Art. 1 - (1) În scopul asigurării secretului profesional, toate actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul sau la locul în care îşi exercită profesia şi care servesc la realizarea activităţii sunt inviolabile. În activitatea profesională consilierul juridic se bucură de protecţia legii, în condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 

(2) Percheziţionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a locului său de muncă ori ridicarea de înscrisuri sau bunuri de la acesta, nu poate fi făcută decât de prim - procuror în baza unui mandat emis de judecător. 

(3) Registrele de activitate, prin caracterul de confidenţialitate pe care îl îmbracă, acordă un plus de protecţie apărând consilierul juridic de orice abuzuri în relaţiile cu angajatorul şi autorităţile de control ale statului. 

Art. 2 - (1) În vederea desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii consilierul juridic va avea la dispoziţie următoarele registre: 

a) Registrul de evidenţă a ieşirilor şi intrărilor de corespondenţă juridică numerotate şi datate; 

b) Registrul de evidenţă privind orice situaţie litigioasă cu care a fost sesizat; 

c) Registrul de evidenţă privind avizele scrise; 

d) Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor. 

(2) La sfârşitul fiecărui registru se va trece numărul de file pe care le conţine, ştampila consilierului juridic, a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a Colegiului din care face parte. 

(3) Pentru fiecare entitate sau formă de organizare în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, consilierul juridic este obligat să deţină registre separate - cele patru pentru fiecare loc de muncă închizându-le pe cele vechi. În situaţia în care consilierul juridic îşi încheie activitatea sau necesită registre noi, el este obligat să aducă la cunoştinţa Colegiului acest aspect şi să aducă registrele corespunzătoare în vederea sigilării acestora de către CCJ. După închiderea şi sigilarea registrelor de CCJ, acestea vor fi returnate consilierilor juridici respectivi pentru a fi arhivate de aceştia fără limită de timp. 

(4) Evidenţa registrelor este ţinută de către Colegiul de care aparţine fiecare consilier juridic (nr. de înregistrare, data înregistrării şi a sigilări, nume, prenume, nr. de Tablou al consilierului juridic, persoana juridică beneficiară a serviciior juridice). 

Art. 3. - (1) Fiecare registru conţine rubrici distincte, în funcţie de actele înregistrate: 

a) Registrul de evidenţă a ieşirilor şi intrărilor de corespondenţă juridică cuprinde următoarele rubrici: 

- nr. de înregistrare; 
- data înregistrării; 
- nr. şi data documentului; 
- expeditor; 
- observaţii cu privire la conţinut; 
- departamentul căruia i s-a repartizat documentul; 
- data expedierii; 
- destinatar; 
- nr. de înregistrare în alte acte conexe. 

b) Registrul de evidenţă privind orice situaţie litigioasă cu care a fost sesizat: 

- nr. crt. / nr. dosar consilier juridic; 
- data primirii lucrării; 
- obiectul cauzei; 
- denumirea şi calitatea părţilor: - calitatea formei de organizare proprii; 
- denumirea şi calitatea celorlalte părţi; 
- cauze proprii sau prin reprezentare. 
- organul sau instanţa sesizată, data sesizării, nr. dosar; 
- măsuri asiguratorii; 
- soluţia organului sau instanţei sesizate; 
- căile de atac: - instanţa sau organul sesizat, nr. dosar; 
- soluţia şi data. 
- valoarea prejudiciului sau creanţa: - sume pretinse; 
- sume acordate. 
- măsurile de executare imobiliară şi rezultatele obţinute; 
- observaţii. 

c) Registrul de evidenţă privind avizele scrise: 

- nr. crt.; 
- data; 
- obiectul juridic; 
- documentul la care se raportează; 
- observaţii. 

d) Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la 

identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor: 

- nr. crt.; 
- denumirea actului; 
- părţile semnatare ale actului; 
- data; 
- conţinutul; 
- observaţii. 

Art.4. (1)Registrele prezintă doar o parte din activitatea profesională a consilierului juridic, astfel: 

a) Registrul de evidenţă a ieşirilor şi intrărilor de corespondenţă juridică numerotate şi datate - tot ceea ce reprezintă corespondenţă realizată prin intermediul postei, e-mail, fax, etc. 

b) Registrul de evidenţă privind orice situaţie litigioasă cu care a fost sesizat - toate cauzele în care forma de organizare pe care o reprezintă are calitate procesuală. 

c) Registrul de evidenţă privind avizele scrise - actele cu caracter juridic ce necesită avizarea şi contrasemnarea consilierului juridic; verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare, precum şi semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau instituţia publică reprezentată. 

d) Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor – redactarea şi atestarea actelor juridice care privesc persoana juridică angajatoare se realizează de consilierul juridic ori de cîte ori este necesar. 

(2) Din activitatea profesională a consilierului juridic mai fac parte următoarele activităţi: 

- consultaţii şi cereri cu caracter juridic, în toate domeniile dreptului; 

- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia; 

- redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale; 

- asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate. 

Art. 5. (1) Situaţia registrelor în cazuri de transfer, suspendare sau încetare a exercitării 

profesiei de consilier juridic este următoarea: 

a) transfer - consilierul juridic aduce la cunoştinţa Colegiului de la care se transferă registrele pe care le deţine, în vederea închiderii şi sigilării acestora arhivându- le, ulterior, personal. 

b) încetare - consilierul juridic anunţă Colegiul despre încetarea exercitării profesiei şi depune registrele în vederea închiderii şi sigilării acestora, arhivându-le, ulterior, personal. 

c) suspendarea voluntară - consilierul juridic anunţă Colegiul despre motivele suspendării voluntare si aduce registrele pentru a fi sigilate. La încetarea suspendarii 

voluntare daca acesta isi reia activitatea, registrele vor fi desigilate în vederea continuării 

activităţii consilierului juridic respectiv. Dacă în timpul suspendării voluntare consilierul 

juridic renunţă la exercitarea profesiei de consilier juridic atunci registrele sigilate vor fi arhivate de acesta. 

d) suspendarea în condiţiile art. 31, alin. 1, lit. c din Statutul profesiei – sigilarea temporară a registrelor de către Colegiu până la soluţionarea cauzelor care au determinat suspendarea. 

Art. 6. (1) Nerespectarea dispoziţiilor privind Regulamentul registrelor de evidenţă atrage după sine sancţionarea consilierilor juridici conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentului Codului profesional din care fac parte. 

Art. 7. (1) - Prezentul Regulament se aplică tuturor consilierilor juridici (definitivi sau 

stagiari) înscrişi în Tabloul consilierilor juridici. 

(2) Prevederile Regulamentului vor fi coroborate cu reglementările Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Statutul profesiei de consilier juridic, Codul deontologic al profesiei de consilier juridic. 


Vizualizari: 2171