizat in legatura cu entitatile si instrumentele mentionate la alin. (1). 
 

CAPITOLUL VIII - Operatiuni transfrontaliere 
 

Sectiunea I - Sucursale ale societatilor de servicii de investitii financiare, persoane juridice romane si libera circulatie a serviciilor

 

Art. 37 

S.S.I.F. poate presta servicii de investitii financiare: 

a) intr-un stat membru, in conformitate cu prevederile art. 38; 

b) intr-un stat nemembru, in baza autorizatiei acordate de C.N.V.M., conform reglementarilor emise in acest sens. 

Art. 38 

(1) S.S.I.F., persoana juridica romana, care intentioneaza sa deschida o sucursala intr-un stat membru, va comunica acest lucru C.N.V.M., impreuna cu urmatoarele informatii: 

a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate prin intermediul sucursalei si structura organizatorica a acesteia; 

b) identitatea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei; 

c) adresa sediului sucursalei; 

d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile pentru protectia investitorilor sucursalei. 

(2) In termen de 3 luni de la primirea comunicarii, C.N.V.M. va transmite autoritatii competente din statul membru gazda informatiile primite sau, dupa caz, va refuza transmiterea acestora si va informa S.S.I.F. in consecinta, impreuna cu motivele refuzului. 

(3) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale intr-un stat membru de catre o S.S.I.F., persoana juridica romana, daca pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de S.S.I.F., constata ca: 

a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativa sau de o situatie financiara adecvata, in raport cu serviciile de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate prin intermediul sucursalei; 

b) S.S.I.F. inregistreaza o evolutie necorespunzatoare a situatiei financiare. 

(4) In cazul modificarii continutului uneia dintre informatiile prevazute la alin. (1), S.S.I.F. va comunica, in scris, aceasta modificare C.N.V.M. si autoritatii competente din statul membru gazda, cu cel putin o luna inainte de implementarea schimbarii. 

(5) C.N.V.M. va comunica autoritatii competente din statul membru gazda orice modificare a informatiilor comunicate anterior, in conformitate cu alin. (2). 
 

Art. 39 

(1) Orice S.S.I.F. care intentioneaza sa presteze servicii de investitii financiare pe teritoriul unui stat membru, pentru prima data, in temeiul liberei circulatii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. urmatoarele informatii: 

a) statul membru in care intentioneaza sa opereze; 

b) un plan de afaceri, precizand, in special, serviciul sau serviciile de investitii pe care intentioneaza sa le presteze. 

(2) In termen de o luna de la primirea informatiilor mentionate la alin. (1), C.N.V.M. va transmite aceste informatii autoritatilor competente din statul membru gazda. Dupa expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate incepe sa presteze serviciile de investitii financiare in cauza, in statul membru gazda. 

(3) In situatia in care se modifica continutul informatiilor transmise in conformitate cu alin. (1) lit. b), S.S.I.F. va comunica aceasta modificare, in scris, C.N.V.M. si statului membru gazda, inainte de aplicarea acesteia, in vederea transmiterii, daca este necesar, a oricarei modificari sau completari ce trebuie aduse informatiilor comunicate. 
 

Art. 40 

(1) Supravegherea prudentiala a serviciilor de investitii financiare prestate de S.S.I.F., in statele membre si nemembre, fie direct, fie prin infiintarea de sucursale, va fi asigurata de C.N.V.M., fara a prejudicia atributiile autoritatilor competente din statele gazda. 

(2) In vederea exercitarii atributiilor sale de supraveghere, C.N.V.M. va coopera cu autoritatile competente din statele membre in cadrul carora S.S.I.F. presteaza direct servicii de investitii financiare sau isi infiinteaza sucursale. 

(3) In situatia in care dispune sanctiuni, restrictii sau retragerea autorizatiei unei S.S.I.F., C.N.V.M. va notifica, imediat, autoritatea competenta din statul membru in care respectiva societate presteaza servicii de investitii financiare. 

(4) Prevederile speciale din legislatia bancara referitoare la operatiunile transfrontaliere vor fi aplicabile institutiilor de credit autorizate in Romania, ce intentioneaza sa presteze servicii de investitii financiare, principale si conexe, in strainatate, precum si prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investitii in Romania, de catre institutii de credit din state membre sau din state nemembre. 

Sectiunea 2 - Intermediari din state membre

 

Art. 41 

(1) Intermediarii autorizati si supravegheati de autoritatea competenta dintr-un stat membru pot presta in Romania, in limita autorizatiei acordate de statul membru de origine, servicii de investitii financiare, conform art. 5 alin. (1), in mod direct sau printr-o sucursala, in baza principiului liberei circulatii a serviciilor, fara a fi necesara obtinerea unei autorizatii din partea C.N.V.M. 

(2) Intermediarii prevazuti la alin. (1) vor avea sediul central in statul membru care le-a acordat autorizatia si in care isi desfasoara activitatea. 

(3) Intermediarii prevazuti la alin. (1) isi pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile in Romania, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de C.N.V.M. 

(4) In termen de 2 luni de la primirea comunicarii din partea autoritatii competente din statul membru de origine, privind prestarea de servicii prin intermediul unei sucursale, cuprinzand informatiile prevazute la art. 38 alin. (1), C.N.V.M. va comunica intermediarului in cauza, daca este necesar, conditiile, regulile de conduita, in conformitate cu care, in scopul protejarii interesului general, sucursala din Romania urmeaza sa isi desfasoare activitatea. 

(5) Sucursala isi poate incepe activitatea la data comunicarii C.N.V.M. sau la data expirarii termenului prevazut la alin. (4). 

(6) Orice intentie de modificare a informatiilor cuprinse in comunicarea primita de C.N.V.M., potrivit alin. (4), trebuie sa fie notificata de catre intermediarul in cauza, cu cel putin o luna inainte de data la care modificarea respectiva urmeaza sa fie efectuata. 

(7) C.N.V.M. va emite reglementari pentru aplicarea prezentei sectiuni, cu respectarea legislatiei comunitare aplicabile. 

Art. 42 

(1) Intermediarii autorizati in statele membre pot avea acces pe o piata reglementata din Romania sa presteze servicii de natura celor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) si c), precum si in sistemele de compensare-decontare aferente acestor piete, fie: 

a) direct, in baza liberei circulatii a serviciilor sau prin infiintarea de sucursale; 

b) indirect, prin infiintarea de filiale ori achizitionarea unei S.S.I.F. care este deja membra sau are acces pe o piata reglementata sau intr-un sistem de compensare-decontare. 

(2) Accesul pe o piata reglementata sau intr-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevazuti la alin. (1) este conditionat de respectarea reglementarilor emise de operatorul de piata si de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M., a regulilor de conduita si a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfasoara activitati in numele acestor intermediari. 

Sectiunea 3 - Intermediari din state nemembre 

 

Art. 43 

Infiintarea de sucursale pe teritoriul Romaniei de catre intermediarii din statele nemembre va fi supusa autorizarii C.N.V.M. Conditiile de autorizare sunt: 

a) satisfacerea de catre sucursala a cerintelor prevazute la art. 8; 

b) autorizatia societatii si prevederile legale din tara de origine, in legatura cu serviciile de investitii financiare pe care societatea de servicii de investitii financiare intentioneaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei, prin intermediul sucursalei; 

c) existenta in tara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum si structura organizatorica, similare cu cele din Romania; 

d) existenta unui acord de cooperare intre C.N.V.M. si autoritatea competenta din tara de origine; 

e) indeplinirea conditiilor de reciprocitate in tara de origine, in limitele permise de acordul international. 

CAPITOLUL IX - Fondul de compensare a investitorilor

 

Art. 44 

(1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit in continuare Fond, este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de C.N.V.M. 

(2) Actionarii Fondului sunt intermediarii si societatile de administrare a investitiilor, care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. Pot fi actionari ai Fondului operatorii de piata, depozitarul central si alte entitati reglementate si supravegheate de C.N.V.M. 

(3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementari, principiile privind organizarea si functionarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, si obligatii de transparenta. 
 

Art. 45 

(1) Intermediarii autorizati sa presteze servicii de investitii financiare si societatile de administrare a investitiilor, care administreaza portofolii individuale de investitii, trebuie sa fie membri ai Fondului. 

(2) Entitatile mentionate la alin. (1) au obligatia ca, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa infiinteze si sa supuna autorizarii C.N.V.M., S.C. Fondul de compensare a investitorilor - S.A. 

Art. 46 

(1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, in conditiile prezentei legi si ale reglementarilor C.N.V.M., in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii. 

(2) In sensul prezentului capitol, prin investitor se intelege orice persoana care a incredintat fonduri banesti sau instrumente financiare unui membru al Fondului, in scopul prestarii de servicii de investitii financiare. 

(3) Valoarea creantei unui investitor va fi calculata conform dispozitiilor legale si contractuale, luand in considerare compensarea si creantele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatarii sau a hotararii mentionate la art. 47 alin. (1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, daca este posibil, la valoarea de piata a instrumentelor financiare apartinand investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plati sau returna, in conditiile prevazute la art. 47 alin. (1) si (2). 

(4) Fondul compenseaza, in mod egal si nediscriminatoriu, investitorii, in limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al presedintelui C.N.V.M. 

(5) Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori: 

a) investitorii calificati; 

b) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitorii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului; 

c) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit. b); 

d) persoanele juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului; 

e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia. 

(6) Fondul va suspenda orice plata pentru investitorii care se afla in cercetare penala, in legatura cu o actiune decurgand din sau avand legatura cu spalarea banilor, pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile de catre instanta competenta. 
 

Art. 47 

(1) Fondul va compensa investitorii, in oricare din urmatoarele situatii: 

a) C.N.V.M. a constatat ca, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii, din motive ce sunt legate direct de situatia financiara, nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile rezultate din creantele investitorilor si nici nu exista perspectiva de a-si onora aceste obligatii in cel mai scurt timp; 

b) autoritatea judiciara competenta, pentru motive legate direct sau indirect de situatia financiara a unui membru al Fondului, a emis o hotarare definitiva, avand ca efect suspendarea posibilitatii investitorilor de a-si exercita drepturile cu privire la valorificarea creantelor asupra respectivei societati. 

(2) Compensatia va fi asigurata pentru drepturile decurgand din incapacitatea unui membru al Fondului de a: 

a) returna fondurile banesti apartinand investitorilor si detinute in numele acestora, in legatura cu activitatile lor de investitii; 

b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le apartine si este detinut si administrat in numele lor, in legatura cu activitatea lor de investitii. 

(3) In cazul in care intermediarul este o institutie de credit, orice situatie similara celei prevazute la alin. (1) va fi transmisa C.N.V.M., de catre Banca Nationala a Romaniei. 

(4) In cazul in care compensatia este asigurata de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, nici un investitor nu are dreptul la o dubla compensatie. 
 

Art. 48 

(1) In situatiile prevazute la art. 47, Fondul va publica pe website-ul propriu, la sediul tuturor unitatilor teritoriale ale membrului aflat in imposibilitatea de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare apartinand investitorilor, precum si in cel putin doua cotidiane de difuzare nationala, informatii privind: incapacitatea membrului de a-si onora obligatiile fata de investitori, locul, modul si perioada de timp in care se pot inregistra cererile de despagubire, precum si data inceperii platii compensatiilor catre investitori. 

(2) Fondul se subroga de drept in drepturile investitorilor, pentru o suma egala cu platile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor banesti si/sau instrumentelor financiare. Fondul se va inscrie in tabloul creditorilor pentru respectiva suma, in cazul lichidarii judiciare a membrilor sai. 

Art. 49 

(1) Fondul va avea urmatoarele resurse financiare: 

a) contributia initiala a membrilor, platita in conformitate cu reglementarile C.N.V.M.; 

b) contributia anuala si/sau speciala platita de membri; 

c) venituri din investirea resurselor Fondului; 

d) venituri din recuperarea creantelor compensate de Fond; 

e) imprumuturi pe termen scurt care sa acopere in exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensarilor; 

f) alte venituri stabilite prin reglementari de catre C.N.V.M. 

(2) Cheltuielile legate de administrarea si functionarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum si din alte venituri stabilite prin reglementari de catre C.N.V.M. 

(3) Resursele financiare aflate la dispozitia Fondului nu vor putea fi investite decat in titluri de stat sau in alte instrumente cu venit fix, garantate integral de stat pana la 31 decembrie 2004, urmand ca ulterior, aceste plasamente sa se diversifice in active cu risc scazut, in conformitate cu reglementarile emise de C.N.V.M. 

(4) Fondul nu distribuie dividende si nu poate acorda imprumuturi. 

Art. 50 

C.N.V.M. va stabili anual, prin ordin al presedintelui, plafoanele sumelor prevazute la art. 46 alin. (3). 

Art. 51 

Contributiile platite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv in cazul lichidarii judiciare sau al dizolvarii membrilor Fondului. 

Art. 52 

Fondul va prezenta C.N.V.M. un raport anual de activitate, cel mai tarziu pana la data de 30 aprilie. 

Titlul III - ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV

CAPITOLUL I - Societatile de administrare a investitiilor 
 

Sectiunea 1 - Dispozitii generale 

 

Art. 53 

(1) Societatea de administrare a investitiilor, denumita in continuare S.A.I., este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si functioneaza numai in baza autorizatiei C.N.V.M. 

(2) S.A.I. va fi inscrisa in Registrul C.N.V.M., la data autorizarii. 

(3) In toate actele oficiale, S.A.I. trebuie sa precizeze, pe langa datele sale de identificare, numarul si data inscrierii in Registrul C.N.V.M. 

Sectiunea 2 - Servicii prestate de societati de administrare a investitiilor

 

Art. 54 

(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, denumite in continuare O.P.C.V.M., autorizate conform prevederilor prezentei legi. 

(2) S.A.I. poate administra, sub conditia autorizarii C.N.V.M., alte organisme de plasament colectiv, denumite in continuare A.O.P.C, pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudentiale. 

(3) S.A.I., prin derogare de la alin. (1) si (2), poate desfasura si urmatoarele activitati: 

a) administrarea portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor detinute de catre fondurile de pensii, pe baza discretionara, conform mandatelor date de investitori, in cazul in care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11; 

b) servicii conexe: consultanta de investitii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11. 

(4) S.A.I. poate fi autorizata sa desfasoare activitatile prevazute la alin. (3), numai daca este autorizata in prealabil sa desfasoare activitatile mentionate la alin. (1) sau (2), si poate fi autorizata sa desfasoare activitatile prevazute la alin. (3) lit. b), numai daca desfasoara activitatile prevazute la alin. (3) lit. a). 

Art. 55 

(1) Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se refera cel putin la: 

a) administrarea investitiilor; 

b) desfasurarea de activitati privind: 

1. servicii juridice si de contabilitate aferente administrarii de portofolii; 

2. cercetarea de piata; 

3. evaluarea portofoliului si determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale; 

4. monitorizarea conformitatii cu reglementarile in vigoare; 

5. mentinerea unui registru al detinatorilor de titluri de participare; 

6. distributia veniturilor; 

7. emiterea si rascumpararea titlurilor de participare; 

8. tinerea evidentelor; 

c) marketing si distributie. 

(2) Sub conditia avizarii prealabile a C.N.V.M., S.A.I. poate sa delege catre terti exercitarea activitatilor mentionate la alin. (1), in conformitate cu reglementarile emise de C.N.V.M. 

(3) Delegarea prevazuta la alin. (2) poate fi acordata S.A.I. situate in Romania sau in alte state, numai cu conditia asigurarii posibilitatii administrarii prudentiale a investitiilor si cu conditia existentei unor acorduri de cooperare in domeniul schimbului de informatii, incheiate intre C.N.V.M. si autoritatile competente de supraveghere din statele respective. 

(4) S.A.I. nu va fi exonerata de raspundere ca urmare a delegarii functiilor sale catre terti. 

(5) Prevederile art. 28 se vor aplica corespunzator S.A.I. 

(6) Activitatile delegate catre terti, in conditiile prezentului articol, sunt desfasurate cu respectarea aceluiasi regim aplicabil S.A.I. 

Art. 56 

(1) Administrarea portofoliilor individuale de investitii, mentionate la art. 54 alin. (3) lit. a), trebuie realizata conform regulilor prudentiale, regulilor de conduita in afaceri si cerintelor de adecvare a capitalului prevazute la art. 22, art. 24, art. 27 si art. 57. 

(2) S.A.I. care desfasoara activitatile prevazute la art. 54 alin. (3) va putea sa investeasca intregul portofoliu de investitii administrat sau o parte din acesta in titluri de participare ale O.P.C. aflate in administrarea sa, numai cu acordul prealabil al investitorului. 

Sectiunea 3 - Capitalul initial 

 

Art. 57 

(1) Capitalul initial al unei S.A.I. va fi determinat in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. si este de cel putin echivalentul in lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 

(2) Pana la data de 31 decembrie 2004, S.A.I. sunt obligate sa-si majoreze si sa mentina capitalul initial cel putin la nivelul echivalentului in lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 

(3) Pana la data de 31 decembrie 2005, S.A.I. sunt obligate sa-si majoreze si sa mentina capitalul initial cel putin la nivelul echivalentului in lei a 90.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 

(4) Pana la data de 31 decembrie 2006, S.A.I. sunt obligate sa-si majoreze si sa mentina capitalul initial cel putin la nivelul echivalentului in lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 

(5) Capitalul initial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzand capitalul social subscris si varsat, precum si alte componente ale bilantului contabil, calculate conform metodologiei prevazute in reglementarile C.N.V.M., cu respectarea legislatiei comunitare aplicabile. 

(6) Daca valoarea portofoliului administrat de S.A.I. depaseste 250.000.000 euro, S.A.I. trebuie sa-si suplimenteze fondurile proprii cu o cota de 0,02% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depaseste suma de 250.000.000 euro, astfel incat totalul dintre capitalul initial si suma suplimentara sa nu depaseasca 10.000.000 euro. C.N.V.M. va emite reglementari in aplicarea prezentului alineat, cu respectarea legislatiei comunitare aplicabile. 

(7) In scopul respectarii cerintelor prevazute de legislatia comunitara, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al presedintelui, nivelul capitalului initial al unei S.A.I. 

(8) Cursul de referinta la care se face referire in acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea. 

Sectiunea 4 - Autorizarea, suspendarea si retragerea autorizatiei 

 

Art. 58 

(1) S.A.I. poate fi autorizata de C.N.V.M., daca indeplineste cumulativ cel putin urmatoarele conditii: 

a) societatea este constituita ca o societate comerciala pe actiuni si include in numele societatii sintagma societate de administrare a investitiilor sau abrevierea S.A.I.; 

b) sediul social si sediul central, dupa caz, reprezentand sediul principal de desfasurare a activitatii S.A.I., sunt situate in Romania; 

c) pregatirea, experienta si integritatea profesionala a membrilor consiliului de administratie, a conducerii executive, a auditorilor interni care nu au calitatea de membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania si ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerintele impuse de reglementarile C.N.V.M.; 

d) prezinta structura actionariatului si fac dovada identitatii si integritatii actionarilor semnificativi; 

e) fac dovada existentei capitalului initial, subscris si integral varsat in numerar, stabilit de reglementarile C.N.V.M.; 

f) prezinta planul de afaceri, descrierea structurii organizatorice si a reglementarilor interne ale societatii; 

g) prezinta contractul incheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, si care indeplineste criteriile comune stabilite de C.N.V.M. si Camera Auditorilor Financiari din Romania. 

(2) In cazul in care S.A.I. se afla in legaturi stranse cu alte persoane fizice sau juridice, C.N.V.M. este in drept sa acorde autorizatia, numai daca aceste legaturi nu impiedica exercitarea atributiilor sale de supraveghere. 

(3) C.N.V.M. nu va acorda autorizatia, daca legile, reglementarile sau prevederile administrative ale unui stat nemembru al Uniunii Europene, care guverneaza una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care S.A.I. are legaturi stranse, impiedica exercitarea atributiilor sale de supraveghere. 

(4) Acordarea autorizatiei poate fi refuzata in cazul in care, desi sunt indeplinite conditiile mentionate la alin. (1), se considera ca administrarea prudentiala nu poate fi asigurata. 

(5) C.N.V.M. va acorda autorizatia de functionare, in termen de maximum 6 luni de la data depunerii intregii documentatii prevazute de reglementarile in vigoare, sau va emite, in cazul respingerii cererii, o decizie motivata, care poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. 

(6) S.A.I. isi poate incepe activitatea la data acordarii autorizatiei, cu exceptia activitatii mentionate la art. 54 alin. (3) lit. a), care este conditionata si de dobandirea calitatii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. 

(7) S.A.I. are obligatia sa respecte conditiile de autorizare, cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului, stabilite prin prezenta lege si prin reglementarile C.N.V.M., pe toata durata desfasurarii activitatii, si va notifica sau va supune in prealabil autorizarii, dupa caz, orice modificare in modul ei de organizare si functionare, in conformitate cu prevederile reglementarilor C.N.V.M. 

(8) Prevederile art. 13 se vor aplica corespunzator si S.A.I. 

Art. 59 

C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatia acordata S.A.I. in urmatoarele conditii: 

a) nu isi incepe activitatea, in termen de 12 luni de la obtinerea autorizatiei, sau nu desfasoara nici o activitate autorizata de C.N.V.M., pe o perioada mai mare de 6 luni; 

b) solicita expres retragerea autorizatiei; 

c) nu respecta reglementarile C.N.V.M. privind adecvarea capitalului; 

d) nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei; 

e) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor declaratii sau informatii false ori care au indus in eroare; 

f) a incalcat grav si/sau sistematic prevederile prezentei legi si/sau ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia; 

g) alte cazuri prevazute de reglementarile C.N.V.M. 

Sectiunea 5 - Conducerea, actionarii semnificativi si controlul intern 

 

Art. 60 

(1) Conducerea efectiva a activitatii unei S.A.I. trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane fizice. Numele acestor persoane, precum si ale celor care le inlocuiesc vor fi comunicate C.N.V.M. 

(2) Persoanele mentionate la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile de buna reputatie si experienta, in raport cu tipul de O.P.C. administrat de S.A.I. 

Art. 61 

Prevederile art. 18-20 se aplica in mod corespunzator si S.A.I. 

Art. 62 

S.A.I. are obligatia de a organiza un compartiment de control intern, specializat in supravegherea respectarii de catre societate si personalul acesteia a legislatiei in vigoare incidente pietei de capitul, precum si a reglementarilor interne. 
 

Art. 63 

Conditiile privind autorizarea personalului, organizarea si functionarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementarile C.N.V.M. 

