Legea nr. 184/2001 privind Organizarea si exercitarea profesiei de Arhitect, publicata in Monitorul Oficial nr. 195 din 18 aprilie 2001 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1. 
Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de arhitect si constituirea Ordinului Arhitectilor din Romania, ca forma de organizare independenta si autonoma, apolitica, de interes public. 

Art. 2. 
(1) Activitatea in domeniul arhitecturii este un act de cultura de interes public, cu implicatii urbanistice, economice, sociale si ecologice. 
(2) Creatia arhitecturala este menita sa organizeze functional si estetic spatiul construit, avand obligatia de a-l insera armonios in mediul inconjurator, in respectul peisajelor naturale si al patrimoniului imobiliar. 

Art. 3.
(1) Potrivit legii, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, in baza reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor. 
(2) Planurile de urbanism zonale, planurile de urbanism de detaliu si planurile de urbanism generale, supuse avizarii sau aprobarii, precum si proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatura. 

Art. 4.
(1) Poarta titlul de arhitect cetatenii romani absolventi, cu diploma de licenta sau asimilata, ai institutiilor de invatamant superior de arhitectura, recunoscute de statul roman, cu durata studiilor de minimum 5 ani. 
(2) De asemenea, sunt considerati arhitecti absolventii cu diploma de licenta ai unei institutii din strainatate, recunoscuta de statul roman, echivalata cu diploma eliberata potrivit alin. (1). 

Art. 5.
(1) Activitatea in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si arhitecturii consta in: 
a) proiectarea, consilierea, asistenta tehnica si supravegherea lucrarilor de constructii; proiectarea de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, restaurari de monumente, peisagistica, design, amenajari si decoratiuni interioare, scenografie si alte asemenea activitati; 
b) studiul, cercetarea, planificarea, consilierea si reglementarea specifica in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului, constructiilor, utilizarii materialelor de constructie si tehnologiilor specifice; 
c) verificarea, avizarea, aprobarea, controlul si expertiza tehnica a proiectelor de urbanism si constructii. 
(2) Practica arhitecturii este un act complex de creatie tehnica si estetica si de furnizare de servicii, care se realizeaza prin intocmirea de proiecte, coordonarea studiilor si documentatiilor conexe intocmite de alti specialisti, studii, teme si programe de cercetare, proiectare si concursuri, documentatii tehnice, machete, relevee si alte asemenea activitati. 


Capitolul II - Exercitarea profesiei de arhitect


Sectiunea 1 - Dobandirea si exercitarea dreptului de semnatura


Art. 6. 
Exercitarea profesiei de arhitect se face fie in sectorul privat, liber, independent si cu titlu individual, potrivit dispozitiilor prezentei legi si altor reglementari si acte normative in vigoare, fie in sectorul public, in care arhitectii isi exercita profesia, avand, dupa caz, statutul de functionar public, cadru didactic in invatamantul de stat si alte functii, fiind supusi prevederilor legilor speciale si regulamentelor sau statutelor institutiilor respective. 

Art. 7.
(1) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care il exercita a intregii responsabilitati profesionale fata de client si autoritati cu privire la calitatea si functionalitatea solutiilor propuse, integrarea in ambianta inconjuratoare a posibilitatilor tehnice de realizare si cu respectarea legislatiei in domeniu. 
(2) Dreptul de semnatura se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a numarului de inregistrare in Tabloul National al Arhitectilor. Lucrarile colective trebuie sa poarte semnatura tuturor arhitectilor care au contribuit la elaborarea lor. 

Art. 8.
(1) Arhitectul dobandeste drept de semnatura daca a fost atestat si daca are capacitatea drepturilor civile. Dobandirea dreptului de semnatura atrage inscrierea in Tabloul National al Arhitectilor. 
(2) Conditiile in care arhitectii cetateni straini pot dobandi drept de semnatura in Romania si pot solicita inscrierea in Tabloul National al Arhitectilor vor fi stabilite prin conventii de reciprocitate incheiate de statul roman sau de Ordinul Arhitectilor din Romania si organizatia similara din tara de origine a solicitantului, cu respectarea legislatiei in domeniu din Romania. 

