În conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere proiectul întocmit de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România din data de 28 iunie 2007,

Congresul Avocatilor, în sedinta din 30 iunie 2007, a adoptat următoarea hotărâre:

Art. I. — Statutul profesiei de avocat, adoptat în sedintaa Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România din 25 septembrie 2004 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 68. — (1) Adunarea generală este legal constituită cu participarea majoritătii membrilor săi.

(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul adunării generale va consemna această împrejurare într-un proces-verbal; consiliul baroului va convoca o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile de la data primei adunări, cu respectarea dispozitiilor art. 52 alin. (2) din Lege.

(3) Adunarea generală convocată în conditiile alin. (2) este legal constituită cu participarea a cel putin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) nu se aplică în cazul adunărilor generale de alegere a organelor de conducere a barourilor. În cazul în care cvorumul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului nu este legal constituit, consiliul baroului va stabili data la care se convoacă o nouă adunare generală de alegere a organelor de conducere a baroului, cu respectarea regulamentului de organizare a alegerilor.

(5) Alegerea organelor de conducere ale Baroului Bucuresti se poate face si prin desemnare de reprezentanti-electori. Pot fi reprezentanti-electori numai avocatii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din prezentul statut. Numărul de avocati care îsi pot delega votul unui reprezentant-elector este

de maximum 10.

(6) Cu cel putin 6 luni anterior datei desfăsurării alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. Regulamentul va rămâne definitiv în termen de 30 de zile de la data afisării sale la secretariatul baroului.

(7) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti, în afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de sedintaă si de vot.

(8) În regulamentul pentru organizarea adunării elective se poate prevedea ca exprimarea votului să poată fi făcută în formă electronică, cu respectarea dispozitiilor legale privind cvorumul.”

2. Alineatul (2) al articolului 76 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului, în termen de 15 zile de la data comunicării.”

3. Articolele 93—97 se abrogă.

4. Alineatul (2) al articolului 205 se abrogă.

5. După articolul 205 se introduce un nou articol, articolul 2051, cu următorul cuprins:

„Art. 2051. — (1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientelă personală în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează.

(2) Orice client personal trebuie adus la cunostinta avocatului titular/coordonator al formei de exercitare a profesiei la care avocatul colaborator îsi desfăsoară activitatea.

(3) Lucrările profesionale efectuate pentru clientela personală a avocatului colaborator se vor efectua prin

intermediul formei de exercitare a profesiei, iar în contractul de asistentă juridică se va mentiona expres caracterul de «client personal» al avocatului colaborator.

(4) Rezultatele financiare obtinute de avocatul colaborator din contractele încheiate pentru clientii personali (onorariile) vor fi încasate integral sau partial de avocatul colaborator, după caz, în raport de clauzele contractului de colaborare, fără a se afecta' în niciun mod cuantumul retrocedărilor lunare de onorarii, prevăzute în contractul de colaborare.

(5) Titularii sau avocatii coordonatori ai formelor de exercitare a profesiei sunt obligati să permită avocatului colaborator tratarea clientelei personale, în conditiile prevăzute în contractul de colaborare.

(6) Pentru clientela personală si activitatea desfăsurată în cadrul asistentei judiciare a baroului, avocatul colaborator va utiliza stampila personală, aprobată de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscriptionează mentiunea «avocat colaborator». Ștampila personală a avocatului colaborator poate

fi confectionată si utilizată numai cu acordul formei de exercitare a profesiei, cu respectarea anexei nr. XXI, care se aplică în mod corespunzător.

(7) În activitatea desfăsurată pentru clientela personală, avocatul colaborator este răspunzător personal fată de client si are obligatia de a nu prejudicia forma de exercitare a profesiei căreia avocatul colaborator îi apartine. În acest scop, în contractul de colaborare se poate prevedea ca, pentru tratarea clientelei proprii prin forma de exercitare a profesiei, avocatul colaborator să încheie o asigurare de răspundere civilă

profesională pentru acoperirea eventualelor prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei căreia îi apartine si care să precizeze cuantumul riscului asigurat, distinctă de asigurarea pentru răspundere profesională prevăzută de art. 40 din Lege.

(8) Pentru activitatea desfăsurată în cadrul asistentei judiciare a baroului, avocatul colaborator va păstra rezultatele financiare obtinute.

(9) Prevederile anexei nr. IX la prezentul statut se modifică în mod corespunzător.”

