Ordonanta de urgenta nr. 75/1999 din 01/06/1999 Versiune actualizata la data de 05/11/2006 privind activitatea de audit financiar*

*Text actualizat la data de 05.11.2006 avandu-se in vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, precum si urmatoarele acte:

- O.G. nr. 37/2004

- Legea nr. 397/2006.
 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
 

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul juridic pentru organizarea activitatii de audit financiar si reglementarea exercitarii independente a profesiei de auditor financiar de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 2. - Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera.

Art. 3. - (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in exercitarea independenta a profesiei pot desfasura:

a) activitatea de audit financiar;

b) activitatea de audit intern;

c) activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;

d) activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;

e) activitati de pregatire profesionala de specialitate in domeniu;

f) activitati de expertiza contabila;

g) activitati de evaluare;

h) activitati de reorganizare judiciara si lichidare.

(3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitatile economico-financiare prevazute la alin. (2), cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei.

Art. 4. - Auditorii financiari, in exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.
 

CAPITOLUL II

Infiintarea, organizarea si atributiile Camerei Auditorilor Financiari din Romania
 

Art. 5. - (1) Se infiinteaza Camera Auditorilor Financiari din Romania, persoana juridica autonoma, ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ.

(2) Camera, in numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.

(3) Camera are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza urmatoarele documente:

a1) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, in vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:

- organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;

- atributiile si raspunderile Camerei;

- regulile de atribuire si atragere a calitatii de auditor financiar;

- cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;

- abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si procedura de disciplina;

a2) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;

a3) standardele de audit;

a4) programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale;

a5) Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;

a6) Regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari;

a7) Normele privind procedurile minimale de audit;

Reglementarile prevazute la lit. a2)-a7) se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei;

b) atribuie calitatea de auditor financiar si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii;

c) organizeaza si urmareste programul de pregatire continua a auditorilor financiari;

d) controleaza calitatea activitatii de audit financiar;

e) promoveaza actualizarea legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, in concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;

f) elaboreaza normele interne privind activitatea Camerei;

g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;

h) asigura reprezentarea internationala a profesiei de auditor financiar din Romania;

i) emite reguli si proceduri in limitele si competentele stabilite in regulamentul de organizare si functionare, prin care sa se asigure respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 6. - (1) Camera are sediul in municipiul Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5.*

(2) Camera poate infiinta reprezentante in tara si in strainatate.

(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta, Consiliul si Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(4) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi in cadrul Conferintei ordinare, putand indeplini cel mult doua mandate. Consiliul alege, pentru aceeasi perioada, Biroul permanent, precum si persoanele care indeplinesc functiile de conducere prevazute de regulamentul de organizare si functionare.

(5) Hotararile Conferintei si ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotararii Consiliului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

__________

*Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic din Legea nr. 397/2006.
 

Art. 7. - Membrii Consiliului Camerei, care in perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligati sa solicite suspendarea lor din functia pe care o detin in Consiliu, pe durata incompatibilitatii.

Art. 8. - (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice si juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.

(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitatii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se inscriu in Registrul auditorilor financiari pe cele doua categorii, activi sau nonactivi, in baza declaratiei date pe propria raspundere.

(4) Refuzul Camerei de a inscrie ca membri persoane care considera ca intrunesc cerintele prezentei ordonante de urgenta poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.

Art. 9. - Nu pot fi auditori financiari activi intr-o entitate economica sau, daca au fost desemnati de adunarea generala a entitatii economice respective, decad din aceasta calitate:

a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la entitatea economica auditata;

c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator, potrivit legii;

d) persoanele care pe durata exercitarii profesiei de auditor financiar activ au atributii de control financiar in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.

Art. 10. - (1) Sunt stagiari in activitatea de audit financiar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

b) au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

c) au satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.

(2) Camera stabileste normele pentru desfasurarea programului de pregatire a stagiarului in activitatea de audit financiar.

(3) Stagiarii in activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregatire practica prin participarea la activitatea de audit financiar, in cadrul unor cabinete individuale sau societati de profil, cu forme legale de incadrare sau fara remuneratie, potrivit normelor elaborate de Camera, pentru care entitatile economice mentionate mai sus vor elibera adeverinta de efectuare a stagiului.
 

CAPITOLUL IIIReguli de atribuire a calitatii de auditor financiar
 

Art. 11. - Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A. Persoanele fizice:

a) sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 10 alin. (1);

b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) si b);

c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale prevazut la art. 13.

B. Persoanele juridice:

a) persoanele care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit trebuie sa satisfaca conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12;

b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice ori societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12;

c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie persoane fizice sau societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A ori la art. 12.