Art. 9.
(1) Arhitectul, absolvent potrivit prevederilor art. 4, aliniatul (2), isi poate desfasura activitatea profesionala ca stagiar pe o perioada de 2 ani, in baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile de prestari de servicii, sub indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura. 
(2) La implinirea a 2 ani de desfasurare efectiva a profesiei in domeniul arhitecturii sau urbanismului, pentru obtinerea dreptului de semnatura arhitectul stagiar trebuie sa promoveze un examen privind legislatia specifica domeniului, care va fi organizat anual de Ordinul Arhitectilor din Romania. 
(3) Inscrierea arhitectilor stagiari la examen se face pe baza unei cereri insotite de copia legalizata de pe diploma de licenta sau asimilata, portofoliul de lucrari la care a colaborat, dovada legalizata a efectuarii stagiului profesional si de recomandarea a 2 arhitecti cu drept de semnatura. 

Art. 10. 
(1) Arhitectii stagiari pot semna in perioada stagiaturii studii, planuri si proiecte proprii, intocmite pentru concursuri, expozitii sau alte manifestari specializate, in masura in care rezultatul acestora nu presupune eliberarea unei autorizatii de construire. 
(2) Arhitectii stagiari pot intocmi planuri de urbanism si proiecte de arhitectura care, conform legii, sunt de competenta conductorilor arhitecti si au dreptul sa isi sustina lucrarile pentru obtinerea autorizatiei de construire, daca semnatura proprie este dublata de a unui arhitect cu drept de semnatura. 

Art. 11.
Exercitarea dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi, este incompatibila cu situatiile in care: 
a) arhitectul indeplineste pentru acelasi proiect functia de verificator, de expert sau de consilier ales in cadrul administratiei publice implicate in procesul de avizare sau de autorizare; 
b) arhitectul este functionar public in cadrul autoritatii administratiei publice centrale sau locale care are in competenta avizarea, autorizarea si controlul lucrarii in cauza. 

Art. 12.
Constituie infractiune si se sanctioneaza, potrivit art. 281 din Codul penal, exercitarea dreptului de semnatura fara indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. 

Sectiunea 2 - Modalitati de exercitare a profesiei de arhitect


Art. 13.
(1) Pentru exercitarea profesiei arhitectii cu drept de semnatura pot constitui, la alegere, potrivit legii, birouri individuale, birouri asociate, societati civile profesionale sau isi pot desfasura activitatea in temeiul unor contracte de munca sau al unor conventii civile, potrivit legii, putand oricand schimba forma de exercitare a profesiei. 
(2) Indiferent de forma de exercitare a profesiei precizate la aliniatul (1), arhitectii cu drept de semnatura pot dobandi calitatea de proiectant general. 
(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, arhitectii cu drept de semnatura pot angaja salariati. 
(4) Societatile comerciale sau alte persoane juridice, care nu au in cadrul personalului un arhitect cu drept de semnatura si care desfasoara activitati de proiectare, au obligatia ca, pentru intocmirea documentatiilor de urbanism si a proiectelor de arhitectura supuse aprobarii sau autorizarii, sa foloseasca serviciile unui arhitect cu drept de semnatura, incheind cu acesta contract individual de munca sau conventie civila de prestari de servicii. 

Art. 14.
(1) Birourile individuale de arhitectura, constituite potrivit legii, se declara la Ordinul Arhitectilor din Romania. Raporturile contractuale se stabilesc intre biroul individual si client. 
(2) Birourile individuale se pot asocia prin contract. 
(3) Formele si modalitatile de exercitare a profesiei, declarate la Ordinul Arhitectilor din Romania, sunt inregistrate obligatoriu in Tabloul National al Arhitectilor. 

Art. 15. 
(1) Societatile civile profesionale se constituie, in conditiile legii, de catre 2 sau mai multi arhitecti cu drept de semnatura, prin contract de societate declarat la Ordinul Arhitectilor din Romania. 
(2) Raporturile contractuale se nasc intre client si societatea civila profesionala, indiferent care dintre arhitectii asociati sau salariati indeplineste serviciul profesional. 
(3) In cadrul societatilor civile profesionale patrimoniul este comun si apartine asociatilor in cotele-parti stabilite prin contractul de societate. 

Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile arhitectilor cu drept de semnatura


Art. 16. 
Arhitectul cu drept de semnatura are urmatoarele drepturi: 
a) sa elaboreze si sa semneze documentele prevazute la art. 3, aliniatul (2); 
b) sa verifice in timpul executiei lucrarii conformitatea acesteia cu autorizatia emisa, chiar daca asistenta tehnica nu i-a fost incredintata; 
c) sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta, onorariu al carui nivel minim se stabileste de Ordinul Arhitectilor din Romania, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si al Ministerului Culturii si Cultelor, practicarea unor onorarii sub nivelul minim stabilit fiind interzisa; 
d) sa introduca in contractul incheiat cu clientul clauze privind protectia dreptului de autor. 

Art. 17.
Arhitectul cu drept de semnatura are urmatoarele obligatii: 
a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect; 
b) sa se conformeze si sa respecte codul deontologic al profesiei de arhitect si Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania; 
c) sa faca cunoscuta clientului obligatia de a obtine si de a respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevazute de lege; 
d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale; 
e) sa isi asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, intreaga responsabilitate profesionala fata de client si autoritati, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala; 
f) sa serveasca interesele clientului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale, actiunile si masurile care ar putea aduce prejudicii materiale sau morale clientului fiind interzise. 

Sectiunea 4 - Suspendarea si incetarea dreptului de semnatura. Radierea din Tabloul National al Arhitectilor


Art. 18.
Dreptul de semnatura se suspenda: 
a) temporar, la cererea persoanei inscrise; 
b) dupa 6 luni de neplata fara justificare a cotizatiilor anuale catre Ordinul Arhitectilor din Romania, pana la achitarea lor integrala; 
c) pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva; 
d) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii. 

Art. 19.
(1) Dreptul de semnatura inceteaza: 
a) prin renuntarea scrisa la exercitiul dreptului de semnatura; 
b) daca persoana inscrisa a fost condamnata definitiv pentru o fapta prevazuta de lege, in legatura directa cu exercitarea dreptului de semnatura, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiei, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. 
(2) Incetarea dreptului de semnatura atrage radierea din Tabloul National al Arhitectilor. 


Capitolul III - Ordinul Arhitectilor din Romania


Sectiunea 1 - Forurile de conducere si comisiile Ordinului Arhitectilor din Romania


Art. 20.
(1) Ordinul Arhitectilor din Romania, denumit in continuare si Ordinul, se infiinteaza in conditiile legii ca organizatie profesionala, cu personalitate juridica de drept privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si independenta. Ordinul are rolul de a reprezenta si ocroti, la nivel national si international, interesele profesiei de arhitect. 
(2) Ordinul Arhitectilor din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti si este organizat cu filiale in teritoriu. Activitatea lui se finanteaza din taxe de inscriere, cotizatii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestari culturale, stiintifice, economice si drepturi editoriale specifice pe care le desfasoara, precum si din donatii legale, sponsorizari sau alte surse, in conditiile legii. 
(3) Din Ordinul Arhitectilor din Romania fac parte toti arhitectii cu drept de semnatura, stagiarii si toti ceilalti membri purtatori ai titlului de arhitect, la cererea acestora. 
(4) Prezenta lege nu limiteaza dreptul de libera aderare a arhitectilor la alte forme de asociere profesionala. 
(5) Ordinul Arhitectilor din Romania are obligatia de a publica anual Tabloul National al Arhitectilor. 

Art. 21. 
(1) Ordinul Arhitectilor din Romania are urmatoarele atributii: 
a) protejeaza si promoveaza calitatea produsului de arhitectura si urbanism; 
b) urmareste exercitarea competenta si calificata a profesiei in respectul codului deontologic al acesteia; 
c) propune reglementari legislative si normative specifice, in vederea promovarii lor; 
d) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, precum si in organismele profesionale internationale; 
e) atesta arhitectilor dreptul de semnatura si gestioneaza Tabloul National al Arhitectilor. 
(2) Atributia Ordinului Arhitectilor din Romania privind acordarea dreptului de semnatura nu poate fi exercitata de nici o alta institutie sau asociatie profesionala. 

Art. 22.
Drepturile si obligatiile membrilor Ordinului Arhitectilor din Romania se stabilesc prin regulamentul acestuia. 

