TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Consilierul juridic este persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege

pentru exercitarea profesiei şi care asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat, în favoarea cărora exercită profesia.

Art. 2 Consilierii juridici sunt obligaţi să respecte regulile de conduită morală şi profesională cuprinse în prezentul cod.

Art. 3 Regulile profesionale reprezintă ansamblul normelor de ordin deontologic care, prin aplicarea dispoziţiilor legale şi statutare în vigoare, se impun tuturor consilierilor juridici în exercitarea activităţii lor.

Aceste reguli sunt susceptibile de a fi modificate în funcţie de evoluţia dispoziţiilor legale şi a celor statutare.

Art. 4 Consilierii juridici sunt înscrişi pe Tabloul Consilierilor Juridici definitivi sau

stagiari ţinut de către Colegiile Consilierilor Juridici membre ale U.C.C.J.R.

Art. 5 Toţi consilierii juridici înscrişi în Tabloul Consilierilor Juridici sunt obligaţi, conform jurământului depus la primirea în corpul profesional, să respecte deontologia

profesiei.

TITLUL II PRINCIPII DEONTOLOGICE

Art. 6 Integritatea şi autonomia profesională, respectarea legilor, probitatea, onoarea, vigilenţa, confidenţialitatea, organizarea, eficacitatea şi perseverenţa sunt ideile diriguitoare care guvernează activitatea consilierului juridic.

Art. 7 Îndeplinirea corectă şi în timp util a atribuţiilor profesionale conferă substanţă principiului integrităţii profesionale.

Art. 8 Autonomia şi independenţa profesională a consilierului juridic se manifestă prin asumarea unor responsabilităţi şi acţionarea la moment oportun într-un context

determinat.

Art. 9 Consilierii juridici sunt independenţi din punct de vedere profesional şi se supun numai Constituţiei României, legii, statutului profesiei şi prezentului cod de deontologie profesională.

Prin independenţă profesională în sensul prezentului cod se înţelege libertatea de acţiune şi de opinie care este limitată doar prin dispoziţii legale sau regulamentare aplicabile profesiei de consilier juridic.

Art. 10 Corectitudinea şi integritatea morală sunt valori fundamentale pe care consilierul juridic este obligat să le respecte atât în timpul serviciului cât şi în afara acestuia.

Art. 11 Rezultatul activităţii consilierului juridic este o consecinţă a urmăririi atente

şi continue a derulării sarcinilor încredinţate.

Art. 12 Datoria fiecărui consilier juridic este să păstreze secretul datelor şi informaţiilor de care a luat la cunoştinţă în virtutea exercitării profesiei cu excepţia unor dispoziţii legale sau statutare contrare.

Confidenţialitatea datelor şi informaţiilor deţinute contribuie la crearea unui climat de siguranţă pentru entitatea beneficiară a serviciilor oferite.

Art. 13 Organizarea riguroasă a activităţii consilierului juridic se face în scopul satisfacerii celor mai exigente standarde de calitate şi eficacitate a muncii.

Art. 14 Prin discernerea între serviciul oferit şi aşteptările beneficiarului, între aşteptările personale, profesionale şi consecinţele economice, în activitatea consilierului juridic primează respectarea legii.

Art. 15 Consilierul juridic este obligat să depună efortul necesar pentru realizarea şi

reuşita sarcinilor ce îi revin în exercitarea profesiei.

Art. 16 Respectarea şi aplicarea principiilor enunţate constituie un deziderat şi un scop al exercitării profesiei de consilier juridic. Respectarea lor se impune chiar şi în afara exercitării activităţii profesionale, consilierul juridic fiind obligat să se abţină de la săvârşirea de fapte ilegale sau contrarii dispoziţiilor statutare ale asociaţiei profesionale din care face parte, de natură a aduce atingere principiilor fundamentale, ordinii publice şi bunelor moravuri sau demnităţii profesiei de consilier juridic.
 

TITLUL III CONDIŢII DE EXERCITARE A PROFESIEI

Art. 17 Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes

public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat şi ale celorlalte entităţi interesate în conformitate cu Constituţia şi cu legile ţării.

Art. 18 În virtutea unei pregătiri profesionale deosebite şi a stăpânirii perfecte a tehnicilor de asistenţă, consiliere şi reprezentare consilierul juridic trebuie să dovedească o amănunţită cunoaştere a problematicii cauzelor supuse spre rezolvare.

Art. 19 Apartenenţa consilierului juridic pe baza unui contract sau a unui act de numire în funcţie la o entitate privată sau publică, nu aduce atingere îndatoririlor sale

profesionale, oportunităţii de a alege metodele de lucru sau posibilităţii de luare a unor decizii în plan profesional.

Art. 20 Consilierului juridic îi este interzis în exercitarea profesiei să tolereze acte ilegale. Consilierul juridic nu se poate prevala de poziţia sa pentru a satisface anumite interese personale. El va refuza orice ofertă sau promisiune de avantaje ilicite şi se va

abţine de la acte care contravin principiilor moralei şi celor de ordine publică.

Art. 21 Consilierul juridic este responsabil de concluziile şi acţiunile sale în exercitarea profesiei.

