de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier an proprietate industriala

EMITENT: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII aI MARCI 

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002 
 

In temeiul art. I pct. 6 si al art. II din Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier an proprietate industriala, republicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002,

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci emite urmatoarele instructiuni:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Profesia de consilier an proprietate industriala se exercita an conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier an proprietate industriala, aprobata si modificata prin Legea nr. 437/2002 si republicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002.

ART. 2

In antelesul prezentelor instructiuni prin urmatorii termeni se antelege:

a) lege - Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier an proprietate industriala;

b) ordonanta - Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier an proprietate industriala, republicata;

c) OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;

d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala;

e) consilier - consilierul an proprietate industriala;

f) Camera - Camera Nationala a Consilierilor an Proprietate Industriala din Romania;

g) Registru - Registrul national al consilierilor an proprietate industriala;

h) examen - examenul de atestare an profesia de consilier an proprietate industriala;

i) obiect - obiectul dreptului de proprietate industriala;

j) registratura - Registratura generala a OSIM;

k) cerere - cererea de anscriere la examenul de atestare an profesia de consilier an proprietate industriala;

l) Comisie - comisia de examen;

m) asistenti an proprietate industriala - persoane care desfasoara practica an domeniul proprietatii industriale;

n) tutori an domeniul proprietatii industriale - consilieri cu vechime de minimum 5 ani, stabiliti de Camera pentru andrumarea an practica an domeniul proprietatii industriale.

ART. 3

Principalele atributii ale consilierului an exercitarea profesiei sale sunt:

a) acordarea de asistenta de specialitate si reprezentarea persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, an toate procedurile an fata OSIM;

b) acordarea de asistenta de specialitate an cazul ancheierii de acte de transmitere a drepturilor de proprietate industriala;

c) acordarea de asistenta de specialitate an protectia informatiilor an interiorul firmelor;

d) acordarea de asistenta de specialitate an supravegherea pietei an ceea ce priveste ancalcarea drepturilor dobandite de client prin titlurile de protectie acordate de OSIM;

e) acordarea de asistenta de specialitate an domeniul proprietatii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, interesate fata de terti (birouri ale notarului public, organe vamale etc.);

f) reprezentarea an fata instantelor judecatoresti a solicitantilor, titularilor de drepturi sau a persoanelor interesate numai an cazul an care consilierul are calitatea de consilier juridic sau de avocat;

g) acordarea de asistenta de specialitate an procedura de acordare a unei licente obligatorii;

h) acordarea de asistenta de specialitate an probleme referitoare la exploatarea brevetelor, precum si a drepturilor patrimoniale cuvenite inventatorilor.

ART. 4

In scopul reprezentarii si ocrotirii intereselor consilierilor atat la nivel national, cat si international, an temeiul art. 3 din ordonanta, functioneaza Camera.

ART. 5

Profesia de consilier poate fi exercitata numai de catre persoana fizica anscrisa an Registru si care este membra a Camerei.

CAP. 2

Dobandirea calitatii de consilier

ART. 6

Dobandirea calitatii de consilier are loc an urma sustinerii si promovarii unui examen la care pot participa persoanele fizice care fac dovada andeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art. 5 din ordonanta.

ART. 7

(1) In vederea anscrierii la examen candidatul va depune o cerere:

a) direct la registratura; sau

b) prin posta - recomandata cu confirmare de primire.

(2) In ambele situatii cererea trebuie sa fie anregistrata la OSIM cel mai tarziu cu 10 zile anainte de data sustinerii examenului, OSIM confirmand primirea cererii.

ART. 8

(1) Cererea trebuie redactata an limba romana si va cuprinde:

a) numele, prenumele, domiciliul si cetatenia;

b) solicitarea expresa de anscriere la examen;

c) obiectul si, dupa caz, domeniul tehnic de specialitate pentru care se solicita anscrierea la examen.

(2) Cererea de anscriere la examen, care se face pe formular tip emis de OSIM, si actele prevazute la art. 9 se depun ampreuna, cel tarziu cu 10 zile anaintea datei examenului.

