Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 29 iulie 2004

În temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea

profesiei de consilier juridic, publicata în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, al prevederilor art. 9, 40, 41 si 45 din Constitutie, republicata, Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România adopta prezentul statut.
 

I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor juridice, se organizeaza ca un corp profesional si se exercita conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si prevederilor prezentului statut.

Art. 2. - Profesia de consilier juridic este independenta si organizata autonom, fiind exercitata integrat în sistemul de justitie românesc.

Art. 3. - Profesia de consilier juridic se exercita personal de catre consilierul juridic înscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, denumit în continuare Tablou, tinut de catre Colegiile Consilierilor Juridici din România.

Art. 4. - Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constitutiei, legii, codului de deontologie profesionala si prezentului statut al profesiei.

Art. 5. - În exercitarea profesiei si în legatura cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional si nu poate fi supus nici unei îngradiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.

Art. 6. - Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat si ale celorlalte entitati interesate în conformitate cu Constitutia si cu legile tarii.

Art. 7. - Relatia profesionala dintre consilierul juridic si beneficiarul serviciilor sale se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine, confidentialitate si independenta opiniilor profesionale.

Art. 8. - În activitatea sa, consilierul juridic asigura:

- consultanta, asistenta si reprezentarea autoritatii sau a institutiei publice ori a persoanei juridice în favoarea careia exercita profesia, apara drepturile si interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, româna ori straina;

- avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic în conditiile legii.

Art. 9. - Activitatea de consilier juridic este considerata vechime în munca juridica în functiile de magistrat, avocat, notar public sau în alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii.

II. CONSILIERUL JURIDIC

1. Realizarea profesiei

Art. 10. - a) Activitatea profesionala a consilierului juridic se realizeaza prin:

- consultatii si cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;

- redactarea proiectelor de contracte, precum si negocierea clauzelor legale contractuale;

- asistenta, consultanta si reprezentarea juridica a persoanelor juridice si a altor entitati interesate;

- redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a consimtamântului, a continutului si a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridica în favoarea careia consilierul juridic exercita profesia;

- avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic;

- verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

- semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentarii, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridica sau de la institutia publica reprezentata;

b) 1. avizele pentru legalitate si conformitate vor fi însotite de semnatura si parafa profesionala;

2. parafa profesionala individuala va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele elemente:

- denumirea "COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial -JUDET);

- sigla "COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial - JUDET);

- numele si prenumele consilierului juridic, însotite de mentiunea S (stagiar) sau D (definitiv), dupa caz;

- codul unic de identificare, format din 2+4 (patru) cifre, alocat în ordinea înscrierii în Tablou, cod unic de înregistrare ce nu va mai putea fi realocat (primele doua cifre reprezinta judetul);

c) în conditiile în care actul juridic supus avizarii pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanta acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;

d) consilierul juridic, indiferent de forma în care îsi desfasoara

activitatea profesionala, se subordoneaza, numai pe linie administrativa, persoanei juridice în favoarea careia îsi exercita profesia.

Art. 11. - Dreptul la opinie profesionala a consilierului juridic este garantat.

Art. 12. - Consilierul juridic poate reprezenta gratuit în justitie rudele sale, ale sotului/sotiei, pâna la gradul IV inclusiv.

Art. 13. - a) În exercitarea profesiei si în legatura cu aceasta, consilierul juridic este obligat sa pastreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost încredintata, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege.

b) Pentru activitatea depusa, consilierul juridic are dreptul sa fie remunerat conform prevederilor formei scrise a raportului juridic care sta la baza exercitarii profesiei fata de beneficiar.

c) În scopul asigurarii secretului profesional, actele si lucrarile cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile. Perchezitionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului sau nu poate fi facuta decât de procuror, în temeiul unui mandat emis în conditiile legii. Nu vor putea fi ascultate si înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic si nici nu va putea fi interceptata si înregistrata corespondenta cu caracter profesional, decât în conditiile si cu procedura prevazute de lege.

2. Dobândirea calitatii de consilier juridic

A. Primirea în profesie

Art. 14. - Poate fi consilier juridic persoana care îndeplineste

urmatoarele conditii:

a) este cetatean român si are domiciliul în România;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiata a unei facultati de drept;

d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat în conditiile legii;

e) nu se afla în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/2003.

Art. 15. - Înscrierea în profesia de consilier juridic se face în mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a carui raza teritoriala domiciliaza, conform regulamentului si statutului fiecarui colegiu teritorial.

Art. 16. - (1) Cererea de înscriere în profesie va fi însotita de acte

are sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 8, 9 si 10 din Legea nr. 514/2003, respectiv: copii ale actului de identitate, ale actelor de stare civila, ale certificatului de nastere, copie legalizata a diplomei de studii, cazierul judiciar, certificatul medical, doua fotografii color pentru "Legitimatia de consilier juridic" si declaratie pe propria raspundere ca îndeplineste conditiile legale pentru dobândirea si exercitarea profesiei de consilier juridic si ca nu este înscris în alt colegiu sau asociatie profesionala a consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial verifica îndeplinirea conditiilor generale si speciale prevazute de legea si statutul profesiei si avizeaza admiterea în colegiul respectiv.

(3) Dupa aprobarea cererii, solicitantului i se va elibera decizia de înscriere în profesie, conform vechimii sale în activitati juridice.