CAPITOLUL II - Reguli prudentiale 

 

Art. 64 

S.A.I. vor respecta, in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii lor, regulile prudentiale stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli se vor referi, fara a se limita la: 

a) proceduri administrative si contabile corespunzatoare, de control si siguranta pentru procesarea electronica a datelor, precum si mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzactiile personale ale salariatilor si ale S.A.I.; 

b) proceduri adecvate care sa asigure separarea instrumentelor financiare apartinand investitorilor intre ele si de cele ale S.A.I., in scopul protejarii drepturilor de proprietate ale acestora, precum si impotriva folosirii acestor instrumente financiare de catre S.A.I. in tranzactiile pe cont propriu; 

c) proceduri adecvate care sa asigure posibilitatea ca operatiunile efectuate de S.A.I. sa fie reconstituite, inclusiv in ceea ce priveste partile implicate, timpul si locul unde au fost efectuate; 

d) pastrarea inregistrarilor tranzactiilor desfasurate, pentru a permite C.N.V.M. sa supravegheze respectarea regulilor prudentiale, regulilor de conduita in afaceri, precum si a altor cerinte legislative si de reglementare; 

e) existenta unei structuri organizatorice care sa minimizeze riscul unui conflict de interese intre S.A.I. si investitori, intre acestia, intre investitori si O.P.C.V.M. sau intre O.P.C.V.M.-uri. In situatia infiintarii unei sucursale, structura organizatorica a acesteia nu trebuie sa contravina regulilor de conduita pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de catre statul membru gazda. 

Art. 65 

(1) S.A.I. va opera in conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societatii de investitii si nu va efectua operatiuni de pe urma carora ar beneficia unele dintre conturile individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., in detrimentul celorlalte. 

(2) S.A.I. nu poate efectua tranzactii cu O.P.C.V.M.-urile si A.O.P.C.-urile pe care le administreaza. 
 

Art. 66 

(1) O societate comerciala nu poate indeplini in acelasi timp functiile unei S.A.I. si ale unui depozitar. 

(2) S.A.I. si depozitarul trebuie sa actioneze independent una fata de cealalta si exclusiv in interesul detinatorilor de titluri de participare. 

Art. 67 

S.A.I. are obligatia de a transmite depozitarului toate informatiile cu privire la operatiunile O.P.C.V.M., cel mai tarziu pana la ora 24:00 a zilei lucratoare, urmatoare celei in care acestea au fost incheiate. 

CAPITOLUL III - Reguli de conduita 

Art. 68 

(1) S.A.I. sunt obligate sa respecte, pe toata durata de functionare, regulile de conduita emise de C.N.V.M. 

(2) S.A.I. are, cel putin, obligatia: 

a) sa actioneze cu onestitate, corectitudine si diligenta profesionala, in scopul protejarii interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administreaza si a integritatii pietei; 

b) sa angajeze si sa foloseasca eficient toate resursele, sa elaboreze si sa utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii; 

c) sa evite conflictele de interese, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, sa se asigure ca O.P.C.V.M. pe care le administreaza, beneficiaza de un tratament corect si impartial; 

d) sa desfasoare activitatea, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. aplicabile, in scopul promovarii intereselor investitorilor si a integritatii pietei. 3) Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare apartinand O.P.C.V.M.-urilor vor fi exercitate de catre S.A.I., in interesul detinatorilor de titluri de participare. 

CAPITOLUL IV - Depozitarul 

 

Art. 69 

Depozitarul reprezinta acea institutie de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, sau sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru, avizata de C.N.V.M. pentru activitatea de depozitare, in conformitate cu prevederile prezentei legi, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele unui O.P.C.V.M. 
 

Art. 70 

Depozitarul trebuie: 

a) sa se asigure ca vanzarea, emiterea, rascumpararea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de catre S.A.I. sau o alta entitate, in numele O.P.C.V.M., in conformitate cu prezenta lege, reglementarile C.N.V.M. si cu regulile fondului/actului constitutiv al societatii de investitii; 

b) sa se asigure ca valoarea titlurilor de participare este calculata in conformitate cu regulile fondului/actului constitutiv al societatii de investitii si cu prevederile prezentei legi; 

c) sa indeplineasca instructiunile S.A.I. sau ale societatilor de investitii autoadministrate, cu exceptia cazului in care acestea sunt contrare legislatiei in vigoare ori regulilor fondului/actului constitutiv al societatii de investitii; 

d) sa se asigure ca, in tranzactiile avand ca obiect activele O.P.C.V.M., orice suma este achitata in termenul stabilit; 

e) sa se asigure ca veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate si calculate in conformitate cu legislatia in vigoare, cu reglementarile C.N.V.M. si cu regulile fondului/actului constitutiv al societatii de investitii. 

Art. 71 

In vederea obtinerii avizului C.N.V.M., institutia de credit trebuie sa prezinte C.N.V.M. documente si evidente din care sa rezulte ca: 

a) dispune de suficiente resurse financiare, impuse de reglementarile C.N.V.M.; 

b) are o structura de conducere adecvata; 

c) dispune de capacitatile profesionale necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatilor de depozitare. 

Art. 72 

(1) Depozitarul raspunde fata de S.A.I., fata de societatea de investitii si fata de detinatorii de titluri de participare, pentru orice pierdere suferita de acestia, ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii obligatiilor sale. 

(2) Raspunderea depozitarului fata de investitori poate fi invocata de catre detinatorii de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul S.A.I., in functie de natura relatiilor intre cele trei parti. 

(3) Un depozitar poate transfera unei terte persoane, in calitate de subdepozitar, pastrarea unei parti din activele unui O.P.C.V.M., in conformitate cu reglementarile emise de catre C.N.V.M. 

(4) Activitatile delegate catre terti, in conditiile alin. (3), sunt desfasurate cu respectarea aceluiasi regim aplicabil depozitarului. 

(5) Obligatiile depozitarului, la care se face referire la alin. (3), nu vor fi afectate de faptul ca a incredintat unei terte parti toate sau o parte din activele pe care le are in pastrare. 
 

Art. 73 

(1) Este interzisa publicarea si folosirea altor marimi sau exprimari pentru valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul detinatorilor de titluri de participare, in afara celor certificate de depozitar. 

(2) Activele entitatilor depozitate trebuie evidentiate in conturi separate intre ele si de cele ale depozitarului. 

Art. 74 

Conditiile privind inlocuirea depozitarului si regulile care sa asigure protectia detinatorilor de titluri de participare vor fi prevazute in regulile fondului, respectiv in actul constitutiv al societatii de investitii, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. 
 

Art. 75 

Depozitarul este obligat sa informeze, imediat, C.N.V.M., cu privire la orice abuz al S.A.I., in raport cu activele O.P.C.V.M. depozitate. 

CAPITOLUL V - Organisme de plasament colectiv in valuri mobiliare 

Sectiunea 1 - Dispozitii generale

 

Art. 76 

(1) O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise de investitii si societatile de investitii, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

a) au ca unic scop efectuarea de investitii colective, plasand resursele banesti in instrumente financiare lichide la care se face referire in art. 101 alin. (1), si operand pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale; 

b) titlurile de participare sunt, la cererea detinatorilor, rascumparabile continuu din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura ca valoarea titlurilor sale de participare pe o piata nu variaza semnificativ in raport cu valoarea activului net unitar, poate fi considerata echivalenta a operatiunii de rascumparare. 

(2) O.P.C.V.M. sunt infiintate fie sub forma de fonduri deschise de investitii, pe baza de contract civil, fie sub forma de societati de investitii, prin act constitutiv. 
 

Art. 77 

O.P.C.V.M. nu se pot transforma in alte tipuri de organisme de plasament colectiv. 
 

Art. 78 

Orice organism de plasament colectiv se poate transforma intr-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor emise de C.N.V.M. 
 

Art. 79 

Societatile de investitii autoadministrate, S.A.I. si depozitarul care actioneaza in numele unui O.P.C.V.M. nu pot efectua vanzari, in lipsa de valori mobiliare sau alte instrumente financiare la care se face referire la art. 101 alin. (1) lit. d), f) si g). 
 

Art. 80 

(1) Nici o societate de investitii autoadministrata, S.A.I. sau depozitar care actioneaza in numele unui O.P.C.V.M. nu poate contracta imprumuturi in contul acestora. 

(2) Prin derogare, C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. sa contracteze imprumuturi, pana la concurenta a maximum 10% din valoarea activelor sale. 

(3) Un O.P.C.V.M. poate achizitiona moneda straina sau devize, inclusiv in sistemul imprumuturilor reciproc acoperite (back to back). 

(4) Fara a prejudicia aplicarea art. 101 si art. 103, o societate de investitii, o S.A.I. sau un depozitar, care actioneaza in numele unui O.P.C.V.M., nu pot acorda imprumuturi sau nu pot garanta in folosul unui tert astfel de imprumuturi. 

(5) Prevederile alin. (4) nu impiedica achizitionarea, de catre organismele in cauza, de valori mobiliare sau alte instrumente financiare mentionate la art. 101 alin. (1) lit. d), f) si g), care nu sunt platite integral. 

Art. 81 

(1) Titlurile unui O.P.C.V.M. vor fi emise numai la momentul in care contravaloarea acestora, la pretul net de emisiune, este inregistrata in contul O.P.C.V.M. 

(2) Pretul de rascumparare a titlurilor de participare la un O.P.C.V.M. va fi calculat la data primirii cererii de rascumparare. Plata va fi efectuata intr-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii. 
 

Art. 82 

Creditorii unei S.A.I., ai depozitarilor sau subdepozitarilor nu pot institui proceduri impotriva activelor unui O.P.C.V.M., inclusiv in cazul procedurii de insolvabilitate.

Sectiunea 2 - Autorizarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare
 

Art. 83 

(1) O.P.C.V.M. isi desfasoara activitatea, in baza autorizatiei C.N.V.M., in conformitate cu prezenta lege si cu reglementarile emise in aplicarea ei. 

(2) Un O.P.C.V.M. va fi autorizat dupa ce, in prealabil, C.N.V.M. a autorizat S.A.I., regulile fondului sau, dupa caz, actul constitutiv al societatii de investitii, alegerea depozitarului si prospectul de emisiune. 

(3) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la continutul regulilor unui fond deschis de investitii si al actului constitutiv al unei societati de investitii, care vor avea in vedere cel putin urmatoarele: 

a) modalitatile de emitere, vanzare, rascumparare si anulare a titlurilor de participare; 

b) calculul valorii activului unitar net; 

c) identitatea S.A.I., a depozitarului si relatia dintre aceste parti si investitori; 

d) conditiile de inlocuire a S.A.I., a depozitarului si reguli pentru asigurarea protectiei investitorilor in astfel de situatii; 

e) comisioanele de administrare percepute de S.A.I. si cheltuielile pe care S.A.I. este imputernicita sa le efectueze pentru O.P.C.V.M., precum si metodele de calcul al acestora. 

(4) C.N.V.M. este in drept sa nu acorde autorizatia unui O.P.C.V.M., daca persoanele din conducerea efectiva a activitatii de depozitare nu au bonitatea sau experienta necesara pentru a desfasura activitati specifice pentru respectivul tip de O.P.C.V.M. Identitatea acestor persoane, precum si a celor care le succed in functie, trebuie comunicata imediat C.N.V.M. 

(5) Acordarea autorizatiei poate fi refuzata, in cazul in care se considera ca administrarea prudentiala nu poate fi asigurata. 

Art. 84 

Conditiile care au stat la baza autorizatiei emise de C.N.V.M. trebuie mentinute pe toata durata de existenta a unui O.P.C.V.M. Orice modificare a acestora este supusa in prealabil autorizarii C.N.V.M. 

Art. 85 

(1) C.N.V.M. va acorda autorizatia unui O.P.C.V.M., precum si autorizatia pentru initierea si derularea ofertei publice continue de titluri de participare, in termen de maximum 30 de zile de la data primirii documentatiei complete prevazute de reglementarile in vigoare sau va emite, in cazul respingerii cererii, o decizie motivata. 

(2) Fondurile deschise de investitii si societatile de investitii care au fost autorizate vor fi inscrise in Registrul C.N.V.M. 

(3) S.A.I. are obligatia de a mentiona numarul de inscriere in registrul prevazut la alin. (2) in toate actele, documentele si corespondenta pe care S.A.I. le emite sau le initiaza, in numele O.P.C.V.M. pe care il administreaza. 

Art. 86 

(1) Prospectul si prospectul simplificat trebuie sa contina informatiile necesare, pentru ca investitorii sa poata aprecia in deplina cunostinta de cauza investitia care le este propusa si, in special, riscurile pe care aceasta le implica. Prospectul include o descriere clara si usor de inteles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele in care acesta investeste. 

(2) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la continutul minim si formatul prospectului si al prospectului simplificat. Nu este obligatorie inserarea in prospect a informatiilor cuprinse in regulile fondului sau in actul constitutiv, anexate la prospect. 

(3) Prospectul simplificat este parte a prospectului si poate fi detasat de acesta. 

(4) Prospectul simplificat trebuie oferit gratuit subscriitorilor, inainte de incheierea contractului. In plus, prospectul si ultimele raportari anuale si semestriale, publicate in conformitate cu art. 107, sunt furnizate gratuit investitorilor, la cererea acestora. 

(5) Orice persoana care subscrie titluri de participare va da o declaratie, prin care confirma faptul ca a primit, a citit si a inteles prospectul. 

(6) Elementele esentiale ale prospectului de emisiune si ale prospectului simplificat ale O.P.C.V.M. vor fi actualizate, cu toate modificarile care apar, in conformitate cu reglementarile emise de C.N.V.M. 

Art. 87 

Pentru a asigura informarea corecta a publicului, C.N.V.M. poate cere, in orice moment, unui O.P.C.V.M. sa modifice informatia din prospect si din prospectul simplificat. 

Sectiunea 3 - Fondurile deschise de investitii

 

Art. 88 

Regulile fondului deschis de investitii sunt parte integranta a prospectului de emisiune, fiind anexa la acesta. 

Art. 89 

(1) Unitatile de fond emise de fondurile deschise de investitii vor fi de un singur tip, inregistrate, dematerializate si vor conferi detinatorilor lor drepturi egale. Unitatile de fond vor fi platite integral la momentul subscrierii. 

(2) Participarea la un fond deschis de investitii este atestata printr-un certificat ce confirma detinerea de unitati de fond. 

Art. 90 

Fondurile deschise de investitii nu emit alte instrumente financiare in afara unitatilor de fond. 
 

Art. 91 

(1) Unitatile de fond se cumpara la pretul de emisiune. Pretul de emisiune este stabilit pe baza valorii activului net, certificata de catre depozitar si valabila pentru ziua in care se efectueaza cumpararea. 

(2) Unitatile de fond pot fi rascumparate, la pretul stabilit pe baza valorii activului net, certificata de catre depozitar si valabila pentru ziua in care a fost depusa cererea de rascumparare. 

(3) Valoarea activului net si valoarea unitatii de fond ale unui fond deschis de investitii vor fi publicate zilnic de catre S.A.I., pentru fiecare zi lucratoare, in baza datelor certificate de depozitar. 

(4) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la modalitatea de calcul a activului net si a activului net unitar. 

Sectiunea 4 - Societatile de investitii

 

Art. 92 

(1) O societate de investitii va emite actiuni nominative, platite integral la momentul subscrierii. 

(2) O societate de investitii nu poate desfasura alte activitati, in afara celor prevazute la art. 76 alin. (1). 

(3) Societatile de investitii pot administra numai activele proprii, si nu pot, in nici o situatie, sa fie mandatate pentru administrarea de active in favoarea unei terte parti. 
 

Art. 93 

O societate de investitii este administrata de o S.A.I. autorizata in conformitate cu prevederile prezentei legi sau de un consiliu de administratie, in conformitate cu actele constitutive. 
 

Art. 94 

(1) Capitalul initial al unei societati de investitii care se autoadministreaza va fi calculat, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. si este de cel putin echivalentul a 300.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 
 

(2) Pana la data de 31 decembrie 2004, societatile de investitii care se autoadministreaza au obligatia de a-si majora si mentine capitalul initial cel putin la nivelul echivalentului in lei a 100.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 
 

(3) Pana la data de 31 decembrie 2005, societatile de investitii care se autoadministreaza au obligatia de a-si majora si mentine capitalul initial cel putin la nivelul echivalentului in lei a 200.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 
 

(4) Pana la data de 31 decembrie 2006, societatile de investitii care se autoadministreaza au obligatia de a-si majora si mentine capitalul initial cel putin la nivelul echivalentului in lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 
 

(5) In scopul respectarii cerintelor prevazute de legislatia comunitara, C.N.V.M. va modifica periodic, prin ordin al presedintelui, nivelul capitalului initial al unei societati de investitii autoadministrate. 

(6) Cursul de referinta la care se face referire in acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea. 

Art. 95 

Modificarile survenite ca urmare a emisiunilor si rascumpararilor de actiuni, din timpul fiecarui exercitiu financiar, se efectueaza, prin derogare de la Legea nr. 31/1990, si se inregistreaza la oficiul registrului comertului, o data pe an, in maximum 30 de zile de la aprobarea situatiilor financiare. 

Art. 96 

(1) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la conditiile ce trebuie indeplinite si procedurile de autoritare a unei societati de investitii, continutul minim al actului constitutiv si al contractului de administrare. 

(2) Actul constitutiv al societatii de investitii este parte integranta a prospectului, fiind anexat la acesta. 

Art. 97 

(1) Societatile de investitii care se autoadministreaza vor respecta corespunzator prevederile prezentei legi aplicabile S.A.I., la care se face referire in art. 55, art. 58 alin. (1) lit. b), c), e), f), g), h) si alin. (2) si (3), art. 59 - 61, art. 66, art. 69, art. 83 alin. (2) si (4), precum si conditiile stabilite prin reglementarile C.N.V.M. 

(2) Prin derogare de la art. 85 alin. (1), C.N.V.M. va acorda autorizatia in termen de 6 luni de la data primirii documentatiei complete prevazute de reglementari sau va emite, in cazul respingerii cererii, o decizie motivata, care poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. 

(3) Autorizatia poate fi refuzata sau retrasa daca, desi sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) si (2), precum si in reglementarile C.N.V.M., administrarea prudentiala nu poate fi asigurata. 

(4) C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatia unei societati de investitii, in conditiile prevazute la art. 59. 

Art. 98 

Prevederile art. 23, art. 64 si art. 68 se aplica corespunzator si societatilor de investitii autoadministrate, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. 
 

Art. 99 

(1) Societatile de investitii vor solicita, in mod obligatoriu, admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, in termen de 90 de zile lucratoare de la data obtinerii autorizatiei. 

(2) Actiunile unei societati de investitii pot fi rascumparate, in orice moment, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 81 si art. 91 alin. (2). 

Art. 100 

(1) Adunarea generala a actionarilor se va desfasura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, ale prezentei legi si ale reglementarilor C.N.V.M. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1211 din legea nr. 31/1990, actionarii unei societati de investitii pot vota si prin corespondenta sau pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de persoane, altele decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate, C.N.V.M. va emite reglementari privind aceasta procedura. 

(3) In situatia in care votul este transmis prin posta, convocatorul adunarii generale a actionarilor va cuprinde intregul text al rezolutiei propuse spre aprobare. Convocatorul trebuie publicat, cu cel putin 30 de zile inaintea adunarii generale a actionarilor si intr-un cotidian de circulatie nationala. 

(4) Voturile trimise prin posta si anulate datorita nerespectarii procedurii elaborate de C.N.V.M. nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este adoptat, dar vor fi luate in calculul cvorumului adunarii generale a actionarilor. 

(5) Rezolutia supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor va fi redactata si supusa votului, in timpul desfasurarii adunarii generale a actionarilor, in mod identic cu intregul text al rezolutiei publicate, conform prevederilor alin. (2) si (3). 

Sectiunea 5 - Politica de investitii a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare

 

Art. 101 

(1) Investitiile unui O.P.C.V.M. se efectueaza exclusiv in: 

a) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata, astfel cum este definita la art. 125, din Romania sau dintr-un stat membru; 

b) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, cu conditia ca alegerea bursei sau a pietei reglementate sa fie aprobata de C.N.V.M. ori sa fie prevazuta in regulile fondului sau in actele constitutive ale societatii de investitii, aprobate de C.N.V.M.; 

c) valori mobiliare nou emise, cu conditia ca: 

1. conditiile de emisiune sa includa un angajament ferm, conform caruia se va cere admiterea la tranzactionare, intr-o bursa sau pe o alta piata reglementata care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, cu conditia ca, alegerea bursei sau a pietei reglementate sa fie aprobata de C.N.V.M., ori sa fie prevazuta in regulile fondului sau in actele constitutive ale societatii de investitii aprobate de C.N.V.M.; 

2. aceasta admitere sa fie asigurata intr-un termen de maximum un an de la emisiune; 

d) titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. cu caracteristicile prevazute la art. 76 alin. (1) lit. a) si b), autorizate in state membre sau nemembre, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

1. A.O.P.C. sunt autorizate, conform unei legislatii care prevede ca acestea sunt subiectul unei supravegheri considerate de C.N.V.M. ca fiind echivalente cu aceea prevazuta de legislatia comunitara, iar cooperarea dintre C.N.V.M. si autoritatea competenta din statul de origine este suficient asigurata; 

2. nivelul de protectie a investitorilor in respectivele A.O.P.C. este echivalent cu acela al investitorilor in O.P.C.V.M. si, in special, regulile referitoare la segregare, imprumuturi si vanzari pe pozitia descoperita a valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare sunt similare prevederilor prezentei legi; 

3. activitatile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale si anuale, care permit o evaluare a activului si a pasivului, a veniturilor si a operatiunilor din perioada de raportare; 

4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C., in care se intentioneaza sa se investeasca, pot, in conformitate cu regulile fondului sau a actelor constitutive ale acestora, sa fie investite in titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. si A.O.P.C.; 

e) depozite constituite la institutii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau ofera dreptul de retragere, cu o scadenta care nu depaseste 12 luni, cu conditia ca sediul social al institutiei de credit sa fie situat in Romania ori intr-un stat membru sau, in situatia in care acesta se afla in afara Uniunii Europene, sa fie supuse unor reguli prudentiale evaluate de catre C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora emise de catre Uniunea Europeana; 

f) instrumente financiare derivate, incluzand si pe cele care implica decontarea finala a unor fonduri banesti, tranzactionate pe o piata reglementata in sensul lit. a) si b) si/sau instrumente financiare derivate, negociate in afara pietei reglementate, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

1. activul suport consta in instrumentele prevazute in prezentul alineat, indici financiari, rata dobanzii si cursul de schimb, in care O.P.C.V.M. poate investi, in conformitate cu obiectivele sale de investitii, asa cum sunt prevazute in regulile fondului sau in actele constitutive; 

2. contrapartile, in cadrul negocierii derulate in afara pietei reglementate, sunt institutii, subiect al supravegherii prudentiale, care apartin categoriilor aprobate de C.N.V.M.; 

3. instrumentele financiare derivate negociate in afara pietei reglementate fac obiectul unei evaluari zilnice, de incredere si verificabile, si pot fi, la initiativa O.P.C.V.M., vandute, lichidate sau pozitia poate fi inchisa, in orice moment, la valoarea lor justa, printr-o tranzactie de sens contrar; 

g) instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, care sunt lichide si au o valoare care poate fi precis determinata in orice moment, cu conditia ca emisiunea sau emitentul sa fie supuse reglementarilor referitoare la protectia investitorilor si a economiilor acestora, cu conditia ca acestea: 

1. sa fie emise sau garantate de o autoritate administrativa, centrala, locala sau regionala, de o banca centrala dintr-un stat membru, de Banca Centrala Europeana, de Uniunea Europeana sau de Banca Europeana de Investitii, de un stat nemembru sau, in situatia statelor federale, de unul dintre membrii componenti ai federatiei, sau de un organism public international, din care fac parte unul sau mai multe state membre, sau 

2. sa fie emise de un organism ale carui titluri sunt negociate pe pietele reglementate, mentionate la lit. a) si b), sau 

3. sa fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudentiale, in conformitate cu criteriile definite de legislatia comunitara, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudentiale si se conformeaza acestora, reguli considerate de C.N.V.M. ca fiind cel putin la fel de stricte precum cele prevazute de legislatia comunitara, sau 

4. sa fie emise de alte entitati care apartin categoriilor aprobate de C.N.V.M., cu conditia ca investitiile in astfel de instrumente sa fie subiect al unei protectii a investitorilor, echivalente cu aceea prevazuta la pct. 1, 2 si 3, si ca emitentul sa fie o societate al carei capital si rezerve sa se ridice la cel putin 10.000.000 Euro, care isi prezinta si isi publica conturile anuale, conform legislatiei comunitare aplicabile, sau o entitate care, in cadrul unui grup de societati care contine una sau mai multe societati listate, are rolul de a finanta grupul sau este o entitate dedicata finantarii vehiculelor de securitizare care beneficiaza de o linie bancara de finantare. 

