pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.256 din 4 iunie 1999, cu următoarele modificări şi completări: 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul juridic pentru organizarea activităţii de audit financiar şi reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă." 

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 

"Art. 2. - Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera." 

3. Titlul capitolului II - Auditul şi auditorul financiar - se abrogă. 

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 

"Art. 3. - (1) Auditorul financiar este persoana fizică sau juridică ce dobândeşte această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(2) Auditorii financiari, persoane fizice şi juridice, desfăşoară activităţi de audit financiar, audit intern, precum şi activităţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală, de asigurare a managementului financiar-contabil, de pregătire profesională de specialitate în domeniu. 

(3) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot desfăşura şi alte activităţi profesionale în domeniul economico-financiar, cu respectarea modului de reglementare a activităţilor specifice respective şi a principiului independenţei." 

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

"Art. 4. - (1) Auditorii financiari, în exercitarea mandatului lor, trebuie să fie liberi şi percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenţă, obiectivitate şi integritate profesională. 

(2) Conceptele de independenţă, obiectivitate şi integritate profesională vor fi definite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei." 

6. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins: 

"Înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din România". 

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 

"Art. 5. - (1) Se înfiinţează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ. 

(2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România. 

(3) Camera are următoarele atribuţii: 

a) elaborează următoarele documente: 

a1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la: 

- organele de conducere ale Camerei şi modul de desemnare a acestora; 

- atribuţiile şi răspunderile Camerei; 

- regulile de atribuire şi retragere a calităţii de auditor financiar; 

- cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar; 

- abaterile disciplinare, sancţiunile disciplinare şi procedura de disciplină; 

a2) Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar; 

a3) standardele de audit; 

a4) programa analitică a examenului-concurs de aptitudini profesionale; 

a5) Normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar; 

a6) Regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari; 

a7) Normele privind procedurile minimale de audit. 

Reglementările prevăzute la lit. a2)-a7) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei; 

b) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii; 

c) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continuă a auditorilor financiari; 

d) controlează calitatea activităţii de audit financiar; 

e) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar, în concordanţă cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale; 

f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei; 

g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei; 

h) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România; 

i) emite reguli şi proceduri în limitele şi competenţele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prin care să se asigure respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă." 

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 

"Art. 6. - (1) Camera are sediul în municipiul Bucureşti, Bd Libertăţii nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acordă în folosinţă gratuită pe 10 ani spaţiul necesar desfăşurării activităţii la adresa menţionată mai sus. 

(2) Camera poate înfiinţa reprezentanţe în ţară şi în străinătate. 

(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului Camerei. 

(4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleşi în cadrul Conferinţei ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeaşi perioadă, Biroul permanent, precum şi persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare." 

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 

"Art. 7. - (1) Camera are următoarele categorii de membri: 

a) auditori financiari persoane active; 

b) auditori financiari stagiari; 

c) auditori financiari persoane nonactive. 

(2) Camera va ţine evidenţa membrilor săi prin intermediul Registrului auditorilor financiari, pe categoriile de membri prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)." 

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 

"Art. 8. - (1) Sunt auditori financiari persoane active ai Camerei persoanele care dobândesc calitatea de auditor financiar în condiţiile art. 9 sau 10. 

(2) Sunt auditori financiari stagiari persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi au experienţă în domeniul financiar-contabil, considerată de Cameră ca fiind edificatoare, sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice; 

b) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu; 

c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar. 

(3) Camera desemnează anual auditorii financiari care vor îndruma desfăşurarea programului de pregătire practică a auditorilor financiari stagiari, în vederea dobândirii de către aceştia a calităţii de auditor financiar. 

(4) Sunt auditori financiari persoane nonactive membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. 

(5) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoanele care consideră că întrunesc cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ." 

11. După articolul 8 se introduce capitolul III1 cu următorul titlu: "Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar". 

12. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 

"Art. 9. - Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

A. Persoanele fizice: 

a) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2); 

b) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar; stagiul poate începe numai după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b); 

c) să promoveze examenul de aptitudini profesionale, prevăzut la art. 10. 

B. Persoanele juridice: 

a) persoanele care efectuează auditul financiar al situaţiilor financiare în numele societăţilor de audit trebuie să satisfacă condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 10; 

b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deţinută direct sau indirect de persoane fizice ori de societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 10; 

c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A ori la art. 10." 

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins: 

"Art. 10. - Camera poate atribui calitatea şi acorda dreptul de exercitare a calităţii de auditor financiar, prin excepţie de la prevederile art. 9, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

A. Persoanele fizice trebuie: 

a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat; 

b) să fi fost pentru cel puţin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, acţionarul unei societăţi ori grup de societăţi care are în obiectul de activitate auditul financiar; 

c) să satisfacă cerinţele Codului de etică profesională al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC); 

d) să facă dovada că posedă cunoştinţele cerute de statul român pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar. 

B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăţi în care majoritatea acţionarilor sau/şi a angajaţilor deţine calitatea de auditor financiar în statul respectiv." 

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

"Art. 11. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi capacitatea de a le aplica. 

(2) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. 