(4) Taxele de înscriere se vor stabili de catre fiecare colegiu teritorial.

Art. 17. - La primirea în corpul profesional, consilierul juridic depune urmatorul juramânt:

"În numele Legii, Onoarei si Adevarului jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi exercit profesia independent, cu demnitate si probitate si sa pastrez secretul profesional.

Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

B. Demnitatea profesionala

Art. 18. - Este nedemn de a fi consilier juridic acela care:

a) a fost condamnat definitiv pentru savârsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) în exercitarea profesiei de consilier juridic a savârsit abuzuri prin care au fost încalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarâre judecatoreasca irevocabila;

c) este declarat nedemn, pentru alte cauze, de lege.

C. Incompatibilitate si compatibilitate

Art. 19. - Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibila cu:

a) calitatea de avocat;

b) activitatile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;

c) alte profesii autorizate sau salarizate;

d) functia si activitatea de administrator sau de lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara;

e) activitatea publicistica salarizata;

f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din situatia de conflict de interese, în conditiile legii.

Art. 20. - Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu:

a) activitatea didactica universitara si de cercetare;

b) functia de arbitru, mediator sau expert, în conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;

c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementari juridice;

d) orice alta activitate profesionala care nu încalca situatiile de incompatibilitate si de nedemnitate;

e) calitatea de asociat, actionar, administrator, cenzor la oricare dintre formele de organizare juridica prevazute de lege.

D. Situatii speciale cumulative. Societatea profesionala

Art. 21. - Persoana juridica înfiintata în baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, constituita de catre unul sau mai multi consilieri juridici înscrisi în Tabloul tinut de colegiile teritoriale, are caracter de societate profesionala. În conformitate cu normele deontologice si de etica profesionala si cu prezentul statut, aceste societati profesionale nu pot functiona în lipsa avizului de principiu dat de colegiul teritorial pe a carui raza îsi au sediul, care va verifica, în principal, urmatoarele:

- calitatea de consilier juridic, conform legii si statutului profesiei, a asociatului unic/asociatilor/actionarilor;

- obiectul de activitate sa fie unic, respectiv activitati juridice (consultanta si reprezentare juridica, exclusiv activitati atribute speciale ale altor profesii juridice) cod CAEN 7411. În urma dobândirii personalitatii juridice si a obtinerii autorizatiilor de functionare, a avizului Colegiului, societatea profesionala, prin grija acestuia, va fi înregistrata obligatoriu în partea cu destinatie speciala, respectiv Societati Profesionale, din Tabloul tinut de colegiul teritorial.

Orice modificare adusa actelor constitutive ale acestor societati va trebui adusa la cunostinta colegiului teritorial în a carui raza acestea îsi au sediul.

E. Dovedirea calitatii de consilier juridic

Art. 22. - (1) Calitatea de consilier juridic - cu drept de exercitare a profesiei se dovedeste cu "Legitimatia de consilier juridic" si insigna profesiei, eliberate de fiecare colegiu consilierului juridic înscris în Tabloul Colegiului.

(2) Actele juridice redactate si contrasemnate de consilierul juridic vor purta parafa acestuia, iar cele avizate pentru legalitate vor purta parafa si semnatura acestuia.

(3) Modelul legitimatiei de consilier juridic, cu însemnele corpului profesional, insigna si parafa de avizare pentru legalitate sunt adoptate de Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România.

F. Stagiul profesional

Art. 23. - (1) La debutul exercitarii profesiei, consilierul juridic efectueaza, în mod obligatoriu, un stagiu de pregatire profesionala, perioada în care are calitatea de consilier juridic stagiar.

(2) Stagiul reprezinta perioada premergatoare definitivarii în profesia de consilier juridic si are drept scop pregatirea profesionala a consilierului juridic la începutul exercitarii profesiei.

(3) Stagiul la debutul în profesie este obligatoriu si efectiv.

(4) În timpul stagiului, consilierul juridic va avea calitatea de consilier juridic stagiar.

(5) Durata stagiului este de 2 ani. Consiliul colegiului teritorial, în mod exceptional si numai dupa verificarea raportului facut de seful Biroului de îndrumare profesionala, împreuna cu consilierul juridic îndrumator, precum si cu consilierul juridic care sprijina cererea de admitere în colegiu pe baza unei activitati profesionale meritorii, poate aproba reducerea perioadei de stagiu. Aceasta reducere nu poate fi mai mare de 6 (sase) luni calendaristice.

(6) Stagiul se suspenda în perioada neexercitarii profesiei.

(7) Perioada de stagiu efectuata înainte de data suspendarii se ia în calcul pentru îndeplinirea stagiului.

(8) Drepturile si obligatiile administrative ale consilierului juridic stagiar sunt prevazute în actul de decizie în baza caruia exercita profesia, beneficiind de toate celelalte drepturi ale functiei pe perioada stagiului.

(9) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie si la tribunale ca instanta de fond, la organele de urmarire penala, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.

(10) Consilierul juridic îndrumator este obligat sa prezinte Consiliului colegiului teritorial, la sfârsitul perioadei de stagiu, un raport de activitate asupra modului în care stagiarul si-a îndeplinit în mod efectiv îndatoririle profesionale.

