REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA

 

Având în vedere dispoziţiile art. 51 alin.3 şi art.68 din Legea 307/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.578/30.VI.2004, cu modificările ulterioare, Adunarea Generală Naţională a OAMMR adoptă prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România reglementează desfăşurarea activităţii structurilor executive din cadrul OAMMR, organizaţie profesională cu personalitate juridică, nonguvernamentală, de interes public, apolitică, nonprofit a asistenţilor medicali şi moaşelor din România, înfiinţată în baza Legii 307/2004.

(2) Dispoziţiile prezentului Regulament reglementează organizarea şi funcţionarea OAMMR atât la nivelul filalelor judeţene, respectiv a mun.Bucureşti, cât şi la nivel naţional.

Art.2.

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se bucură de autonomie instituţională, organizându-se la nivel naţional şi judeţean, respectiv al mun.Bucureşti, şi funcţionând prin filialele judeţene şi a mun.Bucureşti.

(2) Între Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi filialele judeţene, respectiv cea a municipiului Bucureşti există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară în limitele legale conferite de dispoziţiile Legii 307/2004, ale Statutului OAMMR şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Art.3.

Filialele judeţene, şi respectiv a mun.Bucureşti, cuprind, în calitate de membri, asistenţii medicali şi moaşele autorizaţi în filialele respective.

Art.4.

(1) Filialele judeţene, respectiv a mun.Bucureşti, au obligaţia organizării ca minimă cerinţă organizatorică a Departamentului profesional ştiinţific, Departamentului de Jurisdictie Profesională, Etica şi Deontologie, punctelor teritoriale de informare privind legislaţia sistemului de sănătate, precum şi a Direcţiei de secretariat şi protocol, a Direcţiei economico-financiare, aprovizionare şi administrare a patrimoniului.

(2) Filialele judetene, respective a mun.Bucureşti, pot adopta în organizarea activităţii interne, după caz, o structură asemănătoare celei de la nivel naţional.

(1) In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, filialele judeţene, respectiv a mun.Bucureşti vor comunica organizaţiei centrale stuctura adoptată, împreună cu personalul aferent fiecărei structuri adoptate.

Art.5.

Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România are siglă, ştampilă şi însemne proprii, prezentate şi descrise în Anexa 2 a Statutului OAMMR, ocrotite conform dispoziţiilor legale.

Art.6.

(1) Sigla organizaţiei OAMMR va fi aplicata pe toate actele emise de e OAMMR atât la nivel naţional, cât şi judeţean cu menţionarea filialei, a sediului acesteia şi a celorlalte elemente de identificare cerute de prevederile legale.

(2) Sediul central al OAMMR este în Bucureşti, strada Cristian Popisteanu Nr.1-3,sector 1, Bucuresti.
 

CAPITOLUL II

PATRIMONIUL OAMMR

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE
 

Art.7.

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România are patrimoniu propriu pe care îl administrează cu dililgenţa unui bun proprietar.

(2) Patrimoniul OAMMR este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, dobândite în condiţiile legii.

(3) In exercitarea drepturilor sale OAMMR posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său, şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.

Art.8.

(1) Patrimoniul OAMMR este gestionat de Biroul Executiv al OAMMR, iar la nivel de filială de Biroul consiliului, respectiv al mun.Bucureşti.

(2) Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate la nivel naţional, cât şi la nivelul filialelor se organizează şi se conduce potrivit legislaţiei financiare în vigoare.

Art.9.

Organizarea şi conducerea activităţii contabile se asigură de către personal specializat atât la nivel naţional, cât şi la a nivelul filialelor, care au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii la sediile declarate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.10.

(1) Veniturile OAMMR se constituie din:

(2) taxe de înscriere şi cotizaţii lunare;

- donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;

- fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, culturale şi din drepturi editoriale, în condiţiile legii;

- fonduri provenite din colaborări, finanţări, sponsorizări, etc.

- alte surse, cu respectarea dispoziţiilor legale;

(3) Cheltuielile OAMMR sunt reprezentate de sumele sau valorile plătite sau de plătit, aferente activităţii desfăşurate.

Art.11.