(3) Examenul constă în susţinerea de probe scrise la următoarele discipline: 

a) a1) audit financiar; 

a2) contabilitate generală: reglementări naţionale, europene şi internaţionale; aspecte teoretice, metodologice şi practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internaţională; evaluarea elementelor bilanţiere; determinarea profitului şi pierderii; 

a3) analiza şi evaluarea critică a situaţiilor financiare; 

a4) reguli de consolidare a conturilor; 

a5) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială; relaţia dintre contabilitate şi management; 

a6) audit intern; a7) standardele privind întocmirea situaţiilor financiare şi a bilanţurilor consolidate şi metodele de evaluare a elementelor bilanţiere şi de determinare a profitului şi pierderii; 

a8) normele legale şi profesionale privind auditul financiar al situaţiilor financiare şi al celorlalte documente contabile şi persoanele care efectuează audit financiar; 

b) alte discipline corelate cu auditul financiar: 

b1) drept comercial; 

b2) drept fiscal; 

b3) drept civil; 

b4) dreptul muncii şi protecţiei sociale; 

b5) sisteme informaţionale şi sisteme informatice; 

b6) economia întreprinderii, economie generală şi financiară; 

b7) matematică şi statistică; 

b8) principii de bază privind managementul financiar al întreprinderii." 

15. După articolul 11 se introduce capitolul III2 cu următorul titlu: "Exercitarea mandatului de auditor financiar". 

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins: 

"Art. 12. - Auditorul financiar poate exercita mandatul numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) este membru persoană activă a Camerei; 

b) îndeplineşte condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei." 

17. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 

"Art. 13. - (1) O persoană nu poate exercita mandatul de auditor financiar al unei entităţi dacă este angajată a acesteia ori dacă are relaţii cu aceasta sau cu orice persoană cu care entitatea respectivă are relaţii care conduc la situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese. 

(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin incompatibilitate sau conflict de interese se înţelege toate situaţiile care conduc la ştirbirea cerinţei fundamentale de independenţă în exercitarea mandatului de auditor financiar." 

18. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 

"Art. 14. - Dacă pe durata mandatului nu se mai îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligaţia să renunţe imediat la mandatul său şi să notifice clientului încetarea acestuia, precum şi motivul renunţării." 

19. Titlul capitolului IV - Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar - se abrogă. 

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins: 

"Art. 15. - (1) În cazul în care Camera ia cunoştinţă de situaţia în care un auditor financiar, în timpul exercitării mandatului, nu a îndeplinit cerinţele profesionale conform normelor de audit emise de Cameră, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situaţiile financiare ale entităţii respective şi va lua măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar respectiv. 

(2) În situaţia în care autoritatea de stat prevăzută la alin. (1) solicită efectuarea unui al doilea audit, entitatea va lua măsurile necesare pentru a se conforma în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăşi 6 luni de la data primirii de către entitate a comunicării scrise." 

21. După articolul 15 se introduce capitolul III3 cu următorul titlu: "Independenţă şi integritate profesională". 

22. Articolul 16 va avea următorul cuprins: 

"Art. 16. - Mandatul de auditor financiar poate fi acceptat numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenţă prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei." 

23. Articolul 17 va avea următorul cuprins: 

"Art. 17. - (1) Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru persoană activă a Camerei nu pot angaja sau desfăşura activităţi care prejudiciază ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenţa sau reputaţia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar. 

(2) Integritatea, obiectivitatea sau independenţa profesională nu este afectată dacă auditorul financiar îndeplineşte mandatul la două sau mai multe entităţi în acelaşi timp, în condiţiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale codului menţionat la alin. (1)." 

24. După articolul 17 se introduce capitolul III4 cu următorul titlu: "Auditul intern". 

25. Articolul 18 va avea următorul cuprins: 

"Art. 18. - Începând cu exerciţiul financiar al anului 2001 entităţile ale căror situaţii financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare." 

26. Titlul capitolului V - Exercitarea mandatului de auditor financiar - se abrogă. 

27. Articolul 19 va avea următorul cuprins: 

"Art. 19. - Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia." 

28. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 

"Art. 20. - Auditul intern are drept obiective: 

a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea auditată cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; 

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii; 

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitate: 

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel." 

29. Articolul 21 va avea următorul cuprins: 

"Art. 21. - Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar." 

30. Articolul 22 va avea următorul cuprins: 

"Art. 22. - Auditorii financiari efectuează, cu ocazia planificării şi executării mandatului de audit financiar, evaluarea funcţiei de audit intern atât sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cât şi a performanţelor acestuia, pentru a determina măsura în care se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor de audit financiar." 

31. Titlul capitolului VI - Independenţă, integritate profesională, incompatibilitate şi conflict de interese - se abrogă. 

32. Articolul 23 va avea următorul cuprins: 

"Art. 23. - Camera elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaţionale în domeniu." 

33. După articolul 23 se introduce capitolul III5 cu următorul titlu: "Rolul, atribuţiile şi drepturile autorităţii de stat". 

34. Articolul 24 va avea următorul cuprins: 

"Art. 24. - Activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice." 