(11) Asigurarea consilierului juridic îndrumator

Poate îndeplini calitatea de consilier juridic îndrumator numai consilierul juridic definitiv si care se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.

(12) Definitivarea

Dupa efectuarea stagiului consilierul juridic stagiar va sustine examenul de definitivare.

Comisia de examinare dupa definitivat elibereaza candidatului

"Certificatul de promovare a examenului de definitivat" în baza caruia acesta este înscris pe Tablou cu mentiunea "definitiv".

Taxa pentru sustinerea examenului de definitivat se stabileste de catre fiecare colegiu teritorial.

(13) Definitivarea în profesia de consilier juridic pe baza vechimii în celelalte functii juridice.

Poate fi primit în profesie, în calitate de consilier juridic definitiv, cel care anterior sau la data primirii a îndeplinit functia de avocat,

magistrat ori notar definitiv sau a îndeplinit alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii, cel putin 5 ani.

(14) Raportul dintre consilierul juridic definitiv - îndrumator si consilierul juridic stagiar este de conlucrare profesionala, în baza unui contract de îndrumare în forma scrisa.

Conditiile efectuarii stagiului si ale definitivatului sunt conform Legii nr. 514/2003 si vor fi prevazute în regulamentele Comisiei metodologice a Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România (U.C.C.J.R.).

G. Interdictii

Art. 24. - (1) Consilierul juridic nu poate asista sau reprezenta parti cu interese contrare în aceeasi cauza sau în cauze conexe si nu poate pleda împotriva partii care l-a consultat mai înainte în legatura cu aspectele litigioase ale pricinii.

(2) Consilierul juridic nu poate fi ascultat ca martor si nu poate furniza relatii nici unei autoritati sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredintata, decât daca are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa din partea partii în cauza, în conditiile legii.

(3) Calitatea de martor are întâietate fata de calitatea de consilier juridic, cu privire la faptele si împrejurarile pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit aparator al vreunei parti în cauza.

(4) Daca a fost ascultat ca martor, consilierul juridic nu mai poate desfasura nici o activitate profesionala în acea cauza.

(5) Consilierul juridic nu poate îndeplini functia de expert, interpret sau traducator în cauza în care este angajat.

3. Exercitarea profesiei

Art. 25. - În scopul asigurarii, garantarii si protejarii dreptului neîngradit la munca, conform art. 3 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si art. 41 si 45 din Constitutie, republicata, consilierul juridic îsi poate exercita profesia la alegere, în oricare dintre formele prevazute de lege si de statutul profesiei, cu respectarea prevederilor privind compatibilitatea si incompatibilitatea în exercitarea acesteia.

Art. 26. - (1) Consilierul juridic este liber sa aleaga si sa schimbe în orice moment optiunea sa pentru exercitarea profesiei.

(2) Consilierul juridic definitiv sau stagiar, în vederea exercitarii profesiei, se va înscrie pe Tabloul tinut de colegiul teritorial.

(3) Consilierul juridic este obligat sa anunte în scris conducerea colegiului teritorial din care face parte despre orice intentie de modificare a optiunii sale privind exercitarea profesiei.

Art. 27. - Tabloul anual

(1) Colegiul teritorial are obligatia sa întocmeasca anual Tabloul, cu mentionarea numelui si a prenumelui, codului unic de înregistrare, a pozitiei profesionale, respectiv stagiar sau definitiv, precum si a situatiei în ceea ce priveste exercitarea profesiei (exclus, suspendat etc.).

(2) Prin grija colegiului teritorial, Tabloul anual si modificarile intervenite sunt comunicate U.C.C.J.R. si institutiilor prevazute de lege.

Art. 28. - (1) Consiliul colegiului teritorial emite hotarâri de trecere pe Tablou a consilierilor juridici incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe Tablou se face la cerere, dupa încetarea starii de incompatibilitate.

(2) Taxele de reînscriere pe Tablou se stabilesc de Consiliul colegiului teritorial.

Art. 29. - (1) Consilierii juridici care la data intrarii în vigoare a Legii nr. 514/2003 au debutat în profesie, indiferent de vechimea în activitatea juridica, sunt trecuti pe Tablou cu mentiunea "definitiv".

(2) Consilierii juridici care de la data intrarii în vigoare a Legii nr. 514/2003 nu pot face dovada debutului în profesie anterior acestei date sunt trecuti pe Tablou cu mentiunea "stagiar".

(3) Licentiatul unei facultati de drept care solicita înscrierea în profesia de consilier juridic si are o vechime de minimum 5 ani în alte profesii juridice va fi trecut pe Tablou cu mentiunea "definitiv".

Art. 30. - Încetarea calitatii de consilier juridic

(1) Încetarea exercitarii profesiei de consilier juridic are loc în urmatoarele situatii:

a) prin renuntare scrisa la exercitarea profesiei;

b) prin deces;

c) daca împotriva consilierului juridic s-a luat masura excluderii din profesie.

(2) În toate situatiile de încetare a exercitarii profesiei de consilier juridic, acesta nu va mai putea folosi legitimatia de consilier juridic, insigna, stampilele si roba.