ART. 9

(1) Cererea trebuie sa fie ansotita de urmatoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copie legalizata a certificatului de nastere;

c) copie legalizata a diplomei de absolvire a unui institut sau universitati de anvatamant superior, cu mentionarea specializarii tehnice, stiintifice sau juridice;

d) cazier judiciar; pentru anscrierea la examen se poate admite dovada solicitarii cazierului sub rezerva ca pana la anregistrarea an Registru acesta sa fie depus la dosar;

e) o copie a carnetului de munca sau o adeverinta eliberata de societatea ori unitatea an care candidatul si-a desfasurat sau asi desfasoara activitatea, din care sa rezulte o vechime de minimum 3 ani an domeniul profesiei de baza; adeverinta care atesta practica de 3 ani an domeniul proprietatii industriale este eliberata sau vizata de Camera. Modul de desfasurare a practicii se stabileste de Camera, cu acordul OSIM;

f) dovada de plata a taxei de examinare, an functie de numarul de obiecte de proprietate industriala la care candidatul s-a anscris.

(2) Perioadele de 3 ani privind practica an domeniul profesional de baza si an domeniul proprietatii industriale, prevazute la art. 5 lit. e) din ordonanta, pot fi partial sau total suprapuse, daca an timpul activitatii an domeniul profesional de baza candidatul a avut si activitate practica an domeniul proprietatii industriale.

(3) In cazul persoanelor la care se refera art. 6 din ordonanta va fi suficienta numai prezentarea actelor prevazute la art. 5 lit. a)-f) din acelasi act normativ, fara a fi necesara sustinerea examenului pentru obiectul de proprietate industriala an care si-au desfasurat activitatea.

ART. 10

(1) Candidatii la examen pot sa opteze pentru sustinerea examenului la unul sau mai multe obiecte, cu respectarea prevederilor art. 8 lit. c) si ale art. 9 lit. c) si conform profesiei de baza, dupa cum urmeaza:

a) absolventii institutelor de anvatamant superior cu profil tehnic, medical sau cei ai universitatilor-facultatilor de profil real sau juridic ori asimilate acestora, pot candida pentru sustinerea examenului la toate obiectele;

b) absolventii universitatilor-facultatilor de profil uman, economic sau asimilate acestora pot candida pentru sustinerea examenului pentru obiectul marci si indicatii geografice;

c) absolventii institutiilor de arte plastice si design pot candida pentru sustinerea examenului la obiectul desene si modele industriale si la obiectul marci si indicatii geografice.

(2) In functie de modificarile care vor aparea cu referire la profesie, Comisia poate decide obiectul/obiectele pe care candidatul al/le poate alege pentru a sustine examenul.

(3) Organizarea examenului se face, de regula, anual.

(4) Organizarea si promovarea examenului de atestare se fac conform art. 7 alin. (2) din ordonanta.

(5) Propunerile Camerei pentru eventuale modificari la Instructiunile privind organizarea si promovarea examenului trebuie transmise la OSIM cu cel putin 30 de zile anainte de data sesiunii de examen; OSIM comunica Camerei data sesiunii de examen cu 60 de zile anainte de data exame nului.

CAP. 3

Organizarea examenului

ART. 11

(1) OSIM anregistreaza cererea si examineaza andeplinirea conditiilor prevazute la art. 8, 9 si 10, notificand candidatului eventualele acte lipsa si termenul an care acestea trebuie depuse.

(2) Actele prevazute la art. 9 alin. (1) pot fi depuse o data cu cererea sau cel mai tarziu cu 5 zile anainte de data sustinerii examenului.

(3) In cazul an care termenul prevazut la alin. (2) nu este respectat sau actele care ansotesc cererea prevazuta la art. 9 alin. (1) nu sunt anregistrate an forma ceruta, candidatul va fi respins de la sustinerea examenului, iar OSIM va notifica an scris candidatului motivele respingerii.

(4) Candidatul respins de la sustinerea examenului poate depune contestatie la directorul general al OSIM. Contestatia va fi solutionata an termen de 24 de ore de la anregistrarea ei la OSIM.

ART. 12

Prin ordin al directorului general al OSIM este nominalizata Comisia.

ART. 13

(1) Daca sesiunea de examen se organizeaza pentru mai multe obiecte de proprietate industriala, prin acelasi ordin directorul general al OSIM va numi, an cadrul Comisiei, subcomisii pentru fiecare obiect de proprietate industriala si sectiune de specialitate tehnica pentru subcomisia de inventii.

(2) Comisia si subcomisiile sunt alcatuite din 3-7 membri si au urmatoarea componenta:

a) presedinte;

b) membri.

(3) Presedintii subcomisiilor sunt membri ai Comisiei.

(4) Membrii Comisiei si subcomisiilor sunt:

a) unul sau doi juristi din cadrul OSIM, cu experienta de minimum 5 ani an domeniul proprietatii industriale si cu grad profesional superior;

b) specialisti cu vechime de minimum 5 ani an cadrul OSIM an activitatea de examinare si grad profesional superior, cadre didactice cu experienta bogata si care au predat dreptul proprietatii industriale an facultati de drept acreditate sau autorizate;

c) consilieri cu minimum 5 ani vechime an practica.