Art. 12. - Camera, la cerere, poate sa atribuie calitatea si sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care indeplinesc urmatoarele conditii:

A. Persoanele fizice trebuie:

a) sa posede o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat;

b) sa fi fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societati ori grup de societati care are in obiectul de activitate auditul financiar;

c) sa satisfaca cerintele Codului de etica profesionala al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);

d) sa faca dovada ca poseda cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.

B. Persoanele juridice care au dobandit calitatea de auditor financiar intr-un stat strain sau care fac parte dintr-un grup de societati in care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar in statul respectiv.

C. Atribuirea calitatii de membru al Camerei si acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.

Art. 13. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie sa se certifice un nivel corespunzator de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.

(2) Examenele pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se organizeaza de Camera, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.

(3) Examenul consta in sustinerea de probe scrise la urmatoarele discipline:

a) a1) audit financiar;

a2) contabilitate generala: reglementari nationale, europene si internationale; aspecte teoretice, metodologice si practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internationala; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea profitului si pierderii;

a3) analiza si evaluarea critica a situatiilor financiare;

a4) reguli de consolidare a conturilor;

a5) contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala; relatia dintre contabilitate si management;

a6) audit intern;

a7) standardele privind intocmirea situatiilor financiare si a bilanturilor consolidate si metodele de evaluare a elementelor bilantiere si de determinare a profitului si pierderii;

a8) normele legale si profesionale privind auditul financiar al situatiilor financiare si al celorlalte documente contabile si persoanele care efectueaza audit financiar;

b) alte discipline corelate cu auditul financiar:

b1) drept comercial;

b2) drept fiscal;

b3) drept civil;

b4) dreptul muncii si protectiei sociale;

b5) sisteme informationale si sisteme informatice;

b6) economia intreprinderii, economie generala si financiara;

b7) matematica si statistica;

b8) principii de baza privind managementul financiar al intreprinderii.
 

CAPITOLUL IV

Exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar
 

Art. 14. - Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este membru persoana activa a Camerei;

b) indeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

Art. 15. - (1) O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entitati economice daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea economica respectiva are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin incompatibilitate sau conflict de interese se intelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta in exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.

Art. 16. - Daca pe durata exercitarii independente a profesiei de auditor financiar nu se mai indeplinesc conditiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligatia sa renunte imediat la contractul sau si sa notifice clientului incetarea acestuia, precum si motivul renuntarii.

Art. 17. - (1) In cazul in care Camera ia cunostinta de situatia in care un auditor financiar, in timpul exercitarii independente a profesiei, nu a indeplinit cerintele profesionale conform normelor de audit emise de Camera, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situatiile financiare ale entitatii economice respective si va lua masuri disciplinare impotriva auditorului financiar respectiv.

(2) In situatia in care autoritatea de stat prevazuta la alin. (1) solicita efectuarea unui al doilea audit, entitatea economica va lua masurile necesare pentru a se conforma in cel mai scurt timp, dar inlauntrul unui termen ce nu va depasi 6 luni de la data primirii de catre entitatea economica a comunicarii scrise.
 

CAPITOLUL V

Independenta si integritate profesionala
 

Art. 18. - Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care indeplinesc conditiile de independenta prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

Art. 19. - (1) Persoanele carora li s-a atribuit calitatea de membru persoana activa a Camerei nu pot angaja sau desfasura activitati care prejudiciaza ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala, astfel cum acestea sunt definite in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.

(2) Integritatea, obiectivitatea sau independenta profesionala nu este afectata daca auditorul financiar isi exercita profesia la doua sau mai multe entitati economice in acelasi timp, in conditiile in care sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale codului mentionat la alin. (1).
 

CAPITOLUL VI

Auditul intern
 

Art. 20. - (1) Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern, potrivit cadrului legal stabilit prin prezenta ordonanta de urgenta.

(2) La regiile autonome, companiile/societatile nationale, precum si la celelalte entitati economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizeaza si functioneaza potrivit cadrului legal privind auditul intern din entitatile publice.*

__________

*Articolul a fost modificat prin art. II pct. 1 din O.G. nr. 37/2004.
 

Art. 21. - Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

Art. 22. - Auditul intern are drept obiective:

a) verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

Art. 23. - Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar.

Art. 24. - Cu ocazia exercitarii independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplica pentru organizarea si functionarea auditului intern in entitatile economice mentionate la art. 20, auditorii financiari efectueaza si evaluarea functiei de audit intern; aceasta se refera la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cit si la performantele acestuia, pentru a determina masura in care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern in desfasurarea activitatii lor.*

__________

*Articolul a fost modificat prin art. II pct. 2 din O.G. nr. 37/2004.
 