Art. 23.
(1) Forurile de conducere ale Ordinului Arhitectilor din Romania sunt: 
a) Conferinta nationala; 
b) Consiliul de conducere; 
c) Colegiul director; 
d) presedintele Ordinului. 
(2) Persoanele alese in Consiliul de conducere, in Colegiul director sau ca presedinte al Ordinului Arhitectilor din Romania au mandat de 4 ani si nu mai mult de doua ori consecutiv. 

Art. 24.
Conferinta nationala a Ordinului Arhitectilor din Romania este constituita din membri delegati, cu drept de reprezentare, ai filialelor teritoriale. Filiala teritoriala va asigura participarea la Conferinta nationala a Ordinului cel putin a unui reprezentant al fiecarui judet cuprins in filiala. 

Art. 25. 
(1) Conferinta nationala a Ordinului Arhitectilor din Romania are urmatoarele atributii: 
a) adopta si modifica Regulamentul Ordinului, codul deontologic al profesiei si regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale; 
b) adopta organizarea aparatului administrativ al Ordinului; 
c) alege si revoca presedintele Ordinului; 
d) alege si revoca membrii Consiliului de conducere al Ordinului; 
e) alege membrii comisiilor de cenzori si de disciplina la nivel national, precum si membrii altor comisii de specialitate; 
f) aproba regulamentele de functionare ale comisiilor Ordinului, stabilind numarul membrilor si competentele lor; 
g) adopta hotarari cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilita in convocare; 
h) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul Ordinului si da Consiliului de conducere descarcare de gestiune a fondurilor Ordinului; 
i) aproba cotizatia anuala si onorariile minimale. 
(2) Conferinta nationala a Ordinului Arhitectilor din Romania este legal constituita la prima convocare in prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, la a doua convocare Conferinta nationala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti. 

Art. 26.
(1) Intre reuniunile Conferintei nationale activitatea Ordinului Arhitectilor din Romania va fi coordonata de Consiliul de conducere, doua treimi din numarul membrilor acestuia fiind arhitecti cu drept de semnatura. 
(2) Componenta Consiliului de conducere va asigura reprezentativitatea proportionala a membrilor filialelor teritoriale. 

Art. 27. (1) 
Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, ales dintre arhitectii cu drept de semnatura, reprezinta Ordinul in relatiile sale cu alte persoane fizice si juridice sau cu autoritati din Romania si din strainatate, putand sa incheie, in numele Ordinului, conventii si contracte. De asemenea, presedintele conduce lucrarile Conferintei nationale si ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Ordinului. 
(2) Vicepresedintii Ordinului Arhitectilor din Romania sunt inlocuitori de drept ai presedintelui, in ordinea stabilita de Conferinta nationala. 

Art. 28. (1) 
Activitatea curenta a Ordinului Arhitectilor din Romania este coordonata de Colegiul director. 
(2) Colegiul director este ales cu votul majoritatii membrilor Consiliului de conducere. 
(3) Cel putin doua treimi din numarul membrilor Colegiului director trebuie sa fie arhitecti cu drept de semnatura. 

Art. 29. 
Forurile de conducere, comisiile Ordinului Arhitectilor din Romania si conducerea filialelor teritoriale sunt alese prin votul secret al majoritatii participantilor cu drept de vot. 

Art. 30.
Organizarea si functionarea Ordinului Arhitectilor din Romania vor fi stabilite prin Regulamentul Ordinului, aprobat de Conferinta nationala. 

Sectiunea 2 - Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania


Art. 31.
(1) La nivelul judetelor cu cel putin 50 de arhitecti, precum si in municipiul Bucuresti se vor infiinta prin libera asociere filiale teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania, reunindu-i pe arhitectii domiciliati in raza teritoriala a judetului. 
(2) Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 50 de arhitecti, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea arhitectilor cu domiciliile in judete limitrofe, pana cand numarul acestora va ajunge la minimum 50 de membri. 
(3) In cadrul unui judet, intr-o zona formata din doua sau mai multe judete limitrofe, precum si in municipiul Bucuresti se poate infiinta o singura filiala a Ordinului Arhitectilor din Romania. 
(4) Filialele teritoriale dobandesc personalitate juridica de drept privat de la data adunarii generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili: 
a) orasul de resedinta a filialei teritoriale si sediul acesteia; 
b) forurile de conducere ale filialei. 