(5) Din fiecare subcomisie/sectiune face parte si un reprezentant al Camerei, propus de presedintele acesteia. Acesta poate formula obiectiuni an numele Camerei cu privire la admiterea la examen a candidatului.

(6) Biroul de resurse umane din cadrul OSIM asigura secretariatul Comisiei.

(7) Bibliografia pentru examen va fi afisata la sediul OSIM.

ART. 14

(1) Atributiile Comisiei sunt urmatoarele:

a) elaboreaza bibliografia necesara candidatilor la examen si dispune afisarea ei la sediul OSIM;

b) examineaza andeplinirea conditiilor prevazute la art. 8, 9 si 10;

c) examineaza obiectiile scrise formulate de reprezentantul Camerei cu privire la andeplinirea conditiilor prevazute la art. 8, 9 si 10;

d) emite decizii scrise si motivate privind admiterea sau respingerea candidatilor la examen si antocmeste lista candidatilor admisi pentru sustinerea examenului;

e) hotaraste afisarea la sediul OSIM cu 3 zile anainte de data examenului a listei candidatilor care vor participa la sesiunea de examen;

f) stabileste durata, numarul si natura lucrarilor;

g) alcatuieste subiectele de examen pentru fiecare obiect de proprietate industriala pentru care examenul a fost anuntat si exista candidati anscrisi;

h) elaboreaza grila sau grilele de notare a raspunsurilor la probele de examen pentru fiecare sesiune de examen, punctajul necesar pentru realizarea notei minime stabilite pentru promovarea examenului si metodologia de desfasurare a acestuia;

i) stabileste si indica materialele si documentele publice care vor sta la dispozitia candidatilor an timpul examenului;

j) stabileste membrii care vor supraveghea candidatii an timpul examenului;

k) an cazul an care examenul a fost organizat numai pentru un singur obiect de proprietate industriala, examineaza si noteaza lucrarile scrise ale candidatilor la toate probele sustinute, tinand seama de corectitudinea raspunsurilor si de grila de punctaj stabilita;

l) verifica notarea efectuata de fiecare subcomisie, an cazul an care examenul a fost organizat pentru mai multe obiecte de proprietate industriala;

m) emite decizii scrise privind admiterea sau respingerea candidatilor an urma examenului de atestare sustinut de acestia;

n) antocmeste lista candidatilor care au promovat examenul de atestare si dispune afisarea acesteia la sediul OSIM, sub semnatura presedintelui Comisiei.

(2) Subcomisiile au urmatoarele atributii:

a) participa la elaborarea subiectelor de examen an cadrul Comisiei;

b) supravegheaza candidatii an timpul examenului;

c) examineaza si noteaza lucrarile scrise ale candidatilor la toate probele sustinute, tinand seama de corectitudinea raspunsurilor si de grila de punctaj stabilita;

d) prezinta Comisiei lucrarile notate si toate explicatiile necesare privind modul de notare.

(3) Secretariatul Comisiei are urmatoarele atributii:

a) afiseaza la sediul OSIM, cu 60 de zile anainte, data la care examenul de atestare este organizat si comunica an scris aceasta data Camerei;

b) afiseaza bibliografia necesara candidatilor pentru sustinerea examenului;

c) pregateste dosarele de anscriere a candidatilor si le prezinta Comisiei;

d) afiseaza la sediul OSIM, cu 3 zile anaintea examenului, lista candidatilor admisi pentru anscriere la examen;

e) afiseaza la sediul OSIM lista candidatilor admisi la examenul de atestare;

f) comunica an scris fiecarui candidat rezultatul obtinut la examen, an termen de 30 de zile de la data ancheierii sesiunii de examen.

ART. 15

(1) Comisia se reuneste la convocarea presedintelui ei.

(2) Deciziile Comisiei se iau cu majoritate de voturi, an scris si motivat, si sunt semnate de toti membrii acesteia. In cazul voturilor egale, votul presedintelui este decisiv.

ART. 16

(1) Examenul consta numai an probe scrise.

(2) Calendarul desfasurarii examenelor este alcatuit astfel ancat sa dea posibilitatea candidatilor care au solicitat participarea, an cadrul aceleiasi sesiuni, la sustinerea examenului pentru mai multe obiecte ale dreptului de proprietate industriala sa poata lua parte la probele respective.

