EMITENT: GUVERNUL;

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 21 decembrie 2006; 

*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 331/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.

- Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002.

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Profesia de consilier in proprietate industriala este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile prezentei ordonante.

(2) Activitatea de consilier in proprietate industriala consta in acordarea de asistenta de specialitate in domeniul proprietatii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice romane sau straine interesate in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si fata de terti in procedurile reglementate.

(3) Domeniul proprietatii industriale are ca obiect brevetele de inventie, desenele si modelele industriale, marcile de comert si de serviciu, numele comerciale, indicatiile de provenienta, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum si combatarea concurentei neloiale.

ART. 2

Consilierul in proprietate industriala este persoana fizica atestata in conditiile prezentei ordonante si inscrisa in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala.

ART. 3

In scopul reprezentarii si ocrotirii la nivel national si international a intereselor consilierilor in proprietate industriala se infiinteaza Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania, denumita in continuare Camera.

ART. 4

Profesia de consilier in proprietate industriala poate fi practicata numai de persoana fizica inscrisa in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si care este membra a Camerei.

CAP. II

Dobandirea calitatii de consilier in proprietate industriala

ART. 5

Calitatea de consilier in proprietate industriala poate fi dobandita, in urma promovarii unui examen sustinut in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile specificate de prezenta ordonanta, de catre persoana care face dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

a) este cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European;

b) are domiciliul, resedinta sau sediul profesional in Romania;

c) are deplina capacitate de exercitiu;

d) are studii superioare tehnice, stiintifice sau juridice;

e) are o practica de cel putin 3 ani in domeniul pregatirii profesionale de baza si de cel putin 3 ani in domeniul proprietatii industriale. Cele doua perioade pot fi suprapuse total sau partial;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala care o face nedemna de a fi consilier in proprietate industriala.

ART. 6

In cazul specialistilor in domeniul proprietatii industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci o perioada de cel putin 5 ani, precum si al cadrelor didactice care fac dovada ca au predat disciplina proprietatii industriale in facultati de drept acreditate sau autorizate cel putin 5 ani inainte de dobandirea calitatii de consilier in proprietate industriala, nu este necesara sustinerea examenului pentru domeniul de proprietate industriala in care si-au desfasurat activitatea.

ART. 7

(1) Examenul pentru atestarea in profesia de consilier in proprietate industriala se desfasoara pentru urmatoarele obiecte ale dreptului de proprietate industriala:

a) brevete de inventie;

b) marci si indicatii geografice;

c) desene si modele industriale;

d) topografii de circuite integrate.

(2) Conditiile privind organizarea si promovarea examenului de atestare sunt stabilite in instructiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, la propunerea presedintelui Camerei.

ART. 8

(1) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier in proprietate industriala in Romania daca respecta conditiile prevazute de lege.

(2) Persoana prevazuta la alin. (1) care a dobandit calificarea de consilier in proprietate industriala in statul membru de origine sau de provenienta poate solicita recunoasterea diplomei, in vederea admiterii in profesia de consilier in proprietate industriala si a practicarii acesteia in Romania.

(3) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European va face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 5 lit. d) si e) cu documentele eliberate de autoritatile competente din statul de origine sau de provenienta, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si cetatenilor romani care au obtinut calificarea intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un alt stat care face parte din Spatiul Economic European.

(5) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile ulterioare, precum si cu dispozitiile tratatelor la care Romania este parte.

CAP. III

Inscrierea in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala

ART. 9

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este depozitarul Registrului national al consilierilor in proprietate industriala, care contine:

a) lista consilierilor in proprietate industriala stabiliti in Romania;

b) lista consilierilor in proprietate industriala care presteaza temporar servicii de proprietate industriala in Romania.

ART. 10

(1) In vederea dobandirii calitatii de consilier in proprietate industriala Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci organizeaza examenul de atestare care se sustine in fata unei comisii a carei componenta nominala se stabileste prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

(2) Comisia este formata din 3-7 membri pentru fiecare obiect al dreptului de proprietate industriala pentru care se organizeaza examenul.