(1) Veniturile şi cheltuielile instituţiei se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează anual atât la nivelul filialelor, cât şi la nivel naţional şi se aprobă de către Consiliul Judeţean/mun. Bucureşti, respectiv Cons.Naţional al O.A.M.M.R si poate suferi rectificari.
 

CAPITOLUL III

DEPARTAMENTELE/COMPARTIMENTELE DIN CADRUL OAMMR
 

Art.12.

(1) La nivelul Consiliului Naţional funcţionează departamente/compartimente de specialitate, precum şi Comisii de specialitate ale asistenţilor medicali generalişti, Comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru celelalte specialităţi ale asistenţilor medicali, Comisia de disciplină, mediere, etică şi deontologie profesională.

(2) Structura organizatorică internă a OAMMR se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile art.61 din Statutul OAMMR

Art.13.

Departamentele de specialitate din componenţa Ordinuluil Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România sunt:

1. Departamentul profesional ştiinţific

2. Departamentul jurisdicţie profesională, etică şi deontologie medicală

3. Departamentul imagine, publicaţii, comunicare, relaţii cu mass-media şi relaţii internaţionale

4. Departamentul de control şi supraveghere a profesiei

5. Departamentul recunoaştere diplome

6. Secretariatul General
 

Art.14.

(1) Departamentele sunt conduse de un şef de departament şi se află în coordonarea directă a unuia din membrii Biroului executiv al OAMMR, respectiv Biroului consiliului judeţean/al mun.Bucureşti

(2) Desemnarea, respectiv angajarea şefilor de departament se face de către Biroul executiv al OAMMR, respectiv Biroul consiliului judeţean/al mun.Bucureşti în condiţiile legii, după aprobarea nominală a acestora de către Consiliului Naţional/Judeţean, respectiv al mun.Bucureşti.

Art.15.

(1) In funcţie de ponderea şi de volumul lucrărilor, şeful de departament stabileşte şi înaintează conducerii instituţiei spre aprobare structura de personal necesară funcţionării departamentului si face propuneri nominale pentru ocuparea structurilor din cadrul departamentului.

(2) Şeful de departament are obligaţia stabilirii atribuţiilor structurile organizatorice interne ale departamentului, precum şi obligaţia elaborării fişei postului pentru personalul din subordine, pe care o supune spre aprobare conducerii instituţiei.

(3) Seful de departament răspunde de coordonarea şi eficientizarea activităţii structurilor aflate în componenţa departamentului.

Art.16.

(1) Compartimentele de specialitate sunt subordonate din punct de vedere ierarhic şefului de departament şi sunt conduse de către un şef de compartiment.

(2) Şeful de compartiment coordonează şi răspunde de activitatea comisiilor de specialitate aflate în structura compartimentului.

Art.17.

(1) Comisiile de specialitate se întrunesc în şedinţe ordinare si ori de cate ori este nevoie.

(2) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.

(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul organizaţiei proprii sau din afara acesteia.

Art.18.

(1) Departamentul profesional ştiinţific asigură ridicarea nivelului profesional al membrilor O.A.M.MR. prin elaborarea de programe şi standarde de acreditare periodică a competenţelor profesionale si indeplineste urmatoarele atributii:

a) organizează verificarea periodică a pregătirii profesionale a membrilor O.A.M.MR.;

b) asigură respectarea calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor de către asistenţii medicali şi organizează controlul activităţii medicale impreuna cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor, conform art.30 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

c) participă prin reprezentant în Subcomisia Urgenţă Prespitalicească şi A.T.I.;

d) organizează simpozioane, colocvii, cursuri având ca obiect dezbaterea problemelor curente ale exercitării profesiei de asistent medical şi moaşă, propagarea noilor descoperiri ale ştiinţei medicale, noile tehnici de acordare a asistenţei medicale, etc;

e) iniţiază şi susţine programe de informare, cunoaştere de către membrii săi a drepturilor profesionale;