(3) Obiectele dreptului de proprietate industriala pentru care se desfasoara examenul sunt urmatoarele:

a) brevete de inventii;

b) marci si indicatii geografice;

c) desene si modele industriale;

d) topografii de circuite integrate.

ART. 17

Examenul organizat pentru obiectul brevetelor de inventie poate consta an urmatoarele probe:

a) o proba teoretica continand 10-15 antrebari care vizeaza cunostintele de aplicare a legislatiei nationale si internationale an domeniul brevetelor de inventie;

b) o proba practica de redactare a revendicarilor si a partilor unei descrieri de inventie, plecand de la exemplele de realizare, inclusiv desene, cand este cazul, stadiul tehnicii enuntate de client si completarea unui formular de cerere de brevet;

c) o proba practica cuprinzand:

- redactarea unui raspuns la o notificare transmisa de un oficiu de brevete, referitoare la conditiile de existenta a unei inventii brevetabile; sau

- redactarea unei contestatii sau cereri de revocare a hotararii de acordare a unui brevet acordat de OSIM; sau

- redactarea unei antampinari la o cerere de revocare a unei hotarari de acordare a unui brevet acordat de OSIM.

ART. 18

Examenul organizat pentru domeniul marcilor si indicatiilor geografice poate consta an urmatoarele probe:

a) o proba teoretica continand 10-15 antrebari care vizeaza cunostinte de aplicare a legislatiei an domeniul protectiei marcilor si indicatiilor geografice;

b) o proba practica cuprinzand:

- constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru un solicitant roman, respectiv un solicitant strain; sau

- constituirea unui depozit de catre un solicitant roman pentru anregistrarea an strainatate a unei marci pe cale nationala sau internationala;

- o proba din domeniul indicatiilor geografice;

c) o proba practica de sustinere an scris a unui aviz de refuz provizoriu, a unei opozitii sau a unei contestatii.

ART. 19

Examenul organizat pentru domeniul desenelor si modelelor industriale poate consta an urmatoarele probe:

a) o proba teoretica continand 10-15 antrebari care vizeaza cunostinte de aplicare a legislatiei an domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale;

b) o proba practica cuprinzand:

- constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru anregistrarea unui desen si/sau model industrial, inclusiv redactarea unei descrieri a unui desen si/sau model industrial pe baza unei reprezentari grafice;

- sustinerea an scris a unei opozitii la anregistrare sau a unei contestatii cu privire la un desen si/sau model industrial.

ART. 20

Examenul organizat pentru domeniul topografiilor circuitelor integrate poate consta an urmatoarele probe:

a) o proba teoretica continand 5-10 antrebari care vizeaza cunostinte privind legislatia nationala si internationala an domeniul protectiei topografiilor circuitelor integrate;

b) o proba practica cuprinzand:

- constituirea depozitului national reglementar pentru anregistrarea unei topografii; sau

- raspunsul la scrisoarea unui client care se intereseaza de protectia unor circuite integrate; sau

- sustinerea an scris a unei contestatii cu privire la anregistrarea unei topografii.

ART. 21

Continutul probelor de examen pentru acelasi obiect este acelasi pentru toti candidatii prezenti antr-o sesiune de examen, cu exceptia probelor practice pentru obiectul brevete de inventie care se refera la domeniile tehnice de specialitate ale candidatilor (mecanica, chimie, electricitate).

ART. 22

Secretariatul Comisiei verifica la anceperea sesiunii daca sunt andeplinite toate conditiile pentru buna desfasurare a examenului.

ART. 23

(1) In timpul examenului candidatilor li se pun la dispozitie coli albe pentru scris stampilate si materialele stabilite de Comisie.

(2) Candidatii pot avea asupra lor an timpul examenului dictionare tehnice sau materiale din bibliografia de examen, stabilite de Comisie conform art. 14 alin. (1).

(3) Pe prima coala fiecare candidat asi va anscrie an coltul din dreapta sus numele si prenumele, lizibil si complet, precum si semnatura lui, va indoi coltul si va asigura lipirea.

(4) Candidatul va numerota an ordine crescatoare, ancepand cu numarul 2, celelalte coli folosite pentru redactarea lucrarii de examen, an coltul din dreapta sus al fiecarei coli.

ART. 24

(1) Candidatii sunt obligati sa redacteze raspunsurile pe o singura fata a colilor, an mod lizibil si angrijit, lucrarile cu scris ilizibil (sau cu stersaturi) nefiind luate an considerare.

