CAPITOLUL I – PRINCIPII GENERALE
 

Secţiunea I-a. Dispoziţii generale
 

Art.1.

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (O.A.M.M.R.) este organizaţia profesională, cu personalitate juridică, nonguvernamentală, de interes public, apolitică, nonprofit a asistenţilor medicali şi moaşelor din România.

(2) In sensul prezentului Statut, noţiunea de asistent medical de farmacie, optician medical, tehnician dentar,tehnician de aparatura medicala se asimilează noţiunii de asistent medical, în conformitate cu dispoziţiile Legii 307/2004.

Art.2.

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se organizează şi funcţionează în baza dispoziţiilor Legii 307/28.06.2004 – privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România ,a dispoziţiilor prezentului Statut şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Art.3.

(1) Ordinul Asistnţilor Medicali şi Moaşelor din România are autonomie instituţională, organizându-se la nivel naţional şi judeţean, respectiv al mun.Bucureşti, şi funcţionând prin filialele judeţene şi a mun.Bucureşti.

(2) Intre Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi filialele judeţene/mun.Bucuresti prevazute la Anexa 1, respectiv cea a mun.Bucureşti există raporturi de autonomie funcţională si organizatorică in limitele legale conferite de dispoziţiile Legii 307/2004, ale prezentului Statut şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare la prezentul statut fara a nesocoti deciziile organelor de conducere ale OAMMR la nivel national.

Art.4.

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România are siglă, drapel, ştampilă si însemne proprii, prezentate şi descrise în Anexa 2 a prezentului Statut, ocrotite conform dispoziţiilor legale şi practicii în domeniu.

Art.5.

(1) Sigla organizaţiei O.A.M.M.R. va fi conţinută de toate actele emise de organismele O.A.M.M.R. atât la nivel naţional, cât şi judeţean cu menţionarea filialei, a sediului acesteia şi a celorlalte elemente de identificare cerute de prevederile legale.

(2) Sediul central al O.A.M.M.R. este în municipiul Bucureşti, str.Cristian Popisteanu, nr.1-3, sector 1, Bucuresti .
 

Secţiunea a II-a. Obiectivele şi atribuţiile O.A.M.M.R.
 

Art.6.

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România are ca obiect principal de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical şi, respectiv a profesiei de moaşă cu drept de liberă practică, cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a asistentului medical şi moaşei, a normelor, dispoziţiilor şi standardelor profesionale în vigoare.

Art.7.

In realizarea obiectivului principal Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România :

a. promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesională a asistentului medical şi a moaşei în exercitarea profesiei;

b. colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesia de asistent medical şi, respectiv moaşă, asigurându-se de aplicarea lor;

c. controlează şi supraveghează modul de exercitare a profesiei de asistent medical şi moaşă, indiferent de forma de exercitare a profesiei sau de unitatea sanitară în care se exercită;

d. colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea educaţiei medicale continue, specializării şi creşterii gradului de competenţă profesională a asistenţilor medicali şi moaşelor prin mijloace specifice: organizarea de cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice, congrese naţionale şi internaţionale, mese rotunde, editarea de publicaţii de specialitate, etc;

e. acţionează, alături de instituţiile abilitate, centrale sau teritoriale, pentru asigurarea calităţii îngrijirilor de sănătate acordate, în unităţile sanitare publice sau private;

f. supraveghează si controleaza respectarea standardelor de calitate a activităţilor profesionale de asistent medical şi moaşă;

g. organizează centre de pregătire lingvistică, precum şi puncte teritoriale de informare privind legislaţia sistemului de sănătate;

h. elaborează şi adoptă Codul de etică şi deontologie al asistentului medical şi al moaşei, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestuia;

i. participă la elaborarea criteriilor şi standardelor de evaluare a calităţii îngrijirilor de sănătate şi asigură aplicarea acestora;

j. elaborează şi adoptă modalităţile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului profesional al asistentilor medicali si moaselor;

k. elaborează şi adoptă modalităţile şi condiţiile de reatestare a competenţei profesionale, în vederea reluării activităţii, în conformitate cu dispoziţiile Legii 307/2004;

l. elaboreaza criteriile şi standardele de dotare a cabinetelor de practică independentă;

m. elaborează, editează şi difuzează către membri materiale informative privind desfăşurarea activităţii organizaţiei;

n. eliberează membrilor săi Avizul pentru obţinerea Autorizaţiei de liberă practică si alte avize pentru exercitarea profesiei de asistent medical si moasa;

o. judeca cazurile de abateri de la normele de etică, deontologie profesională şi a cazurilor de malpraxis, în calitate de organ de jurisdicţie profesionala;

p. susţine dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate şi valorificarea acesteia ;

q. sesizează organele judiciare sau autorităţile competente pentru urmărirea şi/sau trimiterea în judecată a persoanelor care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moaşă, ori care practică profesia în mod ilegal;

r. colaborează cu celelalte organizaţii şi asociaţii profesionale din ţară şi străinătate;

s. reprezintă membrii săi în relaţiile cu autorităţile si instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale, interne şi internaţionale;
 

CAPITOLUL II

MEMBRII ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA
 

Art.8.

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România cuprinde asistenţii medicali şi moaşele, cetăţeni români şi străini domiciliati în România, autorizaţi să exercite profesia in baza avizului eliberat de O.A.M.M.R.

(2) In exercitarea profesiei , asistentul medical si moaşa nu pot fi functionari publici.

Art.9.

(1) Asistenţii medicali şi moaşele, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cărora li s-a aprobat, în condiţiile legii, exercitarea profesiei de asistent medical sau moaşă au datoria de a se înscrie la filialele judetene ale O.A.M.M.R. în care îsi desfăşoară activitatea şi au prerogativele şi îndatoririle calităţii de membru.

(2) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii 307/2004, incidente în materie.

Art.10. – Dobândirea calităţii de membru

(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se dobândeşte la cerere.

(2) Cererea se adresează Presedintelui filialei O.A.M.M.R., care are obligaţia de a se pronunţa asupra admiterii sau respingerii cererii în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(3) Pot solicita inscrierea in Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi asistenţii medicali şi moaşele cetăţeni ai altor state pentru care titlurile oficiale de calificare şi diplomele nu sunt recunoscute automat, după echivalarea acestora conform legii.