Art. 32.
La infiintarea lor filialele teritoriale isi vor elabora propriile regulamente in baza regulamentului-cadru la nivel national, aprobat de Conferinta nationala a Ordinului Arhitectilor din Romania. 

Sectiunea 3 - Tabloul National al Arhitectilor


Art. 33.
(1) Pentru centralizarea evidentei arhitectilor din intreaga tara se infiinteaza Tabloul National al Arhitectilor, document care se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
(2) Pe langa toate filialele Ordinului Arhitectilor din Romania se infiinteaza tablourile arhitectilor, cu evidenta membrilor acestora. 
(3) Pentru intocmirea si actualizarea Tabloului National al Arhitectilor filialele teritoriale au obligatia sa comunice Ordinului Arhitectilor din Romania, in termen de 30 de zile de la data efectuarii lor, toate datele si informatiile inregistrate in tablourile arhitectilor. 
(4) Tablourile arhitectilor vor cuprinde: 
a) arhitecti cu drept de semnatura; 
b) conductori arhitecti cu drept de semnatura; 
c) arhitecti stagiari; 
d) conductori arhitecti stagiari; 
e) arhitecti, membri ai Ordinului Arhitectilor din Romania, fara drept de semnatura; 
f) arhitecti care nu sunt membri ai Ordinului Arhitectilor din Romania. 
(5) Inregistrarea intr-un tablou al arhitectilor permite exercitarea profesiei in intreaga tara. 

Art. 34.
(1) Ordinul Arhitectilor din Romania, inclusiv filialele sale teritoriale, are obligatia sa furnizeze tertilor orice informatie legata de datele inregistrate in Tabloul National al Arhitectilor sau in tablourile arhitectilor. 
(2) Tablourile arhitectilor vor evidentia si modalitatea in care persoanele inscrise isi exercita profesia. 
(3) Ordinul Arhitectilor din Romania sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui inscris, un certificat, care va cuprinde toate datele care il privesc, inregistrate in tablourile arhitectilor. 

Sectiunea 4 - Raspunderea disciplinara


Art. 35. 
(1) Membrii Ordinului Arhitectilor din Romania raspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a codului deontologic al profesiei, a hotararilor proprii adoptate de forurile de conducere abilitate ale Ordinului, precum si pentru orice abateri savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului. 
(2) Sanctiunile disciplinare sunt: 
a) avertismentul; 
b) votul de blam; 
c) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a dreptului de semnatura; 
d) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a calitatii de membru al Ordinului Arhitectilor din Romania; 
e) retragerea definitiva a dreptului de semnatura pentru membrii Ordinului Arhitectilor din Romania inscrisi in Tabloul National al Arhitectilor; 
f) retragerea definitiva a calitatii de membru al Ordinului Arhitectilor din Romania. 
(3) Sanctiunile prevazute la aliniatul (2), literele a) si b), se aplica de catre colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplina. 
(4) Sanctiunile prevazute la aliniatul (2), literele c) - f), se aplica de Consiliul de conducere al Ordinului Arhitectilor din Romania, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplina, in baza hotararii comisiei de disciplina la nivel national, numai dupa efectuarea unei expertize de specialitate, intocmita de o comisie formata din 5 membri propusi de Consiliul de conducere al Ordinului, acceptati de cel in cauza. 
(5) Impotriva hotararii comisiei teritoriale de disciplina, prin care s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la aliniatul (2), literele a) si b), se poate formula contestatie la Comisia nationala de disciplina in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii. 
(6) Impotriva hotararii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la aliniatul (2), se poate formula contestatie la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii. 

Art. 36. 
(1) Comisiile de disciplina ale Ordinului Arhitectilor din Romania sunt organe cu activitate jurisdictionala si se organizeaza la nivel national si teritorial pentru fiecare filiala. 
(2) Comisia nationala de disciplina este alcatuita din 5 arhitecti cu minimum 10 ani vechime, din care in mod obligatoriu 3 arhitecti cu drept de semnatura. 
(3) Comisia de disciplina alege un presedinte din randul membrilor sai. 
(4) Hotararile comisiilor de disciplina se valideaza cu majoritate simpla de voturi. 
(5) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta in Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania si se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila. 