Art. 31. - Suspendarea exercitarii profesiei de consilier juridic

(1) Exercitarea profesiei de consilier juridic se suspenda în urmatoarele situatii:

a) în caz de incompatibilitate;

b) pe perioada de interdictie de a exercita activitatile profesionale, dispusa prin hotarâre judecatoreasca sau disciplinara;

c) în caz de neplata a taxelor si a contributiilor profesionale timp de 3 luni de la scadenta acestora pâna la lichidarea lor integrala;

d) în conditiile în care consilierul juridic îndeplineste alte functii juridice sau profesii salarizate.

(2) În toate situatiile de suspendare a exercitarii profesiei de consilier juridic, precizate la alineatul anterior, pe Tablou se vor face mentiunile corespunzatoare.

Art. 32. - Transferul

(1) Consilierul juridic care, din motive justificate, solicita transferarea într-un alt colegiu va notifica atât colegiul în care este înscris, cât si colegiul în care urmeaza sa se înscrie.

(2) Cererea de transfer trebuie sa fie însotita de actele pe care se întemeiaza si de un certificat eliberat de colegiul de la care se solicita transferul, certificat eliberat ulterior înregistrarii cererii de transfer, prin care se constata ca solicitantul nu a fost exclus, nu a devenit nedemn sau incompatibil, nu se afla în curs de judecata penala ori disciplinara si ca a achitat la zi taxele si contributiile profesionale catre colegiu.

(3) Consiliul colegiului de la care se solicita transferul va aviza cererea, pe care o va înainta, împreuna cu dosarul de înscriere în profesie, colegiului la care se solicita transferul.

Art. 33. - (1) Consiliul colegiului la care se solicita transferul va solutiona cererea, potrivit raportului întocmit de un consilier delegat, care va verifica dosarul de înscriere în profesie al celui care solicita transferul, înaintat de colegiul de la care se solicita transferul o data cu certificatul mentionat în articolul precedent, va aviza înscrierea în Tablou în mod corespunzator si va elibera acestuia decizia de înscriere în Tablou, legitimatia, insigna si stampilele.

(2) Consiliul colegiului de la care consilierul juridic se transfera va dispune prin decizie radierea consilierului juridic transferat din Tabloul tinut de colegiul respectiv.

Art. 34. - Consilierul juridic transferat are obligatia de a preda colegiului de la care se transfera legitimatia, insigna si stampilele.

III. DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE CONSILIERULUI JURIDIC

Art. 35. - Drepturile consilierului juridic

(1) Consilierul juridic are dreptul sa fie înscris în Tablou, cu drept de exercitare a profesiei, si are dreptul sa acorde consultanta juridica, sa redacteze, sa contrasemneze, sa avizeze pentru legalitate acte juridice, sa asiste si sa reprezinte orice institutie, autoritate publica, persoana juridica sau orice entitate interesata în toate domeniile de drept, în conditiile Legii nr. 514/2003 si ale prezentului statut.

(2) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie si tribunale, ca instanta de fond, la organele de urmarire penala, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.

(3) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecatoresti de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum si la toate autoritatile si organele administrative cu atributii jurisdictionale.

Art. 36. - Consilierii juridici au dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere ale colegiilor si ale U.C.C.J.R, în conditiile prevazute de statutele acestor organizatii profesionale.

Art. 37. - În scopul asigurarii secretului profesional, actele si lucrarile cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul acestuia si la locul unde îsi exercita profesia sunt inviolabile.

Art. 38. - Raportul dintre consilierul juridic si persoana juridica pe care o asista sau o reprezinta nu poate fi stânjenit sau controlat.

Art. 39. - Consilierii juridici nu raspund penal, material, administrativ sau disciplinar pentru sustinerile facute oral ori în scris în fata instantei de judecata sau a altor organe, daca acestea sunt în legatura cu apararea si necesare cauzei ce i-a fost încredintata.

Art. 40. - Îndatoririle consilierului juridic

(1) Consilierul juridic apara drepturile si interesele legitime ale

institutiei, persoanei juridice, autoritatii sau entitatii pentru care exercita profesia, asigura consultanta si reprezentare juridica, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise de acestea.

(2) Consilierul juridic acorda consultanta, opinia sa fiind consultativa.

Consilierul juridic formuleaza punctul sau de vedere potrivit prevederilor legale si a crezului sau profesional.

Consilierul juridic manifesta independenta în relatia cu organele de conducere ale persoanei juridice unde exercita profesia, precum si cu orice alte persoane din cadrul acesteia; punctul de vedere formulat de catre consilierul juridic în legatura cu aspectul juridic al unei situatii nu poate fi schimbat sau modificat de catre nici o persoana, consilierul juridic mentinându-si opinia legala formulata initial, indiferent de împrejurari. În exercitarea profesiei, consilierul juridic nu poate fi supus nici unei presiuni din partea persoanei juridice unde îsi exercita profesia sau din partea oricarei alte persoane juridice de drept public ori privat.

Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constitutiei, legii, statutului profesiei si regulilor eticii profesionale.

(3) Consilierul juridic va aviza si va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum si semnatura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.

Consilierul juridic nu se pronunta asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.

Consilierii juridici sunt obligati sa respecte solemnitatea sedintelor de judecata si sa nu foloseasca expresii jignitoare fata de completul de judecata, fata de ceilalti consilieri juridici, avocati sau fata de partile din proces.

Art. 41. - Consilierii juridici sunt datori sa studieze temeinic cauzele în care asista sau reprezinta institutiile, autoritatile ori entitatile interesate, sa se prezinte la termene la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecator si de partile în proces, sa depuna concluzii orale sau note de sedinta ori de câte ori considera necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune în acest sens.