(4) Asistenţii medicali şi moaşele care au dobândit statutul de pensionar beneficiază de prelungirea, la cerere, a calităţii de membru al O.A.M.M.R., cu toate consecinţele juridice ce decurg de aici.

Art.11.

Asistenţii medicali şi moaşele, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, pot solicita înscrierea în Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România:

a) sunt cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cu domiciliul în România;

b) deţin un titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical, şi respectiv, titlu oficial de calificare în profesia de moaşă, recunoscut de lege;

c) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii, ori nu li s-a interzis printr-o hotărâre judecătorească definitivă exerciţiul profesiei, pe perioada cît acesta a fost interzis;

d) nu au adus, prin desfăşurarea unei activităţi anterioare, prejudicii organizaţiei sau profesiei de asistent medical sau de moasa;

e) atestarea starii de sanatate conform art.30, alin.(2), lit.c din Legea nr. 307/2004 ;

Art.12.

(1) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, care se eliberează ulterior aprobării cererii de înscriere.

(2) Fiecare membru al O.A.M.M.R. va primi un certificat de membru, prezentat în Anexa 3 la prezentul Statut.

Art.13. – Pierderea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România intervine în una din următoarele situaţii:

- prin retragerea din organizaţie, la cerere; cererea de retragere va fi aprobată de Consiliul judeţean al filialei O.A.M.M.R. în condiţiile în care respectivul membru şi-a achitat toate obligaţiile financiare ce decurg din calitatea de membru. In această situaţie O.A.M.M.R. îşi rezervă dreptul de a refuza eliberarea avizului pentru obţinerea autorizatiei de liberă practică, sau, după caz, dreptul de a refuza reavizarea autorizaţiei de liberă practică;

- prin retragerea calităţii de membru al O.A.M.M.R. în condiţiile stipulate de Legea 307/2004, de prezentul Statut, de Regulament, precum şi de Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi moaşei;

- prin decesul asistentului medical/moaşei, membru al O.A.M.M.R.;

Art.14.

(1) Pierderea calităţii de membru are drept consecinţă decăderea din drepturile avute în calitate de membru al O.A.M.M.R.

(2) Membrii O.A.M.M.R. care au pierdut această calitate nu deţin nici un drept asupra patrimoniului O.A.M.M.R.

Art.15.

(1) Suspendarea calităţii de membru al O.A.M.M.R. intervine în una următoarele situaţii:

- intreruperea exercitarii profesiei în situaţia în care, din motive obiective, membrii O.A.M.M.R. întrerup exercitarea profesiei pe o durată de peste 5 ani în condiţiile stipulate de prezentul Statut;

- prin decizia Consiliului Naţional al O.A.M.M.R. de suspendare temporară a calităţii de membru al O.A.M.M.R., în condiţiile stipulate de Legea 307/2004, de prezentul Statut, de Regulament, precum şi de Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi moaşei;

- prin nerealizarea pe parcursul a trei ani a numarului de credite stabilit de catre Consiliul National al OAMMR conform art. 45 alin. (3) din Legea 307/2004;

(2) Suspendarea din calitatea de membru al O.A.M.M.R. are drept consecinţă decăderea din drepturile şi obligaţiile avute în calitate de membru al O.A.M.M.R.

Art.16. Membrii fondatori. Membrii de onoare

(1) Titlu de Membru fondator se acordă asistenţilor medicali şi moaşelor care au avut merite deosebite la înfiinţarea şi organizarea OAMMR la nivel national si judetean.

(2) Titlul de Membru de onoare se acordă persoanelor fizice de mare distincţie, ce au contribuit în mod esenţial şi excepţional la promovarea drepturilor şi intereselor profesionale ale membrilor O.A.M.M.R., la apărarea demnităţii, libertăţii şi independenţei profesionale a asistentului medical şi moaşei în exercitarea profesiei, precum şi la promovarea imaginii OAMMR.

(3) Conferirea titlului de Membru fondator sau Membru de onoare al O.A.M.M.R. este de competenţa Consiliului Naţional/Judetean al OAMMR, la propunerea Biroului Executiv, respectiv Biroului Consiliului Judeţean al OAMMR.

Art.17. Recompense, diplome de onoare şi de excelenţă

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România poate acorda membrilor săi, pentru rezultate deosebite obţinute în exercitarea profesiei, premii şi recompense constând în: premii în bani ,obiecte , etc.

(2) Recunoaşterea activităţii depusă pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor profesionale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, precum şi în slujba organizaţiei profesionale se face prin acordarea următoarelor diplome de către Consiliul judeţean, respectiv naţional : Diploma de excelenţă, Diploma de merit

(3) Acordarea diplomelor se realizează în conformitate cu dispoziţiile prezentului Statut şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Art.18. – Drepturile membrilor

Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România au următoarele drepturi:

a. de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale O.A.M.M.R., în condiţiile legii;

b. de a avea acces la toate informaţiile, datele care privesc organizarea administrativă a O.A.M.M.R. şi a filialelor acestuia;

c. de a se adresa nemijlocit tuturor organelor O.A.M.M.R., naţionale sau judetene şi de a primi informaţiile solicitate;

d. de a participa la acţiunile organizate de O.A.M.M.R. şi de a fi informat despre desfăşurarea acestora;

e. de a participa la programele de perfecţionare, manifestările ştiinţifice în domeniu;

f. de a contesta sancţiunile primite în condiţiile legii, de a formula şi depune petiţii;

g. de a reprezenta, în baza unui mandat special eliberat de presedintele filialei, organizaţia profesională la nivel judetean, naţional si international;

h. dreptul la asistenţă juridică şi dreptul de a fi judecat pe baza prezumţiei de nevinovăţie de către organele competente ale O.A.M.M.R. pentru abaterile deontologice şi disciplinare;

i. de a beneficia de asistenţă medicală gratuită şi medicamente gratuite, atât personal, cât şi pentru membrii lor de familie;

j. dreptul membrilor Biroului Executiv, membrilor Consiliului National, membrilor Birourilor Consiliilor Judetene si mun. Bucuresti precum si sefii de departamente/compartimente ale OAMMR la nivel national de a-şi menţine locul de muncă pe perioada cât îndeplinesc funcţiile respective şi de a beneficia de 5 zile libere/lună pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale la OAMMR, precum si atributiilor conferite de functia electiva potrivit legii;