Art. 37.
Dupa un an de la aplicarea deciziei de retragere definitiva a dreptului de semnatura sau a calitatii de membru al Ordinului Arhitectilor din Romania, cel in cauza poate cere reexaminarea deciziei. In caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decat dupa un an. 

Art. 38. 
In cazul in care instantele judecatoresti pronunta hotarari definitive de condamnare a unui arhitect cu drept de semnatura pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplica sanctiunea complementara a interdictiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitia hotararii va fi comunicata filialei Ordinului Arhitectilor din Romania, organizata la nivel teritorial, pentru a opera radierea din tabloul arhitectilor in raza caruia isi are domiciliul. 


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 39.
(1) Dispozitiile referitoare la sustinerea examenului de legislatie de atestare a arhitectilor stagiari se vor aplica incepand cu promotia de absolventi licentiati din anul intrarii in vigoare a prezentei legi. 
(2) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi toti arhitectii cu diploma de licenta sau asimilata, eliberata de institutiile de invatamant superior de arhitectura cu durata studiilor de minimum 5 ani, vor obtine, in baza unor cereri, inscrierea in Ordinul Arhitectilor din Romania si in tabloul arhitectilor din raza filialei unde isi au domiciliul si vor putea exercita dreptul de semnatura, indiferent de vechimea in profesie. 

Art. 40.
(1) Poarta titlul de conductori arhitecti absolventii cu diploma eliberata de institutii de invatamant superior de arhitectura acreditate de statul roman, cu durata studiilor de minimum 3 ani. 
(2) Conductorii arhitecti, absolventi cu diploma ai institutiilor de invatamant superior de arhitectura cu durata studiilor de minimum 3 ani, pot cere inscrierea in una dintre filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania, in a caror raza isi au domiciliul. 
(3) Conductorii arhitecti, absolventi cu diploma pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si absolventii din urmatorii 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pot primi drept de semnatura limitat la categoriile de lucrari pentru care legea recunoaste acest drept. 
(4) Conductorii arhitecti cu diploma, absolventi intre anii 1973-1983 inclusiv, pot primi drept de semnatura similar cu arhitectii, daca acestia solicita atestarea in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 

Art. 41.
In vederea protejarii dreptului de autor membrii Ordinului Arhitectilor din Romania pot cere inregistrarea studiilor, planurilor si proiectelor elaborate intr-o evidenta speciala la Ordin, primind astfel data certa. 

Art. 42. 
Dupa 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru toti cei care vor exercita profesia de arhitect fara sa indeplineasca prevederile acesteia vor fi propuse sanctiuni disciplinare, administrative sau plangere penala, dupa caz. 

Art. 43.
(1) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, un comitet de initiativa format din reprezentanti ai asociatiilor profesionale din domeniu va asigura convocarea Conferintei nationale de constituire a Ordinului Arhitectilor din Romania. (2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Conferinta nationala va adopta Regulamentul-cadru al Ordinului Arhitectilor din Romania si Codul deontologic al profesiei de arhitect si va stabili onorariile minime potrivit art. 16. 

Art. 44.
Pentru constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului, Uniunea Arhitectilor din Romania, infiintata prin Decretul-lege nr. 127/1990 privind unele masuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitectilor din Romania si a asociatiilor teritoriale ale arhitectilor, va pune la dispozitia acestuia banca sa de date, cuprinsa in Registrul National al Arhitectilor, evidenta membrilor si intreaga arhiva. 

Art. 45. 
(1) In cazul unor licitatii, organizate in temeiul legii, pentru realizarea lucrarilor de investitii publice ce implica proiecte de urbanism sau arhitectura, din comisia de licitatie a ofertelor va face parte in mod obligatoriu un arhitect cu drept de semnatura. 
(2) Concursurile publice interne care se organizeaza pentru investitii publice de interes national se fac cu participarea in juriu a unui membru al Ordinului Arhitectilor din Romania. 

Art. 46. 
Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare in vederea exercitarii profesiei de arhitect, potrivit prevederilor prezentei legi, se scad din veniturile impozabile pe o durata de 3 ani de la data constituirii formelor de exercitare a profesiei de arhitect, potrivit prevederilor prezentei legi. 

Art. 47.
(1) Prezenta lege va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
(2) Orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga. 


Vizualizari: 1437