Art. 42. - (1) Consilierii juridici sunt obligati sa participe la sedintele convocate de Consiliul Colegiului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care fac parte.

(2) Absentarea repetata si în mod nejustificat constituie abatere disciplinara.

Art. 43. - (1) Consilierii juridici sunt obligati sa tina evidentele cerute de lege si pe cele prevazute în regulamentele corpului profesional,adoptate de Consiliul U.C.C.J.R. - cu privire la cauzele în care asista sau reprezinta, sa avizeze pentru legalitate actele juridice si sa achite cu regularitate taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului Colegiului si bugetului U.C.C.J.R.

(2) La înscrierea sau reînscrierea în colegiu, fiecare consilier juridic va achita o taxa stabilita de Consiliul U.C.C.J.R., ce se face venit atât la bugetul colegiului respectiv, cât si la bugetul U.C.C.J.R.

Art. 44. - Consilierii juridici sunt obligati sa restituie actele ce le-au fost încredintate institutiei, autoritatii sau entitatii interesate de la care le-au primit.

Art. 45. - (1) Obligatia de a pastra secretul profesional, prevazuta în art. 16 din Legea nr. 514/2003 este absoluta si limitata în timp, conform clauzei de confidentialitate. Ea se extinde asupra tuturor activitatilor consilierului juridic.

(2) Consilierul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstanta si de catre nici o persoana fizica sau juridica sa divulge secretul profesional.

(3) Aceeasi obligatie revine organelor de conducere ale colegiilor teritoriale si angajatilor acestora cu privire la informatiile cunoscute de catre acestia în functiile pe care le detin.

Art. 46. - (1) Dupa 90 de zile de la publicarea prezentului statut, consilierii juridici sunt obligati sa poarte roba în fata tuturor instantelor judecatoresti.

(2) Caracteristicile robei sunt identice cu cele ce privesc exercitarea profesiei de avocat, diferentiindu-se prin însemnele proprii ale corpului profesional si prin combinatiile culorilor negru cu galben-auriu.

(3) Purtarea robei în afara incintei instantei judecatoresti este interzisa.

Art. 47. - Evidentele activitatii consilierului juridic

(1) Evidentele activitatii consilierului juridic, actele si documentele sunt tinute de acesta, potrivit reglementarilor privind activitatea persoanei juridice, entitatii în favoarea careia îsi exercita profesia.

(2) Consilierul juridic tine evidenta în cazurile litigioase sau nelitigioase în care a fost sesizat.

(3) Indiferent de reglementarile persoanei juridice sau entitatii în favoarea careia îsi exercita profesia, consilierul juridic va tine evidenta urmatoarelor activitati:

- intrarile si iesirile de corespondenta juridica numerotate si datate;

- registrul de evidenta privind orice situatie litigioasa cu care a fost sesizat;

- registrul de evidenta privind avizele scrise - datate si numerotate;

- registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea partilor, a continutului si a datei actelor.

Modelele acestor registre se adopta de Comisia metodologica a U.C.C.J.R. si se comunica tuturor colegiilor.

(4) La încetarea raporturilor juridice care stau la baza exercitarii profesiei fata de o persoana juridica publica sau privata, entitate interesata, româna ori straina, consilierul juridic va preda, pe baza de proces-verbal, în vederea arhivarii, toate documentele aferente activitatii depuse.

(5) Predarea pe baza de proces-verbal, numerotat si datat, a documentelor mentionate mai sus îl descarca în totalitate, de orice raspundere, pe consilierul juridic.

Art. 48. - Consilierul juridic raspunde pentru încalcarea obligatiilor profesionale, potrivit legii si prezentului statut.

Art. 49. - Activitatea desfasurata de consilierul juridic este o activitate de mijloace si nu de rezultat.

Art. 50. - La încetarea raportului juridic care sta la baza exercitarii profesiei de consilier juridic fata de beneficiarul prestatiei, consilierul juridic va informa în scris colegiul din care face parte. În situatia în care consilierul juridic nu va face informarea mai sus mentionata imediat si continua sa îsi exercite profesia, va raspunde potrivit reglementarilor care sanctioneaza exercitarea fara drept a unei profesii. În acest caz, la constatare, Colegiul va sanctiona disciplinar consilierul juridic, în functie de gravitatea situatiei.

Art. 51. - Consilierul juridic înscris în Colegiu, dar care nu îsi va putea exercita profesia, se considera suspendat.

Art. 52. - Consilierului juridic, functionar public, îi sunt aplicabile si beneficiaza si de prevederile legii functionarului public.

Art. 53. - Protectia drepturilor profesionale, economice si sociale ale consilierului juridic

(1) Conform art. 23 din Legea nr. 514/2003, în activitatea sa profesionala consilierul juridic se bucura de protectia legii, în conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Perchezitionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a locului sau de munca sau ridicarea de înscrisuri ori de bunuri de la acesta nu poate fi facuta decât de procuror în baza unui mandat emis de judecator.

Art. 54. - Exercitarea activitatilor specifice profesiei de consilier

juridic: consultanta, asistenta, reprezentare juridica, avizare pentru legalitate si contrasemnare de acte juridice de catre persoane neautorizate prin nerespectarea conditiilor prevazute de lege si de prezentul statut reprezinta exercitare fara drept a profesiei de consilier juridic si se sanctioneaza conform legii penale.