(2) Departamentul este condus de un sef de departament, asistent medical principal, care indeplineste urmatoarele atributii:

a) coordonează şi controlează activitatea compartimentelor din subordinea departamentului pe care il conduce;

b) adigura colaborarea si schimbul de informatii intre compartimentele departamentului;

c) colaborează în mod nemijlocit cu vicepreşedintele desemnat să coordoneze şi să controleze activitatea departamentului său;

d) impreuna cu sefii de compartimente elaborează trimestrial Raportul de Activitate şi Planul de Activitate;

e) anual, sau ori de câte ori este nevoie, întocmeşte Raportul privind condiţiile de practicare a profesiunii de asistent medical în România însoţit de propuneri de îmbunătăţire a acestor condiţii, raport a cărui publicare rămâne la latitudinea Biroului Executiv.

f) asigură participarea instituţiei la diverse conferinţe, simpozioane, seminarii în ţară şi străinătate;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei în limitele competenţei sale.

Art.19.

In cadrul Departamentuuil profesional ştiinţific funcţionează :

- Compartimentul educaţie medicală continua

- Compartimentul asistenţi medicali generalişti

- Compartimentul moaşe

- Compartimentul asistenţi medicali din alte specialităţi

Art.20.

Departamentul jurisdicţie profesională, etică şi deontologie medicală este condus de un sef de departament si indeplineste urmatoarele atributii:

a) asigură consultanţa şi reprezentarea juridică a OAMMR în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor puterii de stat sau administraţiei de stat, în condiţiile legii;

b) asigura asistenta juridica in fata organelor jurisdictionale, nonguvernamentale, persoane fizice sau juridice;

c) urmăreşte şi asigură respectarea de către membrii OAMMR a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesionala, a Legii 307/2004 şi a prezentului Regulament;

d) colaborează la întocmirea regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor precum şi a altor acte cu caracter normativ elaborate de OAMMR ;

e) redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei;

f) asigură redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate şi care privesc OAMMR

g) avizează şi contrasemnază actele cu caracter juridic ale instituţiei la solicitarea conducerii OAMMR;

h) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;

i) eliberează avize pentru legalitate şi conformitate, care vor fi însoţite de semnătura şi parafa profesională, în condiţiile legii;

j) semnează la solicitarea conducerii instituţiei, în cazul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la instituţiei;

k) informează organelor de conducere ale instituţiei asupra legislaţiei curente;

l) participă la şedinţele organelor de conducere ale instituţiei, ori de câte ori este solicitat;

m) rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic;

n) efectuează studii, sinteze şi informări, întocmeşte documentaţii şi alte materiale dispuse de organele de conducere ale instituţiei, în strânsă legătură cu competenţa sa profesională;

o) participă în calitate de membru în Comisiile, Subcomisiile de specialitate, la solicitarea conducerii instituţiei;

p) coordonează activitatea Comisiei de disciplină, mediere, etică şi deontologie profesională, precum şi a centrului teritorial de informare legislativă;

q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei în limitele competenţei sale profesionale.

Art.21.

In cadrul Departamentului de jurisdicţie profesională, etică şi deontologie medicală funcţionează :

a. Comisia de disciplină, etică şi deontologie profesională

b. Centrul de informare legislativă

Art.22.

Comisia de disciplină, etică şi deontologie profesională se organizează atât la nivel judeţean, respectiv al mun.Bucureşti, cât şi la nivel naţional.

Art.23.

(1) Comisia de disciplină, etică şi deontologie profesională este compusă din cinci membri: şeful departamentului de disciplină, etică şi deontologie profesională, precum şi patru membrii propuşi de Biroul executiv, respectiv Biroul Consiliului judeţean/munc.Bucureşti şi validaţi de Consiliul.Naţional/judeţean.

(2) Lucrările Comisiei se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor acesteia.

(3) Lucrările Comisiei se consemnează în Registrul de procese verbale, care se numerotează şi ştampilează pe fiecare filă.

(4) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor şi se consemnează în Registru de proces procese verbal al Comisiei.

(5) Sub sancţiunea nulităţii absolute deciziile Comisiei se semnează de către membrii acesteia.

(6) Membrii Comisiei au dreptul la o idemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum va fi stabilit prin decizia Consiliului Naţional, respectiv Consiliului judeţean/munc.Bucureşti, cu condiţia să fi participat la şedinţa respectivă.