(3) Componenta Comisiei este urmatoarea:

a) presedinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu atributii in domeniul protectiei proprietatii industriale;

b) membri, care sunt persoane cu pregatire tehnica si/sau juridica si au experienta in domeniul proprietatii industriale: specialisti cu vechime de minimum 5 ani in cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cadre didactice din invatamantul superior care au predat dreptul proprietatii industriale, precum si un membru al Camerei, consilier in proprietate industriala, propus de presedintele Camerei.

ART. 11

Rezultatele examenului pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare si sunt reanalizate de o comisie constituita in acest scop, al carei presedinte este directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau imputernicitul acestuia.

ART. 12

Deciziile comisiei prevazute la art. 11, de admitere sau de respingere a contestatiei, se comunica in scris candidatului in termen de 30 de zile de la inregistrarea contestatiei la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

ART. 13

Inscrierea consilierilor atestati in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala se face de drept, nominal, si trebuie sa fie insotita de mentionarea profesiei de baza, conform diplomei de absolvire a unei institutii de invatamant superior, a domeniului de proprietate industriala in care au fost atestati, respectiv: inventii, marci si indicatii geografice, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, precum si a altor date relevante cu privire la activitatea consilierului.

ART. 14

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala listele cuprinzand consilierii in proprietate industriala inregistrati in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si care sunt membri ai Camerei, pe baza datelor comunicate de catre aceasta.

CAP. IV

Drepturile si indatoririle consilierilor in proprietate industriala

ART. 15

(1) Consilierul in proprietate industriala cu libera practica, inscris in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si care este membru al Camerei, are dreptul sa asiste si sa reprezinte in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si fata de terti orice persoana fizica si juridica romana sau straina, in temeiul unei procuri de reprezentare insusite in scris de ambele parti.

(2) Consilierul in proprietate industriala, salariat specializat inscris in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si care este membru al Camerei, are dreptul sa asiste si sa reprezinte in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si fata de terti doar unitatea sau societatea comerciala la care este salariat.

ART. 16

Consilierul in proprietate industriala cu libera practica isi desfasoara activitatea pe baza de contract si are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului sau.

ART. 17

Consilierul in proprietate industriala este obligat sa nu divulge datele si informatiile primite de la clientul sau sau referitoare la acesta decat in limitele mandatului si in conditiile prevazute de lege.

ART. 18

Consilierul in proprietate industriala este obligat sa actioneze cu buna-credinta si probitate profesionala si numai in limitele mandatului.

ART. 19

Consilierul in proprietate industriala, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesionala compatibile cu profesia sa.

CAP. V

Exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala

ART. 20

(1) Consilierii in proprietate industriala cu libera practica isi desfasoara activitatea in cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe baza de contract, societati civile profesionale persoane juridice sau in societati comerciale avand ca unic obiect activitatile in domeniul proprietatii industriale.

(2) Societatea civila profesionala se poate constitui din 2 sau mai multi consilieri in proprietate industriala, atestati. In societatea civila profesionala respectiva isi pot exercita profesia consilieri in proprietate industriala, experti sau alti specialisti, colaboratori sau salariati. Societatea civila profesionala si consilierii in proprietate industriala care profeseaza in cadrul acesteia nu pot acorda asistenta persoanelor cu interese contrare.

(3) Consilierul in proprietate industriala isi poate exercita profesia si ca salariat specializat in domeniul protectiei proprietatii industriale in cadrul unei unitati sau societati comerciale cu alt obiect de activitate decat proprietatea industriala.

ART. 21

(1) Consilierii in proprietate industriala, salariati specializati in domeniul protectiei proprietatii industriale, isi vor exercita profesia pentru unitatile sau societatile comerciale la care sunt incadrati si nominalizati in statele de functii, in limitele de competenta atribuite functiei respective.