Art. 55. - (1) Toti consilierii juridici asociati, membri ai colegiilor

teritoriale, au îndatorirea de a participa la activitatile profesionale, stagiile de pregatire profesionala, conferintele, simpozioanele si la orice alte manifestari organizate de colegiile teritoriale si U.C.C.J.R. potrivit statutelor si regulamentelor acestora.

(2) Colegiile si U.C.C.J.R. au obligatia sa actioneze prin toate mijloacele legale pentru organizarea si exercitarea unitara si specializata a profesiei.

(3) Lipsa nejustificata a consilierului juridic asociat de la formele de pregatire profesionala sau neabsolvirea acestora constituie abatere disciplinara, fiind sanctionata cu suspendarea din profesie pentru o perioada cuprinsa între o luna si 6 luni.

Art. 56. - Colegiile si U.C.C.J.R. pot colabora în scopul realizarii si promovarii politicilor si strategiilor de formare profesionala a consilierilor juridici cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (C.N.F.P.A.), înfiintat în temeiul prevederilor Legii nr. 132/1999, republicata.

Art. 57. - (1) În temeiul art. 38, art. 39 alin. (1) lit. g), art. 188 alin. (1) lit. c), e) si g), art. 189 lit. a, c), e) si f), art. 190 si 193 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, coroborate cu art. 41 alin. (2) din Constitutie, republicata, beneficiarii serviciilor profesionale ale consilierilor juridici angajati sau numiti vor initia participarea atât la stagiile de formare profesionala, cât si la toate formele de pregatire profesionala specifica profesiei de consilier juridic, prin acte aditionale la actele de angajare a serviciilor profesionale sau în actele de numire, asigurând plata cheltuielilor ocazionate de aceste forme de pregatire profesionala.

(2) În scopul formarii profesionale a consilierilor juridici angajati sau numiti în functie, beneficiarii serviciilor profesionale ale acestora vor suporta cheltuielile pentru reorganizarea profesiei ocazionate de: înscrierea în colegiu, achizitionarea robei, a legitimatiei de consilierjuridic, a insignei, stampilelor profesionale, precum si a tuturor registrelor de evidenta profesionala.

(3) Cheltuielile avansate de consilierul juridic, ocazionate de reorganizarea profesiei precizate la alineatul precedent, se vor deconta acestuia de catre autoritatea sau institutia publica ori de catre persoana juridica în favoarea careia acesta exercita profesia de consilier juridic.

Art. 58. - (1) Autoritatile, institutiile si persoanele juridice la care consilierii juridici îsi exercita profesia în mod permanent sunt obligate sa asigure acestora spatii distincte si corespunzatoare atât pentru buna desfasurare a activitatilor profesionale, cât mai ales pentru asigurarea confidentialitatii si secretului profesional stabilite de lege.

(2) În acelasi scop, pentru exercitarea corespunzatoare a profesiei de consilier juridic, acestea vor asigura baza tehnico-materiala

necesara, birotica si orice alte utilitati necesare îndeplinirii serviciului profesional.

Art. 59. - Autoritatile administrative judetene si locale vor asigura sprijin pentru identificarea de spatii corespunzatoare functionarii organizatiilor profesionale, colegiilor consilierilor juridici si pentru asigurarea formarii profesionale a membrilor sai, care exercita un serviciu profesional specializat, de interes general.

Art. 60. - (1) Pentru activitatea sa profesionala consilierul juridic are dreptul la o remuneratie de baza, stabilita prin negociere pentru consilierul juridic ce are statut de salariat, sau conform legilor speciale pentru cel numit în functie.

(2) Deosebit de remuneratia de baza astfel stabilita, în considerarea specificului muncii si a importantei sociale a serviciilor profesionale, în temeiul art. 25 si 26 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare, consilierul juridic poate negocia prestatii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate.

(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Statutului profesiei de consilier juridic, autoritatile publice, institutiile si celelalte persoane juridice de drept public sau privat vor opera modificarile prevazute de prezentul statut cu privire la încadrarea, salarizarea, stabilirea statutului, a drepturilor si obligatiilor consilierilor juridici pe care i-au numit sau i-au angajat.

IV. ORGANIZAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC

A. Organizarea si functionarea Colegiului Consilierilor Juridici

Art. 61. - (1) Colegiul teritorial este organizatia profesionala creata pentru toti consilierii juridici asociati în aceasta forma de organizare dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti, indiferent de ramura, domeniul de activitate ori locul exercitarii profesiei, ce asigura organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic în mod unitar si apara drepturile si interesele legitime ale consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial este persoana juridica de interes general si are sediul în orasul de resedinta al judetului, respectiv în municipiul Bucuresti.

(3) Colegiul teritorial are patrimoniu si buget propriu. Patrimoniul Colegiului poate fi folosit în activitati producatoare de venituri, în conditiile dreptului comun.

(4) Contributia consilierilor juridici la realizarea bugetului propriu este stabilita de fiecare colegiu.

(5) Colegiul teritorial activeaza în baza statutului propriu.

Art. 62. - Organele de conducere ale colegiilor teritoriale sunt stabilite în statutele proprii.