Art.24.

(1) Comisia de disciplină, etică şi deontologie profesională judecă abaterile săvârşite de membrii OAMMR în exercitarea funcţiei elective şi propune pronunţarea unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile art.58 alin.2 şi 3 din Legea 307&2004.

(2) Comisia de disciplină, etică şi deontologie profesională soluţionează conflictele ivite între membrii OAMMR şi filiale, precum şi conflictele ivite între filialele OAMMR

Art.25.

(1) Comisia de disciplină, etică şi deontologie profesională este competentă a cerceta abaterile grave săvârşite de membrii OAMMR în exercitarea profesiei, şi propune pronunţarea unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile art.58 alin.2 şi 3 din Legea 307&2004.

(2) Comisia judeteana de etică, disciplină şi deontologie profesională soluţionează contestaţiile depuse împotriva sancţiunilor prevăzute la art.58 alin.1 lit.a şi b din Legea 307/2004..

Art.26.

(1) La nivelul fiecărei filiale judeţene se organizează Centre teritoriale de informare privind legislaţia sistemului de sănătate.

(2) Şeful Departamentului de jurisdicţie profesională, etică şi deontologie medicală va propune Biroului Judeţean, respectiv al mun.Bucureşti desemnarea unei persoane pentru organizarea activităţii Centrul teritorial de informare legislativă.

Art.27.

(1) Activitatea Centrului judetean de informare legislativă constă în asigurarea accesului membrilor OAMMR, sau altor persoane private, din oficiu sau la cerere, la informaţiile privind legislaţia sistemului de sănătate.

(2) Furnizarea informaţiilor privind legislaţia sistemului de sănătate este o activitate de informare şi nu de rezultat, şi are ca obiect:

a. totalitatea actele normative incidente în materie;

b. structura organizatorică, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţilor sau instituţiilor cu responsabilităţi în cadrul sistemului de sănătate;

c. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice cu responsabilităţi în cadrul sistemului de sănătate, precum şi ale structurilor organizatorice din cadrul acestor instituţii cu atribuţii în domeniul relaţiilor cu publicul;

d. initiaza si sustine programe de informare si cunoastere de catre membrii OAMMR a drepturilor profesionale ,precum si a fundamentului juridic de practica si libera practica a profesiei.

Art.28.

Accesul la informatiile prevazute la art.24 alin. (2) se realizează prin:

a) afisare la sediul instituţiei de catre secretarul Biroului Consiliului Judetean, publicare în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul institutiei, în spaţii special destinate acestui scop;

c) răspuns în scris, adresat petiţionarului, în termen de 30 de zile de la primirea cererii de solicitare a informaţiei;

Art.29.

Departamentul imagine, publicaţii, comunicare, relaţii cu mass-media şi relaţii internaţionale are următoarele atribuţii:

a) monitorizarea presei scrise şi audiovizuale, precum şi difuzarea revistei presei conducerii instituţiei;

b) întocmirea şi difuzarea de comunicate oficiale privind activitatea instituţiei, sub directa îndrumare a Preşedintelui;

c) redactarea răspunsurilor la articolele apărute în presă referitoare la instituţiei;

d) organizarea contactelor Preşedintelui instituţiei cu reprezentanţii presei scrise şi ai instituţiilor de radio şi televiziune;

e) asigurarea legăturii cu conducerea redacţiilor şi ale agenţiilor de presă în vederea realizării unei comunicări permanente de natură să satisfacă interesul comunităţii faţă de activitatea instituţiei;

f) asigură crearea paginii de internet si actualizarea permanenta a site-ul, editarea şi difuzarea revistei organizaţiei, precum şi a altor publicaţii: buletine informative, anuarul membrilor, broşuri promoţionale;

g) stabilirea şi întreţinerea de contacte cu alte organizaţii şi asociaţii profesionale din ţară şi străinătate;

h) îndeplinirea lucrărilor ce revin instituţiei în cadrul relaţiilor internaţionale, inclusive în cadrul organizaţiile internaţionale inclusiv in cadrul organizatiei la care instituţia este afiliată;

