pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială 
Textul actului publicat în M.Of. nr. 502/11 iul. 2002 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.66 din 17 august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, adoptată în temeiul art. 1 lit. O pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.395 din 23 august 2000, cu următoarele modificări şi completări: 

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Activitatea de consilier în proprietate industrială constă în acordarea de asistenţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice române sau străine interesate în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi faţă de terţi, în procedurile reglementate.” 

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Domeniul proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile de comerţ şi de serviciu, numele comerciale, indicaţiile de provenienţă, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum şi combaterea concurenţei neloiale.” 

3. La articolul 5, partea introductivă, precum şi literele b) şi e) vor avea următorul cuprins: 

„Art. 5. - Calitatea de consilier în proprietate industrială poate fi dobândită, în urma promovării unui examen susţinut în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile specificate de prezenta ordonanţă, de către persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: 
------------------------------------------------

b) are domiciliul sau sediul social în România; 
------------------------------------------------
e) are o practică de cel puţin 3 ani în domeniul pregătirii profesionale de bază şi de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii industriale. Cele două perioade pot fi suprapuse total sau parţial;” 
4. La articolul 5, literele g) şi h) se abrogă. 

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. - În cazul specialiştilor în domeniul proprietăţii industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci o perioadă de cel puţin 5 ani, precum şi al cadrelor didactice care fac dovada că au predat disciplina proprietăţii industriale în facultăţi de drept acreditate sau autorizate cel puţin 5 ani înainte de dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială, nu este necesară susţinerea examenului pentru domeniul de proprietate industrială în care şi-au desfăşurat activitatea.” 

6. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Condiţiile privind organizarea şi promovarea examenului de atestare sunt stabilite în instrucţiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la propunerea preşedintelui Camerei.” 

7. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Componenţa comisiei este următoarea: 

a) preşedinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu atribuţii în domeniul protecţiei proprietăţii industriale; 
b) membri, care sunt persoane cu pregătire tehnică şi/sau juridică şi au experienţă în domeniul proprietăţii industriale: specialişti cu vechime de minimum 5 ani în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cadre didactice din învăţământul superior care au predat dreptul proprietăţii industriale, precum şi un membru al Camerei, consilier în proprietate industrială, propus de preşedintele Camerei.” 
8. La articolul 9, alineatele (4) şi (5) se abrogă. 

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins: 

„Art. 12. - Înscrierea consilierilor atestaţi în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială se face de drept, nominal, şi trebuie să fie însoţită de menţionarea profesiei de bază, conform diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior, a domeniului de proprietate industrială în care au fost atestaţi, respectiv: invenţii, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, topografii de circuite integrate, precum şi a altor date relevante cu privire la activitatea consilierului.” 

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 

„Art. 13. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială listele cuprinzând consilierii în proprietate industrială înregistraţi în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială şi care sunt membri ai Camerei, pe baza datelor comunicate de către aceasta.” 

11. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 

„Art. 14. - (1) Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică, înscris în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială şi care este membru al Camerei, are dreptul să asiste şi să reprezinte în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi faţă de terţi, orice persoană fizică şi juridică română sau străină, în temeiul unei procuri de reprezentare însuşite în scris de ambele părţi. 

(2) Consilierul în proprietate industrială, salariat specializat înscris în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială şi care este membru al Camerei, are dreptul să asiste şi să reprezinte în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi faţă de terţi doar unitatea sau societatea comercială la care este salariat.” 

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 

„Art. 15. - Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract şi are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.” 

13. Articolul 16 va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. - Consilierul în proprietate industrială este obligat să nu divulge datele şi informaţiile primite de la clientul său sau referitoare la acesta decât în limitele mandatului şi în condiţiile prevăzute de lege.” 

14. Articolul 19 va avea următorul cuprins: 

„Art. 19. - (1) Consilierii în proprietate industrială cu liberă practică îşi desfăşoară activitatea în cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract, societăţi civile profesionale persoane juridice sau în societăţi comerciale având ca unic obiect activităţile în domeniul proprietăţii industriale. 

(2) Societatea civilă profesională se poate constitui din 2 sau mai mulţi consilieri în proprietate industrială, atestaţi. În societatea civilă profesională respectivă îşi pot exercita profesia consilieri în proprietate industrială, experţi sau alţi specialişti, colaboratori sau salariaţi. Societatea civilă profesională şi consilierii în proprietate industrială care profesează în cadrul acesteia nu pot acorda asistenţă persoanelor cu interese contrare. 

(3) Consilierul în proprietate industrială îşi poate exercita profesia şi ca salariat specializat în domeniul protecţiei proprietăţii industriale în cadrul unei unităţi sau societăţi comerciale cu alt obiect de activitate decât proprietatea industrială.” 

15. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 

„Art. 20. - Consilierii în proprietate industrială, salariaţi specializaţi în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, îşi vor exercita profesia pentru unităţile sau societăţile comerciale la care sunt încadraţi şi nominalizaţi în statele de funcţii, în limitele de competenţă atribuite funcţiei respective.” 

16. Articolul 21 va avea următorul cuprins: 

„Art. 21. - Consilierul în proprietate industrială nu poate asista sau reprezenta mandanţi cu interese contrare în aceeaşi speţă sau în speţe conexe şi nu poate acţiona împotriva unui mandant căruia i-a acordat consultanţă în legătură cu speţa respectivă.” 

17. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Art. 22. - (1) Consilierul în proprietate industrială, membru al Camerei, nu-şi poate exercita profesia de consilier în proprietate industrială atât timp cât este salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.” 

18. Articolul 23 va avea următorul cuprins: 

„Art. 23. - Consilierul în proprietate industrială, care îşi retrage serviciile în termen de 3 zile lucrătoare de la împuternicirea sa de către client prin procură, va informa clientul în legătură cu aceasta, va lua măsurile necesare care să permită clientului să evite să fie prejudiciat şi va informa Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Camera despre aceasta.” 

19. La articolul 24, litera c) va avea următorul cuprins: 


„c) exercitarea nemijlocită de acte de comerţ în domeniul proprietăţii industriale;” 
20. La articolul 25, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 

„Art. 25. - (1) Reprezentarea solicitanţilor, a titularilor de drepturi de proprietate industrială sau a persoanelor interesate în toate procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către consilierul în proprietate industrială se face pe baza unei procuri cu caracter general sau a unei procuri pentru fiecare solicitare. 

(2) În cazul procurii generale se va depune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci un exemplar al acesteia, cu condiţia ca mandatarul să indice în fiecare cerere procura în baza căreia acţionează.” 

21. La articolul 27, litera b) va avea următorul cuprins: 


„b) în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a cotizaţiei faţă de Cameră timp de un an calendaristic;” 
22. La articolul 28, după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins: 

„b1) în cazul în care nu mai are domiciliul în România;” 

23. La articolul 28, după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins: 

„c1) în cazul în care nu mai are capacitate de exerciţiu;” 

24. Articolul 31 va avea următorul cuprins: 

„Art. 31. - (1) Comisia de disciplină a Camerei este alcătuită din 7 membri, consilieri în proprietate industrială cu minimum 5 ani vechime, dintre care se alege un preşedinte şi un secretar. 

(2) Nici unul dintre membrii comisiei de disciplină nu poate fi membru al consiliului de conducere al Camerei. 

(3) Hotărârile comisiei de disciplină se iau cu votul majorităţii membrilor acesteia.” 

25. Articolul 32 va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. - (1) Împotriva hotărârii comisiei de disciplină a Camerei prin care s-a aplicat o sancţiune prevăzută la art. 29 lit. c) şi d) se poate formula contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. 

(2) Competenţa de judecată aparţine instanţei de contencios administrativ. Procedura prealabilă nu este obligatorie. 

(3) Hotărârile comisiei de disciplină a Camerei împotriva cărora nu s-au formulat contestaţiile respective în termenul prevăzut la alin. (1) se vor comunica Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci imediat după scurgerea acestor termene. 

(4) Hotărârile instanţelor judecătoreşti, definitive şi irevocabile, prin care s-au aplicat sancţiuni membrilor Camerei se comunică Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pentru a fi menţionate în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială şi publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.” 

26. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. - (1) Camera este o organizaţie profesională, neguvernamentală, care îşi desfăşoară activitatea prin autofinanţare şi fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, ai cărei membri sunt consilieri în proprietate industrială, persoane fizice.” 

27. La articolul 35 alineatul (1), literele a) şi d) vor avea următorul cuprins: 


„a) asigură exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, în condiţiile respectării deontologiei; 
........................................................................................... 
d) contribuie la perfecţionarea pregătirii profesionale a membrilor săi în domeniul proprietăţii industriale;” 
28. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă. 

29. La articolul 37 alineatul (1), literele c), e), f) şi g) vor avea următorul cuprins: 


„c) alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedintele Camerei; 
.------------------------------------------------
e) alege membrii comisiilor de specialitate şi ai comisiei de disciplină din cadrul Camerei; 
f) adoptă şi modifică regulamentul de funcţionare a Camerei; 
g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul Camerei.” 
30. La articolul 37, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, următoarea conferinţă este legal constituită în prezenţa unei treimi din numărul membrilor Camerei şi poate adopta hotărâri.” 

31. Articolul 38 va avea următorul cuprins: 

„Art. 38. - (1) Activitatea curentă a Camerei este condusă de consiliul de conducere, care este format din 7-11 membri şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi. 

(2) Consiliul de conducere al Camerei stabileşte nivelul onorariilor minimale care urmează a fi percepute pentru serviciile prestate de consilierii în proprietate industrială.” 

32. Articolul 39 va avea următorul cuprins: 

„Art. 39. - Modul de convocare, organizare şi desfăşurare a reuniunilor, competenţa forurilor de conducere, modul de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate şi a comisiei de disciplină ale Camerei, drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei vor fi stabilite în statutul Camerei.” 

33. La articolul 40, litera b) va avea următorul cuprins: 


„b) încheie convenţii şi contracte în numele Camerei, aprobate de consiliul de conducere;” 
34. După articolul 40 se introduce articolul 401 cu următorul cuprins: 

„Art. 401. - În cazul în care preşedintele este în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, vicepreşedintele preia atribuţiile sale pe această perioadă.” 

35. Articolul 41 se abrogă. 

36. Articolul 44 va avea următorul cuprins: 

„Art. 44. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Camera va elabora Codul deontologic şi va solicita autorităţii în drept includerea în clasificarea activităţilor din economia naţională a activităţii de protecţie a proprietăţii industriale.” 

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va modifica corespunzător instrucţiunile privind aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr.66/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
VALER DORNEANU 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
ALEXANDRU ATHANASIU 

Bucureşti, 27 iunie 2002. 
Nr. 437. 


Vizualizari: 1300