ORDONANŢĂ nr.65 din 24 august 1994
privind organizarea activitatii de expertiza contabila şi a contabililor autorizati 

 

In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit k) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordnante, Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta. 

CAPITOLUL 1 

Calitatetea de expert contabil si contabil autorizat 

Art. 1. - Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta. 

Art. 2. - Expertul contabil este persoana care a dobindit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conmducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi. 

Asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport. 

Expertul contabil poate, de asemenea, sa organizeze si sa conduca contabilitatea societatilor comerciale si sa analizeze, prin procedee specifice contabilitatii, situatia economica, financiara si fiscala a acestora. 

Contabilui autorizat este persoana care a dobindit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil. 

Art. 3. - Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dobindeste pe baza de examen. 

Art. 4. - (1) Poate dobindi calitatea de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 

a) are capacitatea de exercitiu deplina; 

b) are studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma recunoscuta de Ministerul Invatamintului, si practica in specialitate de cel putin 3 ani; 

c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale; 

d) a reusit la examenul de expert contabil. 

(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii in economie, doctorii-docenti, cu specialitatea finante contabilitate, sint scutiti de sustinerea examenului pentru dobindirea calitatii de expert contabil, cu indeplinirea conditiilor de la lit. a) si c). 

Art. 5. - Poate dobindi calitate de contabil autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 

a) are capacitatea de exercitiu deplina; 

b) are studii economice superioare si o paractica in specialitatea contabilitate de cel putin 2 ani sau studii economice medii si o practica in specialitate de cel putin 4 ani; 

c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivi legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale; 

d) a reusit la examenul de contabil autorizat. 

CAPITOLUL 2 

Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat 

Secţiunea I 

Expertul contabil 

Art. 6. - Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari: 

a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si certifica bilantul contabil; 

b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii; 

c) efectueaza analize economico-financiare, audit financiar-contabil si evaluari patrimoniale; 

d) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege; 

e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativa si informatica; 

f) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzori la societatile comerciale. 

Art. 7. - Expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual ori se pot constitui in societati comerciale potrivit legii. 

Art. 8. - Societatile comerciale de expertiza contabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

a) sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil; 

b) majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale; 

c) consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili; 

d) actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala. 

Secţiunea a II-a 

Contabilul autorizat 

Art. 9. - Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari: 

a) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract; 

b) intocmeste bilantul conatabil; 

c) contabilul autorizat cu studii superioare poate sa verifice si sa certifice bilantul contabil si sa indeplineasca obligatiile prevazute de lege pentru cenzorii numiti la societatile comerciale. 

Art. 10. - Contabilii autorizati pot sa-si exercite profesia individual ori in societati comerciale de expertiza contabila. 

Secţiunea a III-a 

Dispozitii comune privind expertii contabili si contabilii autorizati 

Art. 11. - Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot sa efectueze lucrari pentu agentii economici sau pentru institutiile unde sint salariati si nici pentru cei cu care acestea sint in raporturi contractuale sau se afla in concurenta. 

Art. 12. - Expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii. 

Art. 13. - Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societatilor comerciale de profit cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti. 

Art. 14. - Expertii contabili si contabilii autorizati primesc, pentru lucrarile efectuate individual, onorariile stabilite prin contract sau de catre organul care a dispus efectuarea lucrarii. 

Obligatia calcularii si varsarii impozitului aferent sumelor platite drept onorarii de societati comerciale pentru lucrarile ce li s-au executat in conditiile prezentei ordonante revine acestora. Pentru onorariile incasate de la persoane fizice, obligatia stabilirii si virarii la buget, potrivit legii, a impozitului aferent revine expertului contabil sau contabilului autorizat care a executat lucrarea individual. Sectiune a IV-a Raspunderile expertilor contabili si ale contabililor autorizati 

Art. 15. - Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz, potrivit legii. 

Art. 16. - Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor autorizati, in raport cu gravitatea abaterilor savirsite, sint urmatoarele: 

a) mustrare; 

b) avertisment scris; 

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la trei luni la un an; 

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. 

Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare. 

CAPITOLUL 3 

Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

Secţiunea I 

Organizarea si atributiile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

Art. 17. - Se infiinteaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta, avind sediul in municipiul Bucuresti. 

Art. 18. - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati isi constituie filiale, fara personalitate juridica, in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti . Art. 19 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are urmatoarele atributii: 

a) organizeaza examenele pentru dobindirea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, conform regulamentului elaborat impreuna cu Ministerul Finantelor si Ministerul Invatamintului, aprobat prin hotarirea Guvarnului; 

b) organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatlor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului; 

c) asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati; 

d) elaboreza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a expertilor contabili si a contabililor autorizati, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil; 

e) elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora; 

f) sprijina formarea si perfectionarea profesiobnala a expertilor contabili si a contabililor autorizati; 

g) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din starinatate; 

h) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate; 

i) editeaza publicatii de specalitate; 

j) alte atributii stabilite prin lege sau regulament. 