(2) Lucrarea va fi redactata numai cu cerneala sau cu pix cu pasta de culoare neagra (ori albastra), nu se vor putea folosi culori pentru redactarea raspunsurilor si nu va contine semne particulare care ar putea duce la recunoasterea candidatului.

ART. 25

Candidatii pot pune antrebari secretariatului de supraveghere, dar numai anaintea primirii subiectelor, deci anainte de anceperea efectiva a examenului.

ART. 26

La predarea lucrarilor de examen secretariatul Comisiei care supravegheaza desfasurarea examenului verifica aranjarea an ordine a colilor si capseaza pe marginea din stanga toate colile lucrarii antr-un singur fascicul.

ART. 27

(1) Cu 5 minute anainte de terminarea timpului afectat sustinerii probelor candidatii sunt atentionati an acest sens si vor inceta lucrul imediat dupa scurgerea celor 5 minute.

(2) Candidatilor le este interzis sa vorbeasca antre ei an timpul examenului sau sa paraseasca sala pentru situatii deosebite fara sa fie insotiti de 2 membri ai secretariatului Comisiei desemnati de presedinte.

(3) Candidatii vor fi exclusi de la examen an cazul an care impiedica buna desfasurare a acestuia.

ART. 28

Candidatii pot formula contestatii cu privire la desfasurarea examenului si le depun la secretariatul Comisiei nu mai tarziu de 24 de ore de la terminarea fiecarei probe.

ART. 29

Secretariatul va antocmi pentru fiecare proba a examenului un proces-verbal an care se vor mentiona numele candidatilor prezenti la ora la care s-a ancheiat proba, numele candidatilor care au parasit sala de examen si contestatiile prevazute la art. 28.

ART. 30

(1) Baremul de notare a lucrarilor este de la 1 la 10.

(2) Nota pentru fiecare proba se stabileste prin media aritmetica a notelor acordate lucrarii respective. Diferenta dintre notele acordate de membrii Comisiei care au corectat lucrarile nu poate fi mai mare de un punct. In caz contrar, Comisia dispune efectuarea unei noi notari de catre alti membri ai Comisiei sau subcomisiei.

(3) Lucrarile se deschid dupa ce se acorda nota finala.

(4) Candidatii sunt declarati admisi la examen daca au obtinut la fiecare proba o medie a notelor de minimum 6.

(5) Candidatii care nu obtin la nici una dintre probe minimum media 6 sunt declarati respinsi.

(6) Candidatii care nu obtin minimum media 6 la una dintre probe au dreptul, la cerere, sa sustina examenul la aceasta proba numai an una dintre urmatoarele doua sesiuni.

ART. 31

(1) Deciziile Comisiei pot fi contestate la OSIM an termen de 15 zile de la afisarea acestora.

(2) Contestatiile formulate vor fi solutionate de o comisie din cadrul OSIM a carei componenta este alta decat cea a Comisiei.

(3) Componenta comisiei de solutionare a contestatiilor va fi stabilita prin ordin al directorului general al OSIM.

(4) Presedintele comisiei care solutioneaza contestatiile este directorul general al OSIM sau amputernicitul acestuia.

(5) Din comisia de solutionare a contestatiilor face parte si un reprezentant al Camerei.

(6) Deciziile comisiei prevazute la alin. (2) se comunica an scris candidatului, an termen de 30 de zile de la anregistrarea contestatiei la OSIM.

ART. 32

(1) Biroul resurse umane din cadrul OSIM pastreaza o evidenta a tuturor documentelor privind anscrierea la examen, precum si rezultatele fiecarui candidat.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) nu sunt publice.

CAP. 4

Inscrierea an Registru

ART. 33

OSIM este depozitarul Registrului.

ART. 34

In Registru sunt anscrise urmatoarele date:

a) numele si prenumele consilierului;

b) codul numeric personal al consilierului;

c) domiciliul;

d) obiectul pentru care a promovat examenul;

e) data sesiunii de examen;

f) data eliberarii adeverintei de anscriere si numarul cererii formulate pentru eliberarea acestei adeverinte;

g) numarul diplomei eliberate de OSIM;

h) sanctiunea aplicata consilierului si hotararea an baza careia s-a aplicat sanctiunea;

i) observatii si mentiuni.

ART. 35

OSIM publica lunar an BOPI listele cuprinzand consilierii cu drept de exercitare a profesiei, precum si formele de organizare a acestora, prevazute la art. 19 din ordonanta, an care acestia asi desfasoara activitatea pe baza datelor comunicate de Camera.