Art.19. – Obligaţiile membrilor

Membrii Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România au următoarele obligaţii:

a. să respecte dispoziţiile Legii 307/2004, ale prezentului Statut, Regulamentului de organizare şi funcţionare;

b. să respecte şi să aplice prevederile Codului de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al moaşei;

c. să respecte şi să ducă la îndeplinire hotărârile, deciziile luate de organele de conducere naţionale sau judeţene ale OAMMR;

d. să achite cu regularitate cotizaţia lunară în cuantumul stabilit de prezentul Statut;

e. să se abţină de la orice faptă menită a aduce prejudicii O.A.M.M.R. sau prestigiului profesiei de asistent medical şi profesiei de moaşă;

f. să participe cu regularitate la şedinţele organizate de OAMMR;

g. să apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali şi moaşelor;

h. să facă dovada cunoaşterii normelor de deontologie profesională şi a celor care reglementează exercitarea profesiei de asistent medical si de moasa, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România;

i. să rezolve cu celeritate şi profesionalism sarcinile ce le-au fost încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai O.A.M.M.R.;

j. să contribuie la creşterea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de pregătire, manifestări ştiinţifice, precum şi la celelalte forme de educaţie continuă creditate, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Statut, precum şi ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical şi moaşei;

Art.20.

(1) Funcţiile de conducere la nivel judeţean sau naţional din structurile Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România sunt incompatibile cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale din Romania ale asistentilor medicali si moaselor.

(2) Încălcarea obligaţiilor stipulate în precedentul articol constituie abatere de la disciplina şi deontologia profesională şi se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii 307/2004, precum şi ale prezentului Statut.
 

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. ORGANELE DE CONDUCERE
 

Secţiunea I-a . Organizarea O.A.M.M.R. la nivel judeţean/mun.Bucuresti
 

Art.21.

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al mun. Bucureşti, şi funcţionează prin filialele judeţene şi a mun. Bucureşti.

(2) Filialele judeţene/mun. Bucureşti nu au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică, funcţională în limitele prevăzute de prezentul Statut, Legea 307/2004, precum şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare.

(3) Filialele judeţene / mun.Bucureşti nu pot încheia acte juridice în numele organizaţiei naţionale sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor respective şi retragerea calitatii de membru a persoanei în cauză.

(4) Sediul filialei judeţene este în oraşul reşedinţă de judeţ, respectiv în mun.Bucureşti, pentru filiala mun.Bucureşti.

Art.22.

Organele de conducere ale O.A.M.M.R. la toate nivelele sunt alese prin vot secret conform dispoziţiilor Legii 307/2004 şi ale Regulamentului electoral, care face parte integrantă din prezentul Statut.

Art.23.

Organele de conducere ale filialelor judeţene, respectiv a mun.Bucureşti se subordonează din punct de vedere ierarhic Consiliului Naţional al O.A.M.M.R. şi respectiv, Biroului Executiv al O.A.M.M.R. , deciziile acestora fiind obligatorii, atât pentru membrii filialelor cât şi pentru organele de conducere ale acestora.

Art.24.

Organele de conducere ale filialei judeţene, respectiv a mun.Bucureşti, sunt:

a. Adunarea Generală Judeţeană/mun.Bucuresti a asistenţilor medicali şi moaşelor;

b. Consiliul Judeţean, respectiv al mun.Bucureşti;

c. Biroul Consiliului Judeţean, respectiv al mun.Bucureşti;

d. Preşedintele filialei judetene/mun.Bucuresti

Art.25. - Adunarea Generală Judeţeană

Adunarea Generală Judeţeană/mun. Bucuresti este constituită din reprezentanţii tuturor asistenţilor medicali şi moaşelor cu drept de liberă practică înscrişi în filiala respectivă.

Art.26.

Adunarea Generală Judeţeană / mun.Bucuresti are următoarele atribuţii:

a) alege prin vot secret cu majoritate simplă, membrii Consiliului judeţean / mun.Bucuresti;

b) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prezentul Statut sau Regulament.

Art.27.

(1) Adunarea Generală Judeţeană/mun.Bucuresti se întruneşte ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui filialei, din iniţiativă proprie, sau la cererea a cel puţin jumătate dintre membrii Consiliului judeţean.

(2) Adunarea Generală Judeţeană/mun.Bucuresti îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa a 2/3 dintre membrii acesteia.

Art.28.

(1) Dezbaterile din şedinţele Adunării Generale Judeţene sunt conduse de Preşedintele filialei şi se consemnează în Registrul de procese verbale al Adunării Generale Judeţene întocmit şi ţinut de Secretarul Biroului Consiliului Judeţean/mun.Bucuresti.

(2) Registrul de procese verbale al Adunării Generale Judeţene /mun.Bucuresti se ţine pe un caiet ale cărui file sunt numerotate şi ştampilate. Numerotarea se va face cronologic începând cu nr.1.

(3) In Registru va fi consemnată data de desfăşurare a fiecărei şedinţe, ordinea de zi, prezenţa membrilor, luările la cuvânt, hotărârile aprobate, numărul de voturi, precum şi opiniile separate.

(4) La fiecare şedinţă desfăşurată Registrul de procese verbale va fi semnat de Preşedinte şi contrasemnat de ceilalţi membri ai Consiliului Judeţean sub sancţiunea nulităţii absolute.

Art.29. – Consiliul Judeţean, respectiv al mun.Bucureşti

Consiliul judeţean /mun.Bucureşti este alcătuit dintr-un număr de membri proporţional cu numărul asistenţilor medicali şi moaşelor înscrişi în filiala respectivă, conform dispoziţiilor Legii 307/2004.

Art.30.

Consiliul Judeţean/mun. Bucureşti are următoarele atribuţii:

a. promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesională a asistentului medical şi moaşei în exercitarea profesiei;

b. alege dintre membrii săi un Birou format din: un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar;

c. aprobă desemnarea nominală a şefilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structura proprie;

d. aproba prin decizie repartizarea activităţii de coordonare a departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate în sarcina membrilor Biroului Consiliului;

e. aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii filialei, în limita competenţelor stabilite de Consiliul National cu respectarea legislatiei;

f. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli ;

g. analizează şi aprobă raportul de activitate al Biroului Consiliului;

h. alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului Consiliului;

i. aproba conferirea titlului de membru fondator, membru de onoare, la propunerea Biroului Consiliului Judetean/mun. Bucuresti;

j. aproba acordarea recompenselor, diplomelor de onoare şi excelenţă;

k. îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prezentul Statut sau Regulament;

l. în cazul demisiei sau incapacităţii exercitarii funcţiei de Presedinte, Consiliul Judetean/mun.Bucuresti alege prin vot secret, dintre vicepreşedinţi, persoana care va prelua atributiile preşedintelui, până la organizarea urmatoarelor alegeri şi, de asemenea, va alege din rândul membrilor Consiliului Judetean/mun.Bucuresti un vicepresedinte pentru funcţia rămasă astfel vacantă;

m. alege prin vot secret, din randul membrilor săi, în cazuri similare celor prevăzute la lit.l, persoana care va prelua atributiile funcţiei elective de membru al Biroului Consiliului, respectiv Consiliul Judetean/mun.Bucuresti, până la organizarea de noi alegeri;

Art.31.