(2) Instrumentele pietei monetare la care se face referire la alin. (1) sunt lichide, iar valoarea lor poate fi determinata cu precizie in orice moment. 

(3) Limitele cu privire la tipul de instrumente in care se va investi si ponderea maxima a investitiilor pentru o anumita categorie vor fi stabilite prin reglementari emise de C.N.V.M. 

(4) Distribuirea sau reinvestirea veniturilor unui O.P.C.V.M. se va realiza potrivit prevederilor prezentei legi, ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societatii de investitii. 

(5) Atunci cand un O.P.C.V.M. investeste in titlurile altor O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. care sunt administrate, direct sau prin delegare, de aceeasi S.A.I. sau de catre orice alta societate de care S.A.I. este legata, prin conducere sau control comun, sau printr-o detinere substantiala, directa sau indirecta, respectiva S.A.I. sau cealalta societate nu poate percepe comisioane de cumparare sau rascumparare in contul investitiei O.P.C.V.M. in titlurile altor O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. Un O.P.C.V.M. care investeste un procent substantial al activelor sale in alte O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. va indica in prospectul sau de emisiune nivelul maxim al comisioanelor de administrare, care pot fi percepute O.P.C.V.M. in cauza si celorlalte O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. in care intentioneaza sa investeasca. In raportul sau anual va indica comisionul maxim de administrare, perceput asupra activelor sale, cat si asupra activelor O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. in care investeste. 

Art. 102 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 101: 

a) un O.P.C.V.M. poate investi cel mult 10% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, altele decat cele mentionate la art. 101; 

b) o societate de investitii poate achizitiona numai acele bunuri mobile si imobile necesare pentru desfasurarea activitatii sale; 

c) un O.P.C.V.M. nu poate investi in metale pretioase sau inscrisuri care atesta detinerea acestora. 

(2) Un O.P.C.V.M. poate detine lichiditati in numerar si in cont curent, temporar, si in limitele prevazute prin reglementarile C.N.V.M. 
 

Art. 103 

(1) S.A.I. si societatea de investitii autoadministrata trebuie sa utilizeze un sistem de administrare a riscului, care sa le permita: 

a) sa monitorizeze si sa cuantifice, in orice moment, riscul asociat pozitiilor si influenta acestora la profilul de risc general al portofoliului; 

b) sa asigure o evaluare corecta si independenta a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate in afara pietei reglementate. 

(2) S.A.I. si societatea de investitii trebuie sa comunice C.N.V.M., in mod regulat, si in conformitate cu regulile detaliate pe care si le vor defini, tipurile de instrumente financiare derivate, riscul activelor suport, limitele cantitative si metodele alese pentru a estima riscul asociat tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat. 

(3) C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. sa foloseasca tehnici si instrumente aferente valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare, in conditiile si limitele stabilite prin reglementari, cu conditia ca tehnicile si instrumentele respective sa fie folosite pentru o administrare eficienta si prudentiala a portofoliului sau. Atunci cand aceste operatiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, conditiile si limitele vor fi conforme prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor C.N.V.M. 

(4) In nici o situatie, operatiunile prevazute la alin. (3) nu vor determina un O.P.C.V.M. sa se abata de la obiectivele sale de investitii prevazute in regulile fondului, actul constitutiv sau prospect. 

(5) Un O.P.C.V.M. se va asigura de faptul ca expunerea sa globala legata de instrumentele financiare derivate nu depaseste valoarea totala a activului sau net. 

(6) Expunerea este calculata luandu-se in considerare valoarea curenta a activului suport, riscul contrapartii, evolutia pietei si durata de timp ramasa pana la lichidarea pozitiei. 

(7) Un O.P.C.V.M. poate investi, ca parte a politicii sale investitionale si in limitele permise prin reglementarile C.N.V.M. cu privire la investitiile in valori mobiliare si in instrumentele pietei monetare, in instrumente financiare derivate, cu conditia ca expunerea la risc a activului suport sa nu depaseasca limitele agregate, stabilite prin reglementarile C.N.V.M., in raport cu legislatia comunitara. 

Art. 104 

(1) O.P.C.V.M. nu va fi obligat sa respecte limitele stabilite prin reglementarile C.N.V.M., in cazul exercitarii drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse in activul sau. 

(2) Daca limitele de detinere sunt depasite, din motive independente de controlul unui O.P.C.V.M. sau ca rezultat al exercitarii drepturilor de subscriere, acesta trebuie sa adopte, ca obiectiv prioritar al tranzactiilor sale de vanzare, masuri de remediere in cel mai scurt timp a situatiei, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. si cu respectarea intereselor detinatorilor de titluri de participare. 

Sectiunea 6 - Reguli privind transparenta si publicitatea
 

Art. 105 

Difuzarea oricarui material publicitar in legatura cu un O.P.C.V.M. este permisa numai in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. privind continutul si structura materialului publicitar, cu scopul asigurarii transparentei si corectitudinii informatiei. 
 

Art. 106 

Orice material publicitar trebuie sa mentioneze existenta prospectelor, precum si modalitatile prin care acestea pot fi obtinute. 
 

Art. 107 

(1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, si societatile de investitii autoadministrate, trebuie sa publice si sa transmita catre C.N.V.M., urmatoarele documente: 

a) prospectele de emisiune; 

b) prospectele simplificate; 

c) raportul anual; 

d) raportul semestrial; 

e) rapoartele periodice privind valoarea activului net si valoarea unitara a activului net, conform reglementarilor C.N.V.M. 

(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) lit. c) sunt transmise gratuit, la cererea investitorilor. Toate rapoartele vor fi depuse la C.N.V.M., in termenele si conditiile stabilite prin reglementari. 

(3) Rapoartele anuale si semestriale trebuie sa fie publicate in urmatoarele termene, care incep sa curga de la sfarsitul perioadei la care acestea se refera: 

a) 4 luni pentru raportul anual; 

b) 2 luni pentru raportul semestrial. 

(4) Rapoartele anuale si semestriale sunt furnizate gratuit, la cererea investitorilor in titluri de participare, si vor fi puse la dispozitia acestora, in locurile determinate si in conditiile specificate, sau prin alte mijloace aprobate de C.N.V.M., prevazute in prospect si in prospectul simplificat. 

(5) Raportul anual trebuie sa contina un bilant sau o situatie a activelor si pasivelor, un cont detaliat de venituri si cheltuieli pentru anul financiar, un raport asupra activitatilor din anul financiar curent, precum si alte informatii semnificative, care sa sprijine investitorii in aprecierea, in cunostinta de cauza, a activitatii O.P.C.V.M. si a rezultatelor acestuia, prevazute in reglementarile C.N.V.M. 

(6) Raportul semestrial trebuie sa includa informatiile prevazute in reglementarile C.N.V.M., emise cu respectarea legislatiei comunitare aplicabile. 
 

Art. 108 

Situatiile financiare si cele cu privire la operatiunile prevazute in raportul anual trebuie sa fie auditate de catre auditori financiari, potrivit prevederilor art. 258. 

Sectiunea 7 - Dispozitii speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din statele membre care distribuie titluri de participare in Romania

 

Art. 109 

(1) O.P.C.V.M. dintr-un stat membru poate oferi public titluri de participare in Romania, cu informarea prealabila a C.N.V.M. si cu respectarea regulilor privind publicitatea, prevazute la art. 105 si art. 106. 

(2) Simultan, aceste O.P.C.V.M.-uri trebuie sa transmita catre C.N.V.M. urmatoarele documente: 

a) un atestat emis de autoritatile competente din statul membru de provenienta, prin care sa se certifice faptul ca indeplineste conditiile legislatiei nationale a acestuia, armonizata cu legislatia comunitara; 

b) regulile fondului sau actul constitutiv; 

c) prospectul si prospectul simplificat; 

d) ultimul raport anual si semestrial; 

e) detalii cu privire la modalitatile de oferire a titlurilor de participare si la procedurile de plata catre detinatorii de titluri de participare, de rascumparare a unitatilor de fond si sa prezinte informatiile pe care O.P.C.V.M. sunt obligate sa le furnizeze. 

(3) Un O.P.C.V.M. poate sa inceapa sa-si comercializeze titlurile de participare in Romania, in termen de 2 luni de la informarea prealabila prevazuta la alin. (1), cu exceptia cazului in care C.N.V.M. si autoritatea competenta din statul membru de origine stabilesc ca modalitatile prevazute pentru distribuirea titlurilor de participare nu sunt conforme cu prevederile alin. (1). 

(4) O.P.C.V.M.-urile care distribuie titluri de participare in Romania trebuie sa se supuna legilor, reglementarilor si prevederilor administrative in vigoare, altele decat cele prevazute de prezenta lege. 

(5) Un O.P.C.V.M. care ofera titluri de participare in Romania poate utiliza aceeasi denumire generica pe care o foloseste in statul membru de origine. In cazul in care C.N.V.M. considera ca denumirea risca sa genereze confuzii, poate dispune ca aceasta sa fie insotita de o mentiune explicativa. 

Art. 110 

(1) Un O.P.C.V.M. care ofera titluri de participare in Romania trebuie sa puna la dispozitia investitorilor si C.N.V.M., in conformitate cu procedurile aplicabile in tara de origine, prospectul si prospectul simplificat, regulile fondului sau actul constitutiv, actualizate, raportul anual si rapoartele semestriale. 

(2) Documentele prevazute la alin. (1) si la art. 109 trebuie furnizate in limba romana sau intr-o limba de circulatie internationala, agreata de C.N.V.M. 

(3) C.N.V.M. poate autoriza oferirea de titluri de participare ale O.P.C, dintr-un stat membru, care nu fac obiectul recunoasterii reciproce, stabilind conditiile relevante in raport cu legislatia comunitara. 

Sectiunea 8 - Libera circulatie a serviciilor

 

Art. 111 

S.A.I. pot desfasura activitati de administrare a investitiilor: 

a) intr-un stat membru, in conformitate cu prevederile art. 112; 

b) intr-un stat nemembru, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. aplicabile. 
 

Art. 112 

(1) S.A.I.-urilor mentionate la art. 111 lit. a) li se aplica corespunzator prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a) si alin. (4), art. 39 si art. 40 alin. (1)-(3). 

(2) Societatilor de administrare din statele membre li se aplica corespunzator prevederile art. 41 si art. 42. 

(3) Societatilor de administrare din statele nemembre li se aplica corespunzator prevederile art. 43. 

(4) C.N.V.M. va emite reglementari in aplicarea prezentei sectiuni. 
 

Art. 113 

(1) Un O.P.C.V.M. care distribuie titlurile de participare pe piata unui stat membru trebuie sa se supuna legilor, reglementarilor si prevederilor administrative in vigoare in acel stat, care nu intra in domeniile pe care le acopera legislatia aplicabila O.P.C.V.M. 

(2) Orice O.P.C.V.M. poate face publicitate titlurilor sale in statul membru in care acestea sunt distribuite, cu respectarea legislatiei nationale privind publicitatea. 

(3) Prevederile alin. (1) si (2) trebuie aplicate fara discriminare. 

(4) In situatiile la care se face referire la alin. (1)-(3), O.P.C.V.M. trebuie, intre altele, in conformitate cu legile, reglementarile si prevederile administrative in vigoare in statul membru in care se distribuie titlurile, sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca facilitatile privind platile catre detinatorii de titluri, rascumpararea titlurilor si transmiterea informatiilor pe care O.P.C.V.M. este obligat sa le furnizeze, sunt disponibile si in acel stat. 
 

CAPITOLUL VI - Organisme de plasament colectiv, altele decat O.P.C.V.M. 
 

Sectiunea 1 - Dispozitii generale

 

Art. 114 

(1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile A.O.P.C care atrag in mod public resurse financiare ale persoanelor fizice si/sau juridice si care se constituie sub forma: 

a) fondurilor inchise de investitii, care sunt infiintate pe baza de contract de societate civila si care au obligatia de a rascumpara titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, in conformitate cu documentele de constituire; 

b) societatile de investitii de tip inchis care sunt infiintate prin act constitutiv emit un numar limitat de actiuni si sunt tranzactionate pe o piata. 

(2) A.O.P.C. prevazute la alin. (1) sunt obligate sa se inregistreze la C.N.V.M. si sa respecte regulile prevazute in prezentul capitol. 

(3) A.O.P.C. inregistrate la C.N.V.M. vor incredinta activele spre pastrare unui depozitar, in conformitate cu prevederile capitolului IV al prezentului titlu. 

(4) Prevederile art. 64, art. 65 alin. (2), art. 68, art. 70 lit. b)-d), art. 72, art. 74 si art. 82 se vor aplica corespunzator A.O.P.C. 

(5) Se interzice A.O.P.C. sa ofere public titluri de participare, daca nu respecta prevederile alin. (2). 

Art. 115 

(1) A.O.P.C. care atrag in mod privat resurse financiare si care sunt administrate de o S.A.I. se supun prevederilor art. 114 alin. (2). 

(2) A.O.P.C. care fac apel privat la resurse financiare si care nu sunt administrate de o S.A.I. vor stabili prin documentele constitutive reguli privind politica de investitii, conduita in afaceri si transparenta. 

(3) Documentele emise de A.O.P.C, prevazute la alin. (2), trebuie sa contina in mod expres un avertisment cu privire la faptul ca acestor organisme nu le sunt aplicabile dispozitiile prezentului titlu. 

(4) A.O.P.C. mentionate la alin. (2), care sunt tranzactionate pe o piata reglementata, sunt supuse prevederilor titlului VI. 

Art. 116 

(1) C.N.V.M. va emite reglementari specifice fiecarui tip de A.O.P.C., cu privire la: 

a) continutul minim al documentelor de constituire; 

b) investitiile permise si limitarile aplicabile acestora; 

c) valoarea de emisiune sau valoarea nominala a unui titlu de participare, dupa caz, sau/si valoarea investitiei individuale a unui investitor; 

d) regulile de tranzactionare a titlurilor de participare; 

e) cerinte privind calificarea, experienta profesionala si integritatea membrilor organelor de conducere ale unui A.O.P.C. autoadministrat. 

(2) C.N.V.M. va emite reglementari comune fondurilor inchise de investitii si societatilor de investitii de tip inchis, cu privire la: 

a) obligatiile de transparenta, informare si raportare; 

b) regulile de conduita;

c) regulile de distribuire pe teritoriul Romaniei a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv nearmonizate din state membre si nemembre; 

d) modalitatea de calcul al valorii activului net. 

Sectiunea 2 - Fondurile inchise de investitii
 

Art. 117 

(1) Fondurile inchise de investitii inregistrate la C.N.V.M. sunt administrate de o S.A.I. 

(2) Prevederile art. 89 si art. 90 se vor aplica corespunzator fondurilor inchise de investitii. 

Sectiunea 3 - Societatile de investitii de tip inchis

 

Art. 118 

O societate de investitii de tip inchis inregistrata la C.N.V.M. este administrata de o S.A.I. sau de un consiliu de administratie. 
 

Art. 119 

(1) Societatilor de investitii de tip inchis li se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 92 alin. (1) si alin. (3), art. 99 alin. (1) si art. 100. 

(2) Societatile de investitii de tip inchis isi pot rascumpara propriile actiuni, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 si cu respectarea reglementarilor C.N.V.M. 

Sectiunea 4 - Societatile de investitii financiare

 

Art. 120 

(1) Prevederile prezentului capitol, referitoare la societatile de investitii de tip inchis inregistrate la C.N.V.M., se aplica corespunzator si societatilor de investitii financiare, constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare, denumite in continuare S.I.F. 

(2) C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la continutul minim al actului constitutiv al unei S.I.F., care vor include cel putin urmatoarele: 

a) reguli privind emisiunea, detinerea si vanzarea actiunilor; 

b) modalitatea de calcul a activului net; 

c) reguli prudentiale privind politica de investitii; 

d) conditii de inlocuire a depozitarului si reguli de asigurare a protectiei actionarilor in astfel de situatii; 

e) reguli privind remunerarea administratorilor si dimensionarea cheltuielilor de administrare, in situatia S.I.F.-urilor care nu se autoadministreaza; 

f) identitatea, cerintele privind calificarea, experienta profesionala si integritatea membrilor organelor de conducere. 

(3) Actiunile unei S.I.F. sunt tranzactionate pe o piata reglementata. 

(4) Prin derogare de la prevederile art. 114 alin. (1) lit. b), referitoare la emiterea unui numar limitat de actiuni, majorarea capitalului social al unei S.I.F. se va realiza numai prin oferta publica de actiuni, pe baza unui prospect aprobat de C.N.V.M., in conformitate cu prevederile titlului V al prezentei legi si ale Legii nr. 31/1990. 
 

CAPITOLUL VII - Protectia detinatorilor de titluri de participare 

 

Art. 121 

(1) In situatii exceptionale si numai pentru protejarea interesului detinatorilor de titluri de participare, societatile de investitii autoadministrate si S.A.I. care actioneaza in numele unui O.P.C.V.M. pot suspenda temporar rascumpararea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor fondului, actului constitutiv al societatii de investitii si a reglementarilor C.N.V.M. 

(2) Pentru protectia interesului public si a investitorilor, C.N.V.M. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii si/sau rascumpararii titlurilor de participare ale unui O.P.C. 

(3) Actul de suspendare va specifica termenii si motivul suspendarii. Suspendarea poate fi prelungita si dupa ce termenul stabilit initial a expirat, in cazul in care motivele suspendarii se mentin. 

(4) In situatiile mentionate la alin. (1), O.P.C.V.M. trebuie sa comunice, fara intarziere, decizia sa C.N.V.M. si autoritatilor competente din statele membre in care isi distribuie titlurile de participare. 

Art. 122 

(1) Prevederile art. 21 se aplica in mod corespunzator A.O.P.C., S.A.I. si societatilor de investitii autoadministrate. 

(2) C.N.V.M. este in drept sa suspende un administrator, in situatia in care se constata ca influenta exercitata de catre acesta poate prejudicia administrarea A.O.P.C., S.A.I. sau a societatii de investitii, autorizate de C.N.V.M. 

Art. 123 

C.N.V.M. va elabora reglementari privind fuziunea si divizarea unui S.A.I., O.P.C.V.M. si A.O.P.C. 
 

Titlul IV - PIETELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI DEPOZITARUL CENTRAL

CAPITOLUL I - Pietele reglementate 
 

Sectiunea 1 - Dispozitii generale

 

Art. 124 

(1) Pietele reglementate de instrumente financiare se organizeaza si se administreaza de catre o persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizata si supravegheata de C.N.V.M., denumita in continuare operator de piata. 

(2) C.N.V.M. va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizatiei unui operator de piata. 

(3) Operatorii de piata autorizati sa functioneze in Romania vor fi inscrisi in Registrul C.N.V.M. 

(4) Lista pietelor reglementate autorizate va fi comunicata statelor membre, precum si Comisiei Europene, impreuna cu regulamentele, instructiunile si procedurile privind operatiunile pe aceste piete, precum si orice modificari ulterioare ale acestora. 

(5) Societatea care administreaza o piata reglementata are legitimitate procesuala activa, respectiv pasiva, pentru orice drepturi si obligatii, pretentii si reclamatii legate de activitatea pietelor administrate. 

Art. 125 

O piata reglementata este un sistem pentru tranzactionarea instrumentelor financiare, asa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 si care: 

a) functioneaza regulat; 

b) este caracterizata de faptul ca reglementarile emise si supuse aprobarii C.N.V.M. definesc conditiile de functionare, de acces pe piata, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar; 

c) respecta cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum si reglementarile emise de C.N.V.M., in conformitate cu legislatia comunitara.

Sectiunea 2 - Autorizarea, functionarea si retragerea autorizatiei operatorilor de piata
 

Art. 126 

(1) Conditiile si documentatia ce trebuie sa insoteasca cererea de autorizare, precum si procedura de autorizare a operatorului de piata vor fi stabilite prin reglementari C.N.V.M. si se vor referi in principal la: 

a) capitalul social minim al societatii pe actiuni si resursele financiare necesare pentru desfasurarea activitatii; 

b) obiectul exclusiv de activitate, constand in administrarea pietelor reglementate de instrumente financiare precum si a activitatilor conexe in legatura cu aceasta; 

c) structura actionariatului, identitatea si integritatea actionarilor detinand 5% din drepturile de vot; 

d) planul de afaceri, structura organizatorica si regulile de ordine interioara; 

e) conditiile de calificare si experienta profesionala ce trebuie indeplinite de administratori si de personalul cu functii de conducere din cadrul operatorului de piata; 

f) dotarea tehnica si resursele; 

g) contractul incheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si care indeplineste criteriile comune stabilite de C.N.V.M. si Camera Auditorilor Financiari din Romania. 

(2) Conditiile care stau la baza acordarii autorizatiei trebuie respectate pe toata durata de functionare a operatorului de piata. Orice modificare a acestora trebuie supusa, in prealabil, autorizarii C.N.V.M. 

(3) Operatorul de piata nu poate limita numarul persoanelor cu drept de acces pe piata reglementata administrata. 