(2) Consilierii in proprietate industriala prevazuti la alin. (1) pot desfasura, pe baza de contract si procura de reprezentare, activitati specifice profesiei si pentru alte persoane, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) sa aiba aprobarea organelor de conducere ale unitatii la care isi desfasoara activitatea;

b) sa respecte Codul deontologiei profesionale;

c) sa faca dovada inregistrarii fiscale legale pentru desfasurarea activitatii.

ART. 22

Consilierul in proprietate industriala nu poate asista sau reprezenta mandanti cu interese contrare in aceeasi speta sau in spete conexe si nu poate actiona impotriva unui mandant caruia i-a acordat consultanta in legatura cu speta respectiva.

ART. 23

(1) Consilierul in proprietate industriala, membru al Camerei, nu-si poate exercita profesia de consilier in proprietate industriala atat timp cat este salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

(2) Daca fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si-a desfasurat activitatea in unul dintre urmatoarele domenii ale proprietatii industriale: marci, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, atunci reprezentarea mandantilor pentru cererile de obtinere a protectiei in domeniile mentionate se face numai pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, dupa ce salariatul si-a incetat activitatea in cadrul institutiei.

(3) Daca fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si-a desfasurat activitatea in domeniul brevetelor de inventie, atunci prevederile alin. (2) se aplica in mod similar, daca inventiile care fac obiectul acestor cereri sunt in domeniul tehnic de baza in care fostul salariat si-a desfasurat activitatea.

ART. 24

Consilierul in proprietate industriala, care isi retrage serviciile in termen de 3 zile lucratoare de la imputernicirea sa de catre client prin procura, va informa clientul in legatura cu aceasta, va lua masurile necesare care sa permita clientului sa evite sa fie prejudiciat si va informa Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si Camera despre aceasta.

ART. 25

Exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala este incompatibila cu:

a) ocupatii care lezeaza demnitatea, bunele moravuri si independenta profesiei de consilier in proprietate industriala;

b) desfasurarea de activitati care genereaza concurenta neloiala;

c) exercitarea nemijlocita de acte de comert in domeniul proprietatii industriale;

d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

ART. 26

(1) Prin exceptie de la prevederile cap. II, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai altor state care fac parte din Spatiul Economic European, stabiliti in unul dintre aceste state in scopul exercitarii profesiei de consilier in proprietate industriala, pot desfasura activitati specifice acestei profesii pe teritoriul Romaniei in mod ocazional sau temporar, prin depunerea la Camera a unei declaratii.

(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) va cuprinde: numele si prenumele persoanei, titlul profesional din statul de stabilire sau, in lipsa acestuia, titlul academic, titulatura si adresa autoritatii competente din statul de stabilire, daca profesia este supusa autorizarii in acel stat, sediul din statul de stabilire, daca este cazul, registrul in care este inregistrata in statul de stabilire, numarul de inregistrare sau alt mijloc de identificare echivalent continut in acel registru, locul desfasurarii activitatii in Romania, adresa de corespondenta.

(3) La declaratia prevazuta la alin. (1) solicitantul va depune si urmatoarele documente:

a) dovada de cetatenie;

b) documentul care atesta ca posesorul este stabilit legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un alt stat care face parte din Spatiul Economic European, in scopul exercitarii activitatilor de consilier in proprietate industriala si ca la momentul depunerii declaratiei nu ii este interzisa, fie si temporar, exercitarea profesiei;

c) dovada de calificare profesionala sau, daca in statul membru de stabilire profesia de consilier in proprietate industriala nu este reglementata, dovada eliberata de autoritatile competente ale acestui stat, care atesta ca posesorul a exercitat activitatile specifice profesiei cel putin 2 ani in ultimii 10 ani.

(4) Persoanele prevazute la alin. (1) se supun acelorasi reguli de conduita profesionala ca si consilierii in proprietate industriala stabiliti in Romania.

CAP. VI

Reprezentarea

ART. 27

(1) Reprezentarea solicitantilor, a titularilor de drepturi de proprietate industriala sau a persoanelor interesate in toate procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci de catre consilierul in proprietate industriala se face pe baza unei procuri cu caracter general sau a unei procuri pentru fiecare solicitare.