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 511/31.VII.2007

6. Articolul 226 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 226. — (1) Avocatul este obligat să tină următoarele evidente:

a) contractele de asistentă juridică;

b) registrul de evidentă a contractelor de asistentă juridică, al cărui model este prezentat în anexa nr. XVII la prezentul statut;

c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părtilor, continutul si data actelor, în conditiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. XVIII la prezentul statut;

d) registrul de înregistrare a activitătilor fiduciare, în conditiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. XIX la prezentul statut;

e) registrul de înregistrare a părtilor de interes, a părtilor sociale si/sau a actiunilor societătilor, în conditiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege, al cărui model este prezentat la anexa nr. XX la prezentul statut;

f) evidentele cerute de legislatia fiscală.

(2) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidentele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), în vederea stabilirii modului în care avocatul îsi îndeplineste obligatiile stabilite de lege, de prezentul statut si de statutul C.A.A.

Nerespectarea de către avocat a prezentării evidentelor solicitate reprezintă abatere disciplinară.

(3) În cazul unei anchete disciplinare, verificarea evidentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai de decan sau consilierul desemnat în acest scop.”

7. Alineatul (1) al articolului 295 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 295. — (1) Examenul de definitivare în profesia de avocat se organizează de barou. Consiliul U.N.B.R. va asigura caracterul unitar al acestuia prin regulamentul de desfăsurare a examenului, în care se vor prevedea programa analitică si materiile obligatorii si optionale la care urmează a se face examinarea. Examinarea candidatilor se va face atât cu privire la pregătirea profesională generală, cât si cu privire la

deprinderile practice specifice profesiei, tinându-se cont de optiunea candidatilor, în cazul materiilor optionale la care urmează a se face examinarea. Examenul de definitivare în profesia de avocat se poate organiza trimestrial, în ultima lună a fiecărui trimestru, dacă se constată că există un număr suficient de candidati care justifică organizarea examenului, potrivit hotărârii Comisiei permanente a U.N.B.R.”

8. După articolul 314 se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI1

Exercitarea în România a profesiei de către avocatii care au obtinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 3141. — Dispozitiile art. 801—8016 din Lege se aplică întotdeauna avându-se în vedere dispozitiile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004).

SECTIUNEA a 2-a

Dobândirea calitătii de membru al unui barou din România de către persoane fizice străine care au calitatea de avocat

Art. 3142. — (1) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al unui barou din România si pot exercita, în consecintă, profesia de avocat în România, dacă în statul în care îsi au domiciliul detin titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autoritătile publice care le autorizează, precum si în conditiile stabilite în acordul încheiat cu Uniunea Europeană, conform prevederilor

art. II din Legea nr. 201/2004.

(2) Pentru avocatii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenta unor conventii bilaterale.

(3) Documentatia de evaluare pentru dobândirea calitătii de membru al unui barou din România va contine:

a) cererea de evaluare;

b) curriculum vitae si copie a pasaportului;

c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizată si traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui;

d) diplomă universitară;

e) certificat de onorabilitate;

f) declaratia de compatibilitate;

g) solicitarea de stagiu de adaptare de 2 ani sau de sustinere a probei de aptitudini.

(4) Etapele necesare dobândirii calitătii de membru al unui barou din România si documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa nr. XXXI la prezentul statut.

(5) Conventiile bilaterale încheiate de U.N.B.R. Cu organismele similare din statele din care provin petentii, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, vor contine în principal elemente din metodologia prezentată în anexa nr. XXXI, precum si conditii privind solutionarea unor litigii în legătură cu activitatea avocatilor.

SECTIUNEA a 3-a

Înscrierea grupărilor străine care exercită profesia de avocat în tablourile barourilor din România

Art. 3143. — (1) Grupările străine care nu au sediul profesional în România pot deschide sedii profesionale

secundare în România si se pot înscrie în tablourile barourilor din România pentru ca membrii acestora să exercite în numele grupării profesia de avocat în România, dacă în statul în care îsi au sediul profesional desfăsoară această activitate si au statutul de societate civilă profesională, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autoritătile publice care le autorizează, în conditiile stabilite în acordul încheiat cu Uniunea Europeană, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004.

(2) Pentru societătile civile profesionale de avocati din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenta unor conventii bilaterale.