(1) Consiliul Judeţean/mun.Bucureşti se întruneşte în sesiune ordinara trimestriala şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinara.

(2) Consiliul judeţean/al mun.Bucureşti este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă.

(3) Hotărârile Consiliul Judeţean/mun.Bucuresti, sunt obligatorii pentru toţii membrii filialei respective, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.

Art.32.

(1) Dezbaterile Consiliului judeţean/ al mun.Bucureşti sunt conduse de Preşedintele filialei şi se consemnează în Registrul de procese verbale al Consiliul Judeţean / mun. Bucureşti întocmit de Secretar.

(2) La dezbaterile Consiliului Judeţean /mun.Bucuresti pot participa reprezentanti ai organelor de conducere ierarhic superioare, din proprie initiativa sau la solicitarea Biroului Consiliului Judetean al filialei.

Art.33.

(1) Participarea membrilor Consiliului Judeţean / mun.Bucureşti la şedinţe este obligatorie.

(2) Membrii Consiliului Judeţean / mun.Bucureşti au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă in cuantumul stabilit de Consiliul Judetean/mun.Bucuresti la propunerea Biroului Consiliului, numai cu condiţia să fi participat la şedinţa respectivă.
 

Art.34.

Membrii Consiliului Judeţean / mun.Bucureşti care absentează nemotivat la trei şedinţe consecutive vor fi suspendati si sancţionaţi în conformitate cu dispoziţiile Legii 307/2004 si prezentului Statut.

Art.35.

Membrii Consiliul Judeţean / mun.Bucureşti nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei calitati private.

Art.36.

(1) Consiliul Judeţean / mun.Bucureşti poate acorda statutul de invitat la lucrările sale membrilor care nu deţin nici o funcţie electivă în cadrul organizaţiei în scopul diseminării informaţiei.

(2) Invitatul la lucrările Consiliul judeţean, respectiv al mun.Bucureşti nu are drept de vot.

Art.37. Biroul Consiliului judeţean/ mun.Bucuresti

(1) Activitatea filialei este coordonată între sesiunile Consiliul Judeţean / mun.Bucureşti de către Biroul Consiliul Judeţean/ mun.Bucureşti.

(2) Biroul Consiliului Judeţean/mun.Bucuresti este format din:

- preşedinte;

- doi vicepreşedinţi;

- secretar;

Art.38.

(1) Biroul Consiliului Judeţean/mun.Bucuresti se întruneşte statutar în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia decizii valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi. In situaţii de balotaj, votul Presedintelui este decisiv.

(2) Dezbaterile din cadrul Biroului Consiliului Judeţean/mun.Bucuresti se consemnează în Registrul de procese verbale si vor fi sustinute cu prezenta obligatorie a consilierilor nationali.

Art.39.

Biroul Consiliului Judeţean/mun.Bucuresti se întruneşte ori de cate ori este nevoie la convocarea Preşedintelui filialei sau a cel puţin doi dintre membrii săi.

Art.40.

Atribuţiile Biroului Consiliului Judeţean/mun.Bucuresti sunt:

a. coordonează şi conduce activitatea filialei în perioada dintre sesiunile Consiliului Judeţean / mun.Bucureşti;

b. asigura functionarea OAMMR la nivel judetean / mun.Bucuresti;

c. tine evidenta membrilor sai autorizati si aproba transferul membrilor de la o filiala la alta;

d. comunica Biroului Executiv al OAMMR orice modificare in legatura cu membrii Consiliului Judetean/mun. Bucuresti sau Biroului Consiliului;

e. coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor din structura proprie, repartiţia acestora făcându-se prin hotărârea Consiliului Judeţean/mun.Bucuresti;

f. eliberează membrilor filialei judeţene/mun. Bucuresti Certificatul de membru ;

g. răspunde la sesizările, adresele, petiţiile adresate filialei de către membrii acesteia sau alte persoane în termen de 30 de zile lucrătoare; în caz contrar, petiţionarul are dreptul de a sesiza organele ierarhic superioare care vor analiza si solutiona dupa caz aceste petitii;

h. aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii filialei, în limita competenţelor stabilite de Consiliul National si cu respectarea legislatiei;

i. întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune pe care îl supune aprobării Consiliului Judeţean/mun.Bucuresti şi îl înaintează spre informare Biroului Executiv al OAMMR;

j. informează Consiliul Judeţean/mun.Bucuresti cu privire la deciziile emise între şedinţele consiliului;

k. propune Biroului Executiv al OAMMR spre validare numirea reprezentantilor OAMMR in Consiliile de Administratie ale spitalelor.

Art.41.

In exercitarea funcţiei pe care o deţine Preşedintele filialei:

a) asigură conducerea şi coordonarea Biroului Consiliului;

b) primeşte şi repartizează departamentelor/compartimentelor de specialitate petiţiile, cererile adresate de membrii organizaţiei sau de alte persoane;

c) aprobă angajarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv al filialei;

d) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului, în limita prevederilor legale;

e) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate şi a personalului executiv;

f) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;

g) exercită atribuţiile ordonatorului principal de credite;

h) reprezinta filiala in relatia cu autoritatile si institutiile guvernamentale si nonguvernamentale , cu mass media ,cu alte persoane fizice si juridice;

i) conduce lucrările Adunării Generale Judeţene/mun.Bucuresti, ale Consiliului judeţean/mun.Bucuresti şi ale Biroului Consiliului;

j) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii;

k) ia masuri pentru a asigura participarea membrilor Consiliului National la sedintele acestuia.

Art.42.