Art. 127 

Cererea de autorizare a operatorului de piata va fi respinsa, dupa caz, daca: 

a) documentatia prezentata nu este intocmita in conformitate cu reglementarile in vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte; 

b) documentatia prezentata este insuficienta pentru a se stabili daca operatorul de piata isi va desfasura activitatea in conformitate cu reglementarile in vigoare; 

c) administratorii si personalul cu functii de conducere ai operatorului de piata nu au calificarea si experienta profesionala adecvate functiei lor, conform reglementarilor C.N.V.M.; 

d) transparenta pietei, buna desfasurare a tranzactiilor si protectia investitorilor nu sunt asigurate; 

e) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementarilor C.N.V.M. 
 

Art. 128 

C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatia unui operator de piata: 

a) daca operatorul de piata nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza autorizarii; 

b) daca operatorul de piata nu si-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioada mai mare de 6 luni; 

c) daca autorizatia a fost obtinuta pe baza unor declaratii sau informatii false ori care au indus in eroare; 

d) daca operatorul de piata a incalcat prevederile prezentei legi ori ale reglementarilor emise de C.N.V.M.; 

e) in caz de fuziune sau divizare; 

f) la cererea acestuia. 

Art. 129 

(1) Nici un actionar al unui operator de piata nu va putea detine, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. 

(2) Orice achizitie de actiuni ale operatorului de piata, care conduce la o detinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificata operatorului de piata in termenul stabilit prin reglementarile C.N.V.M. si supusa in prealabil aprobarii C.N.V.M. 

(3) Orice instrainare de actiuni ale operatorului de piata va fi notificata acestuia si C.N.V.M., in termenul prevazut de reglementarile emise de C.N.V.M. 

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele cu privire la integritatea actionarilor sau se omite obtinerea aprobarii C.N.V.M., dreptul de vot aferent actiunilor detinute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) este suspendat de drept, urmand a se aplica procedura stabilita la art. 291. 

Art. 130 

(1) Membrii consiliului de administratie al operatorului de piata sunt validati individual de C.N.V.M., inainte de inceperea exercitarii mandatului de catre fiecare dintre acestia. 

(2) Personalul din conducerea executiva, sotul/sotia sau rudele acestora, precum si afinii pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi actionari, administratori, cenzori, angajati, agenti pentru servicii de investitii financiare, reprezentanti ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta. 

(3) Membrii consiliului de administratie al operatorului de piata sunt obligati sa notifice in scris acestuia natura si intinderea interesului sau a relatiilor materiale, daca: 

a) este parte a unui contract incheiat cu operatorul de piata; 

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract incheiat cu operatorul de piata; 

c) se afla in legaturi stranse sau are o relatie materiala cu o persoana care este parte intr-un contract incheiat cu operatorul de piata; 

d) se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedintelor consiliului de administratie. 

Art. 131 

Operatorul de piata trebuie sa identifice si sa previna, prin reglementari proprii, orice conflicte de interese intre el, actionarii sai, administratorii si piata reglementata, in scopul asigurarii bunei functionari a acesteia. 

Art. 132 

C.N.V.M. va stabili, prin reglementari, conditiile generale in care se vor desfasura tranzactiile cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe pietele reglementate din Romania, procedurile de efectuare a tranzactiilor si termenele in care intermediarii implicati vor raporta respectivele tranzactii. 

Art. 133 

(1) Operatorii de piata vor asigura respectarea normelor privind transparenta si protectia investitorilor, conform reglementarilor emise de C.N.V.M. 

(2) Reglementarile, cotatiile pietelor reglementate, precum si volumele de tranzactionare sunt informatii de interes public si trebuie facute accesibile publicului, cel putin pe paginile de internet ale operatorului de piata. 

(3) In scopul evaluarii de catre investitori, in orice moment, a termenilor unei tranzactii pe care intentioneaza sa o efectueze si sa verifice dupa aceea conditiile in care aceasta tranzactie a fost executata, operatorul de piata trebuie sa puna la dispozitia acestora informatiile prevazute in reglementarile C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma si termenul in care trebuie sa fie furnizate aceste informatii, in functie de natura, dimensiunea si nevoile pietei reglementate in cauza si ale investitorilor care opereaza pe aceasta piata. 

(4) Operatorul de piata trebuie sa respecte cerintele C.N.V.M. cu privire la prevenirea si depistarea abuzului pe piata. 

Sectiunea 3 - Reglementarile emise de operatorul de piata

 

Art. 134 

(1) Modul de organizare si functionare a pietei reglementate este stabilit prin reglementari proprii, emise de catre operatorul de piata, adoptate de catre adunarea generala a actionarilor si aprobate de catre C.N.V.M., in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale legislatiei comunitare aplicabile. 

(2) Reglementarile prevazute la alin. (1) vor stabili, cel putin urmatoarele: 

a) conditiile si procedurile de admitere, excludere si suspendare a intermediarilor la si de la tranzactionare; 

b) conditiile si procedurile de admitere, excludere si suspendare a instrumentelor financiare la si de la tranzactionare; 

c) conditiile, procedurile de tranzactionare, precum si obligatiile intermediarilor si emitentilor admisi la tranzactionare; 

d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectueaza operatiuni pe piata reglementata; 

e) procedurile privind modul de determinare si publicare a preturilor si a cotatiilor; 

f) tipurile de contracte si operatiuni permise; 

g) administrarea si diseminarea informatiilor catre public; 

h) standardele contractuale si sistemul de compensare-decontare utilizat; 

i) mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice, pentru asigurarea pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv in situatia unor evenimente deosebite. 

(3) Competenta privind aprobarea reglementarilor stabilite la alin. (1) si alin. (2) lit. b) - g) poate fi delegata consiliului de administratie al operatorului de piata. 

(4) Consiliul de administratie are obligatia de a notifica C.N.V.M. in legatura cu orice incalcare a prezentei legi, a reglementarilor C.N.V.M. si a regulilor pietei, precum si masurile adoptate in acest sens. 

(5) Nivelul comisioanelor si al tarifelor practicate de operatorul de piata vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si notificate C.N.V.M. 

(6) Operatorul de piata poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor intre intermediari si/sau emitentii ale caror instrumente financiare sunt admise la tranzactionare pe pietele administrate de catre operatorul respectiv. 

Sectiunea 4 - Supravegherea pietelor reglementate

 

Art. 135 

(1) C.N.V.M. supravegheaza pietele reglementate in scopul asigurarii transparentei, functionarii corespunzatoare a activitatii de tranzactionare si a protectiei investitorilor. 

(2) C.N.V.M. stabileste reguli pentru inregistrarea si arhivarea datelor cu privire la tranzactionarea instrumentelor financiare pe pietele reglementate, precum si termenele si conditiile de pastrare a acestor informatii. 

(3) In exercitarea prerogativelor sale de supraveghere si control ale pietelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale carui principale atributii sunt: 

a) urmareste respectarea reglementarilor legale incidente; 

b) participa, fara drept de vot, la adunarea generala a actionarilor si la sedintele consiliului de administratie al operatorului de piata, putand formula observatii si putand cere ca acestea sa fie incluse in procesul-verbal al sedintei; 

c) are acces liber in toate incintele, la toate documentele, informatiile si evidentele operatorului de piata; 

d) informeaza si propune C.N.V.M. masuri pentru orice situatie constatata. 

(4) Operatorul de piata va asigura mijloacele si conditiile necesare in vederea indeplinirii atributiilor inspectorului, prevazute la alin. (3). 

Art. 136 

(1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piata transmiterea de date, informatii si documente, in mod periodic sau in orice alt mod, stabilind si termenul in care acestea vor fi transmise. 

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementarilor emise de operatorul de piata. 

(3) C.N.V.M. poate efectua inspectii si poate adopta masurile necesare in ceea ce priveste operatorul de piata respectiv. 

Art. 137 

(1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operatiunile cu instrumente financiare, in cazul in care constata ca nu sunt respectate prevederile legale si/sau apreciaza ca este imposibila mentinerea unei piete ordonate, putand fi afectate interesele investitorilor. 

(2) Orice decizie de suspendare, luata conform alin. (1), precum si motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunostinta publicului si vor fi publicate in Buletinul C.N.V.M. 
 

Art. 138 

In cazul retragerii autorizatiei unui operator de piata, incepand cu data precizata in decizie nu vor mai putea fi efectuate operatiuni cu instrumente financiare pe acea piata, iar ordinele de tranzactionare inregistrate de intermediari si inca neexecutate pana la acea data devin nule de drept, dand loc la restituirea valorilor mobiliare si sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor incasate, operatiunile incheiate pana la aceasta data urmand a fi finalizate la scadentele lor, intermediarii fiind tinuti sa respecte clauzele contractelor incheiate cu investitorii acestora. Aceleasi masuri vor fi aplicate si in situatia prevazuta la art. 137 alin. (1). 

CAPITOLUL II - Sisteme alternative de tranzactionare 

 

Art. 139 

(1) Sistemul alternativ de tranzactionare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de catre intermediarii autorizati sau de catre operatorul de piata, denumiti in continuare operatori de sistem. 

(2) Valorile mobiliare care nu indeplinesc cerintele de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata pot fi tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. 

(3) Operatorii de sistem supun avizarii C.N.V.M. intentia de constituire a sistemului alternativ de tranzactionare si solicita aprobarea acesteia. 

(4) Se supun aprobarii C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completa a caracteristicilor acestuia si regulile de functionare. 

(5) Regulile de functionare a sistemului alternativ de tranzactionare vor cuprinde cel putin urmatoarele: 

a) procedurile de tranzactionare; 

b) procedurile referitoare la informatiile puse la dispozitia participantilor si publicului, inainte si dupa tranzactionare; 

c) tipul si numarul participantilor, precum si conditiile de acces la sistemul alternativ de tranzactionare; 

d) instrumentele financiare tranzactionate. 

(6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzactionare. 

Art. 140 

(1) Sistemul alternativ de tranzactionare trebuie sa fie astfel structurat incat: 

a) sa asigure derularea ordonata si corecta a operatiunilor; 

b) sa asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzactionare si un tratament egal participantilor; 

c) sa garanteze ca procedurile aplicabile sistemului sunt in masura sa asigure posibilitatea de a obtine cel mai bun pret, la un moment dat; 

d) sa asigure suficiente informatii cu privire la ordinele date si tranzactiile incheiate, in conformitate cu standarde minime de transparenta; 

e) sa respecte cerintele C.N.V.M. cu privire la prevenirea si detectarea abuzurilor pe piata, prevenirea spalarii banilor si a finantarii de acte de terorism. 

(2) Participantii la sistemul alternativ de tranzactionare vor fi informati de catre operatorul de sistem cu privire la obligatiile lor de compensare-decontare a tranzactiilor in cadrul sistemului 

Art. 141 

Operatorul de sistem monitorizeaza respectarea de catre participanti a contractelor incheiate de acestia. 

Art. 142 

(1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea si functionarea sistemelor alternative de tranzactionare. 

(2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere si control ale sistemelor alternative de tranzactionare. 

CAPITOLUL III - Compensarea si decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare altele decat cele derivate 
 

Art. 143 

(1) Conditiile generale privind operatiunile de compensare si decontare, precum si cele de decontare bruta pentru tranzactiile cu instrumente financiare, altele decat cele derivate, care pot avea loc in cadrul sistemului de compensare-decontare, sunt stabilite de catre C.N.V.M. impreuna cu Banca Nationala a Romaniei si cu alte autoritati competente, dupa caz. 

(2) Prevederile din prezentul capitol nu se aplica sistemelor de compensare si decontare a operatiunilor cu instrumente ale pietei monetare si nici celor cu titluri de stat efectuate in afara pietei reglementate definite de prezenta lege, precum si celor derulate in sistemele de tranzactionare autorizate de Banca Nationala a Romaniei si organizate de institutiile de credit. 
 

Art. 144 

(1) Autorizarea si supravegherea sistemului la care se face referire la art. 143 si a societatii ce administreaza acest sistem se va face de catre C.N.V.M. impreuna cu Banca Nationala a Romaniei si cu alte autoritati competente, dupa caz. 

(2) In acest scop, C.N.V.M. va putea solicita administratorilor sistemului de compensare-decontare, angajatilor societatii ce administreaza sistemul de compensare-decontare si participantilor la sistemul de compensare-decontare sa furnizeze informatiile necesare referitoare la compensarea si decontarea tranzactiilor. 

(3) C.N.V.M. poate efectua inspectii la sediul societatii care administreaza sistemul de compensare si decontare a tranzactiilor. 

Art. 145 

Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare, altele decat cele derivate, are loc la data decontarii, in cadrul sistemului de compensare decontare, pe baza principiului livrare contra plata. 

CAPITOLUL IV - Depozitarul central 

Sectiunea 1 - Dispozitii generale

 

Art. 146 

(1) Depozitarul central este acea persoana juridica, constituita sub forma societatii pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizata si supravegheata de C.N.V.M., care efectueaza operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea. 

(2) Depozitarul central va efectua operatiuni de compensare-decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare, in conformitate cu prevederile art. 143. 

(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplica depozitarului titlurilor de stat. 

(4) Emitentii pentru care se efectueaza operatiuni de depozitare, incheie contracte cu depozitarul central, care efectueaza si operatiuni de registru pentru acestia, furnizand informatii, in conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. 

(5) Depozitarul central va furniza emitentilor informatiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putand presta servicii pentru indeplinirea obligatiilor emitentului fata de detinatorii de valori mobiliare. 

(6) In vederea determinarii structurii actionariatului unui emitent, la o anumita data de referinta, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate detinute de acestia. 

(7) Raportarea prevazuta la alin. (6) se va efectua astfel: 

a) pentru o anumita valoare mobiliara, in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii depozitarului central; 

b) pentru toate valorile mobiliare, in termen de 3 zile lucratoare de la datele de 30 iunie si 31 decembrie. 

Art. 147 

Toate clasele de valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare vor fi depozitate, in mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, in vederea efectuarii in mod centralizat a operatiunilor cu valori mobiliare si asigurarii unei evidente unitare a acestor operatiuni. 

Sectiunea 2 - Infiintarea si functionarea depozitarului central

 

Art. 148 

(1) Conditiile, documentatia ce trebuie sa insoteasca cererea de autorizare, precum si procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementari emise de catre C.N.V.M. si se vor referi cel putin la: 

a) capitalul social minim al societatii pe actiuni; 

b) obiectul principal de activitate si activitatile conexe ce pot fi prestate; 

c) structura actionariatului; 

d) conditiile de integritate, calificare si experienta profesionala ce trebuie indeplinite de administratori si de personalul cu functii de conducere din cadrul societatii; 

e) dotarea tehnica si resursele; 

f) calitatea actionarilor; 

g) auditorii financiari ai societatii. 

(2) Conditiile care stau la baza acordarii autorizatiei trebuie respectate pe toata durata de functionare a societatii. Orice modificare a acestora trebuie supusa, in prealabil, autorizarii C.N.V.M. 

(3) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obtinut fiind utilizat, in principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare. 

Art. 149 

(1) Reglementarile privind organizarea si functionarea depozitarului central vor fi supuse aprobarii C.N.V.M., inaintea intrarii in vigoare a acestora. 

(2) Nivelul comisioanelor si al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor acestuia si notificat C.N.V.M. 

(3) Membrii consiliului de administratie al depozitarului central sunt validati individual de C.N.V.M., inainte de inceperea exercitarii mandatului de catre fiecare dintre acestia. 
 

Art. 150 

(1) Actionarii depozitarului central nu pot detine mai mult de 5% din drepturile de vot, exceptie facand operatorii de piata, care pot detine pana la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M. 

(2) Orice achizitie de actiuni ale depozitarului central, care va duce la o detinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusa in prealabil aprobarii C.N.V.M. 

(3) Orice instrainare de actiuni va fi notificata C.N.V.M., in termenul prevazut de reglementarile emise de catre aceasta. 

(4) In cazul in care nu se respecta cerintele cu privire la integritatea actionarilor sau se omite obtinerea aprobarii C.N.V.M., drepturile de vot aferente actiunilor detinute cu nerespectarea cerintelor mentionate sunt suspendate de drept, aplicandu-se procedura stabilita la art. 283. 

Art. 151 

(1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, in numele intermediarilor, vor fi evidentiate astfel incat sa se asigure separarea valorilor mobiliare detinute in nume propriu, de cele detinute in contul investitorilor. 

(2) Intermediarii au obligatia de a tine subconturi individualizate de valori mobiliare detinute in contul investitorilor si de a inregistra zilnic in registrul propriu detinerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasa de valori mobiliare. 

(3) Depozitarul central va fi direct raspunzator pentru asigurarea zilnica a concordantei dintre cantitatea de valori mobiliare inregistrata in conturile de valori mobiliare si cantitatea de valori mobiliare emise. 

(4) Constituirea de garantii reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea inscrierilor referitoare la garantie in contul proprietarului valorilor mobiliare. Inscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date in garantie, obligatia garantata si identitatea creditorului. 

(5) Garantia financiara asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central, daca partile nu stabilesc altfel prin contractul de garantie. 

(6) Garantiile mentionate la alin. (4) indeplinesc conditia de publicitate pentru opozabilitate si stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul inregistrarii acestora la depozitarul central. 

Art. 152 

C.N.V.M. va emite reglementari privind operatiunile desfasurate de depozitarul central si entitatile pentru care efectueaza aceste operatiuni. 

Sectiunea 3 - Supravegherea depozitarului central

 

Art. 153 

(1) C.N.V.M. supravegheaza activitatea depozitarului central pentru a asigura transparenta operatiunilor, buna desfasurare a activitatii si protectia investitorilor. 

(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementarilor emise de depozitarul central. 

Art. 154 

C.N.V.M. poate solicita depozitarului central sa transmita periodic date, informatii si documente, poate organiza inspectii la sediul depozitarului central si poate cere sa i se puna la dispozitie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor si termenelor de transmitere a acestora. 

Art. 155 

(1) Valorile mobiliare pastrate in conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca apartinand patrimoniului acestuia si nu vor putea face obiectul nici unei pretentii din partea creditorilor depozitarului. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplica inclusiv in cazul falimentului sau lichidarii administrative a depozitarului central. 

Art. 156 

In cadrul declansarii procedurii de faliment impotriva depozitarului central, judecatorul-sindic va numi lichidatorul, cu acordul C.N.V.M. 

CAPITOLUL V - Compensarea si decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate si serviciile contrapartii centrale 

Sectiunea 1 - Dispozitii generale

 

Art. 157 

(1) Operatiunile de compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea vor fi efectuate de casa de compensare autorizata de C.N.V.M., in conformitate cu reglementarile emise de aceasta. 

(2) Casa de compensare este o entitate responsabila de calcularea pozitiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contraparti centrale si/sau ale unui posibil agent de decontare. 

(3) Agentul de decontare este entitatea care deschide pentru intermediarii autorizati si/sau pentru o contraparte centrala care participa la sistem, conturi de decontare prin care, pe baza ordinelor de transfer din sistem, sunt decontate tranzactiile cu instrumente financiare sau, dupa caz, acorda credite respectivilor intermediari si/sau contrapartii centrale, in scopul decontarii. 

(4) Contrapartea centrala este o entitate care se interpune intre intermediarii din sistem si care actioneaza ca o contraparte exclusiva a acestora, in ceea ce priveste ordinele lor de transfer. 

(5) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate actioneaza ca si contraparte centrala. 

(6) Aceeasi entitate poate fi autorizata sa actioneze ca o contraparte centrala, atat pentru instrumentele financiare derivate, cat si pentru instrumentele financiare, altele decat cele derivate. 
 

Art. 158 

C.N.V.M. va emite reglementari in conformitate cu legislatia comunitara, referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca membrii compensatori, precum si procedura pentru detinerea, colectarea garantiilor financiare, denumite in continuare marje, compensarea si garantarea pozitiilor detinute de membrii compensatori, inclusiv in nume propriu, precum si criteriile de administrare a fondurilor banesti ale casei de compensare si ale contrapartii centrale. 

Sectiunea 2 - Infiintarea si functionarea casei de compensare si a contrapartii centrale 

 

Art. 159 

(1) Casa de compensare si contrapartea centrala sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative, platite integral in numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare. 

(2) C.N.V.M. reglementeaza infiintarea si functionarea casei de compensare si/sau contrapartii centrale, pentru a garanta siguranta tranzactiilor cu instrumente financiare derivate si cu alte instrumente financiare decat cele derivate. 

(3) Prevederile art. 148 si art. 149 se vor aplica in mod corespunzator casei de compensare si contrapartii centrale autorizate de C.N.V.M. 

Art. 160 

(1) Orice achizitie de actiuni ale casei de compensare/contrapartii centrale, care va duce la o detinere ce ar atinge sau ar depasi 10%, 20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot, va fi supusa aprobarii C.N.V.M. 

(2) Prevederile art. 150 alin. (3) si (4) se vor aplica corespunzator casei de compensare si contrapartii centrale autorizate de C.N.V.M. 

Art. 161 

(1) Contrapartea centrala va deschide si va detine un cont de marja pentru fiecare membru compensator, in care va colecta marjele pentru pozitiile deschise. Marjele nu pot fi folosite in alt scop decat acela specificat in reglementarile la care se face referire in art. 158. 

(2) Marjele constituite in numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca apartinand activelor casei de compensare/contrapartii centrale si nu vor putea face obiectul cererii sau platii creditorilor casei de compensare/contrapartii centrale. 

(3) Prevederile alin. (2) se aplica inclusiv in cazul falimentului sau lichidarii administrative a casei de compensare/contrapartii centrale. 

Sectiunea 3 - Reglementari referitoare la activitatea casei de compensare si a contrapartii centrale 

 

Art. 162 

(1) Reglementarile casei de compensare/contrapartii centrale vor fi supuse aprobarii C.N.V.M. si se vor referi cel putin la: 

a) organizarea si functionarea sistemului; 

b) relatiile dintre casa de compensare/contrapartea centrala si membrii compensatori, inclusiv normele privind lipsa fondurilor de compensare; 

c) marjele/garantiile financiare, metodologia de calcul si modalitatea de plata, inclusiv normele privind reevaluarea pozitiilor deschise, folosind preturile curente ale pietei; 

d) procedurile privind marcarea la piata; 

e) procedurile ce vor fi folosite in cazul in care un membru compensator nu isi indeplineste obligatiile de a constitui marjele sau de a plati orice alta suma; 

f) administrarea riscului de sistem. 

(2) Competenta privind aprobarea reglementarilor stabilite la alin. (1) poate fi delegata consiliului de administratie. 

Art. 163 

(1) Casa de compensare si contrapartea centrala trebuie sa respecte principiul evidentierii separate a inregistrarilor lor de cele ale membrilor compensatori. 

(2) Casa de compensare si contrapartea centrala trebuie sa indeplineasca cerintele de interes public, sa promoveze obiectivele detinatorilor si utilizatorilor si sa permita un acces corect si deschis, pentru a facilita iesirea ordonata din sistem a participantilor care nu mai indeplinesc criteriile de a fi membri, criterii ce sunt facute publice. 

(3) Casa de compensare si contrapartea centrala trebuie sa puna la dispozitia participantilor suficiente informatii pentru a identifica si a evalua corect riscurile si costurile asociate serviciilor casei de compensare si contrapartii centrale. 

