Guvernul Romaniei


Versiunea actualizata din Ordonanta nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala contine modificarile aduse de: 

- Legea nr. 198/2002
- O.G. nr. 94/2004
- O.U.G. nr. 24/2005
- O.U.G. nr. 138/2004
- Legea nr. 163/2005
- O.U.G. nr. 53/2007. 


In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAPITOLUL I
Consultanta si consultantul fiscal 


Art. 1. - Prezenta ordonanta constituie cadrul juridic privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala ca activitate independenta, de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate. 

Art. 2. - Exercitarea independenta a calitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate. 

Art. 3. - (1) Activitatea de consultanta fiscala consta in:
a) acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal;
b) acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
c) asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
d) asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
e) asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
f) asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate;
h) asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.
(2) Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala este obligatorie asigurarea pentru raspunderea profesionala.

CAPITOLUL II
Reguli de atribuire a calitatii de consultant fiscal 


Art. 4. - Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea licentei, in una dintre urmatoarele activitati:
- elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
- servicii de administrare a legislatiei fiscale;
- elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
- activitate financiar-contabila.
c) sa nu aiba antecedente penale;
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.

Art. 5. - La depunerea documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 lit. a)-d), candidatul plateste in contul Camerei Consultantilor Fiscali taxa pentru inscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileste prin hotarare a Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

Art. 6. - Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se organizeaza de Camera Consultantilor Fiscali, in baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

Art. 7. - Abrogat.

Art. 8. - (1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligata sa se inregistreze in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala in termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului.
(2) Conditiile privind inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.
(3) Activitatea de consultanta fiscala poate fi desfasurata numai de persoanele inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala la sectiunea “persoane active “.
(4) Carnetul profesional va fi vizat anual.

Art. 9. - (1) Consultantii fiscali pot sa isi desfasoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia in societati comerciale care au in obiectul de activitate consultanta fiscala. Societatea comerciala trebuie sa aiba cel putin un asociat/actionar si administrator care sa aiba calitatea de consultant fiscal.
(2) Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala, societatile comerciale trebuie sa fie autorizate de Camera Consultantilor Fiscali.
(3) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, societatile comerciale platesc o taxa in contul Camerei Consultantilor Fiscali. Cuantumul taxei se stabileste prin hotarare a Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

CAPITOLUL III
Organizarea si atributiile Camerei consultantilor fiscali 


Art. 10. - (1) Camera Consultantilor Fiscali este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv este acordat de Guvern in folosinta gratuita pana la data la care veniturile Camerei Consultantilor Fiscali permit achizitionarea unui sediu propriu, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2012.
(2) Camera Consultantilor Fiscali, denumita in continuare Camera, se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin hotarare a Consiliului superior al Camerei.
(3) Camera isi poate constitui unitati teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare si functionare.

Art. 11. - Camera are, in principal, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala;
a1) organizeaza examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;
c) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale;
d) elaboreaza norme privind activitatea de consultanta fiscala;
e) tine Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala;
f) organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali;
g) mediaza intre membrii Camerei in caz de diferende si la cerere;
h) mediaza intre membrii Camerei si clientii lor in caz de diferende, precum si la cerere;
i) stabileste masuri disciplinare;
j) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;
k) editeaza publicatii de specialitate;
l) alte atributii stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu;
m) elaboreaza si aproba Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
n) elaboreaza si aproba Normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali.

Art. 12. - Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior al Camerei si Biroul permanent al Consiliului superior.

Art. 13. - Camera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
a) taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala;
b) taxa de inscriere in evidenta Camerei;
c) cotizatiile membrilor Camerei;
d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
e) donatii si sponsorizari;
f) taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
g) alte venituri din activitatea Camerei.

Art. 14. - Abrogat.


Art. 15. - Membrii Camerei sunt:
a) persoanele carora li s-a eliberat carnetul profesional si s-au inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala;
b) societatile comerciale care au obtinut autorizatia de functionare eliberata de Camera si s-au inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.