In lipsa sa, Preşedintele poate mandata un vicepreşedinte pentru exercitarea atribuţiilor sale, în tot sau numai în parte.

Art.43.

Vicepreşedinţii Biroului Consiliului în exercitarea funcţiei elective pe care o deţin:

a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;

b) întocmesc la sfârşitul fiecărui an sau la cererea Preşedintelui filialei, o informare privind activitatea departamentelor, compartimentelor aflate sub autoritatea lor;

c) exercită orice alte atribuţii date de presedintele Biroului Consiliului;

Art.44.

Secretarul Biroului Consiliului Judeţean/mun. Bucuresti are următoarele atribuţii:

a) îndrumă şi coordonează activitatea Secretariatului şi a serviciilor aflate în subordine;

b) raspunde de gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia;

c) organizează activitatea de întreţinere şi stabileşte măsuri pentru paza sediului instituţiei, prin structurile de resort;

d) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă Biroului Consiliului Judeţean un raport asupra acestui inventar;

e) organizează activitatea pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;

f) păstrează Registrele de procese verbale ale Adunării Generale Judeţeane/mun.Bucuresti, Consiliul Judeţean/mun.Bucuresti precum şi ale Biroul Consiliului Judeţean/mun.Bucuresti;

g) exercită orice alte atribuţii date de presedintele Biroului Consiliului.
 

Secţiunea a-II-a Organizarea la nivel naţional

 

Art.45.

Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România la nivel naţional sunt:

- Adunarea Generală Naţională

- Consiliul Naţional

- Biroul Executiv

- Preşedintele

Art.46. - Adunarea Generală Naţională

(1) Adunarea Generală Naţională este constituită din reprezentanţii aleşi la nivel judeţean şi ai mun. Bucureşti.

(2) Adunarea Generală Nationala se întruneşte ori de câte ori este nevoie la propunerea presedintelui sau la cererea a cel putin jumatate plus unu dintre membrii Consiliului National .

(3) Adunarea Generală Naţională alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului Naţional al O.A.M.M.R.

(4) Adunarea Generală Naţională adoptă, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi, prin vot secret, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical şi al moaşei din România, Statutul O.A.M.M.R. şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al O.A.M.M.R. In aceleaşi condiţii se adoptă şi modificarea actelor constitutive sus-menţionate.

Art.47. - Consiliul Naţional

(1) Consiliul Naţional este alcătuit din câte doi reprezentanţi ai fiecărui judeţ, respectiv patru reprezentanţi ai mun. Bucureşti, şi câte un reprezentant din ministerele cu reţea sanitară proprie.

(2) Consiliului Naţional se întruneşte în sesiuni ordinare trimestriale şi extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea Biroului Executiv sau a Preşedintelui.

(3) Consiliul Naţional este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă.

(4) Votul membrilor Consiliul Naţional este, de regulă, deschis şi personal. In anumite situaţii Consiliul poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.48.

(1) În cazul demisiei sau incapacităţii exercitării funcţiei de Presedinte, Consiliul Naţional alege prin vot secret, dintre vicepreşedinţi, persoana care va prelua atribuţiile preşedintelui, până la organizarea urmatoarelor alegeri şi, de asemenea, va alege din rândul membrilor Consiliului National un vicepreşedinte pentru funcţia rămasă astfel vacantă.

Art.49.

Hotărârile Consiliul Naţional sunt obligatorii pentru toţii membrii O.A.M.M.R. , în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.

Art.50.

Consiliul Naţional exercită următoarele atribuţii:

a. alege, prin vot secret, membrii Biroului Executiv al Consiliului;

b. revocă mandatul membrilor Biroului Executiv aflaţi în situaţii de nedemnitate, suspendare, incompatibilitate sau vacanţă a funcţiei elective;

c. alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului Executiv;

d. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale organizaţiei profesionale;

e. aprobă desemnarea nominală a şefilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structură, la propunerea Biroului Executiv cu respectarea legislatiei in vigoare;

f. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli ;

g. analizează şi aprobă raportul de activitate al Biroului Executiv;

h. analizează Raportul anual de activitate şi gestiune înaintat de filialele judetene;

i. stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţii medicali şi moaşe;

j. aprobă Programul Naţional de Educaţie Medicala Continuă şi stabileşte numărul minim de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului Executiv;

k. soluţionează prin Comisia de disciplină, mediere şi deontologie profesională, abaterile date în competenţa sa, pronunţându-se în consecinţă;

l. analizeaza si soluţionează abaterile săvârşite de membrii O.A.M.M.R. care deţin funcţii elective şi se pronunţă în consecinţă;

m. stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare datorată de fiecare membru, precum şi cota parte ce va fi virată către structurile centrale ale organizaţiei;

n. acordă recompense, diplome de onoare şi excelenţă la propunerea Biroului Executiv;

o. aprobă afilierea O.A.M.M.R. la organizaţiile internaţionale profesionale ale asistenţilor medicali şi moaşelor , precum şi cotele de contribuţie la acestea;

p. aprobă aplicarea de sancţiuni la propunerea Biroului Executiv al OAMMR pentru neindeplinirea obligatiilor ce decurg din exercitarea funcţiilor elective;

q. stabileşte indemnizaţia membrilor Biroului Executiv;

r. îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prezentul Statut sau Regulament.

Art.51. Biroul Executiv

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România este coordonat între sesiunile Consiliului Naţional de către Biroul Executiv al OAMMR, care asigură activitatea permanentă.

(2) Biroul Executiv al OAMMR este alcătuit din preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar. Biroul Executiv al OAMMR se întruneşte ori de cate ori si la nevoie la convocarea Preşedintelui sau a cel puţin doi dintre membrii Biroului.

(3) Dezbaterile din cadrul Biroului Executiv se consemnează în Registrul de procese verbale .

Art.52.