Sectiunea 4 - Supravegherea casei de compensare si a contrapartii centrale

 

Art. 164 

Casa de compensare si contrapartea centrala trebuie sa asigure desfasurarea activitatii in mod ordonat, transparenta operatiunilor, precum si raportarea periodica si corecta. 
 

Art. 165 

C.N.V.M. va supraveghea activitatea casei de compensare si a contrapartii centrale si va putea solicita acestora sa comunice date, informatii si documente, va putea organiza inspectii la sediul acestora si va putea cere sa i se puna la dispozitie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor si termenelor de transmitere a acestora. 
 

Art. 166 

C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementarilor emise de casa de compensare si contrapartea centrala. 
 

Art. 167 

Prevederile art. 156 se aplica in mod corespunzator casei de compensare/contrapartii centrale autorizate de catre C.N.V.M. 

CAPITOLUL VI - Finalitatea transferurilor in sistemul de compensare-decontare 

Sectiunea 1 - Dispozitii generale
 

Art. 168 

(1) In intelesul prezentului capitol: 

a) participant este un intermediar autorizat, o contraparte centrala, un agent de decontare sau o casa de compensare. Conform regulilor de functionare a sistemului, acelasi participant poate sa actioneze in calitate de contraparte centrala, de casa de compensare sau de agent de decontare ori sa execute toate aceste sarcini, sau numai o parte din ele; 

b) participant indirect este o institutie de credit care poate sa transmita ordine de transfer in sistem, in temeiul unei relatii contractuale cu o institutie participanta in sistem care executa ordine de transfer in cadrul acestuia. 

(2) Dispozitiile prezentului capitol se aplica sistemului de compensare-decontare, definit la alin. (3), tuturor participantilor la sistemele de decontare si tuturor garantiilor financiare constituite in cadrul participarii la un sistem de compensare-decontare. 

(3) Sistemul de compensare-decontare este un contract incheiat intre 3 sau mai multi participanti, fara a lua in considerare un posibil agent de decontare, o posibila contraparte centrala, o posibila casa de compensare sau un posibil participant indirect, cu reguli comune si contracte standardizate pentru executia ordinelor de transfer a instrumentelor financiare intre participanti, autorizat de C.N.V.M. sau alta autoritate competenta a statelor membre, dupa caz. 

Sectiunea 2 - Decontarea si ordinele de transfer

 

Art. 169 

(1) Ordinele de transfer sunt irevocabile, producand efecte juridice intre participanti si sunt opozabile tertilor din momentul introducerii lor in sistemul de compensare-decontare, moment stabilit de regulile sistemului. 

(2) Ordinele de transfer si compensarea sunt valabile, isi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor chiar si in cazul deschiderii procedurii de insolvabilitate asupra unui participant, cu conditia ca respectivele ordine de transfer sa fi fost introduse in sistem inaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate. 

(3) Prin exceptie, daca ordinele de transfer sunt introduse in sistem dupa momentul deschiderii procedurii de insolvabilitate si sunt executate in ziua deschiderii procedurii de insolvabilitate, aceste ordine de transfer si compensarea isi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor, cu conditia ca agentul de decontare, contrapartea centrala sau casa de compensare sa poata dovedi, dupa momentul decontarii, ca nu au cunoscut si nu erau tinute sa cunoasca faptul ca s-a deschis procedura de insolvabilitate. 

(4) Nici o norma juridica, regula, dispozitie sau practica vizand anularea unor contracte si tranzactii incheiate inaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate nu pot conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensarilor, a platilor si transferurilor ulterioare, mentionate la alin. (1) si (2). 

Sectiunea 3 - Dispozitii privind procedurile de insolvabilitate

 

Art. 170 

(1) In intelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurilor de insolvabilitate este momentul in care autoritatea competenta pronunta hotararea de deschidere a procedurii respective. 

(2) Autoritatea competenta care a pronuntat hotararea de deschidere a procedurii de insolvabilitate va comunica imediat decizia sa catre C.N.V.M., prin fax sau posta electronica, cu confirmare de primire. 

Art. 171

(1) Procedurile de insolvabilitate nu au efect retroactiv cu privire la drepturile si obligatiile participantilor, drepturile si obligatiile care reies din/sau sunt in legatura cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare, emise inainte de momentul deschiderii procedurilor respective. 

(2) Dupa deschiderea procedurilor de insolvabilitate, agentul de decontare, in numele si pe contul participantului, in scopul indeplinirii obligatiilor contractate in legatura cu participarea la sistem, incheiate inainte de inceperea procedurilor de insolvabilitate, poate folosi: 

a) fonduri si instrumente financiare disponibile in contul de decontare al participantului; 

b) garantii financiare destinate sa indeplineasca obligatiile participantului in legatura cu participarea la sistem. 

(3) Garantiile financiare si depozitele constituite in sistemul de compensare-decontare de catre un participant impotriva caruia s-au declansat procedurile de insolvabilitate nu vor fi afectate de deschiderea acestora. Drepturile patrimoniale ale participantului ramase dupa executarea obligatiilor contractate in legatura cu participarea la sistem, inainte de inceperea procedurilor de insolvabilitate, vor putea fi folosite in cadrul procedurii. 

(4) In cazul deschiderii procedurilor de insolvabilitate impotriva unui participant, instrumentele financiare si/sau fondurile banesti detinute in numele si pe contul investitorilor sai nu vor putea face obiectul cererii sau platii creditorilor respectivului participant. 
 

Art. 172 

Executarea contractelor de garantie financiara incheiate de entitati reglementate de C.N.V.M., in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata prin Legea nr. 222/2004, se va face cu respectarea reglementarilor emise de C.N.V.M. 

Titlul V - OPERATIUNI DE PIATA

 

CAPITOLUL I - Ofertele publice 
 

Sectiunea 1 - Dispozitii comune

 

Art. 173 

(1) Orice persoana care intentioneaza sa faca o oferta publica va inainta C.N.V.M. o cerere de aprobare a prospectului, in cazul ofertei publice de vanzare, sau a documentului de oferta, in cazul ofertei publice de cumparare, insotita de un anunt, in conformitate cu reglementarile emise de C.N.V.M. 

(2) Dupa aprobarea prospectului/documentului de oferta, acesta trebuie sa fie disponibil publicului, cel mai tarziu la data initierii derularii ofertei publice. 

Art. 174 

(1) Oferta publica derulata fara aprobarea prospectului/documentului de oferta ori cu nerespectarea conditiilor stabilite prin decizia de aprobare este nula de drept si atrage pentru cei in culpa aplicarea sanctiunilor prevazute de lege. 

(2) Ofertantul va fi obligat fata de investitorii de buna-credinta la restituirea platilor si la daune-interese decurgand din nulitatea tranzactiilor incheiate pe baza unei astfel de oferte. 

Art. 175 

(1) Anuntul de oferta publica poate fi lansat in orice moment dupa emiterea deciziei de aprobare a prospectului/documentului de oferta de catre C.N.V.M. si trebuie publicat in cel putin doua cotidiane de difuzare nationala. 

(2) Anuntul de oferta publica va contine informatii privind modalitatile prin care prospectul/documentul de oferta este disponibil publicului. 

(3) Prospectul/documentul de oferta se considera a fi disponibil publicului, intr-una din urmatoarele situatii: 

a) este publicat in unul sau mai multe cotidiane de difuzare nationala; 

b) poate fi obtinut de un potential investitor in mod gratuit, pe suport de hartie, cel putin la sediile ofertantului si intermediarului respectivei oferte, sau la sediul operatorului pietei reglementate pe care sunt admise la tranzactionare respectivele valori mobiliare; 

c) este publicat in format electronic pe website-ul ofertantului si al intermediarului ofertei; 

d) este publicat in format electronic pe website-ul operatorului de piata pe care se intentioneaza admiterea la tranzactionare a respectivelor valori mobiliare; 

e) este publicat in format electronic pe website-ul C.N.V.M., in situatia in care aceasta a decis sa ofere acest serviciu. 

(4) Daca prospectul/documentul de oferta a fost facut disponibil publicului in format electronic, o copie pe suport de hartie trebuie furnizata, la cererea oricarui investitor, in mod gratuit, la sediul ofertantului sau al intermediarului ofertei. 

Art. 176 

La data publicarii anuntului, oferta devine obligatorie, iar prospectul sau documentul de oferta trebuie sa fie disponibil publicului, in forma si avand continutul in care a fost aprobat de C.N.V.M. 

Art. 177 

Perioada de derulare a ofertei este cea prevazuta in anunt si in prospectul sau documentul de oferta, dar nu poate depasi termenele stabilite prin reglementarile C.N.V.M. La expirarea perioadei de derulare, oferta publica devine caduca. 

Art. 178 

(1) Orice material publicitar aferent ofertei nu va putea fi adus la cunostinta publicului decat dupa aprobarea acestuia de catre C.N.V.M. 

(2) Orice forma de publicitate a ofertei, anterioara emiterii deciziei de aprobare a documentului/prospectului, este interzisa. 

(3) Informatiile furnizate in cadrul materialelor publicitare trebuie sa fie in concordanta cu cele precizate in cadrul prospectului/documentului de oferta. In cadrul acestor materiale trebuie sa se precizeze faptul ca prospectul/documentul de oferta aprobat de C.N.V.M. a fost facut public, precum si modalitatile prin care acestea sunt disponibile publicului. 

(4) Orice forma de publicitate care incita la acceptarea ofertei publice, facuta cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calitati decurgand din decizia C.N.V.M. de aprobare a documentului/prospectului, constituie dol prin publicitate abuziva sau mincinoasa, care viciaza tranzactiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare. 
 

Art. 179 

(1) Aparitia oricarui nou eveniment sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul prospectului sau a documentului de oferta, de natura a afecta decizia investitionala, pe parcursul derularii ofertei, trebuie sa faca obiectul unui amendament. 

(2) Acest amendament va fi aprobat de C.N.V.M. in maximum 7 zile lucratoare si va fi adus la cunostinta publicului printr-un anunt, in conditiile prevazute la art. 175 alin. (1).

Art. 180 

In situatia in care C.N.V.M. este solicitata cu privire la aprobarea unui prospect/document de oferta, aceasta poate: 

a) sa ceara ofertantului sa insereze informatii suplimentare in prospectul/documentul de oferta necesare protectiei investitorilor; 

b) sa ceara ofertantului si persoanelor care il controleaza sau sunt controlate de acesta, informatii si documente; 

c) sa ceara auditorilor si conducerii ofertantului si intermediarilor, informatii si documente necesare in vederea protectiei investitorilor; 

d) sa dispuna suspendarea derularii unei oferte de cate ori considera necesar, pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare pentru fiecare suspendare, daca exista indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor emise de C.N.V.M.; 

e) sa dispuna interzicerea sau suspendarea efectuarii publicitatii aferente unei oferte publice de cate ori considera necesar, pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare pentru fiecare suspendare, daca exista indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentei legi si a reglementarilor emise de C.N.V.M.; 

f) sa dispuna revocarea deciziei de aprobare, daca constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementarilor emise de C.N.V.M., precum si in urmatoarele situatii: 

1. daca apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o; 

2. cand ofertantul informeaza C.N.V.M. ca retracteaza oferta, inainte de lansarea anuntului de oferta; 

g) sa dispuna anularea deciziei de aprobare, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false, ori care au indus in eroare; 

h) sa faca public faptul ca un ofertant nu isi respecta obligatiile asumate. 

Art. 181 

(1) Suspendarea ofertei publice opreste curgerea perioadei de derulare a acesteia. La ridicarea sau la incetarea suspendarii, derularea ofertei publice va fi reluata. 

(2) Revocarea deciziei de aprobare a documentului/prospectului, pe timpul derularii ofertei publice, lipseste de efecte subscrierile efectuate pana la momentul revocarii. 

(3) Anularea deciziei de aprobare a documentului/prospectului lipseste de efecte tranzactiile incheiate pana la data anularii, dand loc la restituirea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanti, voluntar sau in baza unei hotarari judecatoresti. 

Art. 182 

(1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din prospectul/documentul de oferta si din anunt, dupa caz: 

a) ofertantul; 

b) membrii consiliului de administratie al ofertantului sau administratorul unic; 

c) emitentul; 

d) membrii consiliului de administratie al emitentului; 

e) fondatorii, in caz de subscriptie publica; 

f) auditorul financiar care a certificat situatiile financiare, ale caror informatii au fost preluate in prospect; 

g) intermediarii ofertei; 

h) orice alta entitate care a acceptat in prospect raspunderea pentru orice informatie, studiu sau evaluare inserata sau mentionata. 

(2) Sunt raspunzatoare, indiferent de culpa, si sunt tinute solidar urmatoarele persoane: 

a) ofertantul, daca oricare dintre entitatile prevazute la alin. (1) lit. b), g) si h) este responsabila; 

b) emitentul, daca oricare dintre entitatile prevazute la alin. (1) lit. d) - f) este responsabila; 

c) managerul sindicatului de intermediere, daca un membru al sindicatului de intermediere este responsabil. 

(3) Dreptul la despagubire trebuie exercitat in maximum 6 luni de la data cunoasterii deficientei prospectului/documentului, dar nu mai tarziu de 1 an de la inchiderea ofertei publice.

Sectiunea 2 - Oferta publica de vanzare

Art. 183 

(1) Nici o oferta publica de vanzare nu poate fi facuta fara publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M. 

(2) Oferta publica de vanzare va fi facuta printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii de investitii financiare. 

(3) Prin derogare de la alin. (1), publicarea unui prospect nu este obligatorie in urmatoarele cazuri: 

a) pentru urmatoarele tipuri de oferta: 

1. oferta adresata doar catre investitori calificati; 

2. oferta adresata la mai putin de 100 de investitori, persoane fizice sau juridice, altii decat investitorii calificati; 

3. valoarea totala a ofertei, pretul de emisiune a valorilor mobiliare si valoarea minima a subscrierilor realizate de un investitor in cadrul ofertei este cel putin egala cu valorile stabilite prin reglementarile C.N.V.M.; 

b) pentru urmatoarele tipuri de valori mobiliare: 

1. oferite, alocate sau care urmeaza a fi alocate in legatura cu o fuziune, pe baza unui document disponibil care contine informatii, considerate de C.N.V.M. ca fiind similare cu cele dintr-un prospect de oferta, in conformitate cu legislatia comunitara; 

2. oferite, alocate sau care urmeaza a fi alocate in mod gratuit actionarilor existenti, precum si in situatia in care dividendele sunt platite prin emiterea de noi actiuni, din aceeasi clasa cu actiunile pentru care se platesc dividendele, cu conditia sa fie facut disponibil un document ce contine informatii despre numarul si natura actiunilor, motivele si detaliile emisiunii; 

3. actiuni emise pentru substituirea altor actiuni, de aceeasi clasa, deja emise, daca aceasta noua emisiune de actiuni nu implica o majorare a capitalului social; 

c) in alte cazuri specificate prin reglementarile emise de C.N.V.M. 

(4) Orice revanzare ulterioara a valorilor mobiliare, care au facut anterior obiectul unui tip de oferta prevazut la alin. (3), va fi considerata o operatiune distincta, dispozitiile art. 2 pct. 18 urmand a fi aplicate in vederea stabilirii masurii in care respectiva operatiune de revanzare este o oferta publica. 

(5) In cazul O.P.C.V.M.-urilor, prospectul va fi intocmit potrivit prevederilor titlului III.

Art. 184 

(1) Prospectul de oferta va contine informatiile care, conform caracteristicilor emitentului si valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare in cunostinta de cauza privind: situatia activelor si pasivelor, situatia financiara, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului si ale entitatii care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de emitent, daca este cazul, precum si a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare. 

(2) Prospectul de oferta aprobat de C.N.V.M. este valabil 12 luni dupa publicare, putand fi folosit in cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, in acest interval, cu conditia actualizarii acestuia conform art. 179. 

(3) Prospectul va include si un rezumat al informatiilor precizate in cadrul acestuia. 

(4) Rezumatul trebuie sa prezinte succint si intr-un limbaj non-tehnic principalele caracteristici si riscuri aferente emitentului, entitatii care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de emitent, daca este cazul, precum si valorilor mobiliare oferite. Rezumatul trebuie sa contina si o avertizare a potentialilor investitori, cu privire la faptul ca: 

a) trebuie citit ca o introducere la prospect; 

b) orice decizie de investire trebuie sa se fundamenteze pe informatiile cuprinse in prospect, considerat in integralitatea lui; 

c) inainte de inceperea procedurii judiciare, avand ca obiect informatiile cuprinse intr-un prospect, reclamantul va trebui sa suporte costurile aferente traducerii prospectului in limba romana; 

d) raspunderea civila, in situatia in care rezumatul induce in eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu fata de alte parti ale prospectului, revine persoanelor care au intocmit rezumatul, incluzand si pe cele care au efectuat traducerea, precum si persoanele care notifica cu privire la oferte publice transfrontaliere. 

Art. 185 

(1) Prospectul poate fi intocmit intr-o forma unica sau avand mai multe componente, si anume: 

a) fisa de prezentare a emitentului, continand informatiile referitoare la acesta; 

b) nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata; 

c) rezumatul prospectului. 

(2) Fisa de prezentare a emitentului, aprobata de C.N.V.M., este valabila o perioada de 12 luni, cu conditia actualizarii acesteia, conform reglementarilor C.N.V.M. 

(3) Un emitent care are deja aprobata de catre C.N.V.M. fisa de prezentare poate intocmi si transmite spre aprobare numai documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si c), in situatia in care intentioneaza lansarea unei noi oferte publice. 

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata va contine si informatiile privitoare la emitent, care au aparut de la data ultimei actualizari a fisei de prezentare si care ar putea afecta decizia investitionala. 

Art. 186 

(1) In cadrul prospectului se poate face referire la informatii privind emitentul, ce au fost publicate si care au fost aprobate de C.N.V.M. sau intocmite cu respectarea prevederilor legale. 

(2) In situatia in care, in cadrul prospectului, se face referire la informatiile prevazute la alin. (1) va fi intocmit un tabel de corespondenta pentru a da posibilitatea investitorilor sa identifice aceste informatii. 

(3) Rezumatul prospectului nu poate face trimitere la informatiile prevazute la alin. (1).

Art. 187 

Continutul minim al informatiilor pe care trebuie sa le cuprinda prospectul de oferta prezentat in forma unica sau al partilor componente ale acestuia, forma de prezentare a acestora, in functie de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si documentele ce trebuie sa insoteasca prospectul, vor fi stabilite prin reglementarile C.N.V.M. 
 

Art. 188 

(1) C.N.V.M. se va pronunta in privinta aprobarii prospectului de oferta, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. 

(2) Termenul prevazut la alin. (1) va putea fi extins la 20 de zile lucratoare, daca valorile mobiliare sunt emise de un emitent care solicita pentru prima data admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata sau care nu a mai oferit public valori mobiliare. 

(3) Orice cerere de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial in cadrul prospectului, initiata de catre C.N.V.M. sau de catre ofertant, va intrerupe aceste termene, care vor incepe sa curga din nou de la data furnizarii respectivei informatii sau modificari. 
 

Art. 189 

(1) In situatia in care pretul si numarul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse in cadrul prospectului, la data aprobarii acestuia, prospectul va contine: 

a) criteriile si/sau conditiile pe baza carora pretul si numarul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate, iar in cazul pretului, si valoarea maxima a acestuia, sau 

b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate in cel putin 2 zile lucratoare de la data cand pretul final si numarul valorilor mobiliare oferite au fost inregistrate la C.N.V.M. si publicate conform art. 175. 

(2) Investitorii care si-au exprimat vointa de a subscrie valori mobiliare, anterior publicarii unui amendament la prospectul de oferta, au dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii respectivului amendament.

Art. 190 

Activitatile de stabilizare a pretului vor fi derulate in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. 
 

Art. 191 

Sunt permise activitatile de solicitare a intentiei de investitie, in scopul evaluarii succesului unei viitoare oferte, in conditiile stabilite de C.N.V.M. 

Art. 192 

C.N.V.M. va emite reglementari cu privire la ofertele publice transfrontaliere, efectuate in statele membre de emitenti cu sediul in Romania, sau de nerezidenti in Romania, in concordanta cu legislatia comunitara aplicabila. 

Sectiunea 3 - Oferta publica de cumparare
 

Art. 193 
 

(1) Oferta publica de cumparare reprezinta oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare, adresata tuturor detinatorilor acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea detinatorilor respectivelor valori mobiliare. 

(2) Oferta publica de cumparare va fi facuta printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii de investitii financiare. 
 

(3) Pretul oferit in cadrul ofertelor de cumparare va fi stabilit in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. 
 

Art. 194 
 

(1) C.N.V.M. se va pronunta cu privire la aprobarea documentului de oferta, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. 
 

(2) Orice cerere de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial in cadrul documentului de oferta, initiata de catre C.N.V.M. sau de catre ofertant, va intrerupe acest termen, care va incepe sa curga din nou de la data furnizarii respectivei informatii sau a modificarii. 
 

Art. 195 
 

(1) Oferta publica de cumparare trebuie sa se desfasoare in conditii care sa asigure egalitate de tratament pentru toti investitorii. 
 

(3) Continutul minim de informatii pe care trebuie sa-l cuprinda documentul de oferta va fi stabilit prin reglementarile C.N.V.M. 
 

Sectiunea 4 - Oferta publica de preluare voluntara
 

Art. 196 
 

(1) Oferta publica de preluare voluntara este oferta publica de cumparare, adresata tuturor actionarilor, pentru toate detinerile acestora, lansata de o persoana care nu are aceasta obligatie, in vederea dobandirii a mai mult de 33% din drepturile de vot. 
 

(2) Persoana care intentioneaza sa deruleze o oferta publica de preluare voluntara va transmite C.N.V.M. un anunt preliminar, in vederea aprobarii acestuia. Continutul minim de informatii pe care trebuie sa le cuprinda anuntul preliminar va fi stabilit prin reglementarile C.N.V.M. 
 

(3) Dupa aprobarea de catre C.N.V.M., anuntul preliminar va fi transmis societatii, subiect al preluarii, pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective si va fi publicat in cel putin un cotidian central si unul local din raza administrativ-teritoriala a emitentului. 
 

Art. 197 
 

(1) Consiliul de administratie al societatii, subiect al preluarii, va transmite C.N.V.M., ofertantului si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare pozitia sa cu privire la oportunitatea preluarii, in termen de 5 zile de la primirea anuntului preliminar de oferta. 
 

(2) Consiliul de administratie poate sa convoace adunarea generala extraordinara, in vederea informarii actionarilor cu privire la pozitia consiliului de administratie in ceea ce priveste respectiva oferta. In cazul in care cererea privind convocarea este formulata de un actionar semnificativ, convocarea adunarii generale este obligatorie, convocatorul urmand a fi publicat in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generala se va tine in termen de 5 zile de la publicarea convocarii intr-un ziar de difuzare nationala. 
 