Art. 63. - Atributiile si raspunderile organelor de conducere ale colegiilor teritoriale sunt stabilite în statutele proprii.

Art. 64. - În cadrul fiecarui colegiu functioneaza un secretar general si un trezorier, o comisie de cenzori compusa din 3-5 membri si o comisie de disciplina formata din 3-5 membri, a caror atributii sunt stabilite prin regulamentele proprii de functionare aprobate de Adunarea generala a Colegiului, în baza hotarârilor Consiliului U.C.C.J.R.

Art. 65. - Colegiile teritoriale înfiintate dupa constituirea U.C.C.J.R. devin membre cu drepturi si obligatii egale prin asociere.

Art. 66. - Decanii acestor colegii sunt de drept membri în Consiliul U.C.C.J.R.

B. Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România

Art. 67. - (1) U.C.C.J.R. este formata din toate colegiile consilierilor juridici din România si cuprinde toti consilierii juridici înscrisi în Tabloul acestora, cu drept de exercitare a profesiei de consilier juridic si are drept scop organizarea unitara a exercitarii profesiei de consilier juridic în România.

(2) U.C.C.J.R. este persoana juridica de interes general, are patrimoniu si buget propriu.

(3) Bugetul U.C.C.J.R. se formeaza din contributiile colegiilor în cotele stabilite de Congresul U.C.C.J.R.

(4) Patrimoniul U.C.C.J.R. poate fi folosit în activitati producatoare de venituri, în conditiile dreptului comun.

Art. 68. - (1) Organele de conducere ale U.C.C.J.R. sunt:

a) Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România;

b) Consiliul U.C.C.J.R.;

c) biroul executiv;

d) presedintele;

e) prim-vicepresedintele;

f) vicepresedintii.

(2) În structura centrala a U.C.C.J.R. functioneaza:

a) secretarul general;

b) Comisia centrala de cenzori;

c) Comisia centrala de disciplina;

d) Comisia metodologica de organizare si exercitare a profesiei de consilier juridic;

e) aparatul tehnic administrativ.

Art. 69. - (1) Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România este constituit din câte un delegat pentru 100 de consilieri juridici din fiecare colegiu si decanii colegiilor.

(2) Congresul ordinar se întruneste anual, la convocarea Consiliului U.C.C.J.R. sau la convocarea presedintelui U.C.C.J.R.

(3) La cererea a cel putin unei treimi din numarul colegiilor, Consiliul U.C.C.J.R. este obligat sa convoace congresul în sedinta extraordinara, în maximum 10 zile de la solicitarea acestora.

Art. 70. - (1) Convocarea congresului ordinar se face cu cel putin o luna înainte de data stabilita, prin înstiintarea în scris a colegiilor si prin publicarea într-un ziar central.

(2) Consiliile colegiilor sunt obligate sa afiseze data convocarii si ordinea de zi la sediul colegiului si la instantele judecatoresti din raza teritoriala a acestora.

(3) Colegiile teritoriale sunt obligate sa îsi aleaga delegatii cu cel putin 10 zile înainte de congres.

(4) Congresul este legal constituit în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarâri cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(5) Fiecare colegiu are drept la un singur vot în Congresul U.C.C.J.R.

Art. 71. - Congresul U.C.C.J.R. are competentele prevazute în Statutul U.C.C.J.R.

Art. 72. - (1) Consiliul U.C.C.J.R. este constituit din decanii colegiilor teritoriale.

(2) Mandatul membrilor Consiliului U.C.C.J.R. este de 4 ani. În cazul încetarii mandatului unuia dintre ei, înlocuitorul sau executa diferenta de mandat. Înlocuitorul este desemnat de adunarea generala a colegiului teritorial.

(3) Consiliul U.C.C.J.R. se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui U.C.C.J.R. Convocarea se face cu cel putin 10 zile înainte de data sedintei.

(4) La cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului sau în situatii exceptionale, presedintele U.C.C.J.R. Va convoca consiliul în sedinta extraordinara în cel mult 5 zile de la data solicitarii sau a evenimentului justificativ.

(5) Consiliul U.C.C.J.R. lucreaza în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarâri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(6) Fiecare colegiu teritorial are drept la un singur vot în sedintele Consiliului U.C.C.J.R.

Art. 73. - Consiliul U.C.C.J.R. are atributii si competente stabilite prin Statutul U.C.C.J.R.

Art. 74. - Biroul Executiv al U.C.C.J.R. este format din presedintele si prim-vicepresedintele U.C.C.J.R., precum si din cei 3 vicepresedinti alesi de Congresul U.C.C.J.R. dintre membrii sai pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre vicepresedinti, stabilit la propunerea presedintelui, îndeplineste functia de secretar al Biroului executiv al U.C.C.J.R.

Art. 75. - Biroul executiv al U.C.C.J.R. are atributiile si competentele stabilite prin Statutul U.C.C.J.R.

Art. 76. - Presedintele U.C.C.J.R. are urmatoarele atributii:

a) reprezinta U.C.C.J.R. în relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;

b) încheie conventii si contracte în numele U.C.C.J.R., cu autorizarea Biroului executiv al U.C.C.J.R.

c) convoaca si conduce sedintele Consiliului U.C.C.J.R. si ale Biroului executiv;

d) ordonanteaza cheltuielile bugetare si extrabugetare ale U.C.C.J.R.

e) semneaza actele consiliului si ale Biroului executiv.