Art. 16. - Abrogat. 

CAPITOLUL IV
Compatibilitate. Retragerea calitatii de consultant
si a autorizatiei de functionare 


Art. 17. - Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, si activitati de:
a) expertiza contabila;
b) audit financiar;
c) instruire si perfectionare in domeniul fiscal. 

Art. 18. - Abrogat.

Art. 19. - Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage consultantilor fiscali in urmatoarele situatii:
1. In cazul persoanelor fizice:
a) cand atribuirea calitatii de consultant fiscal a fost obtinuta ca urmare a savarsirii infractiunii de fals si uz de fals;
b) cand consultantul fiscal incalca prevederile Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
c) in caz de neplata a cotizatiei timp de 12 luni consecutive.
2. In cazul persoanelor juridice, in situatia in care:
a) societatea comerciala s-a dizolvat;
b) dupa data de inregistrare la Camera se constata ca nu mai indeplinesc conditiile legale de functionare potrivit prezentei ordonante si Regulamentului de organizare si functionare al Camerei;
c) in caz de neplata a cotizatiei timp de 12 luni consecutive.

Art. 20. - (1) In cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanta fiscala se interzic acestora practicarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanta fiscala.
(2) Impotriva deciziei de retragere a carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei de functionare se poate formula plangere in justitie, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL V
Registrul consultantilor fiscali
si al societatilor comerciale de consultanta fiscala 


Art. 21. - (1) Membrii Camerei vor fi inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala ca membri activi sau inactivi. Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi actualizat anual cu modificarile intervenite.
(2) In Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala vor fi mentionate urmatoarele date referitoare la membrii Camerei:
a) pentru persoanele fizice:
- numele si prenumele;
- numarul carnetului profesional;
- localitatea de domiciliu;
- alte date de identificare a persoanei;
b) pentru societatile comerciale de consultanta fiscala:
- denumirea si sediul social;
- numele si prenumele, numarul carnetului profesional si localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii comerciale de consultanta fiscala;
- numele si prenumele asociatilor/actionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;
- alte date de identificare.
(3) Membrii Camerei sunt obligati sa anunte orice modificare a datelor inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, in termen de 30 de zile.
(4) Consultantii fiscali vor depune o declaratie pe propria raspundere pentru a fi inregistrati la sectiunea “persoane inactive “ din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.

CAPITOLUL V1
Exercitarea in Romania a profesiei de catre consultantii fiscali care
au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Art. 211. - Dispozitiile prezentului capitol se aplica consultantilor fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei in una dintre urmatoarele forme:
a) in mod independent sau in asociere;
b) consultanti fiscali salariati in Romania;
c) prin prestarea de servicii, in conditiile art. 219. 

Art. 212. - (1) In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) consultant fiscal - orice persoana provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care este autorizata sa isi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal intr-un stat membru;
b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in care consultantul fiscal a obtinut dreptul de a desfasura activitatea de consultant fiscal inainte de a practica profesia in Romania;
c) grupare - orice entitate cu sau fara personalitate juridica, organizata potrivit legislatiei unui stat membru, in cadrul careia consultantii fiscali isi desfasoara activitatea de consultanta fiscala impreuna, sub nume comun.
(2) Consultantii fiscali care profeseaza in Romania sub titlul profesional din statul de origine pot desfasura activitati profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislatiei din Romania. 

Art. 213. - Persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care doreste sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania in forma prevazuta la art. 211 lit. a), este obligata sa obtina autorizarea Camerei pe baza unei evaluari. 

Art. 214. - Camera va stabili componenta Comisiei de evaluare, precum si continutul si modul de desfasurare a examenului pentru consultantii fiscali din statele membre, care vor desfasura activitate in Romania. 

Art. 215. - Comisia de evaluare va verifica in prealabil daca experienta dobandita in calitate de consultant fiscal este de natura sa acopere in tot sau in parte diferentele existente intre legislatia fiscala romaneasca si cea a statului membru de origine in care a fost obtinuta atestarea de consultant fiscal. 