(3) Documentatia de evaluare pentru înscrierea în tablourile barourilor din România va contine:

a) cererea de evaluare, semnată de reprezentantul legal al grupării;

b) copia pasaportului reprezentantului legal al grupării (în cazul în care acesta nu s-a înscris anterior în nume propriu într-un barou din România);

c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competentă, în copie legalizată, si traducerea autorizată a acestuia, valabil pentru un termen de 3 luni de la eliberarea sa;

d) actul constitutiv sau statutul grupării.

(4) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune avizului conform al Comisiei permanente a U.N.B.R., care va hotărî cu privire la înscrierea societătii în tabloul baroului.

SECTIUNEA a 4-a

Exercitarea în România a profesiei de avocat de către avocatii care au obtinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Art. 3144. — Avocatii înscrisi într-un barou din România în conditiile prevăzute în prezentul capitol dobândesc de la data înscrierii în barou toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege

si de prezentul statut.”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 511/31.VII.2007 13

Art. II. — Articolul 321 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 321. — Anexele nr. I—XXXI fac parte integrantă din prezentul statut.”

Art. III. — Anexa nr. IX „Contract de colaborare” la Statutul profesiei de avocat se modifică si se completează astfel:

1. Alineatul (2) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada contractului si are/nu are dreptul la clientelă proprie.”

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. — Următoarele clauze fac parte de drept din continutul contractului atunci când Colaboratorului i se permite să aibă drept la clientelă proprie:

— Beneficiarul se obligă:

a) să ia cunostintă de clientela personală cu privire la care este informat de colaborator si, în conditiile art. 4.3 din prezentul contract, să ia măsurile corespunzătoare prevăzute de art. 2051 din Statutul profesiei de avocat, în cazul în care se acceptă clientul personal al Colaboratorului despre care Beneficiarul este informat;

b) să permită avocatului colaborator tratarea clientelei personale a acestuia în următoarele conditii: ... (se completează conform conventiei părtilor);

c) să permită avocatului colaborator utilizarea stampilei personale pentru clientela personală si activitatea desfăsurată în cadrul asistentei judiciare a baroului, al cărei model este prevăzut în anexa la prezentul contract si pe care este inscriptionată mentiunea «avocat colaborator».

— Colaboratorul se obligă:

a) să informeze Beneficiarul cu privire la clientela personală, punând la dispozitia acestuia informatii privitoare la problematica prestatiei profesionale, timpul de muncă preliminat afectat tratării clientului personal si orice altă împrejurare relevantă pentru aplicarea dispozitiilor art. 4.3—4.6 din prezentul contract;

b) să utilizeze în lucrările profesionale efectuate pentru clientela personală stampila prevăzută în anexa la prezentul contract, pe care este inscriptionată mentiunea «avocat colaborator»;

c) să trateze clientela personală în următoarele conditii: ... (se completează conform conventiei părtilor);

d) să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională pentru eventualele prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei prin tratarea clientelei proprii cu încălcarea Legii, a Statutului profesiei de avocat si a prevederilor prezentului contract, pentru suma de ... (se completează conform conventiei părtilor numai atunci când se convine expres încheierea asigurării).”

Art. IV. — Anexa nr. XXI „Modelul stampilei formelor de exercitare a profesiei” la Statutul profesiei de avocat se completează astfel:

— După punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. Pentru clientela personală si activitatea desfăsurată în cadrul asistentei judiciare a baroului, avocatul colaborator va utiliza stampila personală, aprobată de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscriptionează denumirea formei de exercitare a profesiei si mentiunea «avocat colaborator».

Exemplu:

Art. V. — Prevederile art. 295 alin. (1), astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2008.

Art. VI. — După anexa nr. XXX se introduce o nouă anexă, anexa nr. XXXI, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. VII. — Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această hotărâre a fost adoptată de Congresul Avocatilor în sedintaa din 30 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea

profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

ANEXĂ

(ANEXA Nr. XXXI la statut)

M E TO D O L O G I E de atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul unui barou din România în situatiile prevăzute în cap. VII1 din Lege

Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de avocat si dobândirea dreptului de înscriere în tabloul unui barou din România se realizează potrivit următoarelor 3 etape, în temeiul art. 808 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

A. Etapa de informare

Scrisoarea adresată Uniunii Nationale a Barourilor din România de către solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregătire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie să însotească cererea, tematica si bibliografia orientativă pentru proba de aptitudini).