Art. 22 Profesia de consilier juridic se exercită personal de către consilierul juridic înscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, ţinut de către Colegiile Consilierilor Juridici din România.

Art. 23 Consilierul juridic va utiliza cu bună credinţă mijloacele tehnice şi baza materială puse la dispoziţie de către beneficiarul serviciilor sale.
 

TITLUL IV ÎNDATORIRI PROFESIONALE ŞI RAPORTURILE DINTRE

CONSILIERII JURIDICI

Art. 24 Consilierul juridic trebuie să asigure transparenţa activităţii sale în relaţiile cu entitatea la care este angajat sau numit precum şi cu terţele persoane sub rezerva respectării obligaţiei de confidenţialitate. Lipsa de transparenţă poate aduce prejudicii

grave imaginii profesiei de consilier juridic şi este interzisă cu desăvârşire.

Art. 25 Consilierul juridic va evita desfăşurarea unor activităţi susceptibile de a leza libertatea sa de apreciere a cauzelor încredinţate spre rezolvare sau să fie pus într-o situaţie care poate fi percepută ca fiind de natură să lezeze demnitatea profesiei.

Consilierul juridic va accepta sarcinile pe care le consideră compatibile cu competenţa şi funcţia sa.

Consilierul juridic va refuza sarcinile care contravin dipoziţiilor legale sau prezentului cod şi va lua măsurile de precauţie necesare pentru a evita situaţiile similare.

Art. 26 Consilierul juridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere

imaginii profesiei de consilier sau a entităţii beneficiare a serviciilor juridice. Nu poate fi considerată evitare de conflict situaţia în care consilierul era obligat să intervină pentru restabilirea legalităţii şi nu a intervenit.

Art. 27 Consilierul juridic va respecta specificitatea exercitării profesiei sale şi va susţine independenţa acesteia.

Art. 28 Consilierul juridic va sprijini colegii în exercitarea profesiei, în aplicarea şi

apărarea prezentului cod. El va răspunde favorabil la cererea de consultanţă a acestora şi îi va ajuta în situaţii dificile, în limita posibilităţilor sale, în special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic.

Art. 29 Consilierul juridic va ţine cont de opiniile şi practicile colegilor în măsura în care acestea nu contravin principiilor generale cuprinse în prezentul cod.

Art. 30 Se interzice consilierului juridic orice manifestare de concurenţă neloială iar exercitarea profesiei se face exclusiv pe criterii de competenţă profesională.

 

TITLUL V IMAGINEA PROFESIEI

Art. 31 Relaţiile între consilierii juridici se bazează pe respect reciproc şi bunăcredinţă pentru a constitui un exemplu de integritate a unui corp profesional bine definit.

Art. 32 Consilierul juridic trebuie să promoveze prin comportamentul său în orice circumstanţe o imagine favorabilă profesiei sale. În acest sens consilieriul juridic va

conştientiza consecinţele posibile ale comportamentului său profesional şi ale actelor

îndeplinite în exercitarea profesiei.

Art. 33 Promovarea unei imagini favorabile profesiei se realizează prin asigurarea unei prestaţii de calitate.

Art. 34 Exercitarea profesiei de consilier impune obligaţia de lărgire a orizonturilor cunoaşterii profesionale.

Art. 35 Consilierul juridic este obligat să-şi desfăşoare cu maximă atenţie activitatea profesională şi să dea dovadă de cinste şi corectitudine în orice circumstanţe.

Art. 36 Formarea imaginii profesiei de consilier este rezultatul efortului comun al tuturor reprezentanţilor profesiei de consilier juridic

Art. 37 Perfecţionarea continuă a profesiei de consilier juridic va fi asigurată prin fixarea şi respectarea unor obiective clare, în concordanţă cu tendinţele generale de dezvoltare ale societăţii. Obiectivele generale ale profesiei sunt comune tuturor consilierilor juridici şi se respectă ca atare.

Art. 38 Celeritatea acţiunilor consilierului juridic este esenţială pentru activitatea acestuia, asigurând îndeplinirea în condiţii optime a sarcinilor încredinţate.

Art. 39 Consilierii juridici vor sprijini eforturile colegiilor pentru menţinerea unuiclimat de legalitate şi profesionalism în domeniu.
 

TITLUL VI DISPOZIŢII FINALE

Art. 40 Responsabilitatea profesională a consilierilor juridici este angajată pentru nerespectarea normelor de exercitarea a profesiei stabilite prin lege, statutul profesiei şi actele normative în vigoare.

Art. 41 Nerespectarea normelor deontologice atrage răspunderea consilierului juridic.

Art. 42 Consilierul juridic sau societatea profesională pot încheia cu societăţile de asigurări, poliţă de asigurare pentru răspundere profesională.

Art. 43 Activitatea desfăşurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace şi nu de rezultat.

Art. 44 Prezentul Cod deontologic intră în vigoare astăzi 24/07/2004, data adoptării de către Congresul U.C.C.J.R.

Art. 45 Regulile de comportament profesional cuprinse în prezentul cod fost adoptate de către Congresul U.C.C.J.R., în data de 24/07/2004, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 514/2003 şi a Statutului profesiei.


Vizualizari: 1536