i) realizarea unor acţiuni de promovare a imaginii instituţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional;

j) coordonează şi controlează activitatea comisiilor din cadrul compartimentului;

k) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii între compartimentul pe care-l coordonează şi celelalte compartimente;

l) colaborează în mod nemijlocit cu vicepreşedintele desemnat să coordoneze şi să controleze activitatea compartimentului său;

m) prezintă trimestrial Raportul de Activitate şi Planul de Activitate;

n) participă prin reprezentant în Comisia pentru Cercetare, Programe şi Statistici;

o) participă prin reprezentant în Comisia pentru Educaţie şi Manifestări Ştiinţifice;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv al OAMMR şi de Preşedintele acestuia în limitele competenţei sale.

Art.30.

(1) Departamentul de control si supraveghere a profesiei functioneaza sub directa conducere a presedintelui OAMMR atat la nivel national cat si la nivelul filialelor

(2) Departamentul de control si supraveghere a profesiei îndeplineşte atribuţii în domeniul acreditării, avizării şi evaluării profesionale având competenţă şi în domeniul standaredelor de calitate, de exercitare a profesiei, de dotare a cabinetelor individuale.

(3) In acest scop are următoarele atribuţii:

a) verifică şi validează legalitatea calificărilor obţinute în străinătate în conformitate cu dispoziţiile legale;

b) elaborează şi publică în colaborare cu Departamentul imagine, publicaţii, comunicare, relaţii cu mass-media şi relaţii internaţionale precum şi Direcţia de secretariat şi protocol anuarul membrilor OAMMR;

c) ţine evidenţa membrilor autorizaţi, a celor împotriva cărora s-au dispus sancţiuni disciplinare, ori li s-a restras calitatea de membru sau au fost suspendaţi temporar din această calitate;

Art.31.

In cadrul Departamentului de control şi supraveghere a profesiei funcţionează:

b. Compartimentul acreditare, avizare şi evaluare

c. Compartimentul standardizare

Art.32.

Compartimentul acreditare, avizare şi evaluare are următoarele atribuţii:

a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor din cadrul compartimentului;

b) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii între compartimentul pe care-l coordonează şi celelalte compartimente;

c) colaborează în mod nemijlocit cu secretarul desemnat să coordoneze şi să controleze activitatea compartimentului său;

d) prezintă trimestrial Raportul de Activitate şi Planul de Activitate;

e) participă prin reprezentant în Subcomisia Laborator.;

f) participă prin reprezentant în Comisia pentru Educaţie şi Manifestări Ştiinţifice;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv al OAMMR şi de Preşedintele acestuia în limitele competenţei sale. verifică şi validează legalitatea calificării obţinute în străinătate, prin verificarea diplomelor şi certificatelor;

h) colaborează cu Direcţia de Secretariat şi Protocol pentru monitorizarea membrilor cărora li s-a eliberat avizul de liberă practică, membrilor împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMMR ori au fost suspendaţi temporar din această calitate;

i) asigură respectarea, de catre asistenţii medicali, a criteriilor de calitate profesională;

j) asigură supravegherea şi controlul respectării legislaţiei de către toate unităţile sanitare publice sau private, de către asistenţii medicali din aceste unităţi, la cererea Ministerului Sănătăţii şi Familiei;

k) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii între comisia pe care o coordonează şi celelalte comisii din cadrul compartimentului;

l) asigură colaborarea şi schimbul de informaţii între comisia pe care o coordonează şi celelalte comisii din cadrul celorlalte compartimente;

m) colaborează în mod nemijlocit cu şeful de departament;

n) colaborează la întocmirea şi prezentarea trimestrială a Raportului de Activitate şi a Planului de Activitate;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv al OAMMR şi de Preşedintele acestuia în limitele competenţei sale.

Art.33.

Departamentul recunoaştere diplome

La nivelul fiecărei filiale, respectiv a mun.Bucureşti funcţioneză centre de pregătire lingvistică necesare pentru exercitarea profesiei de către asistenţii medicali şi moaşele, cetăţeni ai statelor memebre ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene.

Art.34.