CAP. 5

Drepturi si andatoriri

ART. 36

Consilierul cu libera practica asi desfasoara activitatea conform art. 2 si art. 19 alin. (1) si (2) din ordonanta, an baza unei procuri de reprezentare.

ART. 37

Pentru activitatea sa consilierul cu libera practica are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute an interesul clientului sau, pe baza instructiunilor primite de la acesta.

ART. 38

Divulgarea de date si informatii primite de consilier de la clientul sau este interzisa, cu exceptia cazului an care aceasta are loc cu respectarea prevederilor legale si an limitele mandatului ancredintat.

CAP. 6

Exercitarea profesiei

ART. 39

(1) Consilierul cu libera practica asi desfasoara activitatea conform prevederilor art. 19 din ordonanta.

(2) Societatea civila profesionala poate fi constituita din 2 sau mai multi consilieri atestati, membri ai Camerei.

(3) Societatile comerciale prevazute la art. 19 din ordonanta vor trebui sa aiba ca obiect unic activitatile an domeniul proprietatii industriale prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta.

(4) Consilierul asi exercita profesia si ca salariat specializat an domeniul protectiei proprietatii industriale an unitati cu alt obiect de activitate decat proprietatea industriala sau an societati comerciale, an limitele de competenta atribuite functiei respective.

ART. 40

Consilierii prevazuti la art. 39 alin. (4), anscrisi an Registru si care sunt membri ai Camerei, au dreptul sa asiste si sa reprezinte doar unitatea sau societatea la care sunt salariati.

CAP. 7

Reprezentarea

ART. 41

In procedurile an fata OSIM actioneaza numai consilierii care andeplinesc conditiile prevazute la art. 4 din ordonanta si care apar an listele din BOPI.

ART. 42

(1) Consilierul nu va putea actiona an procedurile an fata OSIM an lipsa prezentarii unei procuri de reprezentare, depusa an termen legal.

(2) Prin procura de reprezentare va fi desemnat ca mandatar consilierul, cabinetul individual sau societatea an cadrul careia acesta asi desfasoara activitatea.

(3) Cabinetele sau societatile organizate conform art. 19 din ordonanta, care au fost desemnate mandatari, vor imputernici un consilier salariat al acestora sa reprezinte interesele mandantului an fata OSIM sau fata de terti.

ART. 43

Procura an baza careia actioneaza consilierul va avea caracter general sau va fi prezentata pentru fiecare cerere si va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) numele si prenumele mandantului;

b) numele si prenumele mandatarului;

c) obiectul mandatului;

d) semnatura mandantului.

ART. 44

Reprezentarea unui client an procedurile an fata OSIM se va face numai pentru obiectul de proprietate industriala an care consilierul a fost atestat.

ART. 45

(1) In cazul an care an timpul derularii procedurilor an fata OSIM dreptul consilierului de a-si exercita profesia anceteaza pentru oricare dintre motivele prevazute la art. 28 din ordonanta, acesta nu asi mai poate desfasura activitatea an respectivele proceduri.

(2) Incetarea dreptului de exercitare a profesiei rezulta din listele consilierilor publicate an BOPI pe baza datelor comunicate de Camera.

(3) In cazul solicitantilor care au mandatar, OSIM va comunica acestora situatia prevazuta si obligatia solicitantilor straini de a apela la serviciile altui consilier pentru continuarea procedurii.

CAP. 8

Suspendarea si ancetarea dreptului la exercitarea profesiei

ART. 46

Suspendarea dreptului la exercitarea profesiei intervine an urmatoarele cazuri:

a) consilierul se afla an unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 24 din ordonanta;

b) consilierul nu asi andeplineste obligatia de plata a cotizatiei fata de Camera timp de un an;

c) consilierului i s-a aplicat sanctiunea interdictiei exercitarii dreptului de a profesa pe o perioada de 3-12 luni, ramasa definitiva.

ART. 47

Dreptul de exercitare a profesiei anceteaza an oricare dintre urmatoarele situatii:

a) renunta an scris la exercitarea profesiei si depune la Camera cererea sa de renuntare;

b) pierde sau renunta la cetatenia romana;

c) nu mai are domiciliul sau sediul social an Romania;

d) nu mai are capacitate de exercitiu;

e) i s-a aplicat sanctiunea interdictiei definitive a dreptului de a profesa;

f) a fost condamnat definitiv pentru o fapta care al face nedemn de a fi consilier an proprietate industriala;

g) prin deces.