Biroul Executiv exercită următoarele atribuţii:

a. asigură coordonarea şi conducerea activităţii curente a O.A.M.M.R. între sesiunile Consiliului Naţional;

b. convoacă Adunarea Generală Naţională a O.A.M.M.R. şi Consiliul Naţional în şedinţe ordinare şi extraordinare;

c. organizează şedinţele Adunării Generale Naţionale, ale Consiliului Naţional, propune ordinea de zi şi se asigură de consemnarea celor dezbătute;

d. elaborează Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi moaşei, Statutul O.A.M.M.R. şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al O.A.M.M.R. pe care le supun aprobării Adunării Generale Naţionale;

e. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului National proiecte de modificare a actelor statutare în conformitate cu realităţile legislative;

f. elaborează Regulamentul Electoral pe care-l propune spre aprobare Consiliului Naţional al O.A.M.M.R.;

g. elaborează Regulamentul de funcţionare şi organizare al Comisiei CNCF pe care îl supune aprobării Consiliului Naţional;

h. elaborează organigrama departamentelor/compartimentelor profesionale, comisiilor de specialitate din structura O.A.M.M.R. şi aprobă Regulamentul de funcţionare al fiecărei structuri interne;

i. analizeaza cererile, petitiile si reclamatiile membrilor OAMMR nesolutionate la nivelul filialei judetene, pe care le solutioneaza sau dispune solutionarea lor;

j. organizeaza si coordoneaza educaţia medicala continua, elaborarea metodologiei şi tematicilor de concursuri şi examene, elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă, precum şi a celorlalte acte normative incidente;

k. desemnează reprezentanţii O.A.M.M.R. în Consiliile de administraţie ale spitalelor, comisiile de acreditare, de organizare a concursurilor şi examenelor, etc., la propunerea filialelor judetene;

l. efectuează în fiecare an prin membrii săi controlul administrativ la filialele judetene şi prezintă concluziile şi propunerile de redresare /sancţionare a activităţii Consiliului Naţional ;

m. acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute filialelor teritoriale;

n. gestionează eventualele conflicte ivite între membri şi filiale sau între filiale;

o. răspunde la petiţiile, cererile adresate de membrii organizaţiei sau de alte persoane în termen de 30 de zile;

p. duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Naţional şi exercită orice alte atribuţii stabilite de acesta;

q. îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prezentul Statut sau Regulament;

Art.53. – Preşedintele O.A.M.M.R.

(1) Preşedintele Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România este ales de către membrii Consiliul Naţional, prin vot secret, cu majoritate simplă.

(2) Preşedintele poate delega unul dintre vicepreşedinţi pentru exercitarea atribuţiilor sale în tot sau numai în parte.

Art.54.

Preşedintele O.A.M.M.R. exercită următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea şi coordonarea întregii activităţi a instituţiei;

b) reprezintă O.A.M.M.R. în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;

c) primeşte şi repartizează departamentelor de specialitate, compartimentelor, celorlalte structuri ale organizaţiei teritoriale cererile, petiţiile, adresele şi se asigură de soluţionarea acestora;

d) semnează rapoartele, recomandările, precum şi celelalte acte ale instituţiei care se pot emite numai cu acordul său;

e) aprobă numirea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv, acordă gradaţii, salarii de merit şi alte drepturi, potrivit dispoziţiilor legale;

f) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate şi a personalului executiv;

g) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului executiv, în condiţiile legii;

h) exercită atribuţiile ordonatorului principal de credite;

i) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;

j) conduce lucrările Adunării Generale Naţionale, ale Consiliului Naţional şi ale Biroului Executiv;

k) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii instituţiei, în limita cadrului legal;

l) încheie acte juridice în numele O.A.M.M.R., cu aprobarea celorlalţi membri ai Biroului Executiv ;

m) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii;

Art.55 – Vicepreşedinţii O.A.M.M.R.

Vicepreşedinţii Biroului Executiv, în exercitarea funcţiei elective pe care o deţin:

a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;

b) întocmesc la sfârşitul fiecărui an sau la cererea Preşedintelui, o informare privind activitatea departamentelor, compartimentelor aflate sub autoritatea lor;

c) efectuează verificări periodice administrativ-organizatorice la nivelul filialelor judetene şi întocmesc un raport cu privire la rezultatele constatate pe care-l prezintă Biroului Executiv, sau după caz, Consiliul Naţional;

d) exercită orice alte atribuţii date de presedintele OAMMR;

Art.56.

Secretarul Biroului Consiliului Naţional are următoarele atribuţii:

a) îndrumă şi coordonează activitatea Secretariatului şi a serviciilor aflate în subordine;

b) raspunde de gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia;

c) organizează activitatea de întreţinere, de dotare şi stabileşte măsuri pentru paza sediului instituţiei, prin structurile de resort;

d) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă Biroului Executiv al OAMMR un raport asupra acestui inventar;

e) organizează activitatea pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;

f) păstrează Registrele de procese verbale ale Adunării Generale Naţionale, Consiliului Naţional, precum şi ale Biroului Executiv;

g) exercită orice alte atribuţii date de presedintele OAMMR.

Art.57.

Membrii O.A.M.M.R. care deţin şi exercită funcţii elective în cadrul organizaţiei profesionale răspund solidar sau personal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea credinţă a atribuţiilor, în conformitate cu dispoziţiile Legii 307/2004, ale prezentului Statut, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a celorlalte acte normative.

Art.58.

Nerespectarea deciziilor Consiliul Judeţean / mun.Bucureşti, precum şi ale organelor centrale de conducere constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform dispoziţiilor Legii 307/2004 si prezentului Statut.
 

Secţiunea a III- a – Departamentele, compartimentele profesionale

Art.59.

(1) La nivelul Consiliului Naţional funcţionează departamente/compartimente de specialitate, precum şi Comisii de specialitate ale asistenţilor medicali generalişti, Comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru celelalte specialităţi ale asistenţilor medicali, precum şi Comisia de disciplină.

(2) Filialele judetene pot adopta, după caz, o structură asemanătoare în organizarea activităţii.

(3) Atribuţiile departamentelor, compartimentelor de specialitate, precum şi ale comisiilor sus menţionate sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al O.A.M.M.R.
 

Art.60.

(1) Fiecare departament/compartiment va fi condus de un şef de departament/compartiment aprobat nominal de către Consiliul Naţional al O.A.M.M.R.

(2) Structura fiecărui departament/compartiment, precum şi statul de funcţiuni sunt aprobate de Biroul Executiv al Consiliul Naţional la propunerea şefilor de departamente/compartimente.

Art.61.

