pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.71 din 30 august 2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.538 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări: 

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 

"Art. 3. - Activitatea de consultanţă fiscală constă în acordarea de servicii profesionale privind asistenţa de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, asistenţă pe probleme fiscale şi referitor la creanţele bugetare, cum sunt: amenzi, penalităţi şi majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de reprezentare în faţa organelor fiscale, iar în faţa organelor judecătoreşti, în calitate de expert." 

2. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins: 

"a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;" 

3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

"(2) Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele două probe sunt următoarele: 

a) legislaţie fiscală; 

b) gestiune financiară şi contabilitatea întreprinderii; 

c) elemente de drept financiar şi fiscal." 

4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

"(2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală societăţile comerciale menţionate la alin. (1) trebuie să fie autorizate de Camera consultanţilor fiscali. În vederea obţinerii autorizaţiei acestea plătesc o taxă în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileşte de Cameră." 

5. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

"(3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare." 

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

"Art. 11. - Camera are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea de consultanţă fiscală; 

b) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor; 

c) oferă sprijin şi asistenţă membrilor Camerei în problemele profesionale; 

d) elaborează norme privind activitatea de consultanţă fiscală; 

e) ţine Registrul membrilor Camerei; 

f) organizează cursuri de perfecţionare a consultanţilor fiscali; 

g) mediază între membrii Camerei în caz de diferende şi la cerere; 

h) mediază între membrii Camerei şi clienţii lor în caz de diferende, precum şi la cerere; 

i) stabileşte măsuri disciplinare; 

j) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate; 

k) editează publicaţii de specialitate; 

l) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu." 

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins: 

"Art. 12. - Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Camerei şi Biroul permanent al Consiliului superior." 

8. La articolul 14 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: 

"a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, care va cuprinde şi prevederi referitoare la modul de alegere a tuturor organelor de conducere ale Camerei, precum şi atribuţiile acestora;" 

9. Articolul 16 se abrogă. 

10. Articolul 19 va avea următorul cuprins: 

"Art. 19. - Certificatul de atestare a calităţii de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage consultanţilor fiscali în următoarele situaţii: 

1. în cazul persoanelor fizice: 

a) de către Ministerul Finanţelor Publice, când atestatul de consultant fiscal a fost obţinut ca urmare a săvârşirii infracţiunii de fals şi uz de fals; 

b) de către Cameră, când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale; 

c) în caz de neplată a cotizaţiei pe o perioadă de un an; 

2. în cazul persoanelor juridice, de către Cameră, în situaţia în care: 

a) societatea comercială s-a dizolvat; 

b) după emiterea autorizaţiei se constată că aceasta nu ar fi trebuit acordată sau dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de autorizare; 

c) în caz de neplată a cotizaţiei pe o perioadă de un an." 

11. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 

"Art. 20. - (1) În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se interzice acestora practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanţă fiscală. 

(2) Împotriva deciziei de retragere a calităţii de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se poate formula plângere în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990." 

12. La articolul 21, alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

"(5) Consultanţii fiscali nu pot să îşi exercite atribuţiile conferite de această calitate pe durata în care desfăşoară orice altă activitate salarizată, cu excepţia activităţilor prevăzute la art. 17." 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 

PAUL PĂCURARU 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ 

Bucureşti, 16 aprilie 2002. 

Nr. 198. 


Vizualizari: 1298