Lege 

privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

CAPITOLUL I

Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist

în sistemul sanitar din România 

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. - (1) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din România este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesor al diplomei eliberate de o instituţie de învăţământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscută de lege, şi având competenţa necesară pentru efectuarea analizelor de laborator. 

(2) În laborator biochimistul, biologul şi chimistul au dreptul la iniţiativă şi decizie în ceea ce priveşte tehnicile şi aparatele de laborator pentru executarea cu maximă operativitate şi răspundere a analizelor solicitate, sub semnătură. 

(3) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar este autorizată de Ministerul Sănătăţii. 

Art. 2. - Profesiunile de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar cuprind drepturi şi responsabilităţi care rezultă din fişa postului. 

Art. 3. - (1) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar se face pe baza autorizaţiei de liberă practică, care se acordă de Ministerul Sănătăţii pe baza următoarelor acte: 

a) diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscută de lege; 

b) certificat de cazier judiciar; 

c) certificat de sănătate; 

d) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

(2) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în unele laboratoare din sistemul sanitar se face şi pe baza certificatului de acreditare, care se acordă de Ministerul Sănătăţii pe baza următoarelor acte: 

a) autorizaţie de liberă practică; 

b) adeverinţă de salariat; 

c) cerere-tip; 

d) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

Art. 4. - (1) Profesiunile de biochimist, biolog şi chimist pot fi practicate în unităţi sanitare publice sau private şi în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical. 

(2) În spitalele publice şi în ambulatorii biochimiştii, biologii şi chimiştii cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitate pot ocupa funcţia de şef de laborator. 

Art. 5. - Biochimistul, biologul şi chimistul, angajaţi în unităţi sanitare publice sau private, au drepturi şi obligaţii ce decurg din normele şi reglementările legale, din prevederile contractului individual de muncă şi din regulamentele de ordine interioară. 

Art. 6. - Biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar, care au titlul de doctor în ştiinţe şi care îndeplinesc condiţiile privind vârsta standard de pensionare, pot continua activitatea profesională, la cerere, până la vârsta de 65 de ani, femeile, şi de 70 de ani, bărbaţii, prin prelungiri anuale, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), numai cu acordul angajatorului. 

Art. 7. - Profesiunile de biochimist, biolog şi chimist pot fi practicate în cabinete de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate şi din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări de sănătate. 

Art. 8. - Asigurarea protecţiei biochimistului, biologului şi chimistului din sistemul sanitar, pentru riscurile ce decurg din practica profesională, este obligaţia angajatorului şi se realizează de angajator prin societăţile de asigurări. 

Art. 9. - Conţinutul şi caracteristicile activităţii biochimistului, biologului şi chimistului sunt: 

a) efectuează investigaţii de laborator conform pregătirii şi specializării; 

b) participă la programe de control privind starea de sănătate a populaţiei; 

c) participă la formarea teoretică şi practică a viitorilor specialişti care au inclusă practica de laborator în programele de pregătire; 

d) participă, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul medical; 

e) participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant. 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Formarea, perfecţionarea şi specializarea biochimiştilor,

biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar din România

 

Art. 10. - Formarea biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar se realizează în instituţii de învăţământ superior de profil recunoscute de lege, pe baza programelor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

Art. 11. - Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar au obligaţia profesională de a se pregăti prin programe de pregătire continuă, elaborate de Ministerul Sănătăţii cu consultarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

Art. 12. - (1) Specializarea biochimistului, biologului şi chimistului din sistemul sanitar se realizează prin programe având conţinut şi durată specifice, conform cerinţelor, în instituţii abilitate scopului propus. 

(2) Specializarea fără plată se efectuează teoretic prin cursuri şi prin practică în laboratoarele medicale. 

(3) Durata specializării este de 4 ani. 

(4) Specializarea se finalizează cu obţinerea diplomei de specialitate, prin susţinerea unui examen. 

(5) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) biochimiştii, biologii şi chimiştii acreditaţi, care au o vechime de cel puţin 5 ani în domeniul sanitar sau în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical, la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art. 13. - Metodologia de desfăşurare a programelor de pregătire profesională continuă şi de acordare a diplomelor care certifică absolvirea cursurilor este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi de instituţiile de învăţământ superior, cu consultarea Colegiului Medicilor din România şi a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

Art. 14. - Formele de pregătire, specializare şi perfecţionare profesională, efectuate în străinătate de către biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar, sunt asimilate celor echivalente în ţară, potrivit reglementărilor în vigoare. 