(3) De la momentul receptionarii anuntului preliminar si pana la inchiderea ofertei, consiliul de administratie al societatii, subiect al preluarii, va informa C.N.V.M. si piata reglementata asupra tuturor operatiunilor efectuate de catre membrii consiliului de administratie si ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare. 
 

Art. 198 
 

(1) Consiliul de administratie al societatii, subiect al preluarii, nu mai poate incheia nici un act si nu poate lua nici o masura care sa afecteze situatia patrimoniala sau obiectivele preluarii, cu exceptia actelor de administrare curenta, de la momentul receptionarii anuntului preliminar. 
 

(2) In contextul prezentei sectiuni sunt considerate a afecta situatia patrimoniala, operatiunile incluzand, dar fara a se limita la acestea, majorari de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscriptie ori conversie in actiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentand cel putin 1/3 din activul net conform ultimului bilant anual al societatii. 
 

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pot fi efectuate acele operatiuni derivate din obligatii asumate inainte de publicarea anuntului de preluare, precum si acele operatiuni aprobate expres de adunarea generala extraordinara, convocata special ulterior anuntului preliminar. 
 

(4) Ofertantul este raspunzator de toate pagubele cauzate societatii, subiect al ofertei de preluare, daca se probeaza ca aceasta a fost lansata exclusiv in scopul punerii societatii in situatia neluarii unora dintre masurile prevazute la alin. (2) sau al derularii acelor operatiuni, aprobate expres de adunarea generala extraordinara, convocata special ulterior anuntului. 
 

Art. 199 
 

(1) Publicarea anuntului preliminar obliga ofertantul sa depuna la C.N.V.M., in maximum 30 de zile, documentatia aferenta ofertei publice de preluare, in termeni nu mai putin favorabili decat cei precizati in anuntul preliminar. 
 

(2) C.N.V.M. se va pronunta cu privire la aprobarea documentului de oferta, in termenul prevazut la art. 194. 
 

(4) Pretul oferit in cadrul ofertelor de preluare voluntara va fi stabilit in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. 
 

Art. 200 
 

Ofertantul sau persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la inchiderea ofertei de preluare precedente, o alta oferta publica de preluare vizand acelasi emitent. 
 

Sectiunea 5 - Oferte publice concurente

 

Art. 201 

(1) Orice persoana poate lansa o contra-oferta, avand ca obiect aceleasi valori mobiliare, in urmatoarele conditii: 

a) sa aiba ca obiect cel putin aceeasi cantitate de valori mobiliare sau sa vizeze atingerea cel putin aceleiasi participatii la capitalul social; 

b) sa ofere un pret cu cel putin 5% mai mare decat cel din prima oferta. 

(2) Lansarea contra-ofertei se va face, prin depunerea la C.N.V.M. a documentatiei necesare, intr-un termen de maximum 10 zile lucratoare de la data la care prima oferta a devenit publica. 

(3) C.N.V.M. se va pronunta in privinta acestor oferte, in conformitate cu prevederile art. 194 alin. (1). 

(4) Prin decizia de autorizare a contra-ofertelor, C.N.V.M. va stabili o singura data acelasi termen de inchidere pentru toate ofertele, precum si o data limita pana la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea pretului in cadrul ofertelor concurente. 

(5) Termenul unic de inchidere a ofertelor concurente nu poate depasi 60 de zile lucratoare de la data inceperii derularii primei oferte. 

Sectiunea 6 - Ofertele publice de preluare obligatorii 
 

Art. 202 

Prevederile acestei sectiuni se aplica societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata. 

Art. 203 

(1) O persoana care, urmare a achizitiilor sale sau ale persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, detine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale este obligata sa lanseze o oferta publica adresata tuturor detinatorilor de valori mobiliare si avand ca obiect toate detinerile acestora cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei detineri. 

(2) Pana la derularea ofertei publice mentionate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depasind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul actionar si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi emitent. 

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, au dobandit pozitia de detinator a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobandirii. 

(4) Persoanele prevazute la alin. (3) vor derula o oferta publica obligatorie, in conformitate cu prevederile alin. (1), numai daca, ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi majoreaza detinerile, astfel incat sa atinga sau sa depaseasca 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Pana la derularea ofertei publice, drepturile aferente actiunilor achizitionate care depasesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul actionar si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi emitent. 

Art. 204 

(1) Pretul oferit va fi cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara ofertei. 

(2) Daca prevederea de la alin. (1) nu poate fi aplicata, pretul oferit va fi determinat in conformitate cu reglementarile C.N.V.M., cu luarea in considerare cel putin a urmatoarelor criterii: 

a) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare derularii ofertei; 

b) valoarea activului net al societatii, conform ultimei situatii financiare auditate; 

c) valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza, efectuata de un evaluator independent, in conformitate cu standardele internationale de evaluare. 

Art. 205 

(1) Prevederile art. 203 nu se vor aplica in cazul in care pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobandita ca urmare a unei tranzactii exceptate. 

(2) In contextul prezentei legi, «tranzactie exceptata» reprezinta dobandirea respectivei pozitii: 

a) in cadrul procesului de privatizare; 

b) prin achizitionarea de actiuni de la Ministerul Finantelor Publice sau de la alte entitati abilitate legal, in cadrul procedurii executarii creantelor bugetare; 

c) in urma transferurilor de actiuni realizate intre societatea-mama si filialele sale sau intre filialele aceleiasi societati-mama; 

d) in urma unei oferte publice de preluare voluntara adresata tuturor detinatorilor respectivelor valori mobiliare si avand ca obiect toate detinerile acestora. 

(3) In cazul in care dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizeaza in mod neintentionat, detinatorul unei asemenea pozitii are una dintre urmatoarele obligatii alternative; 

a) sa deruleze o oferta publica, in conditiile si la pretul prevazute la art. 203 si art. 204; 

b) sa instraineze un numar de actiuni, corespunzator pierderii pozitiei dobandite fara intentie. 

(4) Executarea uneia dintre obligatiile prevazute la alin. (3) se va face in termen de 3 luni de la dobandirea respectivei pozitii. 

(5) Dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se considera neintentionata, daca s-a realizat ca efect al unor operatiuni precum: 

a) reducerea capitalului, prin rascumpararea de catre societate a actiunilor proprii, urmata de anularea acestora; 

b) depasirea pragului, ca rezultat al exercitarii dreptului de preferinta, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite initial, precum si al convertirii actiunilor preferentiale in actiuni ordinare; 

c) fuziunea/divizarea sau succesiunea. 

Sectiunea 7 - Retragerea actionarilor dintr-o societate comerciala

 

Art. 206 

(1) Urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, daca acesta se afla in una din urmatoarele situatii: 

a) detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social; 

b) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand mai mult de 90% din cele vizate in cadrul ofertei. 

(2) In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat pentru fiecare clasa. 

(3) Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum si in cadrul unei oferte publice de preluare voluntare, in care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei, actiuni reprezentand mai mult de 90% din actiunile vizate, se considera a fi un pret echitabil. 

(4) In situatia mentionata la alin. (3), prezumtia referitoare la pretul echitabil se aplica numai in situatia in care ofertantul isi exercita dreptul precizat la alin. (1), in termen de 3 luni de la data finalizarii respectivei oferte. In caz contrar, pretul va fi determinat de un expert independent, in conformitate cu standardele internationale de evaluare. 

(5) Pretul determinat de un expert independent se aduce la cunostinta publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare in Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. si in 2 ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la intocmirea raportului. 

Art. 207 

(1) Urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai mult de 95% din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil. 

(2) In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasa. 

(3) Pretul va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3). In situatia in care este necesara numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de catre respectivul actionar minoritar. 

Art. 208 

C.N.V.M. va emite reglementari privind aplicarea prevederilor prezentei sectiuni. 
 

Titlul VI – EMITENTII
 

CAPITOLUL I - Dispozitii generale 

 

Art. 209

Emitentii de valori mobiliare vor asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare, de acelasi tip si clasa, si vor pune la dispozitia acestora toate informatiile necesare, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile. 
 

Art. 210 

(1) Sunt interzise folosirea in mod abuziv a pozitiei detinute de actionari sau a calitatii de administrator ori de angajat al societatii, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare detinute, precum si prejudicierea detinatorilor acestora. 

(2) Detinatorii valorilor mobiliare trebuie sa isi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii comerciale, in caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate. 

CAPITOLUL II - Prospectul in vederea admiterii la tranzactionare

 

Art. 211 

(1) Admiterea la tranzactionare a unor valori mobiliare pe o piata reglementata se va realiza dupa publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M. 

(2) C.N.V.M. va emite reglementari privind: 

a) continutul prospectului; 

b) exceptiile de la obligativitatea publicarii unui prospect sau includerii in cadrul acestuia a anumitor informatii; 

c) admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania a unor valori mobiliare emise de nerezidenti, in conformitate cu legislatia comunitara aplicabila. 

(3) Prevederile titlului V capitolul I sectiunea I si sectiunea a 2-a se aplica corespunzator si in cazul prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare. 
 

Art. 212 

Valorile mobiliare ale unui emitent nu vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata, daca in urma analizarii situatiei respectivului emitent se apreciaza ca aceasta ar prejudicia interesele investitorilor. 
 

CAPITOLUL III - Conditii specifice de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a actiunilor 

Sectiunea 1 - Conditii referitoare la emitent

 

Art. 213 

(1) Pentru ca actiunile unei societati comerciale sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

a) societatea sa fie infiintata si sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

b) societatea sa aiba o capitalizare anticipata, de cel putin echivalentul in lei al 1.000.000 euro sau, in masura in care valoarea capitalizarii nu se poate anticipa, sa aiba capitalul si rezervele, incluzand profitul sau pierderea din ultimul exercitiu financiar, de cel putin echivalentul in lei al 1.000.000 euro, calculat potrivit cursului de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la data cererii privind admiterea la tranzactionare; 

c) societatea sa fi functionat in ultimii 3 ani anterior solicitarii de admitere la tranzactionare si sa fi intocmit si comunicat situatiile financiare pentru aceeasi perioada, in conformitate cu prevederile legale. 

(2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) nu se aplica in cazul admiterii la tranzactionare a unor emisiuni suplimentare de actiuni, din aceeasi clasa ca si cele deja admise. 
 

Art. 214 

Cu aprobarea C.N.V.M., pe piata reglementata se pot admite la tranzactionare si societati comerciale care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 213 alin. (1) lit. b) si c), in conditiile in care se apreciaza ca: 

a) va exista o piata adecvata pentru respectivele actiuni; 

b) emitentul este capabil sa indeplineasca cerintele de informare continua si periodica ce deriva din admiterea la tranzactionare, iar investitorii dispun de informatiile necesare pentru a putea evalua in cunostinta de cauza societatea si actiunile pentru care se solicita admiterea la tranzactionare. 

Sectiunea 2 - Conditii referitoare la actiuni
 

Art. 215 

Actiunile care fac obiectul admiterii la tranzactionare trebuie sa fie liber negociabile si integral platite. 

Art. 216 

In situatia unei emisiuni de actiuni adresate publicului, care precede admiterea la tranzactionare, admiterea poate avea loc numai dupa incheierea perioadei de subscriere.

Art. 217 

(1) Pentru ca actiunile unei societati sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata, trebuie sa existe un numar suficient de actiuni distribuit publicului. 

(2) Se considera ca s-a distribuit publicului un numar suficient de actiuni, in urmatoarele situatii: 

a) actiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzactionare sunt distribuite publicului intr-o proportie de cel putin 25% din capitalul subscris, reprezentat de aceasta clasa de actiuni; 

b) este asigurata functionarea normala a pietei, cu un procent mai mic de actiuni decat cel prevazut la lit. a), datorita numarului mare de actiuni existente in circulatie si a dispersiei acestora in randul publicului. 

(3) Conditia prevazuta la alin. (1) nu se aplica daca actiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzactiilor realizate pe respectiva piata reglementata. In acest caz, admiterea la tranzactionare se va realiza daca C.N.V.M. considera ca un numar suficient de actiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piata reglementata, intr-un interval scurt de timp. 

Art. 218 

In situatia in care solicitarea privind admiterea se realizeaza pentru un pachet suplimentar de actiuni, de aceeasi clasa ca si cele deja admise, C.N.V.M. poate evalua daca sunt distribuite publicului un numar suficient de actiuni, in raport cu toate actiunile emise, nu numai in raport cu acest pachet suplimentar. 

Art. 219 

Solicitarea de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa acopere toate actiunile de aceeasi clasa care au fost deja emise. 

CAPITOLUL IV - Conditii specifice de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a obligatiunilor emise de societatile comerciale, autoritatile publice si organismele internationale 

Art. 220 

(1) Pentru ca obligatiunile emise de societatile comerciale, autoritatile publice si organismele internationale sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata, este necesar ca emitentul sa fie infiintat si sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

(2) Obligatiunile care fac obiectul admiterii la tranzactionare trebuie sa fie liber negociabile si integral platite. 

(3) In situatia unei emisiuni de obligatiuni adresata publicului, care precede admiterea la tranzactionare, admiterea poate avea loc numai dupa incheierea perioadei de subscriere. 

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul emisiunilor continue de obligatiuni, atunci cand data de inchidere a perioadei de subscriere nu este determinata. 

Art. 221 

Solicitarea de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa acopere toate obligatiunile de aceeasi clasa care au fost deja emise. 

Art. 222 

(1) Valoarea minima a imprumutului nu poate fi mai mica decat echivalentul in lei a 200.000 euro. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul emisiunilor continue, daca suma imprumutului nu este determinata. 

(2) Cu aprobarea C.N.V.M. se pot admite pe o piata reglementata obligatiuni pentru care nu este indeplinita conditia prevazuta la alin. (1), daca se apreciaza ca pentru respectivele obligatiuni va exista o piata ordonata. 

Art. 223 

(1) Obligatiunile convertibile pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata, numai daca valorile mobiliare in care pot fi convertite sunt listate la randul lor pe o piata reglementata. 

(2) Prin exceptie, obligatiunile convertibile pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata fara a fi indeplinita conditia de la alin. (1), daca C.N.V.M. apreciaza ca investitorii au la dispozitie toate informatiile necesare pentru a-si forma o opinie cu privire la valoarea actiunilor, obiect al conversiei. 

CAPITOLUL V - Transparenta emitentilor 

Sectiunea 1 - Obligatiile societatilor comerciale ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata 

 

Art. 224 

(1) Societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt obligate sa se inregistreze la C.N.V.M. si sa respecte cerintele de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M. si ale pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de acestea. 

(2) Societatea comerciala trebuie sa asigure un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeasi clasa. 

(3) Societatea comerciala trebuie sa asigure toate facilitatile si informatiile necesare pentru a permite actionarilor sa-si exercite drepturile, in special: 

a) sa informeze actionarii cu privire la organizarea adunarilor generale si sa permita acestora sa-si exercite drepturile de vot; 

b) sa informeze publicul cu privire la alocarea si plata dividendelor, emiterea de noi actiuni, inclusiv operatiunile de distribuire, subscriere, renuntare si conversie; 

c) sa desemneze ca agent de plata o institutie financiara, prin care actionarii sa-si poata exercita drepturile financiare, cu exceptia cazului in care emitentul asigura el insusi aceste servicii. 

(4) In situatia in care societatea intentioneaza sa-si modifice actul sau constitutiv, trebuie sa comunice proiectul de modificare C.N.V.M. si pietei reglementate, pana la data convocarii adunarii generale care urmeaza a se pronunta asupra amendamentului. 

(5) Societatea trebuie sa informeze fara intarziere, in maximum 48 de ore, publicul, cu privire la orice noi evenimente aparute in activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunostinta acestuia si care pot conduce la modificari ale pretului actiunilor, datorita efectului acestor evenimente asupra situatiei patrimoniale si financiare sau asupra activitatii emitentului in ansamblu. 

(6) C.N.V.M. poate solicita societatii admise la tranzactionare toate informatiile pe care aceasta le considera necesare, in vederea protectiei investitorilor si asigurarii unei functionari ordonate a pietei. 

(7) C.N.V.M. poate cere unui emitent sa publice informatiile precizate la alin. (6), stabilind forma si perioada in care trebuie sa se realizeze acest lucru. In situatia in care emitentul nu publica informatiile solicitate, C.N.V.M. poate publica aceste informatii, dupa audierea emitentului. 

(8) Un emitent ale carui valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si pe una sau mai multe piete reglementate din cadrul statelor membre este obligat sa furnizeze pietelor informatii echivalente. 

Art. 225 

(1) Administratorii societatilor admise la tranzactionare sunt obligati sa raporteze, de indata, orice act juridic incheiat de catre societate cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, a carui valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. 

(2) In cazul in care societatea incheie acte juridice, cu persoanele mentionate la alin. (1), vor fi respectate interesele acesteia, in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata. 

(3) Rapoartele prevazute la alin. (1) vor mentiona, intr-un capitol special, actele juridice incheiate sau amendamentele la acestea si vor preciza urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata. 

(4) Rapoartele vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societatii. 

Art. 226 

(1) Orice societate comerciala trebuie sa informeze publicul si C.N.V.M., fara intarziere, in legatura cu informatiile privilegiate ce il privesc in mod direct. 

(2) C.N.V.M. va emite reglementari privind modalitatile de informare a publicului, in conformitate cu legislatia comunitara. 

(3) Un emitent poate, pe proprie raspundere, sa amane dezvaluirea publica a informatiei privilegiate, la care se face referire in alin. (1), pentru a nu prejudicia interesele proprii, cu conditia ca o astfel de amanare sa nu induca in eroare publicul, iar emitentul sa poata sa asigure confidentialitatea respectivelor informatii. 

(4) Emitentul va informa, fara intarziere, C.N.V.M. asupra deciziei de amanare a dezvaluirii, catre public, a respectivei informatii. C.N.V.M. poate obliga emitentul sa dezvaluie informatia pentru a asigura transparenta si integritatea pietei. 

(5) Daca un emitent sau o persoana care actioneaza in numele sau in contul emitentului dezvaluie orice informatie privilegiata catre o terta persoana, in exercitarea obisnuita a profesiei, astfel cum este prevazut in art. 246 lit. a), trebuie sa faca publica respectiva informatie, simultan, in cazul unei dezvaluiri intentionate si, fara intarziere, in cazul unei dezvaluiri neintentionate. 

(6) Prevederile alin. (5) nu vor fi aplicate, daca persoana care a primit informatia este obligata sa mentina caracterul confidential al acesteia, indiferent daca aceasta indatorire se bazeaza pe o lege, un regulament, un act constitutiv sau pe un contract. 

(7) Emitentii sau persoanele care actioneaza in numele sau in contul emitentilor sunt obligati sa intocmeasca o lista a persoanelor care lucreaza pentru ei, in baza unui contract de munca sau altfel, care au acces la informatia privilegiata. Emitentii, precum si persoanele care actioneaza in numele sau in contul acestora vor actualiza cu regularitate aceasta lista si o vor transmite la C.N.V.M., ori de cate ori va fi solicitata. 

(8) Prevederile alin. (1)-(7) nu se vor aplica emitentilor care nu au solicitat sau care nu au primit aprobarea ca instrumentele financiare emise de acestia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru. 

Art. 227 

(1) Societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata vor intocmi, vor pune la dispozitia publicului si vor transmite C.N.V.M. si operatorului de piata rapoarte trimestriale, semestriale si anuale. Rapoartele vor fi puse la dispozitia publicului, in scris, sau in orice alt mod aprobat de C.N.V.M. Societatea va publica un comunicat de presa intr-un cotidian de circulatie nationala, prin care investitorii vor fi informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte. Rapoartele vor fi trimise spre publicare in maximum 5 zile de la data aprobarii. 

(2) Raportarea trebuie sa includa orice informatie semnificativa, pentru ca investitorii sa faca o evaluare fundamentata privind activitatea societatii, a profitului sau pierderii, precum si sa indice orice factor special care a influentat aceste activitati. Situatia financiara va fi prezentata comparativ cu situatia financiara existenta in aceeasi perioada a anului financiar precedent. C.N.V.M. va emite reglementari privind continutul acestor rapoarte. 

(3) Daca societatea admisa la tranzactionare pe o piata reglementata intocmeste atat situatii financiare individuale cat si consolidate, acestea vor fi puse la dispozitia publicului. C.N.V.M. poate permite societatii comerciale sa puna la dispozitia publicului fie situatiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai daca celelalte situatii financiare nu contin informatii suplimentare semnificative. 

(4) Societatea admisa la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa puna la dispozitia publicului, in termen de cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul anual, aprobate de adunarea generala a actionarilor. Raportul anual va include si raportul auditorului financiar ales, in concordanta cu art. 258, precum si comentariile integrale ale acestuia. 

(5) Raportul semestrial trebuie sa fie pus la dispozitia publicului, in termen de cel mult 2 luni de la incheierea perioadei de raportare. Daca situatiile financiare semestriale au fost auditate, raportul semestrial va include obligatoriu raportul auditorului financiar. 
 

Art. 228 

(1) In cazul operatiunilor de achizitie sau vanzare a valorilor mobiliare emise de o societate admisa la tranzactionare pe o piata reglementata, care fac ca drepturile de vot detinute de o persoana sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectiva are obligatia sa informeze, in maximum 3 zile lucratoare de la momentul luarii la cunostinta a respectivei operatiuni, in mod concomitent, societatea, C.N.V.M. si piata reglementata pe care sunt tranzactionate respectivele valori mobiliare. 

(2) Atunci cand pragurile de la alin. (1) sunt atinse sau depasite de o filiala a unei societati-mama, aceasta entitate va fi exceptata de la obligatia de informare, daca informarea a fost realizata de societatea-mama. 

(3) Societatea admisa la tranzactionare pe o piata reglementata, care a primit o informare potrivit alin. (1), trebuie sa aduca la cunostinta publicului respectiva operatiune, in maximum 3 zile lucratoare. 

(4) C.N.V.M. va emite reglementari privind modalitatea de determinare a drepturilor de vot, in vederea aplicarii prevederilor alin. (1). 

Sectiunea 2 - Obligatiile societatilor comerciale ale caror obligatiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata 

 

Art. 229 

(1) Societatea comerciala trebuie sa asigure un tratament egal pentru toti detinatorii de obligatiuni aferente aceluiasi imprumut, cu privire la toate drepturile conferite de acestea. Un emitent ale carui obligatiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si pe una sau mai multe piete reglementate din cadrul statelor membre este obligat sa furnizeze pietelor informatii echivalente. 

(2) Societatea trebuie sa asigure toate facilitatile si informatiile necesare, pentru a permite obligatarilor sa-si exercite drepturile, in special: 

a) sa publice notificari privind organizarea de adunari ale obligatarilor, plata dobanzii, exercitarea eventualelor drepturi de conversie, schimb, subscriere sau rambursare a imprumutului; 

b) sa desemneze ca agent de plata o institutie financiara, prin care detinatorii de obligatiuni sa-si poata exercita drepturile banesti, cu exceptia cazului in care emitentul asigura el insusi aceste servicii. 