Art. 77. - Prim-vicepresedintele U.C.C.J.R. este înlocuitorul de drept al presedintelui U.C.C.J.R. si are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza si organizeaza activitatea curenta a departamentelor profesionale si administrative ale U.C.C.J.R.;

b) supravegheaza relatiile dintre structurile centrale ale profesiei si colegiile teritoriale, precum si relatiile dintre acestea din urma;

c) acorda sprijin si ajutor colegiilor în relatiile lor cu autoritatile centrale si locale.

Art. 78. - Vicepresedintii U.C.C.J.R. sunt în numar de 3 si sunt înlocuitori ai presedintelui, în lipsa prim-vicepresedintelui, în ordinea stabilita de catre acesta.

Art. 79. - Vicepresedintii U.C.C.J.R. coordoneaza si îndruma activitatea curenta a colegiilor.

Art. 80. - Secretarul general al U.C.C.J.R. este ales de Congresul U.C.C.J.R. si îndeplineste sarcinile stabilite de Biroul executiv al U.C.C.J.R. Mandatul acestuia este de 4 ani.

Art. 81. - În structurile centrale de conducere ale profesiei de

consilier juridic: Consiliul U.C.C.J.R., Biroul executiv al U.C.C.J.R., presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii U.C.C.J.R. Durata mandatului în functie este de 4 ani si orice titular de mandat poate fi reales în aceeasi sau în alta functie din aceste structuri centrale de conducere.

Art. 82. - (1) Comisia centrala de cenzori a U.C.C.J.R. se compune din 3-5 membri alesi de catre Congresul U.C.C.J.R., pentru un mandat de 4 ani, dintre care unul are calitatea de contabil autorizat sau de expert contabil.

(2) Comisia centrala de cenzori are obligatia verificarii trimestriale a activitatilor economico-financiare ale U.C.C.J.R. si dispunerii masurilor necesare bunei administrari a patrimoniului U.C.C.J.R.

(3) Comisia centrala de cenzori functioneaza în baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R.

Art. 83. - (1) Comisia centrala de disciplina a U.C.C.J.R. Este alcatuita din 5-9 membri, alesi de Congresul U.C.C.J.R. pentru un mandat de 4 ani.

(2) Membrii Comisiei centrale de disciplina se aleg dintre consilierii juridici cu o vechime mai mare de 10 ani în activitati juridice.

(3) Comisia centrala de disciplina îsi organizeaza, îsi tine evidentele, îsi desfasoara lucrarile si functioneaza în baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R.

Art. 84. - Comisia metodologica de organizare si exercitare a profesiei de consilier juridic este alcatuita din 7-9 membri alesi de Congresul U.C.C.J.R. si functioneaza în baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R.

Art. 85. - Cheltuielile necesare participarii membrilor Consiliului U.C.C.J.R., a membrilor Biroului executiv al U.C.C.J.R. si a membrilor comisiilor centrale de cenzori, de disciplina si comisiei metodologice la sedintele acestor organe se suporta de fiecare colegiu.

V. DISPOZITII FINALE

Art. 86. - Prezentul statut va fi pus în aplicare astfel:

a) în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului statut, conducerile colegiilor vor înainta U.C.C.J.R. datele si documentele necesare înscrierii în evidente a consilierilor juridic definitivi si stagiari;

b) în termen de 45 de zile de la adoptarea statutului, Consiliul U.C.C.J.R. si comisiile U.C.C.J.R. vor adopta regulamentele profesionale care vor fi comunicate colegiilor teritoriale;

c) prezentul statut va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 514/2003.

Art. 87. - Dupa publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului statut, consultanta, redactarea, avizarea pentru legalitate si contrasemnarea actelor juridice, asistenta si reprezentarea juridica a institutiilor, autoritatilor publice, a persoanelor juridice se vor realiza numai de catre consilierii juridici înscrisi în Tablou.

Art. 88. - Însemnele corpului profesional, insigna si legitimatia consilierului juridic, modelul stampilelor colegiilor si ale consilierilor juridici, precum si modelul împuternicirilor de reprezentare juridica sunt cuprinse în anexele nr. 1-7 care fac parte integranta din prezentul statut.

Anexele nr. 1-7 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreuna cu prezentul statut.

Art. 89. - Depasirea termenelor de plata a taxelor si cotizatiilor profesionale atrage obligatia de plata a majorarilor de întârziere în cuantum de 0,5% aplicat la suma datorata pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 90. - Consilierul juridic este dator sa îsi decline calitatea si sa îsi probeze identitatea cu actul "Legitimatie de consilier juridic" în fata tuturor instantelor judecatoresti de orice grad, institutiilor si autoritatilor statului si a altor consilieri juridici si avocati cu care intra în contact cu prilejul îndeplinirii actelor specifice profesiei.

Art. 91. - Conflictele de orice natura dintre consilierii juridici sau dintre consilierul juridic si avocati, magistrati ori alte autoritati publice se aduc de îndata la cunostinta, în scris, decanului colegiului, de catre consilierul juridic în cauza, care va decide asupra masurilor ce trebuie luate.

Art. 92. - Prezentul statut a fost adoptat de Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România din data de 6 martie 2004, prin reprezentantii legali, si intra în vigoare la data adoptarii, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Vizualizari: 1705