ART. 48

(1) Orice modificare survenita cu privire la suspendarea sau ancetarea dreptului de exercitare a profesiei, cu exceptia celor prevazute la art. 46 lit. b) si c) si art. 47 lit. a) si e), se comunica Camerei an termen de 15 zile de la intervenirea acesteia.

(2) Camera va comunica de andata OSIM situatiile an care unui consilier i se aplica prevederile art. 46 sau 47.

CAP. 9

Raspunderi si sanctiuni

ART. 49

(1) In cadrul Camerei functioneaza o comisie de disciplina, care aplica consilierilor sanctiunile prevazute la art. 29 din ordonanta.

(2) In Regulamentul de functionare al Camerei se vor explica abaterile pentru care se aplica, diferentiat, sanctiunile.

ART. 50

(1) Comisia de disciplina a Camerei este alcatuita din 7 membri, consilieri an proprietate industriala cu minimum 5 ani vechime an domeniu, dintre care se alege un presedinte si un secretar.

(2) Nici unul dintre membrii Comisiei de disciplina nu poate fi membru al Consiliului de conducere al Camerei.

ART. 51

(1) Hotararile Comisiei de disciplina se iau cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti.

(2) Impotriva hotararilor comisiei de disciplina se poate formula contestatie la instanta judecatoreasca competenta, an termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.

ART. 52

Camera va comunica OSIM hotararile impotriva carora nu s-a formulat contestatie la instanta judecatoreasca competenta an termenul prevazut la art. 51, imediat dupa scurgerea acestui termen.

ART. 53

OSIM va mentiona an Registru si va publica an BOPI hotararile Consiliului de conducere al Camerei sau ale instantelor judecatoresti, definitive si irevocabile, luate cu privire la sanctiuni aplicate membrilor Camerei.

ART. 54

Consilierul caruia i s-a aplicat una dintre sanctiunile prevazute la art. 29 lit. c) si d) din ordonanta, ramasa definitiva, asi va informa clientii de andata despre aceasta.

CAP. 10

Camera

ART. 55

(1) In scopul exercitarii profesiei consilierii trebuie sa fie membri ai Camerei.

(2) In vederea exercitarii profesiei de consilier, Camera emite autorizatii de libera practica pentru oricare dintre formele de organizare, cu exceptia societatilor comerciale, pentru practicarea profesiei de consilier, an vederea anregistrarii la organele fiscale.

ART. 56

(1) Pentru a deveni membru al Camerei consilierul va depune o cerere an acest sens, care va fi analizata de o comisie de admitere constituita an acest scop.

(2) Cererea va fi antocmita de Camera si va fi ansotita de urmatoarele documente:

a) dovada anregistrarii an Registru;

b) dovada andeplinirii conditiilor prevazute la art. 19, respectiv 20, din ordonanta;

c) actele constitutive ale societatii sau actele de asociere;

d) carnetul de munca si/sau decizia conducatorului unitatii privind numirea an functii care presupun desfasurarea de activitati specifice an domeniul proprietatii industriale;

e) autorizatia de functionare eliberata de Camera pentru persoanele fizice care asi desfasoara activitatea an cabinete individuale autorizate si certificatul de anregistrare fiscala, an functie de forma de organizare sub care consilierul asi exercita profesia;

f) dovada platii taxei de anscriere dupa ce a primit confirmarea andeplinirii conditiilor prevazute la lit. a)-e).

(3) Dupa avizul Comisiei de admitere a Camerei se va achita taxa de anscriere an Camera si se va antocmi decizia de admitere an Camera, semnata de presedintele acesteia, pe baza voturilor Consiliului de conducere al Camerei.

ART. 57

(1) Organele de conducere ale Camerei sunt:

a) conferinta;

b) consiliul de conducere;

c) presedintele.

(2) Persoanele alese an Consiliul de conducere al Camerei si presedintele Camerei au mandat de 2 ani si nu mai mult de doua legislaturi consecutive. Presedintele Camerei este ales dintre consilierii cu o bogata activitate curenta de reprezentare a solicitantilor romani si straini, cu experienta an exercitarea profesiei si cu o foarte buna reputatie personala si profesionala pe plan intern si extern.

ART. 58

(1) Conferinta este formata din totalitatea membrilor Camerei si are urmatoarele atributii:

a) adopta si modifica statutul Camerei, precum si codul deontologiei profesionale;

b) adopta organizarea aparatului administrativ al Camerei;

c) alege si revoca presedintele si vicepresedintele Camerei si presedintele Comisiei de disciplina prin vot secret;

d) alege si revoca membrii Consiliului de conducere al Camerei prin vot secret;

e) alege si revoca membrii comisiilor de specialitate si ai Comisiei de disciplina din cadrul Camerei, prin vot deschis;

f) aproba Regulamentul de functionare al Camerei;

g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul Camerei.