Art. 230 

In situatia in care societatea intentioneaza sa-si modifice actul constitutiv, modificare care afecteaza drepturile detinatorilor de obligatiuni, aceasta trebuie sa comunice C.N.V.M. si pietei reglementate proiectul de modificare, pana la data convocarii adunarii generale, care se va pronunta asupra amendamentului. 

Art. 231 

(1) Societatea admisa la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa puna la dispozitia publicului, in termen de cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale auditate, impreuna cu raportul anual. 

(2) Daca societatea admisa la tranzactionare pe o piata reglementata intocmeste atat situatii financiare individuale cat si consolidate, acestea vor fi puse la dispozitia publicului. C.N.V.M. poate autoriza societatea sa puna la dispozitia publicului fie situatiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai daca celelalte situatii financiare nu contin informatii suplimentare semnificative. 

Art. 232 

Societatea trebuie sa informeze publicul, fara intarziere, cu privire la: 

a) orice noua modificare majora a activitatii sale care nu a fost facuta public si care ar putea afecta semnificativ capacitatea societatii de a-si indeplini obligatiile asumate. C.N.V.M. poate excepta societatea de la aceasta obligatie, la solicitarea acesteia, daca dezvaluirea unor anumite informatii ar prejudicia interesele legitime ale societatii; 

b) contractarea unor noi imprumuturi si garantiile constituite in vederea obtinerii acestora; 

c) orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezulta in special din modificarea termenilor imprumuturilor sau a ratei dobanzii; 

d) modificarea drepturilor aferente actiunilor, in situatia in care obligatiunile sunt convertibile in actiuni. 

Sectiunea 3 - Obligatiile autoritatilor publice si organismelor internationale emitente de obligatiuni 

Art. 233 
 

(1) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si organismele internationale trebuie sa asigure tratament egal investitorilor privind drepturile conferite de detinerea respectivelor valori mobiliare. Un emitent ale carui obligatiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania si pe una sau mai multe piete reglementate din cadrul statelor membre este obligat sa furnizeze pietelor informatii echivalente. 
 

(2) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si organismele internationale trebuie sa asigure toate conditiile si informatiile necesare investitorilor sa-si exercite drepturile. Aceste autoritati trebuie: 
 

a) sa publice informatii privind convocarea adunarilor generale ale obligatarilor, plata dobanzilor si rambursarea imprumutului; 
 

b) sa desemneze un agent de plata, prin care obligatarii sa-si poata exercita drepturile financiare. 
 

CAPITOLUL VI - Dispozitii speciale privind societatile admise la tranzactionare 

 

Art. 234 

Pentru valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata, C.N.V.M. poate: 

a) sa solicite emitentului sa furnizeze toate informatiile care ar putea avea efect asupra evaluarii valorilor mobiliare, in vederea asigurarii protectiei investitorilor sau mentinerii unei piete ordonate; 

b) sa suspende sau sa solicite operatorului de piata suspendarea de la tranzactionare a valorilor mobiliare, daca considera ca situatia emitentului este de asa natura incat tranzactionarea ar fi in detrimentul investitorilor; 

c) sa ia toate masurile pentru a se asigura ca publicul este corect informat; 

d) sa decida ca valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sa fie retrase de la tranzactionare, in conditiile in care considera ca, datorita unor circumstante speciale, nu se mai poate mentine o piata ordonata pentru respectivele valori mobiliare. 
 

Art. 235 

(1) Membrii consiliului de administratie al societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata pot fi alesi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face in mod obligatoriu. 

(2) Administrarea unei societati la care se aplica metoda votului cumulativ se va realiza de catre un consiliu de administratie format din cel putin 5 membri. 

(3) Reglementarile privind aplicarea metodei votului cumulativ se stabilesc de C.N.V.M. 
 

Art. 236 

(1) Orice majorare a capitalului social trebuie sa fie hotarata de adunarea generala extraordinara a actionarilor. 

(2) Actul constitutiv sau adunarea generala extraordinara pot autoriza majorarea capitalului social pana la un nivel maxim. In limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, in urma delegarii de atributii, majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acorda administratorilor pe o durata de maximum un an si poate fi reinnoita de catre adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an. 

(3) Hotararile luate de consiliul de administratie al unei societati admise la tranzactionare, in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, vor avea acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta. 

(4) Tarifele percepute actionarilor care solicita eliberarea unor copii ale documentelor emise in aplicarea alin. (3) nu vor depasi costurile necesare multiplicarii. 
 

Art. 237 

(1) Situatiile financiare, inclusiv cele consolidate, ale societatilor admise la tranzactionare vor fi intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si auditate de auditori financiari, in conformitate cu reglementarile privind activitatea de audit financiar. 

(2) Reprezentantii legali ai societatilor sunt obligati sa puna la dispozitia C.N.V.M., auditorilor societatii si/sau expertilor desemnati de instanta documentele necesare exercitarii atributiilor acestora. 

(3) Administratorul, directorul si/sau directorul executiv sunt obligati sa prezinte actionarilor situatii financiare exacte si informatii reale privind conditiile economice ale societatii. 
 

Art. 238 

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor. 

(2) Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor. 

(3) In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se platesc in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere. 
 

Art. 239 

Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului, se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararea constituie titlu executoriu, in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva societatii, potrivit legii. 
 

Art. 240 

(1) In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot. 

(2) Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente. 

(3) Evaluarea aportului in natura se face de catre experti independenti, in conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990. 

(4) Numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului in natura se determina ca raport intre valoarea aportului, stabilita in conformitate cu alin. (3), si cea mai mare valoare dintre pretul de piata al unei actiuni, valoarea pe actiune calculata in baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii. 

(5) In cazul ridicarii dreptului de preferinta, in conformitate cu prevederile alin. (1), numarul de actiuni se stabileste dupa criteriul enuntat la alin. (4). 

(6) C.N.V.M. va emite reglementari in aplicarea dispozitiilor prezentului articol. Atacat prin Decizie nr. 470 din 22/09/2005 la 10/11/2005 

Art. 241 

(1) Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor. 

(2) Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor. 

(3) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1) si (2), oricare dintre actionari poate solicita instantei judecatoresti anularea actului juridic incheiat si urmarirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societatii. 

Art. 242 

Actionarii unei societati admise la tranzactionare, care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la fuziuni sau divizari, care implica alocarea de actiuni ce nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la aceasta contravaloarea actiunilor, potrivit art. 133 din Legea nr. 31/1990. 

Art. 243 

(1) Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. 

(2) Impiedicarea accesului unui actionar ce indeplineste conditiile legii de a participa la adunarea generala a actionarilor da dreptul oricarei persoane interesate sa ceara in justitie anularea hotararii adunarii generale a actionarilor. 

(3) Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor C.N.V.M. 

(4) Convocarea adunarii generale, la cererea actionarilor semnificativi ai societatii, se va face in mod obligatoriu de catre administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate in cererea formulata. 

(5) Cu minimum 5 zile inaintea adunarii generale a actionarilor, societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul propriu sau la sediul acesteia, documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi. 

(6) Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea generala a actionarilor, astfel incat aceasta sa fie tinuta, la prima sau a doua convocare, in termen de cel mult o luna de la data cererii. 

Titlul VII - ABUZUL PE PIATA

Art. 244 

(1) Prin informatie privilegiata se intelege o informatie de natura precisa care nu a fost facuta publica, care se refera in mod direct sau indirect la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, si care, daca ar fi transmisa public, ar putea avea un impact semnificativ asupra pretului acelor instrumente financiare, sau asupra pretului instrumentelor financiare derivate cu care se afla in legatura. 

(2) Atunci cand se refera la instrumente financiare derivate pe marfuri, "informatia privilegiata" inseamna informatia de natura precisa care nu a fost facuta public si care se refera direct sau indirect la instrumentele financiare derivate si pe care participantii pe pietele pe care se tranzactioneaza respectivele instrumente financiare derivate se asteapta sa o primeasca, in conformitate cu practicile de piata acceptate. 

(3) Practicile de piata acceptate se refera la practicile utilizate in cadrul uneia sau a mai multor piete si care sunt agreate de C.N.V.M., in conformitate cu procedurile comunitare. 

(4) Pentru persoanele raspunzatoare de executarea ordinelor privind tranzactionarea instrumentelor financiare, "informatia privilegiata" inseamna, totodata, informatia de natura precisa, transmisa de un client, in legatura cu ordinele sale care nu au fost inca executate, referitoare in mod direct sau indirect la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informatie care, daca ar fi facuta public, ar putea avea efecte semnificative asupra pretului respectivelor instrumente financiare sau asupra pretului instrumentelor financiare derivate cu care se afla in legatura. 

(5) Manipularea pietei inseamna: 

a) tranzactii sau ordine de tranzactionare: 

1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare; 

2. care mentin, prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; 

b) tranzactii sau ordine de tranzactionare care presupun procedee fictive sau orice alta forma de inselaciune; 

c) diseminarea de informatii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice alta modalitate, care da sau ar putea sa dea semnale false sau care induc in eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor si stirilor false sau care induc in eroare, in conditiile in care persoana care a diseminat informatia stia sau trebuia sa stie ca informatia este falsa sau induce in eroare. Referitor la jurnalisti, in exercitarea profesiunii lor, diseminarea informatiilor va fi luata in considerare tinandu-se cont de regulile care reglementeaza activitatea acestora, exceptie facand persoanele care utilizeaza aceste informatii in scopul obtinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri. 

(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) lit. a) persoanele care executa tranzactii sau emit ordine de tranzactionare si dovedesc ca motivele sunt legitime si, totodata, aceste tranzactii sau ordine de tranzactionare sunt in conformitate cu practicile de piata acceptate pe respectiva piata reglementata. 

(7) In sensul prevederilor alin. (5), fara ca enumerarea sa fie limitativa, urmatoarele situatii sunt considerate operatiuni de manipulare a pietei: 

a) actiunea unei persoane sau a unor persoane, care actioneaza in mod concertat pentru a-si asigura o pozitie dominanta asupra cererii de instrumente financiare, avand ca efect fixarea, directa sau indirecta, a pretului de vanzare sau cumparare ori crearea altor conditii incorecte de tranzactionare; 

b) vanzarea sau cumpararea de instrumente financiare la momentul inchiderii pietei, cu scopul inducerii in eroare a investitorilor care actioneaza pe baza preturilor de inchidere; 

c) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau traditionale, prin exprimarea unei opinii in legatura cu instrumentul financiar sau indirect, in legatura cu emitentul acestuia, in conditiile in care instrumentul era deja detinut si s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument, fara a fi facut in acelasi timp public acel conflict de interese, intr-o maniera corecta si eficienta.

Art. 245 

(1) Se interzice oricarei persoane care detine informatii privilegiate sa utilizeze respectivele informatii pentru dobandirea sau instrainarea ori pentru intentia de dobandire sau instrainare, pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplica oricarei persoane care detine informatii privilegiate: 

a) in calitatea sa de membru al consiliului de administratie sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului; 

b) ca urmare a detinerilor acesteia la capitalul social al emitentului; 

c) prin exercitarea functiei, profesiei sau a sarcinilor de serviciu; 

d) in mod ilegal sau fraudulos, urmare a activitatilor infractionale. 

(3) In conditiile in care persoana mentionata la alin. (1) este persoana juridica, interdictia se va aplica si persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzactiei pe contul respectivei persoane juridice. 

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se vor aplica tranzactiilor efectuate, in conditiile in care persoana angajata in astfel de tranzactii avea o obligatie contractuala de a dobandi sau instraina instrumente financiare, iar acest contract a fost incheiat inainte ca persoana respectiva sa detina informatii privilegiate. 

Art. 246 

Se interzice oricarei persoane, subiect al interdictiei prevazute la art. 245 sa: 

a) dezvaluie informatii privilegiate oricaror altor persoane, exceptand situatia in care dezvaluirea a fost facuta in exercitarea normala a activitatii, profesiei sau sarcinilor de serviciu; 

b) recomande unei persoane, pe baza unor informatii privilegiate, sa dobandeasca sau sa instraineze instrumentele financiare la care se refera acele informatii. 

Art. 247 

Prevederile art. 245 si art. 246 se aplica oricaror altor persoane care detin informatii privilegiate, in conditiile in care respectivele persoane cunosc sau ar fi trebuit sa cunoasca faptul ca acele informatii sunt privilegiate. 

Art. 248 

Este interzis oricarei persoane fizice sau juridice sa se angajeze in activitati de manipulare a pietei. 

Art. 249 

Operatorii de piata vor adopta dispozitii structurale, in scopul prevenirii si detectarii practicilor de manipulare a pietei. 

Art. 250 

(1) Persoanele exercitand functii de conducere in cadrul unui emitent de instrumente financiare, precum si, acolo unde este cazul, persoanele cu care acestea se afla in relatii apropiate, au obligatia sa notifice C.N.V.M. operatiunile efectuate in contul lor, care se refera la actiuni ale respectivului emitent, la instrumente financiare derivate sau la alte instrumente financiare asociate acestora. 

(2) Persoanele care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau emitentii de instrumente financiare, precum si persoanele care produc sau disemineaza alte informatii prin care recomanda sau sugereaza strategii de investitii utilizand mijloace de informare in masa trebuie sa se asigure ca astfel de informatii sunt corect prezentate. Aceste persoane vor indica natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se fac acele studii. 

(3) Orice persoana implicata profesional in tranzactii cu instrumente financiare, care are motive rezonabile sa considere ca o tranzactie se desfasoara in baza unor informatii privilegiate sau ca aceasta ar putea constitui o actiune de manipulare a pietei, va notifica, fara intarziere, C.N.V.M. 

(4) Institutiile publice care disemineaza statistici ce pot influenta semnificativ pietele trebuie sa difuzeze aceste informatii intr-o maniera echitabila, corecta si transparenta.

Art. 251 

Interdictiile prevazute in acest titlu nu se vor aplica tranzactiilor desfasurate in contextul politicilor monetare si valutare sau a celei aferente datoriei publice, exercitate de catre autoritatile competente din Romania, din statele membre, de catre Banca Centrala Europeana sau de catre persoanele care actioneaza in numele acestor autoritati. 

Art. 252 

Interdictiile prevazute in acest titlu nu se vor aplica in cazul tranzactiilor cu propriile actiuni din cadrul programelor de rascumparare sau in cazul tranzactiilor care au ca obiectiv stabilitatea unui instrument financiar si care sunt executate cu respectarea reglementarilor C.N.V.M. 

Art. 253 

(1) Prevederile prezentului titlu se vor aplica oricarui instrument financiar admis la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost inregistrata o cerere de admitere la tranzactionare, indiferent daca tranzactia a avut loc sau nu in cadrul respectivei piete reglementate. 

(2) Prevederile art. 245 - art. 247 se vor aplica, de asemenea, oricarui alt instrument financiar care nu a fost admis la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru, dar a carui valoare depinde de un instrument financiar care indeplineste conditiile de la alin. (1). 

(3) Interdictiile si dispozitiile prevazute in prezentul titlu se vor aplica: 

a) operatiunilor derulate in Romania sau in strainatate cu instrumente financiare care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata situata sau operand in Romania sau pentru care exista o cerere de admitere la tranzactionare pe respectiva piata; 

b) operatiunilor derulate in Romania cu instrumente financiare care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru sau pentru care exista o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata. 
 

Art. 254 

(1) C.N.V.M. este singura autoritate competenta care va asigura aplicarea prevederilor prezentului titlu. 

(2) C.N.V.M. exercita atributiile sale de supraveghere, investigare si control: 

a) direct, pentru atributiile prevazute la art. 255 lit. a), c), d) si h); 

b) in colaborare cu alte entitati ale pietei, pentru atributiile prevazute la art. 255 lit. f); 

c) in colaborare cu alte organisme abilitate, cum ar fi: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, oficiul registrului comertului, Politia, pentru atributiile prevazute la art. 255 lit. b), e) si g). 

(3) Prevederile alin. (1) si (2) intra sub incidenta secretului de serviciu. 
 

Art. 255 

In exercitarea atributiilor ce-i revin, C.N.V.M. are cel putin urmatoarele drepturi; 

a) acces la orice document, sub orice forma ar fi, si primirea unei copii; 

b) solicitarea de informatii, de la orice persoana, incluzandu-se aici si acele persoane care sunt implicate succesiv in transmiterea de ordine sau desfasoara operatiuni pe piata, precum si superiorii acestora. In aceasta situatie, C.N.V.M. are dreptul de a audia o asemenea persoana; 

c) efectuarea de inspectii la fata locului; 

d) solicitarea inregistrarilor telefonice privind transmiterea de ordine sau a altor date existente; 

e) solicitarea incetarii oricarei activitati care este contrara prevederilor prezentei legi; 

f) suspendarea tranzactiilor cu instrumentele financiare respective; 

g) solicitarea autoritatilor judiciare competente de a institui masuri asiguratorii asupra activelor persoanelor care se fac vinovate de incalcarea prezentei legi; 

h) interzicerea exercitarii temporare a activitatii profesionale. 

Art. 256 

(1) C.N.V.M. poate dispune masuri corespunzatoare si poate aplica sanctiuni administrative persoanelor responsabile de incalcarea dispozitiilor prezentului titlu si a prevederilor adoptate pentru implementarea acestuia. 

(2) C.N.V.M. va emite instructiuni, in conformitate cu procedurile comunitare, cu privire la conditiile tehnice privind aplicarea dispozitiilor art. 226 alin. (1), (3), (4), (5) si (7) si ale art. 250 alin. (1)-(3). 

Art. 257 

C.N.V.M. poate impune sanctiuni oricarei persoane fizice sau juridice, care nu coopereaza, in conformitate cu prevederile art. 254 alin. (2) si art. 255. 

Titlul VIII - AUDITUL FINANCIAR

 

Art. 258 

(1) Situatiile financiar-contabile si cele privind operatiunile oricarei entitati supuse autorizarii, supravegherii si controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate in conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor Publice si cu reglementarile C.N.V.M. si vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 

(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului titlu se va stabili in baza unui protocol incheiat intre C.N.V.M. si Camera Auditorilor Financiari din Romania. 
 

Art. 259 

(1) Auditorul financiar: 

a) intocmeste un raport de audit financiar, in conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania; 

b) intocmeste, in termen de 30 de zile, pe baza informatiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, in conformitate cu standardele de audit financiar si cu cadrul de raportare definit prin standardele internationale de contabilitate si prin reglementarile C.N.V.M. referitoare la operatiunile reclamate de actionarii reprezentand cel putin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligati sa furnizeze auditorilor toate informatiile solicitate. Raportul suplimentar va fi facut public pe website-ul C.N.V.M.; 

c) furnizeaza servicii suplimentare, in conditiile respectarii principiului independentei. 

(2) Daca administratorii si auditorii prevazuti la alin. (1) lit. b) nu dau curs solicitarii in termenul prevazut sau daca raportul publicat nu cuprinde informatiile din cadrul de raportare, actionarii se vor putea adresa instantei din raza teritoriala unde isi are sediul societatea, in vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de intocmire si prezentare a unui raport suplimentar, urmand ca raportul sa fie inaintat instantei si comunicat partilor, iar opinia auditorului financiar sau a expertului sa fie publicata in Buletinul C.N.V.M. 
 

Art. 260 

(1) Auditorii financiari sunt obligati sa raporteze, fara sa vina in contradictie cu prevederile din Codul privind conduita etica si profesionala si Standardele de Audit Financiar, in termen de 10 zile, orice fapt sau act in legatura cu activitatea entitatilor reglementate de care au luat cunostinta in exercitarea atributiilor lor specifice si care: 

a) constituie o incalcare semnificativa a actelor normative ce reglementeaza conditiile de autorizare si functionare a entitatii reglementate auditate; 

b) este de natura sa afecteze continuitatea activitatii entitatii reglementate auditate; 

c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimarii unei opinii sau a unei opinii contrare. 

(2) Auditorii financiari sunt obligati sa raporteze, de indata, C.N.V.M. orice fapt sau act, din cele prevazute la alin. (1), de care au luat la cunostinta pe parcursul efectuarii auditului, in legatura cu o entitate controlata de entitatea auditata, astfel cum se defineste la art. 2 pct. 16 lit. b). 

(3) Auditorii financiari, la solicitarea scrisa a C.N.V.M., au obligatia: 

a) sa inainteze C.N.V.M. orice raport sau document ce a fost adus la cunostinta entitatii auditate; 

b) sa inainteze C.N.V.M. o declaratie care sa indice motivele de incetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora; 

e) sa inainteze C.N.V.M. orice raport sau document cuprinzand observatiile care au fost aduse la cunostinta conducerii entitatii auditate. 

(4) Indeplinirea cu buna-credinta de catre auditorul financiar a obligatiei de a informa C.N.V.M., in conformitate cu alin. (1) si (2), nu constituie o incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional care revine acestuia potrivit legii/codului etic sau clauzelor contractuale, neputand atrage raspunderea auditorului financiar in cauza. 
 

Art. 261 

C.N.V.M. are obligatia sa asigure confidentialitatea informatiilor primite, in conformitate cu prevederile art. 260, cu exceptia celor care sunt de natura penala. 
 

Art. 262 

C.N.V.M. poate cere in scris auditorilor financiari ai societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata, sau ai societatilor ce ofera valori mobiliare publicului sau care solicita admiterea la tranzactionare sa furnizeze toate informatiile necesare. 
 

Art. 263 

(1) Pentru deficientele semnificative constatate in activitatea profesionala desfasurata de un auditor financiar, in legatura cu entitati supuse autorizarii, controlului si supravegherii C.N.V.M., aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si va solicita adoptarea masurilor corespunzatoare, potrivit reglementarilor in vigoare. 
 

Titlul IX - MASURI DE ADMINISTRARE SPECIALA SI LICHIDAREA ADMINISTRATIVA
 

CAPITOLUL I - Dispozitii generale 
 

Art. 264 

(1) C.N.V.M. instituie masuri de administrare speciala in situatia in care constata ca o entitate autorizata se afla in situatia de a deveni insolvabila sau in situatia in care oricare dintre administratorii, directorii executivi sau auditorii acesteia se fac vinovati de: 

a) incalcarea prevederilor prezentei legi ori a reglementarilor emise de C.N.V.M., care a produs sau poate produce prejudicii importante sau care pune in pericol buna functionare a pietei de capital; 

b) incalcarea oricarei conditii sau restrictii prevazute in autorizatia de functionare; 

c) administrarea necorespunzatoare a instrumentelor financiare si fondurilor apartinand investitorilor. 

(2) In situatia constatarii unor disfunctionalitati majore, C.N.V.M. va putea solicita dizolvarea consiliului de administratie al entitatilor autorizate. 

CAPITOLUL II - Administrarea speciala a entitatilor autorizate de C.N.V.M. 
 

Art. 265 

(1) Administrarea speciala va fi realizata de o persoana fizica sau juridica specializata, numita de C.N.V.M. 