SECRETARIATUL GENERAL are în componenţa sa următoarele structuri:

• Direcţia de secretariat şi protocol.

• Direcţia economico-financiară, aprovizionare şi administrare a patrimoniului

Art.35.

(1) Direcţia de secretariat şi protocol isi desfasoara activitatea sub directa conducere a secretarului organizatiei atat la nivel national cat si la nivelul filialei

(2) Direcţia de secretariat şi protocol asigură înregistrarea, evidenţa primară şi circulaţia cererilor adresate instituţiei, a documentelor şi a lucrărilor instituţiei, activitatea de arhivă, de expediţie, de protocol, precum şi realizarea unor servicii auxiliare necesare îndeplinirii atribuţiilor OAMMR

(3) În acest scop îndeplineşte următoarele atribuţii :

a) primeşte şi înregistrează adresele, cererile, petiţiile, sesizările adresate OAMMR pe care le înaintează Preşedintelui spre direcţionare în vederea soluţionării;

b) pregăteşte şi verifică mapa cu lucrările ce trebuie semnate de Preşedinte;

c) întocmeşte şi păstrează agenda Preşedintelui, precum şi a celorlalte organe de conducere ale instituţiei, după caz;

d) întocmeşte şi păstrează agenda telefonică a instituţiei, asigurând serviciul apelurilor telefonice;

e) înregistrează şi centralizează evidenţa adreselor, petiţiilor, sesizărilor, lucrărilor înaintate de departamentele, compartimentele de specialitate ;

f) înregistrează, pregăteşte şi expediază corespondenţa OAMMR organelor competente şi petiţionarilor;

g) execută lucrările de secretariat, tehnoredactare aferente activităţii instituţiei;

h) întocmeşte şi ţine registrele necesare în activitatea instituţiei;

i) execută lucrările de arhivă a documentelor instituţiei;

j) asigură activitatea de protocol din cadrul instituţiei şi se ocupă de formalităţile legate de deplasarea în ţară sau în străinătate a Preşedintelui sau reprezentanţilor instituţiei;

k) asigură protocolul instituţiei în relaţiile cu persoanele şi instituţiile din ţară şi străinătate, primirea şi însoţirea delegaţiilor străine

l) asigură implementarea sistemului informaţional necesar funcţionării OAMMR, precum şi evidenţa membrilor filialei, după caz;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu stabilite de şefii ierarhici;

Art.36.

(1) Direcţia economico-financiară, aprovizionare şi administrare a patrimoniului isi desfasoara activitatea sub directa indrumare a contabilului autorizat,angajat in conditiile art.9 din prezentul Regulament cu aprobarea prealabila a presedintelui la nivel national si al filialei judetene ,ca ordonator principal de credite

(2) Direcţia economico-financiară, aprovizionare şi administrare a patrimoniului asigură elaborarea, fundamentarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi a celorlalte lucrări financiar – contabile, exercitarea de către Preşedinte a atribuţiilor sale de ordonator principal de credite, precum şi administrarea bunurilor din patrimoniul instituţiei, activitatea de investiţii şi de aprovizionare cu materiale, transportul, realizarea altor prestaţii administrative necesare funcţionării instituţiei.

(3) În acest scop îndeplineşte următoarele atribuţii :

a) efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar ;

b) efectuează operaţiuni de depunere şi ridicare de numerar în lei şi în valută de la bancă, precum şi a documentelor care consemnează operaţiuni prin virament (extrase de cont, dispoziţii de plată) în condiţiile legii;

c) calculează şi efectuează plata drepturile salariale şi indemnizaţiilor, conform reglementărilor legale şi clauzelor contractului individual de muncă;

d) asigură plata la termen a sumnelor care constituie obligaţia instituţiei faţă de bugetul de stat şi alte obligaţii faţă de terţi;

e) calculează şi efectuează plata sumelor datorate la bugetul de stat şi la fondurile speciale;

Art.37.

(1) Comisia Natională de Control Financiar este compusă din trei reprezentanţi care au studii de specialitate în domeniul financiar contabil

(2) Presedintele Comisiei Nationale Control Financiar ocupa functia prin concurs si va avea obligatoriu studii superioare de specialitate in domeniul financiar-contabil .