(2) In cazul procurii generale se va depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci un exemplar al acesteia, cu conditia ca mandatarul sa indice in fiecare cerere procura in baza careia actioneaza.

(3) In procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci consilierul in proprietate industriala nu poate reprezenta un client decat pentru domeniul de proprietate industriala in care a fost atestat.

(4) In cazul reprezentarii, retragerea, abandonarea cererilor de solicitare a protectiei sau transmiterea drepturilor se poate efectua numai pe baza unei procuri care sa contina mentiuni exprese cu privire la aceste acte.

ART. 28

(1) Pentru solutionarea contestatiilor si, dupa caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat si de un avocat sau consilier juridic.

(2) Reprezentarea in fata instantelor judecatoresti a solicitantilor, a titularilor sau a persoanelor interesate de catre consilierii in proprietate industriala este conditionata de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.

CAP. VII

Suspendarea si incetarea exercitarii profesiei de consilier in proprietate industriala

ART. 29

Dreptul la exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala se suspenda:

a) in caz de incompatibilitate;

b) in cazul neindeplinirii obligatiei de plata a cotizatiei fata de Camera timp de un an calendaristic;

c) pe perioada interdictiei exercitarii dreptului de a profesa, dispusa prin sanctiune disciplinara mentinuta prin efectul unei hotarari judecatoresti.

ART. 30

Dreptul la exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala inceteaza:

a) prin renuntarea scrisa la exercitarea profesiei, depusa la Camera;

b) in cazul pierderii sau renuntarii la cetatenia romana;

c) in cazul in care nu mai are domiciliul, resedinta sau sediul profesional in Romania;

d) cand nu mai este indeplinita conditia de la art. 5 lit. a);

e) daca impotriva consilierului in proprietate industriala s-a luat masura interdictiei definitive a dreptului de a profesa;

f) in cazul in care nu mai are capacitate de exercitiu;

g) in cazul in care consilierul in proprietate industriala a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si care il face nedemn de a fi consilier in proprietate industriala;

h) prin deces.

CAP. VIII

Raspunderea disciplinara

ART. 31

Sanctiunile disciplinare care se aplica consilierilor in proprietate industriala sunt:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) interdictia exercitarii dreptului de a profesa pe o perioada de 3-12 luni;

d) interdictia definitiva a exercitarii dreptului de a profesa.

ART. 32

Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 31 lit. a)-d) se aplica de comisia de disciplina care functioneaza in cadrul Camerei. Procedura solutionarii sesizarilor cu privire la incalcari ale Codului deontologiei profesionale si ale obligatiilor profesionale este prevazuta in Statutul Camerei.

ART. 33

(1) Comisia de disciplina a Camerei este alcatuita din 7 membri, consilieri in proprietate industriala cu minimum 5 ani vechime, dintre care se aleg un presedinte si un secretar.

(2) Niciunul dintre membrii comisiei de disciplina nu poate fi membru al consiliului de conducere al Camerei.

(3) Hotararile comisiei de disciplina se iau cu votul majoritatii membrilor acesteia.

ART. 34

(1) Impotriva hotararii comisiei de disciplina a Camerei prin care s-a aplicat o sanctiune prevazuta la art. 31 lit. c) si d) se poate formula contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.

(2) Competenta de judecata apartine instantei de contencios administrativ. Procedura prealabila nu este obligatorie.

(3) Hotararile comisiei de disciplina a Camerei impotriva carora nu s-au formulat contestatiile respective in termenul prevazut la alin. (1) se vor comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci imediat dupa scurgerea acestor termene.

(4) Hotararile instantelor judecatoresti, definitive si irevocabile, prin care s-au aplicat sanctiuni membrilor Camerei se comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, pentru a fi mentionate in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala si publicate in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

CAP. IX

Organizarea si functionarea Camerei

ART. 35

(1) Camera este o organizatie profesionala, neguvernamentala, care isi desfasoara activitatea prin autofinantare si fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, ai carei membri sunt consilieri in proprietate industriala, persoane fizice.