 

SECŢIUNEA a 3-a

Norme de etică şi deontologie profesională

 

Art. 15. - În exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar respectă demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională şi morală, acţionând întotdeauna în interesul pacientului, al familiei pacientului şi al comunităţii. 

Art. 16. - Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar sunt obligaţi să păstreze secretul profesional. 

Art. 17. - Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează şi măsurile se iau, după caz, de către şeful echipei medicale sau de conducerea unităţii ori de către Colegiul Medicilor din România, împreună cu Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar. 

 

SECŢIUNEA a 4-a

Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiunii de biochimist,

biolog şi chimist din sistemul sanitar

 

Art. 18. - Activitatea biochimistului, biologului şi chimistului din sistemul sanitar se desfăşoară individual sau în cadrul unor colective mixte. 

Art. 19. - Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar colaborează cu medicul şi recunosc rolul coordonator al acestuia, precum şi cu ceilalţi membri ai colectivului, participând la menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul acestuia şi contribuind la asigurarea calităţii actului medical. 

Art. 20. - Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România sunt obligaţi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul şi specialitatea pe toate buletinele pentru analizele pe care le efectuează. 

Art. 21. - Relaţiile dintre biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar. 

 

CAPITOLUL II

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor,

Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România

 

SECŢIUNEA 1

Caracteristici generale

 

Art. 22. - (1) Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România se înfiinţează ca organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi cu personalitate juridică, ce reprezintă interesele membrilor săi. 

(2) Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România cuprinde biochimişti, biologi şi chimişti autorizaţi să-şi exercite profesiunea în unităţi ale Ministerului Sănătăţii sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, în sectorul sanitar privat şi în unităţi de cercetare biomedicală. 

Art. 23. - Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România are sediul central în municipiul Bucureşti. 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor

în sistemul sanitar din România 

 

Art. 24. - Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor are următoarele atribuţii: 

a) apără prestigiul şi demnitatea profesională ale membrilor săi în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

b) apără şi promovează interesele profesionale ale membrilor săi; 

c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispoziţiilor legale; 

d) elaborează şi supraveghează respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar, adoptat după avizarea sa de către Ministerul Sănătăţii; 

e) reprezintă membrii săi în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale şi cu sindicatele, pe plan intern şi internaţional; 

f) acordă asistenţă profesională membrilor săi în situaţiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională, precum şi de soluţionare a litigiilor; 

g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul elaborării reglementărilor privind înregistrarea în registrul unic al biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar; 

h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România la elaborarea şi monitorizarea programelor de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale teoretice şi practice a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar; 

i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul elaborării normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiunea de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar; 

j) avizează eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar; 

k) acţionează împreună cu instituţiile sanitare centrale şi teritoriale pentru asigurarea, în unităţile sanitare publice şi private, a calităţii actului medical; 

l) avizează, împreună cu Colegiul Medicilor din România, autorizaţia de instalare a laboratoarelor medicale private de profil şi se pronunţă în legătură cu demersurile întreprinse în vederea interzicerii instalării acestora, ţinând seama de exercitarea activităţii în concordanţă cu competenţa profesională a personalului, de dotarea tehnică şi de respectarea normelor de protecţia mediului. 

 

SECŢIUNEA a 3-a

Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor 

 

Art. 25. - (1) Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sunt înscrişi într-un registru unic, care se publică periodic. 

(2) Membrii ajunşi la vârsta pensionării rămân înscrişi, la cerere, în Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

Art. 26. - Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sunt obligaţi: 

a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar; 

b) să respecte statutul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor privind exercitarea acestor profesiuni; 

c) să respecte şi să aplice normele de etică şi deontologie profesională. 

Art. 27. - Veniturile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor se constituie din: 

a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor; 

b) donaţii, sponsorizări, potrivit legii; 

c) fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice şi din drepturi editoriale; 

d) alte surse, cu respectarea prevederilor legale. 

Art. 28. - Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, precum: salarizarea personalului, procurarea de fonduri fixe, material gospodăresc, finanţarea cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific şi altele, care se stabilesc de Consiliul naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

 

SECŢIUNEA a 4-a

Organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor

şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România 

 

Art. 29. - Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România este organizat la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. 