(2) Convocarea conferintei se face la initiativa presedintelui Camerei sau a doua treimi din numarul membrilor Consiliului de conducere al Camerei ori a unei treimi din numarul membrilor Camerei.

(3) Publicul nu are acces la conferinta, dar poate fi permis accesul unor invitati care nu participa la vot.

(4) Conferinta este legal constituita la prima convocare, an prezenta majoritatii absolute a membrilor Camerei, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.

ART. 59

Intre conferinte activitatea curenta a Camerei va fi coordonata de Consiliul de conducere, care este ales cu majoritate simpla de voturi.

ART. 60

Consiliul de conducere al Camerei este format din 7-11 membri incluzand presedintele Camerei.

ART. 61

Consiliul de conducere al Camerei are urmatoarele atributii:

a) stabileste nivelul onorariilor minimale care urmeaza sa fie percepute pentru serviciile prestate de consilieri, precum si reducerile care pot fi acordate pentru anumite categorii de persoane;

b) adopta masuri pentru aplicarea si respectarea de catre membri a prevederilor ordonantei, ale instructiunilor de aplicare a acesteia si ale statutului;

c) aproba conventiile si contractele ancheiate de presedintele Camerei, an numele acesteia;

d) aduce la andeplinire hotararile conferintei;

e) antocmeste, modifica si comunica lunar la OSIM evidenta membrilor Camerei cu drept de exercitare a profesiei, ampreuna cu modificarile intervenite;

f) organizeaza verficarea anuala a modului de desfasurare a activitatii consilierilor, a modului de practicare a profesiei an formele de organizare prevazute la art. 19 din ordonanta si respectarea codului deontologic;

g) monitorizeaza efectuarea practicii asistentilor;

h) verifica si constata andeplinirea conditiilor legale ale cererilor de anscriere an Camera;

i) ia act de conventiile de grupare sau de asociere ale consilierilor;

j) organizeaza activitati de pregatire profesionala a consilierilor si editeaza publicatii ale Camerei;

k) suspenda din dreptul la exercitarea profesiei pe membrii Camerei care nu platesc taxele si contributiile prevazute de statut o perioada de 3 luni de la scadenta acestora, daca li s-a dat avertisment pentru plata si nu s-au conformat;

l) solutioneaza contestatiile si reclamatiile privind onorariile minimale;

m) propune aprobarii conferintei nivelul taxei de anscriere an Camera si al cotizatiei anuale;

n) accepta donatiile facute Camerei;

o) analizeaza acordarea de burse, premii si alte ajutoare necesare membrilor Camerei;

p) antocmeste proiectul de buget si administreaza patrimoniul Camerei;

q) prezinta anual conferintei, spre aprobare, raportul sau de activitate si de gestiune;

r) stabilieste tabloul tutorilor si listele asistentilor an proprietate industriala si avizeaza efectuarea practicii an proprietate industriala.

ART. 62

Presedintele Camerei este ales de conferinta si este membru de drept al Consiliului de conducere al Camerei.

ART. 63

Presedintele Camerei are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Camera an relatiile cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;

b) ancheie conventii si contracte an numele Camerei, aprobate de Consiliul de conducere al Camerei;

c) este presedintele Consiliului de conducere al Camerei;

d) convoaca si conduce sedintele Consiliului de conducere al Camerei;

e) ordonanteaza cheltuielile Camerei;

f) alte atributii stabilite de conferinta.

ART. 64

In cadrul Camerei functioneaza urmatoarele comisii:

a) Comisia de disciplina;

b) Comisia de cenzori;

c) Comisia pentru probleme profesionale;

d) Comisia pentru probleme legislative;

e) Comisia pentru relatii interne si internationale;

f) Comisia de admitere;

g) Comisia de monitorizare a activitatii consilierilor an proprietate industriala;

h) Comisia privind supravegherea exercitarii fara drept a profesiei de consilier an proprietate industriala;

i) Comisia pentru monitorizarea modului de efectuare a practicii de catre asistentii an proprietate industriala.

ART. 65

Consilierii care figurau in Registru la data emiterii ordonantei sunt de drept membri ai Camerei, daca fac cerere si platesc taxa de anscriere.

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci

ing. Gabor Varga

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 108.

--------------


Vizualizari: 1347