Art. 216. - Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate in Romania, cu modificarile ulterioare. 

Art. 217. - In conditiile prezentului capitol, oricare dintre consultantii fiscali care desfasoara activitatea potrivit art. 211 lit. a) poate desfasura pe teritoriul Romaniei, cu caracter permanent, activitatile prevazute la art. 3, numai dupa sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal. 

Art. 218. - (1) La Comisia de evaluare a Camerei solicitantii care urmeaza sa se prezinte la examen trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 cu documente eliberate de statul membru de origine.
(2) Cunostintele si experienta profesionala sunt evaluate pe baza unui interviu sustinut in fata Comisiei de evaluare a Camerei. 

Art. 219 - (1) In conditiile prezentului capitol, consultantii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European pot desfasura activitati de consultant fiscal in Romania sub forma prestarii de servicii.
(2) Activitatea de prestare de servicii prevazuta la art. 211 lit. c) se exercita in Romania prin asigurarea serviciilor de asistenta fiscala pentru persoanele fizice sau persoanele juridice in fata organelor fiscale sau in fata autoritatilor jurisdictionale, in conditiile stabilite in statul membru de origine pentru consultantii fiscali, fara a fi necesara inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
(3) Pentru exercitarea activitatii de consultant fiscal sub forma prestarii de servicii, consultantul fiscal trebuie sa respecte conditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum si legislatia romana privind profesia, in special cu privire la incompatibilitati si la secretul profesional.
(4) Consultantul fiscal care presteaza servicii in Romania este obligat sa dovedeasca autoritatilor romane calitatea de consultant fiscal dobandita intr-un stat membru din Uniunea Europeana sau al Spatiului Economic European.

CAPITOLUL VI
Rolul, atributiile si drepturile
Ministerului Finantelor Publice ca autoritate publica 


Art. 22. - Abrogat.

Art. 23. - Ministerul Finantelor Publice va urmari permanent ca statutul si celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale si ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sa fie in conformitate cu statutul si cu celelalte reglementari. 

Art. 24. - Ministerul Finantelor Publice va lua masurile ce se impun pentru respectarea de catre Camera a prevederilor prezentei ordonante. 

Art. 241. - (1) La solicitarea Camerei, Ministerul Economiei si Finantelor va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante.
(2) La solicitarea Camerei, ministrul economiei si finantelor poate desemna prin ordin specialisti din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor care sa faca parte din comisia de examinare.
(3) Remunerarea membrilor comisiilor de examinare se stabileste prin hotarare a Consiliului superior al Camerei.

CAPITOLUL VII
Sanctiuni

Art. 25. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii societatii comerciale de societate de consultanta fiscala in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta, precum si utilizarea termenilor de “consilier fiscal “ sau altora asemanatoare, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune.
(2) Se sanctioneaza in conditiile alin. (1) exercitarea activitatilor de consultanta fiscala prin folosirea sintagmei “fiscal “ de catre o persoana fizica sau persoana juridica care nu a dobandit calitatea de consultant fiscal potrivit prezentei ordonante sau care nu este membru al Camerei.
(3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de Camera.
(5) Membrii Camerei care desfasoara activitatea de consultanta fiscala fara viza anuala se sanctioneaza disciplinar, potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Camerei.
(6) Neinregistrarea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala in termenul de 60 de zile prevazut la art. 8 alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de 1.000 lei daca se solicita inregistrarea in termen de pana la un an de la data comunicarii rezultatului examenului;
b) cu retragerea dreptului de a se mai inscrie in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala atat la sectiunea “persoane active “, cat si la sectiunea “persoane inactive “.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art. 26. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrari cu caracter fiscal, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 261. - Hotararile adoptate de Conferinta nationala sau de Consiliul superior al Camerei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASEContrasemneaza:
---------------
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae TanasescuBucuresti, 30 august 2001.
Nr. 71.


Vizualizari: 1214