Secţiunea a II-a 

Sectiunile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

Art. 20. - Activitatea de expert contabil si de contabil autorizat poate fi exercitata numai de persoanele fizice si juridice, membrii ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, inscrisi in tablou. Tabloul se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei. Organizarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati se face pe doua sectiuni: 

- Sectiunea expertilor contabili si 

- Sectiunea contabililor autorizati. 

Organizarea si functionarea sectiunilor se stabilesc prin regulament. 

Art. 21. - Inscrierea in Tabloul Corpului a expertilor contabili si a contabililor autorizati se face, la cerere, de catre filialele judetene si a municipiului Bucuresti, daca cei in cauza fac dovada ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 lit. a) si c), respectiv art. 5 lit. a) si c). 

Contestatia impotriva respingerii cererii de inscriere in Tabloul Corpului se face in termen de 30 de zile de la comunicare si se solutioneaza de conducerea sectunii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in termen de 30 de zile. Hotaririle date de sectiune pot fi atacate de organul de conducere al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. 

Dupa inscrierea in tablou, expertii contabili si contabilii autorizati depun juramint scris. 

Juramintul are urmatoarea formulare: 

"Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat) ". 

Art. 22. - Membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati au obligatia sa plateasca cotizatiile profesionale. Neplata acestora pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Corpului. 

De asemenea, sint radiati din evidenta expertii contabili si contabilii autorizati care au suferit o condamnare de natura celor prevazute la art. 4 lit. c) sau la art.5 lit. c), ori au savirsit abateri grave de alta natura, prevazute in regulament, precum si cei care nu depun in contul bugetului statului, in termenul si la nivelul prevazut de lege, impozitul asupra onorariilor incasate de la persoane fizice. 

Art. 23. - Societatile comerciale de expertiza contabila, membre ale Corpului Expertilor Contabili si ai Contabililor Autorizati, au obligatia sa comunice filialelor acestuia toate modificarile intervenite in componenta asociatilor sau actionarilor lor. 

Art. 24. - Publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se efectueaza sau se autorizeaza de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, in interesul profesiei membrilor sai. 

Art. 25. - Persoanele fizice sau juridice straine, care nu au domiciliul sau, dupa caz, sediul in Romania, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonante, daca in tarile lor au aceasta specializare, in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de Romania cu alte state si daca au sustinut examenul vizind cunoasterea legislatiei nationale in domeniul organizarii si functionarii societatilor comerciale, precum si a celei fiscale si contabile. 

Secţiunea a III-a 

Organele de conducere al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

Art. 26. - Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sint: Conferinta nationala, Consiliul superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului superior. 

La filiale, organele de conducere sint: adunarea generala, consiliul filialei si biroul permanent al acestuia. 

Art. 27. - Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale se controleaza de catre cenzori alesi de Conferinta nationala si , respectiv, de adunarile generale. 

Art. 28. - Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati se stabileste prin Regulamentul aprobat de Conferinta nationala, cu avizul Ministerrului Finantelor si al Ministerului Justitiei. 

Art. 29. - Conferinta nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati se constituie din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si cite un reprezentant la 50 membri din fiecare filiala. 

Conferinta nationala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor prevazuti la alin. 1, iar hotaririle sint valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. 

Prima conferinta va fi formata din presedintii filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si delegatii expertilor contabili si contabililor autorizati, in conditiile alin. 1. 

Daca, la prima convocare, nu se intruneste numarul necesar este convocata din nou Conferinta nationala, care este legal constituita cu participarea a cel putin 40% din numarul membrilor si reprezentantilor prevazuti la alin. 1. 

Art. 30. - Conferinta nationala are urmatoarele atributii: 

a) stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; 

b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, avizate de Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei; 

c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; 

d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, percum si pentru aparatul propriu al acestora; 

e) alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ai comisiei de cenzori a acestuia; 

f) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta. 

Art. 31. - Presedintele Consiliului superior convoaca si conduce sedintele Consiliului superior si indeplineste orice alte atributii stabilite de acestea pentru buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat. 

Presedintele Consiliului superior reprezinta Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. 

Art. 32. - Pe linga Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autoarizati functioneaza Comisia superioara de disciplina, compusa din cinci membri titulari si cinci supleanti, astfel: 

a) un presedinte, expert contabil, desemnat de Consiliul superior dintre membrii inscrisi in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita; 

b) doi membri ai Consiliului superior, desemnati de acesta; 

c) doi membri, desemnati de ministrul finantelor. 

In aceleasi conditii se desemneaza supleantii. 

Comisia superioara de disciplina aplica sanctiunile disciplinare prevazute la art. 16 si solutioneaza contestatiile la hotaririle disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. 

Contestatiile impotriva hotaririlor aplicate de Comisia superioara de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati care decide. 

