Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3

Activitatea avocatului se realizează prin:

a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa organelor de jurisdicţie, de urmărire penală şi în faţa notarilor publici;

b) apărarea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;

c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor;

d) orice alte mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii."

2.La articolul 5, alineatul 5 va avea următorul cuprins:

"Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi. În societatea civilă profesională îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori sau avocaţi salarizaţi. Societatea civilă profesională şi avocaţii care profesează în cadrul ei nu pot acorda asistenţă juridică persoanelor cu interese contrare."

3.După articolul 5 se introduc articolele 51 şi 52 cu următorul cuprins:

"Art. 51

Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate să încheie convenţii de colaborare cu experţi sau cu alţi specialişti, în condiţiile legii. Societăţile civile profesionale de avocaţi pot încheia astfel de convenţii numai cu acordul unanim al asociaţilor.

Art. 52

Formele de exercitare a profesiei de avocat vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

a) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;

b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete asociate;

c) în cazul societăţilor civile profesionale - numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de una dintre următoarele sintagme şi asociaţii - societate civilă de avocaţi sau societate civilă de avocaţi;

d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecărui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocaţi grupate.

Denumirea formelor de exercitare a profesiei, individualizate potrivit alin. 1, poate fi păstrată şi după decesul sau plecarea unuia dintre asociaţi, cu acordul celui plecat sau, după caz, al tuturor moştenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică. Denumirile prevăzute la alin. 1 vor figura pe firmele cabinetelor şi ale societăţilor în condiţiile stabilite de statut."

4.La articolul 6, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Convenţiile de grupare şi de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societăţilor civile profesionale, precum şi convenţiile prevăzute la art. 51 se încheie în formă scrisă, cu respectarea condiţiilor de fond prevăzute de lege şi de statutul profesiei."

5.La articolul 9, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) este cetăţean român, domiciliat în România, are exerciţiul drepturilor civile şi politice şi nu exercită o profesie autorizată sau salarizată într-o altă ţară;"

6.Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10

Membrul unui barou din altă ţară poate exercita profesia de avocat în România, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, mai puţin cele cu privire la cetăţenia română.

Membrul unui barou din altă ţară nu poate acorda asistenţă juridică privind dreptul românesc.

Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România numai în cadrul unor societăţi civile profesionale, în asociere cu avocaţi români, în condiţiile art. 5, 51, 52 şi 6. Numărul avocaţilor români asociaţi trebuie să fie cel puţin egal cu numărul avocaţilor străini asociaţi.

Avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în faţa instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe jurisdicţionale şi judiciare, cu excepţia celor de arbitraj internaţional.

Onorariile cuvenite avocatului străin se vor înregistra şi se vor plăti integral în România.

Avocatul străin care exercită profesia în România este obligat să se înscrie într-un tablou special ţinut de fiecare barou şi va fi supus prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei."

7.La articolul 12, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat;"

8.La articolul 14, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen:

a) titularul diplomei de doctor în drept;

b) cel care, anterior sau la data primirii în profesia de avocat, a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani."

9.La articolul 15, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Stagiul se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de lipsă motivată din profesie ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuată se socoteşte pentru îndeplinirea stagiului."

10.După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:

"Art. 151

Pot îndruma activitatea unui avocat stagiar numai avocaţii definitivi care au dreptul să pună concluzii la Curtea Supremă de Justiţie."

11.La articolul 17, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Dispoziţiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi avocatului al cărui soţ, rudă ori afin până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător la Curtea Constituţională ori funcţia de judecător financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instanţele Curţii de Conturi."

12.La articolul 19, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Avocatul definitiv are dreptul să pună concluzii la toate instanţele, cu excepţia Curţii Supreme de Justiţie, Curţii de Conturi şi Curţii Constituţionale, unde va putea pune concluzii după 6 ani de la promovarea examenului de definitivat."

13.La articolul 23, litera c) se abrogă.

14.La articolul 24, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) la cerere."

15.La articolul 27, după alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu următorul cuprins:

"În acest scop avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor şi unul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului pentru cheltuieli în interesul său va fi stabilit prin convenţia dintre avocat şi client, potrivit statutului."

16.Alineatul 2 al articolului 27 devine articolul 271.

17.Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28

Avocaţii au propriul sistem de asigurări sociale. Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor este reglementat prin lege şi se bazează pe contribuţia acestora, precum şi pe alte surse prevăzute de lege ori de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Timpul servit în avocatură este considerat vechime în muncă."

18.La articolul 31, alineatul 2 se abrogă.

19.După articolul 35 se introduce articolul 351 cu următorul cuprins:

"Art. 351

Avocatul este obligat să se asigure pentru răspunderea profesională, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei."

20.La articolul 48 alineatul 2, litera h) va avea următorul cuprins:

"h) ia act de cererea de transfer;"

21.La articolul 54, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Congresul avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statut, din decanii barourilor şi ceilalţi membri ai Consiliului Uniunii Avocaţilor din România."

22.La articolul 58, litera i) va avea următorul cuprins:

"i) anulează hotărârile barourilor pentru nelegalitate;"

23.La articolul 58 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

"j) înfiinţează şi coordonează Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A., constituit ca persoană juridică de drept privat, nonprofit, care nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare."

24.La articolul 68 alineatul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei până la achitarea sumei;"

25.La articolul 70 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor se stabilesc de Consiliul Uniunii Avocaţilor din România prin statut."

26.La articolul 71, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Avocatul înscris în barou, cu drept de exerciţiu al profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaţilor. Contribuţia nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul Uniunii Avocaţilor din România astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocaţilor. Avocaţii pot face parte şi din alte forme de asigurări sociale."

27.La articolul 73 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Casa de Asigurări a Avocaţilor poate înfiinţa sucursale sau filiale, în condiţiile şi cu procedura prevăzute în statutul de organizare şi funcţionare a acesteia."

Art. II

Avocaţii străini care exercită profesia în România în diverse forme neprevăzute de lege sunt obligaţi să se constituie în societăţi civile profesionale, potrivit art. 10, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Pentru înscrierea în barou şi înregistrarea societăţii civile profesionale este necesar avizul conform al Uniunii Avocaţilor din România.

După expirarea termenului de 6 luni organele de urmărire penală, din oficiu sau la cererea Uniunii Avocaţilor din România ori a baroului, se vor sesiza pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 22 din Legea nr. 51/1995.

Art. III

Amenzile care se fac venit la bugetul baroului, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din România.

Art. IV

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică la 30 de zile de la publicare.

Art. V

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile, dându-se alineatelor şi articolelor numerotarea corespunzătoare.

-****-

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VASILE LUPU

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 635 din data de 7 decembrie 2000


Vizualizari: 1297