(2) Decizia privind instituirea administrarii speciale va fi publicata in Buletinul C.N.V.M. si in 2 cotidiane de difuzare nationala. 

Art. 266 

(1) Administratorul special preia integral atributiile consiliului de administratie al entitatii autorizate supuse regimului de administrare speciala. 

(2) Administratorul special stabileste masuri pentru conservarea activelor si incasarea creantelor in interesul investitorilor si al altor creditori. 

(3) Pe perioada aplicarii administrarii speciale se suspenda dreptul de vot al actionarilor, in ceea ce priveste numirea si revocarea administratorilor, dreptul la dividende al actionarilor, activitatea consiliului de administratie si a auditorilor interni, precum si dreptul la remunerare al acestora. 

Art. 267 

(1) In termen de maximum 60 de zile de la numire, administratorul special prezinta C.N.V.M. un raport scris cu privire la situatia financiara a entitatii autorizate si anexeaza documente referitoare la evaluarea activelor si pasivelor, situatia recuperarii creantelor, costul mentinerii activelor si situatia lichidarii debitelor. 

(2) In termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, C.N.V.M. va decide, daca este cazul, asupra prelungirii activitatii administratorului special, pe o perioada limitata. 

(3) In situatia prelungirii activitatii, administratorul special va prezenta, lunar, C.N.V.M. evaluarea situatiei financiare a respectivei entitati autorizate. 

Art. 268 

(1) Daca C.N.V.M. constata, pe baza raportului administratorului special, ca entitatile autorizate s-au redresat din punct de vedere financiar si se incadreaza in cerintele de supraveghere prudentiala, conform reglementarilor C.N.V.M., masurile de administrare speciala vor inceta. 

(2) Decizia privind incetarea activitatii administratiei speciale va fi publicata in conformitate cu art. 265 alin. (2). 

Art. 269 

(1) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 268, iar C.N.V.M. nu decide asupra prelungirii activitatii administratorului special, autorizatia de functionare a entitatii reglementate va fi retrasa, C.N.V.M. avand la dispozitie fie posibilitatea initierii procedurii lichidarii administrative, fie sesizarea instantei competente in vederea declansarii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului. In cazul initierii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului nu este necesara intrunirea conditiilor prevazute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Instanta competenta sa solutioneze cererea C.N.V.M. de initiere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului entitatilor autorizate este tribunalul in circumscriptia caruia se afla sediul respectivei entitati. 

(3) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, in masura compatibilitatii lor, se aplica si entitatilor autorizate supuse administrarii speciale si carora C.N.V.M. le-a retras autorizatia. Sintagma «institutia de credit debitoare» din actul normativ mentionat se refera la entitati autorizate de C.N.V.M., iar cea privind Banca Nationala a Romaniei se refera la C.N.V.M. 

(4) In intelesul prezentului capitol, insolvabilitatea reprezinta acea stare a entitatii autorizate, aflata in una dintre urmatoarele situatii: 

a) incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile din disponibilitatile banesti proprii; 

b) retragerea autorizatiei entitatii reglementate, in conformitate cu prezenta lege si reglementarile C.N.V.M., ca urmare a imposibilitatii de redresare financiara a entitatii autorizate aflate in administrare speciala. 

(5) Desemnarea lichidatorului de catre tribunal se va face cu acordul C.N.V.M. 

(6) In indeplinirea atributiilor lor, care implica aplicarea unor reglementari emise de C.N.V.M., tribunalul, judecatorul-sindic si lichidatorul pot cere si opinia C.N.V.M., in calitatea sa de autoritate de reglementare si supraveghere a pietei de capital. 

(7) Procedura falimentului va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea entitatii autorizate aflate in faliment au fost distribuite si fondurile nereclamate au fost depuse la Trezoreria Statului. In urma unei cereri a judecatorului-sindic, tribunalul va da o hotarare de inchidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului. Hotararea va fi comunicata, in scris si/sau prin presa, in cel putin 2 cotidiane de circulatie nationala, tuturor creditorilor debitorului, oficiului registrului comertului, C.N.V.M. si lichidatorului. Eventualele sume ramase vor fi virate la bugetul de stat, dupa o perioada de 5 ani. 

CAPITOLUL III - Lichidarea administrativa 
 

Art. 270 

(1) In situatia in care C.N.V.M. decide lichidarea administrativa, aceasta se va realiza conform procedurii stabilite de legislatia aplicabila dizolvarii si lichidarii societatilor comerciale si de reglementarile C.N.V.M. 

(2) Lichidatorul, in cadrul procedurii lichidarii administrative, va fi numit de C.N.V.M. 
 

Titlul X - RASPUNDERI SI SANCTIUNI
 

Art. 271 

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia se sanctioneaza administrativ, disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz. 
 

Art. 272 

Constituie contraventii urmatoarele fapte: 

a) incalcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementarilor emise de C.N.V.M. in aplicarea prezentei legi; 

b) desfasurarea fara autorizatie sau cu incalcarea oricarei conditii sau restrictii prevazute in autorizatie, a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta lege sau reglementarile C.N.V.M. impun autorizarea; 

c) nerespectarea regulilor prudentiale si de conduita; 

d) nerespectarea masurilor stabilite prin actele de control sau in urma acestora; 

e) nerespectarea obligatiilor de auditare a situatiilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate. 

Art. 273 

(1) Savarsirea contraventiilor prevazute la art. 272 se sanctioneaza cu: 

a) avertisment; 

b) amenda; 

c) sanctiuni contraventionale complementare, aplicate dupa caz: 

1. suspendarea autorizatiei; 

2. retragerea autorizatiei; 

3. interzicerea temporara a desfasurarii unor activitati si servicii ce cad sub incidenta prezentei legi. 

(2) C.N.V.M. poate face publica orice masura sau sanctiune impusa pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia, cu exceptia situatiilor care, prin difuzare publica, ar pune in pericol functionarea in conditii normale a pietei sau ar aduce prejudicii deosebite partilor implicate. 

Art. 274 

(1) Savarsirea contraventiilor prevazute la art. 272 se constata de catre persoanele fizice, imputernicite in acest scop de catre C.N.V.M., care exercita atributii privind supravegherea, investigarea si controlul respectarii dispozitiilor legale si ale reglementarilor aplicabile pietei de capital. 

(2) La primirea actelor de constatare ale agentilor sai, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de masuri conservatorii si/sau audierea persoanelor vizate, respectiv sanctionarea faptelor controlate. 

Art. 275 

(1) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei si de conduita faptuitorului. 

(2) In cazul savarsirii de catre o persoana, in mod repetat, in decurs de 3 ani, a unei contraventii, sau de catre o persoana care a fost sanctionata in ultimii 3 ani si pentru care nu a intervenit prescriptia, sanctiunea stabilita va fi aplicata cumulativ cu maximul amenzii pentru ultima contraventie savarsita. 

(3) In cazul constatarii savarsirii a doua sau mai multe contraventii, se aplica sanctiunea cea mai mare, majorata cu pana la 50%, dupa caz. 

Art. 276 

Limitele amenzilor se stabilesc dupa cum urmeaza: 

a) intre 0,5% si 5% din capitalul social varsat, in functie de gravitatea faptei savarsite, pentru persoanele juridice; 

b) intre 5.000.000 lei si 500.000.000 lei, pentru persoanele fizice, acestea putandu-se actualiza prin ordin al presedintelui C.N.V.M.; 

c) intre jumatate si totalitatea valorii tranzactiei realizate cu savarsirea faptelor prevazute la art. 245-248 din titlul VII. 

Art. 277 

(1) C.N.V.M. poate aplica sanctiuni persoanelor fizice carora, in calitate de administratori, reprezentanti legali sau exercitand de jure sau de facto functii de conducere, ori exercitand cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, le este imputabila respectiva contraventie pentru ca, desi puteau si trebuiau sa previna savarsirea ei, nu au facut-o. 

(2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) sunt tinute si la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contraventie. Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat. 

Art. 278 

Termenul de prescriptie a constatarii de aplicare si de executare a sanctiunii contraventionale este de 3 ani. 

Art. 279 

(1) Savarsirea cu intentie a faptelor prevazute la art. 237 alin. (3), art. 245-248 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda, in limitele prevazute la art. 276 lit. c), si cu pedeapsa accesorie a interdictiei prevazute la art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3. 

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda, in limitele prevazute la art. 276 lit. c), accesarea cu intentie de catre persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzactionare, de depozitare sau de compensare-decontare. 
 

Art. 280 

In ceea ce priveste procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor, prevederile prezentei legi deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

Titlul XI - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

 

Art. 281 
 

(1) C.N.V.M. va stabili, prin regulament, perioada in care entitatea reglementata de catre aceasta trebuie sa se incadreze in prevederile prezentei legi, perioada care nu va depasi 18 luni de la intrarea in vigoare a acesteia. 
 

(2) Autorizatiile emise entitatilor reglementate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea. Entitatile reglementate sunt obligate ca, pana la termenul prevazut la alin. (1), sa depuna modificari si/sau completari ale documentelor care au stat la baza acordarii autorizatiilor, in scopul incadrarii in prevederile prezentei legi si al inregistrarii acestora in Registrul C.N.V.M. 
 

Art. 282 
 

(1) Cererile de autorizare nesolutionate si care nu sunt conforme cu prevederile legii trebuie retrase sau completate, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 
 

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage respingerea cererii. 
 

Art. 283 
 

(1) In cazul dobandirii sau majorarii unei participatii la capitalul social al unei entitati reglementate, efectuata cu incalcarea prevederilor legale si a reglementarilor emise in aplicarea prezentei legi, drepturile de vot aferente respectivei detineri sunt suspendate de drept. Actiunile respective se iau in considerare la stabilirea cvorumului necesar adunarii generale a actionarilor. 
 

(2) C.N.V.M. va dispune actionarilor respectivi sa-si vanda, in termen de 3 luni, actiunile aferente participatiei in legatura cu care C.N.V.M. nu si-a exprimat acordul. Dupa expirarea acestui termen, daca actiunile nu au fost vandute, C.N.V.M. dispune entitatii reglementate anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtand acelasi numar si vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia dobanditorului initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare.
 

(3) Consiliul de administratie al entitatii reglementate este raspunzator de indeplinirea masurilor necesare pentru anularea actiunilor, potrivit alin. (2), si vanzarea actiunilor nou-emise.
 

(5) Daca din lipsa de cumparatori vanzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vanzare partiala a actiunilor nou-emise, entitatea reglementata va proceda, de indata, la reducerea capitalului social, cu diferenta dintre capitalul social inregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot. 
 

Art. 284 
 

(1) Infiintarea depozitarului central va avea loc in termenul prevazut la art. 281 alin. 
 

(2) Entitatile care presteaza servicii de registru sunt obligate sa puna la dispozitia depozitarului central registrele societatilor tranzactionate pe pietele reglementate sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare. Termenele si procedurile vor fi stabilite prin reglementari emise de C.N.V.M. 
 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 124, art. 143, art. 146 si art. 157, pana la implinirea termenului stipulat la alin. (1), Bursa de Valori Bucuresti poate sa desfasoare activitati de compensare, decontare, depozitare si registru, precum si orice alte activitati auxiliare referitoare la valorile mobiliare si instrumentele financiare, prin departamente specializate, independente de activitatea de tranzactionare. 
 

Art. 285 
 

(1) Prin derogare de la prevederile titlului II cap. 1 si 3 din Legea nr. 31/1990, incepand cu data adunarii generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, care hotaraste transformarea Bursei de Valori Bucuresti in societate comerciala pe actiuni, patrimoniul Bursei de Valori Bucuresti devine patrimoniul S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. 
 

(2) Pana la data intrunirii adunarii generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, mentionate la alin. (1), Bursa de Valori Bucuresti va proceda la inventarierea si reevaluarea patrimoniului. O parte din activul patrimonial reevaluat se va transforma in capitalul social al S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A., care va fi repartizat, in cote egale, intre membrii Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, inregistrati la data adunarii generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, mentionate la alin. (1). 
 

(3) S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. reprezinta continuatorul si succesorul legal in drepturi si obligatii al Bursei de Valori Bucuresti, pastrand aceeasi denumire. 
 

(4) La data adunarii generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, mentionate la alin. (1), comitetul Bursei de Valori Bucuresti devine Consiliul de administratie al S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A., avand aceeasi componenta; membrii comitetului Bursei de Valori Bucuresti devin membri ai Consiliului de administratie al S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A., pana la expirarea mandatului lor sau pana la urmatoarea adunare generala a actionarilor, daca perioada mandatului a fost depasita. 
 

(5) Comitetul Bursei de Valori Bucuresti va desemna o persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de inregistrare si inmatriculare a S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A., pana la data intrunirii adunarii generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, mentionate la alin. (1). 
 

(6) La data inregistrarii S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. la oficiul registrului comertului, Asociatia Bursei de Valori Bucuresti se desfiinteaza de drept. Modificat de Lege nr. 208 din 29/06/2005 Articolul 1 la 08/07/2005 
 

Art. 286 
 

(1) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, in ceea ce priveste actiunile S.I.F. emise in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996, aflate in proprietatea detinatorilor initiali, depasirea limitei stabilite de prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990 se poate face numai prin decizia S.A.I. sau a consiliului de administratie, cu aprobarea C.N.V.M. si in conformitate cu reglementarile emise de aceasta. 
 

(2) Actiunile dobandite in conditiile alin. (1) pot fi folosite, pe baza hotararii consiliului de administratie, cu avizul C.N.V.M., in scopul diminuarii capitalului social sau al regularizarii cursului actiunilor proprii pe piata de capital. 
 

(3) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, modificarile ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.-urilor, pentru incadrarea acestora in prevederile prezentei legi, vor fi inregistrate la oficiul registrului comertului, in baza hotararii consiliului de administratie sau a S.A.I., dupa caz, ulterior obtinerii autorizatiei prealabile emise de C.N.V.M. 
 

(4) S.I.F.-urile au obligatia sa se incadreze in prevederile prezentei legi, in termen de maximum 18 luni de la intrarea in vigoare a acesteia. 
 

(5) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, registrele independente au obligatia inscrierii si numerotarii tuturor actiunilor emise de S.I.F.-uri. 
 

(6) Consiliile de administratie ale S.I.F.-urilor sunt obligate sa convoace, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale alin. (5) al prezentului articol, adunarile generale extraordinare ale actionarilor, in scopul modificarii actelor constitutive potrivit prevederilor prezentei legi, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia. A se vedea Instructiuni nr. 10 din 24/08/2005 la 31/08/2005, Completat de Ordonanta nr. 41 din 14/07/2005 Articolul 5 la 31/07/2005 
 

Art. 287 

S.C. Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri - S.A. Sibiu, S.C. Bursa Romana de Marfuri - S.A., precum si societatile de brokeraj ale membrilor actionari ai celor doua burse, au obligatia sa se incadreze in prevederile prezentei legi, in termen de maximum 18 luni de la intrarea in vigoare a acesteia. 
 

Art. 288 
 

(1) Prevederile urmatoarelor articole vor intra in vigoare la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana: 
 

a) art. 37 art. 43; 
 

b) art. 111, art. 112 si art. 113 alin. (1); 
 

c) art. 124 alin. (4); 
 

d) art. 192. 
 

(2) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, entitatile avand sediul in statele membre vor putea desfasura activitati reglementate de prezenta lege, fara eliberarea unei autorizatii in conditii de reciprocitate, in baza acordurilor de cooperare incheiate de C.N.V.M. cu autoritatile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor entitati se va realiza in conditiile prevazute in acordurile respective. 
 

(3) C.N.V.M. va informa Comisia Europeana: 
 

a) cu privire la autorizarea oricarei societati care este filiala unei societati-mama, conform art. 2 alin. (1) pct. 6 si 27, aflate sub jurisdictia unui stat nemembru, precum si cu privire la structura grupului din care societatea-mama respectiva face parte; 
 

b) ori de cate ori societatea-mama mentionata la lit. a) dobandeste o pozitie in cadrul unei societati autorizate de C.N.V.M., care ar deveni astfel filiala respectivei societati-mama; 
 

c) cu privire la orice dificultati intampinate de societatile autorizate de C.N.V.M., care intentioneaza sa se stabileasca sau sa presteze servicii intr-un stat nemembru. 
 

(4) C.N.V.M. va transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, informatii cu privire la: 
 

a) orice cerere de autorizare a oricarei societati care este filiala unei societati-mama, conform art. 2 alin. (1) pct. 6 si 27, aliate sub jurisdictia statului nemembru indicat; 
 

b) orice notificare prin care C.N.V.M. este informata, in conformitate cu art. 18 alin. (2) si art. 61, ca societatea-mama mentionata la lit. a) isi propune sa dobandeasca o pozitie in cadrul unei societati autorizate de C.N.V.M., astfel incat aceasta din urma sa devina filiala respectivei societati-mama. 
 

(5) Entitatile din statele nemembre care desfasoara in Romania activitati reglementate de prezenta lege nu vor beneficia de un tratament mai favorabil comparativ cu cel aplicat entitatilor din statele membre. 
 

Art. 289 
 

(1) Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: 

"(3) La cerere, C.N.V.M. raporteaza Comisiilor pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor, Comisiei economice a Senatului si Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor, asupra activitatii desfasurate, cu respectarea prevederilor legale privind informatiile confidentiale si cele clasificate." 

2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 6 (1) C.N.V.M. poate participa la activitatea organizatiilor internationale de profil si poate deveni membra a acestor organizatii. 

(2) C.N.V.M. va coopera cu autoritatile competente din statele membre si pe baza de reciprocitate cu autoritatile competente din statele nemembre ori de cate ori este necesar, in scopul indeplinirii obligatiilor ce le revin, facand uz de puterile cu care a fost investita de lege. 

(3) C.N.V.M. va acorda asistenta autoritatii competente din statele membre, in special in ce priveste schimbul de informatii si cooperarea in activitatile de investigare. Acest tip de asistenta include, fara a se limita la acestea: 

a) furnizarea de informatii publice sau nesupuse publicitatii despre ori in legatura cu o persoana fizica sau juridica, subiect al reglementarii, supravegherii ori controlului C.N.V.M.; 

b) furnizarea de copii ale inregistrarilor tinute de entitatile reglementate; 

c) colaborari cu persoanele care detin informatii despre obiectul unei anchete. 

(4) C.N.V.M. va emite reglementari privind procedura de cooperare cu autoritatile competente din statele membre, in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare." 

3. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22) cu urmatorul cuprins: 

"(21) Obligatia de pastrare a secretului de serviciu nu poate fi opusa C.N.V.M. in exercitarea atributiilor sale prevazute de lege. 

(22) Informatiile de natura secretului profesional primite de catre C.N.V.M. in exercitarea atributiilor sale pot fi utilizate numai in urmatoarele situatii: 

a) in scopul verificarii respectarii conditiilor impuse pentru acordarea autorizatiei entitatilor reglementate, pentru facilitarea supravegherii, pe baze consolidate sau neconsolidate a desfasurarii activitatii entitatii reglementate, in special a cerintelor de adecvare a capitalului, a procedurilor contabile si administrative si a mecanismelor de asigurare a controlului intern; 

b) in scopul impunerii de sanctiuni; 

c) in cadrul plangerilor administrative si actiunilor intentate impotriva actelor individuale emise de C.N.V.M." 

4. La articolul 7, alineatul (15) va avea urmatorul cuprins: 

"(15) Regulamentele si instructiunile emise de catre C.N.V.M. sunt aprobate prin ordin al presedintelui C.N.V.M. Ordinul de aprobare va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea. I. Textul integral al regulamentelor si instructiunilor aprobate va fi publicat, pentru opozabilitate, in Buletinul C.N.V.M." 

5. La articolul 11, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 11 (1) Membrii si angajatii care lucreaza sau care au lucrat la C.N.V.M., precum si reprezentantii si salariatii entitatilor carora C.N.V.M. le-a delegat una sau mai multe din prerogativele cu care a fost investita prin lege au obligatia sa respecte, in privinta informatiilor obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor si care nu au devenit publice, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. In sensul prezentei legi, transmiterea de informatii in cadrul prevazut la art. 6 alin. (2) si (3) nu reprezinta o incalcare a acestei obligatii." 

6. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins: 

"(4) Cota prevazuta la alin. (2) lit. a) si e) se aplica si sistemelor alternative de tranzactionare. 

(5) Cota prevazuta la alin. (2) lit. b) se aplica si altor organisme de plasament colectiv, altele decat O.P.C.V.M." 

7. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu urmatorul cuprins: 

"(31) In caz de necesitate, cheltuielile legate de organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor fi finantate, partial sau integral, din bugetul de stat sau din fondurile speciale ale Guvernului." 
 

Art. 290 

(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficiul al Romaniei, Partea I. 

(2) C.N.V.M. va emite reglementarile in aplicarea prezentei legi, in termen de maximum 12 luni de la intrarea in vigoare a acesteia. 

(3) Reglementarile emise de C.N.V.M. pana la intrarea in vigoare a prezentei legi raman in vigoare pana la adoptarea noilor reglementari emise in temeiul acesteia, cu exceptia dispozitiilor contrare. 

(4) Dispozitiile legislatiei referitoare la societatile comerciale sunt aplicabile entitatilor reglementate de prezenta lege, in masura in care nu contravin acesteia.
 

Art. 291 

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: 

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 513/2002; 

b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 232 din 8 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 512/2002; 

c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) art. 2 alin. (4) si art. 7 din Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 1 noiembrie 1996, si art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 503 din 28 decembrie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 164/1999; 

e) Ordonanta Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998; 

f) art. 162 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare; 

g) Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 30 august 1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994; 

h) orice alte dispozitii contrare. 
 

Prezenta lege transpune urmatoarele directive ale Uniunii Europene: 

a) Directiva nr. 93/22/CEE privind serviciile de investitii in domeniul valorilor mobiliare cu modificarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 141/11.06.1993; 

b) Directiva nr. 97/9/CEE privind schemele de compensare a investitorilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 84/26.03.1997; 

c) Directiva nr. 85/611/CEE privind dispozitiile legale, reglementare si administrative cu privire la anumite organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 375/31.12.1985, cu modificarile ulterioare; 

d) Directiva nr. 98/26/CEE a Parlamentului European si a Consiliului privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si de decontare a instrumentelor financiare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 166/11.06.1998; 

e) Directiva nr. 2003/71/CEE privind prospectele publicate atunci cand valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzactionare, care amendeaza Directiva 2001/34/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 345/31.12.2003; 

f) Directiva nr. 2001/34/CEE privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficiala a bursei si informatiile ce trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 184/06.07.2001; 

g) Directiva nr. 2003/6/CEE privind abuzul pe piata, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 96/12.04.2003; 

h) Directiva nr. 2002/65/CEE privind prestarea serviciilor financiare la distanta, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 271/09.10.2002; 

i) Directiva nr. 1993/6/CEE privind adecvarea capitalului firmelor de investitii si institutiilor de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 141/11.06.1993.


Vizualizari: 1296