(3) Membrii Comisiei Naţionale de Control Financiar vor fi propuşi de Preşedintele Comisiei spre validare nominală de către Biroul Executiv al OAMMR

(4) Membrii Comisiei Naţionale de Control Financiar nu pot îndeplini funcţii similare în alte comisii.

(5) Comisia Nationala Control Financiar este subordonata,din punct de vedere ierarhic Biroului Executiv si Consiliului National.

(6) Nu pot fi membrii ai CNCF rudele membriilor B.E.X. şi ale personalului salariat al OAMMR până la gradul al patrulea, inclusiv.

Art.38.

(1) Comisia Naţională de Control Financiar îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu propriul Regulamentul de organizare si functionare propriu.

(2) In termen de 30 zile de la constituire Comisia Naţională de Control Financiar are obligativitatea elaborării propriului Regulamentului de organizare şi funcţionare ce va fi supus aprobării Biroul Executiv si Consiliul National al OAMMR
 

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII COMUNE PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR ŞI REGISTRELE INSTITUŢIEI
 

Art.39. - Circuitul documentelor

(1) Documentele ce vin din afara OAMMR se înregistrează Direcţia de secretariat şi protocol şi se transmit spre analiză şi direcţionare Preşedintelui filialei sau Preşedintelui OAMMR, după caz.

(2) Circuitul documentelor în interiorul instituţiei de la Preşedinte, Biroul executiv sau Biroul Consiliului judeţean către celelalte departamente, compartimente de specialitate, subalterni direcţi, dar şi în sens invers se face numai prin intermediul Direcţiei secretariat şi protocol, care va proceda la înregistrarea şi transmiterea acestora mai departe.

(3) Expedierea documentelor OAMMR către alte instituţii, organizaţii, autorităţi, persoane fizice sau juridice se face numai prin intermediul Direcţiei de secretariat şi protocol, după înregistrarea şi semnarea acestora de către Preşedinte.

Art.40. – Registrele instituţiei

(1) Registrele OAMMR sunt următoarele:

- Registrul general de intrare şi ieşire a corespondenţei;

- Registrul de hotărâri ale organelor de conducere ale instituţiei, organizat pe secţiuni, în funcţie de organul de conducere de la care provin, numerotat în ordine cronologică;

- Registrul de arhivă, în care se vor înregistra lucrările, dosarele aflate în arhiva instituţiei;

- Registrele de procese-verbale.

(2) Registrele vor fi numerotate şi ştampilate, iar la sfârşitul fiecărui an se vor întocmi procese verbale de închidere, contrasemnate de Secretarul Biroului consiliului, respectiv al Biroului executiv.
 

CAPITOLUL V

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢIILOR OAMMR
 

Art.41.

(1) Relaţiile de muncă, salarizarea personalului angajat în aparatul propriu al OAMMR, stabilirea celorlalte drepturi băneşti ce li se cuvin, regulile privind concediului de odihnă, precum şi sancţionarea abaterilor personalului angajat în aparatul propriu al OAMMR cad sub incidenţa dispoziţiilor Codului Muncii, precum şi a celorlalte reglementări incidente în materie.

(2) Remuneratiile salariale ale membrilor Biroului Executiv ,ale sefilor de departamente de specialitate se aproba de catre Consiliul National .

(3)Indemnizatiile pentru Presedintii filialei si membrii Biroului consiliului Judetean se stabilesc de catre Consiliul National la propunerea biroului Executiv.

(4)Cuantumul indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Judetean este stabilit de Biroul Consiliului Judetean iar membrii consiliului National care nu fac parte din Birourile Consiliilor Judetene vor primi o indemnizatie stabilita de Consiliul National la propunerea Biroului Executiv ,in ambele situatii cu conditia participarii la sedinta .
 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE
 

Art.42.

(1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al OAMMR a fost adoptat de către Adunarea Generală Naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România la data de………….., în conformitate cu dispoziţiile art.51 alin.3 din Legea 307/2004.

(2) Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui şi va fi publicat Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I.


Vizualizari: 1499