Art. 33. - Adunarea generala a filialelor este formata din membrii experti contabili si contabili autorizati cu domiciliul stabilit in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz. 

Adunarea generala a filialei este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor prevazuti la alin. 1, iar hotaririle sint valabile daca sint adoptate cu majoritatea celor prezenti. 

Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, se convoaca din nou adunarea generala, care este legal constituita cu participarea a cel putin 40% din numarul membrilor prevazuti la alin. 1. 

Art. 34. - Adunarea generala a filialei are urmatoarele atributii: 

a) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia; 

b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe plan local; 

c) alege si revoca membrii consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si cenzorii; 

d) propune, dintre membrii sai, candidati pentru Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; 

e) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau hotarite de Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. 

Art. 35. - Pe linga consiliul filialei functioneaza o comsie de disciplina, compusa din cinci membri titulari si cinci suplenati: 

a) un presedinte desemnat dintre expertii contabili, membrii ai filialei, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita; 

b) doi membri desemnati de consiliul filialei; 

c) doi membri desemnati de ministrul finantelor. 

In aceleasi conditii se desemneaza supleantii. 

Comisia de disciplina a filialei aplica sanctiunile prevazute la art. 16 lit. a), b) si c). 

Art. 36. - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si filiale sale isi acopera cheltuielile din venituri, care se constituie din: 

- taxa de inscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat; 

- taxa de inscriere in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; 

- cotizatiile membrilor stabilite pe transe de venituri; 

- incasari din vinzarea publicatiilor proprii; 

- donatii; 

- alte venituri din activitate Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale, stabilite prin regulament. O parte din veniturile realizate de filiale se varsa la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, potrivit normelor stabilite in regulament. 

CAPITOLUL 4 

Reprezentantii Ministerului Finantelor 

Art. 37. - Pe linga Consiliului superior, precum si pe linga consiliile filialelor functioneaza cite un reprezentant al Ministerului Finantelor care urmareste ca hotaririle si a msurile luate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si de filialele sale sa respecte intocmai reglementarile in vigoare. 

Art. 38. - Reprezentantul Ministerului Finantelor de pe linga Consiliul superior are urmatoarele indatoriri: 

a) asista la Conferinta nationala, la sedintele Consiliului superior si ale Comisiei superioare de disciplina; 

b) sesizeaza Consiliul superior asupra deciziilor Comisiei superioare de disciplina pe care le considera nelegale; 

c) sesizeaza ministrul finantelor ori de cite ori hotaririle Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati contravin reglementarilor legale . Hotaririle respective devin aplicabile numai dupa pronuntarea acestuia. ART . 39 Reprezentantul Ministerului Finantelor de pe linga consiliul filialei are urmatoarele atributii: 

a) asista la sedintele consiliului filialei, ale comisiei de disciplina si la adunarile generale ale filialei; 

b) sesizeaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia de catre consilile filialelor, pe care le considera nelegale; 

c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotaririle comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale; 

d) sesizeaza reprezentantul Ministerului Finantelor de pe linga Consiliul superior asupra hotaririlor consiliului filialei, care contravin reglemantarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la lit. b si c). 

CAPITOLUL 4 

Dispozitii tranzitorii si finale 

Art. 40. - Persoanele care au calitatea de expert contabil in conditiile Decretului nr.79/1971 privind expertiza contabila si expertiza tehnica isi pastreaza aceasta calitate daca indeplineste conditiile prevazute la art. 4 lit. a) si c). 

Art. 41. - Organizarea adunarilor generale de constituire a filialelor, precum si a primei conferinte nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati se va asigura de Ministerul Finantelor, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei. 

Art. 42. - Atributiile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti privind activitatea de expertiza judiciara contabila si tehnica, referitoare la evidenta si recomandarea expertilor, urmarirea incasarii onorariilor si plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judetene si al municipiului Bucuresti. 

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, vor preda tribunalelor judetene si al municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la infiintarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, evidentele expertilor contabili si expertilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum si lucrarile curente privind expertiza contabila si expertiza tehnica judiciara, in vederea asigurarii desfasurarii activitatii de expertiza judiciara conform reglementarilor legale. 

Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. 1 si 2, se suplimenteaza statele de functii ale tribunalelor cu cite un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului Bucuresti cu trei asemenea posturi. 

Art. 43. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor vira in contul filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati soldul privind cota de 10% retinuta din onorariile incasate pentru expertize contabile. 

Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnica se va vira in contul Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii si Consemnatiuni. 

Art. 44. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. 

Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr.79/1971 privind expertiza contabila si expertiza tehnica se abroga. Prevederile din Decretul nr.79/1971 care privesc expertiza tehnica ramin in vigoare. 

PRIM-MINISTRU 
NICOLAE VACAROIU 

Contrasemnează:
 

Ministrul de stat, ministrul finantelor, 
Florin Georgescu 


Vizualizari: 1307