Art. 25. - Camera elaboreaza norme de audit intern aliniate la standardele internationale in domeniu.
 

CAPITOLUL VII

Rolul, atributiile si drepturile autoritatii de stat
 

Art. 26. - Activitatea Camerei se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 27. - Autoritatea de stat va urmari permanent ca reglementarile emise de Camera si deciziile luate de organele de conducere ale acesteia sa nu contravina reglementarilor legale.

Art. 28. - In cazul in care autoritatea de stat constata ca nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevazute de lege, aceasta va lua masurile legale ce se impun.

Art. 29. - (1) Categoriile de entitati economice ale caror situatii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc de catre Ministerul Finantelor Publice in acord cu Programul de implementare a Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

(2) La entitatile economice care aplica reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate auditul financiar se efectueaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.

(3) Entitatile economice care nu au obligatia, potrivit legii, sa aplice Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situatiilor financiare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 30. - Ministerul Finantelor Publice va elabora, cu consultarea prealabila a Camerei, si va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante de urgenta, in functie de modificarea si/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE.
 

CAPITOLUL VIII

Registrul auditorilor financiari
 

Art. 31. - (1) Auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, vor fi inscrisi in Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi actualizat anual cu modificarile intervenite.

(2) In Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate cel putin urmatoarele informatii:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si numarul carnetului de auditor financiar;

b) pentru persoanele juridice: denumirea societatii, adresa sediului social, numarul de telefon si numarul autorizatiei de functionare.

(3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor mentiona in plus urmatoarele:

a) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale persoanelor fizice care efectueaza auditul financiar in numele si in contul societatilor de audit financiar;

b) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale asociatilor sau ale actionarilor;

c) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale membrilor consiliului de administratie.
 

CAPITOLUL IX

Sanctiuni
 

Art. 32. - Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala.

Art. 33. - (1) Auditorii financiari persoane juridice raspund, potrivit legii, in calitatea lor de membri ai Camerei, daca unul dintre asociati, administratori sau angajati, care nu are calitatea de auditor, va interveni in exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar astfel incat sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfasoara aceasta activitate in numele persoanei juridice.

(2) Prevederile prezentului capitol se aplica si persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei si care desfasoara activitatea de auditor financiar in numele unor auditori financiari persoane juridice.

(3) In masura in care nu sunt infractiuni, faptele prevazute la alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10 si 25 milioane lei. Constatarea contraventiei se face de persoane anume imputernicite de Consiliul Camerei.
 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii
 

Art. 34. - (1) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste un comitet provizoriu format din 9 membri.

(2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se intinde pana la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu indeplineste atributiile Camerei prevazute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare si functionare a Camerei prevazut la art. 5 alin. (3) se aproba prin hotarare a Guvernului.

(3) Comitetul provizoriu va functiona pana la primele alegeri ale conducerii Camerei.

(4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizeaza in termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, potrivit regulilor prevazute de acesta.

Art. 35. - (1) La constituire Camera va fi alcatuita din persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor dobandi calitatea de membru provizoriu:

a) detin calitatea de expert contabil de cel putin 4 ani si au studii superioare economice;

b) sunt cenzori la societati comerciale in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la banci, societati de asigurare si reasigurare, in baza unor legi speciale, daca au exercitat aceasta calitate o perioada de 3 ani din ultimii 5 ani;

c) se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate in Camera si persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activitati profesionale si stiintifice ce le-au permis acumularea unei experiente deosebit de valoroase in domeniu.

Art. 36. - In vederea sustinerii examenului de aptitudini profesionale de catre membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza si va asigura desfasurarea corespunzatoare a acestuia.

Art. 37. - In corelare cu Programul national de pregatire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor si procedurilor nationale armonizate cu cele europene si internationale in domeniu, precum si cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil romanesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioada de cel mult 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea temporara a calitatii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor si a cerintelor stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale
 

Art. 38. - Auditarea societatilor cotate pe pietele secundare de valori mobiliare se efectueaza numai de auditori financiari.

Art. 39. - (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile ulterioare.

(2) Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societatilor comerciale care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate.
 

NOTA:

Reproducem mai jos textul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 12/2003, care nu a fost inclus in forma republicabila:

"Art. II. - Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, nu au calitatea de auditor financiar pot indeplini in continuare aceste atributii, timp de cel mult 4 ani, perioada in care pot obtine calitatea de auditor financiar, in conditiile legii."


Vizualizari: 1441