Art. 30. - Organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, sunt: adunarea generală, consiliul naţional, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi birourile executive ale acestora. 

Art. 31. - Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani. 

Art. 32. - (1) Adunarea generală a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, constituită din reprezentanţi aleşi la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se întruneşte anual. 

(2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi. 

(3) Adunarea generală adoptă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi, Codul de etică şi deontologie profesională, statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

Art. 33. - (1) Consiliul naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor este alcătuit din 55 de membri, după cum urmează: câte un reprezentant al fiecărui judeţ, 6 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti, 8 reprezentanţi ai laboratoarelor medicale private din România, aleşi de către adunarea generală a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

(2) Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) este legal constituit în prezenţa a jumătate din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă. 

(3) Consiliul naţional prevăzut la alin. (1) se întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi extraordinare. 

(4) În cadrul consiliului naţional prevăzut la alin. (1) funcţionează comisii de specialitate. 

Art. 34. - Între sesiunile consiliului naţional prevăzut la art. 33, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România este coordonat de biroul executiv. 

Art. 35. - (1) Biroul executiv al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii şi regulamentelor proprii. 

(2) Biroul executiv este alcătuit din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar şi 2 membri, aleşi prin vot secret de membrii consiliului naţional prevăzut la art. 33. 

(3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţiile corespunzătoare dintr-un sindicat. 

Art. 36. - (1) Consiliul judeţean al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor are un număr de membri proporţional cu numărul de biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar înregistraţi în evidenţă, după cum urmează: 

a) până la 50 de membri înscrişi în registrul unic şi cotizanţi - până la 7 membri; 

b) peste 50 de membri înscrişi în registrul unic şi cotizanţi - până la 11 membri. 

(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 11 membri. 

(3) Alegerea membrilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (1) şi (2), se face de către adunarea generală, prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al membrilor înscrişi în registrul unic şi cotizanţi. Alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor se face prin vot secret, cu majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la doi membri înscrişi în registrul unic. Alegerile sunt validate în prezenţa a două treimi din numărul total al delegaţilor. În cazul în care la conferinţa de alegeri nu sunt prezente două treimi din numărul total al delegaţilor, după două săptămâni se va organiza o altă conferinţă de alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor. 

(4) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (1) şi (2), va alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar. 

(5) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţia corespunzătoare dintr-un sindicat. 

Art. 37. - Persoanele care exercită funcţii de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în structurile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor îşi menţin locurile de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective. 

Art. 38. - Organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentele proprii. 

 

SECŢIUNEA a 5-a

Proceduri şi sancţiuni 

 

Art. 39. - (1) Membrilor Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar, precum şi Codul de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar li se aplică următoarele sancţiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) suspendarea temporară a calităţii de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor; 

d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor şi propunerea către Ministerul Sănătăţii de anulare a autorizaţiei de practică profesională pentru o perioadă de 6 luni până la un an sau definitiv. 

(2) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este de competenţa consiliilor judeţene ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, iar aplicarea celor de la alin. (1) lit. c) şi d) este de competenţa consiliului naţional. 

Art. 40. - Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, angajatorului şi, după caz, Ministerului Sănătăţii. 

Art. 41. - (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a) şi b) se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. 

(2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) şi d) se poate face contestaţie la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar care a fost sancţionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. 

Art. 42. - Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, prevăzută la art. 39, nu exclude răspunderea civilă, patrimonială, contravenţională şi penală, după caz, potrivit prevederilor legale. 

Art. 43. - Calitatea de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor încetează ca urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestor profesiuni, precum şi în urma neplăţii, timp de 3 luni consecutive, a cotizaţiei de membru. 

Art. 44. - Practicarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar de către persoanele care nu au această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal. 

Art. 45. - (1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de comisia electorală centrală de iniţiativă, formată din: 

a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; 

b) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; 

c) 16 biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar; 

d) un reprezentant al sindicatului. 

(2) Membrii consiliului naţional şi ai consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor se aleg pentru un mandat de 4 ani. 

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale 

 

Art. 46. - Biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi şi reglementările specifice sectorului în care îşi desfăşoară activitatea. 

Art. 47. - Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România funcţionează pe baza prezentei legi şi pe baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legii. 

Art. 48. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU 

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. 

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC 
 

Bucureşti, 12 noiembrie 2003. 

Nr. 460. 


Vizualizari: 1492