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România este structurat astfel:

A. DEPARTAMENTE/COMPARTIMENTE DE SPECIALITATE

1. Departamentul profesional ştiinţific în componenţa căruia intră:

a. Compartimentul Educatie Medicala Continua

b. Compartimentul asistenţi medicali generalişti care cuprinde:

• comisiile de specialitate a asistenţilor medicali generalişti

c. Compartimentul moaşe care cuprinde:

• comisia de specialitate a moaşelor

d. Compartimentul asistenţi medicali din alte specialităţi care cuprinde:

• comisiile de specialitate pentru specialităţi

2. Departamentul jurisdicţie profesională, etică şi deontologie medicală, în cadrul căruia funcţionează:

• Comisia de disciplină, mediere şi deontologie profesională

• Centrul de informare legislativă

3. Departamentul imagine, publicaţii, comunicare, relaţii cu mass-media şi relaţii internaţionale

4. Departamentul de control si supraveghere a profesiei

• Compartimentul acreditare, avizare şi evaluare

• Compartimentul standardizare: de calitate, de exercitare a profesiei, de dotare a cabinetelor individuale

5. Departamentul recunoaştere diplome

• Centrul lingvistic

B. SECRETARIATUL GENERAL, în componenţa căruia funcţionează:

• Direcţia de secretariat şi protocol

• Direcţia economico-financiară, aprovizionare şi administrare a patrimoniului
 

C. COMISIA NAŢIONALĂ DE CONTROL FINANCIAR
 

Art. 62. Comisia Naţională de Control Financiar

(1) Comisia Nationala de Control Financiar (CNCF) este compusă din trei reprezentanţi care nu pot indeplini funcţii similare în alte comisii si au studii de specialitate in domeniul financiar contabil.

(2) Presedintele Comisiei Nationale de Control Financiar ocupă funcţia prin concurs şi va avea obligatoriu studii superioare de specialitate.

(3) Ceilalti membri ai Comisiei Nationale de Control Financiar vor fi propusi de Presedintele C.N.C.F., cu avizul Biroului Executiv si validati de Consiliul National al OAMMR pentru un mandat de 4 ani.

(4) Comisia Nationala de Control Financiar este subordonată, din punct de vedere ierarhic Biroului Executiv si Consiliului National.
 

Art.63.

(1) Comisia Nationala de Control Financiar îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare propriu aprobat de Biroul Executiv si Consiliul National al OAMMR.

(2) Comisia Nationala de Control Financiar verifică conturile de venituri şi cheltuieli ale organizaţiei la nivel judetean şi naţional, în concordanţă cu standardele de audit româneşti.

(3) Comisia Nationala de Control Financiar răspunde de realitatea, legalitatea şi temeinicia operaţiunilor de verificare efectuate şi certifică veridicitatea rezultatelor.

(4) Birourile Consiliilor judeţene/mun. Bucuresti si Biroul Executiv vor pune la dispoziţia Comisiei Nationale de Control Financiar documentele sau informaţiile necesare în îndeplinirea atribuţiilor sale.
 

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL O.A.M.M.R. . VENITURI ŞI CHELTUIELI

 

Art.64.

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România are patrimoniu propriu pe care îl administrează cu diligenţa unui bun proprietar.

(2) Patrimoniul O.A.M.M.R. este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, dobândite în condiţiile legii.

(3) In exercitarea drepturilor sale O.A.M.M.R. posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său, şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.

Art.65.

Veniturile Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se constituie din :

- taxe de înscriere;

- cotizaţii lunare;

- donaţii, sponsorizări, potrivit legii;

- fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, culturale şi din drepturi editoriale, în condiţiile legii;

- fonduri provenite din colaborări, finanţări, sponsorizări, etc.

- alte surse, cu respectarea dispoziţiilor legale;

Art.66.

(1) Taxa de înscriere va fi in cuantum de 100.000 lei si va ramane la filiala judeteana/mun.Bucuresti.

(2) Cotizaţia de membru al OAMMR se încasează lunar de la fiecare asistent medical / moaşă pe statul de plata şi va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de încadrare , conform hotărârii Consiliului National.

Art.67.

(1) Fondurile financiare rezultate în urma aplicării prevederilor art.66 alin.(1) se depun în totalitate în contul filialei al O.A.M.M.R.

(2) 25% din fondurile financiare rezultate în urma aplicării dispoziţilor art.66 alin.2 se depun în contul central al O.A.M.M.R.

(3) Fondurile financiare rezultate din celelalte surse se depun în exclusivitate în contul filialei judetene.

Art.68.

(1) Neplata cotizaţiei de către membrii O.A.M.M.R. timp de 90 de zile atrage atenţionarea scrisă de catre Biroul Consiliului şi sancţionarea cu suspendarea din calitatea de membru până la plata cotizaţiei aferente.

(2) Intarzierea platii peste 90 de zile, de catre filialele judetene/mun.Bucuresti OAMMR a cotei aferente din cotizaţia incasata si datorata atrage atentionarea scrisa a Biroului Consiliului Judetean din partea Biroului Executiv al OAMMR si sanctionarea cu penalitati de 10% pe luna din suma datorata, blocarea contului filialei sau suspendarea din functie a presedintelui filialei până la plata cotizatiei şi penalitatilor la zi.

Art.69.

Pentru eliberarea adeverinţei de malpraxis, a avizului de înfiinţare a cabinetului medical individual sau a formelor asociative se pot percepe taxe al caror cuantum va fi stabilit de Consiliul National la propunerea Biroului Executiv, iar pentru alte servicii prestate membrilor se pot percepe anumite taxe al căror cuantum va fi stabilit de catre Consiliul Judetean al O.A.M.M.R la propunerea Biroului Consiliului Judetean

Art.70.

Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru cheltuielile administrative(salarizare, procurare mijloace fixe sau de inventar), finanţarea cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea pregătirii profesionale, alte cheltuieli necesare pentru exercitarea atribuţiilor O.A.M.M.R.

Art.71.

Membrii O.A.M.M.R. care au fost excluşi din organizaţie nu pot ridica nici o pretenţie patrimonială asupra veniturilor sau patrimoniului O.A.M.M.R., asupra taxelor de înscriere, cotizaţiilor sau eventualelor contribuţii băneşti efectuate pe perioada cât acestia au avut calitatea de membri ai O.A.M.M.R.
 

CAPITOLUL V

SANCŢIUNI ŞI PROCEDURI DISCIPLINARE

 

Art.72.

(1) Constituie abatere disciplinara fapta prin care se încalcă prevederile Legii 307/2004, ale prezentului Statut, Regulamentului de organizare şi funcţionare, Codul de etica si deontologie al asistentului medical precum şi a celorlalte acte normative emise de O.A.M.M.R.