35. Articolul 25 va avea următorul cuprins: 

"Art. 25. - Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Cameră şi deciziile luate de organele de conducere ale acesteia să nu contravină reglementărilor legale." 

36. Articolul 26 va avea următorul cuprins: 

"Art. 26. - În cazul în care autoritatea de stat constată că nu sunt respectate condiţiile şi obligaţiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale ce se impun." 

37. După articolul 26 se introduce capitolul III6 cu următorul titlu: "Registrul auditorilor financiari". 

38. Articolul 27 va avea următorul cuprins: 

"Art. 27. - (1) Auditorii financiari activi şi nonactivi, persoane fizice şi juridice, vor fi înscrişi în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat anual cu modificările intervenite. 

(2) În Registrul auditorilor financiari vor fi menţionate cel puţin următoarele informaţii: 

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon şi numărul carnetului de auditor financiar; 

b) pentru persoanele juridice: denumirea societăţii, adresa sediului social, numărul de telefon şi numărul autorizaţiei de funcţionare. 

(3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor menţiona în plus următoarele: 

a) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale persoanelor fizice care efectuează auditul financiar în numele şi în contul societăţilor de audit financiar; 

b) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale asociaţilor sau ale acţionarilor; 

c) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale membrilor consiliului de administraţie." 

39. După articolul 27 se introduce capitolul III7 cu următorul titlu: "Sancţiuni". 

40. Articolul 28 va avea următorul cuprins: 

"Art. 28. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală." 

41. Titlul capitolului VII - Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor ca autoritate publică - se abrogă. 

42. Articolul 29 va avea următorul cuprins: 

"Art. 29. - (1) Auditorii financiari persoane juridice răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacă unul dintre asociaţi, administratori sau angajaţi, care nu are calitatea de auditor, va interveni în exercitarea mandatului de auditor astfel încât să prejudicieze independenţa persoanelor fizice care desfăşoară această activitate în numele persoanei juridice. 

(2) Prevederile prezentului capitol se aplică şi persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei şi care desfăşoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice. 

(3) În măsura în care nu sunt infracţiuni, faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 10 şi 25 milioane lei. Constatarea contravenţiei se face de persoane anume împuternicite de Consiliul Camerei." 

43. După articolul 29 se introduce capitolul III8 cu următorul titlu: "Dispoziţii tranzitorii". 

44. Articolul 30 va avea următorul cuprins: 

"Art. 30. - (1) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte un comitet provizoriu format din 9 membri. 

(2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se întinde până la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu îndeplineşte atribuţiile Camerei prevăzute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei prevăzut la art. 5 alin. (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

(3) Comitetul provizoriu va funcţiona până la primele alegeri ale conducerii Camerei. 

(4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizează în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei, potrivit regulilor prevăzute de acesta." 

45. Articolul 31 va avea următorul cuprins: 

"Art. 31. - (1) La constituire Camera va fi alcătuită din persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi care vor dobândi calitatea de membru provizoriu: 

a) deţin calitatea de expert contabil de cel puţin 4 ani şi au studii superioare economice; 

b) sunt cenzori la societăţi comerciale în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la bănci, societăţi de asigurare şi reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat această calitate o perioadă de 3 ani din ultimii 5 ani; 

c) se bucură de o reputaţie profesională neştirbită. 

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate în Cameră şi persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activităţi profesionale şi ştiinţifice ce le-au permis acumularea unei experienţe deosebit de valoroase în domeniu." 

46. Articolul 32 va avea următorul cuprins: 

"Art. 32. - În vederea susţinerii examenului de aptitudini profesionale de către membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza şi va asigura desfăşurarea corespunzătoare a acestuia." 

47. Articolul 33 va avea următorul cuprins: 

"Art. 33. - În corelare cu Programul naţional de pregătire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor şi procedurilor naţionale armonizate cu cele europene şi internaţionale în domeniu, precum şi cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil românesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea temporară a calităţii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor şi a cerinţelor stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei." 

48. După articolul 33 se introduce capitolul III9 cu următorul titlu: "Dispoziţii finale". 

49. Articolul 34 va avea următorul cuprins: 

"Art. 34. - (1) Categoriile de entităţi ale căror situaţii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate. 

(2) La entităţile care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(3) Entităţile care nu au obligaţia, potrivit legii, să aplice reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate pot opta pentru auditarea situaţiilor financiare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă." 

50. Titlul capitolului VIII - Publicitate - se abrogă. 

51. Articolul 35 va avea următorul cuprins: 

"Art. 35. - Ministerul Finanţelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, şi va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţie de modificarea şi/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE." 

52. Titlul capitolului IX - Sancţiuni - se abrogă. 

53. Articolul 36 va avea următorul cuprins: 

"Art. 36. - Auditarea societăţilor cotate pe pieţele secundare de valori mobiliare se efectuează numai de auditori financiari." 

54. Articolul 37 va avea următorul cuprins: 

"Art. 37. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanţa Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare." 

55. Articolul 38 se abrogă. 

56. Capitolul X - Dispoziţii tranzitorii şi finale - se abrogă. 

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.256 din 4 iunie 1999, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 

ALEXANDRU ATHANASIU 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

VALER DORNEANU 


Vizualizari: 1315