B. Etapa de evaluare

1. cerere de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip), în care sunt mentionate documentele necesare ce se anexează;

2. fotografie tip pasaport;

3. curriculum vitae — original semnat;

4. pasaport — copie xerox (fără legalizare);

5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autoritătii publice din statul al cărui cetătean este solicitantul sau, după caz, unde acesta îsi are domiciliul ori sediul profesional, cu

legalizarea în original efectuată în statul respectiv si cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

6. diploma emisă de o universiate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în statul respectiv si cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

7. certificatul de onorabilitate eliberat de autoritătile profesionale competente sau declaratie dată în fata unei autorităti competente din statul de origine ori de provenientă al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul membru al Uniunii Europene si cu traducerea

autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

8. declaratie pe propria răspundere dată la un notariat din România, reprezentând angajamentul de a nu desfăsura alte activităti în afara celei de avocat ori compatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România;

9. precizarea optiunii solicitantului în legătură cu:

a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 2 ani;

b) prestarea unei probe de aptitudini.

În varianta a), cererea va fi însotită de acordul scris al unui avocat român cu capacitate profesională deplină sau al unei forme de exercitare a profesiei în grup, care acceptă atributiile de îndrumător al stagiului de 2 ani al solicitantului.

Îndrumătorii de stagiu vor fi atestati anual de către barouri, pe baza optiunii acestora si a activitătii lor profesionale.

Lista îndrumătorilor de stagiu atestati va fi publicată pe website-ul Uniunii Nationale a Barourilor din România, www.unbr.ro.

Conditiile colaborării dintre solicitant si îndrumător vor face obiectul unui contract între acestia, care va respecta anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. Actul este necesar a fi prezentat Uniunii Nationale a Barourilor din România.

În timpul stagiului de adaptare, îndrumătorul va efectua evaluări preliminare la fiecare 6 luni si o evaluare finală la încheierea stagiului de adaptare, care conditionează păstrarea de către solicitant a calitătii de membru al baroului în care s-a înscris ca avocat stagiar. Evaluările preliminare si evaluarea finală vor fi depuse la Secretariatul general al Uniunii Nationale a Barourilor din România, prin grija solicitantului.

Nedepunerea în termen a evaluărilor preliminare va fi urmată de atentionarea în scris atât a solicitantului, cât si a îndrumătorului de stagiu.

În varianta b), cererea va fi urmată de programarea probei de cunostinte profesionale, care va avea loc numai după achitaream taxei de examinare, comunicată solicitantului prin grija Secretariatului general al Uniunii Nationale a Barourilor din România.

Proba de cunostinte profesionale va consta dintr-o evaluare scrisă sub forma unui test-grilă cu câte 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevăzute în Programa de evaluare a cunostintelor profesionale, aprobată de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România.

Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul detine si prezintă diploma de studii superioare potrivit pct. 6.

Comisia de evaluare va cuprinde avocatii desemnati de Comisia permanentă a Uniunii Nationale a Barourilor din România si poate cuprinde si cadre didactice universitare din domeniile prevăzute în Programa de evaluare a cunostintelor profesionale.

Comisia de evaluare, tinând seama de tematica si de bibliografia orientativă, va elabora subiectele de evaluare, din care fiecare solicitant va extrage un singur subiect.

Subiectele vor fi redactate atât în limba română, cât si în traducere în limba engleză sau franceză (la alegerea solicitantului).

Subiectele pot consta si în teste-grilă.

Taxa de examinare va trebui să acopere cheltuielile de organizare a probei de aptitudini, taxa individuală fiind determinată de numărul solicitantilor aferenti unei sesiuni de evaluare organizate în limita termenului stabilit potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 200/2004.

Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 (sapte), cu o apreciere de la 1 (unu) la 10 (zece).

Comisia de evaluare întocmeste un proces-verbal ce se va atasa, împreună cu testul-grilă, documentelor anexă la cererea de solicitare a accesului la profesie. În baza acestui document se încheie procedura de examinare a cererii.

C. Etapa înscrierii în tabloul unui barou

1. cererea de înscriere în tabloul baroului;

2. depunerea jurământului profesional scris, cu textul prevăzut de Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

3. atestatul de asigurare profesională, conform Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare (copie, cu legalizarea în original);

4. achitarea taxei de înscriere în tabloul baroului.

Pentru avocatii din statele care nu apartin Uniunii Europene, documentatia va contine si conventia bilaterală încheiată de Uniunea Natională a Barourilor din România cu organismul profesional similar din tara în care solicitantul are domiciliul.


Vizualizari: 1322