(2) Răspunderea disciplinară atrage aplicarea uneia din următoarele sancţiuni:

a. mustrare;

b. avertisment;

c. suspendarea temporară a calităţii de membru al O.A.M.M.R. ;

d. retragerea calităţii de membru al O.A.M.M.R. şi propunerea de anulare a autorizaţiei de liberă practică a profesiei pentru o perioadă limitată sau definitiv;

Art. 73.

Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea civilă, penală şi contravenţională sau materială.

Art.74.

(1) Sancţiunile prevăzute la art.72 alin.(2) lit.a şi b corespund săvârşirii unei abateri simple şi sunt de competenţa Consiliul judeţean al filialei.

(2) Sancţiunile prevăzute la art.72 alin.(2) lit.c şi d corespund săvârşirii unei abateri grave şi sunt de competenţa Consiliul Naţional al O.A.M.M.R.

Art.75.

(1) Plângerea, sesizarea se adresează filialei judetene/mun.Bucuresti în care îşi desfăşoară activitatea membrul O.A.M.M.R. împotriva căruia se depune plângerea în termen de 30 de zile de la data savarsirii sau cunoasterii savarsirii faptei, dar nu mai tarziu de 6 luni.

(2) Plângerea se depune personal, prin mandatar, ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot face plângere prin reprezentanţii legali.

(4) In cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.

Art.76.

Plângerea este considerată admisibilă dacă conţine următoarele elemente: numele, prenumele, domiciliu petiţionarului, elemente de indentificare ale asistentului împotriva căruia se îndreptă petiţia, locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probă, semnătura petiţionarului.

Art.77.

La primirea plângerii, organul competent, verificând condiţiile de admisibilitate va dispune:

a. respingerea plângerii ca nefondată;

b. declanşarea procedurii de solutionare a cauzei în conformitate cu dispoziţiile Codului de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi moaşei, precum şi ale prezentului Statut;

Art.78.

(1) La stabilirea încadrării faptei în abatere simplă sau gravă, precum şi în procesul de individualizare a sancţiunii se va ţine seama de următoarele elemente exemplificativ enumerate: gradul de pericol social al faptei, rezultatul imediat şi de durată al acesteia, săvârşirea intenţionată sau din culpă a faptei , prezenţa discernământului în momentul săvârşirii faptei, modul şi mijloacele de săvârşire, atitudinea asistentului medical/moaşei pe parcursul desfăşurării anchetei etc.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea sancţiunii

Art.79.

(1) Contestaţia împotriva deciziei Consiliul judeţean/mun. Bucuresti se adresează Comisiei Nationale de disciplina, mediere si deontologie profesionala in termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestaţia împotriva deciziei Consiliul Naţional se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îţi desfăşoară activitatea asistentul medical sau moaşa, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art.80.

Abaterile disciplinare săvârşite de membrii O.A.M.M.R. care exercită funcţii elective se cercetează de către Comisia Naţională de disciplină, mediere şi deontologie profesională, iar aplicarea sancţiunii se face de către plenul Consiliului Naţional.

Art.81.

Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de 30 de zile de la data săvârşirii sau cunoaşterii săvârşirii faptei dar nu mai tarziu de 6 luni.
 

Art.82.

Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii 307/2004, ale Codului de etică şi deontologie profesională, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare .
 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE
 

Art.83.

(1) Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania a fost adoptat de catre Adunarea Generala a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania la data de 20.10.2004 in conformitate cu dispozitiile art. 51, alin. 3 din Legea nr. 307/2004.
 

(2) Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării lui şi va fi publicat Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I.

 

ANEXA 1
 

FILIALELE JUDETENE ALE ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR

DIN ROMANIA
 

1. FILIALA ALBA;

2. FILIALA ARAD;

3. FILIALA ARGES;

4. FILIALA BACAU;

5. FILIALA BIHOR;

6. FILIALA BISTRITA-NASAUD;

7. FILIALA BOTOSANI;

8. FILIALA BRAILA;

9. FILIALA BRASOV;

10. FILIALA BUCURESTI;

11. FILIALA BUZAU;

12. FILIALA CARAS-SEVERIN;

13. FILIALA CALARASI;

14. FILIALA CLUJ;

15. FILIALA CONSTANTA;

16. FILIALA GALATI;

17. FILIALA DAMBOVITA;

18. FILIALA DOLJ;

19. FILIALA GALATI;

20. FILIALA GIURGIU;

21. FILIALA GORJ;

22. FILIALA HARGHITA;

23. FILIALA HUNEDOARA;

24. FILIALA IALOMITA;

25. FILIALA IASI;

26. FILIALA ILFOV;

27. FILIALA MARAMURES;

28. FILIALA MEHEDINTI;

29. FILIALA MURES;

30. FILIALA NEAMT;

31. FILIALA OLT;

32. FILIALA PRAHOVA;

33. FILIALA SALAJ;

34. FILIALA SATU-MARE;

35. FILIALA SIBIU;

36. FILIALA SUCEAVA;

37. FILIALA TELEORMAN;

38. FILIALA TIMIS;

39. FILIALA TULCEA;

40. FILIALA VALCEA;

41. FILIALA VASLUI;

42. FILIALA VRANCEA;
 

Prezenta anexa face parte integranta din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. 

 

ANEXA 2
 

Prezenta anexa face parte integranta din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

 


ANEXA 3
 

COTOR
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA
FILIALA
………………………….………..
CERTIFICAT
DE   MEMBRU
Seria …………… nr…………………………… 
Numele ……………………………..
Prenumele ….…………………….
AUTORIZAŢIE
DE  LIBERĂ PRACTICĂ
Nr.  …………
din  …………………….
specialitatea
……………………………………………
Locul de muncă
……………………………………………
Semnătura 
……………………..
Data eliberării
……………………….


 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIAFILIALA
…………………………………………………………….
CERTIFICAT DE MEMBRU
DOMNUL/DOAMNA …………………………………………………………..
ESTE MEMBRU AL ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA – FILIALA ……………………………………. ŞI ESTE ABILITAT SĂ EXERCITE PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL/MOAŞĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI CU RESPECTAREA LEGII 307/2004 ŞI AVIZULUI O.A.M.M.R.

                                                            Secretar,                  Preşedinte,
                                          Ştampila
                                                       …..…………………..           ………………………….
Seria …………nr.  …………
                                                                            ta eliberarii…………………………….

Vizualizari: 1662