(2) Camera are sediul in municipiul Bucuresti.

(3) Activitatea Camerei este finantata din taxele de inscriere, cotizatiile anuale ale membrilor, fonduri rezultate din organizarea de simpozioane, conferinte, activitati editoriale specifice, precum si din donatii, sponsorizari sau din alte surse.

ART. 36

Consilierul in proprietate industriala are dreptul sa devina, la cererea sa, membru al Camerei.

ART. 37

Camera are urmatoarele atributii:

a) asigura exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala, in conditiile respectarii deontologiei;

b) gestioneaza si transmite lunar Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci evidenta membrilor sai, cu mentionarea, dupa caz, a societatii comerciale sau a unitatii la care acestia isi desfasoara activitatea;

c) asigura apararea intereselor profesionale ale membrilor sai;

d) contribuie la perfectionarea pregatirii profesionale a membrilor sai in domeniul proprietatii industriale;

e) asigura respectarea Codului deontologiei profesionale de catre membrii sai;

f) colaboreaza pe linie nationala si internationala cu organisme de profil.

ART. 38

(1) Organele de conducere ale Camerei sunt:

a) conferinta;

b) consiliul de conducere;

c) presedintele Camerei.

(2) Persoanele alese in consiliul de conducere si presedintele Camerei sunt reelegibile, fara a putea exercita mai mult de doua mandate consecutive, iar durata mandatului este de 2 ani.

ART. 39

(1) Conferinta este formata din totalitatea membrilor Camerei si are urmatoarele atributii:

a) adopta si modifica Statutul Camerei si Codul deontologiei profesionale;

b) adopta organizarea aparatului administrativ al Camerei;

c) alege si revoca presedintele si vicepresedintele Camerei;

d) alege si revoca membrii consiliului de conducere al Camerei;

e) alege membrii comisiilor de specialitate si ai comisiei de disciplina din cadrul Camerei;

f) adopta si modifica regulamentul de functionare a Camerei;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul Camerei.

(2) Conferinta este legal constituita la prima convocare in prezenta majoritatii absolute a membrilor Camerei, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.

(3) Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, urmatoarea conferinta este legal constituita in prezenta unei treimi din numarul membrilor Camerei si poate adopta hotarari.

ART. 40

Activitatea curenta a Camerei este condusa de consiliul de conducere, care este format din 7-11 membri si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor sai.

ART. 41

Modul de convocare, organizare si desfasurare a reuniunilor, competenta forurilor de conducere, modul de organizare si functionare a comisiilor de specialitate si a comisiei de disciplina ale Camerei, drepturile si obligatiile membrilor Camerei vor fi stabilite in Statutul Camerei.

ART. 42

Presedintele Camerei are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Camera in relatiile cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;

b) incheie conventii si contracte in numele Camerei, aprobate de consiliul de conducere;

c) este presedintele consiliului de conducere;

d) convoaca si conduce sedintele consiliului de conducere;

e) ordonanteaza cheltuielile Camerei;

f) alte atributii stabilite de conferinta.

ART. 43

In cazul in care presedintele este in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile, vicepresedintele preia atributiile sale pe aceasta perioada.

CAP. X

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 44

Persoanele fizice care au dobandit calitatea de consilier in proprietate industriala anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor fi inscrise de drept in Registrul national al consilierilor in proprietate industriala.

ART. 45

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante punctele (4)-(12) din Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat - din Hotararea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992, precum si orice dispozitii contrare se abroga.

ART. 46

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Camera va elabora Codul deontologiei profesionale si va solicita autoritatii in drept includerea in Clasificarea activitatilor din economia nationala a activitatii de protectie a proprietatii industriale.

ART. 47

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 48

Pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va elabora instructiuni privind aplicarea acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

 


Vizualizari: 1175